15.01.2013 Views

INFORMATIKOS FAKULTETAS - Kauno technologijos universitetas

INFORMATIKOS FAKULTETAS - Kauno technologijos universitetas

INFORMATIKOS FAKULTETAS - Kauno technologijos universitetas

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas<br />

Dekanas – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė<br />

Tel. (8 37) 300351<br />

Faks. (8 37) 300352<br />

El. p. dekif@ktu.lt<br />

http://if.ktu.lt<br />

Fakultetas įkurtas 1977 m. Pagrindines pareigas turi 215 darbuotojų, tarp jų 79 mokslininkai:<br />

6 habilituoti daktarai, 73 daktarai.<br />

Objektų atpažinimo video sekose metodų tyrimas<br />

Pagrindinës tyrimø kryptys<br />

Skaitmeninis signalų apdorojimas ir realaus laiko kompiuterių sistemos.<br />

Geografinės informacinės sistemos.<br />

Automatizuotojo projektavimo procesai.<br />

Verslo sistemų skaitmeninis ir imitacinis modeliavimas taikant formaliuosius metodus.<br />

Telekomunikacijų tinklų protokolų ir realaus laiko sistemų formalusis specifikavimas,<br />

validavimas ir modeliavimas.<br />

Kompiuterių tinklai ir tinklinė programinė įranga.<br />

Tinklų technologinių išteklių įvertinimas ir optimizavimas.<br />

Mobiliųjų technologijų taikymas .<br />

E. mokymo <strong>technologijos</strong>.<br />

Nuotolinių studijų tyrimas ir diegimas.<br />

Organizacijų veiklos analizė ir reikalavimų sistemoms inžinerija.<br />

Duomenų bankų projektavimas.<br />

Fizikinių sistemų ir procesų modeliavimo metodai ir programinė įranga.<br />

Informacinių sistemų ir duomenų bazių konceptualusis modeliavimas.<br />

Informacinių sistemų kompiuterizuotojo projektavimo metodai ir priemonės.<br />

Veiklos modeliavimas ir reikalavimų inžinerijos metodai.<br />

Modeliais grindžiamas informacinių sistemų kūrimas.<br />

Didelės integracijos schemų automatizuotasis projektavimas.<br />

Kompiuterinės įrangos ir kompiuterizuotų darbo vietų kokybės tyrimas.<br />

Skaitmeninių sistemų diagnostika.<br />

Funkcinių testų generavimas.<br />

Informacinės visuomenės plėtros procesų tyrimas.<br />

Organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimas.<br />

177


178<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Padaliniai<br />

Informacijos sistemø katedra<br />

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: (8 37) 453445, el. p. rimantas.butleris@ktu.lt<br />

Kompiuteriø katedra Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: (8 37) 453990, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt<br />

Kompiuteriø tinklø katedra<br />

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: (8 37) 351089, el. p. ktk@if.ktu.lt<br />

Multimedijos inþinerijos katedra<br />

Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: (8 37) 350730, el. p. dalius@soften.ktu.lt<br />

Programø inþinerijos katedra<br />

Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, tel.: (8 37) 454229, el. p. edas@soften.ktu.lt<br />

Sisteminës analizës katedra<br />

Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: (8 37) 300357, el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt<br />

Verslo informatikos katedra<br />

Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas, tel. (8 37) 300375, el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt<br />

Informaciniø technologijø diegimo centras<br />

Direktorius – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė, tel. (8 37) 300358,<br />

el. p. a.targamadze@internet.ktu.lt<br />

Kompiuterinio raðtingumo centras<br />

Direktorius – doc. dr. Vytautas Petrauskas, tel. (8 37) 300390, el. p. vypet@ifko.ktu.lt<br />

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras<br />

Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel (8 37) 300392, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt<br />

Mokslinių tyrimų finansavimas


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Surengtos mokslinės konferencijos<br />

1. Informacinės <strong>technologijos</strong>’2007;<br />

2007 m. sausio 31 d. – vasario 1 d.<br />

2. Integruotų IT išteklių magistralės ir bendradarbiavimas<br />

(tarptautinis seminaras), 2007 m. spalio 11, 12 d.<br />

3. Lietuvos informatikos mokslo krypties doktorantų<br />

vasaros mokykla „Formalūs sistemų analizės metodai<br />

informatikoje“. Druskininkai, 2007 m. gegužės<br />

13–19 d. (mokyklą finansavo ES struktūriniai fondai).<br />

Užsienio mokslininkų vizitai<br />

Verslo informatikos katedroje 2007 05 13–19<br />

lankėsi užsienio mokslininkai, kurie skaitė paskaitas<br />

doktorantams:<br />

Bernd Baumgarten (Vokietija), paskaita „Formalūs<br />

metodai nuo pagrindų iki hibridinių“;<br />

Marite Kirikova (Latvija), paskaita „Verslo procesų<br />

pusiau formalus modeliavimas“;<br />

Juan Carlos Augusto (Jungtinė Karalystė), paskaita<br />

„Formalūs metodai programų inžinerijoje“.<br />

Informacijos sistemų katedroje:<br />

2007 09 03–28 dr. Darijaus Strašunsko iš Norvegijos<br />

mokslo ir technologijų universiteto (Trondheimas,<br />

Norvegija) vizitas. Vizito tematika „Semantinės paieškos<br />

<strong>technologijos</strong>“. Vizitą rėmė VšĮ Mokslininkų sąjungos<br />

institutas pagal projektą „Protų susigrąžinimo programos<br />

parengimas ir įgyvendinimas“. Vizito metu perskaitytos<br />

paskaitos ir surengti seminarai magistrantams ir<br />

doktorantams.<br />

2007 09 03–23 dr. Raimundo Matulevičiaus iš Namiūro<br />

universiteto (Belgija) vizitas. Vizito tematika „Tikslų<br />

modeliavimo kalbos ir jų integravimas“. Vizitą rėmė VšĮ<br />

Mokslininkų sąjungos institutas pagal projektą „Protų<br />

susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“.<br />

Vizito metu perskaitytos paskaitos ir surengti seminarai<br />

magistrantams ir doktorantams<br />

Sisteminės analizės katedroje pagal Lietuvos ir<br />

Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“<br />

lankėsi prof. Serge Samper.<br />

Kompiuterių katedroje Olborgo universiteto<br />

Danijos GPS centro direktorius prof. Kai Borre<br />

skaitė magistrantams paskaitas, aptartos mokslinio<br />

bendradarbiavimo kryptys.<br />

Dalyvavimas tarptautinių konferencijų<br />

organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo<br />

leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei<br />

organizacijų veikloje<br />

Prof. R. Barauskas – tarptautinės konferencijos<br />

„Computational Ballistics“ organizacinio komiteto narys.<br />

Prof. R. Jasinevičius – IEEE Lietuvos sekcijos<br />

koordinatorius; Dante Alighieri draugijos narys.<br />

Doc. R. Butkienė – tarptautinės konferencijos „Business<br />

Informatics Research’2007“ programų komiteto narė.<br />

Doc. A. Otas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos<br />

tarybos pirmininkas, Švietimo ir mokslo ministerijos<br />

Informacinių technologijų ekspertų komisijos<br />

pirmininkas, <strong>Kauno</strong> apskrities Trečiojo amžiaus<br />

universiteto Informatikos fakulteto dekanas.<br />

Prof. B. Paradauskas – tarptautinės konferencijos „IADIS<br />

Virtual Multi Conference on Computer Science and<br />

Information Systems“ programų komiteto narys.<br />

Prof. R. Plėštys – Lietuvos standartizacijos departamento<br />

technikos komiteto Nr. 18 „Telekomunikacijos“ narys.<br />

Prof. H. Pranevičius – Baltijos šalių operacijų tyrimų<br />

asociacijos viceprezidentas, Lietuvos operacijų tyrimų<br />

asociacijos prezidentas; Tarptautinės doktorantų vasaros<br />

mokyklos organizacinio komiteto pirmininkas, žurnalo<br />

„Informacinės <strong>technologijos</strong> ir valdymas“ redakcinės<br />

kolegijos narys, žurnalų „Computer science“ (Ryga)<br />

ir „Technological and Economic Development of<br />

Economy“ (VGTU) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos<br />

mokslo tarybos ekspertas.<br />

Doc. D. Rubliauskas – žurnalo „Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> ir valdymas“ atsakingasis sekretorius.<br />

Prof. E. Kazanavičius – Nacionalinės įterptinių sistemų<br />

technologijų platformos ir Nacionalinės visuomenės<br />

informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų<br />

platformos tarybų narys bei pirmininkų pavaduotojas<br />

mokslui, Europos technologijų plaformų „Embedded<br />

computing systems (ARTEMIS)“ ir „Networked and<br />

Electronic Media (NEM)“ narys.<br />

Prof. R. Šeinauskas – žurnalo „Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> ir valdymas“ vyriausiasis redaktorius,<br />

žurnalo „Informatica“ redakcinės kolegijos narys.<br />

Prof. A. Targamadzė – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas,<br />

Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo (LITNET)<br />

valdybos narys, valstybinės programos „Lietuvos virtualus<br />

<strong>universitetas</strong>“ koordinatorius, žurnalų „Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> ir valdymas“ ir „Informatics in Education“<br />

redakcinių kolegijų narys, asociacijos „Nacionalinis<br />

programinės įrangos ir paslaugų klasteris“ bei Nacionalinės<br />

programinės įrangos ir paslaugų technologijų platformos<br />

valdybų narys.<br />

Doc. B. Tamulynas – Lietuvos technikos enciklopedijos<br />

redaktorių tarybos narys ir ekspertas, Valstybinės lietuvių<br />

kalbos komisijos prie LR Seimo programų koordinavimo<br />

narys.<br />

Prof. L. Nemuraitė – tarptautinių konferencijų<br />

„Information Systems Development“, „Business<br />

Informatics Research“ ir „IADIS Virtual Multi<br />

Conference on Computer Science and Information<br />

Systems“ programų komitetų narė.<br />

Prof. S. Gudas – tarptautinės konferencijos „IADIS<br />

Virtual Multi Conference on Computer Science and<br />

Information Systems“ ir „Business Informatics Research“<br />

programų komitetų narys.<br />

Prof. R. Butleris – tarptautinių konferencijų „Information<br />

Systems Development“, „Business Informatics Research“,<br />

„International Conference on Software Methodologies,<br />

Tools, and Techniques“, „IADIS Virtual Multi Conference<br />

on Computer Science and Information Systems“<br />

programų komitetų narys, ECCAI narys.<br />

Prof. E. Bareiša – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo<br />

tarnybos (RRT) tarybos narys.<br />

179


180<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Informacijos sistemų katedra<br />

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas<br />

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris,<br />

tel.: (8 37) 327 628, 453 445,<br />

el. p. rimantas.butleris@ktu.lt,<br />

http://isd.ktu.lt<br />

Katedra įkurta 1993 m.<br />

Darbuotojai<br />

Profesoriai: dr. Rimantas Butleris, dr. Saulius Gudas,<br />

dr. Lina Nemuraitė, dr. Bronius Paradauskas<br />

Docentai: dr. Eugenijus Ambrazevičius, dr. Rita Butkienė,<br />

dr. Gintautas Garšva, habil. dr. Remigijus Gustas,<br />

dr. Arūnas Jasiukevičius, dr. Raimundas Stulpinas,<br />

dr. Vigintas Šakys, dr. Eugenijus Telešius, dr. Pranas<br />

Žvinys<br />

Lektoriai: dr. Lina Čeponienė, Tomas Danikauskas,<br />

dr. Kęstutis Kapočius, dr. Audrius Lopata, dr. Tomas<br />

Skersys<br />

Mokslo darbuotojai: dr. Kęstutis Kapočius, dr. Tomas<br />

Skersys<br />

Jaunesn. mokslo darbuotojai: Aistė Aleksandravičienė, Tomas<br />

Danikauskas<br />

Mokslininkai stažuotojai: dr. Kęstutis Driaunys, dr. Jovita<br />

Nenortaitė, dr. Darius Šilingas<br />

Doktorantai: Linas Ablonskis, Aistė Aleksandravičienė,<br />

Andrius Armonas, Milda Balandytė, Inga Blažytė,<br />

Gražina Kalibataitė, Vilius Kontrimas, Aurimas<br />

Laurikaitis, Gytenis Mikulėnas, Birutė Misevičiūtė,<br />

Jurgita Motiekaitienė, Nobert Oberndorfer, Aidas Oželis,<br />

Tyrimų tematika<br />

Veiklos taisyklių išraiškos ir specifikavimo modelių<br />

bei metodų sudarymas ir jų taikymas kuriant<br />

informacines sistemas<br />

OMG veiklos taisyklių, UML 2.x ir MDA standartų<br />

analizė. Veiklos taisyklių integravimo į informacinių<br />

sistemų kūrimo ir gyvavimo ciklą galimybių analizė,<br />

įvertinant CASE įrankius, palaikančius veiklos taisyklių<br />

valdymo funkcijas. UML 2.x CASE įrankių išplėtimo<br />

veiklos taisyklių valdymo funkcijomis galimybių tyrimas.<br />

Duomenų modelių ir duomenų bazių kūrimo<br />

metodai ir verslo transakcijų modeliavimas<br />

Sudarytame duomenų OBJEKTŲ SAVYBIŲ (OP)<br />

modelyje statinės ir dinaminės duomenų savybės<br />

praplėstos pragmatinėmis priklausomybėmis,<br />

reikalingomis elementariosioms ir sudėtinėms<br />

verslo transakcijoms modeliuoti. Parodyta, kaip<br />

pragmatines duomenų priklausomybes galima<br />

sujungti su statinėmis ir dinaminėmis duomenų<br />

priklausomybėmis, specifikuojamomis integruotomis<br />

verslo komunikacinėmis kilpomis.<br />

Organizacijų modeliavimas bei veiklos žiniomis<br />

grindžiamas informacinių sistemų kūrimas<br />

Sukurtas informacinių sistemų projektavimo etapo<br />

Edvinas Pakalnickas, Erdvinas Perednikas, Sandra<br />

Petraitytė, Vytautas Taujanskas, Lina Tutkutė, Ernestas<br />

Vyšniauskas<br />

Inžinierius Gytenis Mikulėnas<br />

Programuotojas Linas Ablonskis<br />

Laborantė Dovilė Ignatavičiūtė<br />

Jaunesn. laborantas Algirdas Aleliūnas<br />

Administratorė Lina Tutkutė<br />

Doktorantūros moduliai<br />

Informacijos poreikių specifikavimo modeliai<br />

(prof. R. Butleris);<br />

Sistemų analizės <strong>technologijos</strong> (prof. S. Gudas);<br />

Informacijos sistemų pagrindai (prof. B. Paradauskas);<br />

Duomenų bazės ir semantiniai modeliai<br />

(prof. B. Paradauskas).<br />

Apgintos disertacijos<br />

Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija:<br />

Liudas Motiejūnas. Kompiuterizuojamos veiklos taisyklių<br />

realizavimo ir manipuliavimo modelių sudarymas<br />

(vadovas prof. R. Butleris).<br />

realizavimo būdas, sudarytas grafinis modelis ir<br />

programinis CASE sistemos įskiepio prototipas Magic<br />

Draw aplinkoje.<br />

Tinklo paslaugų modeliavimas ir internetinių<br />

technologijų tyrimai<br />

Tyrimai vyko keliomis kryptimis: tobulinant tinklo<br />

paslaugų aprašus, buvo sudarytas ir ištirtas tinklo<br />

paslaugų kokybės modelis, kurio parametrai įvertinti<br />

eksperimentiškai; sukurtas prototipas tinklo paslaugų<br />

grafinei sąsajai generuoti; analizuojamos tinklo paslaugų<br />

ir veiklos taisyklių integravimo į išplėstą modeliais<br />

grindžiamo kūrimo metodą galimybės; sukurtas tinklo<br />

ontologijų kalbos OWL aprašų saugojimo reliacinėse<br />

DBVS algoritmas ir prototipas.<br />

Modeliais grindžiamų informacinių sistemų kūrimas<br />

Modeliais grindžiamo IS kūrimo tyrimai buvo skirti<br />

koncepcinių duomenų modelių validavimui ankstyvame<br />

kūrimo etape. Suformuluoti koncepcinių modelių<br />

kokybės kriterijai ir tikrinimo taisyklių sudarymo<br />

metodika, sudaryti ir išbandyti tikrinimo taisyklių<br />

rinkiniai, sukurtas CASE įrankio išplėtimas vientisumo<br />

ribojimams realizuoti.


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

MTEP projektai<br />

Nordforsk fondo remiamas mokslinių tyrimų tinklo<br />

projektas „Interaktyvių tinklinių organizacijų<br />

metodologijos“ (2005–2009). Dalyviai: Agderio<br />

<strong>universitetas</strong> (Norvegija), Olborgo <strong>universitetas</strong> (Danija),<br />

Gdansko <strong>universitetas</strong> (Lenkija), Jončiopingo <strong>universitetas</strong><br />

(Švedija), Norvegijos mokslo ir technologijų <strong>universitetas</strong>,<br />

Šiovdės <strong>universitetas</strong> (Švedija), Tamperės <strong>universitetas</strong><br />

(Suomija), <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. Projektas<br />

remiamas Šiaurės šalių ministrų tarybos (http://isd.ktu.<br />

lt/MINE) / Koordinatorius prof. R. Butleris.<br />

Projekto veikloje dalyvauja daugiau nei 40 Šiaurės<br />

šalių, Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų bei doktorantų.<br />

Projekto pagrindinis tikslas – integruoti mokslinių<br />

tyrimų išteklius, atliekant tinklinių organizacijų veiklos<br />

modeliavimo, įvairių konceptualaus modeliavimo<br />

priemonių ir būdų tarpusavio atvaizdavimo bei<br />

tranformacijų užtikrinimo mechanizmų tyrimus.<br />

2007 metais įvyko du tarptautiniai seminarai: sausio mėn.<br />

– Agderio universitete (Norvegija) ir spalio<br />

mėn. – Tamperės universitete (Suomija).<br />

Veiklos taisyklių taikymas informacinėms<br />

sistemoms kurti (VeTIS): VMSF aukštųjų technologijų<br />

plėtros programos projektas (2007–2009). Projekto<br />

partneriai: UAB „Baltijos programinė įranga”, Vilniaus<br />

Gedimino technikos <strong>universitetas</strong>, <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong> / Koordinatorius prof. R. Butleris.<br />

VeTIS projektas inicijuotas siekiant pagerinti<br />

informacinių sistemų (IS) ir veiklos modeliais grindžiamo<br />

jų kompiuterizuoto kūrimo procesų kokybę, pasiūlant<br />

inovatyvų veiklos taisyklių (VT) specifikavimo metodą ir<br />

inžinerinius jo realizavimo sprendimus. Projekto rezultatai<br />

turi būti parengti taikyti praktikoje.<br />

Pirmaisiais projekto vykdymo metais, įgyvendinant<br />

šį tikslą, buvo atliekama probleminės srities analizė<br />

bei kuriami pagal planą numatyti sprendimai, siekiant<br />

sukurti IS reikalavimų specifikavimo stadijai skirtą<br />

VT klasifikaciją, VT išgavimo iš probleminės srities<br />

ontologijų metodo eskizinę struktūrą bei padėti<br />

analitinius pamatus tolesnei projekto veiklai.<br />

Dokumentų ir procesų valdymo variklio (DPVV)<br />

sukūrimas. Verslo modelių taikomieji moksliniai<br />

tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr.8446/ Vadovas<br />

prof. R. Butleris.<br />

Pasiūlytas dokumentų ir verslo procesų valdymo<br />

problemos sprendimas, kuris sumažintų dokumentų ir<br />

Straipsniai<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų<br />

bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

1. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Workflow models<br />

based acquisition of enterprise knowledge //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> ir valdymas = Information<br />

technology and control / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 1A. p.<br />

103–109. [ISI Web of Science; INSPEC].<br />

2. Pakalnickienė, Elita; Nemuraitė, Lina. Checking of<br />

conceptual models with integrity constraints //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> ir valdymas = Information<br />

technology and control / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3. p.<br />

285–294. [ISI Web of Science; INSPEC].<br />

verslo procesų valdymo integralumo spragas. Šiam tikslui<br />

pateikiama verslo ir organizacinių struktūrų modelių<br />

bei verslo procesų ontologijos analizė ir jos pagrindu<br />

siūloma formuoti verslo procesų valdymo modelius.<br />

Sukurtas dokumentų ir procesų valdymą integruojantis<br />

informacinės sistemos modelis, visapusiškai apimantis<br />

skirtingus verslo valdymo aspektus: organizacijos verslo<br />

modelį ir bendradarbiavimo kontraktus; organizacijos<br />

ir verslo procesų tikslus; organizacinę struktūrą;<br />

organizacijos funkcijas; informacinį modelį; verslo<br />

būsenų pasikeitimus – dinaminius elgsenos modelius;<br />

išteklius, tarp jų informacinius išteklius, žmones,<br />

paslaugas ir taikomąsias programas.<br />

Pateikiamas technologiškai realizuojamas verslo procesų<br />

ir dokumentų valdymo variklio prototipas, integraliai<br />

apimantis verslo procesų darbų sekų, verslo duomenų<br />

ir dokumentų, organizacinių struktūrų ir organizacinių<br />

vienetų valdymą. Prototipas grindžiamas atvirais<br />

dokumentų, verslo paslaugų ir verslo procesų valdymo<br />

kalbų standartais ir naujausiomis informacinėmis<br />

technologijomis.<br />

Dokumentų ir procesų valdymo variklio (DPVV)<br />

sukūrimas. Verslo procesų taikomieji moksliniai<br />

tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr.8447 / Vadovas<br />

prof. R. Butleris.<br />

Analizuojami verslo procesų valdymo reikalavimai ir<br />

galimybės juos įgyvendinti naujausiomis darbų sekų<br />

valdymo priemonėmis. Išanalizuoti darbų sekų valdymo<br />

sistemų, modeliavimo kalbų ir standartų vertinimai,<br />

atlikti remiantis darbų sekų šablonais, ontologine analize<br />

ir semiotiniu kokybės karkasu. Šia analize nustatytas<br />

verslo procesų darbų sekų valdymo modelio reikalavimų<br />

sąrašas, apimantis valdymo, duomenų pateikimo,<br />

procesų vykdymo išteklių, transakcijų, saugumo ir klaidų<br />

apdorojimo reikalavimus, siūlomas geriausiai šiuos<br />

reikalavimus atitinkantis verslo procesų darbų sekų<br />

modelis, grindžiamas ebXML (UMM) metodologija.<br />

Sukurtas modelį įgyvendinantis prototipas, kuriam<br />

pagrįsti buvo atlikti Microsoft Windows Workflow Foundation,<br />

Windows SharePoint Services, Windows Communication<br />

Framework ir kitų susijusių produktų tyrimai. Šis<br />

priemonių kompleksas leidžia įgyvendinti verslo procesų<br />

ir dokumentų variklio idėją – integraliai valdyti verslo<br />

procesus ir dokumentus (į procesus ir dokuments<br />

orientuotas darbų sekas).<br />

3. Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. Business rules<br />

manipulation model // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

ir valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 3. p. 295–301. [ISI Web of Science;<br />

INSPEC].<br />

4. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Meta-model<br />

based development of use case model for business<br />

function // Informacinės <strong>technologijos</strong> ir valdymas =<br />

Information technology and control / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X. 2007, T.<br />

36, nr. 3. p. 302–309. [ISI Web of Science; INSPEC].<br />

5. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Approach to<br />

enterprise knowledge base development // Advances<br />

181


182<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

in Information Systems Development: New methods<br />

and practice for the networked society: proceedings of<br />

the 15th international conference ISD 2006, Budapest,<br />

Hungary, August 31 - September 2, 2006 / edited by:<br />

G. Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski ... [et al.]. Vol. 1.<br />

New York: Springer, 2007. ISBN 978-0-387-70760-0. p.<br />

61–72. [ISI Proceedings; SpringerLINK].<br />

6. Aleksandravičienė, Aistė; Butleris, Rimantas. A<br />

comparative review of approaches for database schema<br />

integration // Advances in Information Systems<br />

Development: proceedings of the 15th international<br />

conference ISD 2006, Budapest, Hungary, August 31-<br />

September 2, 2006 / edited by: G. Magyar, G. Knapp,<br />

W. Wojtkowski ... [et al.]. Vol. 1. New methods and<br />

practice for the networked society. New York: Springer,<br />

2007. ISBN 978-0-387-70760-0. p. 111–122. [ISI<br />

Proceedings; SpringerLINK].<br />

7. Taujanskas, Vytautas; Butleris, Rimantas. Categories<br />

extraction for reuse in semantic applications and<br />

profile based recommendation service // Advances in<br />

Information Systems Development: proceedings of<br />

the 15th international conference ISD 2006, Budapest,<br />

Hungary, August 31 - September 2, 2006 / edited by:<br />

G. Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski ... [et al.]. Vol. 1.<br />

New methods and practice for the networked society.<br />

New York: Springer, 2007. ISBN 978-0-387-70760-0. p.<br />

515–523. [ISI Proceedings; SpringerLINK].<br />

8. Merkevičius, Egidijus; Garšva, Gintautas; Simutis,<br />

Rimvydas. Neuro-discriminate model for the<br />

forecasting of changes of companies financial<br />

standings on the basis of self-organizing maps //<br />

Computational Science - ICCS 2007: proceedings of<br />

the 7th international conference, Beijing, China, May<br />

27-30, 2007 / Y. Shi, G.D. van Albada, J. Dongarra,<br />

P.M.A. Sloot (Eds.). Pt. 2. Berlin: Springer, 2007. ISBN<br />

978-3-540-72585-5. p. 439–446. [ISI Proceedings].<br />

9. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Improving quality<br />

of code generated from OCL expressions // ISCIS<br />

2007: the 22nd International Symposium on Computer<br />

and Information Sciences, November 7-9, 2007,<br />

Ankara. Piscataway: IEEE, 2007. ISBN 978-1-4244-<br />

1363-8. p. 51–56. [ISI Proceedings; IEEE/IEE].<br />

10. Driaunys, Kęstutis; Rudžionis, Vytautas; Žvinys,<br />

Pranas. Analysis of plosive consonant recognition //<br />

Proceedings of the 2006 Seventh International<br />

Conference on Databases and Information Systems<br />

(Baltic DB & IS 2006), July 3-6, Vilnius, Lithuania.<br />

New York: IEEE, 2006. ISBN 978-9986-19-920-5. p.<br />

143–148. [ISI Proceedings].<br />

11. Otas, Alfredas; Telešius, Eugenijus. Problems of<br />

training computer literate citizen // Information<br />

Technologies at School: 2nd international conference<br />

informatics in secondary schools: evolution and<br />

perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania:<br />

selected papers. Vilnius: Institute of Mathematics and<br />

Informatics, 2006. ISBN 9955-680-47-4. p. 191–203.<br />

[ISI Proceedings].<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Telešius,<br />

Eugenijus. Kompiuterinio raštingumo tyrimai<br />

Lietuvoje // Informacijos mokslai = Information<br />

Sciences: mokslo darbai / Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 13–20.<br />

2. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Traceability<br />

of business rules in model driven development //<br />

Proceedings of the 6th International Conference<br />

on Perspectives in Business Information Research<br />

BIR’2007. Tampere: University of Tampere, 2007.<br />

ISBN 978-951-44-7096-7. p. 22–35.<br />

3. Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Enterprise modelbased<br />

generation of the class model // Proceedings<br />

of the 6th International Conference on Perspectives in<br />

Business Information Research - BIR’2007. Tampere:<br />

University of Tampere, 2007. ISBN 978-951-44-7096-<br />

7. p. 129–142.<br />

4. Tutkutė, Lina; Butleris, Rimantas. Leverage coefficientsbased<br />

recommendations formation in social<br />

network // Proceedings of the 6th International<br />

Conference on Perspectives in Business Information<br />

Research - BIR’2007. Tampere: University of Tampere,<br />

2007. ISBN 978-951-44-7096-7. p. 143–156.<br />

5. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus; Čeponienė,<br />

Lina. Introducing fault tolerance into process<br />

networks // Current Trends in Informatics. Vol. B.<br />

PCI’2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics,<br />

18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New<br />

Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-89784-<br />

0-9. p. 311–320.<br />

6. Pakalnickienė, Elita; Nemuraitė, Lina; Paradauskas,<br />

Bronius. The orderliness and precision in conceptual<br />

modelling // Current Trends in Informatics. Vol. A.<br />

PCI’2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics,<br />

18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New<br />

Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-89784-<br />

0-9. p. 341–350.<br />

7. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Čeponis, Jonas.<br />

Methodology for requirement analysis and design<br />

in development of service-oriented information<br />

systems // Current Trends in Informatics. Vol. A.<br />

PCI’2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics,<br />

18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New<br />

Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-89784-<br />

0-9. p. 375–384.<br />

8. Nemuraitė, Lina; Tonkūnaitė, Jurgita; Paradauskas,<br />

Bronius. Model-driven development for enabling the<br />

feadback from warehouses and OLAP to operational<br />

systems // Databases and Information Systems IV:<br />

selected papers from 7th international Baltic conference<br />

DB&IS’2006 / edited by O. Vasilecas, J. Eder, A.<br />

Caplinskas. Amsterdam: IOS Press, 2007. ISBN 978-1-<br />

58603-715-4. p. 147–158.<br />

9. Nemuraitė, Lina; Balandytė, Milda. Aspect-oriented<br />

use cases and crosscutting interfaces for reconfigurable<br />

behavior modeling // Databases and Information<br />

Systems IV: selected papers from 7th international<br />

Baltic conference DB&IS’2006 / edited by O. Vasilecas,<br />

J. Eder, A. Caplinskas. Amsterdam: IOS Press, 2007.<br />

ISBN 978-1-58603-715-4. p. 189–202.<br />

10. Naujokaitis, Giedrius; Paradauskas, Bronius. Verslo<br />

transakcijų atvaizdavimas duomenų bazės transakcijomis<br />

// Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos<br />

pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007. p. 20–24.<br />

11. Tonkūnaitė, Jurgita; Nemuraitė, Lina; Vainiūnaitė,<br />

Justė. Saugyklų duomenų struktūros // Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos pranešimų<br />

medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1822-6337. 2007. p. 29–33.<br />

12. Raudytė, Vida; Turkutė, Agnė; Taujanskas, Vytautas.<br />

Socialinio tinklo parametrų apžvalga ir jų naudojimas<br />

socialinio tinklo analizei // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 160–164.


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 3,50<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

4,66<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 10,00<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose 13,00<br />

Iš viso 31,16<br />

Kompiuterių katedra<br />

Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas<br />

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas<br />

Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius,<br />

tel.: (8 37) 300 386, 453 990,<br />

el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt<br />

Katedra įkurta 1966 m.<br />

Darbuotojai<br />

Profesoriai: dr. Raimundas Jasinevičius, dr. Egidijus<br />

Kazanavičius<br />

Docentai: dr. Pranas Kanapeckas, dr. Valentinas Kiauleikis,<br />

dr. Stasys Maciulevičius, dr. Antanas Mikuckas,<br />

dr. Alfredas Otas, dr. Vytautas Petrauskas, dr. Eugenijus<br />

Toldinas, dr. Algimantas Venčkauskas<br />

Lektoriai: dr. Jonas Čeponis, Petras Jakutis, dr. Audronė<br />

Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, Antanas Kulikauskas,<br />

Marina Šurnienė, Algis Valys, Rolandas Girčys, Agnius<br />

Liutkevičius, Arūnas Vrubliauskas<br />

Doktorantai: Vygintas Kazanavičius, Agnius Liutkevičius,<br />

Laura Ostaševičiūtė, Robertas Šunokas, Mindaugas<br />

Vidmantas<br />

Tyrimų tematika<br />

Organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimas<br />

Įvertinus verslo įmonėje naudojamų MRP algoritmų<br />

našumą, suprojektuotas naujas patobulintas algoritmas,<br />

atitinkantis naujus įmonės poreikius. Patobulinimai įdiegti<br />

verslo įmonėje ir patikrintas jų darbas realioje aplinkoje.<br />

Įmonių sąveikumas<br />

Vykdant tarptautinį projektą ABILITIES, buvo įvertinti<br />

Lietuvos ir ES SVV įmonių sąveikumo poreikiai,<br />

suprojektuotas sąveikumo portalas, palengvinantis SVV<br />

įmonių prekybinį bendradarbiavimą. Sukurtas prototipas,<br />

kuris buvo bandomas Lietuvos ir ES SVV įmonėse.<br />

Vyr. inžinieriai: Rolandas Girčys, Eugenijus Karla,<br />

Leonardas Markauskas<br />

Metodinio kabineto vedėjas Liutauras Ričardas Vaitekūnas<br />

Vyr. technikai: Laura Ostaševičiūtė, Vaidotas Petrauskas<br />

Technikai: dr. Jonas Čeponis, Mindaugas Vidmantas,<br />

dr. Arūnas Žvironas<br />

Vyr. administratorė Ona Ančerienė<br />

Tiriamoji bazė<br />

PC vietinis tinklas, signalų apdorojimo, realaus laiko<br />

sistemų, mikroprocesorinių sistemų, kompiuterių<br />

elementų, organizacijų kompiuterinių sistemų,<br />

kompiuterinės technikos bandymų laboratorijos.<br />

Taikomųjų uždavinių integravimas<br />

Kuriant SVV įmonių sąveikumo portalą, buvo<br />

išanalizuotos SVV įmonių naudojamos apskaitos<br />

informacinės sistemos, suprojektuota palikuoninių<br />

sistemų sąsaja, skirta apskaitos sistemoms integruoti<br />

į ABILITIES portalą. Sukurtas palikuoninių sistemų<br />

sąsajos prototipas.<br />

Informacijos išteklių integravimas<br />

ABILITIES projekto vykdymo metu buvo išanalizuoti<br />

Lietuvos SVV įmonių naudojami prekybiniai dokumentai.<br />

OASIS UBL dokumentai buvo pritaikyti Lietuvos SVV<br />

įmonių poreikiams.<br />

183


184<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

MTEP projektai<br />

6-osios bendrosios programos projektas. Taikomųjų<br />

uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms<br />

įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos<br />

Sąjungoje (ABILITIES) / KTU koordinatorius<br />

doc. V. Kiauleikis.<br />

Projekto idėja – perduoti sutarčių, užsakymų, derybų,<br />

atsiskaitymo dokumentų rengimo ir mainų tarp įmonių<br />

funkcijas informacinėms technologijoms. Šios operacijos<br />

reikalauja daug rankų darbo. Skirtingų šalių mažoms<br />

įmonėms reikia, kad bendraujant būtų ne tik perkeliamas<br />

dokumentų turinys, bet ir išversta kalba, suderintos<br />

dokumentų formos pagal tų šalių įstatymus, suderinta<br />

semantika ir pan. Tai atliks specialūs interneto serveriai.<br />

Taigi dabar kuriamomis sistemomis besinaudosiantiems<br />

verslininkams nereikės sukti galvos dėl tokių dalykų kaip<br />

dokumentų biurokratinis forminimas ar teksto vertimas<br />

iš vienos kalbos į kitą. Projekto sprendimai padės šalinti<br />

kliūtis plėtotis smulkiajam verslui naujoje Europos<br />

Sąjungoje, kurioje šalių senbuvių, naujai priimtų ir šalių<br />

kandidačių verslo integravimas yra viena iš ekonominio<br />

klestėjimo sąlygų. Tyrimai bus atlikti 5 šalyse: Lietuvos<br />

mažmeninės prekybos tinkle, Slovakijos aukštųjų<br />

technologijų parke, Rumunijos baldų pramonės įmonėse,<br />

Vengrijos turizmo bendrovėse ir Turkijos žemės ūkio<br />

įmonėse.<br />

Projekte dalyvauja 12 partnerių iš 7 šalių. Projektą<br />

koordinuoja „TXT e-Solutions“ (Italija).<br />

Verslo procesų valdymo algoritmų tobulinimas: ūkio<br />

subjekto užsakymas Nr. 8365 / Vadovas M. Kiauleikis.<br />

Patobulinti MRP algoritmai. Tai leidžia planuoti<br />

kooperuojamų pusgaminių optimalų užsakymo laiką.<br />

Pagal pakoreguotą algoritmą apskaičiuojamas gaminių,<br />

pusgaminių ir žaliavų poreikis, įvertinant esamą<br />

kooperuojamų pusgaminių kiekį, užsakymus ir poreikį.<br />

Patobulinti ataskaitų „Gaminių žaliavų savikaina“,<br />

„Darbo laiko ataskaita“, „Sandėlininko kortelės“<br />

duomenų gavimo algoritmai leidžia išskleisti duomenis<br />

rekursiškai.<br />

Verslo procesų valdymo sistemos (VPVS) prototipas:<br />

ūkio subjekto užsakymas Nr. 8277 / Vadovas<br />

doc. V. Kiauleikis.<br />

Straipsniai<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų<br />

bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

1. Kanapeckas, Pranas; Maciulevičius, Stasys; Otas,<br />

Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Valys, Algis.<br />

Electromagnetic radiation at computerized<br />

workplaces // Informacinės <strong>technologijos</strong> ir<br />

valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 4. p. 348–352. [ISI Web of science;<br />

INSPEC].<br />

2. Tolle, K.; Kiauleikis, Valentinas; Justinavičienė,<br />

K.; Knoll, G.; Guglielmina, C.; Arezza, A. An<br />

interoperable e-business platform towards better<br />

integration of new member states SME‘s //<br />

Enterprise interoperability II: New challenges<br />

and approaches: [3rd international conference<br />

Interoperability for Enterprise Software and<br />

Applications I-ESA 2007, March 28-30, 2007, Madeira<br />

Island, Portugal] / Edited by: R.J. Goncalves, J.P.<br />

Verslo valdymo procesų sistemos prototipui sukurti<br />

išanalizuoti įmonės verslo procesai, įvertinant skirtingų<br />

pareigybių darbuotojų bendradarbiavimą. Parengti<br />

reikalavimai ir jais remiantis sukurta sistemos specifikacija<br />

ir duomenų bazės projektas. Verslo valdymo procesai<br />

yra išskirstomi į atskirus poaibius ir sistema suskirstoma<br />

į pirkimų, pardavimų, gamybos valdymo, savikainos<br />

skaičiavimo ir gamybos planavimo posistemius.<br />

Kiekvienas posistemis turi tik jam būdingus duomenų<br />

bazės poaibius. Kuriant duomenų bazės projektą<br />

buvo siekiama užtikrinti duomenų kokybę ir išspręsti<br />

integracijos su esamomis sistemomis problemą Sukurtas<br />

planavimo proceso algoritmas ir jo prototipas perduotas<br />

išbandyti realioje įmonės veikloje. Sukurta metodika,<br />

kuri leidžia, remiantis kelių praėjusių metų duomenimis,<br />

vartotojo nurodytomis planinėmis žaliavų kainomis ir<br />

darbų terminais, suplanuoti ateityje numatomų gaminti<br />

gaminių savikainą ir pagaminimo terminus. Sukurtas<br />

prototipas išbandytas realioje aplinkoje, ištirtas prototipo<br />

našumas.<br />

Strateginės informacijos valdymo sistemų kūrimas<br />

ir diegimas: viešosios įstaigos užsakymas Nr. 8432 /<br />

Vadovas doc. V. Kiauleikis.<br />

Projekto tikslas: identifikuoti įmonių klasterio bei<br />

<strong>technologijos</strong> perkėlos sistemų dalyviams reikalingas<br />

ir naudingas programinės įrangos funkcijas bei atlikti<br />

strateginės informacijos valdymo sistemų tyrimą:<br />

ištirti funkcijas, naudojamas technologijas, plėtros<br />

galimybes, pritaikomumą Lietuvoje, analogiškų sistemų<br />

kūrimo poreikį. Alikta įmonių klasterių savybių<br />

analizė, išskirtos ir pagrįstos klasteriams naudingos<br />

programinės įrangos funkcijos. Išanalizuoti strateginės<br />

verslo informacijos valdymo sistemos konceptualūs ir<br />

technologiniai strateginių IS plėtros klausimai. Atlikta<br />

programinių sistemų analizė, kurią sudarė programinės<br />

įrangos gamintojų apžvalga ir klasteriams naudingų<br />

programinių modulių analizė. Pateiktos klasteriams<br />

skirtos programinės įrangos produkto kūrimo<br />

rekomendacijos: klasterio programinės įrangos plėtros<br />

krypčių, programinio-informacinio ūkio funkcionalumo<br />

ir architektūros rekomendacijos, rekomendacijos, kaip<br />

pasirinkti IT priemonių tiekėjus.<br />

Muller, K. Mertins, M. Zelm. London: Springer-Verlag<br />

Limited, 2007. ISBN 978-1-84628-857-9. p. 553–556.<br />

[ISI Proceedings].<br />

3. Otas, Alfredas; Telešius, Eugenijus. Problems of<br />

training computer literate citizen // Information<br />

Technologies at School: 2nd international conference<br />

informatics in secondary schools: evolution and<br />

perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania:<br />

selected papers. Vilnius: Institute of Mathematics and<br />

Informatics, 2006. ISBN 9955-680-47-4. p. 191–203.<br />

[ISI Proceedings].<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Telešius,<br />

Eugenijus. Kompiuterinio raštingumo tyrimai<br />

Lietuvoje // Informacijos mokslai = Information<br />

Sciences: mokslo darbai / Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 13–20.<br />

2. Maciulevičius, Stasys; Lygutas, Tomas. ECDL<br />

testavimo sistemos naudojimo patirtis ir tobulinimo


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

galimybės // Informacijos mokslai = Information<br />

Sciences: mokslo darbai / Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 103–107.<br />

3. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius,<br />

Egidijus; Čeponis, Jonas. Pastato termofizinių savybių<br />

modeliavimas naudojant „Simulink“ // Informacijos<br />

mokslai = Information Sciences: mokslo darbai /<br />

Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-<br />

43. p. 121–127.<br />

4. Mikučionis, Mindaugas; Toldinas, Eugenijus;<br />

Venčkauskas, Algimantas. Korporacinių įmonių<br />

informacinės saugos architektūrų modeliavimas //<br />

Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo<br />

darbai / Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-0561. 2007,<br />

T. 42-43. p. 175–181.<br />

5. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus; Čeponienė,<br />

Lina. Introducing fault tolerance into process<br />

networks // Current Trends in Informatics. Vol.<br />

B. PCI‘2007: 11th Panhellenic Conference in<br />

Informatics, 18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens:<br />

New Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-<br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 1,00<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a 0,67<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 4,84<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose 0,75<br />

Iš viso 7,26<br />

Kompiuterių tinklų katedra<br />

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas<br />

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys,<br />

tel.: (8 37) 300 368, 351 089,<br />

el. p. ktk@if.ktu.lt<br />

Katedra įkurta 2001 m.<br />

Darbuotojai<br />

Profesorius dr. Rimantas Plėštys<br />

Docentai: dr. Kazys Tomas Baniulis, dr. Rimantas<br />

Kavaliūnas, dr. Bronius Tamulynas, dr. Gytis Vilutis<br />

Lektoriai: dr. Ingrida Lagzdinytė, Darius Matulis, Jūratė<br />

Pauliutė, Margarita Pečiukonienė, dr. Dangis Rimkus,<br />

Nijolė Sarafinienė, Raimundas Tuminauskas<br />

Asistentai: Nerijus Aukštakalnis, Gintaras Butkus, Darius<br />

Diglys, Vidmantas Liutkauskas<br />

Doktorantai: Danielius Adomaitis, Nerijus Aukštakalnis,<br />

89784-0-9. p. 311–320.<br />

6. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Čeponis, Jonas.<br />

Methodology for requirement analysis and design<br />

in development of service-oriented information<br />

systems // Current Trends in Informatics. Vol.<br />

A. PCI‘2007: 11th Panhellenic Conference in<br />

Informatics, 18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens:<br />

New Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-<br />

89784-0-9. p. 375–384.<br />

7. Šunokas, Robertas. Real time system modeling<br />

with Petri nets // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 407–409.<br />

8. Lugin, Slava; Stankus, V; Girčys, Rolandas; Slušnienė,<br />

A. Spaudimo pulsinė banga kaip kraujo masės<br />

funkcija // Biomedicininė inžinerija = Biomedical<br />

engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų<br />

medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. Kaunas: Technologija,<br />

2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 24–26.<br />

Darius Diglys, Vidmantas Liutkauskas, Konstantin<br />

Ponomariov, Donatas Sandonavičius, Asta Slotkienė,<br />

Rokas Zakarevičius, Mindaugas Zaleckis<br />

Projekto vadovas dr. Vytautas Rėklaitis<br />

Vyr. inžinierius programuotojas dr. Giedrius Paulikas<br />

Inžinieriai: Gediminas Guginis, Linas Gustauskas,<br />

Vilmantė Juteikienė, Aldona Lionikienė<br />

Vyr. laborantas Romas Šleževičius<br />

Jaunesn. laborantas Rokas Paškevičius<br />

Vyr. administratoriai: Vitalija Gabrienė, Tomas Lionikas<br />

185


186<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Tiriamoji bazė<br />

Kompiuterių tinklų laboratorija – 12 darbo vietų su<br />

asmeniniais (PENTIUM) kompiuteriais, laboratorijos<br />

tarnybinė stotis ir CISCO tinklų laboratorijos standartinis<br />

aparatūros komplektas (maršrutizatoriai, komutatoriai,<br />

atšakotuvai su jungiamaisiais kabeliais).<br />

Mobiliųjų technologijų laboratorija – 8 darbo vietos su<br />

asmeniniais (PENTIUM) kompiuteriais. Trys Ericsson<br />

R520 GSM mobiliųjų stočių modemai, prijungti prie<br />

Ericsson RBS 2302 tipo bazinės stoties (BTS), įjungtos<br />

į BITĖS GSM tinklą (BSC, MSC, GPRS node). MPLS<br />

Tyrimų tematika<br />

Kompiuterių tinklų informacinių technologijų<br />

tyrimas ir taikymas ugdymui bei studijoms<br />

Sukurti pagrindiniai technologiniai virtualios<br />

organizacijos įgyvendinimo sprendimai, parengtos<br />

aptarnavimo instrukcijos GRID mazgą aptarnaujančiam<br />

personalui ir visų kategorijų dalyviams, paruošta<br />

metodinė medžiaga mokyti virtualios organizacijos<br />

dalyviams – stažuotojams tyrėjams ir doktorantams,<br />

mokytojams ir pedagogams, IT organizacijų<br />

darbuotojams.<br />

Balso ir duomenų perdavimo radijo prieigos tinklais<br />

kokybinių parametrų nustatymas<br />

Sukurtas modelis, leidžiantis nustatyti pagal skirtingus<br />

standartus sudarytų radijo prieigos tinklų kokybinius<br />

rodiklius, judant vartotojams ribotoje teritorijoje, kai<br />

ryšiui sudaryti naudojami įvairūs maršrutų parinkimo<br />

protokolai.<br />

MTEP projektai<br />

6-osios bendrosios programos integruotas projektas<br />

002205 „Europos mokomojo GRID tinklyno<br />

infrastruktūra“ (ELeGI) / Vadovas Doc. K. Baniulis.<br />

Projekto tikslas – sukurti virtualios organizacijos<br />

prototipą GRID technologijų pagrindu. Prototipas apima<br />

technologines priemones ir išteklius, skirtus tam tikrų<br />

vartotojų grupių mokymo paslaugoms kurti ir valdyti.<br />

Pagal numatytas funkcijas, naudojant Globus bei kitas su<br />

GRID technologija suderintas programines priemones,<br />

apibrėžti atitinkami paslaugų tipai ir vartotojų prieigos<br />

per GRID platformą būdai. Sukurtas vartotojo sąsajos<br />

sluoksnis ir ištirti galimi duomenų apykaitos atvejai bei<br />

parinkti būdai ir priemonės, kaip turėtų būti užtikrintos<br />

šios funkcijos virtualios organizacijos kontekste.<br />

Virtualios organizacijos dalyviams mokyti sukurta<br />

modulio „Virtualiosios organizacijos įgyvendinimas<br />

GRID technologijų pagrindu“ mokomoji medžiaga.<br />

Komponavimo paslauga išbandyta mokymo kursuose<br />

naudojantis aiškinamųjų objektų saugyklos, aiškinamųjų<br />

objektų metaduomenų, komponavimo paslaugos fabriko<br />

bei vykdomųjų objektų metaduomenų papildomomis<br />

paslaugomis.<br />

6-osios bendrosios programos projektas<br />

„Paskirstytasis optinis Rytų Europos prijungimas<br />

prie GEANT (PORTA OPTICA STUDY)“ / Vadovas<br />

doc. V. Rėklaitis.<br />

Projekto tikslas – atlikti Rytų Europos ir Pietų Kaukazo<br />

šalių optinių tinklų integracijos į Europos akademinį<br />

tinklo įranga: komutacinė stotis CISCO Katalist 2912,<br />

aštuoni vienetai Cisco maršrutizatorių (1-CISCO 7206; 2-<br />

CISCO 3640; 4-CISCO 1720; 1-CISCO 2610). Duomenų<br />

perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson<br />

TEMS Investigation.<br />

Apgintos disertacijos<br />

Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro<br />

disertacija. Ingrida Lagzdinytė. Objektų vietos duomenų<br />

srauto ryšių tinkluose modeliavimas (vadovas<br />

prof. R. Plėštys).<br />

Optinių informacijos perdavimo tinklų taikymo<br />

galimybių tyrimai<br />

Atlikta Rytų Europos ir Pietų Kaukazo šalių optinių<br />

tinklų integracijos į Europos akademinį tinklą Geant2<br />

galimybių studija ir sukurta šių šalių tinklų atskirties nuo<br />

Vakarų ir Vidurio Europos šalių analogiškų tinklų laipsnio<br />

įvertinimo rodiklių sistema. Pateiktos rekomendacijos,<br />

kaip mažiausiomis investicijomis galima būtų gerokai<br />

sumažinti šią atskirtį.<br />

Duomenų perdavimo paslaugų kokybinių rodiklių<br />

duomenų bazių struktūros sudarymas ir tyrimas<br />

Sukurta metodika vietos duomenų, gaunamų remiantis<br />

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/<br />

EC, panaudojimo informacijos perdavimo paslaugų<br />

kokybiniams parametrams įvertinti. Ištirtos vietos<br />

duomenų indeksavimo architektūros ir pasiūlytas<br />

CI-medis celiniuose tinkluose esančių objektų vietos<br />

duomenims indeksuoti, vietos duomenų išrinkimą<br />

paspartinantis 2–3 kartus.<br />

tinklą Geant2 įgyvendinimo galimybių studiją ir nustatyti<br />

galimybes, kaip sumažinti šių šalių tinklų atskirtį nuo<br />

Vakarų ir Vidurio Europos šalių analogiškų tinklų.<br />

Projekto partneriai yra studijų kompiuterių tinklus<br />

aptarnaujančios organizacijos Pietų ir Vidurio Europos<br />

šalyse (Lenkijoje – PSNC, Čekijoje – CESNET,<br />

Graikijoje – GRNET) bei Centrinės ir Rytų Europos šalių<br />

akademinių tinklų asociacija CEENET (Austrija), taip pat<br />

12 šalių mokslo ir studijų kompiuterių tinklai naujuose<br />

regionuose: Baltijos šalyse (Estijoje – EENet, Latvijoje<br />

– LATNET, Lietuvoje – LITNET), Vidurio ir Rytų<br />

Europoje (Baltarusijoje – BASNET, Ukrainoje – URAN,<br />

Moldovoje – RENAM), Pietų Kaukaze (Gruzijoje<br />

– GRENA, Armėnijoje – ARENA, Azerbaidžane<br />

– AZNET). Surinkti statistiniai duomenys leidžia<br />

prognozuoti būtinus finansinius išteklius integracijos<br />

procesams užtikrinti.<br />

Balso ir duomenų perdavimo radijo prieigos<br />

tinklais kokybinių parametrų priklausomybių nuo<br />

naudojamos tinklo įrangos, operacinės sistemos<br />

ir valdymo protokolo nustatymas: ūkio subjekto<br />

užsakymas Nr. 8401 / Vadovas prof. R. Plėštys.<br />

Ištirti ir palyginti SCCP, SIP bei H.323 internetinės<br />

telefonijos signalizacijos protokolai. Nustatyta,<br />

kad SCCP protokolo klientas suteikia galimybę<br />

naudotis tik bazinėmis Cisco CallManager telefonijos<br />

funkcijomis. Telefono registracija CallManager atliekama<br />

įprastiniu būdu. Nustatytos funkcijos, kuriomis gali<br />

ir kuriomis negali naudotis radijo prieigos mobilieji


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

telefonai. Nustatytos radijo prieigos tinklų dydžių<br />

ribų priklausomybės nuo balso perdavimo kokybės.<br />

Nustatytas didžiausias teorinis vienalaikių pokalbių<br />

skaičius 802 11b standarto WLAN tinkle visoje<br />

valdomoje paslaugų aibėje. Balso paslaugos kokybei<br />

pagerinti paketus pasiūlyta žymėti. Nustatyta, kad<br />

abonentinių įrenginių įjungimo į radijo prieigos tinklus<br />

galimybės priklauso tik nuo komunikavimo protokolų ir<br />

nepriklauso nuo operacinės sistemos tipo.<br />

Straipsniai<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų<br />

bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

1. Jukniūtė, Aistė; Paulikas, Giedrius. SandS VO:<br />

e-learning system architecture for grid<br />

environment // Informacinės <strong>technologijos</strong> ir<br />

valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 1A. p. 133–138. [ISI Web of science;<br />

INSPEC].<br />

2. Aukštakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys Tomas;<br />

Tamulynas, Bronius. Enhanced learning and<br />

understanding in knowledge testing environments //<br />

ITI 2007: proceedings of the 29th international<br />

conference on Information Technology Interfaces,<br />

June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia / University<br />

of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb:<br />

University of Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7138-09-7.<br />

p. 287–292. [ISI Proceedings; IEEE/IEE; INSPEC].<br />

3. Plėštys, Rimantas; Vilutis, Gytis; Sandonavičius,<br />

Donatas; Vaškevičiūtė, Rasa; Kavaliūnas, Rimantas.<br />

The measurement of grid QoS parameters //<br />

ITI 2007: proceedings of the 29th international<br />

conference on Information Technology Interfaces,<br />

June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia / University<br />

of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb:<br />

University of Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7138-09-7.<br />

p. 703–707. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE].<br />

4. Vilutis, Gytis; Kavaliūnas, Rimantas; Butkus, Gintaras.<br />

Computer network resource management //<br />

ITI 2007: proceedings of the 29th international<br />

conference on Information Technology Interfaces,<br />

June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia / University<br />

of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb:<br />

University of Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7138-09-7.<br />

p. 729–732. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE].<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Aukštakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys Tomas. Towards<br />

intelligence and flexibility of learning and knowledge<br />

testing environments // Journal of Systemics,<br />

Cybernetics and Informatics. ISSN 1690-4524. 2006,<br />

Vol. 4, no. 1. p. 80–85.<br />

2. Rėklaitis, Vytautas; Vilutis, Gytis. Continuing<br />

education course “Web and GRID services<br />

architecture for Sc&St virtual organization” //<br />

Advanced Learning Technologies and Applications<br />

ALTA’2007: conference proceedings / European<br />

Commission Leonardo da Vinci programm EVETE.<br />

Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-<br />

07-9. p. 65–66.<br />

3. Jukniūtė, Aistė; Paulikas, Giedrius. User management<br />

subsystem of Sc&St virtual organization // Advanced<br />

Learning Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Duomenų perdavimo paslaugų kokybinių rodiklių<br />

įvertinimo modelis: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8463/<br />

Vadovas prof. R. Plėštys.<br />

Sukurta ir ištirta vietos duomenų perdavimo paslaugų<br />

kokybinių rodiklių matavimo metodika, įvertinanti<br />

vartotojų judrumą, teritorijos aprėptį ir išteklių<br />

prieinamumą ir leidžianti gauti rodiklių statistines<br />

charakteristikas realiu laiku. Panaudojus matavimo<br />

rezultatus sudarytas vietos duomenų perdavimo paslaugų<br />

kokybinių rodiklių įvertinimo modelis.<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p.<br />

71–77.<br />

4. Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas. Assessment<br />

Web service as a tool to structure the knowledge //<br />

Advanced Learning Technologies and Applications<br />

ALTA’2007: conference proceedings / European<br />

Commission Leonardo da Vinci programm EVETE.<br />

Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-<br />

07-9. p. 83–89.<br />

5. Aukštakalnis, Nerijus; Tamulynas, Bronius. Ontology<br />

based learning and knowledge assessment //<br />

Advanced Learning Technologies and Applications<br />

ALTA’2007: conference proceedings / European<br />

Commission Leonardo da Vinci programm EVETE.<br />

Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-<br />

07-9. p. 90–96.<br />

6. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. The<br />

social integration of seniors’ to information<br />

society. Experience of project eLSe // Advanced<br />

Learning Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p.<br />

142–146.<br />

7. Aukštakalnis, Nerijus; Tamulynas, Bronius. Ontology<br />

based learning scenarios // Jaunųjų mokslininkų<br />

darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių<br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1648-8776. 2007, nr. 2(13). p.<br />

93–98. [CEEOL].<br />

8. Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas; Pauliutė,<br />

Jūratė. Knowledge modelling of dynamic phenomena<br />

using graphical assessment environment // Jaunųjų<br />

mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists /<br />

Šiaulių <strong>universitetas</strong>. ISSN 1648-8776. 2007, nr. 2(13).<br />

p. 908–112. [CEEOL].<br />

9. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. Pagyvenusių<br />

žmonių e. mokymasis. Projektas eLSe //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos<br />

pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007. p. 99–101.<br />

10. Ališauskaitė, Vaida; Rimkus, Dangis. Kompiuterių<br />

tinklų saugos sistemų problematikos analizė //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos<br />

pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007. p. 239–241.<br />

11. Tautkutė, Daiva; Kavaliūnas, Rimantas. Plačiajuostis<br />

internetas Lietuvoje // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 279–282.<br />

12. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas. Web paslaugos<br />

kokybės įvertinimas // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

187


188<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 283–286.<br />

13. Baniulis, Kazys Tomas; Pauliutė, Jūratė; Slotkienė,<br />

Asta; Totoraitienė, Jolanta; Tuminauskienė, Odeta.<br />

Analysis of the active learning objects in the<br />

knowledge SWAP // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: teorija, praktika, inovacijos = Information<br />

technologies 2007: theory, practice and innovations:<br />

tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos<br />

pranešimų medžiaga, 2007 m. gruodžio 6-7 d.,<br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 0,50<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a 2,80<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 11,13<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose<br />

Iš viso 14,43<br />

Multimedijos inžinerijos katedra<br />

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas<br />

Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas,<br />

tel.: (8 37) 300 371, 350 730,<br />

el. p. dalius@soften.ktu.lt<br />

Katedra įkurta 1990 m.<br />

Darbuotojai<br />

Profesoriai: dr. Gintaras Palubeckis, habil. dr. Adolfas<br />

Laimutis Telksnys<br />

Docentai: dr. Arvydas Barila, dr. Jonas Blonskis,<br />

dr. Juozas Karbauskas, dr. Antanas Lenkevičius,<br />

dr. Jonas Kazimieras Matickas, dr. Alfonsas Misevičius,<br />

dr. Armantas Ostreika, dr. Ramutis Palevičius,<br />

dr. Aleksas Riškus, dr. Dalius Rubliauskas, dr. Danguolė<br />

Rutkauskienė, dr. Antanas Šimaitis, dr. Vilius Žilevičius<br />

Lektoriai: Lina Barilienė, Vytautas Bukšnaitis, dr. Sigitas<br />

Drąsutis, Jurgita Končienė, Jonas Smolinskas, dr. Arūnas<br />

Tomkevičius<br />

Asistentai: dr. Liudas Motiejūnas, dr. Giedrius Liutkus,<br />

Algirdas Noreika, Tomas Stonys<br />

Jaun. mokslo darbuotojai: Andrej Afonin, Danutė<br />

Alytus / Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus kolegija,<br />

2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 10–14.<br />

14. Mušankovienė, Vilma Rūta; Rėklaitis, Vytautas;<br />

Štreimikis, Antanas. E. leidybos mokymo modulių ir<br />

jų pravedimo kokybės vertinimas // Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> 2007: teorija, praktika, inovacijos =<br />

Information technologies 2007: theory, practice<br />

and innovations: tarptautinės mokslinės praktinės<br />

konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. gruodžio<br />

6-7 d., Alytus / Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus<br />

kolegija, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 96–103.<br />

Ambrazienė, Gytis Cibulskis, Ramūnas Kubiliūnas,<br />

Arūnas Starinskas<br />

Doktorantai: Andrej Afonin, Kęstutis Jankauskas,<br />

Ramūnas Maknickas, Vida Motekaitytė, Algirdas Noreika,<br />

Jūratė Platužienė<br />

Inžinieriai: Ramunė Balčiūnienė, Raimundas Račiūnas<br />

Programuotojai: Vytautas Barkauskas, Kęstutis Jankauskas,<br />

Aurelija Kazlauskienė, Kęstutis Mikelėnas<br />

Techninė redaktorė Vita Marija Abraitienė<br />

Vyr. technikas Steponas Kerpiškis<br />

Technikai: Vytautas Garalis, Andrius Riepšas<br />

Laborantai: Nerija Linonienė, Vitalijus Martusevičius<br />

Informatikas Marius Siegas<br />

Vyr. administratorė Vita Jaškienė<br />

Referentė Lina Juknė


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Tiriamoji bazė<br />

Asmeniniai kompiuteriai (24 vnt.), 2 grafinės stotys su<br />

multimedijos įranga. PC ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD,<br />

MicroStation programinė įranga.<br />

Doktorantūros moduliai<br />

Atsitiktinių procesų atpažinimas (prof. A. L. Telksnys);<br />

Informacijos perdavimas ir apdorojimas<br />

(prof. A. L. Telksnys).<br />

Tyrimų tematika<br />

Automatizuotojo projektavimo sistemų, metodų ir<br />

algoritmų sudarymas bei tyrimas<br />

Sukurti nauji metodai topologijai atvaizduoti trimatėje<br />

erdvėje. Atliktas sukurtų metodų eksperimentinis tyrimas.<br />

Sukurti užsakomo individualios ortopedinės avalynės<br />

modelio 3D vizualizacijos ant realios ortopedinės<br />

kojos metodai, gauto vaizdo parametrizavimo ir<br />

modeliavimo metodai, padedantys optimizuoti pasirinkto<br />

konstrukcinio sprendimo vaizdinę išraišką.<br />

Efektyvių euristinių algoritmų kombinatorinio<br />

optimizavimo uždaviniams spręsti kūrimas ir<br />

tyrimas<br />

Daugiausia dėmesio buvo skirta metodologiniams<br />

inovatyvių euristinių algoritmų kūrimo aspektams,<br />

akcentuojant universaliuosius euristinių algoritmų<br />

konstravimo (projektavimo) principus, tokius kaip<br />

analizė, sintezė, analogų paieška, specializavimas,<br />

apibendrinimas, hibridinių metodų sudarymas.<br />

Ištirtas perspektyvaus tabu paieškos (TP) metodo<br />

MTEP projektai<br />

6-osios bendrosios programos projektas „Inovatyvi,<br />

viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė<br />

mokymosi sistema (iCamp)“ / KTU koordinatorė –<br />

doc. D. Rutkauskienė.<br />

Projekto tikslas – sukurti atvirą virtualią mokymosi<br />

aplinką Europos universitetų studentams, kuri sujungtų<br />

skirtingas atviro kodo mokymosi sistemas bei įrankius ir<br />

užtikrintų jų tarpusavio suderinamumą.<br />

Kokybės sistemų kūrimo metodai ir programinė<br />

įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7416 / Vadovas<br />

doc. D. Rubliauskas.<br />

Atlikta automobilių pramonės kokybės sistemų analizė.<br />

Pasiūlyti metodai kokybės sistemoms kurti, taikant<br />

Dotnet technologiją. Sukurti atskirų kokybės sistemos<br />

dalių prototipai. Atliktas metodų eksperimentinis tyrimas<br />

ir sistemos efektyvumo įvertinimas.<br />

Ryšio tarp CAD ir CAM programinė įranga: ūkio<br />

subjekto užsakymas Nr. 7680 / Vadovas<br />

doc. D. Rubliauskas.<br />

Apgintos disertacijos<br />

Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija.<br />

Giedrius Paulikas. Adaptyvi migracija paskirstytajame<br />

genetiniame programavime (vadovas<br />

doc. D. Rubliauskas).<br />

patobulinimo − vadinamosios iteratyviosios<br />

tabu paieškos (ITP) − taikymas, sprendžiant<br />

žinomą kombinatorinio optimizavimo uždavinį −<br />

komivojažieriaus uždavinį. Pasiūlyti keli ITP algoritmo<br />

variantai, besiskiriantys naudojamais sprendinių<br />

diversifikavimo (mutavimo) operatoriais.<br />

Informacinių mokymosi technologijų diegimas ir<br />

taikymo tyrimas<br />

Tirti metodai, leidžiantys sukurti atvirą edukacinę<br />

informacinę sistemą, sujungiant skirtingas atviro kodo<br />

mokymosi aplinkas ir įrankius, bei užtikrinti jų tarpusavio<br />

sąveikavimą. Naujai kuriama aplinka numatoma kaip<br />

mokymosi erdvė, kurioje studentai ir dėstytojai dirbs<br />

bendradarbiaujant skirtingoms institucijoms ir šalims.<br />

Siekiama užtikrinti prieigą prie didelės apimties duomenų<br />

saugyklų, kurios priklauso skirtingoms edukacijos<br />

įstaigoms ir kurios nėra lengvai prieinamos naudojant<br />

dabartinius paieškos įrankius.<br />

Sukurti nauji metodai topologijai atvaizduoti trimatėje<br />

erdvėje. Atliktas sukurtų metodų eksperimentinis tyrimas.<br />

Dinaminių objektų būsenų kontrolės, judesio kelių<br />

sudarymo ir vaizdavimo metodai bei programinė<br />

įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8425 / Vadovas<br />

doc. D. Rubliauskas.<br />

Sukurti objektų būsenų kontrolės metodai telemetrinių<br />

duomenų pagrindu. Atliktas jų eksperimentinis tyrimas.<br />

Pasiūlyti objektų vizualizacijos būdai, susiejant objekto<br />

vietą ir jo būseną.<br />

Naujų individualios ortopedinės avalynės<br />

projektavimo metodų sukūrimas ir jų programinė<br />

realizacija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8441 / Vadovas<br />

doc. D. Rubliauskas.<br />

Sukurti užsakomo individualios ortopedinės avalynės<br />

modelio 3D vizualizacijos ant realios ortopedinės kojos<br />

metodai, gauto vaizdo parametrizavimo ir modeliavimo<br />

metodai, padedantys optimizuoti pasirinkto konstrukcinio<br />

sprendimo vaizdinę išraišką.<br />

189


190<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Kitos knygos<br />

1. Amza, Catalin Cheorghe; Borg, Jonathan C.;<br />

Lenkevičius, Antanas. Training for ECDL CAD<br />

certification. Bucuresti: Printech, 2007. 243 p. ISBN<br />

978-973-718-668-3.<br />

Straipsniai<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų<br />

bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

1. Palubeckis, Gintaras. Iterated tabu search for the<br />

maximum diversity problem // Applied Mathematics<br />

and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 189,<br />

iss. 1. p. 371–383. [ISI Web of Science; Academic<br />

Search Premier; COMPENDEX].<br />

2. Misevičius, Alfonsas; Ostreika, Armantas; Šimaitis,<br />

Antanas; Žilevičius, Vilius. Improving local search<br />

for the traveling salesman problem // Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> ir valdymas = Information technology<br />

and control / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1392-124X. 2007, T. 36, nr. 2. p. 187–195. [ISI Web of<br />

Science; INSPEC].<br />

3. Noreika, Algirdas; Drasutis, Sigitas. Website activity<br />

analysis model // Informacinės <strong>technologijos</strong> ir<br />

valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 3. p. 268–272. [ISI Web of Science;<br />

INSPEC].<br />

4. Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. Business rules<br />

manipulation model // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

ir valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 3. p. 295–301. [ISI Web of Science;<br />

INSPEC].<br />

5. Misevičius, Alfonsas; Ostreika, Armantas. Defining<br />

tabu tenure for the quadratic assignment problem //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> ir valdymas =<br />

Information technology and control / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X. 2007, T.<br />

36, nr. 4. p. 341–347. [ISI Web of Science; INSPEC].<br />

6. Čiučiulkienė, Nijolė; Zdanytė, Jūratė; Barila, Arvydas.<br />

Possibilities to accelerate subject and language<br />

learning using problem-based learning (PBL) virtual<br />

classrooms in the multicultural context // Global<br />

Cooperation in Engineering Education: Innovative<br />

Technologies, Studies and Professional Development:<br />

international conference proceedings, October 4-6,<br />

2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of<br />

Technology. ISSN 1822-8070. 2007. p. 63–69. [ISI<br />

Proceedings].<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Misevičius, Alfonsas; Blonskis, Jonas; Bukšnaitis,<br />

Vytautas. Kombinatorinis optmizavimas ir<br />

metaeuristiniai metodai: teoriniai aspektai //<br />

Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo<br />

darbai / Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-0561. 2007,<br />

T. 42-43. p. 213–219.<br />

2. Strazdienė, Eugenija; Rutkauskienė, Danguolė;<br />

Ambrazienė, Danutė. Distance learning and<br />

innovative studies in clothing and textile sector //<br />

New Learning 2.0?: Emerging digital territories.<br />

Developing continuities. New divides [Elektroninis<br />

išteklius]: EDEN 2007 annual conference, Naples,<br />

Italy, 13-16 June, 2007. Budapest: European Distance<br />

and E-Learning Network, 2007. ISBN 978-963-06-<br />

2655-2. p. [1–4].<br />

2. Amza, Catalin Cheorghe; Borg, Jonathan C.;<br />

Lenkevičius, Antanas. Training voor het Europese<br />

CAD certificaat. Bucuresti: Printech, 2007. 231 p.<br />

ISBN 978-973-718-733-8.<br />

3. Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė;<br />

Brazienė, Asta; Targamadzė-Dzikavičienė, Raminta.<br />

E-learning and in-services training in rural areas of<br />

Lithuania: development of infrastructure and needs<br />

assessment // European Models and Best Practice<br />

on Practical Placements of Students: proceedings of<br />

the 3nd EUI-Net international workshop, Rome 14-16<br />

May 2007 / EUI-Net: European University-Industry<br />

Network. Brasov: Editura Universitatii Transilvania,<br />

2007. ISBN 978-973-635-979-8. p. 99–103.<br />

4. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras;<br />

Butkevičienė, Eglė; Rutkauskas, Gvidas. Lithuanian<br />

virtual university as a construct for implementation<br />

of lifelong learning // Proceedings of the 10th<br />

IASTED International Conference on Computers and<br />

Advanced Technology in Education, October 8-10,<br />

2007 Beijing, China. Anaheim: ACTA Press, 2007.<br />

ISBN 978-0-88986-699-7. p. 231–236.<br />

5. Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė. Distance<br />

education from the perspective of educators:<br />

opportunities and challenges // Advanced Learning<br />

Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9.<br />

p. 104–110.<br />

6. Afonin, Andrej. Social software: past, presence and<br />

future tendencies // Advanced Learning Technologies<br />

and Applications ALTA’2007: conference<br />

proceedings / European Commission Leonardo da<br />

Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija,<br />

2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 135–141.<br />

7. Rutkauskienė, Danguolė; Gudonienė, Daina;<br />

Volungevičienė, Airina. Projekto metu sukurtų<br />

kursų kūrimo sistemų analizė // Advanced Learning<br />

Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9.<br />

p. 207–213.<br />

8. Afonin, Andrej. Novatoriška interaktyvi tarpkultūrinė<br />

mokymosi aplinka iCamp // Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos pranešimų<br />

medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1822-6337. 2007. p. 289-291.<br />

9. Cibulskis, Gytis; Tamošiūnas, Petras. Sinchroninio<br />

mokymosi sistemos modelis ir praktinė realizacija //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos<br />

pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007. p. 300–304.<br />

10. Karazinas, Evaldas; Cibulskis, Gytis. Semantinių<br />

web technologijų tyrimas ir taikymas video paskaitų<br />

sistemoje ViPS // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 309–312.<br />

11. Pocius, Kęstutis; Rutkauskienė, Danguolė;<br />

Pociūtė, Eglė. Technologijų sąlygojami pokyčiai


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

universitetuose // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 332–336.<br />

12. Rutkauskienė, Danguolė; Ambrazas, Algimantas;<br />

Rutkauskas, Gvidas. Elektroninių paslaugų teikimas<br />

Lietuvoje // Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007:<br />

konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 341–345.<br />

13. Misevičius, Alfonsas. Metodologiniai euristinių<br />

algoritmų principai // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 457–461.<br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

14. Eimontienė, Ieva; Misevičius, Alfonsas. Iteratyvioji<br />

tabu paieška ir jos modifikacijos komivojažieriaus<br />

uždaviniui // Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007:<br />

konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 462–466.<br />

15. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina;<br />

Siegas, Marius; Rutkauskas, Gvidas. Training the<br />

educators using ICT in Lithuania // International<br />

conference “Information Technologies in Education<br />

in the 21 st Century”, Yerevan, Armenia, May 21-23,<br />

2007: conference proceedings. Yerevan: Yerevan State<br />

University, 2007. ISBN 978-99941-61-77-5.<br />

p. 156–172.<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (autorių indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 4,50<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a 0,33<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 8,91<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose<br />

Iš viso 13,74<br />

Programų inžinerijos katedra<br />

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas<br />

Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša,<br />

tel.: (8 37) 300 361, 454 229,<br />

el. p. edas@soften.ktu.lt<br />

Darbuotojai<br />

Profesoriai: dr. Eduardas Bareiša, dr. Vacius Jusas,<br />

habil. dr. Jonas Mockus, dr. Kęstutis Motiejūnas,<br />

habil. dr. Rimantas Šeinauskas, habil. dr. Vytautas Štuikys,<br />

habil. dr. Aleksandras Targamadzė<br />

Docentai: dr. Juozas Adomavičius, dr. Tomas Blažauskas,<br />

dr. Robertas Damaševičius, dr. Eimutis Karčiauskas,<br />

dr. Jonas Krivickas, dr. Romas Marcinkevičius, dr. Vitolis<br />

Sekliuckis, dr. Giedrius Ziberkas<br />

Lektoriai: Birutė Budrytė, Vytautas Dirvelis, Tatjana<br />

Dulinskienė, Vitalija Keršienė, dr. Irena Levišauskienė,<br />

Virginija Limanauskienė, dr. Rimantas Makarevičius,<br />

Kęstutis Nutautas, Rima Sturienė, dr. Steponas Vaičiulis<br />

Asistentai: Vitalija Jakštienė, dr. Mindaugas Jančiukas,<br />

Šarūnas Packevičius, Vaida Petreikienė, Žydrūnas<br />

Tamoševičius, Andrej Ušaniov<br />

Doktorantai: Dominykas Barisas, Mikas Binkis, Ilona<br />

Brauklytė, Tomas Lionikas, Rūta Makūnaitė, Šarūnas<br />

Packevičius, Rūta Petrauskienė, Leonas Linas Survila,<br />

Andrej Ušaniov<br />

Laboratorijos vedėjas dr. Rimantas Makarevičius<br />

Katedra įkurta 2001 m. pertvarkius Programinės įrangos<br />

katedrą į Programų inžinerijos, Kompiuterių tinklų ir<br />

Sisteminės analizės katedras.<br />

Laborantai: Andrius Armonas, Artūras Kavaliauskas,<br />

Paulius Raila, Lina Repšienė<br />

Jaunesn. laborantė Greta Krivickaitė<br />

Administratorė Zita Janulytė<br />

Tiriamoji bazė<br />

Specializuota programų inžinerijos asmeninių<br />

kompiuterių klasė, automatizuotojo elektroninės<br />

aparatūros projektavimo laboratorija. „Cadence“,<br />

„Synopsys“, „ISE Foundation“ programinė įranga.<br />

Doktorantūros moduliai<br />

Projektavimo automatizavimo metodai<br />

(prof. R. Šeinauskas); Elektroninės aparatūros<br />

projektavimo automatizavimas (prof. R. Šeinauskas);<br />

Informacinių technologijų metodai (prof. R. Šeinauskas);<br />

Programinės įrangos kūrimo <strong>technologijos</strong><br />

(prof. A. Targamadzė); Aukšto lygmens specifikacijų<br />

transformavimo metodologija (prof. V. Štuikys);<br />

Programų transformavimo modeliai ir procesai<br />

(prof. V. Štuikys).<br />

191


192<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Tyrimų tematika<br />

Funkcinis skaitmeninių sistemų testavimas<br />

Prof. K. Motiejūnas, prof. R. Šeinauskas<br />

Pasiūlytas funkcinių testų generavimo algoritmas, kuris<br />

remiasi kombinuota deterministine ir atsitiktine testinių<br />

rinkinių paieška. Sudaryta metodika, skirta funkcinių<br />

vėlinimo testų kokybei įvertinti. Ištyrinėtas testų<br />

suspaudimo poveikis perėjimo gedimų testo išsamumui.<br />

Pasiūlyta funkcinio vėlinimo testo projektavimo<br />

metodika.<br />

Transformaciniai aparatūros ir įterptinių sistemų<br />

projektavimo procesai, pagrįsti aukšto lygmens<br />

abstrakcijomis<br />

Prof. V.Štuikys<br />

Analizuojami specifiniai programinės įrangos<br />

komponentai, intelektualūs agentai, jų kūrimo procesai,<br />

agentų sprendimo įrenginys, naudojamas sudėtingų<br />

biologinių duomenų klasifikavimo uždavinio kontekste<br />

(atraminių vektorių klasifikatorius). Klasifikatorius<br />

pritaikomas įvairiose agentų sistemose.<br />

MTEP projektai<br />

6-osios bendrosios programos projektas. Unifikuota<br />

e. mokymo terpė mokyklai (UNITE) / KTU<br />

koordinatorė V. Limanauskienė.<br />

Sukurti atkartojamieji (angl. re-usable) mokymo objektai,<br />

suprojektuoti ir tiriami el. mokymo scenarijai, sukurta<br />

ir įvertinta naujoviška el. mokymo IT platforma,<br />

Straipsniai<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų<br />

bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

1. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis;<br />

Šeinauskas, Rimantas. Functional test generation<br />

based on combined random and deterministic search<br />

methods // Informatica / Institute of Mathematics<br />

and Informatics Lithuanian Academy of Sciences.<br />

ISSN 0868-4952. 2007, Vol. 18, no. 1. p. 3–26. [ISI<br />

Web of Science].<br />

2. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas,<br />

Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional delay test<br />

quality assessment at high level of abstraction //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> ir valdymas =<br />

Information technology and control / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X. 2007, T.<br />

36, nr. 1. p. 7–15. [ISI Web of Science; INSPEC].<br />

3. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas. Variabilityoriented<br />

embedded component design for ambient<br />

intelligence // Informacinės <strong>technologijos</strong> ir<br />

valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 1. p. 16–29. [ISI Web of Science;<br />

INSPEC].<br />

4. Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis. Impact of<br />

functional delay test compaction on transition<br />

fault coverage // Informacinės <strong>technologijos</strong> ir<br />

valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 2. p. 196–201. [ISI Web of Science;<br />

INSPEC].<br />

5. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas. Towards<br />

knowledge-based generative learning objects //<br />

Programinės įrangos testavimas<br />

Prof. E. Bareiša<br />

Analizuojamos galimybės objektų konstravimo modelį<br />

panaudoti programinei įrangai testuoti. Pasiūlyta<br />

programinės įrangos testavimo metodika.<br />

Naujų technologijų taikymas studijų procese<br />

Lekt. V. Keršienė, lekt.V. Limanauskienė<br />

Taikant socialinės programinės įrangos principus, sukurta<br />

žinių dalijimosi portalo programinė įranga, įgalinanti<br />

vartotoją taikyti asmeninius ir bendradarbiavimo įrankius,<br />

asmeninį ir grupinį el. portfelį. Portalas testuojamas<br />

ir validuojamas Leonardo da Vinčio programos<br />

projekte INTCOMP. Universiteto studijose pritaikyta<br />

el. portfelio programinė įranga Mahara. Sukurta ir<br />

paskelbta žiniatinklyje, mokomajame portale, el. portfelio<br />

metodikos taikymo mokymo procese tyrimo ir mokymo<br />

medžiaga.<br />

skirta bendravimui ir bendradarbiavimui mokyklose,<br />

naudojant mobilius įtaisus (nešiojamuosius kompiuterius,<br />

delninius kompiuterius, mobiliuosius telefonus). KTU<br />

gimnazija dalyvauja šiame projekte kaip mokyklų tinklo<br />

narė. Mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja kurdami,<br />

bandydami ir vertindami UNITE platformą.<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> ir valdymas = Information<br />

technology and control / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 2. p.<br />

202–212. [ISI Web of Science; INSPEC].<br />

6. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša,<br />

Eduardas. The use of model constraints as imprecise<br />

software test oracles // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

ir valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 2. p. 246–252. [ISI Web of Science;<br />

INSPEC].<br />

7. Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis. Generation<br />

of functional delay test with multiple input<br />

transitions // Informacinės <strong>technologijos</strong> ir<br />

valdymas = Information technology and control /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-124X.<br />

2007, T. 36, nr. 3. p. 259–267. [ISI Web of Science;<br />

INSPEC].<br />

8. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas,<br />

Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional delay test<br />

construction approaches // Electronics and Electrical<br />

Engineering = Электроника и электротехника =<br />

Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007,<br />

nr. 2(74). p. 49–54. [ISI Web of Science; INSPEC].<br />

9. Merkevičius, Egidijus; Garšva, Gintautas;<br />

Girdzijauskas, Stasys; Sekliuckis, Vitolis. Forecasting<br />

of changes of companies financial standing on<br />

the basis of self-organizing maps // ICEIS 2007:<br />

Proceedings of the Ninth International Conference<br />

on Enterprise Information Systems, June 12-16, 2007,<br />

Madeira, Portugal. Setubal: INSTICC, 2007. ISBN<br />

978-972-8865-89-4. p. 416–419. [ISI Proceedings].


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

10. Krivickas, Romanas Vladas; Krivickas, Jonas.<br />

Laboratory instruction in engineering education //<br />

11th Baltic Region Seminar on Engineering<br />

Education: Talinn, Estonia, 18-20 June, 2007: seminar<br />

proceedings. Clayton: UNESCO International Centre<br />

for Engineering Education (UICEE), 2007. ISBN<br />

978-0-7326-2261-9. p. 161–164. [ISI Proceedings].<br />

11. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis;<br />

Šeinauskas, Rimantas. The criteria of functional delay<br />

test quality assessment // DSD 2007: proceedings<br />

of the 10th EUROMICRO Conference on Digital<br />

System Design Architectures, Methods and Tools,<br />

29-31 August, 2007. Piscataway: IEEE, 2007. ISBN<br />

0-7695-2978-X. p. 207–214. [ISI Proceedings; IEEE/<br />

IEE].<br />

12. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis;<br />

Šeinauskas, Rimantas. Transition faults testing based<br />

on functional delay tests // Design and Diagnostics<br />

of Electronic Circuits and Systems, DDECS ‘07:<br />

proceedings of the 2007 IEEE workshop, April<br />

11-13, 2007, Kraków, Poland. Gliwice: IEEE, 2007.<br />

ISBN 1-4244-1161-0. p. 371–375. [ISI Proceedings;<br />

IEEE/IEE].<br />

13. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Improving<br />

quality of code generated from OCL expressions //<br />

ISCIS 2007: the 22nd International Symposium on<br />

Computer and Information Sciences, November 7-9,<br />

2007, Ankara. Piscataway: IEEE, 2007. ISBN 978-1-<br />

4244-1363-8. p. 51–56. [ISI Proceedings; IEEE/IEE].<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo<br />

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose<br />

leidiniuose<br />

1. Damaševičius, Robertas. Analysis of software library<br />

components for similarity using multidimensional<br />

scaling // Computing and Information Systems.<br />

ISSN 1352-9404. 2007, Vol. 11, no. 2. p. 1–9.<br />

[INSPEC].<br />

2. Simonaitienė, Berita; Jakštienė, Vitalija. Possibilities<br />

of increasing educational potential of learning city’s<br />

websites // Social Sciences = Socialiniai mokslai /<br />

Kaunas University of Technology. ISSN 1392-0758.<br />

2007, nr. 1(55). p. 77–85. [Sociological Abstracts;<br />

SocINDEX with Full Text].<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Žurauskas,<br />

Stanislovas; Targamadzė, Aleksandras; Žalys, Albertas.<br />

Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa) //<br />

Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo<br />

darbai / Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-0561. 2007,<br />

T. 40. p. 9–24.<br />

2. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Estimation<br />

of power consumption at behavioral modeling level<br />

using systemC // EURASIP Journal on Embedded<br />

Systems. ISSN 1687-3963. 2007, article ID 68673. p.<br />

[1–8]. [INSPEC; COMPENDEX; SCOPUS; CSA<br />

Technology Research Database].<br />

3. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras;<br />

Butkevičienė, Eglė; Rutkauskas, Gvidas. Lithuanian<br />

virtual university as a construct for implementation<br />

of lifelong learning // Proceedings of the 10th<br />

IASTED International Conference on Computers<br />

and Advanced Technology in Education, October 8-<br />

10, 2007 Beijing, China. Anaheim: ACTA Press, 2007.<br />

ISBN 978-0-88986-699-7. p. 231–236.<br />

4. Bareiša, Eduardas; Karčiauskas, Eimutis; Mačikėnas,<br />

Eugenijus; Motiejūnas, Kęstutis. Research and<br />

development of teaching software engineering<br />

processes // Proceedings of the International<br />

Conference on Computer Systems and Technologies<br />

and Workshop for PhD Students in Computing:<br />

CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June,<br />

2007 / Academic Society of Computer Systems and<br />

Information Technology, the Bulgarian Chapter of<br />

the Association for Computing Machinery - acmbul,<br />

Bulgarian Union of Automation and Informatics.<br />

Rousse: ACM - acmbul&UAL, 2007. ISBN 978-954-<br />

9641-50-9. p. VI.6-1–VI.6-6.<br />

5. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša,<br />

Eduardas. Software testing using imprecise OCL<br />

constraints as oracles // Proceedings of the<br />

International Conference on Computer Systems<br />

and Technologies and Workshop for PhD Students<br />

in Computing: CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria,<br />

14-15 June, 2007 / Academic Society of Computer<br />

Systems and Information Technology, the Bulgarian<br />

Chapter of the Association for Computing Machinery<br />

- acmbul, Bulgarian Union of Automation and<br />

Informatics. Rousse: ACM - acmbul&UAL, 2007.<br />

ISBN 978-954-9641-50-9. p. VI.22-1–VI.22-6.<br />

6. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Traceability<br />

of business rules in model driven development //<br />

Proceedings of the 6th International Conference<br />

on Perspectives in Business Information Research-<br />

BIR’2007. Tampere: University of Tampere, 2007.<br />

ISBN 978-951-44-7096-7. p. 22–35.<br />

7. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša,<br />

Eduardas. Using OCL constraints as imprecise<br />

software test oracles // TESTCOM/FATES 07:<br />

Testing of Software Communicating Systems: Workin-Progress<br />

and Position Papers, Tool Demonstrations<br />

and Tutorial Abstracts, June 26-29, 2007, Tallinn,<br />

Estonia. Tallin: Institute of Cybernetics at Tallin<br />

University of Technology, 2007. ISBN 978-9949-430-<br />

06-2. p. 22–26.<br />

8. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė,<br />

Aleksandras; Žurauskas, Stanislovas; Žalys, Albertas.<br />

Lithuanian study and research publications on-line<br />

(eLABa) // Preservation of Cultural Heritage in<br />

Electronic Environment: proceedings of the 8th<br />

Congress of Baltic Librarians, May 17-19, 2007, Tallin,<br />

Estonia. Tallin: Estonian Librarians Association, 2007.<br />

ISBN 978-9985-9345-6-2. p. 75–84.<br />

9. Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Franckevičius,<br />

Arūnas; Targamadzė, Aleksandras. ETD discovery<br />

services in Lithuania // ETD 2007 [Elektroninis<br />

išteklius]: Added Values to E-Theses:10th<br />

International Symposium on Electronic Theses and<br />

Dissertations, Uppsala, Sweden, June 13 - 16, 2007.<br />

Uppsala: Uppsala university, 2007. p. [1–10].<br />

10. Blažauskas, Tomas; Binkis, Mikas. Atvirų geografinių<br />

informacinių sistemų panaudojimas e-mokymosi<br />

sistemose // Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007:<br />

konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 81–84.<br />

11. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. Pagyvenusių<br />

žmonių e. mokymasis. Projektas eLSe //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos<br />

pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007. p. 99–101.<br />

12. Ambrazienė, Danutė; Žiemienė, Dalė; Jakštienė,<br />

Vitalija. „Microsoft Windows SharePoint Services“<br />

<strong>technologijos</strong> panaudojimo galimybės žinių valdymo<br />

sistemos kūrimui kompiuterių aptarnavimo centro<br />

193


194<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

veikloje // Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007:<br />

konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 123–127.<br />

13. Valančius, Jonas; Štuikys, Vytautas. Delninuko<br />

energijos suvartojimo įvertinimas taikomosios<br />

programos lygmenyje // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 192–196.<br />

14. Blažauskas, Tomas; Keršienė, Vitalija. Informacinių<br />

technologijų studijų turinio ir mokymosi metodų<br />

atnaujinimo tendencijos // Advanced Learning<br />

Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9.<br />

p. 97–102.<br />

15. Burgis, Bronislavas; Limanauskienė, Virginija; Štuikys,<br />

Vytautas. Mobile technology capabilities to enhance<br />

e-learning at secondary school level // Advanced<br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

Learning Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9.<br />

p. 111–119.<br />

16. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. The<br />

social integration of seniors’ to information<br />

society. Experience of project eLSe // Advanced<br />

Learning Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9.<br />

p. 142–146.<br />

17. Damaševičius, Robertas. Feature representation of<br />

DNA sequences for machine learning tasks // WCSB<br />

2008 [Elektroninis išteklius]: Fifth International<br />

Workshop on Computational Systems Biology 2008,<br />

June 11-13, 2008, Leipzig, Germany. Tampere:<br />

Tampere International Center for Signal Processing,<br />

2008. ISBN 978-952-15-1988-8. p. [1–4].<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (autorių indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 8,00<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a 3,25<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,50<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 10,65<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose<br />

Iš viso 23,40<br />

Sisteminės analizės katedra<br />

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas<br />

Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas,<br />

tel.: (8 37) 300 357, 300 356,<br />

el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt<br />

Katedra įkurta 2001 m.<br />

Darbuotojai<br />

Profesorius habil. dr. Rimantas Barauskas<br />

Docentai: dr. Rimvydas Gaidys, dr. Eugenijus Mačikėnas,<br />

dr. Irena Mikuckienė, dr. Kostas Plukas, dr. Jonas<br />

Gediminas Punys<br />

Vyr. mokslo darbuotojas dr.Vytautas Daniulaitis<br />

Lektoriai: Remigijus Ankėnas, Ramutė Barauskienė, Birutė<br />

Jarašiūnienė, Mindaugas Kuprys, Kęstutis Simonavičius<br />

Doktorantai: Vidmantas Rimavičius, Arūnas Teišerskis<br />

Vyr. administratorė Antanina Bliuvienė<br />

Tiriamoji bazė<br />

Asmeniniai kompiuteriai PENTIUM (9 vnt.).<br />

Modeliavimo baigtiniais elementais universalioji<br />

programinė įranga ANSYS, LSDYNA, COMSOL<br />

Multiphysics, ultragarso bangų modeliavimo programinė<br />

įranga WAVE2000.<br />

Doktorantūros moduliai<br />

Skaičiavimo metodų taikymas fizikoje ir technikoje<br />

(doc. K. Plukas); Skaitiniai inžinerijos metodai<br />

(prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų metodas<br />

(prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų fizikiniai<br />

modeliai (prof. R. Barauskas).


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Tyrimų tematika<br />

Mikroelektromechaninių sistemų dinaminių<br />

modelių sukūrimas, įvertinant termiškai tamprų<br />

virpesių slopinimą<br />

Modeliai kuriami naudojant COMSOL Multiphysics<br />

programą. Baigtinių elementų metodu nagrinėjamos<br />

mikroelektromechaninių sistemų rezonatorių (MEMS)<br />

modų virpesių dinamiškumo koeficiento (Q faktoriaus)<br />

reikšmės esant termiškai tampriam slopinimui. Jos<br />

apskaičiuojamos sprendžiant kompleksinių tikrinių<br />

reikšmių uždavinį. Norint gerai suvokti ir sumažinti<br />

apvalinimo paklaidų įtaką, modelis buvo verifikuojamas<br />

sprendžiant uždavinį įvairiose skaičiuojamosiose terpėse<br />

ir naudojant skirtingas modelio lygčių pateikimo formas.<br />

Atlikta parinktų realių MEMS rezonatorių struktūrų<br />

slopinamųjų modų savybių analizė leido nustatyti<br />

pagrindines termiškai tampraus slopinimo ypatybes,<br />

įvertinant erdvinę rezonatorių ir jų įtvirtinimų geometriją.<br />

Biomedicininių radiodažninės destrukcijos proceso<br />

matematinių modelių, įvertinančių elektrinius,<br />

terminius bei fiziologinio tirpalo infiltracijos<br />

procesus sukūrimas ir tyrimas<br />

Sukurtas ir kepenų audinių radiodažninės destrukcijos<br />

(RDD) skysčiu aušinamu zondu ištirtas baigtinių<br />

elementų skaičiuojamasis modelis. Jis aprašo RDD<br />

metu vykstančius susietuosius elektrinius, šiluminius ir<br />

fiziologinio tirpalo infiltravimo procesus. Laikoma, kad<br />

kintamosios srovės elektriniuose reiškiniuose vyrauja<br />

aktyviojo laidumo mechanizmas. Elektrinių, šiluminių<br />

ir skysčio tėkmės procesų savitarpio ryšys yra sąlygotas<br />

šilumos generavimo audiniuose dėl pratekančios<br />

elektros srovės, terpės specifinio elektrinio laidumo<br />

koeficiento kiekviename taške priklausomybės nuo terpės<br />

temperatūros tame taške bei įvertinant advekcinį šilumos<br />

perdavimą infiltruojamu fiziologiniu tirpalu. Būdinga<br />

negyvo audinio savybė absorbuoti skystį, iki pasiekiamas<br />

soties taškas, modeliuojama parenkant netiesinį<br />

audinio hidraulinės talpos modelį. Ištirta fiziologinio<br />

tirpalo tėkmė ir šilumos mainai pačiame zonde ir gauti<br />

temperatūrų įverčiai fiziologiniam tirpalui ištekant pro<br />

MTEP projektai<br />

Sumanioji tekstilė NATO kariui, NATO RTO SET<br />

109 RTG 60. NATO mokslinių tyrimų programos<br />

projektas / Vadovas prof. R. Barauskas.<br />

Perspektyvios NATO kario aprangos kūrimas yra<br />

glaudžiai susijęs su naujausių tekstilės medžiagų<br />

panaudojimu, siekiant užtikrinti ne tik geras apsaugines<br />

savybes, bet ir patogumą dėvėti. 2007m. atlikus naujų<br />

specialių savybių tekstilės medžiagų asortimento analizę,<br />

nuspręsta, kad, kuriant funkcionalesnę kario aprangą,<br />

reikia atlikti nuodugnesnius eksperimentinius ir teorinius<br />

tyrimus su drėgmę perduodančiomis, kvėpuojančiomis<br />

ir natūralų odos paviršiaus temperatūros balansą<br />

palaikančiomis bei fazę keičiančiomis tekstilės<br />

medžiagomis. Atlikta tekstilės medžiagų termoizoliacinių<br />

savybių įvertinimo metodų analizė bei pradiniai šilumos<br />

zondo angeles. Skaičiuojamasis modelis realizuotas<br />

baigtinių elementų sistemoje COMSOL Multiphysics.<br />

Kompozicinės struktūros tekstilės paketų<br />

terminalinės balistikos modelių sukūrimas<br />

Naudojant skaičiuojamuosius modelius kuriami naujos<br />

kartos balistinės apsaugos paketai su integruotomis<br />

mechatroninėmis jutiklių struktūromis. Laminuoti<br />

tekstilės audiniai (LTA) yra negofruotų audinių (NGA)<br />

kompozitai, sudaryti iš daugelio lygiagrečiai išdėstytų<br />

filamentų pluoštų, kurie tarpusavyje sutvirtinami<br />

termoplastine derva – elastomeru. LTA taikymas<br />

balistinės apsaugos drabužiuose teikia daug pranašumų<br />

ir galimybių, nes sumažina kainą ir padidina atsparumą<br />

drėgmei, dėl kurios audinio balistinis stiprumas galėtų<br />

gerokai sumažėti. LS-DYNA baigtinių elementų<br />

skaičiuojamojoje terpėje sukurti NGA laminato baigtinių<br />

elementų modeliai, laikantis „meco-mechaninės“<br />

koncepcijos, kai LTA struktūrinės dalys pavaizduojamos<br />

ortotropiniais kevaliniais elementais. Ištirtas audinio<br />

balistinis atsakas, šaudant į jį 6 ir 9 mm kulkomis, kurių<br />

greitis 300 m/s.<br />

Žmogaus stovėsenos biomechaninių modelių<br />

sukūrimas virpesių charakteristikoms nustatyti<br />

Žmogaus stovėsena imituojama naudojant vieno ar keleto<br />

laisvės laipsnių struktūrinius modelius, kurie pritaikomi<br />

individų stabilogramoms klasifikuoti ir tirti. Tyrimuose<br />

naudoti du – valdomos apverstosios švytuoklės (vieno<br />

laisvės laipsnio) ir valdomos dvigubos apverstosios<br />

švytuoklės (keleto laisvės laipsnių) – struktūriniai<br />

modeliai. Struktūrinių žmogaus stovėsenos modelių<br />

parametrų parinkimas paverčiamas baudos pavidalo tikslo<br />

funkcijos optimizavimo uždaviniu, kurio sprendimas<br />

paremtas gradiento žinojimu pagrįstu algoritmu. Skirtingi<br />

bendrojo uždavinio sprendimo algoritmo variantai<br />

sukurti, siekiant rasti modelių valdymo parametrų rinkinį,<br />

kaip galima geriau užtikrinantį modelio dinaminės<br />

elgsenos atitiktį realaus ar statistinio individo stovėsenos<br />

metu registruojamai dinaminei elgsenai.<br />

mainų tekstilės medžiagų pakete eksperimentiniai<br />

tyrimai, kuriais buvo identifikuoti kai kurie šilumos<br />

laidumo rodikliai ir jų preliminarios reikšmės, reikalingos<br />

teoriniam šilumos mainų procesui pakete aprašyti.<br />

Neardomųjų bandymų skaitinių modelių<br />

tobulinimas modų analizės pagrindu: Lietuvos ir<br />

Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“<br />

projektas / Vadovas prof. R. Barauskas.<br />

Kuriami metodai ir algoritmai mechaninių detalių<br />

geometrinėms paklaidoms ir formos neatitikčiai nustatyti,<br />

panaudojant skleidinius detalės tampriųjų mechaninių<br />

virpesių tikrinių formų pagrindu. Pirmaisiais tyrimo<br />

programos metais atlikta tampriųjų 3D kūnų virpesių<br />

modų analizės studija.<br />

195


196<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Straipsniai<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų<br />

bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

1. Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. On<br />

parameters identification of computational models of<br />

vibrations during quiet standing of humans // Journal<br />

of Sound and Vibration. ISSN 0022-460X. 2007,<br />

Vol. 308, iss. 3-5. p. 612–624. [ISI Web of Science;<br />

Academic Search Premier; COMPENDEX; Science<br />

Direct].<br />

2. Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Gaidys,<br />

Rimvydas; Palevičius, Arvydas. Numerical analysis<br />

of fluid-structure interaction effects on vibrations of<br />

cantilever microstructure // Journal of Sound and<br />

Vibration. ISSN 0022-460X. 2007, Vol. 308, iss. 3-5.<br />

p. 660–673. [ISI Web of Science; Academic Search<br />

Premier; COMPENDEX; Science Direct].<br />

3. Barauskas, Rimantas; Kaušinis, Saulius; De Wolf,<br />

Ingrid; Stoffels, S.; Tilmans, H.A.C. Finite element<br />

analysis of thermo-elastical modal damping of<br />

MEMS vibrations // Journal of Vibroengineering /<br />

Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences,<br />

Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas<br />

Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol.<br />

9, no. 2. p. 21–33. [ISI Web of science; INSPEC;<br />

Academic Search Complete].<br />

4. Liesionis, Vaidas; Markšaitis, Donatas; Daniulaitis,<br />

Vytautas. Analysis of energy dissipation of shockabsorber<br />

during random excitation // Mechanika /<br />

<strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>, Lietuvos mokslų<br />

akademija, Vilniaus Gedimino technikos <strong>universitetas</strong>.<br />

ISSN 1392-1207. 2007, nr. 3(65). p. 42–45. [ISI Web<br />

of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic<br />

Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS].<br />

5. Barauskas, Rimantas; Gulbinas, Antanas; Barauskas,<br />

Giedrius. Investigation of radiofrequency ablation<br />

process in liver tissue by finite element modeling and<br />

experiment // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga,<br />

<strong>Kauno</strong> medicinos <strong>universitetas</strong>, Vilniaus <strong>universitetas</strong>.<br />

ISSN 1010-660X. 2007, T. 43, nr. 4. p. 310–325. [ISI<br />

Web of Science, MEDLINE].<br />

6. Barauskas, Rimantas; Gulbinas, Antanas; Barauskas,<br />

Giedrius. Finite element modeling and experimental<br />

investigation of infiltration of sodium chloride<br />

solution into nonviable liver tissue // Medicina /<br />

Lietuvos gydytojų sąjunga, <strong>Kauno</strong> medicinos<br />

<strong>universitetas</strong>, Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN 1010-660X.<br />

2007, T. 43, nr. 5. p. 399–411. [ISI Web of Science,<br />

MEDLINE].<br />

7. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, C. The<br />

mechatronic module “Smart Stick” // Mechanika<br />

2007: proceedings of the 12th international<br />

conference, April 5, 2007, Kaunas University of<br />

Technology, Lithuania / Kaunas University of<br />

Technology, Lithuanian Academy of Science,<br />

IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic<br />

Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-<br />

2951. 2007. p. 219–223. [ISI Proceedings].<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo<br />

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose<br />

leidiniuose<br />

1. Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Barauskas,<br />

Rimantas; Šurna, Rimas Jonas; Basevičius, Algidas.<br />

Finite element analysis of stresses in the maxillary<br />

and mandibular dental arches and TMJ articular<br />

discs during clenching into maximum intercuspation,<br />

anterior and unilateral posterior occlusion //<br />

Stomatologija: Baltic Dental and Maxillofacial Journal.<br />

ISSN 1392-8589. 2007, T. 9, nr. 4. p. 121–128.<br />

[MEDLINE].<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius,<br />

Egidijus; Čeponis, Jonas. Pastato termofizinių savybių<br />

modeliavimas naudojant „Simulink“ // Informacijos<br />

mokslai = Information Sciences: mokslo darbai /<br />

Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-<br />

43. p. 121–127.<br />

2. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, Cristian.<br />

Adaptive structures based on smart stick concept for<br />

robotic applications // IMAC XXV [Elektroninis<br />

išteklius]: a Conference & Exposition on Structural<br />

Dynamics, February19-22, 2007, Orlando, Florida,<br />

USA: [proceedings]. Bethel: Society for Experimental<br />

Mechanics, 2007. ISBN 0-912053-96-8. p. 88–127.<br />

3. Barauskas, Rimantas. Multi-scale modelling of textile<br />

in terminal ballistics // 6th European LS-DYNA<br />

Users’ Conference, Gothenburg, Sweden, May 29 - 30,<br />

2007. Linköping: Engineering Research Nordic AB,<br />

2007. p. 4.141–4.153.<br />

4. Bareiša, Eduardas; Karčiauskas, Eimutis; Mačikėnas,<br />

Eugenijus; Motiejūnas, Kęstutis. Research and<br />

development of teaching software engineering<br />

processes // Proceedings of the International<br />

Conference on Computer Systems and Technologies<br />

and Workshop for PhD Students in Computing:<br />

CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June,<br />

2007 / Academic Society of Computer Systems and<br />

Information Technology, the Bulgarian Chapter of<br />

the Association for Computing Machinery - acmbul,<br />

Bulgarian Union of Automation and Informatics.<br />

Rousse: ACM - acmbul&UAL, 2007. ISBN 978-954-<br />

9641-50-9. p. VI.6-1–VI.6-6.<br />

5. Teišerskis, Arūnas. Ultragarsinių akies audinių<br />

vaizdų įvertinimas // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 258–260.<br />

6. Mačikėnas, Eugenijus; Makūnaitė, Rūta. Agentų<br />

taikymas verslo galimybių analizės sistemose //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: teorija, praktika,<br />

inovacijos = Information technologies 2007: theory,<br />

practice and innovations: tarptautinės mokslinės<br />

praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007<br />

m. gruodžio 6-7 d., Alytus / Alytaus kolegija. Alytus:<br />

Alytaus kolegija, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p.<br />

91–95.


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (autorių indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 2,44<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a 0,33<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,20<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 3,83<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose 0,33<br />

Iš viso 7,13<br />

Verslo informatikos katedra<br />

Adresas: Studentų g. 56-441, LT-51368 Kaunas<br />

Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas,<br />

tel. (8 37) 300 375,<br />

el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt<br />

Katedra įkurta 1985 m.<br />

Darbuotojai<br />

Profesorius habil.dr. Henrikas Pranevičius<br />

Docentai: dr. Germanas Budnikas, dr. Dalius Makackas,<br />

dr. Regina Misevičienė, dr. Vytautas Pilkauskas<br />

Lektorius Vytautas Kuosa<br />

Asistentai: Vaidas Astrovas, Agnė Paulauskaitė-<br />

Tarasevičienė, Giedrius Tumelis<br />

Mokslininkė stažuotoja Tsvetanka Kovacheva<br />

Doktorantai: Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė, Kristina<br />

Šutienė, Žydronė Žumbakienė<br />

Inžinierė Kristina Šutienė<br />

Jaunesn. technikas Nerijus Paulauskas<br />

Laborantė Vida Ona Paužaitė<br />

Administratorė Regina Kaminskienė<br />

Tyrimų tematika<br />

Automatizuoto imitacinių modelių sudarymo<br />

priemonių kūrimas<br />

Sukurtas agregatinių imitacinių modelių automatizuoto<br />

sudarymo programų paketas. Imitacinio modeliavimo<br />

sistemą sudarė atnaujinta objektinė imitacinio<br />

modeliavimo biblioteka bei imitacinio modelio<br />

agregatinės specifikacijos sudarymo grafinis redaktorius.<br />

Realizuotas grafinio redaktoriaus komponentas<br />

integruotas į Visual Studio aplinką. Tai leidžia sudaryti<br />

agregatinio imitacinio modelio grafinę specifikaciją<br />

ir iš jos automatiškai generuoti imitacinio modelio<br />

programinio kodo karkasą bei atlikti gauto programinio<br />

kodo tekstinį redagavimą toje pačioje programavimo<br />

aplinkoje.<br />

Tiriamoji bazė<br />

Sistemų formalizavimo ir modeliavimo laboratorija.<br />

Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų<br />

specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos:<br />

PRANAS-2, DEVS, dynDEVS, SPIN, ARENA.<br />

Doktorantūros moduliai<br />

Sudėtingų sistemų formalizavimas ir analizė<br />

(prof. H. Pranevičius); Informatikos teorija<br />

(prof. H. Pranevičius).<br />

Verifikavimo metodų kūrimas agregatinėms<br />

specifikacijoms<br />

Sukurtas metodas, taikantis žiniomis grįstą bei atkarpomis<br />

tiesinį (PLA) formaliuosius metodus verslo taisyklėms<br />

modeliuoti ir analizuoti. Siūlomoje metodikoje verslo<br />

taisyklės pavaizduojamos produkcinėmis taisyklėmis,<br />

naudojant PLA modelio sąvokas. Verslo taisyklių žinių<br />

bazė analizuojama tikrinant jos suderinamumą (statines<br />

savybes) ir dinaminius suvaržymus (dinamines savybes).<br />

Analizė atliekama taikant sprendimo lentelių verifikavimo<br />

metodą bei pasiekiamų būsenų validavimo metodą ir<br />

šiuos metodus realizuojančias programines priemones –<br />

PROLOGA ir CLIPS.<br />

197


198<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Realaus laiko sistemų laikinių charakteristikų<br />

formalios analizės metodų kūrimas<br />

Sukurtas realiojo laiko pasiekiamų būsenų grafo<br />

sudarymo algoritmas agregatinėms specifikacijoms<br />

ir įvertintas jo sudėtingumas. Šis algoritmas įvykių<br />

eiliškumui nustatyti naudoja optimizavimo metodus.<br />

Atlikti komponentiniai eksperimentai verifikuojant<br />

realiojo laiko sistemas.<br />

Sistemų, specifikuotų Markovo procesais,<br />

skaitmeninių modelių sudarymas<br />

Sukurtas matematinių išraiškų, įvedamų tekstiniais<br />

simboliais, skaičiavimas. Šis skaičiavimo modulis leidžia<br />

nuosekliai vykdyti sudarytą modelio specifikaciją.<br />

Naudojant matematinių išraiškų skaičiavimo modulį buvo<br />

sukurtas sistemos charakteristikų skaičiavimo modulis.<br />

Biomedicininių sistemų imitacinis modeliavimas<br />

Sukurtas tarpląstelinių plyšinių jungčių imitacinis modelis.<br />

Jungtims aprašyti panaudotas Chen-Izu modelis, kuris<br />

aprašo plyšines tarpląstelines jungtis tarp gretimų ląstelių<br />

Straipsniai<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų<br />

bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

1. Šutienė, Kristina; Pranevičius, Henrikas. Scenario<br />

generation employing copulas // World Congress<br />

on Engineering WCE 2007, 2-4 July, 2007, London,<br />

England: proceedings / IAENG - International<br />

Association of Engineers. Vol. 1. Hong Kong:<br />

IAENG, 2007. ISBN 978-988-98671-5-7. p. 777–784.<br />

[ISI Proceedings].<br />

2. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Scenario tree<br />

generation by clustering the simulated data paths //<br />

Proceedings of the 21st European Conference on<br />

Modelling and Simulation ECMS 2007: Simulations<br />

in United Europe: June 4-6, 2007, Prague, Czech<br />

Republic / [ECMS] European Council for Modelling<br />

and Simulation, [SCS] Society for Modelling and<br />

Simulation International, [IEEE] Institute of<br />

Electrical and Electronics Engineers. Praha: ECMS,<br />

2007. ISBN 978-0-9553018-2-7. p. 203–208. [ISI<br />

Proceedings].<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Šutienė, Kristina; Pranevičius, Henrikas. Copula effect<br />

on scenario tree // IAENG International Journal of<br />

Applied Mathematics. ISSN 1992-9978. 2007, Vol. 37,<br />

iss. 2. p. 112–126.<br />

2. Pranevičius, Henrikas; Makackas, Dalius; Paulauskaitė-<br />

Tarasevičienė, Agnė. Multi-agent systems<br />

formalization using formal method DPLA // The<br />

European Simulation and Modelling Conference ESM<br />

2007, October 22-24, 2007, St. Julian’s, Malta / The<br />

European Multidisciplinary Society for Modelling<br />

and Simulation Technology ; edited by J. Sklenar, A.<br />

Tanguy, C. Bertelle, G. Fortino.: EUROSIS-ETI, 2007.<br />

ISBN 978-90-77381-36-6. p. 427–431.<br />

3. Ambrazas, Nerijus; Makackas, Dalius. Lokalaus<br />

tinklo vartotojų automatinė registravimo sistema //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos<br />

pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007. p. 269–273.<br />

4. Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina; Misevičius,<br />

Vilius. Verslo sistemų rizikos analizė panaudojant<br />

membranų. Jungtis sudaro kanalai, kurių kiekvienas<br />

gali būti keturių būsenų. Sukurta imitavimo sistema<br />

leido modeliuoti tarpląstelines jungtis su 106 kanalais.<br />

Imitacinio modeliavimo rezultatai buvo lyginami<br />

su eksperimentiniais, gautais iš Niujorko medicinos<br />

kolegijos.<br />

Verslo, telekomunikacinių, transporto ir logistikos<br />

sistemų imitacinių modelių sudarymas<br />

Sukurtas sprendimų priėmimo modelis draudimo<br />

kompanijos draudžiamajai ir investicinei veiklai planuoti.<br />

Modelio pagrindą sudaro scenarijų generavimo<br />

algoritmas, leidžiantis sudaryti daugiaetapius<br />

daugiamačius scenarijų medžius. Medžiams generuoti<br />

sukurtas daugiaetapis K vidurkių klasterizavimo<br />

algoritmas, kuris rizikos faktoriams imituoti skirtas<br />

vėduoklės struktūros scenarijų aibes aproksimuoja<br />

daugiaetapiu daugiamačiu scenarijų medžiu su iš anksto<br />

apibrėžta šakojimosi struktūra.<br />

loginį programavimą // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 379–383.<br />

5. Pranevičius, Henrikas; Makackas, Dalius; Paulauskaitė-<br />

Tarasevičienė, Agnė. Multi-agentinių sistemų<br />

formalizavimas PLA metodu // Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos pranešimų<br />

medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1822-6337. 2007. p. 384–388.<br />

6. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Rizikos<br />

veiksnių scenarijų medžio formavimas draudiminės<br />

veiklos vertinimui // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 389–393.<br />

7. Pranevičius, Henrikas; Vaškevičiūtė, Rasa.<br />

Organizacijos integruotos informacinės sistemos<br />

specifikavimas naudojant PLA // Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos pranešimų<br />

medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN<br />

1822-6337. 2007. p. 394–398.<br />

8. Pranevičius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas.<br />

Imitacinių modelių integravimas į verslo valdymo<br />

informacines sistemas // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 399–401.<br />

9. Pranevičius, Mindaugas; Bukauskas, Feliksas;<br />

Pranevičius, Henrikas; Paulauskas, Nerijus. Imitacinis<br />

tarpląstelinių plyšinių jungčių vartų modeliavimas //<br />

Informacinės <strong>technologijos</strong> 2007: konferencijos<br />

pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007. p. 402–406.<br />

10. Zabiela, Darius; Guginis, Gediminas. Interactive<br />

composition of learning web services // Advanced<br />

Learning Technologies and Applications ALTA’2007:<br />

conference proceedings / European Commission<br />

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas:<br />

Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9.<br />

p. 78–82.


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (autorių indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a 2,00<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 7,67<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose<br />

Iš viso 9,67<br />

Informacinių technologijų diegimo centras<br />

Adresas: Studentų g. 67–405, LT-51392 Kaunas<br />

Direktorius – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė,<br />

tel. (8 37) 300 358,<br />

el. p. a.targamadze@internet.ktu.lt<br />

Centras įkurtas 2001 m., siekiant suaktyvinti<br />

Informatikos fakulteto atliekamus mokslinius tyrimus<br />

ir informacinių technologijų diegimo darbus. Centras<br />

dalyvauja Universiteto, šalies ir tarptautinėse programose<br />

bei projektuose, 2001–2006 metais vykdant valstybinę<br />

programą „Informacinės <strong>technologijos</strong> mokslui ir<br />

studijoms 2001–2006 m.“ (www.itmis.lt), kuriant<br />

bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas<br />

informacijos sistemą.<br />

Padaliniai<br />

Bibliotekų programinės įrangos skyrius<br />

Skyriaus vedėjas – Vilius Kučiukas,<br />

tel.: (8 37) 300 631, 332 726,<br />

el. p. vilius.kuciukas@internet.ktu.lt<br />

Pavaduotojas – Antanas Štreimikis, tel. (8 37) 300 630,<br />

faks. (8 37) 352 995,<br />

el. p. antanas.streimikis@internet.ktu.lt<br />

Ved. programuotojai: Arūnas Franckevičius, Saulius<br />

Grigonis, Mindaugas Muckus, Linas Salelionis<br />

Programuotojai: Deividas Kančelkis, Andrius Klimavičius,<br />

Rytis Rudelis<br />

Vyr. informatikė Neringa Valytė<br />

Informatikai: Antanas Gilaitis, Neringa Valytė<br />

Vadybininkai: Daiva Černytė, Gintautas Žemaitis<br />

Vyr. administratoriai: Antanas Štreimikis, Vilius Kučiukas<br />

Vyresn. administratoriai: Inga Blažytė, Daiva Černytė, Rūta<br />

Dzikienė, Gintautas Žemaitis<br />

Jaunesn. laborantas Andrius Blažinskas<br />

Informacinių sistemų projektavimo skyrius<br />

Skyriaus vedėjas – Kęstutis Pocius, tel. (8 37) 300 367,<br />

el. p. kestutis.pocius@ktu.lt<br />

Pavaduotojas – Giedrius Deveikis, tel. (8 37) 327 613,<br />

el. p. giedrius.deveikis@ktu.lt<br />

Vyresn. programuotojai: Andrius Kučinskas, Gintaras<br />

Morkūnas<br />

Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 m. programa<br />

(www.lvu.lt) toliau tęsia „Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

mokslui ir studijoms 2001–2006 m.“ programos veiklas.<br />

Šią programą sudaro keturi pagrindiniai tarpusavyje<br />

glaudžiai susiję uždaviniai:<br />

1. E. mokymosi procesų skatinimas virtualioje erdvėje;<br />

2. Lietuvos e. mokymosi infrastruktūros plėtra<br />

(www.liedm.lt);<br />

3. Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės<br />

erdvės plėtra (www.labt.lt);<br />

4. Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir<br />

savitarnos infrastruktūros plėtra (www.liemsis.lt).<br />

Centras yra vienas pagrindinių šios programos vykdytojų.<br />

Inžinierius programuotojas Kęstutis Morkūnas<br />

Programuotojos: Inga Pašilskytė, Arjana Matonytė<br />

Technikai: Tomas Bersėnas, Remigijus Dvarionas, Edvinas<br />

Eidukaitis, Deividas Keturka, Regimantas Kontrimas,<br />

Aurimas Malinskas, Kristina Paičienė, Remigijus Paišys,<br />

Rimtautas Pūstelninkas, Egidijus Rauba, Aivaras Riškus,<br />

dr. Jurgis Sušinskas, Vaidas Pečiulis, Egidijus Zinkevičius<br />

Jaunesn. technikas Leonid Šišlo<br />

Instruktoriai: Ingrida Borisenko, Darius Braukyla, Vilma<br />

Gricienė, Edita Griškėnienė, Marius Kaklauskas, Ilmaras<br />

Kuuzeorgas, Vaidas Liubinas, Kęstutis Morkūnas, Jelena<br />

Pankova, Edita Patapienė, Ginta Šnipaitienė, Mindaugas<br />

Štaras, Dainius Virginijus Umbrasas, Gitana Valukonienė,<br />

Ramutė Žandarienė<br />

Vyresn. administratorės: Reda Gurkšnienė, Inga<br />

Limanauskienė, Ineta Šimkūnaitė<br />

Administratorė Kristina Rimkūnaitė<br />

Vertėja Dainora Maumevičienė<br />

Nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo skyrius<br />

Skyriaus vedėja – Vida Motekaitytė, tel (8 37) 327 621,<br />

el. p. vida.motekaityte@ktu.lt<br />

Vyr. administratorius: Tomas Lionikas<br />

Vyresn. inžinieriai: Laurynas Mockus, Donatas Raišutis<br />

Jaunesn. laborantas Emanuelis Norbutas<br />

199


200<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Pagrindinių darbų kryptys<br />

• Lietuvos akademinių bibliotekų informacinių sistemų<br />

tinklo plėtra, visateksčių e. dokumentų duomenų bazių<br />

(VDDB) ir Lietuvos virtualiosios bibliotekos kūrimas,<br />

akademinės e. leidybos sistemos kūrimas;<br />

• Bibliotekinės programinės įrangos ALEPH 500<br />

priežiūra Lietuvoje;<br />

• Lietuvos magistro baigiamųjų darbų, daktaro<br />

disertacijų ir jų santraukų e. dokumentų (ETD)<br />

informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas;<br />

• Publikacijų duomenų bazės (PDB) kūrimas ir<br />

palaikymas;<br />

• Lietuvos nuotolinio mokymosi (LieDM) tinklo plėtra;<br />

• LieDM tinklo veiklos koordinavimas;<br />

• E. mokymosi priemonių ir terpių projektavimas,<br />

mokymo(si) metodikų kūrimas;<br />

• Nuotolinio mokymosi kursų rengimas ir teikimas<br />

visuomenei, renginių organizavimas LieDM tinkle;<br />

• LieDM tinklo narių personalo kvalifikacijos kėlimas;<br />

• Virtualios mokymosi aplinkos Blackboard Learning<br />

System Vista priežiūra ir aptarnavimas;<br />

• Vaizdo konferencijų tinklo priežiūra ir aptarnavimas;<br />

• Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos<br />

kūrimas;<br />

• Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas<br />

informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas;<br />

• KTU studentų priėmimo informacijos sistemos<br />

kūrimas ir aptarnavimas;<br />

• KTU akademinės informacijos sistemos reinžinerija;<br />

• KTU bibliotekos aptarnavimas.<br />

MTEP projektai<br />

Optimalaus MetaLib ir SFX programinių produktų<br />

integravimo ir įdiegimo programinė įranga: ūkio<br />

subjekto užsakymas Nr. V8254 / Vadovas<br />

prof. A. Targamadzė.<br />

Pagal 2004 m. sausio 1 d. su Izraelio firma „Ex Libris<br />

Ltd“ pasirašytą „Tobulinimo ir modernizavimo<br />

Kiti projektai<br />

Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių<br />

dokumentų duomenų bazės sukūrimas<br />

Nuo 2005 m. kovo 7 d. <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong><br />

įgyvendina 2004–2006 metų BPD 2.4 priemonės projektą<br />

„Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų<br />

duomenų bazės sukūrimas“ (įgyvendinimo sutartis Nr.<br />

ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194).<br />

Projektu siekiama papildyti mokymosi visą gyvenimą<br />

procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais,<br />

sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir visateksčių<br />

dokumentų duomenų bazes (VDDB). Tam unifikuojama<br />

paieška bei prieiga prie elektroninių informacijos šaltinių<br />

ir virtualių paslaugų, o kuriamos VDDB yra derinamos su<br />

Europos ir pasaulio VDDB standartais.<br />

Projekto pagrindiniai uždaviniai:<br />

• Integruoti institucijų (universitetų, Lietuvos mokslų<br />

akademijos, mokslo institutų, kolegijų ir kt.) bibliotekų<br />

katalogus į Lietuvos virtualią biblioteką (LVB).<br />

• Įdiegti virtualią dalykų rodyklę LVB.<br />

• Sujungti prieinamus pasaulio bibliotekų katalogus į<br />

LVB.<br />

• Sukurti VDDB pagal mokslo sritis (kryptis).<br />

• Sujungti VDDB ir LVB su Lietuvos mokslo ir studijų<br />

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys<br />

• Objektinės orientacijos duomenų bazių ir paskirstytųjų<br />

komponentinių sistemų projektavimo <strong>technologijos</strong>;<br />

• Virtualiosios ir e. bibliotekos;<br />

• E. dokumentų kolekcijos ir paieškos sistemos;<br />

• Paskirstytųjų duomenų bazių ir transakcijų<br />

modeliavimas bei šių modelių eksperimentiniai<br />

tyrimai;<br />

• Aplinkos aplikacijų tinklelio modeliavimas ir tyrimai;<br />

• Atvirųjų informacinių technologijų ir standartų<br />

taikymo schemų kūrimas bei tyrimai;<br />

• Informacinių technologijų taikymo mokymui tyrimas;<br />

• Paskaitų interaktyvumo užtikrinimo vaizdo<br />

konferencijų metu metodai;<br />

• Nuotolinių studijų organizavimo ir teikimo metodikos<br />

tyrimas ir taikomųjų priemonių kūrimas;<br />

• ITT rinkos akademinių sprendimų analizė: virtualios<br />

aplinkos, funkcionalumas, aparatinės platformos,<br />

paplitimas, <strong>technologijos</strong>, portalai;<br />

• Programinių priemonių kursams rengti kūrimas;<br />

• Nuotolinių mokymosi kursų teikimo ekonominiai<br />

modeliai;<br />

• E. mokymosi kursų kokybės užtikrinimo modeliai.<br />

susitarimą Nr. V8254“, KTU ITDC atlieka šios firmos<br />

užsakomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės<br />

plėtros darbus. Buvo sukurta ir 2007 m. firmai „Ex Libris<br />

Ltd“ perduota optimalaus MetaLib ir SFX programinių<br />

produktų integravimo ir įdiegimo programinė įranga.<br />

informacijos sistema (LieMSIS)<br />

• Integruoti laisvai prieinamus pasaulio VDDB į LVB.<br />

• Sudaryti sąlygas LVB ir VDDB patekti į užsienio<br />

virtualių bibliotekų ir kitų informacijos paieškos<br />

sistemų erdvę.<br />

• Skleisti informaciją apie projektą<br />

Projekto vykdymo laikotarpiu bus pasiekti tokie<br />

rezultatai:<br />

• LVB ir VDDB jungs 63 mokslo ir studijų institucijas.<br />

• Bus sukurtos 5 teminės VDDB pagal mokslo sritis<br />

(kryptis).<br />

• Lietuvos (17) ir užsienio (5) bibliotekų katalogai,<br />

teminės VDDB bus sujungtos į LVB.<br />

• Bus sudarytos sąlygos Lietuvos mokslo ir studijų<br />

informacijai patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir<br />

kitas informacijos paieškos sistemas (3).<br />

• Bus sukurta virtuali LVB dalykų rodyklė.<br />

• LVB ir VDDB teikiamoms paslaugoms bus<br />

registruota 90 000 studentų ir dėstytojų.<br />

• Bus sukurta projekto interneto svetainė.<br />

Projektą planuojama įgyvendinti per 39 mėnesius<br />

(2005 m. kovo 7 d. – 2008 m. gegužės 30 d.).


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas<br />

ir pateikimas skaitytojams<br />

Nuo 2005 m. kovo 7 d. <strong>Kauno</strong> <strong>technologijos</strong><br />

<strong>universitetas</strong> įgyvendina 2004–2006 metų BPD 2.4<br />

priemonės projektą „Lietuvos mokslo ir studijų<br />

e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“<br />

(paramos skyrimo sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-<br />

03/SUT-191). Projektu siekiama gerinti mokymosi visą<br />

gyvenimą sąlygas rengiant, kaupiant ir pateikiant mokslo<br />

ir studijų e. dokumentus dėstytojams ir studentams, o<br />

vėliau – Lietuvos visuomenei ir visuotinio interneto<br />

tinklo vartotojams.<br />

Projekto pagrindiniai uždaviniai:<br />

• Rengti ir diegti e. dokumentų parengimo, kaupimo ir<br />

pateikimo skaitytojams technologinius sprendimus.<br />

• Mokyti e. leidybos proceso dalyvius.<br />

• Atlikti bandomąjį visateksčių dokumentų duomenų<br />

bazių (VDDB) užpildymą e. dokumentais.<br />

• Atlikti bandomąją VDDB eksploataciją.<br />

• Skleisti informaciją apie projektą.<br />

Projekto vykdymo laikotarpiu bus pasiekti tokie<br />

rezultatai:<br />

Straipsniai<br />

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose<br />

1. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Žurauskas,<br />

Stanislovas; Targamadzė, Aleksandras; Žalys, Albertas.<br />

Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa) //<br />

Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo<br />

darbai / Vilniaus <strong>universitetas</strong>. ISSN 1392-0561. 2007,<br />

T. 40. p. 9–24.<br />

2. Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Franckevičius,<br />

Arūnas; Targamadzė, Aleksandras. ETD discovery<br />

services in Lithuania // ETD 2007 [Elektroninis<br />

išteklius]: Added Values to E-Theses:10th<br />

International Symposium on Electronic Theses and<br />

Dissertations, Uppsala, Sweden, June 13 - 16, 2007.<br />

Uppsala: Uppsala university, 2007. p. [1–10].<br />

3. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė,<br />

Aleksandras; Žurauskas, Stanislovas; Žalys, Albertas.<br />

Lithuanian study and research publications online<br />

(eLABa) // Preservation of Cultural Heritage<br />

in Electronic Environment: proceedings of the<br />

8th Congress of Baltic Librarians, May 17-19,<br />

2007, Tallin, Estonia. Tallin: Estonian Librarians<br />

Association, 2007. ISBN 978-9985-9345-6-2.<br />

p. 75–84.<br />

Straipsnių skaičius (indėlis)<br />

• Bus parengti e. leidybos technologinių sprendimų<br />

dokumentai (e. dokumentų rengimo, kaupimo,<br />

pateikimo tvarka ir reikalavimai rengiamiems e.<br />

dokumentams) – 2 vnt.<br />

• Bus parengti teminių VDDB nuostatai – 1 vnt.<br />

• Bus parengtos instrukcijos vartotojams, leidėjams,<br />

bibliotekininkams, padalinių administratoriams,<br />

VDDB administratoriams – 5 vnt.<br />

• Bus apmokyti e. leidybos proceso dalyviai tikslinių<br />

grupių (dėstytojai ir studentai) atstovai kompiuterinio<br />

raštingumo, dokumentų rengimo ir maketavimo,<br />

kompiuterinių ir informacinių sistemų administravimo,<br />

informacijos paieškos ir pateikimo – 100 vnt.<br />

• Bandomojo VDDB užpildymo proceso metu<br />

sukaupta mokslo ir studijų e. leidinių – 1200 vnt.<br />

• LVB ir VDDB teikiamoms paslaugoms bus<br />

registruota 90 000 studentų ir dėstytojų, kuriems<br />

suteikiama prieiga prie e. dokumentų.<br />

• Bus sukurta projekto interneto svetainė.<br />

Projektą planuojama įgyvendinti per 39 mėnesius<br />

(2005 m. kovo 7 d. – 2008 m. gegužės 30 d.).<br />

4. Mušankovienė, Vilma Rūta; Rėklaitis, Vytautas;<br />

Štreimikis, Antanas. E. leidybos mokymo modulių ir<br />

jų pravedimo kokybės vertinimas // Informacinės<br />

<strong>technologijos</strong> 2007: teorija, praktika, inovacijos =<br />

Information technologies 2007: theory, practice<br />

and innovations: tarptautinės mokslinės praktinės<br />

konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. gruodžio<br />

6-7 d., Alytus / Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus<br />

kolegija, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 96–103.<br />

5. Motekaitytė, Vida; Lionikas, Tomas; Pileckytė,<br />

Margarita. Pedagoginio vertinimo modeliai virtualiose<br />

mokymosi aplinkose // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 318–322.<br />

6. Pocius, Kęstutis; Rutkauskienė, Danguolė;<br />

Pociūtė, Eglė. Technologijų sąlygojami pokyčiai<br />

universitetuose // Informacinės <strong>technologijos</strong><br />

2007: konferencijos pranešimų medžiaga / <strong>Kauno</strong><br />

<strong>technologijos</strong> <strong>universitetas</strong>. ISSN 1822-6337. 2007.<br />

p. 332–336.<br />

Publikacijos rūšis Skaičius (autorių indėlis)<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1<br />

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2<br />

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a<br />

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose<br />

Kituose recenzuojamuose leidiniuose 3,13<br />

Nerecenzuojamuose leidiniuose 0,50<br />

Iš viso 3,63<br />

201


202<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Kompiuterinio raštingumo centras<br />

Adresas: Studentų g. 50-204 a, LT-51368 Kaunas<br />

Direktorius – doc. dr. Vytautas Petrauskas,<br />

tel./faks. (8 37) 300 390,<br />

el. p.: vypet@ifko.ktu.lt; krc@viesulas.ktu.lt<br />

Kompiuterinio raštingumo centras (KRC) įkurtas 2001 m.<br />

Centras veda šiuos kursus:<br />

• kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą,<br />

• raštvedybos kvalifikacijos kėlimo (Word 2000 ),<br />

• elektroninėmis skaičiuoklėmis dirbančių asmenų<br />

kvalifikacijos kėlimo (Excel 2000),<br />

• su duomenų bazėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos<br />

kėlimo (Access 2000),<br />

• asmenų, rengiančių pateiktis, kvalifikacijos kėlimo<br />

(Power Point 2000),<br />

• kompiuterizuoto įmonės (įstaigos) veiklos<br />

organizavimo (Outlook 2000),<br />

• komponentinio programavimo pagrindų,<br />

• projektavimo paketų naudojimo.<br />

Centras patikrina vartotojo kompiuterinio raštingumo<br />

lygį pagal pripažintą ECDL programą, išlaikiusiems<br />

testus išduoda licencinius ECDL pažymėjimus.<br />

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras<br />

Adresas: Studentų g. 50-214c, LT-51368 Kaunas<br />

Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius,<br />

tel (8 37) 300 392<br />

Faks.( 8 37) 453990,<br />

el. p.: ekaza@ifko.ktu.lt; egidijus.kazanavicius@ktu.lt<br />

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras (RLKSC) įkurtas<br />

2005 m.<br />

KTU RLKSC yra struktūrinis finansavimosi pagrindais<br />

veikiantis Informatikos fakulteto mokslo padalinys,<br />

veikiantis pagal Universiteto statutą. Centre atliekami<br />

realaus laiko sistemų kūrimo fundamentiniai ir taikomieji<br />

moksliniai tyrimai bei mokslinės ir technologinės plėtros<br />

projektai, organizuojama produktų gamyba ir diegimas.<br />

Centras bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais,<br />

verslo kompanijomis, vykdo ES finasuojamus mokslinių<br />

tyrimų projektus. Vien tik bendradarbiaujant su TEO<br />

LT AB per pastaruosius penkerius metus vykdyta keletas<br />

projektų GALA, TVMOZAIKA, AXMEDIS, kurie<br />

šiandien yra įdiegti į komercinę aplinką.<br />

Darbuotojai<br />

Jaunesn. mokslo darbuotojai: Vygintas Kazanavičius, Laura<br />

Ostaševičiūtė<br />

Vyr. inžinierius Rolandas Girčys<br />

Inžinierius Juozas Dovydaitis<br />

Inžinierius programuotojas Algirdas Dobrovolskis<br />

Laborantė Anžela Fomina<br />

Centro veikloje dalyvauja ir kiti Kompiuterių katedros<br />

mokslo pedagoginiai darbuotojai.


<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

Tyrimų tematika<br />

Integruoti e. turinio valdymo ir perdavimo<br />

sprendimai<br />

Sukurta e. turinio valdymo bei perdavimo technologija,<br />

skirta skaitmeninei televizijai ir jos aplinkoje teikiamoms<br />

paslaugoms. Darbo rezultatai panaudoti ir įdiegti TEO<br />

LT.<br />

Būsto valdymo <strong>technologijos</strong> ir sprendimai (Smart<br />

Home, Extended Home)<br />

Suprojektuotas naujos kartos būsto įterptinis kompiuteris<br />

ir jo programinė įranga. Realizuotas prototipas, parengta<br />

gamybos ir diegimo techninė dokumentacija. Darbai<br />

atliekami pagal bedradarbiavimo sutartį su UAB „Elsis<br />

TS“.<br />

IPTV ir paslaugos vartotojams<br />

Projekto „TV Mozaika“ aplinkoje sukurta ir realizuota<br />

IPTV paslaugų kūrimo ir valdymo sistema, susidedanti<br />

iš informacinės, skaitmeninių teisių valdymo, paslaugų<br />

administravimo, paslaugų kūrimo ir paslaugų vartotojo<br />

sąsajų valdymo posistemių. Sistema integruota su esama<br />

TEO LT IPTV sistema GALA TV. Sukurta sistema<br />

yra tiesiogiai susijusi su jos vartotojais įvairiais lygiais.<br />

Šios sistemos vartotojai yra administratoriai, paslaugų<br />

kūrėjai ir paslaugų vartotojai. Kiekviena iš šių grupių<br />

prie sistemos gali prisijungti per įvairius techninės bei<br />

programinės įrangos derinius – architektūras.<br />

Serverio pusės techninę įrangą sudaro specializuoti<br />

sertifikuoti serveriniai kompiuteriai bei specializuota<br />

programinė įranga. Paslaugų kūrėjai TV paslaugas gali<br />

kurti nutolusiame kompiuteryje, kuris gali ir nepriklausyti<br />

operatoriaus vietiniam tinklui. Paslaugų vartotojai<br />

naudotis sistema gali per specializuotą STB priedėlį<br />

(specializuota techninė įranga, skirta per internetą į<br />

vaizdo įrangą perduoti IP TV signalą), prijungtą prie<br />

MTEP projektai<br />

6-osios bendrosios programos projektas.<br />

Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių<br />

problemų sprendimas (uSWN) / KTU koordinatorius<br />

prof. E. Kazanavičius.<br />

Projekto tikslas – sukurti metodiką ir sistemą, kurti,<br />

projektuoti ir diegti mikrojutiklinius tinklus įvairiems<br />

taikymo uždaviniams spręsti, o pasikeitus reikalavimams<br />

ar naujiems uždaviniams – greitai perkonfigūruoti<br />

ir adaptuoti esamą tinklą. Pagrindinis šios sistemos<br />

elementas – mikrojutiklinis procesorius, kuriam<br />

reikalinga sisteminė ir taikomoji įranga, tenkinanti<br />

nedidelį energijos suvartojimą, greitą duomenų<br />

perdavimą, jų saugos užtikrinimą, gedimų ir pažeidimų<br />

savidiagnostiką ir atsitaisymą, sistemos perkonfigūravimą<br />

ir integraciją į kitas sistemas. Sukurta universali<br />

daugiasluoksnė mikrojutiklinio procesoriaus programinė<br />

ir tarpininkavimo įranga, pritaikyta kuriamam naujo tipo<br />

bevielio jutiklio lustui, kuris bus gaminamas ES. Projekto<br />

prototipas diegiamas Birštono savivaldybėje, sanatorijose<br />

besigydančių ligonių bioparametrams sekti ir apdoroti<br />

realiu laiku, ligonių buvimo vietai nustatyti ir teritorijos<br />

apsaugai ir stebėsenai užtikrinti.<br />

6-osios bendrosios programos projektas.<br />

Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės<br />

televizoriaus. Vartotojai sistemą gali valdyti nuotoliniu<br />

televizoriaus pultu, gauti teikiamas paslaugas ir peržiūrėi<br />

paslaugų vartojimo statistiką.<br />

Informacijos apdorojimo ir perdavimo elektronikos<br />

įtaisų projektavimas<br />

Suprojektuota ir realizuota bevielės perimetro apsaugos<br />

mikrojutiklinio procesoriaus prototipo techninė ir<br />

programinė įranga. Sukurta ir realizuota žmogaus judesių<br />

analizės sistema, paremta netiesinių sistemų analizės<br />

metodais, Sudaryta žmogaus judesių ir fizinių apkrovų<br />

valdymo ir įvertinimo metodika. Darbo rezultatai įdiegti<br />

UAB „Baltec CNC Technologies“ kompiuterizuotame<br />

sportiniame treniruoklyje pagal projektą, remiamą<br />

Europos struktūrinių fondų.<br />

Skaitmeninis signalų apdorojimas ir architektūros<br />

Sukurtas neardomosios kontrolės skaitmeninių<br />

signalų apdorojimo algoritmas medžiagų sluoksnio<br />

storiui įvertinti, naudojant skaitmeninės optimizacijos<br />

ir prognozavimo metodus. Realizuota matematinė<br />

modeliavimo sistema MATLAB aplinkoje.<br />

Sukurtas ir realizuotas buitinio šaldiklio intelektualios<br />

kompiuterinės sistemos modelis. Jo realizacija paremta<br />

daugiaagenčių sistemų metodologija. Sukurtas<br />

apibendrintas agentinis modelis, jo pagrindu sukurtas<br />

paslaugų teikimo sistemos modelis ir jų kūrimo metodika.<br />

Nuotolinio mokymo <strong>technologijos</strong> ir priemonės<br />

IPTV aplinkoje<br />

Sudaryta nuotolinio mokymo technologijų ir priemonių<br />

strategija ir metodika, skirta kurti mokymosi paslaugoms<br />

IPTV aplinkoje. Pasiūlyta vizija yra įtraukta į Nacionalinės<br />

visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių<br />

technologijų platformos (NEM) strategiją.<br />

perdavimo sistemos (AXMEDIS) / KTU<br />

koordinatorius prof. E. Kazanavičius.<br />

AXMEDIS – Automatinė turinio gamyba ir platinimas<br />

daugiaplatformėje terpėje. Tai sistema, leidžianti<br />

skaitmeninio turinio gamintojams, transliuotojams ir<br />

vartotojams kurti bet kokį skaitmeninį turinį (videofilmus,<br />

muziką, atvirukus, fotografijas, dokumentus ir kt.) įvairiais<br />

formatais, jį transformuoti į bet kokius perdavimo<br />

kanalus ir įrenginius (STB, IPTV, interneto kompiuterius,<br />

delninius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, audio ir<br />

videogrotuvus ir kt.) perduoti visais kanalais, apsaugoti<br />

turinį ir jį valdyti elektroniniais kontraktais pagal savo<br />

nustatytas naudojimo taisykles ir tvarką. Projektą vykdo<br />

nemaža ES mokslo ir verslo institucijų, iš jų Lietuvoje<br />

– TEO LT AB, VRS Grupė, KTU RLKSC.<br />

Interneto skaitmeninės telefonijos (VOIP) kliento<br />

sistema: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8381 / Vadovas<br />

prof. E. Kazanavičius.<br />

Sukurta internetinės telefonijos kliento sistema, jos<br />

sisteminė ir programinė įranga, skirta palaikyti balso,<br />

videotelefonijos protokolus. Sistemoje sukurti ir įdiegti<br />

informacijos apdorojimo ir suspaudimo metodai,<br />

užtikrinantys duomenų mainus ADSL nedidelės<br />

spartos interneto tinkluose. Sukurta patogi ir nedidelės<br />

203


204<br />

<strong>INFORMATIKOS</strong> <strong>FAKULTETAS</strong><br />

apimties vartotojo programinė klientinė įranga, kuri<br />

gali būti lengvai integruojama į bet kokius terminalinius<br />

įrenginius – asmeninius kompiuterius, delninius<br />

kompiuterius, sumaniuosius (smart) bevielius telefonus su<br />

interneto prieiga, televizijos priedelius.<br />

Pastatų inžinerinių sistemų kompiuterizavimo<br />

tyrimų bei kompiuterizacijos diegimo mokslinė<br />

studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8421 / Vadovas<br />

prof. E. Kazanavičius.<br />

Pagrindinės mokslinių taikomųjų tyrimų kryptys bei<br />

koncepcijos, kuriant automatizuotą apskaitos ir valdymo<br />

sistemą, buvo:<br />

• Tyrimai, susiję su aplinkos taršos didėjimu dėl<br />

neracionalios energijos gamybos ir vartojimo.<br />

• Energijos išteklių gamybos, apskaitos ir valdymo<br />

procesų tyrimai ir modeliavimas. Sukurtas veiklų<br />

procesų modelis ir jo pagrindu sudaryta automatizuota<br />

energijos apskaitos ir valdymo sistema.<br />

• Būsto arba pastato šildymo sistemų problemų analizė<br />

ir valdymo metodų analizė bei tyrimai. Sukurtas būsto<br />

modelis.<br />

• Lygiagretaus ir paskirstyto apdorojimo bei realaus<br />

laiko taikomieji tyrimai. Gautos žinios panaudotos<br />

Testuojama RLKSC sukurta IPTV paslaugų valdymo ir teikimo sistema TV MOZAIKA<br />

kuriant programinę įrangą. Sukurta infrastruktūra,<br />

kurią sudaro taikomosios sistemos, operacinės<br />

sistemos, komunikacinio tinklo ir tarpinio sluoksnio<br />

funkcionalumo bei duomenų ir srautų tyrimo modelis.<br />

Remiantis tyrimų rezultatais sukurtas sistemos prototipas,<br />

kuris bus diegiamas į komercinę aplinką.<br />

Interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo<br />

sistemos prototipo sukūrimas: ūkio subjekto<br />

užsakymas Nr. 8435 / Vadovas prof. E. Kazanavičius.<br />

Paslauga GALA – TEO LT AB pateikė rinkai<br />

skaitmeninės televizijos, transliuojamos interneto<br />

protokolo būdu (IPTV), paslaugą GALA. IPTV<br />

technologija unikali tuo, kad leidžia vartotojui<br />

kontroliuoti, ką, kaip ir kada jis žiūri per televizorių.<br />

TV MOZAIKA – interaktyvių TV paslaugų valdymo<br />

ir teikimo sistemos prototipo sukūrimas. Tai inovatyvi<br />

programinės įrangos sistema, sujungsianti įvairių turinio<br />

teikėjų paslaugas su TEO tinklu, IT sistemomis bei<br />

vartotojo galine įranga. Projektas remiamas Europos<br />

struktūrinių fondų, verslo partneriai – TEO LT AB, UAB<br />

„Tildė“; mokslinius tyrimus vykdo KTU RLKSC.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!