espresso - Restoranų verslas

restoranuverslas.lt

espresso - Restoranų verslas

Informacinis rëmëjas:

VISOS LIETUVOS RESTORANAI,

KAVINËS, BARAI, KLUBAI,

PICERIJOS, GREITASIS MAISTAS,

SPEC. PARDUOTUVËS,

INFORMACIJA HORECA SEKTORIUI

RINK RINKOS RINK OS NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

PA PATALPOS PA ALPOS ALPOS: ALPOS : PIRK PIRKTI PIRK TI AR AR NUOMO NUOMOTI?

NUOMO TI?

ÁDOMÛS ÁDOMÛS EUROPOS EUROPOS REST RESTORANAI REST ORANAI (3)

(3)

ISSN 1822-3168

Nr Nr. Nr Nr.

. 1/2006 1/2006 (11)

(11)

Leidinys eidinys eidinys vieðojo vieðojo vieðojo maitinimo maitinimo ir

ir

pramogø pramogø pramogø srities srities specialistams

specialistams

Magazine Magazine for for HoR HoReCa HoR eCa and

and

Entertainment Entertainment P PProfessionals

P Professionals

rofessionals

REST RESTAURANT REST RESTAURANT

AURANT BUSINESS

BUSINESS

NA NAUJA NA UJA VIR VIRTUVËS VIR TUVËS D DDARBO

D ARBO K KKONCEPCIJA

K ONCEPCIJA „2ZONES „2ZONES2


MAITINIMO MAITINIMO ÁMONËSE ÁMONËSE NA NAUDOJAMOS NA UDOJAMOS GRUZDINTUVËS

GRUZDINTUVËS

MEKSIK MEKSIKOS MEKSIK OS SIMBOLIS SIMBOLIS – – TEKILA

TEKILA

www www.menu.lt

www .menu.lt - - all all all restaurants, restaurants, cafes, cafes, bars bars and and clubs clubs clubs of of of Lithuania

Lithuania

ÁRENGIMAS ÁRENGIMAS ÁRENGIMAS / / INTERJERAS INTERJERAS IR IR EKSTERJERAS EKSTERJERAS / / VIR VIRTUVË VIR TUVË / / BARAS BARAS / / PRODUK PRODUK PRODUKTAI

PRODUK PRODUK AI AI / / K KKONSUL

K ONSUL ONSULTACIJOS

ONSUL CIJOS


BRANGÛS BRANGÛS SKAITYT SKAITYTOJAI,

SKAITYT OJAI,

Didþiøjø þiemos ðvenèiø, atneðusiø tiek

dþiugiø akimirkø, tiek rûpesèiø, ðurmulys

nuslûgo ir gyvenimas, rodos, vël teka áprasta

vaga. Ir vël gyvename viltimi. Ðásyk viliamës

greièiau sulaukti pavasario, kuomet atgimstanti

gamta suteiks jëgø naujiems planams,

projektams ágyvendinti, kuomet su nauju jëgø

antplûdþiu vël kibsime kaþkà keisti, planuoti,

kurti – stengtis, kad kartà uþsukæs lankytojas

vël pravertø Jûsø ámonës duris.

Gyvendami ðia viltimi atverèiame ir jau

vienuolikto (ðiais metais pirmo) „Restoranø

verslo“ numerá, kuriame, kaip visuomet, trumpai

apþvelgiame paskutines restoranø rinkos

naujienas, dalinamës ágyta patirtimi, pateikiame

ávairiø pasiûlymø bei patarimø. Ðiame þurnalo

numeryje pradedame naujà rubrikà apie kavà

– pasakojame apie kavos degustavimà.

Koncepcijos rubrikoje pasakojame apie naujà

virtuvës koncepcijà „2zones 2 “, keièianèià poþiûrá

á ðiuolaikinæ profesionalià virtuvæ. Interviu

rubrikoje pateikiame maitinimo rinkos specialistø

nuomonæ apie tai, ar ðios rinkos naujokams

patalpas vertëtø nuomoti, ar pirkti. Tæsiame ir

ankstesniuose þurnalo numeriuose pradëtà

straipsniø ciklà „Ádomûs restoranai“. Ðá kartà

apraðome ádomiausias Vokietijos, Ðveicarijos ir

Austrijos maitinimo ámones. Malonaus

skaitymo...

Nuoðirdþiai,

„Restoranø verslo“ ir Meniu.lt kolektyvas

Redaktorius: edaktorius: edaktorius: Vytautas Mickevièius,

mob. tel. +370 652 07 520, el. p. vytas@meniu.lt

Þurnalistë: Þurnalistë: Jolita Vitkauskaitë,

mob. tel. +370 689 13 816, el. p. jolita@meniu.lt

Dizainas Dizainas ir ir maketas: maketas: Vilija Diglienë,

mob. tel. +370 652 07 523, el. p. dizainas@meniu.lt

Reklamos eklamos skyrius: skyrius: Auksë Bakanienë,

mob. tel. +370 652 01 020, el. p. reklama@meniu.lt

Adomas Jablonskis,

mob. tel. + 370 656 67 936, el. p. vilnius@meniu.lt

Vaidas Pilkauskas,

mob. tel. + 370 652 07 521, el. p. kaunas@meniu.lt

Rinkodaros Rinkodaros skyrius: skyrius: skyrius: Artûras Neèejauskas,

mob. tel. +370 699 37 833, el. p. arturas@meniu.lt

Leidinio eidinio bendraautoriai: bendraautoriai: Kæstutis Borkertas, Èeslovas

Èepkauskas, Gintarë Jankauskaitë, Vidmantë Volkaitë,

Gintautë Þibënienë

Stilius Stilius ir ir korektûra: korektûra: Gintarë Jankauskaitë

Biuras Biuras: Biuras Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (5) 273 5919

Redakcija: edakcija: Savanoriø pr. 271-207, Kaunas,

tel. (37) 70 56 27; internete: http://rv.meniu.lt

Prenumerata:

renumerata: leidinio platinimo ir ásigijimo klausimais

kreiptis tel. (5) 273 59 19, (37) 70 56 27,

el. p. prenumerata@meniu.lt

ISSN 1822-3168. Tiraþas 3000.

Spauda ir pozityvai: UAB „Regrafas“.

Dël spaudos broko kreiptis á spaustuvæ.

Nuotrauka virðelyje: fot. J. Vitkauskaitë, kitos nuotraukos:

Meniu.lt archyvas, www.sxc.hu, LRVVKA, NGBA

Uþ reklamos turiná ir kalbà redakcija neatsako.

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø bei

paðnekovø nuomone.

Leidinyje nemokamai skelbiame apie parodas bei

seminarus, aktualius vieðojo maitinimo ir pramogø srities

specialistams.

Leidinio pavadinimas, koncepcija ir idëja, turinys ir

stilius bei maketas priklauso UAB „Strateginiø projektø

vystymo grupë” ir yra saugomi LR ástatymø. Norint

naudoti medþiagà ið leidinio, bûtinà gauti leidëjo

raðtiðkà sutikimà.

© „Strateginiø projektø vystymo grupë”, 2005

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

Leidinio eidinio

partneriai: partneriai:

partneriai:

NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

Naujos Naujos maitinimo maitinimo ástaigos ástaigos ástaigos / / / 7

7

Rinkos Rinkos naujienos naujienos / / 8

8

KONSUL KONSULTACIJOS

KONSUL CIJOS

Patalpos: atalpos: pirkti pirkti ar ar nuomoti? nuomoti? / / 10

10

KONCEPCIJOS

KONCEPCIJOS

Ádomûs Ádomûs Europos Europos restoranai restoranai (3) (3) / / 12

12

Nauja Nauja virtuvës virtuvës darbo darbo darbo koncepcija koncepcija „2zones „2zones2

“ “ / / 16

16

ÁRENGIMAI

ÁRENGIMAI

Maitinimo Maitinimo ámonëse ámonëse naudojamos naudojamos gruzdintuvës gruzdintuvës / / 18

18

SPRENDIMAI

SPRENDIMAI

Spausdintuvas Spausdintuvas su su elektronine elektronine kontroline kontroline juosta juosta – – tinkamas

tinkamas

sprendimas sprendimas taupantiems taupantiems laikà laikà ir ir pinigus pinigus / / 21

21

Alaus Alaus savitarnos savitarnos sistema sistema vis vis labiau labiau populiarëja populiarëja Lietuvoje Lietuvoje / / 21

21

Muzikinio Muzikinio fono fono transliavimo transliavimo sistemos sistemos / / 22

22

PRODUK PRODUK PRODUKTAI

PRODUK AI

Jûrø Jûrø gërybës gërybës / / 24 24

24

GËRIMAI

GËRIMAI

Meksikos Meksikos simbolis simbolis – – tekila tekila / / 26

26

Þingsniai Þingsniai link link tobulos tobulos tobulos espresso espresso kavos kavos kavos / / 28

28

INFORMA INFORMACIJA

INFORMA CIJA

LRVVKA LRVVKA informacija informacija / / 32

32

LBA LBA informacija informacija / / 33 33

33

NGBA NGBA informacija informacija / / 33 33

33

HORECA HORECA rinkos rinkos naujienos naujienos / / 34

34

Tarptautinës arptautinës parodos parodos / / 37 37

37

Meniu.lt Meniu.lt ámoniø ámoniø rodyklë rodyklë / / 38

38

PASIRÛPINKITE

ASIRÛPINKITE SA SAVO SA „REST „RESTORANØ „REST ORANØ VERSLU”!

VERSLU”!

www.meniu.lt

www.sangaida.lt

TURINYS

TURINYS

Pasirûpinkite, kad leidiná „Restoranø verslas“ Jums pristatytø laiku ir patogiai – tiesiai á

Jûsø ástaigà ar namus. Bûtinai já uþsisakykite, kad ðis leidinys nuolatos bûtø su Jumis ir padëtø

siekti uþsibrëþtø tikslø Jûsø veikloje.

Norime pabrëþti, jog tam, kad leidinys bûtø atsiøstas Jûsø nurodytu adresu, reikia apmokëti

pristatymo iðlaidas – 20,00 Lt uþ artimiausiø ðeðiø leidinio numeriø siuntimà, pradedant nuo

bet kurio pageidaujamo numerio (uþsakymo kortelæ rasite leidinyje bei internete adresu http:/

/kuponas.meniu.lt). Per metus iðleidþiami ðeði „Restoranø verslo“ numeriai. Leidiná galite

uþsisakyti ir interneto portaluose www.meniu.lt bei www.prenumerata.lt.

„Restoranø verslà“ ir toliau galësite nemokamai pasiimti UAB „Sangaida” prekybos

salonuose: Vilniuje, Paneriø g. 20A, Kaune, Kaunakiemio g. 40 ir Klaipëdoje, Daukanto g. 13

bei leidinio redakcijose Kaune ir Vilniuje.

Jei turite klausimø, maloniai praðome kreiptis á „Restoranø verslo” redakcijas:

Kaune telefonu (37) 70 56 27 arba Vilniuje telefonu (5) 273 59 19 bei elektroniniu paðtu

prenumerata@meniu.lt.

NA NAUJØ NA UJØ ÁMONIØ ÁMONIØ V VVADO

V ADO ADOVØ ADO Ø Ø IR IR SA SAVININK SA VININK VININKØ VININK Ø DËMESIUI!

DËMESIUI!

Informuokite mus apie naujai atidarytà savo maitinimo ar pramogø ámonæ ir mes

nemokamai nemokamai apie jà paskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranø versle“.

Kreipkitës Kaune telefonu (37) 70 56 27 arba Vilniuje telefonu (5) 273 59 19, elektroniniu

paðtu info@meniu.lt.

www.cafe-future.net

Redakcijos skiltis

5


6

English summary

EN Dear Reader,

The uproar of the biggest celebrations, that have brought

so many fascinating moments, anxiety, has calmed down and

life seems as if has taken again its flow. Again we are living with

the hope. This time we hope for the spring soon to come, when

reviving nature will give new strengths for the implementation of

new plans, projects, when again we will plunge into changing,

planning, creating something – doing our best that the visitor

having turned once would come again. Living with this hope

we already open the eleventh edition (first one this year) of

“Restoranø verslas” where as usually we shortly overview the

latest news in catering and entertainment market, share our

experience, provide suggestions and advises.

As usually we provide the list of catering companies that

have been opened in December-February. We introduce the

most interesting ones more detaily. (page 7)

We get acquainted you with novelties in food service and

hotel markets (new products, adopted laws and their amendments,

hotels and entertainment places). (pages 8-9, 21)

The interview heading contains the opinion of the catering

specialists whether the newcomers in the market should

rent or buy premises. We provide the overview of advantages

and disadvantages of both ways. (pages 10-11)

We continue the series of articles that have been started

in previous editions of our magazine “Interesting restaurants”.

This time we introduce the most interesting food service

places in Germany, Switzerland and Austria. (pages

12-15)

The heading “Concepts” contains a story on a new

and revolutionary kitchen concept “2zones 2 ” that changes

the opinion about the modern professional kitchen. Today

Naujoje Meniu.lt portalo

rubrikoje „Spec. parduotuvës“

(pranc. boutique) pateikiama

informacija apie ádomias ir

iðskirtines, vienoje ar keliose

srityse besispecializuojanèias

parduotuvëles. Firminës alkoholiniø

gërimø, kavos bei

arbatos, prieskoniø, o taip pat

saldumynø parduotuvëlës – tai

vietos, kuriose galima rasti

produktø ar prekiø, kuriø nëra

didþiuosiuose prekybos cen-

“2zones 2 ” kitchen is called the kitchen of a future. (pages

16-17)

The product of this “Restoranø verslo“ is seafood. We

also provide short but comprehensive characteristics of these

products, advise how to choose them and cook. We provide

you with the information about what certain suppliers offer

us from the seafood products in Lithuania. (pages 24-25)

The heading “Equipments” provides you a thorough

description of the fryers used in the food service companies:

their types and technical characteristics. We provide the table

of supply of electric fryers in Lithuania of certain equipment

suppliers. (pages 18-20)

The heading on consultations – solutions contains the

consultations of the specialists what music system should be

chosen at the catering institutions as well as trading and entertainment

centers. (pages 22-23)

The heading dealing with drinks contains the information

on tequila, where we also discuss the supply of this drink in

Lithuania. (pages 26-27)

With this edition we start a new heading about coffee, where

we tell about the aims and conditions for coffee tasting, discuss

the visual, aroma and taste aspects of coffee. (pages 28-31)

As always we shortly introduce the works done, planned

events for this year by the National Grill and Barbeque Association,

Lithuanian Barmen Association, Lithuanian Association of

Restaurant Chefs and Confectioners. (pages 32-33)

Traditionally we provide the agenda of the international

fairs for April-May, held in different countries of the world as well

as the index of companies servicing HoReCa market. (pages 37)

„SPECIALIZUO

„SPECIALIZUOTOS „SPECIALIZUO OS P PPARDUO

P ARDUO ARDUOTUVËS” ARDUO TUVËS” – – NA NAUJA NA UJA

RUBRIKA RUBRIKA MENIU MENIU.L MENIU .L .LT .L T POR PORTALE POR ALE

truose arba kuriø kokybë pranoksta „masiniø“

produktø kokybæ. Be to, tokiose parduotuvëse

pirkëjui daug maloniau ið plataus specializuoto

asortimento iðsirinkti geidþiamà

produktà bei já èia pat paragauti ar net

supakuoti kaip dovanëlæ. Specializuotø

parduotuviø personalas pirkëjui skiria daugiau

individualaus dëmesio.

Jau gana seniai turime specializuotas

atskirø maisto produktø gamintojø parduotuves:

mësos, duonos, pieno produktø bei

kt., o netrukus sulauksime ir delikatesiniø

gaminiø parduotuvëliø: sûrio, þuvies bei jûrø

EN

REST RESTAURANT REST URANT URANT BUSINESS BUSINESS is the professional magazine

for restaurant owners, handlers, chiefs and employees.

It is specialized in various actualities of restaurant and

hospitality. It is free payable for all restaurants, bars and

clubs of Lithuania. Also it is the effective marketing tool for

HoReCa companies and suppliers. Periodicity – 6 times

per annum.

WWW WWW.MENU

WWW .MENU .MENU.L .MENU.L

.L .LT .L – the biggest internet portal in

Lithuania about all restaurants, cafs, bars, pubs, clubs,

catering service. All restaurants, cafs, bars, clubs of

Lithuania are presented in special catalog, divided by

cities, categories and other filters.

There is the catalog of all HoReCa companies and

suppliers in Lithuania and other information for restaurant

owners, handlers, cooks and employees too. Here

companies can present products and services for restaurant

business.

For or advertisements advertisements questions questions and and offers offers please please concon-

tact tact us:

us:

“Strateginiø projektø vystymo grupë” JSC

Head office: Konstitucijos pr. 23C-618,

Vilnius, Lithuania,

tel./fax.: +370 5 2735919,

e-mail: vilnius@menu.lt

Editorial:

Savanoriø pr. 271-207,

Kaunas, Lithuania,

tel.: +370 37 705627,

e-mail.: kaunas@menu.lt

gërybiø, kepiniø ir kt. Pirmà þingsná þengë

restoranas „El Gaucho Sano“ – specializuotoje

vyno parduotuvëlëje jau galite rasti

ir specialiø uþkandþiø.

Ámoniø vadovø, ketinanèiø atidaryti arba

jau ásteigusiø tokias specializuotas parduotuvëles,

praðome apie tai praneðti Meniu.lt

portalo administracijai, kad informacijà apie

jûsø ámonæ galëtume paskelbti rubrikoje

„Spec. parduotuvës“. Anketinës informacijos

skelbimas yra nemokamas. Pasinaudokite

viena efektyviausiø reklamos formø Lietuvoje.

Daugiau informacijos tel.: (5) 2735919, (37) 705627.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


„K „Kuko „K „K uko baras”, baras”, Vilnius

Vilnius

Po pusmeèio pertraukos, gruodþio mënesá, Vilniaus

Gedimino prospekto pradþioje, vietoje restorano

„Kukabara” duris atvërë Australijos virtuvës restoranas

„Kuko baras“. Restoranas pakeitë ne tik pavadinimà, bet

ir interjerà, o valgiaraðèio patiekalai nuo ðiol dþiugins net

ir didþiausius gurmanus – sveèiams siûlomi ryklienos,

kengûrienos, krokodilienos, strutienos patiekalai. Ryðkiø

ir linksmø spalvø deriniai, Kuber Pedþio urvø imitacija,

Australijos þemynui bûdingi pieðiniai, ornamentai bei kitos

egzotiðkos detalës kuria australiðkà restorano dvasià. Net

8 ávairaus dydþio salëse telpa iki 150 lankytojø. UAB

„Kukabara“ ðeimininkai teigia, jog atsinaujinæs restoranas

klientui pasiûlys didelæ ðventiniø renginiø ir atrakcijø

ávairovæ. Restoranas orientuotas ne tik á pasiturinèius, bet

ir á vidutines pajamas gaunanèius klientus.

„Akropolis”, Akropolis”, Klaipëda

Klaipëda

Gruodþio 15 dienà Klaipëdoje, Taikos pr. 61,

atidarytas prekybos ir pramogø centras „Akropolis”.

Daugiau nei 75 tûkstanèiø kvadratiniø metrø ploto

prekybos ir pramogø sostinëje ásikûrë ne tik parduotuvës,

bet ir daugybë laisvalaikio pramogas siûlanèiø ámoniø.

„Akropolyje” veikia net 12 maitinimo ámoniø: kavinës

„Presto kavos ir arbatos namai”, „Caffe Pascucci“,

restoranai „Èili kaimas“, „Delano“, „Sorentina“, picerijos

„Katpëdëlë pica“, „Delano pica“, „Mambo pica“, „Èili pica“,

klubas „La Playa“ ir ledainës „Soprano ledainë“ bei

„Valentino ledai”. Á Klaipëdos „Akropolá” AB „Vilniaus

Akropolis” investavo daugiau nei 200 mln. litø.

Iki 2006 metø antros pusës bendrovë planuoja prekybos ir

pramogø sostinæ – „Akropolá“ atidaryti ir Kaune. Kauno

„Akropolio” statyboms bus skirta daugiau nei 250 mln. litø.

„Starz”, „Starz”, „Starz”, Vilnius Vilnius

Vilnius

Sausio mënesá atidarytas restoranas-klubas „Starz“

ádomus ne tik 6-7 deðimtmeèiø amerikietiðka dvasia, bet

ir teatro koncepcija: restorane ákurta „scena”-virtuvë,

kurioje maistas gaminamas tiesiog klientø akyse. „Starz”

ðeimininkai – þurnalistas Andrius Tapinas ir þinomas virëjas

Mantas Mozûra – klientus vilios ávairiø pasaulio virtuviø

patiekalais – èia sukaupta daug keliavusio ir ávairiose

maitinimo ámonëse dirbusio virëjo patirtis. Dvejose nedidelëse

salëse telpa iki 70 lankytojø. Ateityje „Starz“ kvies á ávairius

netradicinius dþiazo, bliuzo, roko vakarus, nuotaikingas

sekmadienines popietes vaikams ir jø tëveliams, linksmins

dainuojamosios poezijos mëgëjus, mëgstanèius gaminti.

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

NA NAUJOS NA UJOS IR IR A AATNA

A TNA TNAUJIN TNA UJIN UJINTOS UJIN OS

ÁST ÁSTAIGOS ÁST AIGOS

AIGOS (2005 (2005 12 12 mën.– mën.– 2006 2006 02 02 mën.)

mën.)

KA KAVINËS KA VINËS VINËS-BARAI

VINËS -BARAI

„F „FASHIONBAR

„F ASHIONBAR

ASHIONBAR” ASHIONBAR – baras; adresas: Islandijos pl. 32

(„Mega”), Kaunas; virtuvë: Europos.

„ROMANO „ROMANO GAR GARY” GAR Y” – kavinë; adresas: J. Basanavièiaus

g. 16/5, Vilnius; virtuvë: miðri.

„ROMANTIKA

„ROMANTIKA” „ROMANTIKA – kavinë; adresas: Jogailos g. 3,

Vilnius; virtuvë: Europos.

„POGULIANKA

„POGULIANKA

„POGULIANKA” „POGULIANKA – kavinë; adresas: J. Basanavièiaus

g. 29, Vilnius; virtuvë: miðri.

„MILIT „MILITA” „MILIT – kavinë; adresas: Klaipëda-Vilnius (32 km),

Klaipëdos rajonas; virtuvë: Europos.

„PR PR PREST PREST

EST ESTO EST O KA KAVOS KA OS IR IR ARBA ARBATOS ARBA OS NAMAI NAMAI” NAMAI – kavinë;

adresas: Taikos pr. 61 („Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: Europos.

„CAFFE CAFFE P PPASCUCCI”

P ASCUCCI” – kavinë; adresas: Taikos pr. 61

(„Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: kava, Europos.

„KA „KAVOS „KA OS BARAS” BARAS” BARAS” BARAS” – kavinë; adresas: Islandijos pl.

32 („Mega”), Kaunas; virtuvë: italø.

„BOHEMA „BOHEMA „BOHEMA” „BOHEMA – kavinë; adresas: Savanoriø pr. 2 /

Laisvës al. 118, Kaunas; virtuvë: miðri.

„PIRAMIDË” „PIRAMIDË” – kavinë; adresas: Gedimino g. 24,

Kaunas; virtuvë: Artimøjø Rytø.

„CINAMON”

CINAMON” – kavinë; adresas: Islandijos pl. 32

(„Mega“), Kaunas; virtuvë: miðri.

REST RESTORANAI

REST ORANAI

„KUK UK UKO UK O BARAS” BARAS” – restoranas; adresas: Gedimino pr.

2/1, Vilnius; virtuvë: australø.

„ÈILI „ÈILI KAIMAS“ KAIMAS“ – restoranas; adresas: Taikos pr. 61

(„Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: lietuviø.

„MUSKA „MUSKATAS”

„MUSKA AS” AS” – restoranas; adresas: Konstitucijos pr.

23, Vilnius; virtuvë: miðri.

„ST „STARZ” „ST ARZ” – restoranas-klubas; adresas: Islandijos g. 4,

Vilnius; virtuvë: miðri.

„DELANO „DELANO” „DELANO – savitarnos restoranas; adresas:

Taikos pr. 61 („Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: miðri.

„SORENTINA

„SORENTINA” „SORENTINA – restoranas; adresas: Taikos pr. 61

(„Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: italø.

„ÈILI „ÈILI KAIMAS“ KAIMAS“ – restoranas; adresas: Islandijos pl.

32 („Mega”), Kaunas; virtuvë: lietuviø.

„KA KA KATPËDËLË KATPËDËLË

TPËDËLË CARSK CARSKOJE CARSK OJE SEL SELO” SEL – restoranas;

adresas: Taikos pr. 64 („Arena”), Klaipëda; virtuvë: miðri.

PICERIJOS

PICERIJOS

„DELANO DELANO DELANO PICA PICA” PICA – picerija; adresas: Islandijos pl. 32

(„Mega”), Kaunas; virtuvë: miðri.

„FO „FOKUS „FO US PICA PICA PICA” PICA – picerija; adresas: Gedimino g. 31,

Ukmergë; virtuvë: miðri.

„Cinamon Cinamon Cinamon”, Cinamon”,

”, K KKaunas

K aunas

Kaune, prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“,

gruodþio pradþioje buvo atidarytas pirmasis Lietuvoje

bendrovës „Baltic Multiplex Ventures“ kino teatras „Cinamon“,

á kurá buvo investuota 5,5 mln. litø. Kino centras lankytojams

siûlo iðskirtinæ veiklos koncepcijà: be kino seansø, rodomø

penkiose salëse su aukðèiausios kokybës garso ir vaizdo

áranga, 150 vietø, ðeðiø erdviø kino centro kavinëje

„Cinamon Cafe“, siûlanèioje meksikietiðkos, amerikietiðkos

ir lietuviðkos virtuviø valgiø, gali bûti rengiami gimtadieniai,

banketai, furðetai. Patirtis parodë, kad penkios kino salës

– puiki vieta konferencijoms. Maþiesiems kino centre

árengta speciali þaidimø zona „Cinamon Playxone“.

Artimiausiu metu kino centro kavinëje ketinama pradëti

rengti specialius treèiadienio vakarus jaunimui, kuriø metu

susirinkusiems gros kviestiniai didþëjai.

„ÈILI „ÈILI PICA PICA“ PICA – picerija; adresas: Taikos pr. 61

(„Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: miðri.

„MAMBO „MAMBO „MAMBO PICA PICA” PICA – picerija; adresas: Taikos pr. 61

(„Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: miðri.

„KA „KATPËDËLË „KA TPËDËLË PICA PICA“ PICA – picerija; adresas: Taikos pr. 61

(„Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: miðri.

„KA „KATPËDËLË „KA TPËDËLË PICA PICA PICA“ PICA – picerija; adresas: Naujoji g. 7

(„Hyper Rimi”), Alytus; virtuvë: miðri.

„PIZZA „PIZZA JAZZ” JAZZ”

JAZZ” – restoranas-picerija; adresas:

Gedimino pr. 20, Vilnius; virtuvë: miðri.

„P „P „PIZZA „P „PIZZA

IZZA JAZZ“ JAZZ

JAZZ – restoranas-picerija; adresas:

Laisvës al. 106, Kaunas; virtuvë: miðri.

„DELANO „DELANO „DELANO PICA PICA” PICA – picerija; adresas: Taikos pr. 61

(„Akropolis”), Klaipëda; virtuvë: miðri.

„ÈILI „ÈILI PICA PICA“ PICA – picerija; adresas: Islandijos pl. 32

(„Mega”), Kaunas; virtuvë: miðri.

„KA KA KATPËDËLË KATPËDËLË

TPËDËLË PICA PICA“ PICA – picerija; adresas: Islandijos pl. 32

(„Mega”), Kaunas; virtuvë: miðri.

„DELANO „DELANO „DELANO PICA PICA” PICA – picerija; adresas: Veiveriø g. 150B

(„Maxima Bazë“), Kaunas; virtuvë: miðri.

KL KLUBAI KL UBAI

„INDIJOS „INDIJOS „INDIJOS SK SKONIS” SK ONIS” – restoranas, klubas; adresas:

Tilto g. 13, Vilnius; virtuvë: indø.

„BOMOND „BOMOND T TTABERO

T ABERO ABERO” ABERO – restoranas, klubas; adresas:

Tilto g. 16, Vilnius; virtuvë: Europos.

„LA „LA PLA PLAYA” PLA – klubas; adresas: Taikos pr. 64 („Arena”),

Klaipëda; virtuvë: Europos.

„EXIT” „EXIT” – klubas; adresas: Maironio g. 19, Kaunas;

virtuvë: gërimai.

BOULINGO BOULINGO CENTRAI

CENTRAI

BOULINGO BOULINGO CENTRAS CENTRAS „Ð „Ð „ÐVYTUR „Ð VYTUR VYTURYS” VYTUR YS” – boulingas,

restoranas; adresas: Barausko g. 66A („Molas”), Kaunas;

virtuvë: Europos.

„ AMERIGO

AMERIGO” AMERIGO – boulingas, kavinë; adresas:

Islandijos pl. 32 („Mega”), Kaunas; virtuvë: Europos.

SPECIALIZUO

SPECIALIZUO

SPECIALIZUOTOS SPECIALIZUO

SPECIALIZUO OS P PPARDUO

P ARDUO ARDUOTUVËS

ARDUO TUVËS

„SALDÛS „SALDÛS „SALDÛS MAJAI” MAJAI” – specializuota parduotuvë;

adresas: Taikos pr. 61 („Akropolis”), Klaipëda;

asortimentas: saldumynai.

„SKIRO „SKIRO” „SKIRO „SKIRO”

” KA KAVOS KA OS K KKOLEK

K OLEK OLEKCIJA OLEK CIJA CIJA” CIJA – specializuota

parduotuvë; adresas: Basanavièiaus g. 127 („Norfa”),

Utena; asortimentas: kava, arbata.

„F „F „Fashionbar

„F „F ashionbar ashionbar”, ashionbar ”, K KKaunas

K aunas

Nuo gruodþio mënesio prekybos ir laisvalaikio centre

„Mega“ veikia pagal franðizës sutartá bendradarbiaujant

su mados kanalu „Fashion TV“ atidarytas baras

„Fashionbar“. 200 vietø bare, kurio modernø ir prabangø

interjerà, stebinantá ryðkiai raudona spalva, kûrë architektas

Rûstenis Milaðevièius, laukiami stilingi, elegantiðki, tiek

vidutines, tiek ir aukðtesnes pajamas gaunantys lankytojai.

Gausybëje bare esanèiø plazminiø televizoriø nuolatos

transliuojamas „Fashion TV“ kanalas, kiaurà parà rodantis

laidas apie stiliø. Taèiau ketvirtadienio vakarais èia galës

rinktis ir krepðinio aistruoliai. Kaip ir Vilniaus, taip ir Kauno

„Fashionbar” rengiami ávairûs proginiai renginiai,

individualûs vakarëliai, vyksta mados kolekcijø pristatymai.

Bare siûlomi modernûs Europos virtuvës patiekalai,

gaminami ið sveikø, natûraliø produktø.

Naujienos

7


8 Naujienos

NA NAUJI NA UJI PRODUK PRODUK PRODUKTAI

PRODUK PRODUK AI AI

IÁ „Aromatinga kava“ pristato naujienà – valgomus

valgomus

espresso espresso espresso kavos kavos puodelius puodelius „Eat a Cup” ið Italijos.

Valgomas kavos puodelis yra pagamintas i skrudinto

vaflio, o jo vidus padengtas ðokoladu. Klientas,

baigdamas gerti kavà, pajunta subtilø ðokolado skoná.

Didþiausia atrakcija naudojant ðá produktà yra tokia, kad,

iðgërus kavà, puodelis tiesiog suvalgomas.

Ámonë taip pat pristato vienkartines aromatizuotos

aromatizuotos

aromatizuotos

kavos kavos kapsules, kapsules, tinkamas profesionaliems kavos

aparatams. Ðis produktas yra tiekiamas ið italø ámonës

„Torrafazione Mokasol“, kuri gali pasiûlyti sambukos,

viskio, ðokolado, rieðutø, mandarinø, amareto, vanilës

skonio kavos kapsuliø. Vienoje kapsulëje yra vienam

puodeliui skirta kavos dozë. Siûlomos ir vienkartinës

karðto ðokolado dozës. Taip neuþterðiamas kavos

aparatas, sutaupoma laiko.

UAB „Dasita“, prekiaujanti konditerinëmis þaliavomis,

restoranams ir kavinëms siûlo ypatingà cukrø cukrø „ „Artistico”, „ Artistico”, skirtà

skirtà

tortø, tortø, pyragø pyragø ir ir kitø kitø saldumynø saldumynø papuoðimui. papuoðimui. +180 °C

temperatûroje iðlydytas „Artistico” cukrus ágauna graþø

blizgesá, o já naudojant atliktas papuoðimas iðsilaiko þymiai

ilgesná laikà.

UAB „AlmArûnas“, atstovaujanti þinomiems prekiniams

þenklams „Top Joy”, „Semper”, „Cykoria“ ir „Zott“,

ðá kartà siûlo vokiðkà vokiðkà sûrá sûrá „Mozarella

„Mozarella“. „Mozarella Ðis sûris

gaminamas pagal senas tradicijas, todël pasiþymi

iðskirtiniu skoniu. Reikiamà sûrio kieká á Jûsø ámonæ UAB

„AlmArûnas“ pristatys be iðankstinio uþsakymo.

UAB „Kaiðiadoriø paukðtynas“ pristatë naujà viðtienos

viðtienos

produktø produktø linijà linijà „Garson!”. Tai profesionaliai pagaminti itin

greitai ir paprastai paruoðiami kepsneliai. Ámonë siûlo gausø

jø pasirinkimà: maltinukus, kepsnius, atskiras viðèiukø dalis.

Produktai gaminami tik ið lietuviðkø þaliavø – Kaiðiadoriø

paukðtyne uþaugintø viðèiukø broileriø.

Kepsneliai gaminami naudojant didelio naðumo,

visiðkai automatizuotà Kaiðiadoriø paukðtyno viðtienos

kepsneliø ir maltinukø gamybos linijà, pagamintà

Olandijoje. Specialiais ávairaus skonio pabarstais

pagardintos viðtienos dalys verdamos palmiø aliejuje ir

apkepamos kepsneliø linijos krosnyje. Apkepti gaminiai

suðaldomi greito ðaldymo kameroje.

UAB „Ðaltinëlio vandenys“ pristatë drëgnø drëgnø drëgnø servetëliø

servetëliø

dalytuvà dalytuvà, dalytuvà kuris yra labai praktiðkas vieðojo maitinimo

ámonëse. Tai originalus prietaisas, vienu mygtuko paspaudimu

pateikiantis drëgnas servetëles. Unikali, lengvai valdoma

sistema leidþia reguliuoti pateikiamos servetëlës ilgá,

temperatûrà ir drëgnumà. Ðvelnios ir minkðtos dvisluoksnës

servetëlës, kuriø pagrindinë sudedamoji dalis – viskozë ir

kurios kiekvienam vartotojui pateikiamos individualiai,

puikiai nuvalo veidà, rankas, suteikia ðvaros jausmà.

„Vièiûnai“ ir Ko, tiekiantys ávairià ðaldytà ir atvësintà

þuvá, neseniai Lietuvos rinkai pristatë naujienà –

Vidurþemio jûros regiono virtuvës paþibas – ðv ðv. ðv . P PPetro

P Petro

etro

þuvies þuvies bei bei gruperio gruperio filë filë. filë

NA NAUJASIS NA UJASIS Ð ÐÐALD

Ð ALD ALDYTUV ALD YTUV YTUVAS YTUV AS AS- AS

VITRINA VITRINA „SNAIGË „SNAIGË CD480“

CD480“

AB AB „Snaigë“ „Snaigë“ pristato pristato pristato naujà naujà naujà ðaldytuvo-

ðaldytuvo

vitrinos vitrinos modelá modelá CD480 CD480, CD480 skirtà gërimø laikymui

bei eksponavimui prekybos centruose,

parduotuvëse, restoranuose, vieðbuèiuose bei

kavinëse. Naujasis gaminys kokybe bei

funkcionalumu prilygsta, o kai kuriais

parametrais net ir lenkia, tokiø uþsienio

gamintojø kaip „Frigorex“, „Helkama“,

„Nordcool“ ar „Caravela” gaminamus

analogus. Ðaldytuvas-vitrina „Snaigë CD480“

iðsiskiria didele talpa (480 l), yra ypatingai

funkcionalus ir patogus tiek prekybininkams,

tiek ir pirkëjams. Ðaldytuvo durys pagamintos

ið grûdinto stiklo, o gaminio virðuje sumontuotas

ðvieèiantis skydas, skirtas individualiai,

pagal kliento uþsakymà pagamintai, reklamai.

Pastaràjà galima klijuoti ir ant ðaldytuvo ðonø.

Ðaldytuve-vitrinoje „Snaigë“ ámontuota

vertikali, itin ekonomiðka ir ilgaamþë liuminescencinë

lempa, puikiai apðvieèianti jame

VEL VELYKINIS VEL YKINIS P PPASIÛL

P ASIÛL ASIÛLYMAS ASIÛL YMAS

Artëjant ðv. Velykoms, „Struèiø genetikos

centras” maitinimo ámonëms siûlo struèiø

kiauðiniø. Jie yra dideli – sveria apie 1,3-2,3

kg. Struèio kiauðinio trynyje yra labai maþai

cholesterolio bei soèiøjø riebiøjø rûgðèiø. Ið

jo galima paruoðti 8-10 kiauðinienës ar

omleto porcijø. Bûtina paþymëti, kad struèiø

kiauðiniø lukðtas yra storas ir tvirtas, prilyginamas

porcelianui, todël já galima naudoti

kaip dekoratyviná elementà – padaryti

kompozicijà su gëlëmis, naudoti kaip indà,

marginti ðv. Velykø stalui. Norint iðsaugoti

sveikà lukðtà, patariama abiejuose kiauðinio

galuose iðgræþti po skylæ ir iðpûsti tryná. Iki

kietos konsistencijos virti struèio kiauðiná tenka

45 min. Virtus struèio kiauðinius galima ádaryti

ir patiekti banketø metu.

esanèius produktus.

Galima reguliuoti ir

ðaldytuve esanèiø lentynø

aukðtá bei jø pasukimo

kampà. Ðaldytuvo-vitrinosgarintuvas

ámontuotas galinëje

ðaldymo kameros

sienelëje, todël

kameros vidus yra visiðkai

glotnus, ant jo nesikaupia

neðvarumai.

Ðaldytuvas-vitrina

„Snaigë CD480“ atitinka

visus aplinkosaugos

keliamus reikalavimus. Jo gamyboje naudojamos

medþiagos, kurios neardo ozono

sluoksnio ir neskatina „ðiltnamio efekto”.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


PRAËJIMO PRAËJIMO K KKONTROLËS

K ONTROLËS SISTEMA SISTEMA KL KLUBUOSE KL UBUOSE –


PATOGUS OGUS IR IR P PPATIKIMAS

P TIKIMAS SPRENDIMAS

SPRENDIMAS

Maitinimo ámoniø automatizavimo srities lyderë UAB „UCS Baltic“

nepamirðo ir klubø, kuriems siûlo vis daugiau patogiø ir personalo

darbà palengvinanèiø sprendimø.

Praëjimo kontrolës sistema klubuose – patikimas árankis, norintiems

tiksliai kontroliuoti lankytojø srautus bei gauti didesnes pajamas.

Tai patikima ir atsiperkanti sistema, nes:

• Surenkamos maksimalios (t. y. visos) pajamos uþ bilietus.

• Sistema reikalauja minimalios apsaugos – prie áëjimo gali budëti

tik 1-2 apsaugos darbuotojai.

• Sistema yra sujungta su lojalumo sistema: tas pats bilietas gali

bûti skanuojamas baro kasoje.

• Garantuojamas tiksliø statistiniø duomenø surinkimas:

kontroliuojami lankytojø srautai, jø iðlaidos gërimams, maistui per

vakarà ir t. t.

• Ágalina iðduoti lojalumo kortelæ. Lojalø lankytojà galima „pririðti”

prie ávairiø bilietø tipø: bilietai su nuolaida, nuolaidos gërimams,

maistui ir t. t.

• Nuotraukomis, kurios yra saugomos sistemoje, gali bûti

vykdoma „Face control” funkcija. Kliento, atvykusio á klubà, kortelæ

sistema atpaþins ir neleis jo sumaiðyti su kitu asmeniu.

NAUJAS JAS PROJEK PROJEKTAS PROJEK AS „MENIU „MENIU KEL KELYJE” KEL YJE”

Pavasario avasario avasario-vasaros avasario -vasaros sezonui sezonui rengiamas rengiamas „pakelës „pakelës maitinimo maitinimo ástaigø

ástaigø

vadovas vadovas“ vadovas “ – – – projektas projektas „Meniu „Meniu kelyje kelyje 2006” 2006” skirtas skirtas verslo, verslo, turizmo turizmo ar

ar

asmeniniais asmeniniais asmeniniais reikalais reikalais po po po Lietuvà Lietuvà keliaujantiems keliaujantiems ðalies ðalies gyventojams gyventojams bei

bei

uþsienio uþsienio sveèiams. sveèiams. Jis Jis padës padës ið ið anksto anksto planuoti planuoti sustojimus, sustojimus, pasirenkant pasirenkant

pasirenkant

maitinimo maitinimo maitinimo ástaigà ástaigà pagal pagal pagal savo savo poreikius.

poreikius.

Interneto portalas Meniu.lt (www.meniu.lt) rengia leidiná „Meniu

kelyje 2006“. Tai tàsa naujos portalo Meniu.lt rubrikos „Maitinimas

keliaujantiems” (http://kelyje.meniu.lt), kurioje patogiai pateiktos

suklasifikuotos pakelës maitinimo ástaigos. Keliaujantys automobiliu

(verslo reikalais ar poilsiauti) turi puikià galimybæ patogiai pasirinkti,

surasti bei gauti iðsamiø duomenø apie vienà ar kità pakelës maitinimo

ámonæ, o gal net ið anksto pasirinkti norimà sustojimo vietà!

Projektas „Meniu kelyje 2006“ orientuotas á:

• Lietuvos bei uþsienio autoturistus;

• jaunimà, keliaujantá po Lietuvà savo malonumui;

• po Lietuvà keliaujanèias ðeimas;

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

Praëjimo kontrolës

sistemos naudà patvirtino

Klaipëdoje atidaryto

klubo „La Playa”

ðeimininkas V. Golubovskis.

Atvykusiems á

„La Playa” klubà sveèiams

kasoje atspausdinamas

bilietas su

brûkðniniu kodu ir klubo

logotipu. Ásigytas bilietas

galioja tik tà paèià dienà.

Tik paþymëjæs bilietà

turnikete lankytojas áleidþiamas

á klubà. Sistema leidþia tà patá bilietà skanuoti baro kasoje, todël

klientas pusæ pinigø sumos uþ bilietà gali iðleisti bare. Klubo ðeimininkai

yra patenkinti ðia sistema, nes ji leidþia kontroliuoti lankytojø srautus,

gauti lankomumo, daþniausiai lankomo klubo laiko statistikà ir

palengvinti darbà.

UAB „UCS Baltic” informacija

• Lietuvos ir uþsienio verslininkus bei vairuotojus,

vykstanèius automobiliais verslo

reikalais.

Pagrindiniai projekto „Meniu kelyje

2006“ tikslai yra iðsamiai pristatyti

pakelës maitinimo ástaigas bei padëti

keliaujantiems þmonëms patogiai planuoti

kelionæ po Lietuvà. Iðsamesniø

duomenø, kurie pateikti þemëlapiø

forma, vartotojai gali rasti Meniu.lt

portale (http://kelyje.meniu.lt). Informacija

leidinyje bus pateikta trejomis

kalbomis – lietuviø, anglø ir rusø.

Maitinimo ástaigø vadovø, norinèiø patikslinti

duomenis, praðome uþpildyti anketà internete (adresu http://

anketa. meniu.lt). Daugiau informacijos: tel. Vilniuje (5) 273 59 19,

tel. Kaune (37) 70 56 27, el. p. info@meniu.lt.

Naujienos

9


10

Konsultacijos

PATALPOS ALPOS ALPOS: ALPOS

PIRK PIRKTI PIRK TI AR

AR

NUOMO NUOMOTI?

NUOMO TI?

Jolita Vitkauskaitë

Maitinimo Maitinimo verslas verslas – – sunkus sunkus darbas,

darbas,

reikalaujantis reikalaujantis daug daug áþvalgumo. áþvalgumo. Norintiems

Norintiems

pradëti pradëti ðá ðá verslà verslà daþnai daþnai sunku sunku apsispræsti:

apsispræsti:

restorano, restorano, kavinës kavinës patalpas patalpas nuomoti nuomoti ar ar ásigyti.

ásigyti.

Dvejojama, Dvejojama, ar ar imti imti paskolà, paskolà, investuoti, investuoti, ar

ar

tiesiog tiesiog tiesiog iðsinuomoti iðsinuomoti patalpas patalpas ir ir nedelsiant nedelsiant

nedelsiant

pradëti pradëti dirbti, dirbti, dirbti, nesukant nesukant sau sau galvos galvos dël

dël

remonto remonto ir ir kitø kitø papildomø papildomø rûpesèiø.

rûpesèiø.

Ðia tema kalbëjomës su nekilnojamojo

turto agentûrø, parduodanèiø ar nuomojanèiø

maitinimo paslaugoms pritaikytas

patalpas, specialistais, taip pat klausëme

restoranø, kaviniø ðeimininkø nuomonës bei

patarimø dvejojantiems dël patalpø pasirinkimo

ar ketinantiems savo sprendimà

keisti.

Dauguma Dauguma ámoniø ámoniø patalpas patalpas patalpas nuomoja nuomoja

nuomoja

Nekilnojamojo turto agentûros „ „Ober „ Ober

house” house” vertinimo ir rinkotyros skyriaus

vadovas Saulius Vagonis teigia, kad

dauguma norinèiø pradëti maitinimo verslà

didþiuosiuose Lietuvos miestuose, patalpø

ieðko centrinëse miestø dalyse. Miesto centre

patalpø kaina gana didelë, todël

nusipirkti tokias patalpas sau leisti gali ne

kiekvienas verslininkas. Didesniø restoranø

tinklø savininkai rizikuoja gana daþnai, nes

jie jau turi „vardà“, garantuojantá sëkmingà

verslà. Verslininkai, norintys atidaryti

maþesnius restoranëlius ar kavinukes,

patalpas daþniausiai nuomoja, kad verslui

nepasisekus, galëtø uþdaryti maitinimo

ámonæ nepatirdami dideliø nuostoliø.

Specialistas teigia, kad nuomoti patalpas

yra lengviausias sprendimas: tokiu atveju

verslas gali „migruoti” ir „nepririða” prie

vienos vietos. Ponas Vagonis pabrëþia, kad

per pastaruosius kelerius metus þymiai

daugiau patalpø buvo iðsinuomota (70

proc.), o ne nupirkta (30 proc.).

Martynas Stakauskas, komercinës

paskirties nekilnojamojo turto skyriaus

ekspertas, atstovaujantis nekilnojamojo

turto agentûrai „Arco Arco Arco real real estate”, estate”, savo

veiklà vystanèiai tik sostinëje, teigia, kad jie

daugiausia patalpø iðnuomoja (80-90

proc.), o parduoda labai nedaug (10-20

proc.). Ekspertas pabrëþia, kad norintys

pradëti verslà, patalpø ieðko bûtent

senamiestyje ir paèiose populiariausiose kitø

Vilniaus rajonø gatvëse. M. Stakausko

þodþiais, daþniausiai nuomojamos 300 m2 ir didesnës patalpos, nes, pasak ðeimininkø,

maþesnëse patalpose (150-200 m2 ) plëtojamas

maitinimo verslas sunkiau atsiperka.

Apie nuomojamø ir parduodamø patalpø

maitinimo ámonëms paklausà

kalbëjomës ir su interneto portalo

www.aruodas.lt direktoriumi Domu

Vyðniausku. Svetainëje, skirtoje norintiems

iðnuomoti ar parduoti patalpas, skelbimø,

siûlanèiø pirkti, o ne nuomotis, yra gerokai

daugiau. „Þmonës labiau suinteresuoti

pelnà gauti ið karto, o ne ilgà laikà patalpas

nuomoti, keisti jø ðeimininkus ir tvarkyti

nuomos dokumentus”, – teigia nekilnojamojo

turto portalo direktorius.

Pagalbos agalbos galima galima praðyti praðyti banko

banko

Nusprendæs pirkti patalpas, verslininkas

gali imti banko paskolà. Didieji Lietuvos

bankai ámonei, perkanèiai árengtas ar

neárengtas patalpas, siûlo ávairius variantus.

Kadangi bankai yra suinteresuoti duoti

kredità kiekvienam asmeniui ar ámonei,

todël jie stengiasi prisitaikyti prie juridinio

kliento norø, siûlydami patogiausià sprendimà.

Verslininkas gali rinktis tiek kredità,

tiek lizingà. Abejais atvejais reikës uþstato:

uþstatyti galima ir ásigytas patalpas.

Pasiseka tiems, kurie patalpas ásigyja

strategiðkai gerose vietose: kai darbas

sekasi gerai, paskolà atiduoti yra daug

lengviau. Jei verslas nesiseka, nuosavas

patalpas galima iðnuomoti ar parduoti.

Nuoma Nuoma „suvalgo „suvalgo“ „suvalgo “ didþiàjà didþiàjà dalá dalá pelno

pelno

Vilniaus senamiestyje ásikûrusio restorano

„Menë“ (Ðv. Stepono g. 8) ðeimininkas

Girënas Medziukas teigia, kad prieð

pradëdami verslà patalpas nusprendë

nuomotis. Ðiandien, po vieneriø metø

darbo, jau norëtø ásigyti savas patalpas.

Ponas Medziukas pasakoja, kad verslininkai,

nuomojantys patalpas, labai

rizikuoja: atvykæs á nuomojamà vietà

neþinai, kokia bus restorano apyvarta ir ar

ji tikrai padengs nuomos kainà. „Bûna, kad

vienà mënesá dirbame sëkmingai, pelningai,

o kità uþ nuomà mokame ið savos kiðenës“,

– sako ðeimininkas.

Nuomos sutartis suteikia teisæ daryti

remontà ir keisti visas norimas interjero ar

eksterjero detales. „Iðsinuomojome patalpas,

kuriose jau buvo padarytas remontas,

norëjome iðkart pradëti dirbti, nes

remontui neturëjome nei laiko, nei pinigø“,

– pasakoja p. Medziukas. Daþniausiai

nuomos sutartis yra pasiraðoma 5 metams,

o pasibaigus ðiam laikui, patalpø savininkai

gali keisti, pavyzdþiui, didinti nuomos kainà,

todël restorano ðeimininkai nëra garantuoti,

kad ir toliau savo verslà galës plëtoti toje

paèioje vietoje.

„Nuolat dirbdamas, reklamuoji vardà,

o kartu ir vietà, ið kurios gali tekti kada nors

iðsikraustyti. Patalpø nuoma netoli senamiesèio

siekia 6 000-12 000 Lt per mënesá.

Kartu su nuomos sutartimi gaunamas

kavinës statusas. Á iðsinuomotas patalpas

persikëlusiai ámonei belieka susitvarkyti tik

licencijas.

Bûtina Bûtina gerai gerai gerai pagalvoti pagalvoti apie apie patalpø

patalpø

vietà

vietà

Vilniaus kaviniø „Senatoriø kolonos“,

„Centro kolonos“ ir „Teatro kolonos“

savininkë Jurgita Dailidonytë teigia, kad

didþiausia problema, susijusi su nuomojamomis

patalpomis, yra ne milþiniðka

nuomos kaina, bet patalpø trûkumas. Pasak

p. Dailidonytës, tik nedaugelis verslininkø

ávertina pasirinktos vietos privalumus ir

miesto plëtros tendencijas, kruopðèiai

apskaièiuoja bûsimø lankytojø srautus.

„Ðiandien miestai keièiasi labai sparèiai,

kinta praeiviø srautai, todël labai sunku

numatyti savo kliento norus ir lûkesèius“ –

pasakoja p. Dailidonytë.

Trijø kaviniø savininkë, ðiame versle

sëkmingai dirbanti jau 5 metus, sako, kad

jie orientuojasi bûtent á netoliese dirbanèius

þmones, kurie nuolat ateina papietauti ar

po darbo iðgerti kavos. „Centro kolonos“

ásikûrusios verslo pastate, „Teatro kolonos”

– teatrui priklausanèiose patalpose, o

„Senatoriø kolonos“ taip pat orientuotos á

aplink dirbanèius þmones. Artimiausiu metu

ðeimininkë planuoja atidaryti dar vienà

kavinæ.

Visoms kavinëms patalpas nuomojanti

ðeimininkë teigia, kad sunkiausia apsiprasti

su tø patalpø interjeru. „Nëra prasmës

investuoti á remontà, o tuo labiau á pastato

fasado rekonstrukcijà“. Daþnai pasitaiko

blogai veikianti ventiliacijos ar kondicionavimo

sistema, o ji kavinei ar restoranui

bûtina. „Uþ ðià sistemà atsakingi nuomojamø

patalpø ðeimininkai, bet daþnai

atsitinka taip, kad rûpintis turime mes patys,

nes èia mûsø verslas. Mums labai pasisekë,

kad ðliejamës verslo centrø paðonëje, kuriø

darbuotojai visada eis pietauti á apaèioje

ásikûrusià kavinæ. Todël nuomodamiesi

patalpas, buvome tikri, kad sulauksime

daug lankytojø“, – sako p. Dailidonytë.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


Nepatyrusiam ir norinèiam atidaryti savo

maitinimo ámonæ savininkui Jurgita pataria

pirmiausia viskà apgalvoti iki smulkmenø.

„Pirmiausia reikia iðsinuomoti, pabandyti

dirbti, ásitvirtinti rinkoje, o tik paskui pirkti

patalpas, nes ið karto daug investavus

galima smarkiai nusivilti”.

Dþiaugiasi Dþiaugiasi Dþiaugiasi savo savo patalpas patalpas ásigijæ

ásigijæ

anksèiau

anksèiau

Vilniaus Pilies gatvëje ásikûrusios kavinës

„Pilies kepyklëlë“ ðeimininkë Laima Padleckienë

nuosavose patalpose sëkmingai dirba

jau ketverius metus. Ponia Laima neslëpë,

kad patalpoms árengti reikëjo daug darbo:

net visus metus darytas kapitalinis remontas,

kruopðèiai atidengtos arkos, apgalvota

kiekviena smulkmena. „Nepamirðome, kad

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

ðios patalpos yra senamiestyje, todël

stengëmës iðsaugoti autentiðkà interjerà“,

– pabrëþë L. Padleckienë.

Ðeimininkai pirko kadaise veikusios

kavinës patalpas, jau turinèias maitinimo

ámonei reikalingà statusà (veiklos, prekybos

alkoholiu licencijas), taèiau patalpø rekonstrukcijà

ir kitus darbus atliko patys.

„Daugiausia vargo turëjome su kaimynais,

kurie nenorëjo, jog jø name veiktø kavinë”,

– pasakoja savininkë.

Kitas kliûtis ðeimininkë vadina „maloniais

rûpesèiais“, nes vëliau sëkmingas

darbas, patenkinti klientai ir pagyrimai

atperka visà vargà.

Dvejojantiems, ar pirkti, ar nuomotis

patalpas p. Padleckienë pataria labiausiai

kreipti dëmesá á vietà, nes ðis kriterijus yra

vienas pagrindiniø, lemianèiø maitinimo

verslo sëkmæ.

„Restoranø verslas” apklausë 78 Lietuvos

vieðojo maitinimo ámones. Po apklausos

paaiðkëjo, jog maitinimo bei pramogø

ástaigø nuomojamø ir ásigytø patalpø skaièius

pasiskirsto beveik po lygiai. Dauguma kaviniø

savininkø turi nuosavas patalpas, o didþioji

dalis klubø ðeimininkø jas nuomoja.

APIE APIE NEKILNOJAMOJO NEKILNOJAMOJO TUR TURTO TUR O MOKESÈIO

MOKESÈIO

PROBLEMÀ

PROBLEMÀ

Ðiuo metu nustatytas 1 proc. nekilnojamojo

turto vertës mokestis, kuris sudaro

net 7-12 proc. vieðbuèiø ir restoranø metinës

apyvartos, yra sunkiai „pakeliamas”, ypaè

smulkiems senamiesèio vieðbuèiams, restoranams

ir kavinëms.

Sausio 27 dienà ávyko Vilniaus miesto

mero A. Zuoko, kitø Savivaldybës pareigûnø

bei Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacijos

nariø susitikimas, kurio metu buvo svarstoma

galimybë ðiais metais sumaþinti nekilnojamojo

turto mokestá Vilniaus vieðbuèiams, restoranams

ir kavinëms.

Susitikimo metu buvo nuspræsta, kad

artimiausiame Savivaldybës tarybos posëdyje

miesto meras A. Zuokas iðkels klausimà dël

ðio mokesèio sumaþinimo pusiau. Miesto

meras siekia, kad á sostinæ investuojantiems

verslininkams bûtø sudarytos kuo palankesnës

sàlygos verslui ir jo plëtrai.

A. Zuoko nuomone, 1 proc. nekilnojamojo

turto vertës mokesèiu galëtø bûti

apmokestinamos nenaudojamos patalpos.

Taip jø savininkai bûtø skatinami kuo greièiau

patalpas sutvarkyti ir eksploatuoti, o ne laukti,

kol turto vertë dar labiau padidës.

Vasario 10 d. „Karolinos“ vieðbutyje

Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija

(LVRA) drauge su Lietuvos verslo darbdaviø

konfederacija (LVDK) organizavo „apskrito stalo“

diskusijà tema „Dël nekilnojamojo turto vertës

apskaièiavimo problemos sprendimo bûdø“.

Diskusijoje dalyvavo: LR Finansø ministerijos

sekretorë I. Ðimonytë, VÁ „Registrø centras“

direktoriaus pavaduotojas A. Bagdonavièius,

LR ûkio ministerijos sekretorë L. Domarkienë,

LVRA prezidentë E. Liðkauskienë, LVRA valdybos

nariai P. Vozbutas, A. Meðkys, R. Maèiulaitis,

LVDK generalinis direktorius D. Arlauskas.

Susitikimo metu paaiðkëjo, kad visos

ministerijos pripaþásta, jog 2006 metais

nekilnojamojo turto vertë buvo apskaièiuota

neteisingai. Tai ypaè aktuali problema

smulkiojo verslo atstovams, vieðbuèiø,

Ámonës

Ámonës

tipas tipas

tipas

Restoranai estoranai

Kavinës avinës

Picerijos icerijos

Boulingo Boulingo Boulingo klubai

klubai

Klubai

Klubai

Nuomoja

Nuomoja

patalpas patalpas

patalpas

10

18

4

3

3

Turi uri nuosavas

nuosavas

patalpas

patalpas

7

10

6

5

12

restoranø savininkams.

Susitikimo metu buvo nuspræsta jau

artimiausiu metu inicijuoti darbo grupës prie

Finansø ministerijos sukûrimà, kurià sudarytø

asocijuotø struktûrø atstovai ir atitinkamos

institucijos. Ðios grupës uþduotis – pateikti

teisingiausià nekilnojamojo turto ávertinimo

metodà.

Ðiais metais greièiausiai savivaldybëms

bus palikta teisë nekilnojamojo turto mokesèius

perþiûrëti bei maþinti. Finansø ministerijos

atstovø manymu, reikëtø Nekilnojamojo turto

ástatymo pataisomis áteisinti, kad ði nuostata

iðliktø ir ateityje, nes savivaldybës geriausiai

þino savo regionø verslo situacijà.

VÁ „Registrø centras“ atstovai taip pat

pripaþino, kad yra pasiruoðæ vertinti nekilnojamàjá

turtà ne tik masiniu bûdu, bet ir

ávertinant ámoniø atstatomàjà vertæ bei

piniginius srautus.

LVRA informacija

Konsultacija

11


12

Koncepcijos

ÁDOMÛS ÁDOMÛS EUROPOS EUROPOS REST RESTORANAI REST ORANAI (3)

(3)

Pagal þurnalà „Food Service Europe & Middle East“ parengë Gintarë Jankauskaitë

Restoranas estoranas ir ir vieðbutis, vieðbutis, kuriame kuriame ðëlsta ðëlsta

ðëlsta

nuolatiniai nuolatiniai nuolatiniai naktiniø naktiniø klubø klubø lankytojai, lankytojai, liejyklos liejyklos

liejyklos

kompleksas, kompleksas, virstantis virstantis neabejotinu neabejotinu maitinimo

maitinimo

rinkos rinkos „meno „meno kûriniu kûriniu”, kûriniu ”, restoranas, restoranas, restoranas, kuriame kuriame dël dël

dël

puikiø puikiø patiekalø patiekalø staleliai staleliai uþsakomi uþsakomi jau jau prieð

prieð

tris tris mënesius mënesius – – tai tai tai ádomûs ádomûs ádomûs projektai, projektai, dëmesio

dëmesio

vertos vertos koncepcijos, koncepcijos, kuriø kuriø nepastebëti nepastebëti tiesiog

tiesiog

neámanoma. neámanoma. T TTad,

T ad, tæsdami tæsdami ankstesniuose

ankstesniuose

„R „Restoranø „R estoranø verslo verslo verslo“ verslo “ numeriuose numeriuose plëtotà plëtotà temà,

temà,

ðásyk ðásyk apþvelgsime apþvelgsime V VVokietijos,

V okietijos, Ðveicarijos Ðveicarijos Ðveicarijos ir

ir

Austrijos ustrijos vienas vienas ádomiausiø ádomiausiø ádomiausiø maitinimo maitinimo ámoniø. ámoniø.

ámoniø.

VOKIETIJA OKIETIJA OKIETIJA

Mongolø Mongolø barbekiu

barbekiu

„Mongo „Mongo‘S” „Mongo „Mongo‘S”

‘S” tinklo ámonës, kuriø ðûkis

„Valgykite tiek, kiek galite suvalgyti”, ásikûrusios

ðeðiuose Vokietijos miestuose. 2004 metø

spalá buvo pradëtas rekonstruoti ðiø ámoniø

interjeras, taèiau kaip ir prieð tai, visas

dëmesys koncentruojamas á maistà – kiekvienoje

tinklo ámonëje árengtas bufetas su apie

50 ingredientø, tokiø kaip darþovës, makaronai,

þuvis, mësa, jûrø gërybës bei kt.

Lankytojai ið èia esanèiø ingredientø gali

susidaryti vienà patiekalà (vadinamà „Mongo‘S

One Way” ir kainuojantá apie 13 eurø)

arba ávairiø ingredientø eiti pasipildyti

nuolatos (toks pasirinkimas vadinamas „Total

Mongo‘S“ ir kainuoja apie 20 eurø). Atviroje

virtuvëje maistas pagaminamas per itin

trumpà laikà, o gamybos metu yra atliekami

tam tikri vaidybiniai ritualai – tokie, kokius

atlieka Mongolijos klajûnai, gamindami sau

valgá. Mongolø barbekiu ypaè iðpopuliarëjo

1998 metais, kuomet Christianas Blechas ir

Spiridonas Soukas koncepcijà pradëjo plëtoti

Eseno mieste. Ðiandien „Mongo‘S” tinklà

sudaro ðeðios ástaigos, kuriø viena, esanti

Miunchene, yra valdoma franðizës bûdu.

Didþiausioje ðio tinklo ástaigoje, esanèioje

Kelne ir uþimanèioje 400 kvadratiniø metrø

plotà, kasdien aptarnaujama apie 180

lankytojø. Vidutinë sàskaita ðiose kavinëse –

apie 23 eurus. Net 90 procentø sveèiø renkasi

„Valgykite tiek, kiek galite suvalgyti“ pasiûlymà.

Tinklo (3 ástaigø) apyvarta 2004 metais siekë

beveik 5 milijonus eurø.

Interneto svetainë: www.mongos.de.

Sveikatingumo Sveikatingumo centras centras centras sielai

sielai

Vieðbutis su didele restorano sale? O

galbût naktinis klubas, kuriame linksminamasi

visà naktá? Pramogø kompleksas „East „East”, „East

esantis Hamburge, skirtas naktiniø klubø

lankytojams. Ði restorano ir vieðbuèio erdvëse

ákurta naktinio gyvenimo ðventovë, priklausanti

dviems Hamburge gerai þinomiems þmonëms

– Christophui Strengeriui bei Marcui Ciunisui,

ákurta paèiame St. Pauli aikðtës centre.

Stilingame bei kvapà gniauþianèiame

pramogø komplekse „East“, kurio pagrindinis

tikslas – pritraukti kuo daugiau rafinuotø

naktiniø vakarëliø mëgëjø, yra 230 vietø

restoranas (Europos bei Azijos virtuvës), 80

vietø Japonijos stiliaus sodas, 230 vietø

„Yakshi‘s Bar“ baras ir 100 vietø „Smirnoff” ir

„Colour” poilsio terasos.

Visi patiekalai, pradedant nuo tuno su

avokadu bei lotoso ðaknimi (apie 10,50 eurø)

iki jautienos kepsnio su slyvø ir sakës padaþu

bei vyne keptais pomidorais (apie 19 eurø)

yra patiekiami „ðeimyniðkai“ – didelëse

lëkðtëse, stalo viduryje, kad kiekvienas sveèias

patiekalo galëtø ásidëti tiek, kiek nori. Maisto

ir gërimø suvartojimo santykis yra apie 65:35.

Vieðbutyje yra 77 penkiø kategorijø

kambariai (nuo 135 iki 360 eurø ) bei sporto,

poilsio ir groþio paslaugas teikiantis centras.

Dizainerio Guru Jordano Mozerio kurtame

pramogø komplekse (investuota apie 3

milijonus eurø), kuris dar vadinamas „Spa for

the soul” (sveikatingumo centras sielai),

dominuoja Tolimøjø Rytø motyvai.

Interneto svetainë: www.east-hamburg.de.

Ðvieþia, Ðvieþia, greitai, greitai, graþu

graþu

Vokietijoje kulinarijos madas diktuoja

restoranø tinklas „Vapiano” apiano” apiano”. apiano” Pirmasis tinklo

restoranas, kuriame susiliejo greitojo maisto

ir fast-casual restoranø tradicijos, buvo ákurtas

2002 metais Hamburge. Ðiuo metu ðio tinklo

restoranø galima aptikti ir kituose Vokietijos

miestuose: Duseldorfe, Frankfurte prie Maino,

Miunchene, Hamburge ir kt. Tinklo sëkmës

formulë – „ðvieþia, greitai, graþu”. Ja

vadovaujantis, atviroje virtuvëje yra gaminamos

picos, makaronai, salotos bei kiti patiekalai.

Populiariausias patiekalas restoranuose – vietoje

gaminami makaronai, tiekiami su kliento

pageidaujamu padaþu, pasirinktu pagal skoná

ir kainà: nuo 5 (pomidorø ir baziliko arba alyvø

aliejaus su ananasø gabalëliais padaþai) iki 8

eurø ( gorgonzolos bei graikiniø rieðutø arba

vëþiø ir omarø padaþai).

Picos restoranuose kepamos akmeninëse

krosnyse ir kainuoja 5, 6, 7 ar 8 eurus,

priklausomai nuo to, kokie produktai

naudojami jas gaminant.

Viliojanèios kainos, nepriekaiðtingas

patiekalø ðvieþumas ir kokybë, jauki at-

mosfera, sukurta architekto Matteo Thuno,

uþtikrina, jog kavinëje esantys staliukai bus visada

uþimti. Restoranuose ádiegta moderni atsiskaitymo

sistema: visi uþsakyti patiekalai registruojami

kortelëje; uþ juos sumokama tik iðeinant ið restorano.

Viena didþiausiø ðio tinklo ástaigø ákurta

dviejuose pastato aukðtuose ir atidaryta 2005

balandá Miunchene, Funf Hofen rajone. Vienu

metu restorane gali bûti aptarnaujami 200

lankytojø. Restorane yra 2 dideli barai ir 2

poilsio zonos, viliojanèios lankytojus po soèiø

pietø. Á ðá restoranà kasdien uþsuka apie 1 000

-1 500 sveèiø ir kiekvienas uþ maistà sumoka

vidutiniðkai 9 eurus.

Interneto svetainë: www.vapiano.de.

ÐVEICARIJA

ÐVEICARIJA

Groþis, Groþis, slypintis slypintis liejyklos liejyklos liejyklos komplekse komplekse

komplekse

Miðrios virtuvës restoranas „Die „Die Giesserei” Giesserei”

Giesserei”

(Ciuriche, Oerlikono rajone) yra vienas

sëkmingiausiø pavyzdþiø, kà galima padaryti

ið prieð tai buvusio nelegalaus klubo (kuris

veikdavo tik sekmadieniais ir tik klubo

nariams). Po penkiø metø rekonstrukciniø

darbø ir gausiø investicijø (2 milijonai

Ðveicarijos frankø) pastatas, ið pat pradþiø

buvæs liejyklos kompleksu, o vëliau – nelegaliu

klubu, 2004 metais duris pravërë kaip

absoliutus maitinimo rinkos „meno kûrinys“.

Kruopðèiai atrestauruotame ir moderniai

árengtame pastate savo vietà rado prabangus

restoranas (130 vietø salëje ir 40 prie baro),

poilsio kambarys (60 vietø), prieðkambaris bei

terasa (80 vietø). Maistas restorane siûlomas

3x3 principu: trys pirmieji patiekalai, trys

pagrindiniai patiekalai ir trys desertai – ir tai

viskas. Pasak vyriausiojo restorano vadybininko

Giorgio Branderio, „Taip yra todël,

kad mes siûlome patiekalus tik ið ðvieþiø,

sezoniniø produktø, perkamø turguje“.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


Restorane ruoðiami Vidurþemio jûros regiono

patiekalai, taèiau esti ir ávairiø kitø virtuviø

valgiø. Restoranas skirtas ávairaus amþiaus,

socialinës padëties þmonëms, nors á klubà

paðokti daþniausiai renkasi 25-45 metø

þmonës. Pagrindinis patiekalas ðiame restorane

kainuoja 22-44 Ðveicarijos frankus.

2004 metø apyvarta, kuri buvo didesnë nei 3

milijonai Ðveicarijos frankø, 2005 metais

padidëjo iki 4 milijonø.

Interneto svetainë: www.diegiesserei.ch.

Viliojanti Viliojanti trilogija

trilogija

Yra gausybë vieðbuèiø restoranø ir barø,

prie kuriø durø stovi tarnautojai. Taèiau tik

keliuose jø tarnautojo pareiga yra riboti

lankytojø skaièiø, kad restorane vietø liktø ir

vieðbuèio sveèiams. „P „Park „P ark Hyatt Hyatt Zurich Zurich”, Zurich kuris

duris pravërë 2004 metø rugsëjá, priklauso

bûtent ðiai vieðbuèiø restoranø grupei. Ðiai

kategorijai vieðbuèio restoranas-baras priklauso

ne tik todël, kad tiek restoranas, tiek ir baras

turi atskirus áëjimus ið gatvës, bet ir todël, kad

5 þvaigþduèiø vieðbutis lankytojus vilioja

ádomia maitinimo paslaugø „trilogija”.155

vietø restorane „Parkhuus”, kuris yra stilingas,

bet kartu patrauklus savo neápareigojanèia

aplinka, galima paragauti atviroje virtuvëje

gaminamø tiek vietiniø ðveicariðkø, tiek

tarptautinës virtuvës patiekalø. Aplankyti verta

ir treèià aukðtà, kur 10,4 metrø aukðèio poilsio

vestibiulyje romantiðkai nuteikia rusenantis

þidinys ir modernus bei stilingas interjero

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

dizainas. Ypatingai modernus yra ir „Onyx”

baras, stulbinantis savo nuo grindø iki lubø

stiklinëmis sienomis ir interjero detalëmis ið

autentiðko onikso akmens. Interjerà puoðiantys

stiklo, sidabro ir porceliano dirbiniai „Zurich“

vieðbuèiui buvo sukurti specialiai. Nuo pat

pirmos atidarymo dienos vieðbutis nesiskundþia

lankytojø skaièiumi. Pasak F&B

valdybos, taip yra todël, kad kartu su

nuostabia virtuve, interjeru ir aptarnavimu

restorane buvo pasiûlytos ir labai patrauklios

patiekalø kainas. Vieðbuèio valdybos duomenimis,

vidutinë sàskaita prieðpieèiø metu

èia yra apie 50, o vakare – 80 Ðveicarijos

frankø. Apie 90 procentø maisto paslaugø yra

suteikiama ne vieðbuèio gyventojams.

Interneto svetainë: www.zurich.park.

hyatt.com.

Ðviesa Ðviesa yra yra yra realybës realybës skulptorë...

skulptorë...

...teigia Dieter Meier, viena ið restorano

„L „Lumiere” „L umiere” umiere” (Ciurichas) ákûrëjø. Restorano,

atidaryto senamiesèio centre 2004 lapkrièio

3 dienà, pavadinimas ne tik siejasi su ðviesa,

bet kartu pagerbia ir Prancûzijos fotografijos

specialistus ir filmo technologijos pradininkus

brolius Lumiere. Todël nenuostabu, kad

restorano interjere dominuoja kino detalës.

Be to, ðio þavaus maþo restoranëlio aplinka

suþavi ir savo paprastomis, taèiau aukðtos

kokybës interjero detalëmis ið medþio, odos

ir audinio, apðviestø malonia, jaukia ðviesa.

„Paprastumas, elegantiðkas komfortas,

ðiuolaikinës mados“ – visa tai, pasak

savininkës Giselos Lacher, telpa ðiame

restorane. Prie sujungtø stalø gali susësti 45

þmonës. Taip pat dar yra 6 vietos prie baro ir

30 – vasarà veikianèioje terasoje. Ðio

restorano virtuvë tiekia Prancûzijos nacionalinius

patiekalus: „Skanus, sotus, taèiau

nesunkus maistas. Atidþiai paruoðtas ir graþiai

patiektas. Gaminamas su sviestu, o ne

aliejumi”. Perkamiausi patiekalai: Entrecote

Cafe de Paris, Sweetbreads su læðiais bei Coq

au Vin su bulviø koðe. Kainos svyruoja nuo

24,50 iki 48 Ðveicarijos frankø. Vidutinë

sàskaita vakarais – 58, prieðpieèiø metu – 35

Ðveicarijos frankai.

Interneto svetainë: www.restaurantlumiere.ch.

AUSTRIJA USTRIJA

Turgavietë urgavietë bet bet kokiu kokiu oru!

oru!

Austrø svetingumas beribis. Vienas

naujausiø Wolfgango Rosenbergerio 450

vietø „L „Landzeit „L andzeit motorway motorway restaurant restaurant” restaurant restoranas-motelis

pastatytas trijø greitkeliø

susikirtimo vietoje, Voralpenkreuze. Maitinimo

rinkos specialistø teigimu, tai yra didþiausias

keliautojø restoranas Austrijoje. Kainavæs 11

milijonø eurø, restoranas-motelis duris atvërë

2004 metø spalá. Ði „vien tik ðvieþio maisto“

idëja buvo ágyvendinta 950 kvadratiniø metrø

plote, Aukðtutinës Austrijos ûkyje su nuostabiu

vaizdu á Alpiø papëdæ. Didelio pastato

Nukelta á 15 psl. �

Koncepcijos

13


Atkelta ið 13 psl.

uþdarame kieme yra stiklu dengta zona su

margaspalviais prekystaliais. Èia galima rasti

þuvies, salotø ir delikatesø, patiekalø ið

makaronø, vaisiø sulèiø, darþoviø bufetus,

pyragø ir pyragaièiø barà, elektrinæ ðaðlikinæ,

groteles kepsniams bei orkaitæ bulvëms kepti

– visko, kas reikalinga stengiantis patenkinti

bet kurá lankytojo norà. Kainos svyruoja nuo

2,50 iki 18 eurø. Restoranui priklausanèioje

kepykloje gaminama viskas: nuo natûralios

teðlos iki ðvieþios duonos ir pyragaièiø,

kepamø ið èia pat malamø miltø. Restorane

gaminami ir ledai su ðvieþiais vaisiais.

Vieðbutis gali pasigirti 41 kambariu bei

seminarø ir konferencijø centru. 30 procentø

restorano lankytojø sudaro vietiniai gyventojai,

10 procentø – vieðbuèio sveèiai ir 60 procentø

– greitkeliu pravaþiuojantys keliautojai. Uþ

soèius pietus èia galima tikëtis 6,90 eurø

sàskaitos. Ðiuo metu Wolfgangas Rosenbergeris

valdo 13 greitkeliø restoranø „Alpiø

respublikoje“. 2005 metø restoranø apyvarta

siekë apie 40 mln. eurø.

Interneto svetainë: www.landzeit.at.


Trigubas rigubas malonumas malonumas Vienos Vienos parke

parke

Bûtø galima iðvardinti daugybæ prieþasèiø,

dël kuriø yra verta artimiau susipaþinti su nauju

fine-dining ámoniø tinklu „Steirereck

„Steirereck”,

„Steirereck

sëkmingai besipleèianèiu Vienoje. Ásikûræs

„Stadtpark” (Centriniame miesto parke),

„Steirereck” savo gurmaniðkais pasiûlymais

bei jaukia aplinka pritraukia kaip niekada

daug lankytojø (apie 3 000 þmoniø per dienà).

Po 15 mënesiø rekonstrukciniø darbø ir 5,8

milijonø eurø investicijø, vyno rûsys, restoranai

ir renginiø patalpos buvo atidaryti 2005 metø

vasará. Restorane esti 210 sëdimø vietø (ir dar

120 lauke), o bendras, 4 auktus apimantis,

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

komplekso plotas – 1 900 kvadratiniø metrø.

Rekonstruotà modernø ir prabangø „Steirereck”

restoranà savininkai – Reitbaueriø ðeima

– ketina padaryti populiariausiu Vienos

restoranu. Tuo tarpu „Steirereck” komplekse

esantis viesiai þalia ir balta spalvomis puoðtas

jaukus restoranas „Meierei” yra pirmasis

Austrijoje, kuriame siûloma paragauti 150

skirtingø skoniø sûriø. O skubantys sveèiai gali

prisësti prie „ess.bar“ baro – 6 metrø ilgio,

aukso spalvos stalo aðtuoniolikai þmoniø,

stovinèio kompozicinëje virtuvëje. Renginiø

salëje, vadinamoje „Theater“ ir esanèioje

antrame aukðte, puikuojasi scena ir daugybë

staleliø prieðais jà.

Interneto svetainë: www.steirereck.at.

„Kim „Kim Cooks” Cooks” Cooks” – – draugas draugas kiekvienam

kiekvienam

kiekvienam

sveèiui sveèiui

sveèiui

Kai Sohyi Kim gamina, Vienos gyventojai

buriuojasi miniomis aplinkui. Na gal nesibûriuoja,

taèiau norëtø, kadangi kiekvienas

jø, norintis pasimëgauti kulinarinëmis

gërybëmis, pagamintomis keturiasdeðimtmetës

korëjietës, tai turëtø suplanuoti daug

ankðèiau, pavyzdþiui, prieð tris mënesius. Ir

tai nestebina, kadangi maþytis restoranas,

pavadintas „Kim „Kim kocht kocht kocht” kocht („Kim cooks”), turi tik

26 sëdimas vietas ir dirba nuo 18 valandos

vakaro iki vidurnakèio treèiadieniais, ketvirtadieniai

ir penktadieniais. Taèiau nepaisant

to, net ir pirmà kartà apsilankæ ðiame

restorane (kuris pirmà kartà duris pravërë

2001 metais), galite bûti tikri, kad Kim jums

paruoð maistà kaip ir kiekvienam nuolatiniam

lankytojui – kaip savo draugui.

Pasak Kim, jos patiekalai nëra ypatingi, taèiau

„natûralûs”. Populiariausi jø – tunas ir ypatingai

gardûs padaþai, kuriuos dievina visa Viena.

Taèiau Kim visada gamina truputá daugiau ir

nuo 2004 sausio jos geros kokybës kulinariniais

ðedevrais galima pasimëgauti

kaimynystëje esanèiame „Kim kocht Shop &

Studio” – uþkandþiø baro, greitojo maisto

restorano ir maisto ruoðimo akademijos

komplekse, dirbanèiame nuo pirmadienio iki

penktadienio, 10.30-18.30 valandomis.

Gausybës apdovanojimø, pasisakymø televizijos

laidø metu ir laikraðèiø straipsniø dëka Kim tapo

þiniasklaidos þvaigþde, galinèia pasigirti

autorine knyga ir kompaktine plokðtele.

Interneto svetainë: www.kimkocht.at.

Koncepcijos

15


16

Koncepcijos

NA NAUJA NA UJA VIR VIRTUVËS VIR TUVËS D DDARBO

D ARBO K KKONCEPCIJA

K ONCEPCIJA „2ZONES „2ZONES2


Vytautas Mickevièius

Naujoji Naujoji profesionalios profesionalios virtuvës virtuvës planavimo

planavimo

ir ir jos jos darbo darbo koncepcija koncepcija koncepcija „2zones „2zones2

“, “, jos jos gerbëjø

gerbëjø

ir ir paèiø paèiø autoriø autoriø vadinama vadinama revoliucine, revoliucine, jau jau jau yra

yra

gavusi gavusi ne ne vienà vienà tarptautiná tarptautiná apdovanojimà apdovanojimà apdovanojimà uþ


naujus naujus funkcinius funkcinius sprendimus sprendimus ir ir dizainà. dizainà. K KKai

K ai

kas kas jà jà jau jau vadina vadina „ateities „ateities „ateities virtuve“...

virtuve“...

Apie Apie naujàjà naujàjà koncepcijà

koncepcijà

Du jauni Prancûzijos architektø biuro

„3bornes architektes” architektai Francua

Tesnyer (Franois Tesnière) ir Ani-Ðarlotë Gut

(Anne-Charlotte Goût), besispecializuojantys

profesionaliø virtuviø projektavime, 1999

metais tarptautinëje parodoje pristatë

naujoviðkà idëjà, kuri verèia kitaip paþvelgti á

reikalavimus ðiuolaikinei ir, atrodo, jau ir taip

patogiai virtuvei.

Naujosios koncepcijos autoriai iðsikëlë

tikslà suprojektuoti profesionalià virtuvæ taip, kad

patalpos ar pastato iðplanavimas, darbo zonø

paskirstymas bûtø kuo patogesni virtuvës

darbuotojams, atsiþvelgiant á virtuvëms keliamus

higienos bei ergonomikos reikalavimus. Ne

maþiau svarbûs buvo ir virtuvës darbo sànaudos

bei ekonominiai rodikliai. Bet pagrindinis

reikalavimas buvo maisto sauga ir higiena.

Panaudojus naujausias technologijas ir

netradicines idëjas, pasiekti rezultatai

nustebino netgi paèius koncepcijos autorius

– lyginant su áprastinëmis, „2zones 2 “ koncepcijos

virtuvë leidþia sutaupyti iki 60 % virtuvei,

sandëliams ir pagalbinëms patalpoms

reikalingos erdvës. Virtuvës darbuotojø darbo

sàlygos geresnës, jiems tenka per pus maþiau

vaikðèioti ir neðioti. Naujoviðkas poþiûris á

darbo organizavimà ir á patalpø ðildymà bei

vëdinimà sàlygoja didelá darbo efektyvumà ir

energijos taupymà, jau nekalbant apie

pinigus, sutaupytus dël maþesnio pastato

ploto. Aiðku, modernios technologijos ir

árangos gausa padidina 1 kv. metro savikainà,

taèiau árengiant tokià virtuvæ vis tiek sutaupoma

apie 20 % lëðø, neskaièiuojant

ekonominës naudos jà eksploatuojant.

„2zones 2 “ koncepcija gali bûti pritaikoma

ávairaus tipo didesnëms virtuvëms, kurios per

dienà galëtø pagaminti nuo 500 iki 10 000

ar daugiau porcijø.

Skirtumai Skirtumai tarp tarp áprastos áprastos ir ir naujosios naujosios virtuviø

virtuviø

Pirmieji virtuviø dizaineriai ir projektuotojai,

jei juos taip bûtø galima pavadinti,

buvo virëjai. Virtuvëje visos operacijos

daþniausiai buvo atliekamos vienoje patalpoje

(kaip namø virtuvëje), nekreipiant dëmesio á

galimà kryþminá uþterðimà.

Nuo 1974 metø buvo pradëta rûpintis

saugesnio darbo principais. Virtuvës buvo

padalintos á atskiras patalpas ar skyrius, kuriø

kiekviename atskirai buvo laikomi, valomi bei

termiðkai apdorojami maisto produktai. Tam

prireikë papildomø patalpø, padaugëjo jas

jungianèiø koridoriø ar praëjimø. Taèiau

gamybos srautai vis tiek kartais susikirsdavo.

Vëliau, atsiradus RVASVT sistemai, jos

reikalavimams ávykdyti prireikë dar daugiau

ploto ir darbo laiko sànaudø. Norint pasiekti

visiðkà saugumà, buvo leidþiama, kad

gamybos srautø keliai susikirstø tik skirtingu

laiku ir tai turëjo bûti labai grieþtai kontroliuojama.

Ðiuo metu virtuviø projektavimas patikimas

profesionaliems projektuotojams ir architektams,

tiksliai apskaièiuojantiems ámonës

darbà ir sànaudas. Daugëja pramoniniø,

centralizuotø didelio pajëgumo virtuviø, kurias

eksploatuojant didelis dëmesys kreipiamas á

ekonomijà, ergonomikà, ekologijà ir ypaè á

maisto saugà.

Kad bûtø galima uþtikrinti saugø ir

nuoseklø skirtingø tipø produktø patekimà ið

vienos zonos á kità, „3bornes architektes“

architektai iðanalizavo virtuvëje vykstanèius

procesus ir naudojamus produktus. Jiems

apibrëþti buvo pasirinkti du parametrai –

temperatûra ir uþterðtumas (higiena). Pagal

ðiuos parametrus visi produktai ir procesai gali

bûti 4 tipø: ðalti-neðvarûs, ðalti-ðvarûs; ðiltineðvarûs

ir ðilti-ðvarûs. Ðie produktø tipai

negali susimaiðyti, ribos (zonos) tarp jø

virtuvëje turi bûti grieþtai kontroliuojamos –

kitaip nebûtø galima iðvengti kryþminio

uþterðimo.

„2zones2 “ virtuvë yra modulinë, suren-

kama ið atskirø daliø, ið anksto pagamintø

pagal projektuotojø uþsakymà. Joje dominuoja

nerûdijanèio plieno árengimai ir

inventorius. Èia nëra áprastø plytelëmis dengtø

sienø – sienas èia atstoja nerûdijanèio plieno

áranga ar lengvø konstrukcijø pertvaros. Nëra

ir áprastø lubø – jas atstoja nerûdijanèio plieno

perdanga, kurioje integruota ventiliacijos

sistema ir ðviestuvai. Darbiniai pavirðiai,

plautuvës taip pat pagaminti ið nerûdijanèio

plieno, o valant po stalais ir plautuvëmis

sunkiai pasiekiamos vietos uþdengtos – èia

sumontuotos vandentiekio ir kanalizacijos

sistemos.

Taèiau didþiausia naujovë ðioje virtuvëje

– pats darbo principas. Virtuvë suskirstyta á

tris lygiagreèias zonas (skyrius), kuriose darbo

srautai ir klimatas yra grieþtai kontroliuojamas:

1. Þaliø, neapdorotø produktø ir þaliavø

zona. Èia þaliavos priimamos, nuimama tik

virðutinë pakuotë.

2. Apdorojimo zona. Èia þaliavos ir

produktai iðpakuojami, apdorojami, paruoðiami

patiekalø gamybai.

3. Gamybos zona. Èia maistas gaminamas,

paruoðiamas transportavimui.

Tvarkomi produktai ið vienos lygiagreèios

zonos á kità perduodami per tam specialiai

pritaikytas lentynas-ðaldytuvus. Taip iðvengiama

bet kokio atskirø zonø ar skirtingo

tipo produktø susikirtimo. Skirtingai nei

áprastose virtuvëse, ðiose nekontaktuoja ne tik

skirtingose zonose dirbantys þmonës, bet ið

vienos á kità zonà nepatenka veþimëliai ar net

oras.

Bet kokioje virtuvëje labai svarbu tinkamai

dezinfekuoti naudojamus indus ir inventoriø.

Praktiðkai neámanoma uþtikrinti visiðko

higieninio saugumo, jei reikmenys nëra

plaunami indaplovëje, kurioje dezinfekcija

atliekama ne tik chemikalais, bet ir aukðta

temperatûra. „2zones 2 “ virtuvëje dezinfekcijos

problema sprendþiama naudojant nerûdijanèio

plieno gaminius. Ðioje virtuvëje visi

produktai laikomi ir apdorojami GN 1/1

standarto (530x352 mm) induose, kurie

plaunami modernioje granulinëje plovimo

maðinoje. Jie laikomi ir transportuojami

iðrenkamuose veþimëliuose, kurie taip pat

plaunami plovimo maðinoje.

Nauji Nauji Nauji sprendimai, sprendimai, palengvinantys palengvinantys palengvinantys darbà

darbà

Paminësime tik keletà naujoviø, kurias

panaudojus, „2zones2 “ virtuvëje palengvëjo

darbas, buvo sutaupyta erdvë bei darbo

sànaudos.

Pati ádomiausia idëja – virtuvëje virtuvëje nëra

nëra

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


ðaldomø ðaldomø sandëliø sandëliø. sandëliø Áprastuose ðaldomuose

sandëliuose yra ðaldomi ir praëjimai, kurie

daþnai uþima beveik pusæ sandëliø ploto.

„2zones2 “ virtuvëje atveþtos þaliavos ið karto

iðpakuojamos ið kartoniniø dëþiø ir sudedamos

á GN konteinerius, kurie laikomi sekcijiniuose

ðaldytuvuose, atstojanèiuose sienà, ir

esanèiuose tarp priëmimo ir apdorojimo

skyriø. Ið abiejø pusiø ðaldytuvai turi stiklines

duris – pro vienas þaliavos yra sudedamos, o

pro kitas (jau kitoje zonoje) iðimamos. Taip

sutaupomas tiek sandëliavimo plotas, tiek ir

ðaldymui skirta energija. Kiekvienas ðaldytuvo

skyrius skirtas tam tikrai produktø rûðiai, todël

jame atitinkamai reguliuojama ir temperatûra.

Darbo organizavimas dël tokios sandëliavimo

sistemos irgi kitoks – nereikia eiti á sandëlá

pasiimti produktø – viskas ðalia, po ranka,

tereikia atsidaryti ðaldytuvo dureles ir pasiimti

GN konteinerá su produktais. Apdorojus

produktus, jie dedami á toká patá ðaldytuvà

priekyje, kuris ið kitos pusës turi duris á

gamybos skyriø. Gamybos skyriuje produktai

taip pat sudedami tokios pat sistemos spintoje,

kuri yra ðildoma. Ið jos GN konteineriai

perkeliami á termoboksus ir transportuojami.

Nerûdijanèio plieno moduliai (ðaldytuvai) su

stiklinëmis durimis, kuriuose laikomos þaliavos

ir produktai, atstoja pertvaras tarp atskirø

darbo zonø. Todël atskiruose virtuvës skyriuose

dirbantys þmonës mato vienas kità, o tai

sukuria draugiðkà atmosferà. Visa virtuvë

atrodo gana atvira, nors priëmimo, apdorojimo,

ðaltø ir karðtø patiekalø skyriai yra

visiðkai atskirti.

Ne maþiau svarbi naujovë – pirmasis

iðrenkamas iðrenkamas GN konteineriø transportavimo

transportavimo

transportavimo

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

veþimëlis veþimëlis, veþimëlis kurá galima plauti granulinëje

puodø plovimo maðinoje, taip uþtikrinant jø

higieniðkumà. Veþimëlis sudedamas ið atskirø

laikikliø, kuriuos galima lengvai nuimti, kilnoti.

Nuimami laikikliai yra iðlankstyti ið storos ir

tvirtos plieno vielos, bet nëra sunkûs. Jie

idealiai tinka GN 1/1 standarto indams laikyti.

Nuëmus tuðèius laikiklius, lengvai pasiekiami

apaèioje sukrauti konteineriai – nereikia

lankstytis. Tokie surenkami veþimëliai

„2zones2 “ virtuvëje naudojami GN konteineriø

laikymui tiek ðaldytuvuose, tiek ir kituose

skyriuose. Ðis sprendimas buvo atskirai

apdovanotas dizaino parodose.

Apdorojimo ir gamybos zonose darbo

stalø, galima sakyti, nëra. Èia darbo darbo darbo stalus

stalus

atstoja atstoja funkcionalios funkcionalios plautuvës plautuvës, plautuvës kurios greitai

ir patogiai pritaikomos reikalingai operacijai.

Plautuviø gylis ir plotis yra pritaikytas GN

konteineriø bei pjaustymo lentø dydþiui.

Perstumiant ávairaus gylio perforuotus (arba

ne) GN konteinerius ir lenteles tarp jø, galima

susiformuoti kiekvienai operacijai patogià

darbo vietà – plauti, valyti darþoves, tvarkyti

kitus maisto produktus. Ðalia plautuviø

sumontuoti duðai leidþia lengvai pasiekti bet

kurià stalo-plautuvës vietà.

Atskirose zonose tinkamos temperatûros

palaikymui naudojamos rekuperacinë ir

recirkuliacinë vëdinimo sistemos, kurios

efektyviai panaudoja atskiruose skyriuose

esantá orà. Oro Oro srautas srautas cirkuliuoja cirkuliuoja prieðinga

prieðinga

kryptimi kryptimi nei nei gamyba gamyba. gamyba Jis paimamas ið

gamybos zonos, filtruojamas, atvësinamas,

todël nesimaiðo su þaliavø zonos oru, yra

neuþterðtas, jame nëra mikroorganizmø.

Naudingai panaudojamas ir ið ðaldytuvø

iðeinantis ðaltas oras – jis puèiamas ant

apdorojimo skyriaus stalø-plautuviø, todël

juos atvësina iki 12 °C. Taip atvësinamas tik

darbinis pavirðius, o ne visa patalpa, tad vësu

bûna tik þmogaus rankoms, o ne paèiam

þmogui.

Modernus Modernus ir ir saugus saugus saugus plovimas plovimas uþtikrina

indø ir inventoriaus ðvarà. Kadangi dauguma

maisto laikymui, transportavimui ir gamybai

naudojamø indø yra GN standarto nerûdijanèio

plieno konteineriai, ðioje virtuvëje

idealiai tinka puodø ir konteineriø granulinë

plovimo maðina. Vienos „Granuldisk GN

900“ modelio maðinos uþtenka visai virtuvei.

Joje plaunami virtuvëje naudojami puodai,

keptuvës, árankiai, GN konteineriai bei visi

maisto transportavimui á mokyklas naudojami

GN konteineriai. Granulinës indø plovimo

sistemos privalumas yra tas, kad prikepusiø

indø nereikia mirkyti ir gramdyti, nes plovimo

ciklo metu indus nuðveièia plovimo kameroje

á juos kartu su plovikliais purðkiamos maþos

plastikinës granulës. Perskalauti karðtu

vandeniu, virtuvës indai greitai iðdþiûna ir

juos vël galima naudoti. Kadangi panaudoti

puodai ir konteineriai nemirksta plautuvëse,

o greitai graþinami, jø prireikia maþiau –

taip taupomas ir plotas, ir sànaudos.

Pirmieji irmieji irmieji projektai projektai jau jau sëkmingai sëkmingai veikia

veikia

Nors pati koncepcija buvo pristatyta ir

gavo apdovanojimà dar 1999 metais,

pirmosios tokio tipo virtuvës buvo pastatytos

2003-iais. Viena ið jø pastatyta Montargis

miestelyje, esanèiame 110 km á pietvakarius

nuo Paryþiaus. Miestelio savivaldybë uþsakë

pastatyti modernià centrinæ virtuvæ, kuri tiektø

maistà miestelio vaikø darþeliams ir pradinëms

mokykloms. 240 kv. metrø plote sutilpo

virtuvë, kuri paruoðia 800-1100 pietø porcijø

per dienà. Virtuvës projektavimo ir statybos

darbai truko 9 mënesius, árangos ádiegimas –

6 savaites. Ðioje virtuvëje rotacijos principu

dirba 6 darbuotojai, ið kuriø vienas – þaliavø

priëmimo skyriuje.

Kitas projektas – Naujosios Kaledonijos

saloje árengta virtuvë, maitinanti visus saloje

besimokanèius vaikus. Ðios virtuvës projektavimo

ir árengimo darbai truko tik vienà

treèiàjà áprastai tokiam projektui ágyvendinti

skiriamo laiko – 6 mënesius, neskaitant

transportavimo. Projektavimo darbai truko 3

mënesius, tiek pat uþtruko ir virtuvës montavimas

(2 mënesiai Prancûzijoje, 1 mënuo

– montavimas vietoje). 2 mënesius truko

virtuvës transportavimas laivu á Naujàjà

Kaledonijà, kuri yra ðalia Australijos. Virtuvë

iðdygo plyname lauke: tereikëjo iðlieti

pamatus, ant kuriø ir buvo ið moduliø surinkta

visa virtuvë.

Ðiuo metu yra ádiegta dar viena „2zones2 “

virtuvë Prancûzijoje, kitais metais bus

pastatytos dar dvi, keli projektai yra ruoðiami

Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Azijoje.

Uþ suteiktà galimybæ aplankyti „2zones 2 “ virtuvæ

Montargis mieste dëkojame BÁ UAB „MBR parduotuviø ir

restoranø áranga“. Daugiau apie ðià virtuvës koncepcijà

galima suþinoti tinklapyje www.2zones2.com.

Koncepcijos

17


18

Árengimai

MAITINIMO MAITINIMO ÁMONËSE

ÁMONËSE

NA NAUDOJAMOS

NA UDOJAMOS

GRUZDINTUVËS

GRUZDINTUVËS

Kæstutis Borkertas

Ðá Ðá kartà kartà trumpai trumpai aptarsime aptarsime maisto maisto kepimo

kepimo

dideliame dideliame riebalø riebalø riebalø kiekyje kiekyje árengimus árengimus –


gru gru gruzdintuves gru zdintuves ( („fritiûrines ( fritiûrines fritiûrines fritiûrines“) fritiûrines “) “). “) Ðis Ðis maisto maisto ruoðimo

ruoðimo

bûdas bûdas þinomas þinomas nuo nuo seniausiø seniausiø laikø. laikø. laikø. K KKaþkada

KK

aþkada aþkada

buvusi buvusi buvusi tik tik storasieniu storasieniu metaliniu metaliniu indu, indu, ðiandien,

ðiandien,

techninës techninës techninës minties minties raidos raidos dëka, dëka, gruzdintuvë gruzdintuvë tapo tapo

tapo

ðiuolaikiðku, ðiuolaikiðku, naðiu naðiu árengimu, árengimu, o o ja ja paruoðtas paruoðtas

paruoðtas

maistas maistas – – „nuolat „nuolat kaþkur kaþkur skubanèio skubanèio ir… ir… vis

vis

nespëjanèio nespëjanèio“ nespëjanèio “ þmogaus þmogaus gyvenimo gyvenimo bûdo bûdo simboliu.

simboliu.

Gruzdintuvë Gruzdintuvë – árengimas, skirtas kepti

kulinariniams ir konditeriniams pusgaminiams,

panardinant juos á ákaitintus riebalus (pranc.

friture – ákaitintas, gilus sluoksnis riebalø,

kuriame kepamas maistas). Ðiluma gruzdintuvëje

perduodama ðiluminio laidumo ir

laisvos konvekcijos bûdu. Nors riebalai

pasiþymi palyginti prastomis ðiluminio laidumo

savybëmis, maistas ákaista greitai, tolygiai,

nevirðijama kritinë temperatûra. Kepimo laikas

priklauso nuo kaitinimo elementø lyginamosios

galios (galia, tenkanti kaitinamø

riebalø litrui, arba kaitinimo elemento ploto

vienetui), riebalø virimo temperatûros

(augalinës kilmës – 170-180 °C ir gyvulinës

kilmës – 200-210 °C ) ir drëgmës, patenkanèios

su produktu, kiekio. Kepimo metu

produkto pavirðiuje greitai susidaro plona,

tolygi gruzdanti plutelë, sulaikanti produkto

viduje drëgmæ ir skystas maistines medþiagas.

Esant aukðtai temperatûrai, vyksta maistiniø

medþiagø termocheminiai pokyèiai, kuriø

metu susidaro junginiai, sukeliantys malonius

skonio ir kvapo pojûèius.

Riebalø Riebalø átaka átaka gruzdinto gruzdinto maisto maisto kokybei

kokybei

Gruzdinimui naudojami augalinës,

gyvulinës kilmës riebalai bei jø miðiniai.

Darbinë riebalø temperatûra priklauso nuo

kepamo maisto rûðies, gali siekti 130-190 °C.

Labiausiai gruzdinimui tinkamas

yra ávairiø frakcijø

rafinuotas palmiø aliejus,

kuris kambario

temperatûroje gali bûti tiek kietos, tiek skystos

bûsenos.

Kad kuo maþiau svyruotø kepimo temperatûra,

riebalø ir kepamo maisto kiekiø

santykis turi bûti ne maþesnis kaip 4:1. Jei ðis

santykis bus maþesnis, sudëjus kepamus

produktus, gali nukristi riebalø temperatûra

bei pailgëti kepimo trukmë. Jeigu aliejaus

sudëtyje yra per didelis drëgmës kiekis,

pasiekæs 100 °C, vanduo pradeda garuoti,

susidaro putos, riebalai pradeda „taðkytis”.

Gruzdinto maisto kokybei didþiulës átakos

turi riebalø kokybë. Ákaitæ riebalai turi bûti

termiðkai atsparûs, neklampûs, pasiþymëti

neutraliomis juslinëmis savybëmis. Naudojant

riebalus periodiðkai ilgà laikà, jø kokybë

prastëja – jie tamsëja, ágauna kartø skoná ir

aðtrø paðaliná kvapà, putoja ir pradeda rûkti

þemesnëje nei 190 °C temperatûroje – tampa

netinkami gamybai. Tam átakos turi du

veiksniai: paèiø riebalø oksidacijos, hidrolizës

procesai ir riebalø uþterðimas maisto likuèiø

ðiluminio skilimo produktais. Pastebëta, kad

pasikartojantis riebalø ákaitinimas ir atvësinimas

riebalus ardo labiau, negu ilgalaikis

kaitinimas. Siekiant pailginti riebalø naudojimo

laikà, gerinami jø paèiø kokybiniai

rodikliai, taip pat naudojamos ávairios

techninës priemonës: árengimo darbiniai

elementai gaminami ið inertiðkø medþiagø,

nedaranèiø jokios átakos riebalø oksidacijos

procesams, naudojamos riebalø darbinës

temperatûros automatinio reguliavimo

sistemos (kad neperkaistø), kepimo vonelës

dugne árengiama „ðaltoji sritis“, riebalø valymo

átaisai ir t. t.

Gruzdintuviø Gruzdintuviø tipai tipai

tipai

Pagal atskirus parametrus bei poþymius,

gruzdintuves galima klasifikuoti labai ávairiai.

Pagal naudojamà energijà, gruzdintuvës gali

bûti dujinës ir elektrinës, pagal darbo pobûdá

– nuolatinio ir periodinio veikimo (maitinimo

ámonëse daugiausia naudojamos pastarosios).

Pagal riebalø kaitinimo bûdà skiriamos

tiesioginio ir netiesioginio kaitinimo.

Pagal sudaromas kepimo sàlygas, gali bûti

atviros, skirtos kepti atmosferiniame slëgyje

(labiausiai paplitusios), ir uþdaros, kuriose

kepama sudarius slëgá. Gali bûti universalios ir

specializuotos, pvz., pritaikytos spurgø kepimui.

Pagal tai, koks numatomas darbo krûvis,

gali bûti skiriamos maþo, vidutinio ir didelio

darbo krûvio gruzdintuvës. Pastarosios skirtos

maitinimo ámonëms, kuriose gruzdintas maistas

sudaro pagrindinæ pasiûlos dalá, joms

bûdingas didelis kaitinimo pavirðiaus plotas ir

didelë lyginamoji galia, kurios dëka ið karto

galima kepti daug porcijø ið eilës (taip pat ir

suðaldytø), nerizikuojant, kad nukris aliejaus

temperatûra.

Pagal techniná iðpildymà gruzdintuvës gali

bûti: montuojamos prie sienos ar ant bendro

stovo; integruojamas á bendrà stalvirðá;

stacionarus árengimas (su stovu); nestacionarus

árengimas, perneðamas ir padedamas ant stalo.

Gruzdintuviø Gruzdintuviø sandara

sandara

Gruzdintuvës, nepriklausomai nuo naudojamos

energijos rûðies, kepimo sàlygø ir

pan., sàlygojanèiø jø konstrukcines ypatybes,

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


sudarytos ið ðiø pagrindiniø daliø:

Korpusas rpusas – daþniausiai bûna pagamintas

ið nerûdijanèio, maisto pramonës reikmëms

tinkanèio plieno. Viename korpuse gali bûti:

viena, dvi, trys, keturios vonios su kiekvienai ið

jø numatyta atskira valdymo ir kontrolës sistema.

Vonia onia – darbinis indas, kuriame vyksta

kepimas, pagamintas ðtampavimo bûdu ið

vientiso nerûdijanèio plieno lakðto. Pavirðius

gali bûti padengtas apsaugine danga ið

inertiðkø medþiagø, nedaranèiø jokios átakos

riebalø oksidacijos procesams.

Vonios tûrá sàlyginai galima suskirstyti á dvi

sritis: virðutinæ – „karðtàjà” ir apatinæ –

„ðaltàjà”. „Karðtojoje” srityje riebalai ákaista

ðiluminio laidumo ir laisvos konvekcijos bûdu

iki 130-180 °C temperatûros. „Ðaltoji” sritis

– tai apatinë vonios erdvë, esanti tarp dugno

ir kaitinimo elementø. Joje riebalai ákaista tik

iki 80-90 °C temperatûros. Didelis temperatûrø

skirtumas tarp ðiø srièiø aiðkinamas

tuo, kad ðiluma skysèiuose pagrinde perduodama

konvekciniu bûdu, o natûrali riebalø

cirkuliacija ðioje srityje neþymi. Darbo metu

ant dugno nusëda smulkûs gruzdinamo

maisto likuèiai, kurie neperkaista ir ðiluminio

skilimo produktais neuþteria riebalø.

Optimalu, jei ði erdvë sudaro 15-20 % bendro

KAI KAI K KKURIØ

K KURIØ

URIØ ÁRANGOS ÁRANGOS TIEKËJØ TIEKËJØ ELEK ELEK ELEKTRINIØ ELEK ELEK TRINIØ GRUZDINTUVIØ GRUZDINTUVIØ P PPASIÛLA

P ASIÛLA LIETUV LIETUVOJE LIETUV OJE

GAMINTOJAS/

KILMËS ÐALIS

BARTSCHER, Vokietija

BARTSCHER, Vokietija

EUROTEC-DEXION, Italija

EUROTEC-DEXION, Italija

FRIFRI ARO SA, Ðveicarija

FRIFRI ARO SA, Ðveicarija

FRITEL, Belgija

HENDI, Olandija

HENDI, Olandija

Italija

KUPPERSBUSCH, Vokietija

MBM, Italija

PROFI-LINE, Vokietija

RM GASTRO, Èekija

RM GASTRO, Èekija

ROLLER GRILL, Prancûzija

SILKO, Italija

-

-

-

-

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

MODELIO

PAVADINIMAS

207109

207406

ME 047-13-115

ME 077-03-316

FRITAeco 4

FRITAeco 6+6

3505

207109

207307

F4LE

WEF 224

314402

A161.260

FE-04

FE-44 E

RF 8 DSP

FE 72206

-

-

-

EFR72EBN/2V

ATSTOVAS LIETUVOJE

vonios tûrio. Jeigu jos nëra, arba ji per maþa,

gaunamas didesnio kepimo naðumo efektas,

taèiau tuo pat metu vyksta intensyvesnis

gruzdinanèiøjø riebalø oksidacijos, uþterðimo

maisto likuèiø terminio skilimo produktais

procesas, jiems pastoviai judant po visà vonios

tûrá karðtø riebalø srovëse.

Baigus kepti, riebalai ið vonios iðleidþiami

per dugne esantá atvamzdá su sklende (riebalø

iðleidimas gali bûti numatytas pro apaèià arba

pro prieká), arba iðimant vonelæ ið korpuso ir

iðpilant pro piltuvëlá (kilnojami modeliai).

„Arvitra Baltic”

„Arvitra Baltic”

„Gastrolinija”

„Gastrolinija”

„Rolvika”

„Rolvika”

„Sangaida”

„Kompanija Vitrum”

„Kompanija Vitrum”

„Trys meistrai”

„Baltic Master”

„MBR Parduotuviø ir

restoranø áranga”

„MBR Parduotuviø ir

restoranø áranga”

„Resvilë”

„Resvilë”

„Primulator Vilnius”

„Baltic Master”

„Hotel and Gastro”

„Hotel and Gastro”

„Spekas ir Ko”

„Spekas ir Ko”

Krepðys Krepðys Krepðys – akyta talpa, kurios pagalba

gruzdinti paruoðti pusgaminiai saugiai ir

patogiai panardinami, kepami, iðtraukiami ir

pakabinami kurá laikà virð vonios, ant

specialaus kablio, kad nutekëtø riebalø

perteklius. Galimas krepðiø kiekis vonelëje:

vienas, du arba trys. Tokiu bûdu vienu metu

galima kepti atitinkamà skaièiø (atitinkantá

krepðiø skaièiø) pusgaminiø rûðiø. Bet tuomet

kyla pavojus, kad paruoðtas maistas ágis jam

nebûdingà prieskoná.

Ðilumos Ðilumos ðaltinis ðaltinis – ðilumà generuojantis

átaisas, kuriame tam tikra energijos (kuro) rûðis

paverèiama ðilumine energija – skirtas gruzdinantiems

riebalams vonioje ákaitinti ir palaikyti

jø darbinæ temperatûrà. Gali bûti tiesioginio ir

VONELIØ SKAIÈIUS

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

2

VONELIØ TÛRIS, l

4+4

4+8

6

13

3

4+4

5

4

8

4

4+4

7

8

4

4+4

8

6+6

4

4+4

4

8+8

TEMPERATÛROS

DIAPAZONAS, °C

140-195

140-195

60-200

60-200

iki 190

iki 190

iki 190

190

190

60-190

iki 300

iki 250

iki 250

50-190

50-190

20-200

iki 300

-

-

50-180

50-180

netiesioginio kaitinimo ðilumos ðaltinis,

naudojantis elektros energijà – riebalø kaitinimui

skirtas hermetikai uþdaras elektrinis kaitinimo

elementas, arba dujas – dujinis degiklis.

Labiausiai paplitusios tiesioginio kaitinimo

gruzdintuvës su hermetiðkai uþdarais elektriniais

kaitinimo elementais (VEK’ais).

Parametras, charakterizuojantis kaitinimo

elemento pajëgumà kaitinti (t. y. nuo kurio

priklauso kepimo trukmë), yra VEK’ø lyginamoji

galia, kuri gali bûti iðreikðta dvejopai:

1. Jeigu tai galia, tenkanti kaitinamø riebalø

tûrio vienetui – litrui (W/l), ðis dydis turëtø bûti

kuo didesnis (ne maþiau 0,7 kW/l).

2. Jeigu tai galia, tenkanti kaitinimo

elemento pavirðiaus ploto vienetui (W/cm2 ) –

ðis dydis turëtø bûti kuo maþesnis.

Riebalams bûdingos palyginti prastos

ðiluminio laidumo savybës, todël, kad riebalai

ákaistø (bet ne „degintø“), elektriniai kaitinimo

elementai turi bûti kuo didesnio kaitinimo

pavirðiaus.

Atskiri kaitinimo elementai sumontuojami á

vienà blokà, kuris gali bûti nuimamas arba

atlenkiamas, kad bûtø galima patogiai valyti

paèius kaitinimo elementus ir vonià. Yra

elektriniø gruzdintuviø, kuriø konstrukcijose

Nukelta á 20 psl. �

GALINGUMAS, kW

2,5+2,5

2,5+3,25

10,5

20

3,2

3,2+3,2

3,2

2,5+2,5

3,25+3,25

2,1

7,5+7,5

3,5+3,5

3,3

2,1

2,1+2,1

5+5

12

2,2

4,4

2

14

GABARITINIAI

MATMENYS (ilgis,

gylis, aukðtis), mm

425x310x360

425x310x455

400x700x270

700x700x850

203x295x375

486x295,5x375,5

225x380x280

310x360x425

310x530x425

180x420x300

620x610x225

540x420x390

270x419x332

180x420x300

360x420x300

570x260x405

400x700x900

200x400x280

400x400x280

240x430x300

400x700x900

MASË, kg

-

-

35

80

5,1

11

4,4

9

15

6,5

31,4

15

7

-

-

14

100

-

-

4,5

50

ORIENTACINË

KAINA, Lt (su

PVM)

830

890

5779

8851

533

1418

442

799

949

330

5479

-

-

-

-

2042

6896

199

399

550

7600

Árengimai

19


20

Árengimai


Atkelta ið 19 psl. riebalø iðleidimo ið vonelës metu, vyksta

numatytas netiesioginis kaitinimo bûdas, per filtravimo procesas per atvamzdyje esantá

sienelæ – VEK’ai iðdëstyti ðonuose, uþ vonios ribø. cilindriná filtrà, riebalus surenkant jiems skirtoje

Tai apsaugo juos nuo uþterðimo maisto likuèiais, talpoje) ir mechanizuotos (papildyta siurbliu,

vyksta maþesnis terminis riebalø irimo procesas.

Dujinëse gruzdintuvëse riebalai kaitinami

tiekianèiu iðvalytus riebalus atgal á vonelæ).

dujiniø degikliø pagalba, kurie yra voniose, Uþdaros Uþdaros gruzdintuvës, gruzdintuvës, kuriose kuriose sudaromas

sudaromas

hermetiðkai sumontuotø cilindriniø elementø slëgis slëgis

slëgis

viduje.

Uþdaro tipo gruzdintuvëse (angl. pressure-

Valdymo aldymo áranga áranga – ja gruzdintuvë valdoma, fryer) galima kepti esant tiek atmosferiniam

uþtikrinama darbo sauga. Priklausomai nuo slëgiui (kaip atviroje gruzdintuvëje), tiek ir

naudojamos energijos (kuro) rûðies, valdymo bei virðslëgio sàlygomis. Gruzdintuvë turi sandariai

kontrolës átaisai veikia atitinkamais principais. uþdarà kepimo erdvæ – kamerà, kurioje darbo

Elektrinës gruzdintuvës gali bûti su elek- metu sukuriamas perteklinis, apie 1 atmosferos

tromechaniniu (jungikliai, mygtukai) arba slëgis. Krepðelyje esantis gruzdinamas maistas

elektroniniu valdymu, kuriam esant, gali bûti panardinamas á ákaitintus riebalus, vonelë

numatytos ávairios kepimo programos, savi- sandariai uþdaroma dangèiu. Kepimo metu

diagnozës funkcija, visa informacija pateikiama uþdaroje kameros erdvëje sudaromas virðslëgis.

ekranëlyje ir t. t. Gali bûti galimybë ávertinti Tokiomis sàlygomis produkte esantis vanduo

kepimo parametrus, priklausomai nuo paruoðtø uþverda prie temperatûros, þymiai aukðtesnës

kepti pusgaminiø tûrio: vyksta uþkrovimo tûrio nei 100 °C. Ðiø procesø dëka, kepimo metu ant

átakos kepimui kompensavimas (automatiðkai produkto pavirðiaus sparèiai susidaro plutelë,

reguliuojama riebalø temperatûra ir kepimo neleidþianti iðgaruoti drëgmei ið gilesniø

laikas). Gruzdintuvëse numatomos saugaus sluoksniø. Produktui maþiau netenkant nuosavos

darbo priemonës: apsaugos nuo „sauso“ drëgmës ir maistiniø medþiagø, maþiau

kaitinimo (kontroliuojanèios riebalø lygá vonioje) gruzdinanèiøjø riebalø patenka á jo vidø, todël

bei kritinës riebalø temperatûros (230 °C) jutikliai maþesnë tikimybë, kad kepinys ágaus jam

(neleidþiantys perkaitinti riebalø), saugiklis, nebûdingà prieskoná. Dël ðios prieþasties galima

neleidþiantis atidaryti riebalø iðpylimo sklendës vienu metu kepti kelias produkto rûðis.

tol, kol jø temperatûra virðys 100 °C. Gali bûti Didesnio slëgio atmosferoje vyksta geresni

numatyta kietø riebalø lydymo-ðildymo funkcija. ðilumos mainai tarp kepimo terpës ir produkto:

Taip pat gali bûti mechaninis arba elektroninis pasiekus aukðtesnæ temperatûrà, sutrumpëja

laikmatis.

produkto kepimo laikas, kepimui pakanka

Filtravimo iltravimo iltravimo áranga. áranga. Ámonëse, kuriose þemesnës riebalø darbinës temperatûros,

gruzdintuvëse ruoðiama visa arba didþioji kuriai palaikyti reikia maþiau energijos.

maisto dalis, suvartojamas nemaþas gruz- Pakeliamas sandarus dangtis turi saugià

dinamøjø riebalø kiekis. Todël produkcijos uþrakto sistemà, kuri kartu su saugikliø sistema

savikaina ið esmës priklauso nuo riebalø uþtikrina saugø darbà ðiuo aparatu: dangtis

kainos. Tam, kad ðià priklausomybæ bûtø neatsidarys tol, kol nebus sumaþintas slëgis

galima sumaþinti, gruzdintuvëse yra mon- kameros viduje.

tuojamos filtravimo sistemos (mechaniniai Gruzdintuvës konstrukcijoje gali bûti

filtrai, absorbentai), paðalinanèios ið riebalø numatyta uþdara ventiliacijos sistema. Kepimo

ne tik mechaninius terðalus (maisto likuèius), metu atsiradusios dujinës bûsenos medþiagos

bet ir taip vadinamas sunkiàsias frakcijas, (garai) pro virðuje esantá atvamzdá darbo

susidaranèias riebaluose terminio skilimo metu pabaigoje ventiliatoriaus pagalba iðtrau-

ir suteikianèias maistui kartø prieskoná. Ðios kiamos ið kameros, valomos (nuo mechaniniø

sistemos gruzdintuvëse gali bûti ámontuotos kaip daleliø, drëgmës, kvapø), kondensuojamos ir

konstrukcijos elementas ir kaip atskiras árenginys. surenkamos á atitinkamà indà.

Jos gali bûti paprastos (darbo pabaigoje, Lyginant su atviromis, ðiomis gruzdin-

tuvëmis galima kepti platesná produktø

asortimentà. Kepiniai turi plonà, ðvelnià,

gruzdanèià plutelæ, po kuria esti sultingas

minkðtimas su natûraliu aromatu. Gruzdintam

maistui bûdingos geresnës skoninës savybës,

patrauklesnë iðvaizda, ilgesni laikymo terminai.

Gamintojø teigimu, uþdarø gruzdintuviø

naðumas 30-40 % didesnis uþ analogiðkø, pagal

darbiná tûrá atvirø gruzdintuviø. Joms reikia

maþiau laiko, energijos ir vietos paruoðti

analogiðkam maisto kiekiui. Ðios gruzdintuvës

tinkamos didelëms maitinimo ámonëms,

prekybos centrams.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


SP SPAUSDINTUV

SP USDINTUV USDINTUVAS USDINTUV AS SU SU ELEK ELEKTRONINE ELEK TRONINE K KKONTROLINE

K ONTROLINE

JUOST JUOSTA JUOST A – – TINKAMAS TINKAMAS SPRENDIMAS SPRENDIMAS T TTAUP

T UP UPANTIEMS UP ANTIEMS

PINIGUS PINIGUS IR IR LAIKÀ

LAIKÀ

2005 metais LR Seimas atnaujino nutarimà dël

kasos aparatø diegimo ir naudojimo tvarkos. Nuo

ðiol dirbantys su kasos aparatu duomenis gali kaupti

elektroninëje kontrolinëje juostoje. Anksèiau

kiekvienas kasos aparatas turëdavo spausdinti

dvigubus èekius, kuriø vienas buvo atiduodamas

klientui, o kitas likdavo popierinëje kontrolinëje

juostoje, kaupianèioje visas kasos operacijas. Ðias

kontrolines juostas vieðojo maitinimo ámonës privalo

saugoti net keletà metø. Popieriniø kontroliniø juostø

saugojimo rûpesèiai ðeimininkø gali daugiau nevarginti –

nuo ðiandien ði informacija gali bûti kaupiama kompiuterio

laikmenose, rinkmenø pavidalu.

UAB „UCS Baltic”, pirmaujanti vieðojo maitinimo ámoniø

automatizavimo srityje ir greitai reaguojanti á pasikeitimus, savo

klientams siûlo modernius kasos aparatus su elektronine kontroline

juosta. Ðie nauji aparatai kainuoja pigiau nei senesni, turëjæ

papildomà mechanizmà popierinei kontrolinei juostai vynioti ir

spausdinti.

Tai patikima sistema: kasos aparate vietoj vienos, kaip buvo

anksèiau, yra diegiamos dvi informacijos laikmenos, todël tokio

aparato gedimo tikimybë yra þymiai maþesnë.

„UCS Baltic” specialistai teigia, kad pasikeitusiems senà

spausdintuvà á naujà, sumaþës eksploatavimo kaðtai, o pats

aparatas ðeimininkams atsipirks per 6-18 mën.

ALA ALAUS ALA US SA SAVIT SA VIT VITARNOS VIT ARNOS SISTEMA SISTEMA VIS

VIS

LABIA LABIAU LABIA U POPULIARËJA POPULIARËJA LIETUV LIETUVOJE LIETUV OJE

Ðiandien personalo darbuotojai vis dar daugiausiai laiko sugaiðta

lankytojams tiekdami alø, o ir klientai kartais supyksta bandydami

prisiðaukti nuolat skubantá padavëjà.

UAB „UCS Baltic”, besirûpindama vieðojo maitinimo ámonëmis,

prekiaujanèiomis alumi, siûlo patogø „R-Keeper” sistemos alaus

savitarnos modulá, kuris bus didelis ástaigos privalumas. Ði alaus

savitarnos sistema leidþia paèiam klientui ásipilti alaus ir patirti dar

daugiau teigiamø áspûdþiø!

Ant staliuko, kuriame ádiegta alaus savitarnos sistema, yra

ámontuotas alaus kranas, ið kurio alø klientai gali piltis patys ir kiek

tik nori. Virð stalo, ant sienos, pritvirtintame ekrane sveèiai mato tikslø

iðgerto alaus kieká. Sistema uþtikrina, kad klientas visada gaus ðvieþià

ir ðaltà alø.

Alaus savitarnos sistema taupo personalo laikà ir jëgas. Alaus

pardavimas yra visiðkai kontroliuojamas, nes darbuotojas „R-Keeper”

sistemoje mato, kiek tiksliai alaus suvartojo klientas ir niekaip negali

pakeisti ðiø duomenø, taip pat padidëja ir pilstomo alaus apyvarta.

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

Spausdintuvo su elektronine

kontroline juosta privalumai:

• Nereikia pirkti popieriaus kontrolinei

juostai.

• Popieriaus sandëliavimo kaðtai sumaþëja,

nes taupoma vieta.

• Terminis popierius gali iðblukti, susidëvëti,

o kompiuteryje saugomi duomenys

iðlieka ilgà laikà nepakitæ.

• Ðiuose aparatuose èekio spausdinimo greitis

yra 15 cm/s, todël klientui reikës trumpiau laukti

spausdinamo èekio.

• Sunaudojama maþiau elektros energijos.

• Sistema pritaikyta ir euro valiutai.

• Galimas uþstato priëmimas bei gràþinimas.

• Sistema ágalina ant èekio spausdinti grafiná logotipà.

• Paprastas popieriaus ádëjimas, vadinamas „drop in”, kuris

personalo darbuotojui nesukels papildomø rûpesèiø.

• Suteikiama 1 metø garantija.

• Ant baro taupoma vieta, nes ðis aparatas yra iki 2-jø kartø

maþesnis uþ áprastà.

• Anksèiau personalo darbuotojai galëdavo tikrinti kontrolinæ

juostà, dabar ðiø duomenø pasiekti jie negalës.

Klientus, pasikeitusius senà kasos aparatà á naujàjá, UAB „UCS

Baltic” aptarnaus nemokamai visus metus.

Toká sprendimà UAB „UCS

Baltic“ neseniai ádiegë Klaipëdoje

ásikûrusios alaus daryklos-restorano

„Mëmelis“

keturiuose staluose. Ðeimininkai

net neabejoja, kad

alaus savitarnos sistema padës

pritraukti dar daugiau klientø.

Papildomas ðios sistemos

privalumas: klientai gali ið

anksto uþsisakyti pageidaujamà

alaus kieká ir net ið karto

uþ já susimokëti. Tokiu bûdu

pasirinktas limitas nebus virðytas.

UAB „UCS Baltic” informacija

Sprendimai

21


22

Sprendimai

MUZIKINIO MUZIKINIO FONO

FONO

TRANSLIA TRANSLIAVIMO

TRANSLIA VIMO

SISTEMOS

SISTEMOS

Èeslovas Èepkauskas

Muzika Muzika mus mus lydi lydi lydi nuolat. nuolat. T TTai

T Tai

ai tarsi tarsi lengvas lengvas rûkas, rûkas, uþpildantis uþpildantis visà

visà

mûsø mûsø aplinkà. aplinkà. Daþnai Daþnai net net ir ir nepastebime, nepastebime, jog jog jog mus mus supa supa supa ðis ðis fonas, fonas, o

o

kartais, kartais, patekæ patekæ á á á tylià tylià tylià aplinkà, aplinkà, sunerimstame sunerimstame sunerimstame – – pasijuntame pasijuntame taip, taip, lyg

lyg

staiga staiga imtø imtø trûkti trûkti oro. oro. Dabar Dabar beveik beveik beveik visose visose prekyvietëse, prekyvietëse, prekyvietëse, kavinëse kavinëse bei

bei

restoranuose restoranuose nuolat nuolat skamba skamba muzika, muzika, o o daugelyje daugelyje daugelyje jø jø yra yra ádiegtos ádiegtos ádiegtos ir

ir

garso garso sistemos, sistemos, sistemos, k kkuriø

k uriø pirminë pirminë paskirtis paskirtis – – teikti teikti lankytojams lankytojams informacijà,

informacijà,

taèiau taèiau daþniausiai daþniausiai j jjomis

j omis transliuojama transliuojama transliuojama „ „foninë” „ foninë” muzika. muzika. Jeigu Jeigu muzika

muzika

maloni maloni ir ir raminanti, raminanti, jûs jûs norite norite norite ilgiau ilgiau ilgiau uþsibûti uþsibûti prekybos prekybos centre, centre, centre, o o ilgiau

ilgiau

bevaikðèiodami, bevaikðèiodami, galbût galbût ir ir daugiau daugiau nupirksite. nupirksite. Jeigu Jeigu Jeigu kavinëje kavinëje muzika

muzika

bus bus pernelyg pernelyg garsi garsi ar ar ákyri, ákyri, gali gali bûti, bûti, kad kad jûs jûs neuþsisakysite neuþsisakysite deserto deserto ir

ir

vakarui vakarui pratæsti pratæsti ieðkosite ieðkosite romantiðkesnës romantiðkesnës vietos.

vietos.

Daugelis visuomeninës paskirties objektø savininkø supranta, kad

muzikinio fono transliavimo sistema yra privalumas, didinantis tokiø

objektø vartotojiðkà vertæ. Ar visada foninës muzikos sistemos savybës ir

transliuojamos muzikos stilius atitinka ðio objekto paskirtá? Vienaip muzika

turi skambëti parduotuvëje ar kavinëje, kurioje apsilanko daugybë

ávairiausio amþiaus ir skonio lankytojø, ir kitaip boulingo ar jaunimo klube,

kur garsiau gali groti ir hip hop ar techno stiliaus kûriniai.

Klausimas, ar reikia muzikos sistemos naujame prekybos ar pramogø

objekte, jau nekyla. Taèiau kokia ji turi bûti? Ar pakanka ant lentynø

pastatyti dvi neðiojamojo muzikos centro akustines sistemas, o gal reikia

kaþko sudëtingesnio? Gerai, jei apie tai pradedama svarstyti projektuojant

pastatà ar pastato inþinerinius tinklus. Blogiau, kai prieð parduotuvës ar

kavinës atidarymo iðkilmes pagalvojama, jog bûtø neblogai turëti ir

muzikiná fonà. Tuomet paskubomis kampuose pakabinami namø kino

sistemos „satelitai”, uþ lentynø uþmetami laidai, taèiau muzika, kaþkodël,

neskamba taip, kaip namie, o architektas staiga pamato savo bemiegëmis

naktimis kurto interjero fone keistus svetimkûnius. Jis susinervinæs bando

priminti uþsakovui, kad siûlë á projekto sàmatà átraukti foninës muzikos

sistemà, taèiau buvo paþadëta apie tai pasvarstyti vëliau…

Dabar daugelis uþsakovø ir architektø jau supranta, kad muzikos

ar televizijos sistemos tokios pat svarbios, kaip, pavyzdþiui, apsauginës

ar prieðgaisrinës signalizacijos sistemos, kurias svarbu kruopðèiai ir

atsakingai suprojektuoti ir teisingai ádiegti. Taip pat yra svarbu, kad

visos sistemos patikimai atliktø savo funkcijas, o kompromisai ar

sàlyginai pigesnio varianto pasirinkimas vëliau gali pareikalauti

papildomø iðlaidø, sukelti nemaþai rûpesèiø. Priklausomai nuo

patalpos ar pastato pagrindinës paskirties, garso sistemos savybës ir

techniniai parametrai turi bûti skirtingi. Vienokios garso sistemos

savybës turi bûti parduotuvëje, kitokios – restorane ar muzikiniame

klube. Ðios sistemos skiriasi nuo tø, apie kurias jums pasakojo jûsø

namø kino ar stereosistemos pardavëjas muzikinës aparatûros

parduotuvëje.

O kuo gi jos kitokios? Jau praëjo laikai, kai mes ástengdavome

nusipirkti tik rusiðkà neðiojamà magnetolà arba „Radiotechnikos”

komplektà su S-90 kolonëlëmis. O jeigu giminës iðvykdavo „uþ

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


sienos”, galbût turëdavome ir „Sanyo” ar „Sony” aparatà! Tuomet

mes visi viskà labai gerai þinojome apie garso aparatûrà ir populiariàjà

muzikà. Dabar, þvelgiant á muzikinës ir kitokios buitinës technikos

gausybæ prekybos centrø lentynose, net ir techniniø þurnalø

prisiskaièiusiam pirkëjui kartais sunku suvokti, kuo skiriasi tûkstantá litø

kainuojantis garso árangos komplektas nuo deðimt kartø brangesnio.

Daugelyje sudëtingesniø garso árenginiø yra integruoti ir kitø srièiø,

pavyzdþiui, kompiuterijos ar televizijos, techniniai sprendimai ir

papildomos funkcijos. Ar tai reikalinga, ar visada dël to árenginys

tampa geresnis? Foninës muzikos sistemø paskirtis ir funkcinës savybës

yra kitokios, nei namø garso sistemø. Taigi ir áranga foninës muzikos

sistemoms yra specialiai suprojektuota ir daþniausiai netinka

tradiciniam naudojimui namuose.

Toliau trumpai apþvelgsime foninës muzikos sistemø pagrindines

savybes ir skirtumus, priklausanèius nuo paskirties.

Mono Mono- Mono - ar ar stereo stereo-? stereo -?

Klausimas atrodo keistas, kai daþnuose namuose yra garso

komplektai su penkiø ar septyniø kanalø „surround” resiveriais. Taèiau

ðis klausimas svarbus tik tuomet, kai muzikos klausomasi namuose

ant minktasuolio ar per ausinukà. Kad bûtø girdimas stereogarsas,

svarbi klausytojo padëtis abiejø kanalø akustiniø sistemø atþvilgiu.

Parduotuvëje ar kavinëje tai nëra svarbu. Vaikðèiodami mes negalime

bûti vienodu atstumu nuo kairiojo ir deðiniojo kanalo akustinës

sistemos, o rinkdamiesi staliukà kavinëje, mes nekreipiame dëmesio á

tai, ar vienodai girdësis ir „kairë”, ir „deðinë”. Jeigu mes girdësime

garsiau tik vienà stereogarso kanalà, garso kokybë gali bûti netgi

blogesnë, nei perjungus sistemà á monogarso reþimà. Taip yra todël,

kad garsiau girdëdami tik vienà stereogarso kanalà, negirdime dalies

muzikinio kûrinio komponentø, áraðytø skirtinguose kanaluose. Todël

daþniausiai didesnës foninës muzikos sistemos yra vienkanalës, t. y.

monogarsës, kuriose abiejø stereogarso kanalø signalai yra susumuoti.

Yra ir kita prieþastis, kodël didesnëse erdvëse nenaudojamas

stereoreþimas. Monosignalo sistemos yra pigesnës, þymiai paprasèiau

montuojamos, turi dvigubai maþiau jungiamøjø kabeliø, jose

naudojamas tik vieno kanalo garso stiprintuvas ir kita.

„Þemavoltës” „Þemavoltës” sistemos

sistemos

„Þemavoltës” sistemos – tai áprastos garso sistemos, kuriose

akustinës sistemos ir stiprintuvai yra charakterizuojami impedansu arba

pilnutine, daþniausiai nuo 4 iki 8 omø, varþa. Tokiose sistemose itin

svarbu, kad akustiniø sistemø impedansas arba keletos tarpusavyje

sujungtø akustiniø sistemø bendrasis impedansas atitiktø leistinas

stiprintuvo iðëjimo grandiniø charakteristikas. Jeigu prie vieno

stiprintuvo kanalo jungiamos daugiau nei dvi akustinës sistemos, jø

tarpusavio jungimas, derinant lygiagretøjá ir nuosekløjá jungimà, tampa

tam tikru labirintu. Taip pat tokiose sistemose, atjungus arba sugedus

vienai akustinei sistemai, „iðsibalansuoja” visa sistema.

Daþniausiai Daþniausiai naudojamos naudojamos – – transformatorinës transformatorinës sistemos

sistemos

Ðios sistemos panaðios á „radijo taðkø“ sistemas, kuomet á kiekvienà

daugiabuèio namo butà yra atvedama laidinio radijo linija, prie kurios

galima prijungti nuosavà garsiakalbá. Ðios sistemos árengiamos gana

paprastai. Ðiø sistemø garso stiprintuvai yra kitokie, nei áprastø namø

sistemø. Tokiame stiprintuve yra papildomas transformatorius, didinantis

garso signalo amplitudæ. Garso signalo transformatoriai yra ir

garsiakalbiuose. Visos akustinës sistemos prie bendrosios linijos jungiamos

lygiagreèiai, panaðiai kaip lemputës iliuminacinëje girliandoje. Kadangi

garso signalas yra „paaukðtintos átampos”, jungiamieji kabeliai gali

bûti þymiai plonesni, o linijos þymiai ilgesnës, su maþesniais naudingo

signalo nuostoliais. Galima bet kada atjungti ar reguliuoti atskirø

garsiakalbiø lygá, nedarant átakos kitø garsiakalbiø veikimui.

Gana daþnai naudojama garso sistema, kurioje prie vienos linijos

prijungiami keli garsiakalbiai, tvirtinami prie lubø ar ant sienø.

Garsiakalbiai iðdëstomi tiksliai apskaièiuotais atstumais, kad garso

lygis visame patalpos plote bûtø tolygiai paskirstytas. Tai paprasèiausia

garso sistema kavinëms, parduotuvëms, degalinëms, biurø patalpoms

ir pan. Garsiakalbiai, prijunti prie vienos linijos, gali bûti skirtingo

tipo, tik svarbu teisingai suderinti skirtingø garsiakalbiø garso lygius.

Ðio tipo garso sistemas galima lengvai patobulinti, prijungiant

papildomus garsiakalbius, arba laikinai atjungiant esamø garsiakalbiø

grupes. Pigiausias tokiø sistemø techninis sprendimas – á pakabinamø

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

lubø plokðtumas ámontuoti bekorpusiniai garsiakalbiai. Dabar yra

pakankama pasiûla ávairiausiø tipø, specialiai patalpoms skirtø

garsiakalbiø. Garsiakalbius galima pasirinkti ne tik pagal apdailà,

galià ir matmenis, bet ir pagal kokybinius parametrus bei kainà.

Matricinës Matricinës sistemos

sistemos

Ðio tipo sistemos atsirado garso signalø komutacijoje ádiegus

kompiuterizuoto valdymo principus. Kaip ir paprastesnëse, ðiose garso

sistemose yra keletas akustiniø sistemø linijø, taèiau su atskirais

stiprintuvais kiekvienai zonai. Tai suteikia galimybæ skirtingose zonose

transliuoti skirtingà muzikà. Vadinasi, tokiose sistemose turi bûti ir

keletas garso ðaltiniø, pavyzdþiui, keli radijo imtuvai ar CD grotuvai.

Tuomet tarp garso ðaltiniø ir garso stiprintuvø yra áterpiama matrica. Ðis

árenginys – tai analoginiø garso signalø komutatorius, kuriuo bet kurá

garso signalà galima prijungti prie bet kurios pasirinktos ar keliø pasirinktø

akustiniø sistemø linijø. Matricinis komutatorius yra analoginës

schemotechnikos ir skaitmeniniø kompiuteriniø technologiniø

sprendimø junginys. Tokià sistemà nesunkiai galima valdyti nuotoliniu

bûdu.

Nuotraukose matyti daþnai naudojami korpusiniai garsiakalbiai ir þemø daþniø

sistema, skirta muzikos kokybei pagerinti (nuotr. UAB „Audiotonas“).

Skaitmeninës Skaitmeninës sistemos sistemos

sistemos

Beskaitant ðá straipsná, kai kam galëjo kilti mintis, jog nuo radijo

iðradimo iki ðiandien beveik niekas nepasikeitë – nutiesiamas laidas

ir prijungiamas „stalininis” ruporas. Ið tiesø, ðiuolaikiniai garsiakalbiai

beveik tokie patys, kaip ir prieð keletà deðimtmeèiø, taèiau garso

signalø ir muzikinës informacijos perdavimo principai sparèiai

evoliucionuoja. Panaðiai kaip ir skaitmeninëse ryðiø ar televizijos

sistemose, garsas tampa „skaitmeniniu” ir kaip skeptiðkai bemanytø

tradiciniø sprendimø ekspertai, muzikinis signalas daugelyje

modernesniø sistemø taip pat bus „sukapojamas” bitais. Ávairios

skirtingos paskirties sistemos (informacijos perdavimo, ryðiø, televizijos,

apsaugos, valdymo ir kitos), vadinamos „silpnø sroviø” sistemomis,

yra daþnai integruojamos á vieningà sistemà. Ðis procesas techninëje

literatûroje daþnai vadinamas „integracija á penktàjà kategorijà”, turint

mintyje kompiuteriø tinkluose naudojamà CAT5 tipo kabelá. Kitame

„Restoranø verslo“ numeryje ðià temà nagrinësime iðsamiau.

Sprendimai

23


24

Produktai

JÛRØ JÛRØ GËR GËRYBËS GËR YBËS

Jolita Vitkauskaitë, dr. Gintautë Þibënienë

Ðá Ðá kartà kartà produktø produktø rubrikoje rubrikoje pateikiame pateikiame pateikiame straipsná straipsná apie apie jûrø jûrø gërybes,

gërybes,

visame visame pasaulyje pasaulyje vertinamas vertinamas dël dël maistinës maistinës maistinës vertës, vertës, puikaus puikaus skonio skonio skonio ir

ir

viliojanèios viliojanèios iðvaizdos. iðvaizdos. V VVis

V is populiaresnës populiaresnës jos jos tampa tampa ir ir Lietuvoje.

Lietuvoje.

Maitinimo Maitinimo ámoniø ámoniø valgiaraðèiuose valgiaraðèiuose krevetës, krevetës, krevetës, vëþiai, vëþiai, kalmarai, kalmarai, austrës

austrës

ir ir ir kiti kiti jûrø jûrø produktai produktai jau jau ne ne naujiena naujiena – – virëjai virëjai juos juos iðmoko iðmoko tinkamai

tinkamai

paruoðti, paruoðti, o o lankytojai lankytojai ðiø ðiø delikatesø delikatesø pageidauja pageidauja vis vis daþniau.

daþniau.

Restoranai ir kavinës jûrø gërybiø uþsisako ið tiekëjø, kurie ðiuos

produktus atveþa ið uþsienio. Produktus tiekëjai daþniausiai pristato

uþðaldytus arba, klientui pageidaujant, ðvieþius, taèiau uþ didesnæ

kainà. Ámoniø, pristatanèiø ðiuos produktus, atstovai teigia, kad jûrø

produktø sezoniðkumo ðiandien jau nejauèiame – ðaldytas ar ðvieþias

jûrø gërybes ámonëms galima pristatyti bet kuriuo metø laiku. Tiesa,

vasarà sunku gauti gyvø austriø, bet jas galima pakeisti ðaldytomis.

Straipsnyje pateikiame Lietuvoje populiariausiø jûrø gërybiø

ypatybes bei tiekëjø lentelæ.

Pavadinimas avadinimas

Krabai

Krabai

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Ðvieþi, suðaldyti, virti suðaldyti, konservuoti.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos -16 °C, 3 mën.

Iðvaizda

Iðvaizda

Nevirta krabo mësa yra skaidroka, drebuèiø konsistencijos, pilkai melsvos spalvos (atðildytø krabø mësa yra puri, grûdëta –

netinkama patiekalø gamybai). Verdama krabø mësa tampa balta, plauðinga, sutankëja, nes joje sumaþëja vandens.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Iðvirusio krabo kiautas atveriamas ties uodega, aðtriu peiliu perpjaunamas iðilgai. Kûnas ið kiauto iðimamas, perpjaunamas

iðilgai, iðimama mësa.

Panaudojimas

anaudojimas

Tinka ádarams gaminti. Rekomenduojama patiekti su ávairiais padaþais, tinka salotoms su virtomis, raugintomis ar ðvieþiomis darþovëmis gaminti.

Pavadinimas avadinimas

Krevetës

Krevetës

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Ðvieþios, suðaldytos, virtos suðaldytos, konservuotos.

Laikymo aikymo sàlygos sàlygos

sàlygos Uþðaldytos virtos – -18 °C, 6 mën.; uþðaldytos nevirtos – -18 °C, 4 mën.

Iðvaizda

Iðvaizda

Nelukðtentos krevetës yra ryðkios raudonos ir ðviesiai roþinës spalvø, nusëtos smulkiais baltais taðkeliais. Kiauto krûtininës spalva yra nuo

ðiek tiek pablukusios rausvai roþinës iki melsvai raudonos, nusëta baltais taðkeliais. Krûtininë kiauto dalis ðviesi, pereinanti á pilkà.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Ruoðiamø apdoroti kreveèiø kiauto pavirðius turi bûti drëgnas ir þvilgantis. Krevetës, perdedamos ið vieno indo á kità, turi bûti

nesukibusios, raumuo negali turëti jokio paðalinio kvapo, ant jø neturi bûti smëlio ar gleiviø, priemaiðø bei svetimkûniø.

Panaudojimas

anaudojimas

Gali bûti troðkinamos, kepamos ant ieðmø, verdamos, kepamos su èesnaku alyvø aliejuje. Prieð kepant ant groteliø, patartina

marinuoti. Ðaldytas virti su krapais, o ðvieþias – be prieskoniø. Nevirtas krevetes reikia virti 15-20 min., virtas – apie 3-5 min.

Pavadinimas avadinimas

Vëþiai

Vëþiai

Tiekiami iekiami iekiami ámonëms ámonëms

ámonëms Gyvi, nevirti suðaldyti, virti suðaldyti, konservuoti, dþiovinti (mësa).

Laikymo aikymo sàlygos sàlygos

sàlygos Gyvi – apie 2 paras, 3-6 °C; ðaldyti – kelis mën., -18 °C.

Iðvaizda Iðvaizda

Iðvaizda

Gyvi vëþiai yra pilkðvai þalsvi, o iðviræ – raudoni. Vëþio, iðbuvusio po mirties 10 val., spalva yra pilka ar net ruda.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Verdami tik gyvi, nes vëþio, iðbuvusio po mirties 10 val., mësa tampa pilka ar net ruda, atsiranda nemalonus kvapas, jie maistui

netinkami. Sugauti gyvi vëþiai, jei tuoj pat neverdami, turi bûti sudedami á drëgnomis samanomis ar ðvieþiais, sultingais augalø

lapais iðklotas dëþutes.

Panaudojimas

anaudojimas

anaudojimas

Lietuvoje sugaunamø vëþiø maistinë vertë geriausia pavasará ar rudená. Verdami su krapais ar kitais prieskoniais pasûdytame

vandenyje ar giroje, aluje ar alaus-vandens miðinyje. Skaniausi – virti ar virti farðiruoti krapø ádaru. Tinka kaip priedas prie sriubø, kiauðiniams ádaryti,

salotoms bei sviesto miðiniams gaminti, patiekiami ir kaip ðaltas uþkandis. Prie vëþiø tinka pakepinta (skrudinta) balta duona ar skrebuèiai su sviestu.

Pavadinimas avadinimas

Omarai Omarai

Omarai

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Nevirti suðaldyti, virti suðaldyti, konservuoti.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos -18 °C, iki 8 mën.

Iðvaizda

Iðvaizda

Omaro kiautas blankiai raudonas arba nuo ryðkiai roþinës iki rausvai gelsvos spalvos, be juodø dëmiø, blizganèios juodos akys,

ryðkiai roþinës spalvos þiaunos. Ðiems vëþiagyviams bûdingas ðvelnus aromatas, raumuo (uodegos) permatomas, palaipsniui

ágaunantis baltà atspalvá.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Omarus á verdantá vandená reikia dëti galva á apaèià. Norint iðdoroti, reikia virtuvinëmis þirklëmis kairëje ir deðinëje ápjauti

apatinëje uodegos pusëje esanèius plonus chitino ðarvus ir atkelti juos kaip dangtelá. Iðimtà mësà ápjauti iðilgai nugaros ir paðalinti

nevalgomus vidurius. Nusukti galûnes ir þnyples, jas perkirsti sunkaus peilio geleþte, prakirpti ir iðimti mësà. Ið didþiøjø þnypliø

mësà lengviau iðtraukti naudojant specialià omarø ðakutæ.

Panaudojimas

anaudojimas

Omarai yra vieni brangiausiø ir skaniausiø jûrø delikatesø. Jø mësa salstelëjusi. Ið omaro ðarvø galima iðvirti sriubà, sultiná padaþui. Mësa tinka kepsniams,

salotoms gaminti, prie jø puikiai tinka majoneziniai padaþai. Omarai patiekiami labai ávairiai: virti neiðdoroti, perpjauti iðilgai, iðdoroti ir kt.

Pavadinimas avadinimas

Langustai angustai

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Nevirti suðaldyti, virti suðaldyti, konservuoti.

Laikymo aikymo sàlygos sàlygos

sàlygos -18 °C, iki 6 mën.

Iðvaizda

Iðvaizda

Uþðaldytø langustø kiautas turi bûti ðvarus, kietas, nuo blyðkiai roþinës iki roþinës spalvos, mësos konsistencija tampri, tanki, mësa

ðviesi, o virtø uþðaldytø – balta su roþiniu atspalviu.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Langustus á verdantá vandená reikia dëti galva á apaèià. Virto langusto uodega nuo kûno nuimama lengvai pasukant ir nutraukiant.

Virtuvinëmis þirklëmis kairëje ir deðinëje ápjauti apatinëje uodegos pusëje esanèius plonus chitino ðarvus ir atkelti juos kaip dangtelá.

Iðimtà uodegos mësà ápjauti iðilgai nugaros ir paðalinti nevalgomus vidurius.

Panaudojimas

anaudojimas

anaudojimas

Langustai yra vieni brangiausiø ir skaniausiø jûrø delikatesø. Tinka kepsniams, salotoms gaminti.

Pavadinimas avadinimas

Midijos

Midijos

Tiekiami iekiami ámonëms ámonëms

ámonëms Gyvos, virtos suðaldytos, konservuotos.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos -18 °C, iki 80 parø.

Iðvaizda

Iðvaizda

Midijos mësa neskaidri, pilkos ar gelsvos spalvos. Virta midijø mësa panaði á kietai virto kiauðinio baltymà, taèiau ne baltos, o tamsiai

pilkos ar gelsvos spalvos. Uþðaldyta midijø mësa turi bûti pilkai oranþinës ir blyðkiai oranþinës spalvø su rudu atspalviu, tanki, bet negrubi.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Ruoðiamas midijas pirmiausia reikia nuplauti, nuvalyti prikibusius dumblius ir neðvarumus. Palaikyti 15-20 min. dideliame dubenyje

su ðaltu vandeniu. Vandená pakeisti kelis kartus. Galima apdoroti tiek garais, tiek verdant. Tuomet geldelës lengvai atsidaro ir

nusiima. Paðalinti þarnas.

Panaudojimas

anaudojimas

Mësa malonaus aðtroko skonio. Tinka ávairiems uþkandþiams, sriuboms, antriesiems patiekalams, salotoms gaminti. Itin skanios virtos

sultinyje su vynu, þalumynais, lauro lapais. Gali bûti patiekiamos keptos su èesnakiniu þalumynø padaþu, pavoliotos dþiûvësëliuose, ðutintos su pienu.

Pavadinimas avadinimas

Austrës

Austrës

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Gyvos, virtos suðaldytos.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos Nuo 0 iki 10 °C, iki 10 parø.

Iðvaizda Iðvaizda

Iðvaizda

Prieð ruoðiant maistui ðvieþias austres, labai svarbu patikrinti, ar jos tikrai gyvos, nes mirusios yra nuodingos. Pravira moliusko

kriauklelë – pirmasis pavojaus signalas. Galima kietu daiktu pabelsti á kiautà: jei kriauklelë uþsivërë, – austrë ðvieþia ir gyva.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Austriø ruoðimui patartina turëti metalinæ pirðtinæ, nes geldeliø kraðtai labai aðtrûs. Austræ reikia gerai nuplauti ðepetëliu. Po to

rekomenduojama porà valandø palaikyti pasûdytame vandenyje. Tuomet reikëtø aðtraus, nedidelio peilio smaigalá ákiðti tarp

geldeliø ir sukiojant praverti geldelæ tiek, kad austræ bûtø galima atidaryti.

Panaudojimas

anaudojimas

anaudojimas

Daþniausiai patiekiamos gyvos, ant smulkinto ledo, kriauklëse, su citrina. Tinka sriuboms, salotoms, uþkandþiams, uþkepëlëms gaminti. Prie austriø

tiekiamas ðampanas, baltas vynas.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


Pavadinimas avadinimas

Jûrø Jûrø ðukutës

ðukutës

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Suðaldytas nevirtas raumuo.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos -18 °C, ne ilgiau nei 80 parø.

Iðvaizda

Iðvaizda

Kokybiðka uþðaldyta jûrø ðukuèiø mësa turi bûti nuo blyðkios kreminës iki ryðkiai roþinës spalvos, atðildyta mësa yra tamprios

konsistencijos.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Prieð ruoðiant, jûrø ðukutes reikia nuplauti, nuvalyti prikibusius neðvarumus. Palaikyti 15-20 min. dideliame dubenyje su ðaltu

vandeniu. Vandená kelis kartus pakeisti. Uþkiðti peilá ir nupjauti raumená laikantá moliuskà, esantá prie kriauklës. Paðalinti þarnas.

Daþniausiai maistui naudojamas apvalus, rutuliðkas baltas raumuo.

Panaudojimas

anaudojimas

Virtas laikyti sultinyje tol, kol atvës. Tinka salotoms ir miðrainëms, ádarams ir lietiniams gaminti. Padaþas gali bûti grietinës.

Pavadinimas avadinimas

Kalmarai almarai almarai

Tiekiami iekiami iekiami ámonëms

ámonëms Ðaldyti, dþiovinti, konservuoti.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos Ne þemesnëje nei -25 °C, iki 8 mën.

Iðvaizda

Iðvaizda

Nevirtos kalmarø mësos konsistencija po atðildymo tampa tampri, elastinga, o iðvirtos – nuo sultingos iki tankios, bet ne kietos.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Kalmarus reikëtø nuplauti ðaltu vandeniu. Nulupti arba ðiurkðèiu audiniu (kempine) atsargiai nutrinti tamsià iðorinæ odelæ. Jà

galima ir nuplikyti. Likæ maþi odos likuèiai verdant nusidaþys rausvai. Kramtymo organà iðspausti, nupjauti ir iðmesti. Kalmarus

virti, troðkinti ar kepti reikëtø ne ilgiau kaip 5 minutes. Tik tuomet kalmaro mësa bus minkðta ir sultinga, o perkaitintas jis taps

tamprus ir nesukramtomas.

Panaudojimas

anaudojimas

Kalmarai valgomi kepti, troðkinti, virti (laikyti sultinyje tol, kol atvës; ruoðiant sultiná naudojamos prieskoninës baltosios ðaknys, krapai ar

juodieji pipirai). Tinka ðaltiems uþkandþiams, sriuboms ir karðtiems, ádarytiems patiekalams gaminti.

Pavadinimas avadinimas

Aðtuonkojai

Aðtuonkojai

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Sûdyti, ðaldyti, dþiovinti, marinuoti ar rûkyti.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos Ne aukðtesnëje nei -18 °C, iki 8 mën.

Iðvaizda

Iðvaizda

Ðvieþiø aðtuonkojø oda yra ryðkesnës pigmentacijos, mësa labai standi, èiuptuvai sunkiai pajudinami ir negleivëti.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Ðvieþius aðtuonkojus reikëtø nuplauti, iðpjauti ir iðmesti galvos dalá, esanèià tarp maiðelio virð akiø ir dalies su èiuptuvais. Kiek

ámanoma daugiau nulupti ir nutrinti tamsià odà. Mantijà iðversti, paðalinti vidurius. Gerai iðplauti. Paðalinti aðtuonkojo kramtymo

organà. Kad suminkðtëtø, aðtuonkojai tempiami ir iðmuðami specialiu kûjeliu.

Panaudojimas

anaudojimas

Tinka kepti ant groteliø, marinuoti su èesnakais alyvø aliejuje, gaminti su vynu, pomidorais, virti sûdytame vandenyje. Galima

naudoti suðio gamybai. Mësa kieta. Ðaldant mësa praranda tàsumà, todël sumaþëja specifinio apdirbimo poreikis. Dël ekstraktiniø

medþiagø patiekalams suteikia specifiná skoná.

Pavadinimas avadinimas

Sepijos Sepijos

Sepijos

Tiekiami iekiami ámonëms

ámonëms Ðvieþios, suðaldytos.

Laikymo aikymo sàlygos

sàlygos -18 °C, iki 6-8 mën.

Iðvaizda

Iðvaizda

Ðvieþiø sepijø oda yra ryðkios pigmentacijos, sukibusi su raumenimis. Mësa labai standi, perlo baltumo. Èiuptuvai sunkiai pajudinami.

Jûros dumbliø kvapo.

Apdorojimo Apdorojimo ypatumai

ypatumai Ruoðiant ðvieþias sepijas, reikia ápjauti mantijos (maiðelio) ðonà, iðimti ovalià raginæ plokðtelæ. Ant apatinio mantijos kraðto matyti

juodas raðalo maiðelis, taèiau jo ið pradþiø neliesti. Iðimti vidurius, o tada iðspausti apvalø juodà raðalo maiðelá. Nuplauti ðaltu

vandeniu. Nulupti arba ðiurkðèiu audiniu atsargiai nutrinti tamsià iðorinæ odelæ. Likæ maþi odos likuèiai verdant nusidaþo rausvai.

Panaudojimas

anaudojimas

Tinka ádarams, suðio gamybai. Turi subtilø, á rieðutø aromatà panaðø kvapà. Rekomenduojama virti aðtriame alyvø aliejaus marinate.

KAI KAI KAI KK

KURIØ KK

URIØ URIØ TIEKËJØ TIEKËJØ TIEKËJØ JÛRØ JÛRØ GËR GËRYBIØ GËR YBIØ P PPASIÛLA

P ASIÛLA LIETUV LIETUVOS LIETUV OS MAITINIMO MAITINIMO ÁST ÁST ÁSTAIGOMS

ÁST ÁST AIGOMS

TIEKËJAS

NOWACO

LIETUVA

PALINK

REATON

SALØ ÞUVYS

VIÈIÛNAI IR KO.

KUR GALIMA

ÁSIGYTI

„Nowaco Lietuva“,

ávairiose parduotuvëse

„IKI” „Cash & Carry”

padalinyje ir

parduotuvëse

„Reaton”

„Salø þuvys“,

parduotuvëse Vilniuje

„Vièiûnai” ir Ko.,

ávairiose parduotuvëse

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

REGIONAI, Á KURIUOS

GALI PRISTATYTI

TIEKËJAI

Lietuva

Vilnius

Lietuva

Lietuva

Lietuva

MINIMALUS

UÞSAKYMO KIEKIS

150 Lt

Ávairiai

150 Lt

Nëra

Nëra

UÞSAKYMO

ÁVYKDYMO TERMINAI

24 val.

Savaitë

24 val.

24 val.

arba ilgiau

24 val.

TIEKIAMØ PRODUKTØ

TERMINË BÛKLË

Ðaldyti

Atvësinti

Ðvieþi, atvësinti,

suðaldyti, konservuoti

Ðvieþi, atvësinti,

suðaldyti

Atvësinti, suðaldyti,

konservuoti

ASORTIMENTAS

Valgomieji jûrø produktai, produktø rinkiniai.

Virtos rausvosios krevetës, gyvi/virti krabai, virti omarai, valyti

kalmarai, gyvos austrës, midijos, jûrø sraigës, ðukutës (parduotuvëse

bûna ne visas asortimentas).

Krevetës, krabai, omarai, kalmarai, ðukutës, moliuskai, geldelës

ir kt.

Ávairios jûrø gërybës (suðaldytos).

Virð 50 rûðiø ávairiausiø jûrø gërybiø ir varliø ðlauneliø, ávairi

atvësinta, ðaldyta, rûkyta þuvis.

Produktai

25


26

Gërimai

MEKSIK MEKSIKOS MEKSIK OS SIMBOLIS SIMBOLIS –


TEKILA

TEKILA

Vidmantë Volkaitë

Tekila ekila – – tai tai tai stiprus stiprus stiprus spiritinis spiritinis gërimas, gërimas, gaminamas gaminamas ið ið mëlynosios

mëlynosios

agavos agavos sulèiø. sulèiø. Gërimo Gërimo gimtinë gimtinë yra yra Meksika, Meksika, Jalisco Jalisco provincija. provincija. T TTik

T Tik

ik

ðiame ðiame regione regione pagamintas pagamintas gërimas gërimas gali gali vadintis vadintis tekila. tekila. T TTekilos

T ekilos ir ir jai

jai

giminingo giminingo meskalio meskalio pirmtakas pirmtakas buvo buvo dar dar senovës senovës indënø indënø gertos

gertos

perrûgusios perrûgusios agavø agavø sultys. sultys. Meksikoje Meksikoje ðie ðie gërimai gërimai þinomi þinomi jau jau seniai,

seniai,

taèiau taèiau po po pasaulá pasaulá tekila tekila paplito paplito tik tik XX XX amþiuje.

amþiuje.

Truputis ruputis ruputis istorijos

istorijos

Istoriniuose ðaltiniuose nurodoma, kad senovës meksikieèiai

(indënai) agavoms plantacijose þydëti neleisdavo: tarp lapø uþaugusá

jaunà pumpurà iðpjaudavo, kad á susidariusià duobutæ sunktøsi

saldþios sultys, ispanø vadinamos akvamiel – „medaus vandeniu”.

Sultys sunkdavosi 8-10 mën., kol lapai nudþiûdavo. Taip ið vieno

augalo buvo gaunama iki 1 000 l sulèiø, kurias indënai suraugindavo

ir gaudavo truputá putojantá, nestiprø svaigøjá gërimà – „pulkæ“. XVI a.

Meksikà uþkariavæ ispanai gyventojus supaþindino su distiliacijos

metodo principu ir taip lëmë tekilos protëvio meskalio (mezcal indënø

kalba reiðkia „virtà agavà“) gërimo atsiradimà. Distiliuojant buvo

galima paðalinti þalingas priemaiðas ir gërimà padaryti stipresná.

Meskalis tapo labai populiarus, konkuravo su ispanø brendþiu. Buvo

tikima, kad jis turi gydomøjø bei kitokiø galiø.

Meskalis Meksikoje ir ðiandien yra gaminamas bei plaèiai

vartojamas, tik jo gamyba nëra taip grieþtai reglamentuota kaip tekilos.

Jis gali bûti gaminamas ið ávairiø agavos rûðiø, rauginamas natûraliu

bûdu, distiliuojamas vienà arba du kartus, gali bûti iki 5 metø iðlaikytas

statinëse, jo stiprumas bûna 36-55 %. Dël senoviniø gamybos

technologijos subtilybiø meskalis turi dûmø aromatà. Meskalio butelyje

daþnai gali bûti ádëtas kirminas, kuris gyvena agavose. Skoniui átakos

jis neturi.

Tobulëjant technologijoms ir distiliacijos metodui, atsiradus grieþtai

gamybos kontrolei, gërimo kokybë tapo geresnë. Apie 1900 metus

pavadinimai „meskalis”, „meskalio brendis”, „agavø vynas”, „meskalio

tekila” tiesiog buvo sutrumpinti iki pavadinimo „tekila”, miesto Tekila,

esanèio Jalisko provincijoje, garbei. Pastarajame mieste ðio gërimo

bûdavo pagaminama daugiausia.

Tekilos ekilos gamybos gamybos technologija

technologija

Meksikos vyriausybë yra iðleidusi ástatymà, reglamentuojantá tekilos

gamybà. Jis uþtikrina, kad tekilos gërime ne maþiau kaip 51 % alkoholio

bus pagaminta ið mëlynosios agavos, uþaugintos Jalisko regione.

Pagrindinë þaliava tekilos gamyboje yra agavos augalas, kuris

uþauga ir subræsta per 8-15 metø. Meksikoje yra net 136 skirtingos

agavø veislës, taèiau tik ið vienos (Agave Tequilana Blue Weber –

mëlynosios agavos) yra gaminama tekila. Ðio augalo melsvi lapai

uþauga net iki 2-3,5 metrø aukðèio, kurie nuëmus derliø yra nukertami,

o laukuose surinktos sultingos agavø ðerdys yra veþamos tolimesniam

perdirbimui. Jos sukapojamos á 2 ar 4 dalis ir 24 valandas yra

kaitinamos, kad kuo daugiau agavoje esanèio krakmolo pavirstø

cukrumi. Po to kaitinta agava yra dar labiau susmulkinama, tuomet

iðspaudþiamos saldþios tamsios spalvos sultys. Kad rûgimo procesas

pagreitëtø, á agavos sultis yra pridedama vandens ir mieliø. Raugo

fermentacija vyksta nuo 2 iki 5 dienø, po to surauginta masë

distiliuojama du kartus. Pirmo distiliavimo metu gaunamas produktas,

kurio alkoholio koncentracija yra 28 % tûrio. Iðdistiliavus antrà kartà,

gaunamas 55 % alkoholio koncentracijos gërimas.

Tekilos distiliatas gali bûti iðlaikomas tiek naudotuose (burbono,

chereso ar porto), tiek naujo àþuolo statinëse. Dël karðto Meksikos

klimato, tekilà laikant statinëse, per metus netenkama iki 10 %

alkoholio, todël iðlaikymas statinëse paprastai yra trumpas ir nevirðija

6 metø.

Distiliatas skiedþiamas minkðtintu vandeniu iki reikiamo stiprumo,

ir tuomet tekila iðpilstoma á butelius. Kaip priedas spalvos intensyvumui

pagerinti, daþnai naudojamas degintas cukrus – karamelë. Eksportui

skirtos tekilos alkoholio koncentracija yra 38-40 % tûrio, o vietos

rinkoje alkoholio koncentracija daþniausiai bûna 40-55 % tûrio.

Skirtingos tekilos rûðys turi skirtingà aromatà ir savità skoná.

Tekilos ekilos rûðys

rûðys

Blanco. Tai bespalvë, neiðlaikyta tekila, pasiþyminti autentiðku

agavos skoniu ir aromatu. Dar gali bûti vadinama white arba silver.

Joven. Tai jaunas, neiðlaikytas gërimas, kuris gali bûti

aromatizuotas. Ðiai rûðiai priskiriamos ir karamelizuotos gelsvos aukso

spalvos Oro arba Gold tekilos.

Reposado. Ði „pailsëjusi“ tekila yra iðlaikoma àþuolo statinëse ar

kubiluose ne maþiau kaip du mënesius, kartais ilgiau. Àþuolas gërimui

suteikia ðvelnesná skoná ir gintaro atspalvá, taip pat spalvos pagerinimui

gali bûti naudojama karamelë.

Anejo. Àþuolo statinëse daugiau nei metus iðlaikyta tekila. Daugelis

gamintojø iðlaiko ilgesná laikà. Gali turëti lengvus vanilës tonus.

Etiketëje galite rasti daugiau informacijos:

NOM (Norma Official Mexicana de Calidad) – ðios raidës

patvirtina, kad tekila atitinka oficialø Meksikos kokybës standartà.

CRT (Consejo Regulador del Tequila) – ði tekila pagaminta priþiûrint

specialiai kontroliuojanèios tarnybos.

DO (Denominacion de Origen) – specialus Meksikos vyriausybës

leidimas gërimo etiketëje naudoti uþraðà „Tequila”. Uþraðas patvirtina

gërimo geografinæ kilmæ.

Tekilos gamyba yra reglamentuota: ji turi bûti pagaminta ið ne

maþiau kaip 51 % agavos spirito, likusi dalis gali bûti kitoks spiritas,

daþniausiai cukranendriø. Taèiau labai aukðtos kokybës tekiloje agavos

spiritas sudaro 100 % viso jos gamyboje panaudoto alkoholio. Tai

nurodoma ant etiketës (pvz., „100 % Blue Agave”).

Patarimai atarimai barmenui

barmenui

Daþniausiai tekila pateikiama atðaldyta, geriama gryna, ið maþø

taureliø arba pagal visiems þinomà tradicijà „lyþtelk-gurkðtelk-uþkàsk”.

„Rapido“ – kitas populiarus tekilos vartojimo bûdas. Nedaug tekilos

didesniame bokale sumaiðoma su tiek pat toniko ir, uþdengus bokalà

delnu, trenkiama á stalà, kad bokalo turinys stipriai suputotø. Iðgeriama

greitai, vienu mauku.

Neiðlaikytà Blanco (White, Silver) ir Joven (Oro, Gold) rûðiø tekilà

rekomenduojama gerti su druskos þiupsneliu ir citrinos skiltele.

Brandintà Reposado rûðies tekilà rekomenduojama gerti su

cinamono þiupsneliu ir apelsino skiltele.

Iðlaikyta Anejo rûðies tekila pateikiama kambario temperatûros,

jà galima gerti ið brendþio tauriø.

Blanco, Joven, Reposado yra puikus kokteiliø ingredientas.

Populiariausi kokteiliai su tekila – „Margarita”, „Tequila Sunrise”,

„Sangrita”. Tekilà geriausia maiðyti su citrusiniø vaisiø sultimis, druska,

aðtriais prieskoniais, likeriu „Cointreau“, biteriais, kavos likeriais.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


KAI KAI KAI KK

KURIØ K URIØ ALK ALKOHOLIO ALK OHOLIO TIEKËJØ TIEKËJØ TEKIL TEKILOS TEKIL OS P PPASIÛLA

P ASIÛLA LIETUV LIETUVOS LIETUV OS MAITINIMO MAITINIMO IR IR PRAMOGØ PRAMOGØ ÁST ÁSTAIGOMS

ÁST AIGOMS

PAVADINIMAS

FIESTA MEXICANA

JOSE CUERVO

OLMECA

OLMECA

SAUZA BLANCO

SAUZA GOLD

SIERRA

SIERRA

TEQUILA EL PATRON

TEQUILA SIERRA

TEQUILA SIERRA

TEQUILA SIERRA

KILMËS/

IÐPILSTYMO

ÐALIS

Meksika /

Lietuvoje

Meksika

Meksika

Meksika

Meksika

Meksika

Meksika

Meksika

Meksika /

Belgija

Meksika

Meksika

Meksika

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

GAMINTOJAS

AB „Anykðèiø vynas“

„Familia Jose Cuervo”

„Pernod Ricard Maxico”

„Pernod Ricard Maxico”

„Sauza Tequila Distilery”

„Sauza Tequila Distilery”

„Distilerias Sierra Unidas S.A.”

„Distilerias Sierra Unidas S.A.”

„Sodiko N.V.”

„Borco-Marken-Import

Matthiesen GmbH & Co”

„Borco-Marken-Import

Matthiesen GmbH & Co”

„Borco-Marken-Import

Matthiesen GmbH & Co”

IMPORTUOTOJAS,

PLATINTOJAS

„Eugesta”,

„Sanitex”

„Alkovila”

„Sanitex”

„Sanitex”

„Sanitex”

„Sanitex”

„Sanitex”

„Sanitex”

„Sanitex”

„Mineraliniai

vandenys”

„Mineraliniai

vandenys”

„Mineraliniai

vandenys”

GËRIMO STIPRUMAS

(alk. %)

38

38

38

38

38

40

38

38

38

38

38

40

0.7 l BUTELIO KAINA

RESTORANAMS (su

PVM)

-

58,99

(1 litras)

81,58

76,52

56,11

56,22

58,15

56,11

36,49

-

-

-

TEKILOS TIPAS

Silver

Reposado

Gold

Blanco

Blanco

Gold

Gold

Silver

Silver

Silver

Reposado

Anejo

GËRIMO IÐSKIRTINËS

SAVYBËS,

NAUDOJAMI

INGREDIENTAI IR PAN.

Jalisco valstijoje pagaminta tekila iðsiskiria

pikantiðku skoniu ir aromatu. Jos kokybë

patvirtinta gamybos kontrolës tarnyboje

„Consejo Regulador Del Tequila, A.C“,

Meksikoje.

Dar kitaip vadinama „Cuervo Gold”. Yra

viena populiariausiø tekilø pasaulyje.

Maiðoma Reposado bei jaunesnës tekilos, o

kad gërimas bûtø ðvelnesnis, naudojama

dviguba distiliacija. Brandinimas vyksta

amerikietiðko àþuolo statinëse.

Rusvos spalvos tekila. Skanauti tradiciðkai –

su apelsinu ir cinamonu.

Skaidrios spalvos tekila. Ðià jaunà pikantiðkà

tekilà rekomenduojama skanauti neskiestà,

su citrina ir druska.

Tai puiki, bespalvë, pasiþyminti autentiðku ir

stipriu skoniu tekila. Geriama tradiciðkai –

su citrina ir druska.

Puiki, geltonos spalvos, ilgiau brandinta,

ðvelnesnio skonio tekila. Geriama tradiciðkai

– su apelsinu ir cinamonu.

Pasiþymi ðvelniu skoniu bei blyðkia auksine

spalva, kurià suteikia 2 mën. brandinimas

àþuolo statinëse. Rekomenduojama gerti

neskiestà su cinamonu ir apelsinu.

Distiliuota du kartus, jauna, skaidri, kvapni

bei pikantiðka tekila. Jà rekomenduojama

gerti su citrina ir druska.

Puikiai dera vaisiø ir þoleliø aromatas.

Geriama su skiltele citrinos ir þiupsneliu

druskos.

Jauna, labai skaidri, kvapni bei pikantika

tekila. Rekomenduojama gerti su citrina ir

druska. Taip pat puikiai tinka kokteiliams

gaminti.

Iðsiskiria ðvelniu skoniu bei blyðkia auksine

spalva, kurià suteikia 2 mën. brandinimas

àþuolo statinëse. Rekomenduojama gerti

neskiestà su cinamonu ir apelsinu.

Iðsiskiria savo brandþiu, taèiau ðvelniu

skoniu bei intensyvia auksine spalva, kurià

suteikia brandinimas àþuolo statinëse virð 12

mën. Rekomenduojama gerti neskiestà.

Gërimai

27


28

Gërimai

ÞINGSNIAI ÞINGSNIAI LINK LINK T TTOBUL

T OBUL OBULOS OBUL OS ESPRESSO ESPRESSO KA KAVOS KA OS

Parengta pagal knygà „Italiðko espresso degustavimas“ (iðleistà Italijos nacionalinio espresso instituto)

Ðiuo iuo straipsniu straipsniu pradedame pradedame straipsniø straipsniø ciklà ciklà apie apie espresso espresso kavos

kavos

degustavimà, degustavimà, kurie kurie kurie turëtø turëtø padëti padëti padëti kavos kavos kavos barmenams barmenams barmenams ir ir visiems visiems kavos

kavos

mëgëjams mëgëjams mëgëjams dar dar iðsamiau iðsamiau susipaþinti susipaþinti su su ðio ðio ypatingo ypatingo gërimo gërimo subtilybëmis.

subtilybëmis.

subtilybëmis.

Straipsniai Straipsniai bus bus rengiami rengiami pagal pagal Italijos Italijos nacionalinio nacionalinio espresso espresso instituto

instituto

(Instituto (Instituto (Instituto Nazionale Nazionale Espresso Espresso Italiano) Italiano) iðleistà iðleistà iðleistà knygà knygà „Italiðko „Italiðko espresso

espresso

degustavimas

degustavimas

degustavimas“. degustavimas “. Ðiø Ðiø straipsniø straipsniø tikslas tikslas – – – padëti padëti kavos kavos specialistams specialistams ir

ir

vartotojams vartotojams pajusti pajusti garuojanèios garuojanèios kavos kavos charakteristikas. charakteristikas. T TTai

T ai padës

padës

ávertinti ávertinti kavos kavos kokybæ kokybæ ir ir teisingai teisingai interpretuoti interpretuoti interpretuoti informacijà, informacijà, gaunamà

gaunamà

geriant geriant geriant kavà.

kavà.

KA KAVOS KA OS DEGUST DEGUSTACIJA

DEGUST CIJA

Kavos avos degustavimo degustavimo tikslai tikslai ir ir sàlygos

sàlygos

Garuojanti kava atskleidþia tûkstantá ir vienà paslaptá kiekvienam

kavos þinovui ar aistringam mëgëjui. Ji mums „pasako”:

• Ant kokios rûðies kavamedþio uþaugo pupelës, ið kuriø padarytas

ðis gërimas.

• Kartais, ið kur ðios pupelës atkeliavo.

• Ar kvalifikuoti specialistai gamino kavà ir kokia technologija buvo

naudojama gaminant.

• Ar rûpestingai atrinktos pupelës ir kokie skrudintojo sugebëjimai.

• Ir galiausiai, bet ne maþiau svarbu, kokie barmeno, kuris ðias

pupeles paverèia gërimu, ágûdþiai.

Kiekviena ið ðiø paminëtø savybiø lemia tam tikrà (apytiksliai

tûkstanèio skirtingø tipø molekuliø) kombinacijà, kuri yra kavos

puodelyje. Taip sukuriama daugybë skirtingø, uoslës bei skonio

receptoriais identifikuojamø, savybiø.

Mûsø jutiminiai organai (nosis, akys, lieþuvis, skonio receptoriai)

gali identifikuoti kiekvienà poþymá. Taigi, kavos degustavimo menas

yra prieinamas kiekvienam, kuris nori iðmokti ir nemano, kad jis jau

viskà þino.

Ðiuose straipsniuose visà dëmesá sutelksime bûtent á espresso

(pagamintà kavos aparatu) kavà (ypaè italiðkà espresso). Jau

daugybæ amþiø kava yra populiarus gërimas visame pasaulyje, dël

to kavos darymo metodø labai daug. Skirtingi kavos gaminimo

bûdai keièia galutiná produktà ir taip sukuriamas platus spektras

jusliniø savybiø. Todël skirtingiems kavos gërimams negalima taikyti

vienodø degustavimo metodø. Visam pasauliui espresso kava yra

tarsi „made in Italy“ (pagaminta Italijoje) simbolis. Paèioje Italijoje

tai pats populiariausias ne namuose geriamos kavos tipas.

Be to, espresso – tai pats visapusiðkiausias kavos darymo metodas.

Jis geriausiai atspindi gero derinio privalumus, tinkamà kavos aparato

veikimà ir barmeno sugebëjimus.

Kavos avos degustavimo degustavimo ekosistema

ekosistema

Joks matavimo prietaisas, turint omenyje jusliná vertinimà, nevertina

taip tiksliai kaip þmogus. Visose maisto pramonës ar parfumerijos

srityse degustatoriams suteikiamas paskutinis þodis. Taèiau þmogus

yra labai sudëtingas biologinis kûrinys: jo smegenys nëra pajëgios

iðlaikyti ir atkurti visos gamos pojûèiø, kuriuos tenka patirti. Taip pat

nereikia pamirðti, kad þmogus nuolatos màsto, vadovaujasi jausmais

net ir tuomet, kai mëgina vertinti procesà.

Taigi, kavà vertinanèiø þmoniø vertinimai bus tuo patikimesni, kuo

degustavimo aplinkos ir fizinës sàlygos bus optimalesnës. Tai nereiðkia,

kad netobulomis sàlygomis kavos degustuoti negalima, taèiau tada

juslinis ávertinimas gali turëti neigiamà efektà, gali bûti proporcingas

ðiø sàlygø netinkamumo laipsniui.

Geriausios Geriausios aplinkos aplinkos sàlygos sàlygos

sàlygos

Aplinka, kurioje atliekama juslinë analizë, turi pasiþymëti tokiomis

charakteristikomis:

• geras natûralus apðvietimas – blausioje ðviesoje mûsø uoslës

jautrumas bûna sumaþëjæs. Natûralioje dienos ðviesoje aiðkiau

matome spalvà, kuri gali atrodyti kitokia prieblandoje arba ryðkioje

ðviesoje;

• neturi bûti paðaliniø kvapø, nesvarbu, ar jie malonûs, ar ne – maisto,

pelësiø, kosmetikos ar kiti kvapai gali stipriai pakeisti tiriamo pavyzdþio

aromatà;

• kambario temperatûra turi bûti nuo 20-25 °C, o drëgmë – nuo

50-70 %. Degustuotojai blogai jausis, jeigu bus per ðalta ar per karðta,

arba jeigu drëgmë bus per didelë, o jeigu drëgmë bus per maþa, gali

sumaþëti uoslës jautrumas;

• patalpoje turi bûti tylu, aplinkui neturi sukiotis þmonës – niekas

neturi blaðkyti dëmesio. Uoslës pojûèiai yra labai trumpalaikiai ir jø

neámanoma atkurti, tad net trumpiausias blaðkymasis gali pakenkti

tyrimui.

Psichologinë sichologinë sichologinë ir ir fizinë fizinë degustuotojo degustuotojo degustuotojo bûklë

bûklë

Psichologiðkai pasiruoðæs degustuotojas yra pailsëjæs ir ramus.

Degustuotojo verdiktas kavai nebus patikimas, jeigu prieð tai

degustuotojas naktá nemiegojo, buvo átempta diena biure arba jeigu já

paveikë nemalonus ávykis.

Degustuotojas turi bûti sveikas, turi praeiti laiko tarpas (bent pora

valandø) nuo to momento, kai jis kontaktavo su stiprø aromatà

turinèiomis medþiagomis, kaip, pavyzdþiui, dantø pasta, saldainiai ir t.

t., arba jeigu rûkë. Prieð degustuojant rekomenduojama burnà

praskalauti vandeniu.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


Degustavimo Degustavimo laikas laikas

laikas

Yra árodyta, kad pats tinkamiausias degustavimo laikas yra nuo 10

iki 12 val. (ryte). Bûna praëjæ pakankamai laiko nuo pusryèiø, o be to,

þmogus dar nëra labai alkanas.

Jeigu degustuotojas pietavo ne vëliau kaip 13 val. ir neprisivalgë

per daug, kitas tinkamas degustavimui laikas yra nuo 16 iki 18 val.

Kavos avos puodelis

puodelis

Espresso kava turëtø bûti geriama ið maþø puodeliø, nors kai

kuriuose restoranuose, dël noro iðsiskirti, ði kava patiekiama ir dideliuose

puodeliuose. Jei, sakykime, espresso tûris yra apie 25 ml, tai ðá gërimà

derëtø gerti ið 50-75 ml puodelio. Degustuotojui tinka ir truputëlá

didesnis puodelis. Taip pat, puodelis turi bûti pagamintas ið tinkamos

medþiagos ir bûti atitinkamos formos: virðuje jis turi bûti siauras, kad

iðlaikytø putà ir nukreiptø aromatà link uoslës.

Puodelis ir jo dizainas lemia:

• kavos iðvaizdà, nes yra vertinamas jos kreminis pavirðius;

• kvapà, nes arba iðsklaido, arba sukoncentruoja aromatà;

• skoná, nes kontaktuoja su mûsø lûpomis;

• karðèio iðlaikymà;

• gurkðnio dydá.

Degustavimui labiausiai tinka porcelianiniai puodeliai, nes jie

ilgaamþiðkesni nei keramikiniai. Taip pat porcelianas yra gera ðilumos

izoliacija, todël já malonu liesti lûpomis. Tinkamiausia yra tulpës forma

su cilindriniu pagrindu bei susiaurëjimu á virðø puodelio viduje. Tokio

puodelio iðorë panaði á apverstà varpelá, ið kurio kava lengviau teka á

burnà.

Kavos avos temperatûra

temperatûra

Juslinis kavos vertinimas atliekamas tuomet, kai jos temperatûra

yra apie 65 °C. Tuo metu, kai kava yra supilama á puodelá, jos

temperatûra bûna apie 80 °C.

Atsiþvelgiant á tai, reikia nepamirðti, kad:

• juslinë analizë turi bûti atliekama per vienà minutæ nuo to

momento, kai kava buvo paruoðta. Puodelis, á kurá pilama kava, turi

bûti paðildytas.

• Kavai vëstant, tirpsta kreminë puta ir silpnëja aromatas, todël

labai stipriai pasikeièia uoslës, lytëjimo ir ragavimo charakteristikos.

Degustuojant skirtingos temperatûros gërimà priimamas skirtingas

ávertinimas.

KA KAVOS KA OS OS SK SKONIS SK SKONIS

ONIS

Vizualinis Vizualinis aspektas

aspektas

Prieðingai nei daugelio kitø gërimø, vizualinis kavos vertinimas nëra

susijæs su skaidrumu, skysèio sodrumu ar atspalviu. Nepaisant to, iðorinis

vaizdas suteikia naudingos informacijos apie kavos rûðies kokybæ ir

kavà paruoðusio þmogaus ágûdþius. Tai paaiðkina, kodël degustavimui

naudojami reikmenys, tokie kaip kavos puodelis ar specialus ðauktelis,

nors ir nëra permatomi, padeda ávertinti paèià svarbiausià espresso

savybæ – kreminæ putà.

Vertinant kreminæ putà, atsiþvelgiama á:

• spalvà, sodrumà bei atspalvá;

• tirðtumà, kuris priklauso nuo kreminës putos tankumo;

• iðsilaikymà, t. y. laikà, per kurá puta iðsisklaido.

Putos spalva atsiranda daugiausia dël cukraus, kuris karamelizuojasi

skrudinimo proceso metu, ir ið dalies dël fenoliniø junginiø, kurie

oksiduojasi dël karðèio.

Spalvos sodrumas ir atspalvis gali kisti nuo intensyvios ðviesiai rudos

spalvos iki tamsiai rudos spalvos su rausvais atspalviais ir ðviesiai rudais

ruoþeliais, jei kava buvo paruoðta naudojant Arabica miðiná.

Ji gali kisti nuo rusvai gelsvos spalvos, kai kava yra nepakankamai

skrudinta, iki rusvai raudonos spalvos, kai kava yra per daug skrudinta.

Jei kava paruoðta naudojant Robusta, puta yra tamsesnë ir turi

pilkðvà atspalvá.

Kreminis tirðtumas priklauso nuo kavoje esanèiø baltymø, riebalø ir

angliavandeniø santykio. Veikiami karðèio, su vandeniu jie sudaro

emulsijà. Tai ávyksta kavos ruoðimo proceso metu. Nuo tø paèiø

komponentø priklauso ir putos iðsilaikymo laikas. Puta kartais lieka ant

vidiniø puodelio sieneliø net po to, kai kava jau yra iðgerta.

Geros espresso kavos puta yra iðtisa, smulki, ilgalaikë, keleto

milimetrø storio. Tai ne tik kokybës árodymas, apèiuopiamas uoslës bei

skonio organais, bet taip pat bûtinas komponentas, iðlaikantis aromatà

kavoje tol, kol ji bûna iðgerta.

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

Aromato Aromato profilis

profilis

Juslinio kavos aromato ávertinimo metu mûsø uoslë yra pati

svarbiausia. Tai lengvai paaiðkinama. Kavos aromatà suformuoja keleto

tûkstanèiø rûðiø molekulës, kurios sàveikaudamos sukuria kvapo visumà.

Degustatoriui kvapas atskleidþia svarbià informacijà apie pupeliø, ið kuriø

pagaminta kava, kilmæ ir apie þmogaus, ruoðusio kavà, ágûdþius. Mûsø

uoslë labai sudëtinga – maþdaug dviejø kvadratiniø centimetrø gleivinë,

pilna juntamøjø nervø, leidþia atpaþinti begaliná skirtingø molekuliø skaièiø

ir pasiøsti signalus á smegenis. Jei uoslë yra silpnoji vieta, smegenys vis

maþiau dëmesio kreipia á signalus, kuriuos mums siunèia uoslës organai.

Þmogaus gebëjimas atkurti uoslës siunèiamus signalus yra daug

silpnesnis nei gebëjimas atkurti vaizdus. Mes beveik visada galime atkurti

vaizdà, o kvapà – ne. Pavyzdþiui, kai iðgirstate asmens vardà, jûsø

smegenyse susiformuoja jo/jos fizinis vaizdinys, kuris jums leidþia detaliai

já/jà apibûdinti. Taèiau gëliø kvapà prisiminsime tik tada, kai já jausime.

Aromato profilá sunku ne tik atpaþinti, bet ir perduoti. Tik nuolat

treniruodamiesi atmintyje galime kaupti tokià informacijà, raktas á kurià

vis dëlto iðlieka uþ mûsø suvokimo. Tai panaðu á blogai perduodamà

radijo signalà, nelabai gerai suprantama uþsienio kalba. Kitais þodþiais

tariant, pati svarbiausia jutiminës analizës dalis yra sunkiausiai

objektyviai ávertinama.

Nëra paprasèiau ir kalbant apie kavà: mûsø uoslæ dirgina daugiau

nei tûkstanèio rûðiø molekulës (pirmiausia – natûralios augalo sintezës

molekulës, po to procesø, kurie atliekami su þaliomis pupelëmis iki

galutinio skrudinimo, metu susidaræ molekulës). Kiekviena molekulë

perduoda signalà, kuris kartu su kitø molekuliø signalais sukuria kaþkà

visiðkai naujà ir visada skirtingà. Jei 26 abëcëlës raidës leidþia mums

kurti nesuskaièiuojamà kieká poemø, o 7 muzikos natos sudaro

nesuskaièiuojamai daug simfonijø, tai kiek skirtingø emocijø gali sukelti

1 000 aktyviø molekuliø?

Uoslës organas yra vienintelis, kuris degustuojant veikia du kartus:

vienà kartà tiesioginio uodimo proceso metu, o antrà – gërimo patekimo

á burnà metu arba net po jo nurijimo („retro uoslës” efektas).

Pirmu atveju molekulës, kurios yra labiau kintanèios dël karðtos

temperatûros, pasiekia gleivinës liaukas, esanèias ant nosies pertvaros

ir dirgina uoslës receptorius. Visø rûðiø kavai bûdingas kvapas yra

skrudinimo proceso pasekmë. Tik po to galime pajusti geros kavos

rûðies ir kvalifikuoto kavos paruoðimo savybes.

Nuryto kavos gurkðnelio temperatûra nukrenta iki þmogaus kûno

temperatûros. Dël ðios prieþasties galime numatyti, jog mûsø aromato

pojûtis sumaþës. Taèiau tai keièia du reiðkiniai.

Pirmiausia espresso kava patenka á burnos gleives, o tai iðpleèia

garavimo pavirðiø ir leidþia geriau paskirstyti skoná.

Antra, kavoje esantys riebalai prailgina ðá procesà tiek, kad

degustatoriui pakanka laiko detaliam iðtyrimui, o vartotojui – ilgesniam

pasimëgavimui skoniu. Visa tai ámanoma dël to, kad aromatiniai

Nukelta á 31 psl. �

Gërimai

29


Atkelta ið 29 psl. �

komponentai pasiekia uoslës gleivinæ ið gerklës galo.

Kai uþuodþiame kavà tiesiogiai, ávertiname jos aromato intensyvumo

laipsná (visø teigiamø ir neigiamø kvapø kieká), paskrudinimo stiprumà

(kuris charakterizuojamas ávairiais paskrudinimo laipsniais) ir

rafinuotumà (aromato subtilumà). Teigiamus ir neigiamus kvapus mes

ávertiname gerklës gale esanèiais receptoriais.

Neigiami kvapai atsiranda dël þalios kavos defektø, netaisyklingo

skrudinimo arba neteisingo galutinio gërimo paruoðimo. Teigiami kvapai

yra visi tie pojûèiai, kuriuos jauèiame dël geros kavos pupeliø kokybës

ir gerø visø kavos gamybos grandinës operatoriø sugebëjimø. Kvapø

gausumas, kuris gali bûti apraðytas kaip daugybë teigiamø geros

espresso kvapø, kiekvieno degustuotojo yra vertinamas asmeniðkai.

Kavos avos aromatas

aromatas

Sàvokà „aromatas” naudosime apraðyti tiek tiesioginiams uoslës

pojûèiams, tiek ir pojûèiams, kurie atsiranda kavai pasiekus gerklës galà.

Teigiami ir neigiami uoslës pojûèiai, kurie geriausiai juntami uodþiant

espresso, yra apibrëþti semantiniais terminais, plaèiai vartojamais Italijoje

ir susistemintais Tarptautiniame kavos degustatoriø institute.

Toliau pateiktas sàraðas, þinoma, nëra iðsamus. Pasaulyje yra daug

kitokiø sàraðø, sudarytø pagal ðalies kultûrà ir juslinio vertinimo

metodikà.

Ði metodika nëra grieþta, ji leidþia vertintojams uþraðyti ir ávertinti

tam tikras savybes, kurios nëra tiksliai susistemintos. Lankstus poþiûris

leidþia apibrëþti kai kuriuos pojûèius skirtingai, priklausomai nuo vertintojo

kultûros ir patirties. Jis taip pat padeda uþraðyti naujas savybes,

atsirandanèias dël þaliavos variacijø ar kavos gamybos metodø.

Teigiami eigiami kvapai kvapai

kvapai

Skrudinimo. Dominuojanti kavos savybë, jauèiama dël kavos

skrudinimo metu susidaranèiø tam tikrø kvapiøjø junginiø.

Ðokolado. Tai tipiðkas geros kakavos aromatas, kuris gali priminti

vanilæ. Tai vienas puikiausiø ir labiausiai trokðtamø aromatø.

Gëliø. Tai kvapas, primenantis ðvieþias gëles. Tai tipiðkas geros

kavos aromatas, bûdingas kavai, kuri prieð dþiovinimà buvo gerai

iðplauta. Kartais jis panaðus á medaus kvapà.

Vaisiø. Tai kvapas, primenantis ðvieþius vaisius. Jis bûdingas gerai

iðplautai kavai. Citrusiniø vaisiø kvapu gali pasiþymëti vaisinë kava.

Skrudintos duonos. Sudëtinë charakteristika, susidaranti

skrudinimo metu vykstant Maillard‘o reakcijai (pakinta tam tikros

molekulës).

Neigiami Neigiami kvapai

kvapai

Ðiaudø kvapas. Iðduoda prastà kavos pupeliø kokybæ arba rodo

tai, jog kavos gamybai buvo naudojamos pupos (angl. fava beans).

„Ðlamðto“ (supuvusiø gëliø). Tai terminas (angl. stinker), skirtas

apibûdinti grupei nemaloniø kvapø, primenanèiø supuvusiø gëliø

kvapà. Tokie kvapai atsiranda dël mikroorganizmø, kurie puola vyðnias

ir kavos pupeles.

Þolës kvapas primena ðvieþios þolës ar þaliø ðakeliø kvapà. Jis

atsiranda susidarius tam tikriems aldehidams. Ðis kvapas laikomas

teigiama savybe iki tam tikro laipsnio, kadangi paprastai tai yra

nevisiðkai prinokusiø pupeliø þenklas.

Dûmø kvapas yra neigiama savybë, atsirandanti dël blogo

skrudinimo.

Riato (Rio kvapas). Tai vyno kamðèiø kvapà primenantis kvapas,

kurá lemia fenoliniai junginiai. Tai neigiama savybë.

Apkartimo kvapas primena supjaustytà ir pernelyg ilgai laikytà

kumpá. Jis atsiranda dël riebalø oksidacijos ir yra bûdingas senai

kavai, kuri nebuvo tinkamai supakuota arba buvo ilgai laikoma

kavamalëje.

Uþsistovëjusio vandens kvapas atsiranda nuo neðvariø filtrø arba

neðvariø filtrø laikikliø.

Þemës rieðutø kvapas laikomas neigiama savybe. Jis atsiranda

dël diacetilo junginiø.

„Ðlapiø dþiuto maiðø” kvapà þalios pupelës sugeria tuomet, kai

yra laikomos drëgnuose dþiutø maiðuose. Kartais jis panaðus á purvo

kvapà.

Skonis

Skonis

Þmogaus skonio jutimo organai yra vieni silpniausiø. Gurkðnodami

kavà galime pajusti dvi pojûèiø grupes: tikruosius skonio pojûèius

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

ir lytëjimo pojûèius. Pirmojoje grupëje tëra keturi pojûèiai: saldumas,

kartumas, rûgðtumas ir sûrumas. Lytëjimo pojûèiai yra susijæ su

temperatûra, sutraukimu ir fizine konsistencija.

Skonio svogûnëliai, esantys lieþuvio virðûnëlëje, atpaþásta saldumà,

esantys lieþuvio kraðtuose – sûrumà, o esantys lieþuvio ðaknyje –

rûgðtumà. Kartumà atpaþásta receptoriai, esantys ant lieþuvio galo.

Lytëjimo pojûèiai yra labai svarbûs, nes jie padeda nustatyti kavos

profilá, nors yra ganëtinai riboti, lyginant su skonio jutimo organais.

Skysèio temperatûra lemia su ðiluma susijusius espresso poveikius. Nors

ðaltos kavos gërimo áprotis sparèiai plinta, espresso turi bûti geriama

karðta, bet ne pernelyg. Aukðtesnë nei 65 °C temperatûra mums sukelia

skausmà, o tai jau kelia rimtà pavojø skonio pajutimui.

Sutraukimo pojûtis burnoje atsiranda dël seiliø baltymø nusëdimo

ir dël specifiniø polifenoliø, kuriø tam tikrø rûðiø kavoje yra labai

daug ir kurie gali jungtis su mûsø burnos làsteliø membranos

baltymais. Dël to jauèiame sausumo pojûtá ir kartais „suerzinimà”

(lyg valgytume nesunokusá persimonà).

Klampumas suteikia mums beveik prieðingà pojûtá, net jei jis

jauèiamas kartu su sutraukimo pojûèiu burnoje. Klampumas

priklauso nuo kietø mikroskopiniø daleliø ir koloidø – didelës

molekulinës masës molekuliø, kurios suteikia „apvalumo” ir

„storumo” pojûèius. Jei tokie pojûèiai yra pernelyg stiprûs, jie suteikia

nemalonø riebalø pojûtá.

Kavoje esantis cukrus, baltymai, riebalai ir koloidai gërimui suteikia

glotnumo pojûtá, kai tuo tarpu tanino medþiagos lemia nepageidaujamà

sutraukimo burnoje pojûtá. Kai glotnumas jauèiamas kartu su gerai

subalansuotu rûgðtumu, kavà laikome gero pavidalo ir geros struktûros. Tai

labai svarbu, kadangi medþiagos, kurios suteikia kavai pavidalà, taip pat

gerai sulaiko kvapo molekules ir prailgina gërimo proceso malonumà.

Skonio Skonio pojûèiai

pojûèiai

Saldumas. Tai cukraus liekanos skrudintoje kavoje. Perskrudintø

pupeliø saldumas yra maþesnis. Tai lemia gliucidø kiekis, kuris þalioje

kavoje sudaro maþdaug nuo 10 % iki maþiau nei 2 % (tai laikoma

optimalia procentine dalimi).

Rûgðtumas. Rûgðtumà sukelia organinës rûgðtys, kuriø prieð

skrudinimà yra 7 %, o po skrudinimo – 4-5 %. Kava tuo daugiau

praranda rûgðtumo, kuo daugiau yra skrudinama.

Kartumas. Jis paprastai jauèiamas lieþuvio gale. Kartumo kavoje

yra ir jis laikomas teigiama savybe iki tam tikro laipsnio. Jis atsiranda

dël cukraus junginiø, susidariusiø skrudinimo proceso metu, deginto

medþio junginiø bei kofeino. Kartumas ypaè bûdingas Robusta kavai.

Lytëjimo ytëjimo pojûèiai

pojûèiai

Þemëtumas. Ðis pojûtis yra uþèiuopiamas lieþuvio paviriumi. Já

sukelia sumaþëjæs seiliø gebëjimas drëkinti. Paprastai tai bûna susijæ

su dþiûvimu burnoje ir labai karèiu skoniu. Kartais ðias charakteristikas

sustiprina maþos dalelytës, kurios atrodo kaip smulki þemë.

Dþiûvimas. Ðá pojûtá sukelia susilpnëjæs seiliø gebëjimas drëkinti.

Ðá pojûtá lemia kavoje esantys taninai.

Vienodas tirðtumas. Jis tiesiogiai proporcingas mikroskopiniø kietøjø

medþiagø kiekiui; jis padidëja didëjant saldumui ir daugëjant riebalø

kiekiui, ir maþëja, jei kava karti ir rûgðti. Sodri, kreminë espresso kava

paprastai pasiþymi ðia savybe.

Kitame „Restoranø verslo“ numeryje apþvelgsime teisingo espresso

kavos degustavimo principus.

Gërimai

31


32

Informacija

LRVVKA LRVVKA 2006 2006 M. M. VEIKL VEIKLOS VEIKL OS PLANAI

PLANAI

Perrinkta errinkta LRVVKA LRVVKA taryba taryba taryba bei bei prezidentas prezidentas

prezidentas

2006 m. sausio 15 d. restorane „Maisto fabrikas“ ávyko LRVVKA

ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo perrinkta LRVVKA taryba bei

prezidentas, aptarti 2006 metø veiklos planai.

Ðiais metais pirmasis asociacijos nariø susirinkimas buvo ypatingai

svarbus tuo, kad buvo renkama nauja taryba ir prezidentas. Norà ir

toliau dirbti taryboje iðreiðkë asociacijos steigëjai Valius Èepanonis,

Aldona Geèienë ir Stanislavas Kizenevièius, 2003 metais prie tarybos

prisijungusios Onutë Jurkðienë ir Onutë Kandrotienë bei 2005 m. á tarybà

iðrinkta Rûta Ðiuðienë. Taip pat á tarybà kandidatavo Rita Gylienë ir

Leonardas Maceikanecas. Dauguma nariø iðreiðkë pasitikëjimà buvusiais

tarybos nariais. Taigi naujai kadencijai á tarybà perrinkti ðie nariai: Valius

Èepanonis, Aldona Geèienë, Stanislavas Kizenevièius, Onutë Jurkðienë,

Rûta Ðiuðienë ir Onutë Kandrotienë. Perrinktai tarybai talkins naujai iðrinktas

narys – Leonardas Maceikanecas. Á prezidento pareigas kandidatavo

nuo 2000 metø asociacijos veiklà plëtojantys Valius Èepanonis, Aldona

Geèienë ir Stanislavas Kizenevièius. Renkant prezidentà, asociacijos nariai

pasitikëjimà iðreiðkë, daugiau nei pusæ balsø skyrë bei antrai kadencijai

perrinko asociacijos prezidentà Valiø Èepanoná.

LRVVKA LRVVKA stoja stoja stoja á á P PPasaulinæ

P asaulinæ virëjø virëjø draugijø draugijø asociacijà

asociacijà

Vienas ið svarbiausiø ðiø metø darbø ir siekiø – LRVVKA stojimas á

Pasaulinæ virëjø draugijø asociacijà (WACS). 2006 m. kovo 12-16 d.

Oklende, Naujojoje Zelandijoje, vyks WACS Kongresas, kuriame

planuoja dalyvauti daugiau nei 800 virtuvës meistrø ið 70 pasaulio

ðaliø. Kongreso metu ávyks vienas svarbiausiø ávykiø Lietuvos vyr. virëjams

– oficialus LRVVKA priëmimas á Pasaulinës virëjø draugijø asociacijos

narius. Tarptautiniø ryðiø uþmezgimas su WACS – tai neákainojamas

indëlis, stiprinant Lietuvos virëjø profesiná potencialà bei keliant Lietuvos

gastronomijos lygá. WACS – tai didþiulæ patirtá turinti organizacija, kurios

pagrindinis tikslas yra iðlaikyti ir tobulinti pasaulinës virtuvës kulinarijos

standartus. Taigi, tikimës gauti naudingos informacijos, kuria

pasinaudojæ galësime dirbti efektyviau.

Dalyvausime Dalyvausime tarptautiniuose tarptautiniuose konkursuose

konkursuose

Tæsiame pradëtà darbà, formuojant Lietuvos virëjø komandà. Tuo

tikslu planuojame dalyvauti tarptautiniuose konkursuose.

2006 m. vasario 23-26 d. Stambule, Turkijoje, vieðbuèiø ir restoranø

árangos parodos „HOTEQ“ metu vyks tarptautinis konkursas, kuriame

planuojame atstovauti Lietuvai.

Jau antrà kartà planuojame dalyvauti Baltijos ðaliø kulinarijos

þvaigþdës taurës konkurse, kuris vyks 2006 m. kovo 10-12 d. Sankt

Peterburge. 4-osios tarptautinës specializuotos gastronominës parodos

„EuroHoReCa 2006“ metu vyks Baltijos ðaliø èempionatas, kuriame

tikimasi sulaukti dar daugiau komandø ið Danijos, Estijos, Latvijos,

Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Ðvedijos ir Vokietijos.

2006 m. liepos 30-31 d. Vroclave, Lenkijoje, vyks Pasaulio grilio

èempionatas. Jeigu bus galimybiø, turësime ryþto, rëmëjø palaikymà,

sieksime garbingai atstovauti Lietuvai ðiame èempionate. Kadangi

2005 m. gruodþio 22 dienà oficialiai duris atvërë bei pirmuosius

narius, profesionalius vyno þinovus ir visus tuos, kurie domisi vyno ir

maisto vartojimo kultûra Lietuvoje sukvietë Lietuvos someljë asociacija.

Asociacijos veiklos tikslai:

• vienyti Lietuvoje dirbanèius gërimø ir maisto þinovus – restoranø,

barø darbuotojus, þurnalistus, dëstytojus, raðytojus, atitinkamø

produktø gamintojus, prekybininkus, tiekëjus bei kitus gërimø ir maisto

rinkos dalyvius;

• skatinti Lietuvoje atsirasti someljë, juos vienyti, kelti jø þiniø ir

ágûdþiø lygá iki ðios profesijos nariams tarptautiniu mastu keliamø

reikalavimø;

• kelti alkoholiniø gërimø ir maisto vartojimo kultûrà Lietuvoje, gilinti

su tuo susijusias visuomenës teorines ir praktines þinias bei ugdyti ágûdþius;

• uþmegzti, palaikyti ir plëtoti Asociacijos ryðius su nacionalinëmis

bei tarptautinëmis someljë asociacijomis, gildijomis ir kitomis

organizacijomis bei atstovauti Lietuvos interesams jose;

pasaulinio lygio èempionatas vyks kaimyninëje ðalyje,

bûtinai organizuosime kelionæ á Lenkijà norintiems stebëti

varþybas.

Suomijos virtuvës vyr. virëjø asociacija kvieèia dalyvauti po tris

virtuvës vyr. virëjus ið Lietuvos ir Estijos 2006 m. kovo 15-17 d. Helsinkyje,

Suomijoje, vyksianèioje „Gastro“ parodoje.

Taip pat turime pakvietimà dalyvauti tarptautiniame konkurse

Maskvoje ð. m. spalio 4-6 d.

Organizuosime Organizuosime kulinarijos kulinarijos kulinarijos-konditerijos kulinarijos -konditerijos srities srities staþuotes staþuotes ir ir kursus

kursus

2006 m. planuojame organizuoti konditerijos srities staþuotæ á W.

Kandulski konditerijos profesinio mokymo centrà Poznanëje, Lenkijoje,

bei suorganizuoti p. Kurto Shellerio staþuotæ Lietuvoje. Taip pat norëtume

pradëti kviestis meistrus ið Suomijos, Vokietijos, Prancûzijos.

Atsiþvelgdami á asociacijos nariø pageidavimus, parengsime

kulinarijos ir konditerijos profesionalø tobulinimosi kursø temas.

Norëtume daugiau dëmesio skirti konditerijai ir ART klasei.

Planuojame Planuojame rengti rengti rengti nacionalinius nacionalinius konkursus konkursus ir ir èempionatus

èempionatus

Kartu su kompanija „Bonduelle“ organizuosime konkursà „Þalioji

Bonduelle kepurë 2006“, kurio atranka vyks balandþio mën. Jau treèià kartà

Lietuvos virëjai turës galimybæ dalyvauti atrankoje á konkurso finalà, kuris vyks

geguþës mënesá Lenkijoje. Konkurso dalyviai registruojami iki kovo 10 d.

Siekdami Lietuvoje populiarinti kepsniø kepimà ant groteliø, kartu

su savo partneriais – þurnalu „Geras skonis”, planuojame 2006 m.

geguþës 11-13 d. parodø centre „Litexpo“, Vilniuje, maisto maisto produktø produktø ir

ir

gërimø gërimø gërimø parodos parodos „BaF 2006” metu metu metu organizuoti Grilio èempionatà.

Komandos registruojamos asociacijoje iki geguþës 4 d.

Bendradarbiausime su Lietuvos vieðbuèiø ir restoranø asociacija,

dalyvausime Lietuvos virëjø, barmenø, padavëjø èempionate,

vyksianèiame 2006 m. lapkrièio 9-11 d. parodø centre „Litexpo“,

Vilniuje, parodos „BaltShop.BaltHotel.BaltGastro 2006” metu.

Ðiais Ðiais metais metais metais surengsime surengsime penkias penkias penkias temines temines prezentacijas

prezentacijas

Stengsimës, kad prezentacijose bûtø pateikiama kaip galima daugiau

naudingos informacijos, naujoviø ir idëjø, naudingø ruoðiant naujus

patiekalus. Velykoms planuojame prezentacijà Klaipëdoje. Stiprindami

ryðius su Ðiaurinëje Lietuvos dalyje dirbanèiais restoranais, surengsime

prezentacijà Ðiauliuose. Taip pat rengsime prezentacijà Kalëdø tema.

Prezentacijø metu rëmëjams siûlysime pristatyti visuomeninio maitinimo

rinkoje naujausià produkcijà, profesionalià árangà ir virtuvës reikmenis

bei supaþindinti su akcijomis ir nuolaidomis. Prezentacijas planuojame

surengti: vasario 5 d. Vilniuje; balandþio 2 d. Klaipëdoje; birþelio 11 d.

Ðiauliuose; rugsëjo 24 d. Druskininkuose; gruodþio 3 d. Vilniuje.

Rugpjûèio 12-13 d. organizuosime organizuosime organizuosime Ðv Ðv. Ðv . L LLauryno

L auryno dienos dienos paminëjimà paminëjimà.

paminëjimà

Ta proga nariams ir rëmëjams surengsime ðventæ, o tuo paèiu sieksime

glaudesnio produktø gamintojø, tiekëjø bei vartotojø bendradarbiavimo.

ÁSTEIG ÁSTEIGTA ÁSTEIG A LIETUV LIETUVOS LIETUV OS SOMELJË SOMELJË ASOCIA ASOCIACIJA

ASOCIA CIJA

• vykdyti someljë sertifikavimo veiklà Lietuvoje.

LRVVKA informacija

Asociacija veiklà plëtos ðiose srityse:

• dalyvaus rengiant teisës bei norminiø aktø projektus, susijusius

su Asociacijos veiklos tikslais, taip iðreikðdama visuomenei savo pozicijà

atitinkamais klausimais;

• bendradarbiaus ir atstovaus Lietuvos interesams nacionalinëse

bei tarptautinëse someljë asociacijose, gildijose ir kitose

organizacijose;

• atstovaus savo nariams ir gins jø teises bei interesus santykiuose

su valstybinës valdþios ir valdymo organais, savivaldos institucijomis

bei tarptautinëmis organizacijomis;

• uþsiims leidyba, organizuos renginius, ðvietimà, rinkos tyrimus ir

vieðosios nuomonës apklausas, teiks konsultacijas, susijusias su someljë

profesija bei veikla.

Daugiau informacijos rasite asociacijos interneto svetainëje

www.somelje.lt.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


LIETUV LIETUVOS LIETUV OS BARMENØ BARMENØ ASOCIA ASOCIACIJA

ASOCIA CIJA

PLANUOJA PLANUOJA 2006 2006 MET METØ MET Ø VEIKLÀ

VEIKLÀ

Lietuvos barmenø asociacija (LBA), vienijanti ávairiø Lietuvos vieðojo

maitinimo ámoniø barmenus ir ðio amato mëgëjus, veikia jau antri

metai. Asociacija, siekianti populiarinti barmeno darbà, kelti ðios

profesijos atstovø kvalifikacijà, dalyvauti ávairiuose renginiuose, 2006

metais planuoja:

• Surengti tris visuotinius LBA nariø susirinkimus (Kaune, Vilniuje,

Klaipëdoje).

Nacionalinë grilio ir barbekiu asociacija (NGBA), ákurta 2005 metø

pradþioje, savo veiklà tæs ir 2006 metais. Kadangi vienas ið

asociacijos tikslø – vienyti Lietuvos virëjus, tai ir ðiais metais á

asociacijà bus priimami nauji nariai. Jiems bus suteikta galimybë

pabendrauti su bendraminèiais, tobulinti savo srities þinias,

pasidalinti patirtimi, siekti pergaliø ávairiuose Lietuvos ir

tarptautiniuose renginiuose. Ðiuo metu asociacija vienija 37 narius ið

ávairiø Vilniaus restoranø ir kaviniø.

NGBA bendradarbiauja su barmenø, þvejø asociacijomis,

kepsniniø gamintojais bei importuotojais, medþio anglies gamintojais

ir kt.

Svarbiausias NGBA 2006 metø tikslas – stojimas á Pasaulinæ

barbekiu asociacijà (WBQA). Ástoti planuojama svarbiausio NGBA

renginio – atviro Lietuvos grilio èempionato, kuris ávyks geguþës 26-

28 dienomis Druskininkø miesto ðventës metu, Turizmo informacijos

centro kempinge, metu. Èempionate dalyvaus komandos ið kitø ðaliø,

atvyks WBQA atstovai.

NGBA nariai jau antrus metus ið eilës atstovaus Lietuvai Pasaulio

barbekiu èempionate, kuris vyks ðiø metø liepos 30-31 dienomis

Lenkijoje. Rugsëjo mën. planuojama dalyvauti 10-ajame Europos

barbekiu èempionate Italijoje. Kaip ir pernai, NGBA dalyvaus „Sielawa

Blues” festivalyje Lenkijoje, kuriame vyksta ir ant groteliø kepamø

patiekalø konkursai. NGBA taip pat kvieèiami dalyvauti Rusijos,

Ukrainos ant groteliø kepamø patiekalø konkursuose. Planuojama

dalyvauti ávairiose miestø ðventëse, bendruose renginiuose su kitomis

asociacijomis.

Numatomi seminarai Druskininkuose, Palangoje, Kaune,

Panevëþyje; planuojami poilsiniai renginiai, iðvykos, ekskursijos

Lietuvoje ir uþ jos ribø. Vyksta derybos dël seminarø, kuriuos pravestø

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

• Organizuoti seminarus apie produktus, gërimus, èempionatus

LBA nariø susirinkimø metu.

• Rengti nepriklausomus nuo asociacijos programos gamintojø,

importuotojø seminarus apie produktus, gërimus ir pan.

• Organizuoti ekskursijas á ávairias gërimø, produktø gamyklas.

• Surengti po vienà Vilniuje, Kaune ir Klaipëdoje atrankinius-kvalifikacinius

turus prie barmenø èempionato (flairing‘o, klasikos, junior).

• Dalyvauti miestø ðventëse (Druskininkø, Ðiauliø, Klaipëdos,

Panevëþio).

• Surengti metiná barmenø èempionatà (flairing‘o, barista) Vilniuje.

• Organizuoti komercinius konkursus, ðou ar uþsakomuosius

renginius (klubuose, prezentacijose pagal uþsakymà).

• Planuoja ekskursijà á Latvijà ar Ukrainà, kurios tikslas – aplankyti

ten veikianèias barmenø asociacijas.

• Numatoma suorganizuoti turnyrà-ðou renginá kartu su

muzikinëmis grupëmis (Palangos sezono atidarymas, Neringos sezono

atidarymas, Jûros ðventë, Vilniaus dienos ar pan.).

• Numatoma surengti linksmà poilsiná renginá LBA nariams,

rëmëjams ir garbingiems sveèiams.

• Dalyvauti bendruose projektuose su Nacionaline grilio ir

barbekiu asociacija (Druskininkø miesto ðventë, Alaus èempionatas,

Kavos ir desertø èempionatas ir pan.).

LBA kvieèia barmenus tapti asociacijos nariais, aktyviai dalyvauti

ávairiuose renginiuose, ágyti daugiau þiniø, praktikos ir suþinoti visas

naujienas, susijusias su barmeno darbu. Daugiau informacijos apie

asociacijà rasite tinklapyje www.barmenai.lt.

Norintys tapti nariais, kreipkitës tel.: (656) 67936, (656) 67805

arba el. paðtu info@barmenai.lt.

LBA informacija

NA NACIONALINËS NA CIONALINËS GRILIO GRILIO IR IR BARBEKIU

BARBEKIU

ASOCIA ASOCIACIJOS ASOCIA CIJOS 2006- 2006-ØJØ 2006- ØJØ MET METØ MET Ø PLANAI

PLANAI

mokyklø atstovai ið Vokietijos ir Rusijos.

Plaèiau apie NGBA veiklà ir ateities planus rasite tinklapyje

www.grilis.com.

NGBA informacija

Informacija

33


34

Informacija

HORECA HORECA RINK RINKOS RINK OS NA NAUJIENOS

NA UJIENOS

MAITINIMO MAITINIMO ÁMONIØ ÁMONIØ APYV APYVAR APYV AR ARTA AR A 2005 2005 MET MET METAIS MET MET AIS

IÐA IÐAUGO IÐA UGO 23,9 23,9 23,9 PROCENT PROCENTO

PROCENT

Kaip metø pradþioje praneðë Statistikos departamentas, kasmet

atliekamo prekybos ir maitinimo ámoniø tyrimo iðankstiniais

duomenimis, maþmeninës prekybos (tame tarpe ir varikliniø transporto

priemoniø, ir motociklø, jø techninës prieþiûros ir remonto, automobiliø

degalø maþmeninës prekybos ámoniø) apyvarta (be PVM) 2005 m. sausiogruodþio

mën. sudarë 22 911,4 mln. litø ir, palyginus su tuo paèiu 2004

m. laikotarpiu, padidëjo 15,1 procento palyginamosiomis kainomis.

Restoranø, barø ir kitø maitinimo ámoniø apyvarta (be PVM) 2005

m. sausio-gruodþio mën. sudarë 752 mln. litø ir, palyginus su tuo

paèiu 2004 m. laikotarpiu, padidëjo padidëjo 23,9 23,9 procento procento. procento Labiausiai augo

restoranø, kuriuose dirba 50 ir daugiau darbuotojø, apyvarta – 46,1

procento palyginamosiomis kainomis.

Ámoniø, prekiaujanèiø maisto prekëmis, apyvarta 2005 m. sausiogruodþio

mën., palyginus su praëjusiø metø tuo paèiu laikotarpiu, iðaugo

6,8 procento palyginamosiomis kainomis. Labiausiai iðaugo ámoniø, kuriose

dirba 50 ir daugiau darbuotojø, apyvarta – 11,3 procento, ámoniø, kur

dirba 10-49 darbuotojai, apyvarta sumaþëjo 3,8 procento, o kitø ámoniø

(1-9 darbuotojai) sumaþëjo 20,5 procento palyginamosiomis kainomis.

Ne maisto prekëmis (neáskaitant automobiliø) prekiaujanèiø ámoniø

apyvarta 2005 m. sausio-gruodþio mën., palyginus su 2004 m. tuo paèiu

laikotarpiu, iðaugo 19,9 procento palyginamosiomis kainomis. Ðios

grupës apyvartos augimà taip pat lëmë ámonës, kuriose dirba 50 ir

daugiau darbuotojø bei 10-49 darbuotojai. Jø apyvarta padidëjo 21,7

procento, o ámoniø, kuriose dirba 1-9 darbuotojai, apyvarta iðaugo

5,7 procento palyginamosiomis kainomis. Ypaè (36,3 procento) iðaugo

ámoniø, prekiaujanèiø tekstile, drabuþiais ir avalyne, ir 29,2 procento –

baldø, apðvietimo árangos, buitiniø elektros prietaisø, radijo, televizijos

prekiø ir statybiniø medþiagø specializuotos prekybos ámoniø apyvarta.

MAÞIA MAÞIAUSIAI MAÞIA MAÞIAUSIAI

USIAI Ð ÐÐAL

Ð AL ALYJE AL YJE UÞDIRBA UÞDIRBA VIEÐBUÈIØ VIEÐBUÈIØ IR

IR

REST RESTORANØ REST ORANØ D DDARBUO

D ARBUO ARBUOTOJAI

ARBUO OJAI OJAI

Pagal Statistikos departamento praneðimà, vidutinis mënesinis bruto

darbo uþmokestis ðalies ûkyje, áskaitant individualias ámones, 2004 m.

sudarë 1149,3 lito ir, palyginus su ankstesniais metais, padidëjo 7,2

procento; valstybës sektoriuje – 1271,3 lito ir, palyginus su 2003 m.,

padidëjo 5,9 procento; privaèiame sektoriuje – 1069,6 lito ir, palyginus

su 2003 m., padidëjo 8,6 procento.

Vidutinis mënesinis bruto darbo uþmokestis 2004 m., palyginus su

ankstesniais metais, sparèiai augo ðalies ûkio þuvininkystës (41,0 %),

didmeninës ir maþmeninës prekybos (14,1 %), vieðbuèiø ir restoranø

(13,0 %) ekonominëse veiklose.

Didþiausià bruto darbo uþmokestá 2004 m. gavo ðalies ûkio

finansinio tarpininkavimo darbuotojai – 2559,5 lito, vieðojo valdymo

ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo – 1866,5 lito, elektros,

dujø ir vandens tiekimo – 1691,5 lito ekonominiø veiklø darbuotojai.

Maþiausiai uþdirbo vieðbuèiø ir restoranø – 656,0 lito, þemës ûkio,

medþioklës ir miðkininkystës – 887,1 lito, sveikatos prieþiûros ir socialinio

darbo – 966,9 lito ekonominiø veiklø darbuotojai.

HIGIENOS HIGIENOS REIKALA REIKALAVIMØ REIKALA REIKALAVIMØ

VIMØ NA NA NAUJO NA NAUJO

UJO UJOVËS UJO VËS

Europos Komisija 2000 m. liepos mën. patvirtino higienos

reglamentø paketà ið 5 pasiûlymø, kuris atnaujino ir konsolidavo 17

egzistuojanèiø direktyvø. Beveik po 4 metø derybø, 2004 m. balandþio

29 d. taip vadinamas „Higienos paketas“ buvo priimtas. Ðio Higienos

paketo tikslas – sujungti, harmonizuoti ir supaprastinti visà kompleksà

higienos reikalavimø, liberaliau reglamentuoti dabar taikomas taisykles

maisto tvarkymo subjektams.

Nuo ðiø metø sausio 1 d. Lietuvoje ásigaliojo naujas ES teisës aktø

rinkinys – Higienos paketas, kuriame numatomi reikalavimai maisto

tvarkymo ámonëms. Ðiuo nauju ES teisës aktø rinkiniu siekiama aiðkiai

apibrëþti maisto tvarkymo reikalavimus ir atsakomybæ. Ypaè svarbu,

jog ðiame Higienos pakete supaprastinti maisto tvarkymo reikalavimai

smulkiam verslui – pieno, þuvø, þvërienos, paukðtienos ruoðimui ûkininkø

ûkiuose ir teikimui vartotojams.

Higienos paketas nustato Rizikos analizës ir svarbiøjø valdymo taðkø

sistemos (RVASVT) principus visame maisto sektoriuje. Pagrindinis jame

átvirtintas principas – maisto tvarkymo atsakomybë uþ maisto saugà

tenka maisto tvarkymo ámonëms.

Nuo 2000 metø Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba ádiegë ES

kontrolës principà „nuo lauko iki stalo“ ir, vadovaujantis ðiuo principu,

vykdoma maisto kontrolë visuose maisto tvarkymo etapuose.

DËL DËL DËL ÁST ÁST ÁSTATYMO ÁST TYMO TYMO, TYMO,

, UÞDRA UÞDRAUSIANÈIO

UÞDRA UÞDRAUSIANÈIO

USIANÈIO

RÛK RÛKYTI RÛK YTI MAITINIMO MAITINIMO ÁST ÁSTAIGOSE ÁST AIGOSE

Pavasario sesijos metu Seimà pasieks Tabako kontrolës ástatymo

nuostatø, draudþianèiø nuo 2008 metø sausio 1 d. rûkyti restoranuose,

kavinëse, baruose, kitose vieðojo maitinimo ástaigose, klubuose,

diskotekose, pakeitimo projektas. Jam ðiø metø sausio 19 d. pritarë

Vyriausybë („Valstybës þinios“, 2006, Nr. 9-329). Uþ nustatyto

reikalavimo paþeidimà juridiniai asmenys bus baudþiami nuo vieno

tûkstanèio iki penkiø tûkstanèiø litø bauda.

2004 metais ásigaliojusiame Tabako kontrolës ástatyme

(„Valstybës þinios“, 2003, Nr. 117-5317) ir su juo susijusiuose dokumentuose

buvo nurodytos grieþtos taisyklës, pagal kurias vieðojo maitinimo

ámoniø savininkai turëjo ásirengti specialias rûkymui skirtas vietas.

Verslininkams, neárengusiems patalpø rûkantiems klientams, nuo

ðiø metø geguþës mënesio bûtø tekæ mokëti dideles baudas.

Ásigaliojus naujoms Tabako kontrolës ástatymo nuostatoms,

daugeliui verslininkø, paklususiø vyriausybës nurodymams, po dviejø

metø naujai árengtos galingos ventiliacijos sistemos taps nereikalingos,

jas teks keisti ir vël investuoti. Tokiø ámoniø savininkai baiminasi, kad,

ásigaliojus ástatymui, vieðojo maitinimo ámonës neteks ne tik rûkanèiø

klientø, bet ir investuoti pinigai neatsipirks.

Ûkio ministras Kæstutis Daukðys mano, kad terminà bûtina pratæsti iki

2010 metø. Siûloma, kad verslininkai, dar tik ruoðiantys árengti rûkomas

vietas, palauktø ástatymo svarstymo pabaigos Seime. Svarstymas

planuojamas baigti ðá pavasará. Jei siûlomos pataisos bus priimtos, uþ

nustatyto reikalavimo paþeidimà siûloma juridinius asmenis bausti nuo

vieno iki penkiø tûkstanèiø litø bauda.

RESTORANØ VERSLAS

1/2006


ÁSIGALIOJO ÁSIGALIOJO ÁSIGALIOJO NA NAUJI NA UJI MAIST MAISTO MAIST O TV TV TVARK TV TV ARK ARKYMO ARK YMO

KAIMO KAIMO TURIZMO TURIZMO SOD SODYBOSE

SOD YBOSE

REIKALA REIKALAVIMAI

REIKALA VIMAI

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) kaimo turizmo sodybø

ðeimininkams bei norintiems uþsiimti kaimo turizmu praneða, kad nuo

2005 metø lapkrièio 27 d. ásigaliojo nauji Maisto tvarkymo kaimo

turizmo sodybose reikalavimai („Valstybës þinios“, 2005, Nr. 139-5036).

Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ásakymu Nr. B1-

667 (2005-12-06) patvirtinta ðiø reikalavimø taikymo darbo instrukcija.

Ðiuos dokumentus galima rasti LKTA tinklapyje.

„ÈILIJOS“ „ÈILIJOS“ APYV APYV APYVAR APYV AR ARTA AR A PERNAI PERNAI IÐ IÐAUGO IÐ UGO BEVEIK

BEVEIK

44 44 PROC.

PROC.

Vieðo maitinimo tinklà Lietuvoje ir Latvijoje valdanti bendrovë „Èilija“

2005 metais pasiekë 94,9 mln. litø konsoliduotà apyvartà – 43,8 proc.

didesnæ nei 2004 metais.

Bendrovës apyvarta Lietuvoje pernai iðaugo 38,5 proc. iki 81,3

mln. litø, apyvarta Latvijoje padidëjo 51 proc. iki 15,4 mln. litø, teigiama

„Èilijos“ praneðime. Nuolatiná bendrovës augimà lemia tinklo plëtra

bei didëjantys klientø srautai.

Bendrovei „Èilija“ ðiuo metu Lietuvoje priklauso 36 vieðo maitinimo

taðkai. Netrukus bus atidaryta franðizës pagrindu veiksianti „Èili pica“

picerija Panevëþyje.

Ðiemet „Èilija“ apyvartà planuoja padidinti ne maþiau kaip 35 procentais.

KA KAUNE KA UNE PO PO PUSANTRØ PUSANTRØ MET METØ MET Ø IÐKILS IÐKILS VIEÐBUTIS VIEÐBUTIS, VIEÐBUTIS

KONFERENCIJØ ONFERENCIJØ IR IR PRAMOGØ PRAMOGØ CENTRAS

CENTRAS

Lietuvos ámonës UAB „AAA” ir UAB „Kauno verslo rûmai“ ákûrë

bendrà ámonæ UAB „AAA Respublika”, kuri valdys ir vystys nebaigtà

statyti „Respublikos” vieðbutá Kaune. Formuojamas 40 mln. litø

ámonës ástatinis kapitalas. Planuojama, jog „AAA Respublika” taps

vienu ið didþiausiø vieðbuèiø, konferencijø ir pramogø centrø

Lietuvoje.

„AAA Respublika“ kompleksas iðkils vietoj dabar nebaigto

„Respublikos“ vieðbuèio pastato Karaliaus Mindaugo prospekte, Kauno

miesto centre, visai ðalia pagrindinës miesto gatvës – Laisvës alëjos,

greta statomo prekybos ir pramogø centro „Akropolis“ bei kaimynystëje

(Nemuno saloje) planuojamos statyti naujosios sporto arenos.

Komplekso plotas sieks daugiau nei 30 000 kv. metrø. Vieðbutyje

planuojama árengti iki 300 kambariø, prie vieðbuèio bus ákurtas didelis

konferencijø centras. Komplekse veiks baseinas, sporto, sveikatingumo

ir groþio centras. Restoranams, kavinëms ir pramogø centrui bus skirta

apie 5 000 kv. metrø ploto. Bendra projekto vertë virðys 100 milijonø

litø. Atidarymas numatomas 2007 m.

Vieðbutá valdys tarptautinis vieðbuèiø operatorius, pasirinktas

pasibaigus deryboms su keletu gerai þinomø tarptautiniø vieðbuèiø

tinklø.

Vieðbutis, konferencijø ir pramogø centras „AAA Respublika” taps

„AAA” grupës dalimi. Jai jau priklauso 120 kambariø „Radisson SAS

Astorija” vieðbutis, sveèiø namai „Mano Liza”, „Kempinski Hotel Vilnius”

(naujas 110 kambariø aukðèiausios klasës vieðbutis, planuojamas

atidaryti 2007 metais) ir kitos ámonës.

ÐIA ÐIAULIUOSE ÐIA ULIUOSE IÐKILS IÐKILS PREK PREKYBOS PREK YBOS CENTRO CENTRO IR

IR

VIEÐBUÈIO VIEÐBUÈIO K KKOMPLEKSAS

KK

OMPLEKSAS „NA „NAUJASIS „NA „NAUJASIS

UJASIS

BRUKLINAS”

BRUKLINAS”

Ðiauliuose iki ðiø metø lapkrièio turëtø iðkilti naujo prekybos centro

ir vieðbuèio kompleksas „Naujasis Bruklinas“, á kurá ketinama investuoti

apie 50 mln. litø. Projekto ágyvendinimui jëgas suvienijo nekilnojamojo

turto plëtros bendrovë „Ogmios centras” ir prekybos tinklo „Norfa”

savininkams priklausanti ámonë „Rivona“. Ðios bendrovës ámonæ

„Naujasis Bruklinas“ ásteigë vasario mën. pradþioje. Ðiauliuose bus

siekiama ákurti prekybos centrà, panaðø á Panevëþio „Babilonà”. Naujasis

prekybos centras ir vieðbutis ásikurs priestate, kuris bus pastatytas ðalia

ðiuo metu esanèio prekybos centro „Ogmios Ðiauliai“. Ðalia 19 tûkst.

kvadratiniø metrø ploto centro „Ogmios Ðiauliai“, kuris ákurtas Pramonës

gatvëje, bus árengtas 8 tûkst. kvadratiniø metrø ploto prekybos centras ir

tokio pat ploto vieðbutis. Naujajame prekybos centre didþiausià plotà

uþims parduotuvë „Norfa”, jame taip pat ásikurs ir kitos parduotuvës.

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

„Ogmios centro” valdyba dar nenusprendë, kaip vadinsis naujasis vieðbutis.

„Ogmios centras” ir „Rivona” valdo po 50 proc. „Naujojo Bruklino” akcijø.

„CENTRUM” CENTRUM” A AATID

A ATID

TID TIDARË TID ARË 30 30 MLN MLN. MLN MLN . LIT LITØ LIT Ø VER VER VERTËS VER TËS

VIEÐBUTÁ VIEÐBUTÁ RYGOJE

RYGOJE

Lietuvos bendrovë „Centrum“, ðalyje valdanti tris vieðbuèius, naujà

vieðbutá „Monika Centrum Hotels” atidarë Latvijos sostinëje Rygoje. Bendrovë

á 5 tûkst. kvadratiniø metrø ploto ir 80-ies kambariø vieðbutá investavo

apie 30 mln. litø, praneðë „Centrum“. Brangiausiame Rygos rajone ásikûræs

vieðbutis pirmuosius sveèius priëmë praëjusiø metø gruodþio pabaigoje.

„Centrum“ pirmàjá vieðbutá „Centrum” (dabar „Centrum Uniquestay”)

atidarë 1995 metais. 1999 ir 2001 metais buvo atidaryti dar du

vieðbuèiai – „Ratonda Centrum Hotels” ir „Artis Centrum Hotels”.

Á Rygà su keliais vieðbuèiais þengia ir Lietuvoje veikiantis „Europa

Group” vieðbuèiø tinklas, kuris ðiemet liepà ketina atidaryti vieðbutá

Rygoje „Europa City Riga“, o vëliau – „Europa Royale Riga“.

Lietuvoje veikiantis „Baltpark” vieðbuèiø tinklas taip pat turi planø

kurtis Latvijoje.

„REV „REVAL „REV „REVAL

AL HO HO HOTELS” HO HO TELS” ST STATYS ST TYS D DDAR

DD

AR AR VIENÀ VIENÀ VIENÀ VIEÐBUTÁ

VIEÐBUTÁ

RYGOJE

RYGOJE

Baltijos ðaliø vieðbuèiø tinklas „Reval Hotels”, kuriam priklauso ir

vienas didþiausiø Lietuvos vieðbuèiø „Reval Hotel Lietuva”, Rygoje

pradeda dar vieno vieðbuèio statybà.

Investicijos á já sieks apie 104 mln. litø. Planuojama, kad naujas

vieðbutis duris atvers 2007-øjø pavasará, praneðë „Reval Hotels“.

„Dël pozityviø ekonominiø rodikliø bei paklausos prognoziø,

matome iðskirtines plëtros galimybes Rygoje, todël ir buvo priimtas

sprendimas statyti treèiàjá vieðbutá ðiame mieste” – praneðime spaudai

pareiðkë „Reval Hotels” generalinis direktorius Latvijoje Heikki Vanhanen.

Naujajame vieðbutyje bus 230 kambariø, keletas konferencijø saliø,

sveikatingumo centras, bendras jo plotas sudarys 13 tûkst. kv. metrø.

Ðiuo metu „Reval Hotels” priklauso 7 vieðbuèiai: 4 vieðbuèiai Taline,

2 Rygoje ir 1 Vilniuje. Grupë sveèiams gali pasiûlyti 1689 kambarius,

53 konferencijø sales ir 10 restoranø.

„Reval Hotels” priklauso norvegø nekilnojamojo turto bendrovei

„Linstow”, kuri vykdo nekilnojamojo turto projektus Norvegijoje, Baltijos

ðalyse, Portugalijoje ir Ðvedijoje. „Linstow” priklauso „Anders Wilhemsen

Group”, o pastaroji valdo vienà didþiausiø kruiziniø laivø bendrovæ

„Royal Caribbean Cruise Lines”.

PLANUOJAMA PLANUOJAMA PLËSTI PLËSTI „BAL „BAL „BALTP „BAL „BAL TP TPARK TPARK

ARK ARK” ARK ” VIEÐBUÈIØ

VIEÐBUÈIØ

TINKLÀ

TINKLÀ

Du vidutinës klasës vieðbuèius „Baltpark“ Lietuvoje turinèiai

bendrovei „Baltijos parkai“ áteiktas kokybës vadybos sistemos atitikties

ISO 9001:2000 sertifikatas.

„Baltpark”, kuris valdo vieðbuèius Vilniuje ir Klaipëdoje, apyvarta

pernai, negalutiniais duomenimis, buvo 5,4 mln. litø – 20 proc.

daugiau nei planuota (4,5 mln. litø) bei 42,1 proc. daugiau nei

uþpernai (3,8 mln. litø).

„Baltijos parkai” ðiemet Vilniaus senamiestyje ketina atidaryti naujà

aukðtos klasës vieðbutá „Baltpark Superior Pasage Hotel“. Naujas vieðbutis

pretenduos á keturias þvaigþdutes, investicijos á já sieks apie 6 mln. litø.

„Baltijos parkai” priklauso Lichtenðteino investicijø fondui „Baltic

Hotel Investment Fund Trust”.

Statistikos departamento, BNS, VMVT, Meniu.lt, „Restoranø verslo” informacija

Informacija

35


TARPT ARPT ARPTAUTINËS ARPT UTINËS P PPARODOS

P ARODOS

BALANDIS BALANDIS

BALANDIS

HOREXPO – tarptautinë paroda vieðbuèiø, maitinimo ir pardavimo rinkø

specialistams. Vieta: Portugalija, Lisabona. Data: 2006 balandþio 2-4 d.

Svetainë: http://www.horexpo.com/por/home.htm.

ALLES FUR DEN GAST VIENNA – paroda-mugë, skirta vieðbuèiø, restoranø, maitinimo

ir maisto rinkø atstovams. Vieta: Austrija, Viena. Data: 2006 balandþio 2-5 d.

Svetainë: http://www.gastwien.at/.

VINOVA – tarptautinë vyno paroda. Vieta: Viena, Austrija. Data: 2006 balandþio 2-5 d.

Svetainë: http://www.vinova.at/.

FOODEX DHAHRAN – tarptautinë maisto, maitinimo ástaigø ir vieðbuèiø árangos

paroda. Vieta: Saudo Arabija, Dammamas. Data: 2006 balandþio 2-7 d.

Svetainë: http://www.dhahran-expo.com/.

HOTELEX SHANGHAI – tarptautinë vaiðingumo rinkos paroda. Vieta: Kinija,

Ðanchajus. Data: 2006 balandþio 4-7 d.

Svetainë: http://www.hotelex.cn/.

ANUGA FOODTEC – tarptautinë maisto produktø technologijø paroda. Vieta:

Vokietija, Kelnas. Data: 2006 balandþio 4-7 d.

Svetainë: http://www.anugafoodtec.de/.

VINITALY – vyno ir spiritiniø gërimø paroda. Vieta: Verona, Italija. Data: 2006

balandþio 6-10 d.

Svetainë: http://www.vinitaly.com/home.asp.

ENOLITECH – vynininkystës, alyvø auginimo bei alyvø aliejaus produktø

technologijø paroda. Vieta: Verona, Italija. Data: 2006 balandþio 6-10 d.

Svetainë: http://www.enolitech.com/home.asp.

WEIN & DESTILLATE – vyno ir spiritiniø gërimø paroda. Vieta: Wels, Austrija. Data:

2006 balandþio 7-9 d.

Svetainë: http://www.welser-messe.com/ne05/?pn=1.

NATURAL PRODUCTS EUROPE – natûraliø produktø paroda-pristatymas. Vieta:

Anglija, Londonas. Data: 2006 balandþio 9-10 d.

Svetainë: http://www.naturalproducts.co.uk/np_europe/.

INTERFOOD, DRINKS ST. PETERSBURG – maisto, gërimø ir maisto priedø paroda.

Vieta: Rusija, Sankt Peterburgas. Data: 2006 balandþio 10-13 d.

Svetainë: http://www.primexpo.ru/interfood/eng.

BEERS, BISTRO, WINES & DRINKS MINSK – alus ir kiti alkoholiniai gërimai, maisto

gamybos áranga ir technologijos. Tarptautinë degustacija. Vieta: Baltarusija, Minskas.

Data: 2006 balandþio 11-14 d.

Svetainë: http://www.greenexpo.by.

SIBSHOWCASE, SIBFOODEXPO, SIBERIAN BEER. SOFT DRINKS – tarptautinë

specializuota parduotuviø, maitinimo ámoniø árangos, maisto produktø paroda. Alaus

festivalis. Vieta: Rusija, Novosibirskas. Data: 2006 balandþio 12-14 d.

Svetainë: http://www.foodreference.com/html/russia-food-shows.html.

DUBAI SOFT – tarptautinë Dubajaus bealkoholiø gërimø paroda. Vieta: Jungtiniai

Arabø Emyratai, Dubajus. Data: 2006 balandþio 16-18 d.

Svetainë: http://www.dubai-soft.com/.

IBATECH – duonos ir konditerijos gaminiø bei jø technologijø paroda. Vieta: Turkija,

Stambulas. Data: 2006 balandþio 20-23 d.

Svetainë: http://www.aresfuarcilik.com/.

SALON DES VINS A MACON – nacionalinë vyno paroda. Vieta: Prancûzija,

Marokas. Data: 2006 balandþio 21-23 d.

Svetainë: http://www.leparcmacon.com/.

BRUSSELS WINE EXPO – vyno ir spiritiniø gërimø paroda-mugë. Vieta: Briuselis,

Belgija. Data: 2006 balandþio 24-26 d.

Svetainë: http://www.mondial-du-vin.com/.

IFEX BELFAST – maitinimo, vaiðingumo rinkø, maisto ir gërimø paroda-mugë.

Vieta: Airija, Belfastas. Data: 2006 balandþio 25-27 d.

Svetainë: http://www.expo-events.com/ifex/belfast/index.html.

FHA – tarptautinë maisto ir gërimø, vieðbuèiø, restoranø, kepyklø ir maisto paslaugø

rinkos árangos, tiekimo paslaugø paroda-konferencija. Parodos metu vyks ðios atskiros

parodos: „Bakeryasia”, „FHA Culinary Challenge”, „Food & Hotel Asia”, „Foodasia”,

„Hospitality Style Asia”, „Hospitality Technology”, „Hotelasia”, „Servicetechasia” ir „Wine

& Spiritsasia”. Vieta: Singapûras, Singapûras. Data: 2006 balandþio 25-28 d.

Svetainë: http://www.foodnhotelasia.com/.

HOSPITALITY DESIGN CONFERENCE & EXPO – vaiðingumo rinkos patalpø dizaino

reikmenø paroda. Vieta: JAV, Las Vegas. Data: 2006 balandþio 26-29 d.

Svetainë: http://www.hdexpo.com/.

MEDITERRANEAN FRUITS & VEGETABLES MEETING – Vidurþemio jûros regiono

vaisiø ir darþoviø paroda. Vieta: Ispanija, Barselona. Data: 2006 balandþio 27-29 d.

Svetainë: http://www.adhes.com/.

RESTORANØ VERSLAS 1/2006

HEVELIUS INTERNATIONAL BEER FESTIVAL – gërimø ir kulinarijos árengimø paroda.

Vieta: Lenkija, Gdanskas. Data: 2006 balandþio 28-geguþës 3 d.

Svetainë: http://www.heweliuszfestiwal.pl/index_eng.php.

GEGUÞË

GEGUÞË

TOTAL SANDWICH SHOW – Europos sumuðtiniø ir uþkandþiø paroda. Vieta:

Anglija, Londonas. Data: 2006 geguþës 3-4 d.

Svetainë: http://www.dewevents.co.uk/sandwichshows/ttss/.

EXPOVINIS BRASIL – tarptautinë vyno paroda. Vieta: San Paulas, Brazilija. Data:

2006 geguþës 3-5 d.

Svetainë: http://www.exponor.com.br/expovinisbrasil/.

CIBUS – tarptautinë maisto paroda. Vieta: Parma, Italija. Data: 2006 geguþës 4-7 d.

Svetainë: http://www.fiere.parma.it/cibus/imain.htm.

DOLCE ITALIA – konditerijos gaminiø paroda. Vieta: Italija, Parma. Data: 2006

geguþës 4-7 d.

Svetainë: http://fiere.traveleurope.it/fiera.php?lingua=eng&fiera_

id=480&data_inizio=2006-05-04&data_fine=2006-05-07&date=2006-05.

SPRING FANCY FOOD SHOW – tarptautinë ámantraus maisto ir konditerijos

gaminiø paroda-mugë. Vieta: Èikaga, JAV. Data: 2006 geguþës 7-9 d.

Svetainë: http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates.

FOODTECH PLOVDIV – tarptautinë maisto produktø ir technologijø paroda. Vieta:

Bulgarija, Plovdivas. Data: 2006 geguþës 8-13 d.

Svetainë: http://www.fair.bg/en/events/Foodtech2006.htm.

THE FACILITIES SHOW – ofiso ir darbuotojø patogumà uþtikrinanèios árangos ir priemoniø

(baldai, grindys, apsauga, maitinimas, ðildymas, ventiliacijos sistemos, oro kondicionavimas,

kelionës) paroda. Vieta: Anglija, Birminghamas. Data: 2006 geguþës 9-11 d.

Svetainë: http://www.thefacilitiesshow.com/.

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION – Europos jûrø gërybiø paroda. Vieta:

Briuselis, Belgija. Data: 2006 geguþës 9-11 d.

Svetainë: http://www.euroseafood.com/.

SEAFOOD PROCESSING EUROPE – jûrø gërybiø paroda-mugë. Vieta: Briuselis,

Belgija. Data: 2006 geguþës 9-11 d.

Svetainë: http://www.europrocessing.com/.

VINOVITA – tarptautinë vyno ir vynuogininkystës árangos paroda. Vieta: Zagrebas,

Kroatija. Data: 2006 geguþës 10-14 d.

Svetainë: http://www.zv.hr/sajmovi/149/index_en.html.

BAF – Baltijos ðaliø maisto ir gërimø paroda. Vieta: Vilnius, Lietuva. Data: 2006

geguþës 11-13 d.

Svetainë: http://www.litexpo.lt.

BURSA FOOD – maisto, maisto pramonës, maisto priedø, ðaldymo árangos paroda.

Vieta: Bursa, Turkija. Data: 2006 geguþës 11-14 d.

Svetainë: http://www.tuyap.com.tr/2006fuar/list_e.php.

IFEX – ðvieþio ir perdirbto maisto, natûraliø produktø paroda. Vieta: Manila,

Filipinai. Data: 2006 geguþës 12-14 d.

Svetainë: http://www.citem.com.ph/ifex/.

FOOD & HOTEL ARABIA – tarptautinë Saudo Arabijos gërimø, maitinimo, vieðbuèiø

árangos, paslaugø paroda. Vieta: Saudo Arabija, Jeddah. Data: 2006 geguþës 14-18 d.

Svetainë: http://www.acexpos.com/exhibitions/exhibition_index.php?exhibition_

id=6.

LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR – tarptautinë vyno ir spiritiniø

gërimø paroda. Vieta: Londonas, Anglija. Data: 2006 geguþës 16-18 d.

Svetainë: http://www.londonwinefair.com/home/index.htm.

ALCO + SOFT – tarptautinë specializuota gërimø paroda. Vieta: Ukraina, Kijevas.

Data: 2006 geguþës 16-19 d.

Svetainë: http://www.acco.ua/alcosoft/eng/index.html.

IFE POLAND – tarptautinë maisto, gërimø ir vaiðingumo rinkø paroda. Vieta:

Lenkija, Varðuva. Data: 2006 geguþës 17-18 d.

Svetainë: http://www.ifepoland.com/.

NRA – tarptautinë maitinimo rinkai skirta paroda. Vieta: JAV, Èikaga. Data: 2006

geguþës 20-23 d.

Svetainë: http://www.restaurant.org/show/.

CULINADO – paroda gurmanams. Vieta: Vokietija, Dortmundas. Data: 2006

geguþës 25-28 d.

Svetainë: http://www.westfalenhallen.de/english/1143.php.

HOSTEX CAPE – tarptautinë vieðbuèiø ir vieðojo maitinimo paroda. Vieta: Pietø

Afrika, Keiptaunas. Data: 2006 geguþës 31-birþelio 2 d.

Svetainë: http://www.hostex.co.za/.

Platesná parodø sàraðà rasite internete: http://parodos.meniu.lt

Informacija

37


38

Informacija

MENIU MENIU.L MENIU .L .LT .L T ÁMONIØ ÁMONIØ ROD RODYKLË ROD YKLË

MAIST MAISTO MAIST O PRODUK PRODUKTAI

PRODUK AI

„Almarûnas” Almarûnas” U UUAB

U AB (taip pat prieskoniai)

Sietyno g. 8, Vilnius,

tel.: (8~5) 270 66 69, 216 96 48

„Litbana „Litbana” „Litbana ” BÁ BÁ U UUAB

U AB (vaisiai ir darþovës)

Kirtimø g. 57D, Vilnius,

tel. (8~5) 260 19 33

„Margiris” „Margiris” U UUAB

U AB (taip pat árengimai deðrainiams)

A. Gustaièio g. 6-1, Kaunas,

tel. (8~37) 22 52 78

„Ogmios Ogmios prekyba prekyba” prekyba ” U UUAB

U AB (prieskoniai ir priedai)

M. Ðleþevièiaus g. 7, Vilnius,

tel. (8~5) 248 41 01

„Sanitex” „Sanitex” U UUAB

U AB (taip pat gërimai, higienos prekës ir kt.)

Raudondvario pl. 121, Kaunas,

tel. (8~37) 40 11 11

„Steikvila „Steikvila” „Steikvila ” U UUAB

U AB (ðvieþia mësa ir mësos gaminiai)

Dûmø g. 3, Vilnius,

tel. (8~5) 260 68 64

„Struèiø truèiø genetikos genetikos genetikos centras” centras” ÞÛK ÞÛK (strutienos produktai)

Europos pr. 124, Kaunas,

tel. (8~37) 33 79 10

„Vilkë” ilkë” U UUAB

U AB (mësa ir mësos gaminiai)

Ðilgaliai, Pagëgiø sav., Tauragës apsk.,

tel. (8~46) 39 02 22

ALK ALKOHOLINIAI ALK OHOLINIAI GËRIMAI

GËRIMAI

„Vyno yno slënis slënis“ slënis “ UU

UAB UU

AB AB (vynai ir konjakas)

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8~5) 213 84 69

„Ðiauliø „Ðiauliø tara tara“ tara tara“

“ U UUAB

U AB (vynai ir konjakas)

Liejyklos g. 4, Ðiauliai,

tel. (8~41) 45 03 88

„Vilkmergës Vilkmergës alus alus“ alus alus“

“ U UUAB

U AB (alus)

Antakalnio III k., Ukmergës r.,

tel. (8~340) 63 770

KA KAVA, KA , ARBA ARBATA ARBA

„Esida „Esida” „Esida UAB AB

Þirniø g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 215 22 37

„Eurokornus” urokornus” U UUAB

U AB

(taip pat kavos aparatai, alkoholiniai gërimai)

V. Putvinskio g. 72, Kaunas,

tel. (8~37) 40 71 30

„Gurmelitas” urmelitas” U UUAB

U AB (taip pat áranga)

Aludariø g. 2, Vilnius,

tel. (8-800) 22212

„K „Kavinukas” „K avinukas” UAB AB

Ateities g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 279 67 41

„Ogmios Ogmios prekyba prekyba” prekyba prekyba UAB AB AB

M. Ðleþevièiaus g. 7, Vilnius,

tel. (8~5) 248 41 01

„Paulig aulig Baltic” Baltic” AS AS atstovybë atstovybë (taip pat prieskoniai)

Laisvës pr. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 247 96 11

„Ðvieþia „Ðvieþia „Ðvieþia kava kava” kava kava ” U UUAB

U AB

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. (8~5) 233 27 82

VIR VIR VIRTUVËS VIR TUVËS IR IR BARO BARO ÁRANGA

ÁRANGA

„Arvitra Arvitra Baltic” Baltic” U UUAB

U AB

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

S. Þukausko g. 49, Vilnius,

tel. (8~5) 210 22 27

„Hotel „Hotel „Hotel and and Gastro” Gastro” UU

UAB U AB

Kalvarijø g. 125, Vilnius,

tel. (8~5) 230 64 80

„Árangos „Árangos detaliø detaliø sistema sistema sistema” sistema sistema”

” UU

UAB UU

AB AB (servisas)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 06 67

„K „Kompanija „K ompanija Vitrum Vitrum” Vitrum Vitrum”

” U UUAB

UU

AB

S. Þukausko g. 1, Vilnius,

tel. (8~5) 278 80 22

„MBR „MBR parduotuviø parduotuviø ir ir restoranø restoranø restoranø áranga áranga“ áranga BÁ BÁ U UUAB

U AB

(taip pat baldai ir barai)

Kirtimø g. 49B, Vilnius,

tel. (8~5) 266 00 08

„R „Rolvika „R „Rolvika

olvika olvika” olvika ” U UUAB

U AB

Kirtimø g. 59, Vilnius,

tel. (8~5) 260 20 88

„Spekas” „Spekas” ir ir K KKo

K o U UUAB

U AB

(taip pat indai ir árankiai, baldai ir barai)

Laisvës pr. 125A, Vilnius,

tel. (8~5) 274 03 80

„Terra erra Florida Florida” Florida ” U UUAB

U AB

Lazdynø g. 21-205, Vilnius,

tel. (8~5) 260 82 45

„Vendor endor Lietuva Lietuva” Lietuva ” U UUAB

U AB (taip pat kava)

A. Jakðto g. 12, Vilnius,

tel. (8~5) 261 12 42

IND IND INDAI, IND AI, ÁRANKIAI, ÁRANKIAI, INVENT INVENTORIUS

INVENT ORIUS

„Arkietë” Arkietë” U UUAB

U AB

„Berghoff „Berghoff Baltija Baltija” Baltija ” U UUAB

U AB

„Mantvilë” „Mantvilë” U UUAB

U AB

Ateities g. 10, Vilnius,

tel. (8~5) 271 18 14

Kalvarijø g. 41/17, Vilnius,

tel. (8~5) 275 09 00

Taikos g. 100C, Kaunas,

tel. (8~37) 35 33 23;

Dubysos g. 37, Klaipëda,

tel. (8~46) 30 05 92

„P „Puodeliai.lt „P uodeliai.lt uodeliai.lt” uodeliai.lt ” IÁ IÁ (taip pat iðkabos, reklama)

Popieriaus g. 106-12, Vilnius,

tel. (8~5) 235 30 08

„Sangaida „Sangaida” „Sangaida ” U UUAB

U AB

(taip pat áranga, higienos ir ðvaros prekës, staltiesës)

Paneriø g. 20A, Vilnius (filialai: Klaipëdoje, Kaune)

tel. (8~5) 213 55 20

BALD BALDAI BALD AI IR IR BARAI

BARAI

„Baldø „Baldø sistemos” sistemos” UU

UAB UU

AB

Dariaus ir Girëno g. 25, Vilnius,

tel. (8~5) 216 43 06

„Dalios „Dalios baldai” baldai” U UUAB

U AB (taip pat indai ir ðviestuvai)

Þirmûnø g. 70, Vilnius,

tel. (8~5) 277 57 48

„Ekspozicijø „Ekspozicijø sistemos” sistemos” sistemos” U UUAB

U AB

Dariaus ir Girëno g. 25, Vilnius,

tel. (8~5) 216 43 06

„L „Lauksva „L „L auksva auksva” auksva ” U UUAB

U AB

P. Vaièaièio g. 13, Ðakiai,

tel. (8~345) 60538

PROJEK PROJEKTAVIMAS

PROJEK VIMAS VIMAS, VIMAS , ÁRENGIMAS

ÁRENGIMAS

„P „Prustitas” „P „Prustitas”

rustitas” U UUAB

U AB (daþai (daþai interjerui interjerui ir ir eksterjerui)

eksterjerui)

Linkmenø g. 28-307, Vilnius,

tel. 8~687 89994

MUZIK MUZIK MUZIKA, MUZIK , V VVAIZD

V AIZD AIZDAS AIZD AS AS, AS , APÐ APÐVIETIMAS

APÐ VIETIMAS

„Audiotonas” udiotonas” U UUAB

U UAB

AB

„Megaomas” egaomas” egaomas” U UUAB

U UAB

AB

APSK APSKAIT APSK APSK AIT AITOS AIT OS SISTEMOS SISTEMOS IR IR ÁRANGA

ÁRANGA

Neries krantinë 14, Kaunas,

tel. (8~37) 75 05 05

Birutës g. 2, Klaipëda,

tel. (8~46) 38 19 17

„UCS UCS UCS Baltic” Baltic” U UUAB

U AB

Mindaugo g.14B, Vilnius,

tel. (8~5) 210 72 47

Filialai: Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose, Rygoje

„Baltic „Baltic „Baltic Hotel Hotel and and R RRestaurant

R estaurant Systems”

Systems”

Gedimino pr. 50, Vilnius

tel. 8~699 90398, 8~699 18722

„Brio „Brio Enginering”

Enginering”

Gertrûdes iela 88, Riga, Latvia

tel./faks (+371) 7365848

DARBO DARBO DRABUÞIAI, DRABUÞIAI, TEKSTILË TEKSTILË

TEKSTILË

„K „K „Korlëja „K „Korlëja

orlëja ir ir ir KK

Ko” KK

o” o” U UUAB

U UAB

AB

Gerovës g. 29, Vilnius,

tel. (8~5) 267 72 52

CHEMIJA CHEMIJA, CHEMIJA , HIGIENA HIGIENA, HIGIENA , Ð ÐÐVARA

ÐÐ

ARA

„Higiena „Higiena verslui” verslui” (U (UAB (U AB „ „Verslo „ erslo projektø projektø valdymas valdymas“) valdymas “)

Saltoniðkiø g. 9A, Vilnius,

tel. (8~5) 273 69 23

„Ðaltinëlio „Ðaltinëlio „Ðaltinëlio vandenys” vandenys” UU

UAB U UAB

AB (taip pat geriamasis vanduo)

Joèioniø g. 53, Vilnius,

tel. (8~5) 260 29 39

IÐK IÐKABOS IÐK ABOS ABOS, ABOS,

, REKLAMA

REKLAMA

„Rodiklis” odiklis” U UUAB

U AB

Nemuno g. 14B-15, Kaunas,

tel. (8~37) 33 73 10

„Strateginiø trateginiø projektø projektø projektø vystymo vystymo grupë” grupë” U UUAB

U AB

Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius,

tel. (8~5) 273 59 19

„Vaizdinë aizdinë dizaino dizaino dizaino idëja idëja” idëja idëja”

” U UUAB

UU

AB

Ðv. Ignoto g. 5-123, Vilnius,

tel. (8~5) 212 14 90

RENGINIØ RENGINIØ RENGINIØ ORGANIZA

ORGANIZAVIMAS

ORGANIZA VIMAS

„O-Trys” rys” rys” teatras

teatras

KIT KITA KIT

Kæstuèio g. 59-39, Kaunas,

tel. (8~37) 225571, 8~676 07501

LRVVKA LRVVKA – Lietuvos Lietuvos restoranø restoranø vyriausi vyriausiøjø vyriausi øjø virëjø virëjø virëjø ir ir

ir

konditeriø konditeriø asociacija

asociacija

P. d. 2453, Vilnius, tel. (8~5) 272 33 70, info@lrvvka.lt,

svetainë: www.lrvvk.lt

LBA LBA – – Lietuvos Lietuvos barmenø barmenø asociacija

asociacija

Laikinoji bûstinë: Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 273 59 19, info@barmenai.lt,

svetainë: www.barmenai.lt

NGBA NGBA – Nacionalinë Nacionalinë grilio grilio grilio ir ir barbekiu barbekiu barbekiu asociacija

asociacija

S. Konarskio g. 32-28, Vilnius,

svetainë: www.grilis.com

LVRA VRA – Lietuvos Lietuvos Lietuvos vieðbuèiø vieðbuèiø ir ir ir restoranø restoranø asociacija

asociacija

Jasinskio g. 16, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 249 74 78, faksas 272 33 27,

el. p. info@lvra.lt

VKI VKI – – V VValstybinë

V alstybinë kalbos kalbos inspekcija inspekcija

inspekcija

Þvejø g. 14, Vilnius,

tel. (8~5) 272 33 80, faksas 272 33 27,

el. p. vki@takas.lt, svetainë: http://vki.lrs.lt

VMVT VMVT – – V VValstybinë

V Valstybinë

alstybinë maisto maisto ir ir veterinarijos veterinarijos tarnyba

tarnyba

Siesikø g. 19, Vilnius,

tel. (8~5) 240 43 61, faksas 240 43 62,

el. p. vvt@vet.lt, svetainë: www.vet.lt

VT VTAK VT AK AKT AK – Valstybinë alstybinë alstybinë tabako tabako ir ir alkoholio alkoholio tarnyba,

tarnyba,

Konstitucijos pr. 23, Vilnius,

tel./faks. (8~5) 272 57 46, faksas 272 34 01

el. p. tarnyba@vtakt.lt

LSA LSA - - Lietuvos Lietuvos someljë someljë asociacija

asociacija

Savanoriø pr. 22, Vilnius,

tel. 8~687 89994, el. p. info@somelje.lt,

svetainë: www.somelje.lt

Dël reklamos leidinyje kreiptis

Vilniuje tel. (8~5) 273 59 19,

Kaune tel. (8~37) 70 56 27

RESTORANØ VERSLAS

1/2006

More magazines by this user
Similar magazines