29.03.2023 Views

Tiande katalogas 2023

TianDe katalogas 2023

TianDe katalogas 2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRIEMONĖS

SU JŪROS

EŽIU, KURIOS:

• padeda odai atjaunėti;

• pasižymi

regeneruojančiomis

savybėmis;

• grąžina odai

stangrumą ir tonusą;

• padeda mažinti

paburkimą.

СРЕДСТВА

С МОРСКИМ ЕЖОМ,

КОТОРЫЙ:

• способствует

омоложению кожи;

• обладает регенерирующими

свойствами;

• возвращает коже

упругость и тонус;

• помогает снизить

отечность.

1

Ištisas elastingumo ir

drėkinimo vandenynas!

16

2

3

Упругости и увлажненности –

целый океан!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!