liela_rokasgramata_2013-1

llkc.lv

liela_rokasgramata_2013-1

Rokasgrāmata

platību maksājumu

saņemšanai 2013. gadā

Rīga, 2013


Labdien, godātie lauksaimnieki!

2013. gads Latvijas lauksaimniecībai un lauku videi kopumā ļoti nozīmīgs – tas laiks, kad izvērtējam, kā

esam saimniekojuši pašreizējā Eiropas Savienības (ES) plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam,

ko esam ieguvuši, arī to, ko, iespējams, darījuši ne tik pareizi. Un, kas vēl būtiskāk, ko nākamajā ES

plānošanas periodā no 2014.līdz 2020. gadam varētu darīt labāk un racionālāk, lai arī turpmākajos gados

Latvijas lauksaimniecība attīstītos.

Pēc Eiropas Savienības dalībvalstu premjerministru Eiropadomes lēmuma ir zināms, kāds būs Eiropas

atbalsts mūsu valsts lauksaimniekiem nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Saskaņā ar šo 2013. gada 8.

februāra lēmumu Latvijas tiešajos maksājumos saņemamais finansējums nākošajā plānošanas periodā palielināsies no 731

miljona līdz 1,717 miljardiem eiro vai par 135 procentiem salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas periodu. Savukārt

lauksaimniecībā un lauku attīstībā kopumā nākošajā plānošanas periodā finansējums pieaugs par 50 procentiem.

Viena no Zemkopības ministrijas 2013. un turpmāko gadu prioritātēm ir zeme – katra zemes hektāra maksimāli efektīvāka un

rentablāka izmantošana, lai saglabātu un attīstītu lauksaimniecisko ražošanu. Kopš 2012. gada Zemkopības ministrijā ciešā

sadarbībā ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām notiek intensīvs darbs pie jaunās Lauku attīstības programmas

sagatavošanas – tieši šī programma noteiks, kāda būs Latvijas lauksaimniecības virzība nākamajos septiņos gados.

Ir skaidrs, ka tiešo maksājumu sistēmai ir jānodrošina iespēja sniegt finansiālu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kas

nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Tiešie maksājumi ir paredzēti un nepieciešami lauksaimniekiem, lai viņi spētu

konkurēt tirgū. Savukārt pasākumiem lauku ainavas uzturēšanai atbalsts rodams lauku attīstības atbalsta programmu ietvaros.

ES Kopējās lauksaimniecības politikas un tiešo maksājumu sistēmas nosacījumiem ir jānodrošina lauksaimnieciskā darbība

uz visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Lai to panāktu, jau no 2014. gada ir jāparedz dalībvalstīm iespēja noteikt tiešo

maksājumu atšķirīgas vērtības, lai lielāko atbalstu saņemtu tieši ražojošie lauksaimnieki, pamatojoties uz zemes izmantošanas

veidu.

Veiksmīgu saimniekošanu Latvijas laukos novēlot,

Zemkopības ministre /Laimdota Straujuma

Godātie platību maksājumu pretendenti!

Pēc garās ziemas atkal klāt ir kārtējā gada platību maksājumu sezona, kad Jums ir iespēja Lauku

atbalsta dienestā iesniegt iesniegumus dažādu valsts un Eiropas Savienības sniegto atbalstu

saņemšanai.

Šogad noslēdzas 2007. -2013.gada plānošanas periods. Līdz ar to noslēguma gads solās būt jaunas un

svarīgas informācijas bagāts. Joprojām dažādos līmeņos tiek strādāts pie Eiropas Savienības Kopējās

lauksaimniecības politikas reformas īstenošanas darba dokumentiem, kas ieviesīs pārmaiņas jaunajā

plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam.

Šogad ir izmaiņas gan tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumos, gan valsts un Eiropas

Savienības lauku attīstības atbalsta pasākumos - vides un lauku ainavas uzlabošanai. Informāciju par visiem 2013.gada

jauninājumiem un izmaiņām platību maksājumos Jūs atradīsiet gan šajā rokasgrāmatā, gan arī Lauku atbalsta dienesta mājas

lapā.

Kā jau katru gadu, arī šoreiz turpinu visus aicināt izmantot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu. Šādi

Jums būs lielāka iespēja sekot līdzi iesniegto iesniegumu izvērtēšanas procesam, savlaicīgi paziņot mums par

nepieciešamajām izmaiņām, kuras vēlaties pieteikt.

Ar prieku varu teikt, ka Lauku atbalsta dienesta speciālisti rudens- ziemas periodā ir ieguldījuši lielu darbu, lai šogad pavasarī

Jūs iepazīstinātu ar vairākām jaunām iespējām, ko piedāvā elektroniskā pieteikšanās sistēma. Piemēram, būs iespēja atsevišķi

iesniegt rakstisku apliecinājumu par tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī

lauku bloku precizēšanas pieprasījumus.

Jaunumi būs arī tiem klientiem, kuri savus iesniegumus iesniegs papīra formātā. Šogad, saņemot Lauku bloku karti, tā

izskatīsies nedaudz citādi. Kartēs būs redzama Jūsu iepriekšējā gadā sniegtā informācija, kas Jums palīdzēs, aizpildot

2013.gada platību maksājumu iesniegumus.

Mēs kopīgi esam centušies detalizēti un precīzi atspoguļot normatīvo aktu prasības, tās skaidrot ar dažādiem uzskatāmiem

piemēriem.

Vēršu uzmanību uz to, ka šogad stājusies spēkā jauna savstarpējās atbilstības prasība, kas būs saistoša tikai tiem atbalsta

pretendentiem, kuri pieteiks platību maksājumiem 50 ha vai vairāk, un, ja no šīs platības 50% vai vairāk būs pastāvīgās

pļavas un ganības vai aramzemē sētie zālāji, vai nektāraugi.

Aicinām Jūs rūpīgi sekot līdzi atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atgādinām, ka tie vairākiem atbalsta veidiem var

mainīties ik gadu!

Visa Lauku atbalsta dienesta vārdā vēlu sekmes 2013.gada sezonā un, lai katram no Jums izdodas šajā informatīvajā

materiālā atrast kādu noderīgu padomu, gūt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem.

Lauku atbalsta dienesta direktore /Anna Vītola-Helviga


SATURS

ROKASGRĀMATĀ LIETOTO SAĪSINĀJ UMU UN TERMINU SKAIDROJ UMS .............................................. 6

GALVENĀS IZMAIŅAS 2013. GADĀ .............................................................................................................................................. 7

SVARĪGĀKIE DATUMI ..................................................................................................................................................................... 8

1. PLATĪBU MAKSĀJUMI ................................................................................................................................................................. 9

1.1. ATBALSTS PAR LI Z PLATĪBU ............................................................................................................ 9

1.2. ATBALSTS PAR MEŽA ZEMI .............................................................................................................. 9

2. ATBALSTA SAŅĒMĒJS ................................................................................................................................................................. 9

3. PLATĪBU ATBALSTA VEIDI ...................................................................................................................................................... 10

4. TIEŠIE MAKSĀJUMI ................................................................................................................................................................... 10

4.1. VPM ................................................................................................................................................... 10

4.2. PĀREJ AS POSMA VALSTS ATBALSTS ............................................................................................... 12

4.2.1. PPVA PAR LOPI EM ......................................................................................................................... 13

4.2.2. ATDALĪTAIS PP VA ......................................................................................................................... 13

4 .2.2.1. ATDALĪTAIS PP V A PAR PLAT ĪB ĀM ............................................................................................................. 13

4 .2.2.2. ATDALĪTAIS PP V A PAR LAU K AU GU P L AT ĪB Ā M .......................................................................................... 13

4 .2.3.3. ATDALĪTAIS PP V A PAR P IENU .................................................................................................................... 13

4 .2.3.4. ATDALĪTAIS P P V A PAR LIE LLO P IEM .......................................................................................................... 14

4 .2.3.5. ATDALĪTAIS PP V A ĪP AŠO S GAD ĪJUM O S JAU N AJ IEM LAU KS A IM N IE K IEM .................................................... 14

4 .2.3.6. ATDALĪ TAIS PP V A PAR KAR TUP E ĻU C IE T I ................................................................................................. 14

4 .2.3.7. ATDALĪTAIS PP V A PAR NOKAU T IEM V A I EKSPOR TĒ T IEM LIE L LO P IEM ...................................................... 14

4.3. ATSEVIŠĶAIS MAKSĀJUM S PAR CUKURU ........................................................................................ 15

4.4. ĪPAŠAIS ATBALSTS PAR PIENU ........................................................................................................ 15

4.5. ĪPAŠAIS ATBALSTS LOPBARĪBAS AUGU SĒ KLU UN SĒKLAS KARTUP EĻU K VALITĀTES

UZLABOŠANAI ......................................................................................................................................... 15

4.6. ĪPAŠAIS ATBALSTS CIETES K ARTUPEĻU K VALITĀTES UZLABOŠANA I.......................................... 16

5. LAUK U ATTĪSTĪBAS MAKSĀJUMI ....................................................................................................... 18

5.1. MAZĀK LAB VĒLĪGO APVIDU ATBALSTS .......................................................................................... 18

5.2. LIZ PLATĪBA NATURA 2 000 TERITORIJ Ā ......................................................................................... 20

5.3. NIM ATBALSTS ................................................................................................................................. 20

5.4. AGROVIDE ........................................................................................................................................ 21

5.4.1. AGROVIDES PIE CU GADU SAISTĪBAS ............................................................................................ 21

5 .4.1.1. AGROV ID ES S A IS T ĪB U SAM AZ IN ĀŠ AN A ..................................................................................................... 22

5 .4.1.2. AGROV ID ES SAIS T ĪB U PAP LAŠ IN ĀŠ A NA..................................................................................................... 23

5 .4.1.3. AGROV ID ES SAIS T ĪB U NOD OŠ AN A / PĀR ŅEMŠAN A .................................................................................... 23

5.4.2. BLA ATBALSTS ............................................................................................................................... 24

5.4.3. BDUZ ATBALSTS ............................................................................................................................ 28

5.4.4. IDIV ATBALSTS .............................................................................................................................. 30

5.4.5. RLZP ATBALSTS ............................................................................................................................. 31

5.4.6. BI ATBALSTS .................................................................................................................................. 32

5.4.7. LDGRS ATBALST S .......................................................................................................................... 33

6. BEZAKCĪZES DEGVIELA .......................................................................................................................................................... 34

7. PIETEIKŠANĀS ATBALSTA MAKSĀJUMIEM ...................................................................................................................... 35

7.1. IESNIEGUMA IESNIEGŠANA PERSONĪGI VA I SŪTĪŠANA PA PASTU ................................................ 35

7.2. PIETEIKŠANĀS MAKSĀJUMIEM, IZMANTOJO T ELEKTRONISK O PIETEIKŠANĀS

SISTĒMU .................................................................................................................................................. 36

8. PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGUMS ................................................................................................................................... 37

9. UZ ATBALSTU TIESĪGĀ LIZ ..................................................................................................................................................... 39

3


10. KULTŪRU KODI ......................................................................................................................................................................... 40

11. SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA ................................................................................................................................................... 41

12. LIZ APSEKOŠANA ..................................................................................................................................................................... 46

13. ATBALSTA MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 2013. GADĀ .......................................................................... 47

14. „PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGUMS 2013.GADĀ” AIZPILDĪŠANA .......................................................................... 51

15. „ATBALSTA IESNIEGUMS PASĀKUMA „AGROVIDES MAKSĀJUMI’’ APAKŠPASĀKUMIEM 2013.GADĀ”

AIZPILDĪŠANA ................................................................................................................................................................................. 52

16. LAUKU BLOKU KARTE............................................................................................................................................................ 53

16.1. LAUKU BLOKU K A TRES AIZPILDĪŠANA ......................................................................................... 54

16.2. AGROVIDES LAUKU BLOKI ............................................................................................................. 56

17. „ATBALSTA IESNIEGUMS „NATURA 2000 MAKSĀJUMI” .............................................................................................. 57

(MEŽA ĪPAŠNIEKIEM) 2013.GADĀ” AIZPILDĪŠANA .............................................................................................................. 57

18. PAPILDINĀJUMI UN LABOJUMI ........................................................................................................................................... 58

19. ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI ............................................................................................................................................................. 58

20. IESNIEGUMA, SAIMNIECĪBAS UN ATDALĪTĀ PPVA NODOŠANA/PĀRŅEMŠANA ................................................. 59

21. IZMAIŅAS KLIENTA DATOS .................................................................................................................................................. 60

22. IESNIEGUMA ATSAUKŠANA .................................................................................................................................................. 60

23. IESNIEGUMA ADMINISTRĒŠANAS KĀRTĪBA ................................................................................................................... 61

24. IESNIEGUMA, TĀ PIELIKUMA(-U) DATU PĀRBAUDE UN KĻŪDAS ............................................................................ 62

25. RAKSTISKI APLIECINĀJUMI PAR TIESĪBĀM APSAIMNIEKOT .................................................................................. 63

ATBALSTAM PIETEIKTO LIZ ...................................................................................................................................................... 63

26. ATBALSTA APJOMS, TĀ IZMAKSA UN SAMAZINĀJUMI ............................................................................................... 63

27. SŪDZĪBU, IESNIEGUMU UN LŪGUMU IESNIEGŠANAS .................................................................................................. 68

UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA ...................................................................................................................................................... 68

28. SAISTOŠĀ LIKUMDOŠANA VALSTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS ATBALSTAM 2013.GADĀ .................................. 70

1. PIELIKUMS71

MAZĀK LAB VĒLĪGO APVI DU SARAKSTS ................................................................................................ 71

2.PIELIKUMS

DEKLARĀCIJA PAR „LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRAUGU AUDZĒŠANU BIOGĀZEI” 2013.GADĀ ........................ 84

3.PIELIKUMS

IESNIEGUMS ĪPAŠAJ AM ATBALSTAM CIETES KARTUPEĻU K VALITĀTES UZLABOŠANAI 2013.GADĀ . 85

4.PIELIKUMS

IESNIEGUMS ĪPAŠAJAM ATBALSTAM LOPB ARĪBAS AUGU SĒKLU UN SĒKLAS KARTUPEĻU

KVALITĀTES UZLABOŠAN AI 2013.GADĀ ................................................................................................ 86

4


5. PIELIKUMS

„IESNIEGUMS PASĀKUMA „AGROVIDES MAKSĀJUMI” APAKŠPASĀKUMĀ „ LAUKSAIMNIECĪBAS

DZĪVNIEKU ĢENĒTISK O RESURSU SAGLABĀŠANA” 2013. GADĀ” ......................................................... 87

6. PIELIKUMS

PLATĪBU MAKSĀJUMU IE SNIEGUMA /ATDALĪTO PĀREJ AS POS MA VALSTS ATBALSTA

MAKSĀJUMU / AGROVIDE S SAISTĪBUNODOŠANA UN PĀRŅEMŠANA .................................................... 90

7. PIELIKUMS .......................................................................................................................................... 91

LAD KLIENTA (JURIDISKAS PERSONAS) VEIDLAPA

8.PIELIKUMS ........................................................................................................................................... 93

LAD KLIENTA (FIZISKAS PERSONAS) VEIDLAPA

9. PIELIKUMS

IESNIEGUMS LAUKU B LO KU KARTES PRECIZĒŠAN AI1 ......................................................................... 95

10. PIELIKUMS

IESNIEGUMS PLATĪBAS IEKĻAUŠANAI KAŅEPJU THC MONITORINGĀ 2013 .GADĀ .............................. 96

11. PIELIKUMS

VIENOTAJ AM PLATĪBAS MAKSĀJUMAM DEKLARĒTĀS KAŅEPJ U SĒJ PLATĪBAS 2013.GADĀ ............... 97

12. PIELIKUMS

SAISTĪBU NODOŠANA UN PĀRŅEMŠANA PASĀK UMA „AGROVIDES MAKSĀJUMI”

APAKŠPASĀKUMAM “LAUK SAIMNIECĪBAS DZĪVNIE K U ĢENĒTISK O RESURSU SAGLAB ĀŠANA” ........ 99

13.PIELIKUMS

IESNIEGUMS DĪZEĻDEGV IELAS PIEŠĶIRŠANAI, KURAI PIEMĒRO AKCĪZE S NODOKĻA

ATBRĪVOJ UMU ...................................................................................................................................... 101

LAUK U ATBALSTA DIENE STA REĢIONĀLO LAUKSA IMNIECĪBAS PĀRVALŽU ADRESES UN

TĀLRUŅA NUMURI ................................................................................................................................ 103

AGROVIDE APAKŠPASĀKU MU SERTIFICĒJOŠO INS TITŪCIJU ADRESES UN TĀLRUŅA NUMURI ........ 104

JAUTĀJUMI PAŠK ONTROL EI ................................................................................................................ 105

ŠIS IR INFORMATĪVA RAKSTURA MATERIĀLS, KAS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ EIROPAS

SAVIENĪBAS UN LATVIJAS REPUBLIKAS NORMATĪVAJIEM AKTIEM UN MINISTRU KABINETA

NOTEIKUMU PROJEKTIEM!

Rokasgrāmatā ietverti valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas nosacījumi tiešajiem maksājumiem un

pasākumiem vides un lauku ainavas uzlabošanai, skaidrojumi atbalsta pieteikumu aizpildīšanai, piemēri, kas ļaus

izprast iespējamos atbalsta samazinājumus, kā arī cita būtiska informācija maksājumu saņemšanai.

Galvenos atbalstu saņemšanas nosacījumus atradīsiet Rokasgrāmatas 13.sadaļā „ATBALSTA

MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 2013. GADĀ’’!

5


ROKASGRĀMATĀ LIETOTO SAĪSINĀJUMU UN TERMINU SKAIDROJUMS

ACM Atsevišķais maksājums par cukuru

ADE Akcīzes dīzeļdegviela

Agrovide LAP pasākums Agrovides maksājumi

BLA Agrovides apakšpasākums Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība

BDUZ Agrovides apakšpasākums Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos

IDIV Agrovides apakšpasākums Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana

RLZP Agrovides apakšpasākums Rugāju lauks ziemas periodā

BI Agrovides apakšpasākums Buferjoslu ierīkošana

LDGRS Agrovides apakšpasākums Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana

Agrovides pielikums Platību maksājumu iesnieguma 2013.gadā pielikums „Atbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem 2013.gadā”

AKC Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti

AKEL Atdalītais PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem

ALA Atdalītais PPVA par laukaugu platībām

ALM Atdalītais PPVA par liellopiem

APKV Atdalītais PPVA par pienu

APL Atdalītais PPVA par platībām

BVZ bioloģiski vērtīgais zālājs

cm centimetrs

EK Eiropas Komisija

EPS Elektroniskā pieteikšanās sistēma

GPS Globālā pozicionēšanas sistēma

ha hektārs

Iesniegums „Platību maksājumu iesniegums 2013.gadā”

IKC Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai

IPKV Īpašais atbalsts par pienu

ISA Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai

JAL Atdalītais PPVA īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem

karte lauku bloku karte, ko sagatavo LAD

k.k. kultūras kods

KKI kompetentā kontroles iestāde

kultūra lauksaimniecības kultūraugs

LAD Lauku atbalsta dienests

LAP Latvijas Lauku attīstības programma 2007. – 2013.gads

lauks vienlaidus zemes gabals, kurā viens lauksaimnieks audzē vienu kultūru

LDC “Lauksaimniecības datu centrs”

LDGRS iesniegums „Iesniegums pasākuma „Agrovide” apakšpasākumam „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” 2013.gadā”

LielV liellopu vienība

LIZ lauksaimniecībā izmantojamā zeme

LIZ platība Natura 2000

LAP pasākums Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar direktīvu 2000/60/EK

teritorijā

LLVN laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi

LR Latvijas Republika

LVL Latvijas Republikas nacionālā naudas vienība - lats

m metrs

m 3 kubikmetrs

Meža pielikums

Platību maksājumu iesnieguma 2013.gadā pielikums „Atbalsta iesniegums „Natura 2000” maksājumiem (meža īpašniekiem)

2013.gadā”

mēn. mēnesis

min. minimāls

MK Ministru kabinets

MLA LAP pasākums Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas

MMP

minimālās mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas nacionālos tiesību

aktos

NIM LAP pasākums Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)

Nr. numurs

Nr.p.k. numurs pēc kārtas

PPG pastāvīgās pļavas un ganības

PVD Pārtikas un veterinārais dienests

PVTM papildu valsts tiešie maksājumi

PPVA pārejas posma valsts atbalsts

RLP reģionālā lauksaimniecības pārvalde – LAD struktūrvienība, kas pilda LAD funkcijas noteikta reģiona teritorijā

SA savstarpējā atbilstība

saistību periods Agrovides piecu gadu brīvprātīgu saistību periods

SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību

sk. skatīt

STC VSIA Sertifikācijas un testēšanas centrs

t.sk. tai skaitā

THC tetrahidrokanabinols

u.c. un cits

VAAD Valsts augu aizsardzības dienests

VK sertifikācijas institūcija Vides kvalitāte

VID Valsts ieņēmumu dienests

VMD Valsts meža dienests

VPM Vienotais platības maksājums

VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VVD Valsts vides dienests

VZD Valsts zemes dienests

6


GALVENĀS IZMAIŅAS 2013. GADĀ

Papildus valsts tiešie maksājumi (PVTM) tiek aizstāti ar pārejas posma valsts atbalstu (PPVA) (skatīt Rokasgrāmatas

4.2. sadaļu ).

Aizstāti tiek gan ar ražošanu saistītie PVTM (par zīdītājgovīm, aitu mātēm), gan par vēsturiski saražotajām vienībām

maksātie PVTM (visi atdalītie PVTM). Atbalsta saņemšanas nosacījumi ir identiski kā 2012.gadā. Mainās tikai

atbalsta nosaukuma ievaddaļa, piem.:

„Atdalītais PVTM par platībām” tiek aizstāts ar „Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām”.

Lauku bloku kartes papildinātas ar iepriekšējā gadā noteiktiem laukiem un platībām.

Lai vienkāršotu lauku iezīmēšanu kartēs, iepriekšējā gada pretendentiem, ņemot vērā 2012.gada pārbaužu uz vietas un

administratīvo kontroļu rezultātā noteiktās platības, kā arī papīra formātā iesniegto karšu lauku digitalizēšanu, kartēs jau

tiks norādīti lauki un to attiecīgā platība, taču tie nebūs numurēti.

Pretendenta pienākums ir laukus kartē sanumurēt un atbilstoši deklarēt Platību maksājumu iesniegumā, un, ja

nepieciešams, kartē veikt izmaiņas lauka ģeometriskajā zīmējumā (skatīt 16.sadaļu).

Papildu iesniedzama veidlapa, ja kultūraugus audzē biogāzes ražošanai.

Par platībām, kurās audzē kultūraugus, ko paredzēts izmantot biogāzes ražošanai un pretendē uz VPM /VPM un MLA

atbalstu, pretendentam papildus platību maksājumu iesniegumam jāiesniedz deklarācija par „Lauksaimniecības

kultūraugu audzēšanu biogāzei” 2013.gadā”(skatīt 2.pielikumu), kurā jānorāda:

Iesniegumā deklarētā lauka attiecīgais numurs un platība;

kultūrauga kods un nosaukums;

uzņēmums, kura biogāzes ražotnei piegādās ražu;

plānotais piegādājamais daudzums, tonnās.

NIM atbalstu nepiešķir pretendentam, kam uzsākts vai iestājies maksātnespējas process.

Meža īpašnieks - saimnieciskās darbības veicējs, kas ir nonācis finansiālās grūtībās un kam saskaņā ar LAD Klientu

reģistra datiem uz kārtējā gada 11.jūniju ir uzsākts vai iestājies maksātnespējas process, nav tiesīgs kārtējā gadā

saņemt NIM atbalstu.

NIM atbalsta likme palielināta no 60 uz 80 EUR/ha.

Pasākumā “Agrovides maksājumi”:

jaunas saistības par atsevišķu dzīvnieku var uzņemties tikai LDGRS apakšpasākumā;

atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību;

par vienu gadu ir tiesības pagarināt saistību periodu agrovides maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto

saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu;

ja BLA atbalstam pieteiktās PPG nebūs nopļautas līdz 15.08.2013., BLA atbalstu par konkrēto platību kārtējā

gadā nepiešķirs. Ja pārkāpums atkārtosies, BLA saistības par konkrēto platību tiks pārtrauktas un atbalsta

pretendentam būs jāatmaksā LAD visa par attiecīgo platību iepriekš saņemtā atbalsta summa.

ja pretendents ir iesniedzis Iesniegumu, bet nav iesniedzis Agrovides pielikumu, atbalstu izmaksā, ja

izpildīti noteikti nosacījumi (skatīt 5.4.1.sadaļu).

Savstarpējā atbilstība (skatīt 11.sadaļu):

ar 01.01.2013. spēkā stājās obligātās pārvaldības prasības dzīvnieku labturības jomā;

jauns LLVN - ja apsaimniekotā LIZ platība ir vismaz 50 ha vai vairāk un, ja zālāju īpatsvars tajā ir

vismaz 50% vai vairāk, tad jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – 0,2 liellopu

vienības uz 1 ha:

-pastāvīgajām pļavām un ganībām,

-aramzemē sētiem zālājiem,

-nektāraugiem.

Iesniedzot Iesniegumu, lūdzu, ja nepieciešams aktualizējiet personīgā e-pasta adresi, lai LAD varētu sazināties ar

Jums arī ar e-pasta starpniecību!

7


15.maijs

10.jūnijs

11.jūnijs līdz 15.jūnijs

15. jūlijs

1. augusts

1.augusts - 15.septembris

9. augusts

10. augusts

15.augusts

26. augusts

3.septembris

15.septembris

30.septembris

2013.gada 1.oktobris –

2014.gada 31.marts

2013.gada 1.decembris–

2014.gada 30.jūnijs

2014.gada 1.marts

2014.gada 1.maijs

SVARĪGĀKIE DATUMI

Pēdējais datums, kad var iesniegt Iesniegumu, tā pielikumu(-s), karti(-es) un papildu

dokumentus bez atbalsta apjoma samazinājuma.

Pēdējais datums, kad var iesniegt Iesniegumu, tā pielikumu(-s), karti(-es) un papildu

dokumentus ar atbalsta apjoma samazinājumu un jebkādus papildinājumus un

labojumus platību maksājumiem.

Var iesniegt labojumus Iesniegumam, tā pielikumam(-iem) un kartei(-ēm), ja esat līdz

10.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu: VPM, LIZ platību Natura

2000 teritorijā, Agrovide (t.i., BLA, BDUZ, IDIV, RLZP, BI), NIM atbalstu.

Pēdējais datums, kad IKC atbalstam var iesniegt Iesniegumu īpašajam atbalstam cietes

kartupeļu kvalitātes uzlabošanai 2013.gadā bez atbalsta apjoma samazinājuma.

Pēdējais datums, kad ISA atbalstam var iesniegt Iesniegumu īpašajam atbalstam

lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai 2013.gadā bez

atbalsta apjoma samazinājuma.

Ja vēlaties saņemt VPM un BDUZ atbalstu aktivitātē Vēlā pļaušana vai BI atbalstu, tad

šajā laika posmā platībai ir jābūt vismaz vienu reizi nopļautai un zālei novāktai un

aizvestai no lauka vai sasmalcinātai un izkliedētai.

Pēdējais datums, kad IKC atbalstam var iesniegt Iesniegumu īpašajam atbalstam cietes

kartupeļu kvalitātes uzlabošanai 2013.gadā ar atbalsta apjoma samazinājumu un

jebkādus papildinājumus un labojumus.

Pēdējais datums, kad LDC datu bāzē jābut noreģistrētiem dzīvniekiem (tai skaitā bišu

saimēm) par stāvokli, kāds ir kārtējā gada 1.jūlijā, jo šie dati tiks izmantoti, lai noteiktu

minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu MLA atbalstam zālāju (710 k.k. un 720

k.k.) un nektāraugu platībās (930. k.k.), kā arī BLA atbalsta nosacījuma izpildīšanai

pastāvīgajās pļavās un ganībās.

Ja vēlaties saņemt VPM un/vai BLA atbalstu, tad tas ir pēdējais datums, kad atbalstam

pieteiktos zālājus (ar k.k.710 un k.k. 720) nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi

nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē.

Pēdējais datums, kad nopļauj zāli, kas aug platībā, ko neizmanto kultūraugu audzēšanai,

vai kurā ir augļu dārzi vai ilggadīgie stādījumi.

Pēdējais datums, kad ISA atbalstam var iesniegt „Iesniegumu īpašajam atbalstam

lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai 2013.gadā” ar

atbalsta apjoma samazinājumu un jebkādus papildinājumus un labojumus.

Pēdējais datums, kad var iesniegt LDGRS iesniegumu, šķirnes dzīvnieku organizācijas

izsniegtu atzinumu, lai pieteiktos LDGRS bez atbalsta apjoma samazinājuma.

Pēdējais datums, kad zālāju (ar k.k.710 un k.k. 720) platībām ir jābūt noganītām un

appļautām vai vismaz vienu reizi nopļautām, zālei novāktai vai sasmalcinātai un

izkliedētai, ja vēlaties saņemt VPM par platību, ko izmanto biškopībā nektāra

vākšanai vai LIZ platība Natura 2000 teritorijā.

Pēdējais datums, kad var iesniegt LDGRS iesniegumu, šķirnes dzīvnieku organizācijas

izsniegtu atzinumu un papildinājumus vai labojumus, lai pieteiktos LDGRS ar atbalsta

apjoma samazinājumu.

Šajā laika posmā LIZ daļu, kuras nogāzes garums ir vismaz 20 m un slīpums ir lielāks

par 10 grādiem, nodrošina vismaz ar minimālu kultūraugu veģetāciju vai saglabā

rugaini.

LAD pieņem lēmumu par platību maksājumu piešķiršanu un nodrošina to izmaksu.

Ja vēlaties saņemt RLZP atbalstu, tad tas ir datums, līdz kuram kultūraugus atstāj uz

lauka nenopļautus, vai pēc to ražas novākšanas atstāj uz lauka neiestrādātas kultūraugu

pēcpļaujas atliekas – rugājus.

Pēdējais datums, kad platības, par kurām vēlaties saņemt VPM un kuras izmanto

enerģijas kultūraugu – klūdziņu prosas (k.k.642), miežubrāļa (k.k.641) – audzēšanai un,

kurās enerģijas kultūraugi ziedēšanas fāzi ir sasnieguši iepriekšējā gadā, jānopļauj un

jānovāc.

8


1. PLATĪBU MAKSĀJUMI

Platību maksājumi ir ikgadējs finansiāls atbalsts lauksaimniekiem par LIZ vai meža zemju īpašniekiem par meža

zemes platībām Natura 2000 teritorijā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem un to var saņemt par katru

apsaimniekotās platības vienību (hektāru), kas atbilst konkrētā atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

1.1. ATBALSTS PAR LIZ PLATĪBU

Atbalstam var pieteikt vismaz 1 ha lielu LIZ platību, kas 2003. gada 30. jūnijā bija labā lauksaimniecības stāvoklī

(izņēmums ir BLA, IDIV, BDUZ un RLZP platība, kas atrodas LAD izveidotā atsevišķā Agrovides lauku blokā (skatīt

Rokasgrāmatas 16.2. sadaļu „Agrovides lauku bloki”) un:

kurā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu;

kurā, rēķinot uz 1 ha, nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas

aizņem vairāk nekā 0,01 ha lielu platību;

kurā nav vilkvālīšu vai tā nav mitrzeme, kura laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni

ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas un kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles

pļaušanai un lopu ganīšanai;

kas ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā. (skatīt Rokasgrāmatas

25.sadaļu „Rakstiski apliecinājumi par tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ”).

LIZ PLATĪBA, KAS PĒC 2003. GADA 30. JŪNIJA ATTĪRĪTA NO KOKIEM, KRŪMIEM VAI, KURU SĀKTS

UZTURĒT LABĀ LAUKSĀIMNIECĪBAS STĀVOKLĪ NAV TIESĪGA UZ VPM UN CITIEM MAKSĀJUMIEM,

KURIEM VPM IR PAR PAMATU, LAI PIETEIKTOS ATBALSTAM!

1.2. ATBALSTS PAR MEŽA ZEMI

Uz NIM atbalstu var pretendēt par vismaz 1 ha lielu meža zemju platību (izņemot purvus), kas atrodas Eiropas

nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas

teritorijām", un kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un

izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību pēc stāvokļa kārtējā gada 1. aprīlī noteikts kāds no saimnieciskās darbības

ierobežojumiem. (skatīt Rokasgrāmatas 5.3. sadaļu „NIM atbalsts”).

2. ATBALSTA SAŅĒMĒJS

Platību maksājumus par LIZ var saņemt lauksaimnieks - fiziska vai juridiska persona vai fizisku vai juridisku

personu grupa neatkarīgi no grupai un tās dalībniekiem valsts tiesību aktos piešķirtā juridiskā statusa -, kurš reģistrējies

LAD pārziņā esošajā Klientu reģistrā un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai audzēšanu, ieskaitot

ražas novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem vai zemes uzturēšanu labā

lauksaimniecības un vides stāvoklī.

NIM atbalsta saņēmējs var būt LAD Klientu reģistrā reģistrējies meža zemes īpašnieks, kurš apsaimnieko

atbalstam tiesīgas meža zemju platības. Atbalsts netiek piešķirts pretendentam, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs,

kam saskaņā ar LAD Klientu reģistra datiem uz 11.06.2013. ir uzsākts vai iestājies maksātnespējas process. Šo atbalstu

nevar saņemt par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu mežu.

Lai reģistrētos LAD pārziņā esošajā Klientu reģistrā, ir jāaizpilda :

Fiziskas personas reģistrācijas veidlapa (skatīt Roksagrāmatas 8. pielikumu) , vai

Juridiskas personas reģistrācijas veidlapa (skatīt Rokasgrāmatas 7. pielikumu).

Aizpildītā veidlapa papīra formā (vai elektroniski saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu) ir jāiesniedz LAD

RLP vai LAD Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā. Pretendējot uz tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides

un lauku ainavas uzlabošanas platību maksājumiem, papildus jāiesniedz arī Informāciju par apsaimniekotajiem zemes

gabaliem. Tas nepieciešams, lai LAD varētu iepriekš sagatavot lauku bloku kartes, kuras būs jāiesniedz kopā

ar "Platību maksājumu iesniegumu 2013.gadam".

9


Svarīgi! Par jebkurām izmaiņām reģistrācijas veidlapās minētajā informācijā ir jāpaziņo divu nedēļu laikā pēc

izmaiņu rašanās, iesniedzot attiecīgo veidlapu.

3. PLATĪBU ATBALSTA VEIDI

Kopējo lauksaimniecības politiku veido divu veidu platību atbalsta maksājumi: 3.1. tabula

Eiropas Savienības

finansējums

VPM

ACM

IPKV

IKC

ISA

Tiešie maksājumi* Lauku attīstības maksājumi

Valsts finansēti PPVA veidi

Eiropas Savienības finansējums

ar valsts līdzfinansējumu

PPVA:

MLApar zīdītājgovīm

par aitu mātēm

LIZ platība Natura

2000 LIZ teritorijā

Atdalītais PPVA:

par platībām

par laukaugu platībām

īpašos gadījumos jaunajiem

lauksaimniekiem

par pienu

par liellopiem

par nokautiem vai eksportētiem

liellopiem

par kartupeļu cieti

10

NIM

Pasākuma „Agrovides

maksājumi” apakšpasākumi:

BLA

IDIV

BDUZ

RLZP

BI

Galvenos atbalstu saņemšanas nosacījumus atradīsiet Rokasgrāmatas .3.sadaļā „ATBALSTA MAKSĀJUMU

SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 2013. GADĀ”!

4. TIEŠIE MAKSĀJUMI

Tiešie maksājumi tiek piešķirti, lai nodrošinātu noteiktu ienākumu līmeni lauku iedzīvotājiem. Šis mērķis ir

cieši saistīts ar lauku reģionu saglabāšanu. Eiropas Savienības normatīvajos aktos ir paredzētas konkrētas saistības

dalībvalstīm, no vienas puses, un atsevišķiem lauksaimniekiem, no otras puses, attiecībā uz pastāvīgo pļavu un ganību

uzturēšanu. Latvijas teritorijā ir nepieciešams saglabāt vismaz tādu pašu patstāvīgo pļavu un ganību attiecību pret

kopējo atbalstam pieteikto LIZ, kāda tā bija 2005.gadā, t.i., 5% .

LAD aprēķinās un līdz 2013.gada 20. augustam publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par PPG un

LIZ attiecības izmaiņām.

4.1. VPM

VPM ir maksājums par LIZ, kas uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un atbilst atbalsta saņemšanas

nosacījumiem. VPM ir platību maksājums, kas veido pamatu vairāku citu platību maksājumu saņemšanai.

VPM var saņemt par tām LIZ platībām, kuru minimālā kopējā platība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidus

zemes gabals, kurā viens lauksaimnieks audzē vienu kultūru) platība ir vismaz 0,3 ha, kas ir bijusi labā

lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā (izņēmums ir BLA, IDIV, BDUZ un RLZP platība, kas atrodas LAD

izveidotā atsevišķā Agrovides lauku blokā (skatīt Rokasgrāmatas 16.2. sadaļu „Agrovides lauku bloki”) un:

tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu;

tajā, rēķinot uz 1 ha, nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas

aizņem vairāk nekā 0,01 ha lielu platību;

tajā nav vilkvālīšu vai tā nav mitrzeme, kura laikā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk

nekā četras nedēļas pēc kārtas un, kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles

pļaušanai un lopu ganīšanai;

tā ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā (skatīt Rokasgrāmatas

25.sadaļu „Rakstiski apliecinājumi par tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ”).


Pretendējot uz VPM, lauksaimniekam līdz 2013. gada 15.maijam LAD RLP jāiesniedz:

Iesniegums (skatīt Rokasgrāmatas 8. sadaļu „Platību maksājumu iesniegums” un 14. sadaļu „Platību

maksājumu iesniegums 2013.gadā” aizpildīšana”);

LAD sagatavota lauku bloku karte, kurā atzīmēta apsaimniekotā LIZ platība (skatīt Rokasgrāmatas

16. sadaļu ”Lauku bloku karte” un 16.1. sadaļu „Lauku bloku kartes aizpildīšana”);

un papildus

zemes apsaimniekotāja un bišu saimes īpašnieka noslēgtā līguma kopija par platības izmantošanu

nektāra vākšanai biškopības vajadzībām, ja lauksaimnieks apsaimnieko zālājus (k.k.710 vai k.k.720),

ko biškopis izmanto nektāra vākšanai biškopības vajadzībām;

lauksaimnieks, kurš stāda un audzē īscirtmeta atvasāju sugas, kopā ar Iesniegumu iesniedz īscirtmeta

atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājuma kopiju.

lauksaimnieks, kurš piesaka atbalstam kultūraugus, ko paredzēts izmantot biogāzes ražošanai, kopā ar

Iesniegumu iesniedz veidlapu „Atbalsta pretendenta deklarācija par „Lauksaimniecības kultūraugu

audzēšanu biogāzei” 2013.gadā” (2.pielikums).

lauksaimnieks, kurš piesaka kaņepju platības, kopā ar Iesniegumu iesniedz:

-> veidlapu "Vienotajam platības maksājumam deklarētās kaņepju sējplatības 2013.gadā” (skatīt

Rokasgrāmatas 11.pielikumu);

-> katras iesētās kaņepju sēklas šķirnes iepakojuma etiķetes oriģinālu.

! VPM un MLA var saņemt par LIZ, kurā stāda un audzē viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas - apsi

(Populus spp.), kārklu (Salix spp.) vai baltalksni (Alnus incana) – ar piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku, kurā

saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas un kurā

pēc 2011. gada 1. jūlija nav no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas. Lai pieteiktos maksājumiem, kopā ar Iesniegumu

un LAD sagatavotu lauku bloku karti, kurā atzīmēta apsaimniekotā LIZ platība, LAD RLP jāiesniedz īscirtmeta

atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājuma kopija.

! VPM, MLA un BLA atbalstu var saņemt par kaņepju sējplatībām, ja:

šīs platības ir iekļautas VAAD kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitoringā. THC monitorings ir

izveidota sistēma kaņepju THC satura pārbaudei, kas ietver kaņepju paraugu noņemšanu, sagatavošanu,

laboratorisku analīžu veikšanu un pārbaudes ziņojuma sagatavošanu, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai

par atbalsta piešķiršanu;

THC saturs kaņepju šķirnes augos nepārsniedz 0,2%;

kaņepju lauks ir LIZ ar vienlaidus platību, kas nav mazāka par 0,3 ha, kurā iesēta viena atbalsttiesīga

sertificēta kaņepju šķirne. Iesniegumā lauks ir deklarējams ar atbilstošu kaņepju kultūras kodu (k.k.170).

Atbalsttiesīgās kaņepju šķirnes 2013.gadā:

Armanca Dacia Secuieni Fibranova Marcello Szarvasi

Asso Delta-llosa Fibrimor Markant Tisza

Beniko Delta-405 Fibrol Monoica Tygra

Białobrzeskie Denise Futura 75 Red petiole Uniko B

Cannakomp Diana Ivory Santhica 23 Uso-31

Carma Dioica 88 KC Dóra Santhica 27 Wojko

Carmagnola Epsilon 68 Kompolti Santhica 70 Wielkopolskie

Chamaeleon Fedora 17

Kompolti hibrid

TC

Secuieni Jubileu Zenit

Codimono Felina 32 Lipko Silesia

CS Férimon 12 Lovrin 110 Silvana

11


Pretendējot uz atbalstu par kaņepju platībām lauksaimniekam:

papildus Iesniegumam un LAD sagatavotai lauku bloku kartei, kurā atzīmētas apsaimniekotās LIZ platības,

līdz 2013. gada 15.maijam LAD RLP jāiesniedz:

veidlapu - „Vienotajam platības maksājumam deklarētās kaņepju sējplatības 2013.gadā”, kurā

norāda informāciju par kaņepju sējplatību, iesēto kaņepju šķirnēm un izsēto sēklu apjomu kg/ha

(skatīt Rokasgrāmatas 11.pielikumu „Vienotajam platības maksājumam deklarētās kaņepju

sējplatības 2013.gadā”);

katras iesētās kaņepju sēklu šķirnes iepakojuma etiķetes oriģinālu, kurā norādītais sēklu daudzums

atbilst vismaz izsētajam kaņepju sēklu daudzumam (minimālais kaņepju izsējamais daudzums ir 15

kg/ ha);

līdz 2013. gada 15.jūnijam VAAD jāiesniedz personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūta pa pastu „Iesniegums platības

iekļaušanai kaņepju THC monitoringā 2013.gadā” (skatīt Rokasgrāmatas 10.pielikumu „Iesniegums

platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā 2013.gadā”);

ne vēlāk kā līdz 2013. gada 30.jūnijam par platību iekļaušanu kaņepju THC monitoringā saskaņā ar

VAAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi samaksā 8.00 LVL par katru VPM pieteikto kaņepju

hektāru, ieskaitot naudu rēķinā norādītajā kontā.

! Ja ir sniegta nepatiesa vai neprecīza informācija „Iesniegumā platības iekļaušanai kaņepju THC

monitoringā” vai nav veikts maksājums par visu kārtējā gadā platību maksājuma iesniegumā norādīto

kaņepju platību, VAAD ir tiesības anulēt platības iekļaušanu kaņepju THC monitoringā, neatmaksājot

samaksāto naudu par platības iekļaušanu kaņepju THC monitoringā.

!LAD vērš uzmanību, ka kaņepju šķirnes Tisza vidējais THC līmenis 2012.gadā pārsniedza pieļaujamo normu!

Pretendējot uz VPM, jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11.sadaļu „Savstarpējā atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības.

4.2. PĀREJAS POSMA VALSTS ATBALSTS

2013.gadā Papildus valsts tiešie maksājumi (PVTM) tiek aizstāti ar Pārejas posma valsts atbalstu (PPVA).

Maksājumi tiek piešķirti tikai 2013.gadā. Atbalstu saņemšanas nosacījumi ir identiski kā PVTM 2012.gadā.

PPVA ir valsts atbalsta maksājumi VPM, un tie tiek īstenoti kā divu veidu maksājumi – ar ražošanu saistītie

maksājumi un no ražošanas atdalītie maksājumi.

Ar ražošanu saistītie PPVA No ražošanas atdalītie PPVA

Atbalsts, kas ir saistīts ar lauksaimniecisko

ražošanu atbalsta pieprasījuma iesniegšanas

gadā.

PPVA par lopiem:

PPVA par zīdītājgovīm

(t.sk. telītēm no 8 mēn. vecuma);

PPVA par aitu mātēm.

Atbalsts par noteiktā vēstures jeb references perioda lauksaimnieciskās

ražošanas platību (ha) vai saražoto lauksaimniecisko produkcijas vienību

daudzumu.

Atdalītais PPVA par platībām;

Atdalītais PPVA par laukaugu platībām;

Atdalītais PPVA īpašos gadījumos jaunajiem

lauksaimniekiem;

Atdalītais PPVA par pienu;

Atdalītais PPVA par liellopiem;

Atdalītais PPVA par nokautiem vai eksportētiem

liellopiem;

Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti.

12


4.2.1. PPVA par lopiem

Atbalsta saņemšanas nosacījumus:

PPVA par zīdītājgovīm (t.sk. telītēm no 8 mēn. vecuma)

un

PPVA par aitu mātēm

atradīsiet Rokasgrāmatas 13.sadaļā „ATBALSTA MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 2013. GADĀ”!

4.2.2. ATDALĪTAIS PPVA

Uz atdalīto PPVA var pretendēt lauksaimnieks, kurš konkrētajā vēsturiskajā gadā bija pieteicies un saņēmis

noteiktu atbalstu. Atbalsts tiek aprēķināts ņemot vērā references*, kas piešķirtas pretendentiem, kas kārtējā gadā

iesnieguši Iesniegumu;

*reference - konkrētā vēsturiskā gadā maksājumam apstiprināts saražoto lauksaimniecisko produkcijas vienību

daudzums (tonnas vai dzīvnieku skaits) vai lauksaimnieciskās ražošanas platības (ha).

Ja saimniecībā 2013.gadā VPM saņemšanas nosacījumiem atbilstošo ha skaits būs mazāks kā noteiktā

references platība, tad atbalstu piešķirs par to ha skaitu, kas 2013. gadā atbildīs VPM saņemšanas

nosacījumiem!

Atdalīto PPVA piešķirs, ja pretendents būs tiesīgs saņemt VPM par vismaz 1 ha.

Atbalsta likmes LAD aprēķina līdz kārtējā gada 16.oktobrim un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz kārtējā

gada 1.novembrim.

4.2.2.1. Atdalītais PPVA par platībām

Atdalīto PPVA par platībām var saņemt lauksaimnieks, kurš 2006.gadā bija pieteicies un saņēmis PVTM par

laukaugu platībām un kurš līdz 2013. gada 15.maijam ir iesniedzis LAD RLP Iesniegumu un LIZ atbilst VPM

saņemšanas nosacījumiem.

Atdalīto PPVA par platībām saņem par ha skaitu, kas 2006.gadā:

apstiprināts kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām,

vai

noteikts kartupeļu audzēšanas līgumā ar cietes ražotāju.

Ja saimniecībā 2013.gadā VPM saņemšanas nosacījumiem atbilstošo ha skaits ir mazāks kā 2006.gadā

apstiprināts kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām vai noteikts kartupeļu audzēšanas līgumā ar cietes ražotāju,

Atdalīto PPVA par platībām var saņemt par to ha skaitu, kas kārtējā gadā atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro LLVN (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”).

4.2.2.2. Atdalītais PPVA par laukaugu platībām

Atdalīto PPVA par laukaugu platībām var saņemt lauksaimnieks, kurš 2009.gadā bija pieteicies un saņēmis

PVTM par laukaugu platībām un kurš līdz 2013.gada 15.maijam LAD RLP ir iesniedzis Iesniegumu un LIZ atbilst

VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt par ha skaitu, kas 2009.gadā apstiprināts kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām un

2013. gadā atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro LLVN (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”).

4.2.3.3. Atdalītais PPVA par pienu

Atdalīto PPVA par pienu var saņemt, ja lauksaimnieks līdz 2013. gada 15.maijam iesniedz LAD RLP

Iesniegumu un piesaka LIZ, kas kārtējā gadā atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt:

lauksaimnieks par 2006./2007. kvotas gadā saistībā ar piena tiešās tirdzniecības un piegādes kvotu (piegādes

kvotu apjomu vērtē pirms pielāgošanas) realizētām piena tonnām;

13


jaunais piena ražotājs (lauksaimnieks, kam pieder saimniecība un kam nebija kvotas 2006.gada 1.aprīlī, un

kas ir uzsācis piena ražošanu un realizāciju atbilstoši restrukturizācijas rezerves kvotai 2006./2007.kvotas gadā

- laikposmā no 2006.gada 1.aprīļa līdz 2007.gada 31.martam) par 2006./2007. kvotas gadā kvotu darījumu

rezultātā iegūtās kvotas ietvaros realizētām piena tonnām un par restrukturizācijas rezerves piešķirtām piena

kvotas tonnām.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro LLVN (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”).

4.2.3.4. Atdalītais PPVA par liellopiem

Atdalīto PPVA par liellopiem lauksaimnieks var saņemt :

par teli - sieviešu kārtas liellops no 8 mēnešu vecuma, kas vēl nav atnesusies un nav deklarēta kā

potenciālā zīdītājgovs;

par bulli - nekastrēts vīriešu kārtas liellops, kas vecāks par 8 mēnešiem;

par vērsi - kastrēts vīriešu kārtas liellops, kas vecāks par 8 mēnešiem,

kas pēc LDC datiem:

ir reģistrēti,

ir turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim,

un atradās ganāmpulkā uz 2010.gada 31.decembri,

ja lauksaimnieks līdz 2013.gada 15.maijam ir iesniedzis LAD RLP Iesniegumu un ir pieteicies VPM un LIZ kārtējā

gadā atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro LLVN (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”).

4.2.3.5. Atdalītais PPVA īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem

Šo maksājumu jaunais lauksaimnieks (Uzņēmumu reģistrā reģistrēta persona laikposmā no 2006.gada

15.maija līdz 2008.gada 1.martam, kas veic lauksaimniecisko darbību) var saņemt par to ha skaitu, kas ir apstiprināts

kā atbilstošs VPM saņemšanas nosacījumiem pirmajā pieteikšanās gadā un kārtējā gadā atbilst VPM saņemšanas

nosacījumiem.

Ja saimniecībā kārtējā gadā VPM saņemšanas nosacījumiem atbilstošo ha skaits ir mazāks nekā pirmajā

pieteikšanās gadā, jaunais lauksaimnieks Atdalīto PPVA īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem saņem par to

hektāru skaitu, kas kārtējā gadā atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt, ja lauksaimnieks līdz 2013.gada 15.maijam LAD RLP ir iesniedzis Iesniegumu un B daļā

veicis atzīmi par pieteikšanos atbalstam.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro LLVN (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”).

4.2.3.6. Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti

Atdalīto PPVA par kartupeļu cieti var saņemt lauksaimnieks, kurš 2011.gadā bija pieteicies un saņēmis PVTM

par kartupeļu cieti un kurš līdz 2013.gada 15.maijam LAD RLP ir iesniedzis Iesniegumu un LIZ atbilst VPM

saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt par kartupeļu cietes tonnām, kas 2011.gadā apstiprinātas PVTM par kartupeļu cieti.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro LLVN (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”).

4.2.3.7. Atdalītais PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem

Atdalīto PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem var saņemt lauksaimnieks, kurš 2011.gadā bija

apstiprināts PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem un kurš līdz 2013.gada 15.maijam LAD RLP ir iesniedzis

Iesniegumu un LIZ atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt par dzīvnieku skaitu, kas 2011.gadā apstiprinātas PVTM par nokautiem vai eksportētiem

liellopiem.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro LLVN (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”).

14


4.3. ATSEVIŠĶAIS MAKSĀJUMS PAR CUKURU

Atbalstu var saņemt par 2006./2007.tirdzniecības gadā noslēgtā ar cukura ražotāju cukurbiešu piegādes līgumā

noteikto cukurbiešu daudzumu (tonnās) cukura kvotas ietvaros.

ACM jāpiesakās līdz 2013.gada 15.maijam, LAD RLP iesniedzot Iesniegumu.

ACM atbalsts tiks izmaksāts, ja pretendents kārtējā gadā atbildīs VPM saņemšanas nosacījumiem.

Pretendējot uz atbalstu jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības.

4.4. ĪPAŠAIS ATBALSTS PAR PIENU

IPKV lauksaimnieks saņem par iepriekšējā kvotas gadā (laikposmā no 2012. gada 1.aprīļa līdz 2013. gada

31.martam) atbilstoši pieejamās tiešās tirdzniecības un piegādes piena kvotas ietvaros realizētām piena tonnām, ja:

2012./2013. kvotas gadā tam pieejamā piena kvota bijusi 30 vai vairāk tonnu un tas ir realizējis 30 vai

vairāk tonnu piena (piegādes kvotas apjomu vērtē pirms pielāgošanas);

līdz 2013. gada 15.maijam iesniedz LAD RLP Iesniegumu.

IPKV maksimālā likme ir:

10,80 EUR/tonnu piena, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena;

12 EUR/tonnu piena, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām.

LAD atbalstu aprēķina, izmantojot LDC datus par lauksaimnieka realizēto pienu iepriekšējā kvotas gadā

atbilstoši pieejamajai piena kvotai, datus apkopo pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā un piegādes kvotas apjomu vērtē

pirms pielāgošanas.

Ja IPKV pieprasītais atbalsts 2013. gadā valstī pārsniegs kopējo pieejamo atbalsta apmēru – EUR 4 630 000

gadā, atbalsta likmi samazinās, piemērojot samazinājuma koeficientu. Samazinājuma koeficientu LAD aprēķinās līdz

kārtējā gada 16.oktobrim un publicēs to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 1.novembrim.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „ Savstarpējā atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības.

4.5. ĪPAŠAIS ATBALSTS LOPBARĪBAS AUGU SĒKLU UN SĒKLAS KARTUPEĻU KVALITĀTES

UZLABOŠANAI

Atbalsts par pirmsbāzes, bāzes un sertificēto sēklu daudzumu, kas ievākts kārtējā gada laikā un sertificēts Valsts

augu aizsardzības dienestā līdz nākamā gada 30.aprīlim, ja lauksaimnieks:

1. izpilda sertifikācijas nosacījumus:

1.1. lopbarības augu sēklām saskaņā ar normatīvo aktu par lopbarības augu sēklaudzēšanas un

sēklu tirdzniecības noteikumiem;

1.2. sēklas kartupeļiem saskaņā ar normatīvo aktu par kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas

kartupeļu tirdzniecības noteikumiem;

2. līdz 2013. gada 1.augustam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz

iesniegumu „Iesniegums īpašajam atbalstam lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes

uzlabošanai 2013.gadā” (skatīt Rokasgrāmatas 4. pielikumu).

15


Lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu sugas un to maksājuma likmes 4.2. tabula

Kultūraugu sugas

Atbalsta likme,

EUR/tonnu

1. Lopbarības augi

1.1. Pļavas timotiņš (Phleum pratense L.) 279

1.2. Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.) 281

1.3. Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth) 205

1.4. Daudzziedu viengadīgā airene (Lolium multiflorum Lam.) 124

1.5. Sarkanā auzene (Festuca rubra L.) 279

1.6. Ganību airene (Lolium perenne L.) 211

1.7. Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.) 213

1.8. Pļavas skarene (Poa pratensis L.) 630

1.9. Kamolzāle (Dactylis glomerata L.) 302

1.10. Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.) 694

1.11. Baltais āboliņš (Trifolium repens L.) 1 298

1.12. Austrumu galega (Galega orientalis Lam.) 630

1.13. Lucerna (Medicago spp) 742

1.14. Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.) 1 298

1.15. Sējas zirņi (Pisum sativum L.) 46

1.16. Vīķi (Vicia spp.) 113

1.17. Lauka pupas (Vicia faba L.) 35

2. Sēklas kartupeļi (Solanum tuberosum L.)

2.1. Kartupeļi PB un B kategorija 76

2.2. Kartupeļi C kategorija 34

Ja 2013.gadā pieprasītais atbalsta apmērs:

par lopbarības augu sēklām pārsniegs valstī kopējo pieejamo atbalsta apmēru EUR 200 000 gadā;

par sēklas kartupeļiem pārsniegs valstī kopējo pieejamo atbalsta apmēru EUR 100 000 gadā,

tiks piemērots samazinājuma koeficients. Samazinājuma koeficientu LAD aprēķinās līdz 2014.gada 5.jūnijam

un publicēs to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 10.jūnijam.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „ Savstarpējā atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības.

4.6. ĪPAŠAIS ATBALSTS CIETES KARTUPEĻU KVALITĀTES UZLABOŠANAI

Atbalsts par kartupeļu cietes tonnu, kas iegūta no kartupeļu cietes ražotājam piegādātajiem kartupeļiem, ja:

cietes kartupeļu audzēšana atbilst normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās

audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtība atbilst nacionālajai pārtikas

kvalitātes shēmai;

lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju par noteiktu kartupeļu

daudzuma piegādi;

kartupeļu kravā cietes saturs kartupeļiem nav mazāks par 15 %;

lauksaimnieks līdz 2013. gada 15.jūlijam LAD RLP iesniedz iesniegumu „Iesniegums īpašajam

atbalstam cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai 2013.gadā” (skatīt Rokasgrāmatas 3. pielikumu);

cietes ražotājs līdz 2013.gada 1.decembrim iesniedz LAD kartupeļu pieņemšanas apliecinājuma

dokumenta orģinālu, kurā ir norādīta sekojoša informācija :

-> Piegādes datums.

-> Apliecinājuma dokumenta numurs.

-> Audzēšanas līguma numurs.

16


-> Kartupeļu audzētāja vārds vai nosaukums un adrese.

-> Transportlīdzekļa svars, ierodoties cietes ražošanas uzņēmumā vai piegādes vietā.

-> Transportlīdzekļa svars pēc izkraušanas un atbrīvošanas no zemes atliekām.

-> Piegādātās kravas bruto svars.

-> Piegādātās kravas bruto svara samazinājums procentos, ievērojot svešķermeņu svaru un mazgājot absorbētā

ūdens svaru.

-> Piegādātās kravas bruto svara samazinājums svešķermeņu svara dēļ.

-> Piegādātās kravas kopējais kartupeļu tīrsvars.

-> 5050 gramu zemūdens svars.

-> Cietes saturs procentos.

-> Kravas piegādātāja un kravas pieņēmēja paraksti.

Kartupeļu svara un cietes satura noteikšana

1. Kartupeļu audzētāji kartupeļus piegādā cietes ražošanas uzņēmumā vai uzņēmuma norādītajā piegādes vietā.

2. Kartupeļu bruto svaru katrai kravai nosaka piegādes laikā, salīdzinot piekrauta un tukša transportlīdzekļa svaru.

3. Kartupeļu tīrsvaru nosaka, ņemot paraugus no vairākām vietām transportlīdzekļa kravas nodalījumā trijos dažādos

līmeņos – augšdaļā, vidū un apakšdaļā. Pirms tukša transportlīdzekļa nosvēršanas to atbrīvo no zemes atliekām. Svara

noteikšanai ņem paraugu ne mazāk kā 20 kilogramu. Bumbuļus nomazgā, atbrīvo no svešķermeņiem un nosver vēlreiz.

Reģistrēto svaru samazina par 2 %, ņemot vērā ūdens daudzumu, kas absorbēts, bumbuļus mazgājot. Iegūto kopējo

samazinājumu piemēro 1000 kilogramiem kartupeļu.

4. Cietes saturu kartupeļos (%) nosaka, pamatojoties uz 5050 gramu piegādāto kartupeļu zemūdens svaru, atbilstoši

Komisijas 2003.gada 23.decembra Regulas (EK) Nr. 2235/2003, ar ko nosaka kopīgus noteikumus Padomes Regulu

(EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr.1868/94 piemērošanai attiecībā uz kartupeļu cieti, II pielikumam. Izmantojamais ūdens

ir tīrs un bez piedevām, un tā temperatūra ir zemāka par 18 o C.

Atbalsta likme ir EUR 81,5 par kartupeļu cietes tonnu. Ja atbalsta apmērs 2013.gadā valstī pārsniegs kopējo

pieejamo atbalsta apmēru EUR 200 000, tiks piemērots samazinājuma koeficients. Samazinājuma koeficientu LAD

aprēķinās līdz 2014.gada 31.martam un publicēs to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 15.aprīlim.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „ Savstarpējā

atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības.

17


5. LAUKU ATTĪSTĪBAS MAKSĀJUMI

Latvijā Lauku attīstības pasākumu ieviešanas mērķis ir lauksaimniecības zemes izmantošana, atbalstot vidi

saudzējošu ražošanas metožu pielietošanu, aizsargājot dabas resursus un ainavas lauku apvidos. Šo mērķu sasniegšanai

ir ieviesti 4 platību pasākumi:

MLA atbalsts;

Agrovide;

LIZ platība Natura 2000 teritorijā;

NIM atbalsts.

5.1. MAZĀK LABVĒLĪGO APVIDU ATBALSTS

MLA atbalsta mērķis ir veicināt lauku ainavas uzturēšanu un sekmēt lauksaimniecisko darbību teritorijās, kurās ir

apgrūtināta lauksaimnieciskā darbība.

Atbalstu var saņemt, ja lauksaimnieks līdz 2013. gada 15.maijam LAD RLP ir iesniedzis Iesniegumu un B daļā

veicis atzīmi par pieteikšanos atbalstam.

Lai saņemtu MLA atbalstu:

platībai ir jāatrodas mazāk labvēlīgo apvidu teritorijā. MLA teritorijas ir uzskaitītas Rokasgrāmatas

1.pielikumā un MK 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.295 3.pielikumā;

platībai jābūt pieteiktai uz VPM, un tajā jāveic lauksaimnieciskā darbība vismaz 1 ha platībā, ko veido

vismaz 0,3 ha lieli lauki;

par pastāvīgajām pļavām un ganībām (710.k.k.) vai aramzemē sētiem zālājiem (720.k.k.) vai

nektāraugiem (930.k.k.) atbalsta pretendentam īpašumā jābūt tādam lauksaimniecības dzīvnieku (tai

skaitā bišu saimju) skaitam, kas (saskaņā ar LDC datiem par stāvokli saimniecībā uz 2013. gada 1.jūliju),

nodrošina vismaz 0,2 LielV uz 1 MLA atbalstam tiesīgo kultūraugu (k.k.710, k.k.720, k.k.930) hektāru.

MLA dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar Pārrēķināšanas koeficientu (k) dažādu sugu lauksaimniecības

dzīvniekiem MLA atbalstam (skatīt zemāk);

Pretendentam, kurš ir līdz 2013. gada 1.jūlijam PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrēts

biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums, bišu stropi jāmarķē atbilstoši LDC

piešķirtajam ganāmpulka numuram un jānodrošina, ka bišu saimju skaits saimniecībā ir nemainīgs laika

posmā no 2013.gada 15.maija līdz 30.septembrim;

! Atbalsta pretendentam - ganāmpulka īpašniekam ir jānodrošina, ka dzīvnieki, ganāmpulki un

novietnes ir reģistrētas un dzīvnieki apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku,

ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību. Atbalsta pretendenta

dzīvniekiem un bišu saimēm par stāvokli saimniecībā uz 2013.gada 1.jūliju jābūt reģistrētiem

LDC datubāzē līdz 2013. gada 10.augustam;

par papuvi (k.k.610) var saņemt atbalsta pretendents, kurš nodrošina, ka papuvju platība saimniecībā

kārtējā gadā nepārsniedz 30 % no kopējās LIZ, kas ir pieteikta VPM saņemšanai, un par kuru ir tiesības

saņemt VPM.

turpmākos piecus gadus pēc pirmā maksājuma saņemšanas, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu,

atbalsta pretendents apņemas nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu LIZ, kas atrodas MLA teritorijā,

vismaz 1 ha platībā un katru gadu iesniegt aizpildītu Iesniegumu.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības;

MMP.

18


Pārrēķināšanas koeficients (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem MLA atbalstam 5.3.tabula

Dzīvnieku suga, dzimuma un

vecuma grupa

Pārrēķināšanas

koeficients

19

Dzīvnieku suga, dzimuma

un vecuma grupa

Pārrēķināšanas

koeficients

Slaucama govs, zīdītājgovs 1,000 Ūdele 0,022

Jaunlops līdz 12 mēn. 0,400 Briedis (staltbriedis) 0,606

Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn. 0,700 Dambriedis 0,437

Bullis no 24 mēn. un vecāks 1,000 Muflons 0,369

Tele no 24 mēn. un vecāka 0,800 Tītars 0,069

Citas govis (jebkura vecuma),

tai skaitā sumbrs, savvaļas

govs (taurgovs)

0,800

Zoss 0,059

Pīle 0,039

Piena sivēns 0,027 Fazāns 0,018

Vaislas kuilis vai sivēnmāte 0,500 Paipala, pērļu vistiņa 0,004

Citas cūkas, tai skaitā mežacūka 0,300 Strauss 0,350

Kaza (jebkura vecuma) 0,100 Dējējvista 0,014

Aita (jebkura vecuma) 0,100 Broilers 0,007

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai

skaitā ēzelis, savvaļas zirgs

(tarpāns, kiangs)

0,800

Stirna, Amerikas briedis

(baltastes un melnastes

briedis)

0,114

Trusis 0,020 Lama, alpaka 0,219

Šinšilla 0,008

Lapsa 0,056

Kamielis

(jebkura vecuma)

0,516

Nutrija 0,059 Bišu saime 0,133

MLA atbalstam tiesīgās platības aprēķina piemērs:

Pretendents Iesniegumā deklarē 72 ha atbalstam atbilstošo pastāvīgo pļavu un ganību un aramzemē sēto zālāju

un nektāraugu platību.

LDC uz pretendenta vārda reģistrēti šādi lauksaimniecības dzīvnieki:

3 govis = 3 x 1 = 3 LielV

4 zirgi = 4 x 0,8= 3,2 LielV

3 buļļi = 3 x 1 = 3 LielV

5 kazas = 5 x 0,1 = 0.5 LielV

1 aita = 0,1 LielV

9.8 LielV

APRĒĶINS, par cik lielu platību pretendents saņems MLA atbalstu:

9.8 LielV : 0,2 = 49 ha – tas nozīmē, ka pretendents saņems MLA atbalstu par 49 ha.


5.2. LIZ PLATĪBA NATURA 2000 TERITORIJĀ

Atbalsta mērķis ir nodrošināt videi draudzīgu lauksaimniecisko darbību teritorijās, kurās pastāv

saimnieciskās darbības ierobežojumi saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.

Atbalstu var saņemt par pastāvīgām pļavām un ganībām (710 k.k.), kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas

teritorijās, kuras ir iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju - Natura 2000 teritoriju sarakstā , un kuras

ir pieteiktas VPM un kurās notiek lauksaimnieciskā darbība vismaz 1 ha platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki.

Atbalstu var saņemt, ja lauksaimnieks līdz 2013. gada 15.maijam LAD RLP ir iesniedzis Iesniegumu un

laukiem, kurus vēlas pieteikt atbalstam, Iesnieguma C daļas 8.kolonnā norāda platību hektāros, ja lauks atrodas

Natura 2000 teritorijā.

Natura 2000 teritorijas ir atzīmētas LAD sagatavotajās lauku bloku kartēs (skatīt Rokasgrāmatas 16.1. sadaļu

„Lauku bloku kartes aizpildīšana”).

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā

atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības;

MMP.

5.3. NIM ATBALSTS

NIM atbalsta mērķis ir meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana privātajos mežos un meža zemēs, kas

atrodas Natura 2000 teritorijā. Atbalsts paredzēts kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās

teritorijās.

Atbalsts ir par meža zemju platībām (izņemot purvus), kas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju

Natura 2000 sarakstā saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem

aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību uz kārtējā

gada 1.aprīli ir noteikti kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

aizliegta mežsaimnieciskā darbība;

aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

aizliegta galvenā cirte;

aizliegta kailcirte.

Atbalstu var saņemt fiziska vai juridiska persona, kas ir meža zemes īpašnieks un kam saskaņā ar LAD Klienta

reģistra datiem uz 2013.gada 11.jūniju nav uzsākts vai iestājies maksātnespējas process.

Pretendējot uz NIM atbalstu:

ja mežs pieder fiziskai personai, tad iesniegumu iesniedz fiziska persona;

ja mežs pieder juridiskai personai, tad iesniegumu iesniedz juridiska persona.

Iesnieguma iesniegšanas gadā nedrīkst būt mainījies atbalsta saņemšanai pieteiktās meža zemes īpašnieks.

Šo atbalstu nevar saņemt par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu mežu.

LAD RLP līdz 2013.gada 15.maijam jāiesniedz:

„Platību maksājumu iesniegums 2013.gadā”;

Platību maksājumu iesnieguma pielikums „Atbalsta iesniegums ‘’Natura 2000’’ maksājumiem (meža

īpašniekiem) 2013.gadā”;

VZD izsniegta Zemes robežu plāna kopija un Meža zemju plāna kopija, kurā atzīmētas atbalstam

pieteiktās meža zemju platības. Šīs platības lūdzu neatzīmēt LAD izsniegtajās lauku bloku kartēs.

! Pirms piesakieties NIM atbalstam, pārliecinieties, vai un cik lielā Jūsu meža zemes platībā ir iepriekš

minētie saimnieciskās darbības ierobežojumi. Sīkāku informāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem var

uzzināt vietējā virsmežniecībā pie vides speciālista.

NIM atbalsta saņemšanas nosacījumi:

minimālā platība, par kuru piešķir atbalstu, ir 1 ha, ko veido vismaz 0,5 ha lieli lauki. Pieteikto lauku

robežām jāsakrīt ar meža nogabalu robežām un jābūt identificējamām dabā. Vienā laukā var apvienot

vairākus meža nogabalus, kam ir kopējas robežas;

Natura 2000 teritorijas ir uzskaitītas likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumā Latvijas

Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts.

20


atbalstam pieteiktajā meža zemes platībā veikta inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par

meža inventarizācijas kārtību. Meža likuma (24.02.2000.) 29.pants, nosaka, ka meža īpašnieka pienākums

ir veikt inventarizāciju vismaz reizi 20 gados un tās datus iesniegt VMD. Kā arī šī likuma Pārejas

noteikumu 8.punkts nosaka, ka Meža apsaimniekošanas plāns, kas izstrādāts pirms likuma stāšanās spēkā

(līdz 2000.gada 16.martam) uzskatāms par inventarizāciju un derīgs līdz meža apsaimniekošanas plāna

derīguma termiņa beigām. Inventarizācija ir spēkā esoša kārtējā gada 1.aprīlī;

ja saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 1.novembrī atbalsta

pretendents ir saukts pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

57. 1 , 66. 3 , 66. 4 , 67., 67. 1 , 68., 71., 71. 1 vai 81.pantu un meža zemes īpašniekam uzlikti naudas sodi par

pārkāpumiem meža apsaimniekošanas jomā, vai viņa vainas dēļ mežam nodarīti zaudējumi, atbalstu

nevar saņemt. Ja atbalsta pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz kārtējā gada 1.novembrim

ir samaksājis tam noteiktos naudas sodus par minētajiem pārkāpumiem un atlīdzinājis mežam nodarītos

zaudējumus, atbalsts tiek izmaksāts;

lai saņemtu atbalstu, par attiecīgo platību nedrīkst būt saņemta kompensācija saskaņā ar likumu “Par

zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši

aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” par minētajiem saimnieciskās darbības

ierobežojumiem, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu.

Pretendējot uz atbalstu, jāievēro savstarpējā atbilstība (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”):

LLVN;

obligātās pārvaldības prasības.

5.4. AGROVIDE

Agrovides atbalsts ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas lauku attīstības platību maksājumiem ar vairākiem

apakšpasākumiem, kuri atšķiras pēc atbalsta mērķa. Atbalstot bioloģiskās lauksaimniecības un integrētās dārzkopības

attīstību, veicot ekstensīvu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, palielinot augu barības vielu saturu augsnē,

būtiski tiek samazināta ķīmisko vielu slodze vidē salīdzinājumā ar intensīvo lauksaimniecību. Izpildot Agrovides

maksājumu nosacījumus, tiek mazināta gan erozijas ietekme uz augsni, gan samazināts intensīvās lauksaimniecības

radītais piesārņojums īpaši jutīgajā teritorijā, ierīkojot zālāju aizsargjoslas gar upēm, grāvjiem un tīrumiem, tādējādi

veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, klimata pārmaiņu samazināšanu un ūdens kvalitātes uzlabošanu.

Piesakot platības Agrovides atbalstam, tās jāpiesaka arī VPM.

Tomēr Agrovides lauku blokos (skatīt Rokasgrāmatas 16.2. sadaļu „Agrovides lauku bloki”), var pieteikt

atbalstam BLA, IDIV, BDUZ, un RLZP laukus, nepiesakot tos VPM, jo šajos blokos tiek iekļauta LIZ platība, kas uz

2003. gada 30.jūniju nebija labā lauksaimniecības stāvoklī.

2013.gadā Agrovides lauku blokos savu jau esošo BLA, IDIV, BDUZ vai RLZP saistību platību atbalsta

pretendents nav tiesīgs paplašināt!

Pretendējot uz Agrovides apakšpasākumu atbalstu, pretendents uzņemas brīvprātīgas 5 gadu saistības izpildīt

atbalsta saņemšanas nosacījumus katrā apakšpasākumā atsevišķi par katru atbalstam pieteikto platības vienību vai

dzīvnieku, sākot no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada.

Agrovides apakšpasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumus nosaka MK 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.295

„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides

un lauku ainavas uzlabošanai” un MK 2013.gada 12.marta noteikumi Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un

Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.

5.4.1. Agrovides piecu gadu saistības

Turpmākos piecus gadus pēc pirmā maksājuma apstiprināšanas gada lauksaimnieks uzņemas Agrovides saistības:

visā saistību perioda laikā lauksaimnieks apņemas katru gadu iesniegt RLP:

aizpildītu Iesniegumu un tā Agrovides pielikumu, kā arī LAD sagatavotu lauku bloku karti, kurā

atzīmēta apsaimniekotā LIZ platība;

attiecībā uz LDGRS atbalstu - LDGRS iesniegumu, kā arī šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas

izsniegtu atzinumu par dzīvnieku šķirnes atbilstību šķirnes aprakstam.

21


Iesniedzot Agrovides pielikumu vai LDGRS iesniegumu jau otro, trešo, ceturto vai

piekto gadu, aizpildītais iesniegums tiek uzskatīts kā apliecinājums saistību

turpināšanai!

Par konkrēto platību Agrovides saistības var uzņemties tikai vienā no Agrovides apakšpasākumiem: BLA, IDIV,

BDUZ, RLZP vai BI.

Izņēmums: Agrovides apakšpasākumus BLA un RLZP var apvienot vienā laukā!

LDGRS ietvaros saistības uzņemas uz pieciem gadiem par katru lauksaimniecības dzīvnieku atsevišķi.

saimniekot atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

nesamazināt saistību platību lauku līmenī un nemainīt tās atrašanās vietu dabā (t.i., katru gadu pieteikt

laukus ar tādu platību un tajā pašā vietā, kā deklarējāt pirmajā gadā un par ko uzņēmāties saistības). Drīkst

mainīt kultūras kodus, lauku numerāciju. Nedrīkst samazināt saistību platības lielumu un mainīt

atrašanās vietu dabā, pretējā gadījumā par samazināto platību būs jāatmaksā viss iepriekš saņemtais

atbalsts.

Izņēmums: attiecībā uz IDIV un RLZP lauksaimnieks apņemas nesamazināt norādīto saistību platību

saimniecības līmenī, bet lauku atrašanās vietu maiņa ir pieļaujama.

attiecībā uz LDGRS atbalstu - no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada lauksaimnieks apņemas

atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies

dzīvnieka produktīvais vecums, slimības, nelaimes gadījumi, kuros dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams),

ko apliecina veterinārārsta izsniegta izziņa, kas RLP jāiesniedz kopā ar LDGRS iesniegumu un atzinumu.

2013.gadā, iesniedzot LAD RLP Iesniegumu un tā Agrovides pielikumu, kā arī LAD sagatavotu lauku bloku

karti, kurā atzīmēta apsaimniekotā LIZ platība, saistības BLA, BDUZ, IDIV, RLZP un BI iespējams turpināt šādos

Agrovides piecu gadu saistību periodos:

2009 – 2013 (izņemot IDIV un RLZP);

2010 - 2014;

2011 - 2015.

5.4.1.1. Agrovides saistību samazināšana

2013.gadā samazinot saistību platību ne vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2012.gada saistību platību),

atbalstu par samazināto saistību platību nebūs jāatmaksā, t.i., saistības par samazināto platību tiek pārtrauktas bez

atmaksas!

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2012.gada saistību platību), tad Jums būs

jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru saistības ir pārtrauktas, tai

skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!

Jūs varat pārtraukt saistības Agrovides apakšpasākumos pirms saistību perioda beigām.

Par pārtrauktajām saistībām, t.i.:

nav iesniegts Iesniegums un Agrovides pielikums vai LDGRS iesniegums,

Izņēmums: Kārtējā gadā saistības nepārtrauc:

► BLA atbalsta pretendentam, ja par atbalsttiesīgajām platībām ir iesniegts atzinums par bioloģiskās

lauksaimniecības atbilstību;

► IDIV atbalsta pretendentam, kurš iekļauts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;

► LDGRS atbalsta pretendentam, kuram par lauksaimniecības dzīvnieku ir iesniegts Latvijā atzītas šķirnes dzīvnieku

audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieka atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu

saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu ciltsdarba programmu.

Ja konstatē atkārtotu pārkāpumu, atbalsta pretendents atmaksā LAD visu par konkrēto platību vai

lauksaimniecības dzīvnieku iepriekš saņemto atbalstu.

22


saistību platība nav pieteikta Agrovides atbalstam (nav iesniegts Agrovides pielikums)

Izņēmums: Kārtējā gadā saistības nepārtrauc, ja pēc LAD pieprasījuma atbalsta pretendents rakstiski ir

apliecinājis saistību turpināšanu, norādot saistību platības atrašanās vietu un daudzumu un:

► par BLA apakšpasākuma atbalsttiesīgajām platībām ir iesniegts atzinums par bioloģiskās lauksaimniecības

atbilstību;

► IDIV apakšpasākuma atbalsta pretendents ir iekļauts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas

reģistrā un kārtējā gadā ir veiktas VAAD pārbaudes;

► BDUZ, RLZP un BI apakšpasākumiem faktisko saistību turpināšanu apliecina izlases veidā veiktās pārbaudes

uz vietas kontroles ziņojuma dati.

mainīta lauka atrašanās vieta (BLA, BDUZ, BI);

nav iesniegti visi vai daļa no papildus pieprasītajiem dokumentiem;

noraidīts Iesniegums vai konkrētā maksājuma vienība, par kuru nav saņemta LAD pieprasītā informācija;

vairāk kā par 20% samazināta saistību platība/metri,

iepriekš saņemtais atbalsts tiks atprasīts!

5.4.1.2. Agrovides saistību paplašināšana

! 2013.gadā jaunas saistības var uzņemties TIKAI Agrovides apakšpasākumā LDGRS (2013 - 2017).

Saistības var uzņemties par atsevišķu dzīvnieku un tas neietekmē saistību periodu dzīvniekiem, par kuriem jau

uzņemtas LDGRS atbalsta saistības.

Svarīgi!

Ja tiek nokavēts iepriekš saņemtā atbalsta atmaksas termiņš, tiek aprēķināta kavējuma nauda

(6% gadā no neatmaksātās summas)!

Atbalsta pretrendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību!

Atbalsta pretendentiem, kuriem 2012.gads bija pēdējais saistību gads par vienu gadu ir tiesības

pagarināt saistību periodu agrovides maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku

platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu!

Ja Agrovides atbalsts valstī pārsniegs kopējo pieejamo atbalsta apmēru – EUR 35 500 000 gadā –, atbalsta

likmi aprēķinās, piemērojot samazinājuma koeficientu. LAD līdz 2014.gada 8.februārim aprēķinās samazinājuma

koeficientu un līdz 15.februārim publicēs to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.4.1.3. Agrovides saistību nodošana / pārņemšana

Saistības pilnībā vai daļēji var pārņemt lauksaimnieks, kurš ir reģistrējies LAD klientu reģistrā!

1. Saistību pārņemšana ir jāveic, ja viens lauksaimnieks savas saistības nodod citam lauksaimniekam. Saistību

pārņemšana ir jāveic arī tad, ja pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku personu un otrādi.

2. Saistību nodošana un pārņemšana tiek veikta pēc vienotas formas, tāpēc pārņēmējam vienlaicīgi ar:

Agrovides pielikumu ir jāiesniedz Platību maksājumu iesnieguma / Atdalīto pārejas posma valsts atbalsta

maksājumu / Agrovides saistību nodošanas un pārņemšanas veidlapa (skatīt Rokasgrāmatas 6.pielikumu)

par apņemšanos turpināt iepriekšējā atbalsta pretendenta saistības;

23


LDGRS iesniegumu ir jāiesniedz veidlapa saistību nodošana un pārņemšana Agrovides apakšpasākumam

„Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” (skatīt Rokasgrāmatas 12.pielikumu) par

apņemšanos turpināt iepriekšējā atbalsta pretendenta saistības.

!Arī saistību devējam ir jāiesniedz šī veidlapa par saistību neturpināšanu.

3. Saistību nodošana un pārņemšana tiek veikta atsevišķi katra apakšpasākuma ietvaros, tāpēc, ja

nodošanas/pārņemšanas rezultātā kādam konkrētam apakšpasākumam sākas jauns saistību periods, citu

apakšpasākumu saistību periods nemainās.

4. Saistības nodod un pārņem, ievērojot šādus principus:

Attiecībā uz Agrovides apakšpasākumiem BLA, BDUZ, BI, IDIV un RLZP ja saistību pārņēmējam:

nav saistību un viņš pārņem saistības no viena saistību devēja (piemēram, 2010-2014), tad saistību

pārņēmējam saistības turpinās līdz pārņemto saistību perioda beigām (t.i., 2013. un 2014.gadā iesniedz

iesniegumu);

nav saistību un viņš pārņem saistības no vairākiem saistību devējiem (piemēram, 2009-2013 un 2010-

2014), tad saistību pārņēmējam saistības turpinās līdz ilgākā pārņemto saistību perioda beigām (t.i., līdz

2014.gadam (ieskaitot) par visu kopējo platību);

jau ir saistības (piemēram, 2009-2013) un viņš pārņem saistības no viena (2010-2014) vai vairākiem

saistību devējiem (2009-2013 un 2010-2014), tad saistību pārņēmējam saistības turpinās līdz ilgākā

saistību perioda beigām (t.i., līdz 2014.gadam (ieskaitot) par visu kopējo platību);

Attiecībā uz Agrovides apakšpasākumu LDGRS:

Tā kā saistības tiek uzņemtas par katru lauksaimniecības dzīvnieku atsevišķi, tad pārņemot saistības par kādu

lauksaimniecības dzīvnieku, saglabājas tam uzņemtais saistību periods.

Piemērs:

Vienam lauksaimniekam ir Latvijas Zilā govs ar saistību periodu 2009 - 2013, otram lauksaimniekam ir Latvijas

braucamā tipa zirgs ar saistību periodu 2010 – 2014. Abi lauksaimnieki nodod savu lauksaimniecības dzīvnieku

trešajam lauksaimniekam, kurš savā LDGRS iesniegumā 2013.gadā:

B sadaļā Atbalstam pieteikto dzīvnieku kopējais skaits norāda:

Nr.p.k. Dzīvnieks/šķirne Skaits

1 2 3

1. Latvijas Zilā govs 1

2. Latvijas braucamā tipa zirgs 1

C sadaļā Atbalstam tiek pieteikti šādi dzīvnieki piesaka:

Nr.p.k. Dzīvnieks/šķirne Dzīvnieka identitātes numurs

Saistību periods

(gggg. – gggg.)

1 2 3 4

1. Latvijas Zilā govs L V 0 3 0 0 4 2 3 1 0 0 0 5 2009 - 2013

2. Latvijas braucamā tipa zirgs L V 0 3 0 0 2 7 5 1 0 0 0 8 2010 - 2014

Ja pārņēmējs pārtrauc saistības, tad viņam jāatmaksā viss saistību periodā saņemtais atbalsts par

attiecīgo hektāru, metru vai dzīvnieku skaitu – gan to, ko viņš ir saņēmis, gan to, ko ir saņēmis saistību

devējs.

Ja saistību pārņēmējs neiesniedz atbalsta iesniegumu par pārņemto saistību vienību, tad saistību devējam

ir jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par pārtrauktajām saistībām.

5.4.2. BLA atbalsts

BLA atbalstu var saņemt lauksaimnieks, kurš sekmē bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu un

realizāciju Latvijā, veicinot bioloģiskās lauksaimniecības metožu pielietošanu apsaimniekotajās lauksaimniecībā

izmantojamās zemes platībās.

24


2013. gadā Agrovides apakšpasākumā BLA jaunas saistības nevar uzņemties jauni pretendenti!

Atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību!

Atbalsta pretendentiem, kuriem 2012.gads bija pēdējais saistību gads par vienu gadu ir tiesības

pagarināt saistību periodu BLA maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku

platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu!

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2012.gada saistību platību), tad

Jums būs jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru saistības

ir pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!

Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimniekam līdz 2013.gada 15.maijam ir jāiesniedz LAD Iesniegums, tā pielikums

"Atbalsta iesniegums pasākuma Agrovides apakšpasākumiem 2013.gadā" un LAD izsniegta lauku bloku karti(-es), kur

atzīmētas visas apsaimniekotās LIZ platības.

Pretendējot uz BLA atbalstu:

lauksaimniekam bioloģiski jāapsaimnieko vismaz 1 ha LIZ, ko veido lauki, kas nav mazāki par 0,3 ha;

deklarētajai platībai jāatbilst VPM (skatīt Rokasgrāmatas 4.1. sadaļu „VPM”) atbalsta saņemšanas

nosacījumiem un ir jābūt pieteiktai uz VPM (izņemot Agrovides lauku blokus - skatīt Rokasgrāmatas 16.2.

sadaļu „Agrovides lauku bloki”);

visā saimniecībā ir jāievēro SA prasības (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”);

pieteiktie zālāji (ar k.k.710 un k.k.720) jānogana un jāappļauj vai vismaz vienu reizi jānopļauj un zāle

jānovāc vai jāsasmalcina un jāizkliedē līdz 2013.gada 15.augustam;

jābūt iekļautam bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā -

Kontroles organizāciju funkcijas, kas noteiktas Regulā Nr.834/2007 1 un Regulā Nr.889/2008 2 , kā arī

Regulas Nr.834/2007 28.panta 1.punkta “a” apakšpunktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic:

sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” vai VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”), ko apliecina

Latvijā akreditētas sertificējošas institūcijas izsniegts ikgadējs bioloģiskās lauksaimniecības metožu

pielietošanu apliecinošs sertifikāts;

turpmākos piecus gadus pēc pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt

atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem,

nemainīt saistību platības atrašanās vietu un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu

(skatīt Rokasgrāmatas 5.4.1.sadaļu Agrovides piecu gadu saistības);

jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam un katru gadu jāiesniedz VID gada pārskatu vai gada

ienākumu deklarāciju (šos dokumentus iesniedz VK vai STC saimniecības apsekošanas laikā ne vēlāk kā

līdz 2013.gada 1.jūlijam);

jāražo un jārealizē lauksaimniecības produkciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko

lauksaimniecību – to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli

noteiktās kontroles institūcijas atzinums;

ņemot vērā gatavās lauksaimniecības produkcijas un nepabeigto lauksaimniecības ražojumu krājumu

izmaiņas, 2012.gadā bija jāiegūst vismaz minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas

realizācijas:

Kultūraugi Minimālie ieņēmumi

pastāvīgās pļavas un ganības (710. k.k.),

25

vismaz 50 LVL/ ha gaļas lopkopības un

biškopības saimniecībā

1

Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulu (EEK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr.

2092/91 atcelšanu.

2

Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles

noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu


nektāraugi (930. k.k.) vai

vismaz 100 LVL/ ha citā saimniecībā;

vasaras kvieši (111. k.k.), ziemas kvieši (112. k.k.),

rudzi (121. k.k.), vasaras mieži (131. k.k.), ziemas

mieži (132. k.k.), auzas (140 k.k.), tritikāle (150

k.k.), griķi (160 k.k.), vasaras rapsis (170. k.k.),

ziemas rapsis (212. k.k.), zirņi (420. k.k.), lauku

pupas (410. k.k.), saldā lupīna (430. k.k.), eļļas lini

(330. k.k.), šķiedras lini (310. k.k.), dažādi

laukaugu maisījumi no iepriekš minētajām

laukaugu kultūrām (530. k.k.), cukurbietes (830.

k.k.), kaņepes (170 .k.k.), pārējās kultūras uz

aramzemes (989. k.k.), aramzemē sētie zālāji (720.

k.k.), zālāji sēklu iegūšanai (780. k.k.), graudaugi

un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai (730. k.k.),

kukurūza zaļbarībai un skābbarībai (740. k.k.) ,

papuve (610 k.k. )

Dārzeņi (841. k.k.), garšaugi (848.k.k.), piemājas

dārzi (810. k.k.)

augļu koki (910. k.k.), ogulāji (920. k.k.)

26

vismaz 50 LVL/ha gaļas lopkopības un

biškopības saimniecībā

vai

vismaz 90 LVL/ha citā saimniecībā

vismaz 1000 LVL/ha, izņemot cietes kartupeļus.

Cietes kartupeļiem - 600 LVL/ha;

vismaz 600 LVL/ha, izņemot ilggadīgos

stādījumus, kas nav vecāki par trim gadiem.

Šo nosacījumu pārbauda un izvērtē VK vai STC attiecībā pret 2012.gadā apstiprinātajām platībām,

kas tika pieteiktas BLA atbalstam.

jāiesniedz informāciju par ieņēmumiem kontroles institūcijai saimniecības apsekošanas laikā, vai ne vēlāk

kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam;

jāizveido un jāuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam, un lauku vēstures datus jākārto

atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību.

Ja atbalsta pretendents nav izveidojis un neuztur BLA lauku vēsturi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par

Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību, atbalsta summu kārtējā gadā samazina par

1 %.

Ja lauksaimnieks uz BLA atbalstu piesaka PASTĀVĪGĀS PĻAVAS un GANĪBAS (710 k.k.),

tad maksājumu var saņemt, ja tiek ievērots vismaz viens no šiem nosacījumiem 3 :

1) lauksaimnieks nodrošina minimālo bioloģisko vai pārejas periodā uz bioloģisko lauksaimniecību

esošo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu– vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz

vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību hektāru. Lauksaimniecības dzīvnieku

blīvumu nosacītajās liellopu vienībās aprēķina saskaņā zemāk norādīto formulu.

Lauksaimniecības dzīvnieki saskaņā ar LDC datiem pēc stāvokļa 2013.gada 1.jūlijā ir

atbalsta pretendenta īpašumā;

2) ja lauksaimnieka īpašumā nav nodrošināts bioloģiski audzētu dzīvnieku minimālais blīvums,

pastāvīgo pļavu un ganību platības (kultūras kods – 710) attiecība pret BLA

atbalsttiesīgo LIZ platību nepārsniedz 10 %;

lauksaimnieks:

līdz 2013.gada 1.jūlijam PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā ir reģistrējies

kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums, ja BLA

saistības ir uzņēmies pirms 2011.gada (ja saistību periods ir 2008-2012, 2009-

2013 vai 2010-2014);

līdz 2013.gada 1.jūlijam ir reģistrējies PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā

3 Šo nosacījumu pārbauda un izvērtē VK vai STC.


kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums, kurš

saistības uzņēmies 2011.gadā (saistību periods 2011-2015 ) un uz trīs (3)

hektāriem atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību nodrošina vismaz vienu (1) bišu

saimi, kas atbilstoši LDC datiem pēc stāvokļa saimniecībā 2013.gada 1.jūlijā

nesamazinās līdz 30.septembrim. Bišu stropiem jābūt marķētiem atbilstoši LDC

piešķirtajam ganāmpulka numuram.

3)VK vai STC ir apliecinājusi, ka lauksaimnieks pastāvīgo pļavu un ganību platības izmanto ārstniecības augu

ievākšana.

Minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu (nosacītās liellopu vienības) uz saimniecības kopējo atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu

un ganību platībām aprēķina, izmantojot formulu, kur:

N LB N

- minimālais bioloģiski audzēto lauksaimniecības dzīvnieku blīvums uz saimniecības atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību platībām

(nosacītās liellopu vienības);

DZ - bioloģiski audzēto lauksaimniecības dzīvnieku skaits atbilstoši LDC datiem pēc stāvokļa saimniecībā 2013. gada 1.jūlijā (gab.);

k - bioloģiski audzēto lauksaimniecības dzīvnieku pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās;

L - atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību platība (ha).

LB DZ x k

=

L

Pārrēķināšanas koeficients (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem BLA atbalstam 5.4..tabula

Dzīvnieku suga, dzimuma un

vecuma grupa

Pārrēķināšanas

koeficients

27

Dzīvnieku suga, dzimuma un

vecuma grupa

Pārrēķināšanas

koeficients

Slaucama govs, zīdītājgovs 1,000 Ūdele 0,022

Jaunlops līdz 12 mēn. 0,400 Briedis (staltbriedis) 0,606

Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn. 0,700 Dambriedis 0,437

Bullis no 24 mēn. un vecāks 1,000 Muflons 0,369

Tele no 24 mēn. un vecāka 0,800 Tītars 0,069

Citas govis (jebkura vecuma),

tai skaitā sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

0,800

Zoss 0,059

Pīle 0,039

Piena sivēns 0,027 Fazāns 0,018

Vaislas kuilis vai sivēnmāte 0,500 Paipala, pērļu vistiņa 0,004

Citas cūkas, tai skaitā mežacūka 0,300 Strauss 0,350

Kaza (jebkura vecuma) 0,100 Dējējvista 0,014

Aita (jebkura vecuma) 0,100 Broilers 0,007

Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai

skaitā ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

0,800

Stirna, Amerikas briedis (baltastes

un melnastes briedis)

Trusis 0,020 Lama, alpaka 0,219

Šinšilla 0,008 Kamielis (jebkura vecuma) 0,516

Lapsa 0,056

Nutrija 0,059

0,114


5.4.3. BDUZ atbalsts

BDUZ atbalstu var saņemt pretendents, kurš apsaimnieko pastāvīgās pļavas un ganības (710. k.k.), kas līdz

2012.gadam ir noteiktas 4 kā BVZ un ir iekļautas LAD Lauku reģistrā, veicinot to saglabāšanu, savvaļas augu,

dzīvnieku, putnu populāciju un ainavas uzturēšanu.

BVZ uzturēšana ir jānodrošina videi draudzīgā veidā, ekstensīvi noganot vai vēlu pļaujot.

2013. gadā Agrovides apakšpasākumā BDUZ jaunas saistības nevar uzņemties jauni pretendenti!

Atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību!

Atbalsta pretendentiem, kuriem 2012.gads bija pēdējais saistību gads par vienu gadu ir tiesības

pagarināt saistību periodu BDUZ maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku

platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu!

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2012.gada saistību platību), tad

Jums būs jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru

saistības ir pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!

Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimniekam līdz 2013.gada 15.maijam ir jāiesniedz LAD Iesniegums, tā pielikums

"Atbalsta iesniegums pasākuma Agrovides apakšpasākumiem 2013.gadā" un LAD izsniegta lauku bloku karti(-es), kur

atzīmētas visas apsaimniekotās LIZ platības.

! BVZ uzturēšana, ekstensīvi noganot

Katru gadu BVZ platības jānogana un jāappļauj, nodrošinot noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, kas,

pārrēķināts atbilstošās vienībās, veido noteiktu blīvumu - 0,4 – 0,9 LielV uz 1 BVZ hektāru. Lauksaimniecības

dzīvnieku blīvumu nosacītajās liellopu vienībās aprēķina saskaņā zemāk norādīto formulu. Lauksaimniecības

dzīvniekus, kas ganās atbalstam pieteiktajā BVZ platībā jānorāda Agrovides pielikuma „Lauksaimniecības dzīvnieku

uzskaites tabulā”.

Ja BVZ nogana, bet dzīvnieku blīvums pārsniedz uz BVZ ha pieļaujamo daudzumu, Agrovides pielikumā

jānorāda intensīvai ganīšanai paredzēto kopplatību hektāros. Par platību, kas paredzēta intensīvai ganīšanai, atbalsts

netiek maksāts. Ja platība intensīvai ganīšanai netiek norādīta, BDUZ atbalsta maksājumu lauksaimnieks nesaņem.

Ja dzīvnieki nav atbalsta pretendenta īpašumā, atbalsta pretendents ar dzīvnieku īpašnieku noslēdz rakstisku

līgumu par BVZ noganīšanu ar konkrēti identificējamiem dzīvniekiem un iesniedz to LAD RLP kopā ar Iesniegumu.

Pretendējot uz BDUZ atbalstu (aktivitātē „Ekstensīvā ganīšana”), lauksaimniekam:

jāveic lauksaimnieciskā darbība uz atbalsttiesīgās LIZ vismaz 1 ha platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli

lauki;

deklarētajai platībai jāatbilst VPM (skatīt Rokasgrāmatas 4.1. sadaļu „VPM”) atbalsta saņemšanas

nosacījumiem un ir jābūt pieteiktai uz VPM (izņemot Agrovides lauku blokus -skatīt Rokasgrāmatas 16.2.

sadaļu „Agrovides lauku bloki”);

visā saimniecībā ir jāievēro SA prasības (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”);

turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt

atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nemainīt

saistību platības atrašanās vietu un katru gadu iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu (skatīt

Rokasgrāmatas 5.4.1.sadaļu Agrovides piecu gadu saistības);

4 Līdz 2013.gada 1.maijam ir iespēja pieteikt apsekošanai BVZ teritorijas nākamajam plānošanas periodam no 2014.-2020. gadam. Detalizētāka

informācija Zemkopības ministrijas mājas lapā http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1556&id=14237

28


BVZ nedrīkst kultivēt, uzart, kā arī tajā lietot minerālmēslojumu;

jāizveido un jāuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam, norādot, kad tiek ganīts un cik

lauksaimniecības dzīvnieku ganās BVZ;

BVZ platības katru gadu nogana un appļauj;

BVZ nogana ar noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, kas, pārrēķināts nosacītajās liellopu vienībās,

veido lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu 0,4 – 0,9 LielV uz BVZ ha.

Lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu aprēķina, izmantojot formulu:

N LB N

- minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums uz saimniecības atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību

platībām (nosacītās liellopu vienības);

DZ - lauksaimniecības dzīvnieku skaits atbilstoši LDC datiem pēc stāvokļa saimniecībā 2013. gada 1.jūlijā (gab.);

k - lauksaimniecības dzīvnieku pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās;

L - atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību platība (ha).

LB = DZ x k , kur

L

Pārrēķināšanas koeficients (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem BDUZ atbalstam

Dzīvnieku suga, dzimuma

un vecuma grupa

Pārrēķināšanas

koeficients

29

Dzīvnieku suga, dzimuma

un vecuma grupa

Pārrēķināšanas

koeficients

Slaucama govs, zīdītājgovs 1,000 Muflons 0,369

Jaunlops līdz 12 mēn. 0,400 Lama, alpaka 0,219

Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn. 0,700 Kamielis (jebkura vecuma) 0,516

Bullis no 24 mēn. un vecāks 1,000 Stirna, Amerikas briedis (baltastes un

Tele no 24 mēn. un vecāka 0,800 melnastes briedis)

Kaza (jebkura vecuma) 0,100 Citas govis (jebkura vecuma),tai skaitā

Aita (jebkura vecuma) 0,100 sumbrs, savvaļas govs (taurgovs)

Dambriedis 0,437 Zirgu dzimtas dzīvnieks, tai skaitā

Briedis (staltbriedis) 0,606

ēzelis, savvaļas zirgs (tarpāns, kiangs)

BDUZ atbalsta dzīvnieku blīvuma aprēķina piemērs:

0,114

0,800

0,800

5.5.tabula

1) Pretendents BDUZ aktivitātē Ekstensīvā ganīšana atbalstam pieteicis 9 ha BVZ (pļavas un ganības) un Lauksaimniecības

dzīvnieku uzskaites tabulā norādījis šādus lauksaimniecības dzīvniekus, kas ganās BVZ platībā:

3 slaucamas govis = 3 * 1 =3 LielV

2 jaunlopi (no 12 mēn.) = 2 * 0,7 = 1,4 LielV

3 staltbrieži = 3 * 0,606 = 1.82 LielV

6,22 LielV

APRĒĶINS: 6,22 LielV : 9 ha (BVZ kopplatība) = 0,69 LielV (dzīvnieku blīvums ir noteiktajās robežās no 0,4 - 0,9 LielV/

BVZ ha, tas nozīmē, ka pretendents saņems BDUZ atbalstu.).

2) Pretendents BDUZ aktivitātē Ekstensīvā ganīšana atbalstam pieteicis 5 ha BVZ (pļavas un ganības) un Lauksaimniecības

dzīvnieku uzskaites tabulā norādījis šādus lauksaimniecības dzīvniekus, kas ganās BVZ platībā:

4 slaucamas govis = 4 * 1 =4 LielV

4 jaunlopi(no 12 mēn.)= 4 * 0,7 = 2,8 LielV

5 mufloni = 5 * 0.369 = 1.85 LielV

8.65 LielV

APRĒĶINS: 8,65 LielV: 5 ha (BVZ kopplatība) = 1,73 LielV (dzīvnieku blīvums nav noteiktajās robežās no 0,4 -

0,9 LielV/ BVZ ha, tāpēc pretendentam jānorāda intensīvai ganīšanai paredzēto kopplatību hektāros, ja tāda ir.).

! BVZ uzturēšana, vēlu pļaujot

Tradicionālajā lauksaimniecības praksē pļavas un ganības uzsāk pļaut maija beigās vai jūnija sākumā, jo tad

iespējams iegūt visvērtīgāko lopbarību – no platības vienības iegūst visvairāk sagremojamo barības vielu. kā to paredz

LLVN SA ietvaros pļavas un ganības jānopļauj līdz 15.augustam. BDUZ atbalsta maksājums sedz papildus


izmaksas un neiegūtos ieņēmumus, kas rodas, BVZ pļaujot vēlāk (pēc 1.augusta līdz 15.septembrim), salīdzinot

ar tradicionālo praksi.

BVZ iegūst mazu ražu un zelmenī ir liels barības vielu ziņā mazvērtīgo augu sugu īpatsvars, tāpēc tās no

agronomiskā viedokļa ir mazvērtīgas. Taču tās ir augu sugām visbagātākās un botāniski vērtīgākās pļavas, kuras turklāt

atrodas grūti pieejamās un sarežģīti apsaimniekojamās vietās, tāpēc rodas ievērojams papildu izmaksas šo platību

apsaimniekošanā ,piemēram, nepieciešams lielāks degvielas patēriņš un ilgāks laiks šo platību nopļaušanai. Neiegūtie

ieņēmumi veidojas, ņemot vērā, ka nopļautā zāle ir cieta, ar ļoti zemu barības vērtību, līdz ar to tās izmantošana

lopbarībā ir ierobežota.

Pretendējot uz BDUZ atbalstu (aktivitātē „Vēlā pļaušana”), lauksaimniekam:

jāveic lauksaimnieciskā darbība uz atbalsttiesīgās LIZ vismaz 1 ha platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki;

deklarētajai platībai jāatbilst VPM (skatīt Rokasgrāmatas 4.1. sadaļu „VPM”) atbalsta saņemšanas

nosacījumiem un ir jābūt pieteiktai uz VPM (izņemot Agrovides lauku blokus -skatīt Rokasgrāmatas 16.2.

sadaļu „Agrovides lauku bloki”);

visā saimniecībā ir jāievēro SA prasības (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”);

jāpilda uzņemtās Agrovides saistības attiecīgajā platībā piecus gadus (skatīt Rokasgrāmatas 5.4.1.sadaļu

Agrovides piecu gadu saistības);

BVZ platības katru gadu vismaz vienu reizi jānopļauj laikā no 1.augusta līdz 15.septembrim. Nopļauto

zāli novāc un aizved no lauka vai sasmalcina;

BVZ nedrīkst kultivēt, uzart, kā arī lietot tajā minerālmēslojumu;

jāizveido un jāuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam, kas ir deklarēts atbalsta saņemšanai,

norādot pļaušanas datumu un to, vai zāle tiek sasmalcināta un atstāta izklaidus vai aizvesta no lauka (norāda

aizvešanas datumu).

5.4.4. IDIV atbalsts

IDIV atbalstu var saņemt pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu integrētu audzēšanu.

2013.gadā IDIV atbalstu var saņemt atbalsta pretendenti, kuri jau ir uzņēmušies saistības.

2013. gadā Agrovides apakšpasākumā IDIV jaunas saistības nevar uzņemties jauni pretendenti!

Atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību!

Atbalsta pretendentiem, kuriem 2012.gads bija pēdējais saistību gads par vienu gadu ir tiesības

pagarināt saistību periodu IDIV maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku

platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu!

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2012.gada saistību platību), tad

Jums būs jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru

saistības ir pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!

Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimniekam līdz 2013.gada 15.maijam ir jāiesniedz LAD Iesniegums, tā pielikums

"Atbalsta iesniegums pasākuma Agrovides apakšpasākumiem 2013.gadā" un LAD izsniegta lauku bloku karti(-es), kur

atzīmētas visas apsaimniekotās LIZ platības.

Pretendējot uz IDIV atbalstu, lauksaimniekam:

jāveic lauksaimnieciskā darbība uz atbalsttiesīgās LIZ vismaz 1 ha platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli

lauki;

30


deklarētajai platībai jāatbilst VPM (skatīt Rokasgrāmatas 4.1. sadaļu „VPM”) atbalsta saņemšanas

nosacījumiem un ir jābūt pieteiktai uz VPM (izņemot Agrovides lauku blokus skatīt Rokasgrāmatas 16.2.

sadaļu „Agrovides lauku bloki”);

visā saimniecībā ir jāievēro SA prasības (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”);

jāpilda uzņemtās Agrovides saistības attiecīgajā platībā piecus gadus (skatīt Rokasgrāmatas 5.4.1.sadaļu

Agrovides piecu gadu saistības);

jāievēro lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem

par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību – to

apliecina ieraksts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā un tā izsniegts

atzinums;

jāizveido un jāuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam atbilstoši normatīvajiem aktiem par

lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles

kārtību.

IDIV atbalstu var saņemt par noteiktu kultūru audzēšanu: ābeles, bumbieres; ķirši, plūmes, avenes, kazenes,

upenes, jāņogas, mellenes (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas; kāposti;

ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki.

5.4.5. RLZP ATBALSTS

Neiestrādātu kultūraugu pēcpļaujas atlieku saglabāšana ziemas periodā veicina augsnes virskārtas aizsardzību

pret augsnes degradācijas procesiem, saglabā augsnēs organiskās vielas, samazinot barības vielu noteci, kas palielina

augsnes buferspēju. Neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas ziemas periodā nodrošina ar barību savvaļas

dzīvniekus. Rugāji ir nozīmīgs barības avots ziemās sēklēdājiem putniem, pelēkām irbēm un citiem ziemojošiem

putniem, kā arī pelēkajam zaķim un kā patvērums daudzām grauzēju sugām, kas ir svarīgs barības avots

apdraudētajiem plēsējputniem.

RLZP atbalsta mērķis ir veicināt augsnes virskārtas aizsardzību pret augsnes degradācijas procesiem, saglabājot

augsnē organiskās vielas un samazinot barības vielu noteci lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.

2013.gadā RLZP atbalstu var saņemt atbalsta pretendenti, kuri jau ir uzņēmušies saistības.

2013. gadā Agrovides apakšpasākumā RLZP jaunas saistības nevar uzņemties jauni pretendenti!

Atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību!

Atbalsta pretendentiem, kuriem 2012.gads bija pēdējais saistību gads par vienu gadu ir tiesības

pagarināt saistību periodu RLZP maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku

platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu!

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2012.gada saistību platību), tad

Jums būs jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru saistības ir

pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!

Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimniekam līdz 2013.gada 15.maijam ir jāiesniedz LAD Iesniegums, tā pielikums

"Atbalsta iesniegums pasākuma Agrovides apakšpasākumiem 2013.gadā" un LAD izsniegta lauku bloku karte(-es),

kur atzīmētas visas apsaimniekotās LIZ platības.

Pretendējot uz RLZP atbalstu, lauksaimniekam:

jāveic lauksaimnieciskā darbība uz atbalsttiesīgās LIZ vismaz 1 ha platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli

lauki;

deklarētajai platībai jāatbilst VPM (skatīt Rokasgrāmatas 4.1. sadaļu „VPM”) atbalsta saņemšanas

nosacījumiem un ir jābūt pieteiktai uz VPM (izņemot Agrovides lauku blokus –skatīt Rokasgrāmatas 16.2. sadaļu

„Agrovides lauku bloki”);

visā saimniecībā ir jāievēro SA prasības (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”);

31


turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt

atbalsttiesīgo platību, saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un katru gadu

iesniegt aizpildītu platību maksājumu iesniegumu (skatīt Rokasgrāmatas 5.4.1.sadaļu Agrovides piecu gadu

saistības);

līdz 2014.gada 1.martam jāatstāj uz lauka nenopļautus (nenokultus) kultūraugus (ziemas kvieši

(k.k.112), vasaras kvieši (k.k.111), ziemas mieži (k.k.132), vasaras mieži (k.k.131), rudzi (k.k.121), tritikāle

(k.k.150), auzas (k.k.140), griķi (k.k.160), vasaras rapsis (k.k.211), ziemas rapsis (k.k.212), zirņi (k.k.420), lauku

pupas (k.k.410), saldā lupīna (k.k.430), eļļas lini (k.k.330), šķiedras lini (k.k.310), dažādi iepriekš nosaukto

laukaugu kultūru maisījumi (k.k.530), graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai (k.k.730), kukurūza

zaļbarībai un skābbarībai (k.k.740), nektāraugi (k.k.930)) vai pēc to ražas novākšanas jāatstāj uz lauka

neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus;

jānodrošina, ka atbalstam pieteiktajā laukā netiktu lietoti augu aizsardzības līdzekļi un

minerālmēslojums;

jāizveido un jāuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam, norādot informāciju par veiktajiem

lauksaimniecības darbiem, to apjomu, norises datumu attiecīgajos laukos.

RLZP atbalstam deklarējamās platības piemērs:

2012.gada rudenī laukos Nr.1 un Nr.2 bija iesētas ziemāju kultūras, kuras 2013.gadā plānots pieteikt RLZP

atbalstam. Lauku Nr.3 2013.gada pavasarī plāno atstāt papuvē, bet rudenī paredzēts apsēt ar ziemas rapsi:

Zināšanai!

2012.gada rudens situācija

2013.gada Iesniegumā

saimniecībā

(t.i., 2013.gada pavasara situācija saimniecībā)

Lauka Nr. Kultūras kods Lauka Nr. Kultūras kods Atbalsts

1. 112 (ziemas kvieši) 1. 112 (ziemas kvieši) VPM; RLZP

2. 212 (ziemas rapsis) 2. 212 (ziemas rapsis) VPM; RLZP

3. 140 (auzas) 3. 610 (Papuve) VPM

Ja lauks 2013.gada pavasarī tiek atstāts papuvē, ko rudenī paredzēts apsēt ar ziemāju kultūrām, tad šo lauku 2013.gadā

nevar pieteikt RLZP atbalstam.

5.4.6. BI atbalsts

BI atbalstu var saņemt pretendents, kurš izveidojis un apsaimnieko buferjoslu, kas atbilst atbalsta saņemšanas

nosacījumiem, ievēro videi draudzīgas metodes un veic vides aizsardzības prasībām atbilstošu saimniecisko darbību

vides jutīgā teritorijā.

Saskaņā ar noteikumu par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar

nitrātiem III sadaļu īpaši jutīgo teritoriju robežas ir Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas,

Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu,

Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās

teritorijas robežas, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas

pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu.

Atbalstāmās aktivitātes:

1. Tīrumu buferjoslu izveidošana un uzturēšana.

2. Virszemes ūdensobjektu buferjoslu izveidošana un uzturēšana gar:

ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un ūdenstilpēm, kuru spoguļlaukums

nav mazāks par 5 ha - buferjoslas platums ir vismaz 10 m no krasta līnijas, bet stāvam

pamatkrastam – no tā augšējās malas;

grāvjiem, kas ietilpst koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmā, kur buferjoslas

platums ir vismaz 4 m no grāvja malas.

Vietās, kur var ierīkot un apsaimniekot virszemes ūdensobjektu buferjoslu, atbalstu nevar saņemt par

tīruma buferjoslas izveidošanu aramzemē.

Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimniekam līdz 2013.gada 15.maijam ir jāiesniedz LAD Iesniegums, tā pielikums

"Atbalsta iesniegums pasākuma Agrovides apakšpasākumiem 2013.gadā" un LAD izsniegta lauku bloku karte(-es),

kur atzīmētas visas apsaimniekotās LIZ platības.

32


2013. gadā Agrovides apakšpasākumā BI jaunas saistības nevar uzņemties jauni pretendenti!

Atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību!

Atbalsta pretendentiem, kuriem 2012.gads bija pēdējais saistību gads par vienu gadu ir tiesības

pagarināt saistību periodu BI maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku platību,

neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu!

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2012.gada saistību platību), tad

Jums būs jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru

saistības ir pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!

Pretendējot uz BI atbalstu, lauksaimniekam:

jāveic lauksaimnieciskā darbība vismaz 1 ha LIZ platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, un kas

pieteikta un atbilst VPM (skatīt Rokasgrāmatas 4.1. sadaļu „VPM”) saņemšanas nosacījumiem;

visā saimniecībā ir jāievēro SA prasības (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”);

turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas gada uzņemas saistības nesamazināt

atbalsttiesīgo buferjoslu garumu (metros), saglabāt atbalsttiesīgos metrus, nemainīt buferjoslas

atrašanās vietu un saimniekot tajā atbilstoši apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem un

katru gadu saistību platību pieteikt atbalstam, iesniedzot aizpildītu platību maksājumu

iesniegumu; (skatīt Rokasgrāmatas 5.4.1.sadaļu Agrovides piecu gadu saistības);

buferjoslā ierīko ilggadīgu zālāju – pastāvīgās pļavas un ganības, aramzemē sētus zālājus vai zālājus

sēklu iegūšanai laukiem;

buferjoslu veido laukiem, kas nav mazāki par 0,3 ha;

jāapsaimnieko izveidoto virszemes ūdensobjektu buferjoslu vai tīruma buferjoslu, nopļaujot vismaz

vienu reizi laikā no 1.augusta līdz 15.septembrim, nopļauto zāli novāc un aizved no lauka vai

sasmalcina;

jānodrošina buferjoslas vienlaidus garums vismaz 100 m;

jānodrošina tīruma buferjoslas platums vismaz 4 m;

jānodrošina šāds virszemes ūdensobjektu buferjoslas platums:

gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un ūdenstilpēm, kuru

spoguļlaukums nav mazāks par 5 ha, – vismaz 10 m no krasta līnijas, bet stāvam pamatkrastam – no

tā augšējās malas;

gar grāvjiem (izņemot kontūrgrāvjus, susinātājgrāvjus un ceļa elementus – ievalkas un ceļa

grāvjus, kas pilda savākšanas un norobežošanas funkcijas, bet paši nedarbojas kā citu objektu ūdeņu

novadītāji) – 4 m no grāvja malas, kas ietilpst koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmā;

virszemes ūdensobjektu buferjoslu gar ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, veido

tikai tad, ja lauku bloks atrodas tuvāk par 10 m no krasta kantes (kanāliem, raktām ūdensnotekām) vai no

ūdens krasta līnijas (dabīgajām upēm un ūdenskrātuvēm) vismaz 100 m vienlaidus posmos.

Piesakoties BI atbalstam un uzņemoties saistības uz pieciem gadiem,

buferjoslu neierīko laukā, kurā atrodas pastāvīgās pļavas un ganības (k.k.710), aramzemē sētie zālāji (k.k.720) vai

zālāji sēklu iegūšanai (k.k.780), vai LIZ, kas nav atbalsttiesīga (k.k.620).

5.4.7. LDGRS atbalsts

LDGRS atbalstu var saņemt pretendents, kura īpašumā esošais ganāmpulks reģistrēts atbilstoši normatīvajiem

aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku

apzīmēšanu un kurš nodarbojas ar vietējās izcelsmes nozīmīgo šķirņu lauksaimniecības vaislas dzīvnieku, kuri

nacionāli un starptautiski ir atzīti kā apdraudētas populācijas (Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas

baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku, Latvijas zirgu šķirnes

33


aucamā tipa dzīvnieku), audzēšanu un pavairošanu. Katrā saistību gadā šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijā ir

atkārtoti jāsertificē LDGRS atbalstam pieteiktais lauksaimniecības dzīvnieks.

2013. gadā Agrovides apakšpasākumā LDGRS jaunas saistības var uzņemties jauni pretendenti!

Lai pieteiktos atbalstam, lauksaimniekam līdz 2013.gada 3.septembrim ir jāiesniedz LAD „Iesniegums

pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumam „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu

saglabāšana 2013. gadā” un atzinums no šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas par dzīvnieka atbilstību

lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem.

LDGRS iesnieguma aizpildīšanas piemērs norādīts Rokasgrāmatas 5. pielikumā.

Pretendējot uz LDGRS atbalstu, lauksaimnieks:

par katru lauksaimniecības dzīvnieku uzņemas atsevišķu saistību periodu (skatīt Rokasgrāmatas

5.4.1.sadaļu Agrovides piecu gadu saistības). Turpmākos piecus gadus no pirmā maksājuma apstiprināšanas

gada apņemas saistības atbalsttiesīgo dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt, izņemot īpašus apstākļus;

visā saimniecībā ir jāievēro SA prasības (skatīt Rokasgrāmatas 11. sadaļu „Savstarpējā atbilstība”);

katru gadu no attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas saņem atzinumu par dzīvnieka atbilstību

lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku

šķirņu ciltsdarba programmu.

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija šķirnes atzinumus izsniedz ne vairāk kā 550 konkrētās šķirnes dzīvniekiem.

6. BEZAKCĪZES DEGVIELA

Ar MK 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu

(gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva

zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem" tiek noteikts

maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums valstī, kam saimnieciskajā gadā (t.i., no kārtējā gada 1.jūlija līdz

nākamā gada 30.jūnijam.) nepiemēro akcīzes nodokli.

Patreiz izstrādātais noteikumu projekts paredz, ka 2013./2014. saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa valstī

kopumā tiks atbrīvoti 108 992 100 litri dīzeļdegvielas.

Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei 2013./2014. saimnieciskajā gadā ir tiesīgs saņemt

lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts VID kā saimnieciskās

darbības veicējs.

Par vienu atbilstošās platības hektāru LAD noteiks dīzeļdegvielas daudzumu, ko lauksaimniekam iespējams iegādāties

ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai piešķir par:

LIZ platību, kura 2013. gadā ir deklarēta un apstiprināta VPM saņemšanai (izņemot platības, kurās audzē

kultūraugus ar k.k.641, k.k.642, k.k.644, k.k.645 un k.k.646), par kuru minimālie ieņēmumi* no lauksaimnieciskās

ražošanas ir vismaz 200 latu no ha.

Pastāvīgo pļavu un ganību, kā arī aramzemē sēto zālāju platībās jānodrošina minimālais lauksaimniecības

dzīvnieku blīvums – 0,2 Lielv/ha. Patreiz izstrādātais noteikumu projekts paredz, ka šo nosacījumu nepiemēro

lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kurš līdz 01.06.2013. ir reģistrējies LDC kā dzīvnieku barības primārais

ražotājs un kam LDC nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki.

zemes platību zem zivju dīķiem, kur audzē zivis vismaz 20 ha platībā (piemērojot zivju audzēšanas cikla

koeficientu 1/3), par kuriem minimālie ieņēmumi* no akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no ha.

Zemei zem zivju dīķiem jābūt lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko apliecina iesniegumam

(13.pielikums) pievienotā zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu

(vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā).

par tādas meža vai purva zemes platību, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, par kuriem minimālie

ieņēmumi* no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 200 latu no ha.

34


Meža vai purva zemei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes ir jābūt lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai

lietošanā, ko apliecina iesniegumam (13.pielikums) pievienotā zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par

platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā) un Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta

izziņa par meža vai purva zemes platības apstrādāšanu.

* Minimālie ieņēmumi – 200 LVL/ha:

tiek noteikti atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par 2012.

gadu;

Ieņēmumos neiekļauj iepriekšējā gadā saņemto valsts un ES atbalstu, izņemot lauku attīstības pasākuma

“Agrovides maksājumi” apakšpasākumu (izņemot "LDGRS" un "BDUZ") atbalstu;

prasību nepiemēro:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kurš Uzņēmumu reģistrā vai VID reģistrējies laika periodā no 01.04.2012.-

31.03.2013. un 2013. gadā pirmo reiz pieteicies VPM saņemšanai;

2) platību palielinājumam salīdzinājumā ar 2012.gada VPM apstiprināto platību.

Iesniegumu dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu 2013.gadā iesniedz LAD papīra

formātā (skatīt 13.pielikumu), vai, izmantojot LAD EPS no 10.04.2013. – 03.06.2013. (ieskaitot).

LAD līdz 30.06.2013. pieņem lēmumu par dīzeļdegvielas piešķiršanu 50 litru apmērā par atbilstošās platības hektāru,

bet līdz 30.10.2013. - par atlikušo dīzeļdegvielas daudzumu.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai.

Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā

„Akcīzes degviela”.

7. PIETEIKŠANĀS ATBALSTA MAKSĀJUMIEM

Lai kārtējā gadā pretendētu uz atbalstu, jāiesniedz aizpildītu Iesniegumu, attiecīgi tā pielikumu(-s) (Agrovides

pielikums un/vai Meža pielikums,), lauku bloku kartes un, pretendējot uz NIM atbalstu, Zemes robežu plāna un Meža

zemju plāna kopiju(-as), kā arī nepieciešamības gadījumā citus papildu dokumentus.

Dokumenti iesniedzami tajā RLP, kuras teritorijā atrodas lielākā daļa Jūsu apsaimniekotās platības.

Iesniegumā precīzi jādeklarē visa LIZ, kas iekļauta lauku blokos un ko Jūs apsaimniekojat, arī tā zeme, kas nav

pieteikta atbalstam ir deklarējama kā Platība bez atbalsta!

Zeme, kuru iznomājat, Jums nav jādeklarē (zemi, kuru iznomājat, Jūs nedrīkstat deklarēt arī kā Platība bez atbalsta).

Iesniegumu, tā pielikumu(-us), karti(-es) un papildu dokumentus var:

iesniegt personīgi RLP;

sūtīt pa pastu;

iesniegt elektroniski, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Lūdzu, aktualizējiet personīgā e-pasta adresi, lai LAD varētu sazināties ar Jums arī ar e-pasta starpniecību

7.1. IESNIEGUMA IESNIEGŠANA PERSONĪGI VAI SŪTĪŠANA PA PASTU

Iesnieguma veidlapu un pielikumus varēsiet saņemt RLP. Iepriekšējā gada Platību maksājumu iesnieguma

iesniedzējiem RLP sagatavos arī karšu oriģinālus.

Ja iepriekšējā gadā nepieteicāties atbalstam vai esat reģistrējies kā jauns LAD klients, tāpat, ja esat ieguvis

lietošanā jaunu LIZ platību, Jums RLP jāiesniedz informācija par apsaimniekotajiem zemes gabaliem, norādot

platību kadastra numurus, uz kuru pamata LAD varētu sagatavot Jums nepieciešamās lauku bloku kartes.

Iepazīstaties ar:

„Platību maksājumu iesniegums 2013.gadā” aizpildīšanas principiem Rokasgrāmatas 14.sadaļā;

veidlapu „Vienotajam platības maksājumam deklarētajās kaņepju sējplatības 2013.gadā’’ Rokasgrāmatas 11.

pielikumā;

„Atbalsta iesniegums „Agrovides” apakšpasākumiem 2013.gadā” aizpildīšanas pamatprincipiem Rokasgrāmatas

15.sadaļā;

35


ar lauku iezīmēšanas pamatprincipiem kartēs Rokasgrāmatas 16.1. sadaļā;

„Atbalsta iesniegums „Natura 2000” maksājumiem (meža īpašniekiem) 2013.gadā” iesnieguma aizpildīšanas

pamatprincipiem Rokasgrāmatas 17.sadaļā;

‘’Iesniegums pasākuma ‘’Agrovides maksājumi’’ apakšpasākumā ’’Lauksaimniecības dzīvnieku

ģenētisko resursu saglabāšana’’ 2013.gadā’’ aizpildīšanas pamatprincipiem Rokasgrāmatas

5.pielikumā.

Pirms iesniegšanas noteikti saglabājiet aizpildītā Iesnieguma, karšu un pielikuma(-u) kopiju(-as)!

Tā(-s) būs nepieciešama(-s), ja vēlēsieties iesniegt labojumus vai papildinājumus.

Par Iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāms datums, kad visi dokumenti ir iesniegti LAD RLP.

Ja dokumenti sūtīti pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskatāms izsūtīšanas datums (pasta zīmogs).

7.2. PIETEIKŠANĀS MAKSĀJUMIEM, IZMANTOJOT ELEKTRONISKO

PIETEIKŠANĀS SISTĒMU

LAD aicina interneta tiešsaistē https://eps.lad.gov.lv/login izmantot EPS, kas nodrošinās ne tikai

ātrāku Iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu, bet arī kvalitatīvāku tā sagatavošanu.

EPS priekšrocības:

ja Iesniegums vēl nebūs iesniegts, e-pastā saņemsiet atgādinājumu par iesniegšanas termiņa beigu

tuvošanos;

Iesniegumu iespējams aizpildīt un iesniegt jebkurā diennakts laikā;

sistēmas brīdinājumi ļaus ātri un savlaicīgi novērst pieļautās kļūdas;

nepieciešamo labojumu/papildinājumu veikšana un ērta iesniegšana;

iespējams sekot līdzi Iesnieguma administrēšanas procesam un izmaiņām Iesnieguma datos, turklāt

par pieteikuma izskatīšanas gaitu tiksiet informēts arī e-pastā;

izlasīt un saglabāt no LAD saņemtās un uz LAD sūtītās elektroniskās vēstules;

var apskatīt iepriekšējo gadu un kārtējā gada apstiprinātās un izmaksātās atbalsta summas;

var apskatīt iepriekšējo gadu iesniegumus un kartes (ja iesniegums iesniegts, izmantojot EPS);

turpmākajos gados būs atvieglota Iesnieguma aizpildīšana, jo varēs nokopēt iepriekšējā gada

Iesniegumu, un atliks tikai aktualizēt informāciju atbilstoši attiecīgajam gadam;

pēc LAD pieprasījuma, kārtējā gada Iesniegumam varēs iesniegt rakstisku apliecinājumu par tiesībām

apsaimniekot pieteikto LIZ;

var iesniegt Ilgtspējas kritēriju iesniegumu par dalību Nacionālajā sertificēšanas shēmā un saņemt

apliecinājumu par platībā audzētām kultūrām, ja tās tiek izmantotas biodegvielu un bioloģisko šķidro

kurināmo ražošanai;

var reģistrēt Latvijas mēroga darījumus, importa darījumus, eksporta darījumus, kas veikti ar

atbilstošām un atzītām biodegvielām, bioloģisko šķidro kurināmo izejvielām, bioloģiskajiem

šķidrajiem kurināmajiem un starpproduktiem;

var iesniegt Iesniegumu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS);

var iesniegt Akcīzes degvielas iesniegumu.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, jābūt reģistrētam LAD klientu reģistrā, jāizveido personīgā e-pasta adrese un

jānoslēdz līgums „Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu

izmantošanu”.

Līgums pieejams LAD interneta mājas lapas http://www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskā pieteikšanās sistēma / Kā

kļūt par EPS lietotāju.

Divus aizpildītus un parakstītus līguma oriģinālu eksemplārus jānosūta pa pastu vai

jāiesniedz personīgi RLP vai LAD Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā, savukārt elektroniski

36


aizpildītus un ar unikāli piešķirtu elektronisko parakstu parakstītus līguma eksemplārus jāsūta uz e-pasta

adresi lad@lad.gov.lv.

Līgumu paraksta paraksttiesīgā persona. Vienam klientam var būt tikai viens EPS lietotājvārds.

LAD 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas reģistrēs EPS lietotāju, uz līgumā norādīto e-pasta adresi

nosūtīs lietotājvārdu un sākotnējo paroli un pa pastu uz pretendenta norādīto korespondences adresi nosūtīs

pretendentam LAD parakstītu līguma eksemplāru.

Lai lietotu EPS nepieciešams:

dators ar interneta pieslēgumu;

piekļūt līgumā norādītajam e-pastam;

LAD klienta numurs.

7.1.attēls Pieslēgšanās elektroniskajai pieteikšanās sistēmai

Pieslēdzoties EPS, Jūs varēsiet iepazīties ar svarīgāko informāciju, veikt Iesnieguma aizpildīšanu, lauka

zīmēšanu kartē un atsevišķu papildu dokumentu iesniegšanu līdz tam paredzētā termiņa beigām.

Par pieteikšanās datumu uzskatāms datums, kad visi dokumenti ir iesniegti RLP. Izmantojot EPS,

par Iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāms nosūtīšanas datums (sistēmā, pēc LAD klienta numura

ievadīšanas, nospiesta poga – „Iesniegt LAD”).

Vairāk par to, kā kļūt par EPS lietotāju un kā to lietot, uzzināsiet LAD mājas lapā - sadaļā Elektroniskā

pieteikšanās sistēma, t.i., http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/.

8. PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGUMS

Katru gadu viens lauksaimnieks platību maksājumu saņemšanai var iesniegt tikai vienu Iesniegumu.

Ja līdz 3.septembrim pieteiksieties arī uz LDGRS atbalstu, tad LDGRS iesniegums Jums būs jāiesniedz

tajā pašā RLP, kur iesniedzāt platību maksājumu iesniegumu !

Iesniegums platību maksājumiem sastāv no:

37

IZMĒĢINIET

EPS DEMO versiju:

http://eps.lad.gov.lv:9110


veidlapas „Platību maksājumu Iesniegums 2013. gadā”;

pielikumiem, kas jāaizpilda, ja bez VPM atbalsta, esat pieteicies uz vēl kādu atbalstu:

o Agrovides pielikuma (piesakoties uz BLA, BDUZ, BI, IDIV, RLZP);

o Meža pielikuma ;

LAD izsniegtas(-ām) vai EPS pieejamas(-ām) lauku bloku kartes(-tēm), kurā(-ās) attēlotas apsaimniekotās

LIZ platības;

Valsts zemes dienesta izsniegta Zemes robežu plāna kopijas un Meža zemju plāna kopijas (piesakoties uz

NIM atbalstu).

VISUS MINĒTOS DOKUMENTUS VĒLAMS IESNIEGT VIENLAICĪGI.

! Iesniegumā precīzi jādeklarē visa LIZ, kas iekļauta lauku blokos un, ko Jūs apsaimniekojat - arī tā zeme, kas

nav pieteikta atbalstam ir jādeklarē kā Platība bez atbalsta!

Zeme, kuru iznomājat, Jums nav jādeklarē (zemi, kuru iznomājat, Jūs nedrīkstat deklarēt arī kā Platības bez

atbalsta)!

! Ja lauku bloku kartē nav uzrādīta LIZ platība (lauku bloks), kuru šobrīd apstrādājat un kura ir bijusi labā

lauksaimniecības stāvoklī uz 2003.g. 30. jūniju, tad jāiesniedz „Iesniegums lauku bloku kartes precizēšanai”(skatīt

Rokasgrāmatas 9.pielikumu).

Iesniedzot atbalsta Iesniegumu Jūs apliecināt, ka Iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un, ka ievērosiet

visus atbilstošos atbalsta saņemšanas nosacījumus!

38


Aramzeme

Aramzemē

iesēts zālājs

Papuve

Pastāvīgās

pļavas un

ganības

Ilggadīgo

stādījumu

platības

Nektāraugu

platības

Īscirtmeta

atvasāju sugu

platības

Kaņepju

platības

9. UZ ATBALSTU TIESĪGĀ LIZ

- zeme, ko apstrādā (arot vai irdinot) regulāri, parasti saskaņā ar augsekas sistēmu. Parasti kultūras

nomaina katru gadu, bet tās var būt arī daudzgadīgas. Zemes gabalu neuzskata par aramzemi, ja

tajā vienu kultūru audzē piecus gadus vai ilgāk, nenovācot iepriekšējo kultūru un neieviešot jaunu.

- sējumu platības, kas tiek iekļautas augsekā līdz 5 gadiem un kas nodrošina mājlopu vajadzību

pēc zāles lopbarības vasaras un ziemas periodā. To zelmeņa botānisko sastāvu veido kultivējamās

tauriņziežu* un stiebrzāļu zālaugu sugas**, un kurām raksturīgs vienmērīgs zelmeņa blīvums un

labs kultūrtehniskais stāvoklis.

* tauriņziežu dzimta – lucerna, austrumu galega, sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, bastarda

āboliņš;

**stiebrzāļu dzimta – pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, pļavas auzene, pļavas lapsaste, ganību

airene, pļavas skarene, sarkanā auzene, klūdziņu prosa, miežubrālis.

- augsekas sistēmā ietverta aramzeme, kas ne vairāk kā divus gadus visu veģetācijas periodu vai

daļu no tā tiek kopta, lai iznīcinātu nezāles, uzkrātu barības vielas un mitrumu sausos gados, un

tajā nav paredzēts novākt ražu.

Papuves iedala neaizņemtās jeb tīrās * (melnās, agrās, vēlās, ķīmiskās) un aizņemtās ** (agrīno

kartupeļu, āboliņa, zaļmasas augu, zaļmēslojuma u.c.) papuvēs.

*neaizņemtā jeb tīrā papuve – aramzeme, kas attiecīgajā ražas gadā nav apsēta un nav atstāta

papuvē divus gadus pēc kārtas un kura parasti līdz jūlija sākumam (vasaras vidum) ir vismaz

vienu reizi apstrādāta; (ķīmiskās papuves gadījumā tā mehāniski jāapstrādā 2-3 nedēļu laikā pēc

miglošanas).

**aizņemtā papuve – aramzeme, kas ne ilgāk par vienu ražas gadu ir apsēta zaļmēslojuma vai

zaļmasas augu ražošanai vai agrīno dārzeņu audzēšanai.

- zeme stiebrzāļu vai cita veida zāles lopbarības* audzēšanai dabiskā veidā (pašsējā) vai kultivējot

(iesējot) un kas nav bijusi iekļauta saimniecības augsekas sistēmā piecus gadus vai ilgāk.

* “stiebrzāles vai cita veida zāles lopbarībai” ir visi stiebrzāļu augi, kas tradicionāli aug

dabiskās ganībās vai parasti tiek iekļauti sēklas maisījumos ganībām vai pļavām (neatkarīgi no

tā, vai tās tiek izmantotas lopu ganīšanai vai nē).

- zeme, kas nav ilggadīgās ganības un kur aug kultūras, ko neaudzē augsekā un kas aizņem zemi

ilgu laiku un dod ražu vairākus gadus, piemēram, augļu un ogu dārzi.

- platības, ko aizņem speciāli sēti nektāraugi* un kuras izmanto nektāra ievākšanai biškopības

vajadzībām.

* nektāraugi – piem., baltais vai sarkanais āboliņš, baltais vai dzeltenais amoliņš, facēlija,

gurķene, sinepes, ežziede, mieturu salvija, raudene, zeltslotiņa, biškrēsliņš, pūķgalve,

vanagnadziņi, galega, lupīna, saulespuķes, daglīši, mātere, malva, melisa, koriandrs, kaķumētra,

izops.

- saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem nemeliorēta LIZ platība, kurā stāda un audzē īscirtmeta

atvasāju sugas – apsi (Populus spp.), kārklu (Salix spp.) vai baltalksni (Alnus incana) ar 5 gadu

maksimālo cirtes aprites laiku.

- LIZ, kurā iesētas EK “Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā” (30. pilnais izdevums

Nr. 2011/C 380 A/01), uzskaitīto kaņepju šķirņu (izņemot “Finola” un “Tiborzsallasi”) sēklas, no

kurām izaugušajos kaņepju augos THC saturs nepārsniedz 0,2 %. LAD vērš uzmanību, ka

kaņepju šķirnei Tisza vidējais THC līmenis 2012.gadā pārsniedza pieļaujamo normu!

Uzmanību!

„Platība bez atbalsta” ir platība:

1) kas mazāka par 0,3 ha;

2) kas neatbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

3) par ko nevēlas saņemt atbalstu un kas ir īpašumā vai valdījumā (lietošanā) uz 15.06.2013.

39


10. KULTŪRU KODI

Nr.p.k. Kultūra Kods VPM MLA

NATURA

2000 par LIZ

BLA BDUZ BI IDIV RLZP*

1.

2.

3.

Vasaras kvieši

Ziemas kvieši

Rudzi

111

112

121

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Vasaras mieži 131 X X X X

5.

6.

Ziemas mieži

Auzas

132

140

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Tritikāle 150 X X X X

8.

9.

Griķi

Kaņepes

160

170

X

X

X

X

X

X

X

10. Vasaras rapsis 211 X X X X

11.

12.

Ziemas rapsis

Zirņi

212

420

X

X

X

X

X

X

X

X

13. Lauku pupas 410 X X X X

14.

15.

Saldā lupīna

Eļļas lini

430

330

X

X

X

X

X

X

X

X

16. Šķiedras lini 310 X X X X

17.

Laukaugu maisījumi no iepriekš

nosauktajām kultūrām

530 X X X X

18. Aramzemē sētie zālāji 720 X X X X

19.

Graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un

skābbarībai

730 X X X X

20. Kukurūza zaļbarībai un skābbarībai 740 X X X X

21. Zālāji sēklu iegūšanai 780 X X X X

22. Papuve 610 X X X

23. Pastāvīgās pļavas un ganības 710 X X X X X X

24. Piemājas dārzi 810 X X X

25. Kartupeļi 820 X X X

26. Cietes kartupeļi 825 X X X

27. Cukurbietes 830 X X X

28. Dārzeņi 840 X X X

29. Kāposti 841 X X X X

30. Ziedkāposti 842 X X X X

31. Burkāni 843 X X X X

32. Galda bietes 844 X X X X

33. Lauka gurķi 845 X X X X

34. Sīpoli 846 X X X X

35. Ķiploki 847 X X X X

36. Garšaugi 848 X X X

37. Augļu koki 910 X X X

38. Ābeles 911 X X X X

39. Bumbieres 912 X X X X

40. Ķirši 913 X X X X

41. Plūmes 914 X X X X

42. Ogulāji 920 X X X

43. Avenes 921 X X X X

44. Upenes 922 X X X X

45. Jāņogas 923 X X X X

46. Mellenes 924 X X X X

47. Dzērvenes 925 X X X X

48. Zemenes 926 X X X X

49. Ērkšķogas 927 X X X X

50. Krūmcidonijas 928 X X X X

51. Kazenes 929 X X X X

52. Nektāraugi 930 X X X X

53. Pārējās kultūras aramzemē

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme,

989 X X X

54. par kuru kārtējā gadā nevar saņemt

atbalstu**

620

55.

56.

Apse

Kārkls

644

645

X

X

X

X

57. Baltalksnis 646 X X

58. Miežubrālis (enerģijas kultūraugs) 641 X X

59. Klūdziņu prosa (enerģijas kultūraugs) 642 X X

60. Zālāji biogāzei 790 X X

61. Pārējās kultūras aramzemē biogāzei 990 X X

*Piesakoties 2013.gada pavasarī uz RLZP, Jūs norādāt kultūraugus vai, pēc to ražas novākšanas, neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas –

rugājus,ko saglabāsiet līdz 01.03.2014.

40


** LIZ platība, kas nav apstrādāta ilgākā laika posmā (platība sākusi apaugt ar krūmiem vai krūmu atvasēm vai zāle nav pļauta, par to liecina

vairāku gadu laikā izveidojies kūlas slānis).

11. SAVSTARPĒJĀ ATBILSTĪBA

Savstarpējās atbilstības (SA) mērķis ir veicināt lauksaimniekus ievērot noteiktu prasību izpildi lauksaimniecībā,

sabiedrības interesēs attiecībā uz vides aizsardzību, augu un dzīvnieku veselību, drošu pārtiku un mājlopu labturību, kā

arī labu lauksaimniecības un vides stāvokli. SA šobrīd nodrošina saikni starp atbalsta saņemšanu un atbilstību

normatīvajos aktos noteiktiem nosacījumiem. Pēc būtības – savstarpējā atbilstība ir dažādu normatīvo aktu prasību

kopums, kas lauksaimniekam jāievēro, lai nesaņemtu samazinātus atbalsta maksājumus.

Savstarpējo atbilstību veido:

● laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVN);

● obligātās pārvaldības prasības.

Pretendējot uz LAP platību maksājumiem -MLA, LIZ platība Natura 2000 teritorijā, BLA, BDUZ, IDIV, RLZP, BI

un LDGRS atbalstu, obligātās pārvaldības prasības papildus ietver ievērojamas minimālās organiskā mēslojuma un

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas nacionālos tiesību aktos.

SA ieviešana Latvijā notiek pakāpeniski, kopš 2004. gada lauksaimniekiem ir jāievēro LLVN.

Savukārt obligātās pārvaldības prasības tiek iekļautas prasību sarakstā un tiek saistītas ar maksājumiem:

sākot no 01.01.2009.- vides jomas prasības un dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas prasības;

no 01.01.2011.- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības, prasības dzīvnieku zāļu lietošanai, higiēnas

noteikumi, ziņošana par dzīvnieku slimībām, kontrole un apkarošana;

no 01.01.2013. - spēkā stājušās arī dzīvnieku labturības prasības.

LLVN ir SA prasību sastāvdaļa, kas ir jāievēro visiem lauksaimniekiem, kas piesakās atbalsta maksājumiem.

Šie nosacījumi nodrošina augsnes un tās struktūras saglabāšanu un ilgtspējību, vides un ainavas elementu

saglabāšanu un aizsardzību, kā arī ūdens resursu saglabāšanu un pārvaldību.

Obligātās pārvaldības prasības ietver konkrētas Latvijas normatīvajos aktos noteiktas prasības, kas lauksaimniekam

jāievēro neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieks piesakās atbalsta saņemšanai vai nē.

Pastāvīgo pļavu un ganību (PPG) saglabāšanas nosacījums. PPG atstāj ļoti labvēlīgu ietekmi uz vidi un tās

daudzveidību, tāpēc EK ir noteikusi, ka katrai dalībvalstij ir jānodrošina PPG un kopējās LIZ attiecības saglabāšanu. Ja

šī attiecība valsts līmenī samazinās, dalībvalstij tas ir jānovērš un jānosaka, ka lauksaimnieki nedrīkst pārveidot savas

PPG par zemi citām vajadzībām, bet gadījumā, ja attiecība samazinās vairāk par 10%, lauksaimniekiem ir pienākums

pārveidot šādu zemi atpakaļ par PPG. Latvijā PPG attiecība pret kopējo LIZ gadu no gada pieaug, tāpēc

pagaidām lauksaimniekiem netiek noteikti ierobežojumi lauksamniecības zemes izmantošanai.

Konstatētās neatbilstības obligāto pārvaldības prasību ievērošanā neietekmē piešķiramo PPVA apjomu.

Jebkurš lauksaimnieks, kurš iesniedzis platību maksājumu iesniegumu, var tikt izraudzīts SA pārbaudēm uz

vietas jebkurā kompetentajā kontroles iestādē (KKI):

LAD - LLVN un obligātās pārvaldības prasības vides jomā;

VMD - vides jomas obligātā pārvaldības prasība par savvaļas putnu aizsardzību;

VAAD - obligātās pārvaldības prasības vides jomā un sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības jomā;

PVD - obligātās prasības par dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas noteikumu ievērošanu, kā arī

sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības jomas prasības.

41


2013.gadā spēkā ir šādas SA prasības:

Kods* Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi : KKI

LLN1/LLT1

LLN2/LLT2

LIZ apstrādā ar augsnes mitruma režīmam atbilstošu lauksaimniecības tehniku,

nodrošinot, ka lauksaimniecības tehnikas riteņu nospiedumu dziļums nepārsniedz 30 cm

un to garums vienlaidus nepārsniedz 40 m.

LIZ tiek kopta lauksaimnieka atbildībā esošā meliorācijas sistēma, nodrošinot tās

darbību, saglabāšanu un zemes mitruma režīma regulēšanu.

LLN3/LLT3 Rugaini vai sauso zāli aizliegts dedzināt uz lauka.

Pastāvīgās pļavas un ganības, kā arī aramzemē iesētos zālājus:

nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un

izkliedē līdz 2013. gada 15.augustam;

nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un

izkliedē līdz 2013.gada 15.septembrim:

ja platības izmanto biškopībā nektāra vākšanai,

ja platība iekļauta Natura 2000 teritoriju sarakstā;

LLN4/LLT4 platību, kuru izmanto enerģijas kultūraugu – klūdziņu prosas, miežubrāļa – audzēšanai

un kurā enerģijas kultūraugi ziedēšanas fāzi ir sasnieguši iepriekšējā gadā, nopļauj un

novāc līdz kārtējā gada 1.maijam;

vismaz vienu reizi gadā nopļauj un zāli novāc vai sasmalcina (laikposmā no

2013.gada 1. augusta līdz 15.septembrim) vai nogana un appļauj, ja lauksaimnieks

pretendē uz atbalstu BDUZ vai BI;

nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi gadā nopļauj un zāli novāc vai sasmalcina

līdz 2013. gada 15.augustam, ja lauksaimnieks pretendē uz BLA atbalstu.

LLN5/LLT5

LLN6/LLT6

LLN7/LLT7

LLN8/LLT8

LLN9/LLT9

LLN10/LLT10

LLN11/LLT11

LLN12

LIZ daļu, kuras nogāzes garums ir vismaz 20m un slīpums ir lielāks par 10 grādiem, no

2013. gada 1.oktobra līdz 2014. gada 31.martam nodrošina vismaz ar minimālu

kultūraugu veģetāciju vai saglabā rugaini.

Saglabā un nepieļauj to dabas pieminekļu – dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju –

iznīcināšanu vai bojāšanu, kuri aizsargājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši

aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu.

Ir saņemta ūdens resursu lietošanas atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens

resursu lietošanas atļauju, ja, veicot lauksaimnieciskas darbības, apūdeņošanā izmanto

vairāk nekā 10 m 3 virszemes vai pazemes ūdeņu diennaktī.

Zāli, kas aug platībā, kuru neizmanto kultūraugu audzēšanai vai kurā ir augļu dārzi vai

ilggadīgie stādījumi, nopļauj līdz 2013 gada 15.augustam.

Ārpus īpaši jutīgajām teritorijām, kuras noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par

ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar

nitrātiem, nelieto mēslošanas līdzekļus 10 m platā joslā gar ūdensobjektu, kas noteikts

saskaņā ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko

iecirkņu klasifikatoru”.

LIZ kopj un kultūraugus tajā audzē, izmantojot sugai atbilstošu sējas un kopšanas

agrotehniku, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus.

Enerģijas kultūraugu platības (klūdziņu prosa, miežubrālis), kurā kultūraugi

ziedēšanas fāzi ir sasnieguši iepriekšējā gadā, nopļauj un novāc līdz 01.05.2014.

Ja apsaimniekotā LIZ platība ir vismaz 50 ha un zālāju (k.k.710, k.k.720 un

k.k.930) īpatsvars tajā ir vismaz 50%, tad ar īpašumā esošiem lauksaimniecības

dzīvniekiem, kas noziņoti LDC par stāvokli saimniecībā uz 01.07.2013., zālājos

jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – 0,2 LielV uz 1 ha.

(Skatīt arī lopu blīvuma aprēķināšanas un sankcijas piemērošanas piemēru).

Nosacījumu nepiemēro:

par to zālāju ha skaitu, uz kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir

vismaz 100 LVL/ha, ja lauksaimnieks līdz 01.06.2013. ir reģistrējies LDC kā

dzīvnieku barības primārais ražotājs. Minimālo ieņēmumu noteikšanai tiks

izmantoti dati no gada ienākumu deklarācijām vai pārskatiem, kas par

42

LAD


2013.gadu iesniegti VID līdz 01.06.2014.

par sēklaudzēšanā izmantotiem zālāju ha, kas līdz 1.jūnijam pieteikti VAAD

apsekošanai.

zālāju ha, par kuriem pretendē uz atbalstu pasākumā LIZ platība Natura 2000

teritorijā vai Agrovide.

* Pārbaudes uz vietas ziņojumā, kā arī gala aprēķinu vēstulē norādītais SA neatbilstības kods, kur LLN apzīmē nolaidības rezultātā

konstatētu neatbilstību prasībai, savukārt LLT - tīšu pārkāpumu.

Attiecībā uz LLN4/LLT4, LLN8/LLT8, LLN10/LLT10 un LLN12** atbalsta apjoma samazinājums tiks piemērots,

izvērtējot platības lielumu, uz kuru katra konkrētā prasība netiks izpildīta.

Platība, kurā nav ievērota LLVN prasība SA samazinājums par pirmreizēju pārkāpumu

0 % – 5,00 %, bet kopplatība, kur konstatēta neatbilstība,

ir ne vairāk kā 9,99 ha

Netiek piemērots

0 % – 5,00 %, bet kopplatība, kur konstatēta neatbilstība,

ir 10,00 ha un vairāk

1% apmērā

5,01 % – 10,00 % 1 % apmērā

10,01 % – 20,00 % 3 % apmērā

20,01 % – 30,00 % 5 % apmērā

30,01 % – 50,00 % 15 % apmērā (tīšs pārkāpums)

50,01 % un vairāk 20 % apmērā (tīšs pārkāpums)

** Tīšu pārkāpumu sāks piemērot no 01.01.2014., tāpēc 2013.gadā var tikt piemērots nolaidības pārkāpums un atbalsts samazināts

par 1%, 3% vai 5%, pat ja pēc atbilstības nosacījumu pārbaudēm tiks konstatēts, ka zālāju platība, kurā prasība nav izpildīta, veido

vairāk kā 30 % no kopējās kārtējā gadā noteiktās LIZ platības.

PIEMĒRS:

LOPU BLĪVUMA APRĒĶINĀŠANA UN SANKCIJAS PIEMĒROŠANA, JA NAV IEVĒROTA PRASĪBA (LLN12):

Saimniecība Lopu blīvuma aprēķins***

Kopējā apsaimniekotā un atbalstam pieteiktā LIZ

platība - 60 ha, no kuriem

39 ha ir zālāji (k.k.710, k.k.720 un k.k.930)

LDC pretendentam uz kārtējā gada 1.jūliju reģistrēti šādi

lauksaimniecības dzīvnieki: 3 govis

2 kazas

4 bišu saimes

43

3 govis = 3 x 1,0 = 3 LielV

5 kazas = 5 x 0,1 = 0,5 LielV

4 bišu saimes = 4 x 0,133 = 0,532 LielV

4,032 LielV

Platība, kurā nodrošināts minimālais lopu blīvums:

4,032 (LielV) : 0,2 (LielV/ha) = 20,16 (ha)

Platība, kuru ņem vērā atbalsta samazinājuma aprēķināšanai:

39 ha – 20,16 ha = 18,84 ha

***Dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem piešķirtie pārrēķināšanas koeficienti nosacītajās liellopu vienībās norādīti MK

12.03.2013.noteikumu Nr.139“Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta

shēmu ietvaros uzlabošanai”10.pielikumā

Platība, kurā nav ievērots LLN12 SA samazinājums

18,84 ha x 100 %

60 ha

= 31,4%

5 % apmērā

(2014.gadā, attiecīgi par šādu pirmo reizi konstatētu

pārkāpumu, samazinājums būtu 15 % apmērā (tīšs pārkāpums)

Biežāk konstatētie LLVN pārkāpumi:

Zālāji nav apsaimniekoti atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Gadījumos, kad nopļautā vai appļautā

zālāja augstums būtiski pārsniedz 7 - 10 cm (saskaņā ar vispārpieņemto lauksaimniecības praksi), tiek uzskatīts, ka nav

ievērots pļaušanas nosacījums.

Meliorāciju sistēmu kopšana. Meliorācijas sistēmas jākopj laikus un sistemātiski. Ūdensnotekas, novadgrāvji,

kontūrgrāvji un susinātājgrāvji ir darba kārtībā, ja tie ir atbrīvoti no sadzīves atkritumiem, atvasēm, krūmiem, kokiem,

piesērējuma vai citiem šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību. Iztekas ir attīrītas no piesērējumiem, 5 m attālumā no

iztekas nedrīkst būt koki, krūmi, krūmu atvases un tās ir darba kārtībā. Drenāžas akas ir jāattīra no piesērējumiem un

jānosedz ar vākiem. Arī virszemes ūdensuztvērējiem ir jābūt darba kārtībā.

Neatbilstoši koptas papuves, tās netiek uzartas līdz 15.septembrim.


Joma

Vide

Sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība

Kods* Obligātās pārvaldības prasības** KKI

No VPN1 līdz VPN3/

no VPT1 līdz VPT3

Savvaļas putnu aizsardzība, lai saglabātu, uzturētu vai atjaunotu atsevišķu

putnu sugu dzīvotņu daudzveidību un novērstu piesārņojumu vai kaitējumu

dzīvotnēm un savvaļas putnu dzīvei.

44

LAD un

VMD

VPN4/ VPT4 Gruntsūdeņu aizsardzība no piesārņojošu vielu emisijas ūdenī. LAD

VPN5/ VPT5

Vides un augsnes aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu

dūņas.

LAD

VPN6, VPN9/ VPT6,

VPT9

Īpaši jutīgajās teritorijās jāievēro ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ar

VAAD un

nitrātiem, kuru rada lauksaimnieciskas izcelsmes avoti (prasības attiecas uz

LAD

kūtsmēslu apsaimniekošanu, mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti).

VPN7, VPN8/ VPT7,

VPT8

Dabisko biotopu, savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzības pasākumi

attiecībā uz aizsargājamām augu sugām un pasākumi īpaši aizsargājamās

dabas teritorijās.

LAD

No SVN1 līdz SVN7/

no SVT1 līdz SVT7

Liellopu, cūku, kazu un aitu identifikācija un reģistrācija.

PVD

SVN8/ SVT8 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības.

VAAD

SVN13/ SVT13 Ierobežojumi hormonālo, tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu

lietošanā.

No SVN9 līdz Higiēnas noteikumi (pārtikas vispārējās nekaitīguma prasības, prasības piena

SVN12/ no SVT9 līdz ieguvei un pirmapstrādei, prasības olu apritei, dzīvnieku barības nekaitīguma

SVT12 prasības).

SVN14/ SVT14 Ierobežojumi dzīvnieku barošanā.

SVN15/ SVT15

Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) profilakse, kontroles un

apkarošanas pasākumi.

SVN16/ SVT16

SVN17/ SVT17

Mutes un nagu sērgas kontroles pasākumi.

Noteiktu dzīvnieku slimību kontroles un īpaši pasākumi saistībā ar cūku

vezikulāro eksantēmu.

PVD

SVN18/ SVT18 Infekciozā katarālā drudža kontroles un apkarošanas pasākumi.

Vispārīgās labturības prasības lauksaimniecības dzīvniekiem: sugai

DLN1/ DLT1

atbilstoša barošana, gan dabīgs, gan mākslīgs apgaismojums, fiziskā

aktivitāte, aizsardzība no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un plēsējiem,

veselības un dzīvības draudu nepieļaušana u.c.

DLN2/ DLT2 Teļu (līdz 6 mēnešu vecumam) labturības prasības.

DLN3/ DLT3 Cūku labturības prasības.

* Gala aprēķinu vēstulē norādītais SA neatbilstības kods, kur VPN, SVN, DLN apzīmē nolaidības rezultātā konstatētu neatbilstību

prasībai, savukārt VPT, SVT, DLT - tīšu pārkāpumu.

** Detalizēts prasību apraksts pieejams LAD mājas lapā, www.lad.gov.lv sadaļā Tiešie maksajumi/Noderīga informācija/ Savstarpējā

atbilstība.

Dzīvnieku

labturība

Biežāk konstatētie obligāto pārvaldības prasību pārkāpumi:

Lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas jomā biežākie pārkāpumi konstatēti pie cūku

turētājiem par cūku kustību kopsavilkumu iesniegšanu LDC; cūku skaita un pārvietošanas datu uzskaiti novietnē;

dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas iesniegšanu LDC, ja cūkas tiek ievestas novietnē vai aizvestas uz citu novietni;

cūku apzīmēšanu ar novietnes reģistrācijas numuru tās pārvietojot.

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības PVD ir pārbaudījis arī līdz SA prasību spēkā stāšanās brīdim

un visbiežāk tika konstatēti šādi pārkāpumi:

- nav veikta uzskaite par saslimušiem, kritušiem dzīvniekiem un dzīvnieku ārstēšanu;

- neatbilst ēkas, kurās tur dzīvniekus, aizgaldi un cits aprīkojums;

- cūkām aizgaldos nav nodrošināts atbilstošs grīdas segums;

- teļus, kas nav sasnieguši 6 mēnešu vecumu, tur piesietus vai nepietiekami lielos aizgaldos.

Jāatceras, ka saimniecības, kas Īpaši jutīgajā teritorijā apsaimnieko LIZ 20 ha un lielākā platībā, kā arī audzē

dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus 3 ha un lielākā platībā, dokumentē lauka vēsturi par katru lauku un, lietojot

mēslošanas līdzekļus katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.maijam iesniedz VAAD kultūraugu mēslošanas plāna

kopsavilkumu par kārtējā gada ražu.


Piesakoties LAP platību pasākumu (izņemot NIM) atbalstam, visā saimniecībā jāievēro arī šādas minimālās

mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas

nacionālos tiesību aktos:

Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas

obligātās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos:

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā aizliegts:

mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;

ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.

Aizsargjoslā un pludmalē aizliegts izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas,

eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās

vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas (izņemot ostas

teritoriju atbilstoši teritorijas plānojumiem), kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez

vienlaidu pamatiem).

Stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to,

kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un

apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Lauksaimniecības produktu ražotājiem un pārstrādātājiem piesārņojošo darbību veikšanai ir jāsaņem A vai

B kategorijas atļauja vai C kategorijas apliecinājums.

SA prasības lauksaimniekam ir jāievēro visa kalendārā gada laikā, līdz ar to maksājums var tikt samazināts par

pārkāpumiem attiecīgajā kalendārajā gadā, kas konstatēti pirms lauksaimnieks iesniedzis attiecīgā gada maksājumu

iesniegumu.

Par kalendārā gada ietvaros konstatētu neatbilstību, izvērtējot tās būtiskumu, apmēru un pastāvību, kārtējā gada

Platību maksājumu iesniegumam piemēro atbalsta apjoma samazinājumu vai izsaka brīdinājumu.

Konstatētā neatbilstība SA prasībai Piemērojamais atbalsta apjoma samazinājums

Maznozīmīga prasības neievērošana

Par nolaidības dēļ neievērotu prasību pirmajā

reizē atbalsta apjomu samazina par 1%, 3% vai

5%.

Trīs (pēc kārtas) kalendāro gadu laikā atkārtoti

konstatēta prasības neievērošana, kas radusies

lauksaimnieka nolaidības dēļ

Kārtējā gadā konstatēts tīšs pārkāpums

Brīdinājums.

SA rokasgrāmata ir pieejama Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības Centrs mājas lapā, izmantojot saiti:

http://www.llkc.lv/upload_file/400937/2_LLVS_2011.pdf.

45

KKI

LAD

VVD

Ja lauksaimnieks (kompetentās kontroles iestādes noteiktajā termiņā)

attiecīgo konstatēto neatbilstību:

novērš, atbalsta samazinājums netiek piemērots;

nenovērš, tiek piemērots atbalsta apjoma samazinājums

vismaz 1% apmērā.

1%, 3% vai 5%

Atkārtotās konstatētās neatbilstības procentuālais samazinājums

(1%, 3%, vai 5%) x koeficients "3"

Trīs gadu laikā, atkārtoti neievērojot attiecīgo prasību, piemēro

samazinājumu līdz 15%.

Turpmāku prasības neievērošanu uzskata par tīšu pārkāpumu.

15% līdz 100%

Ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt atbalstu

arī nākamajā gadā.


12. LIZ APSEKOŠANA

Sākot ar 2010.gadu, LAD bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic

ikgadēju LIZ vienību (kadastru) apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu vai LIZ ir apsaimniekota.

Apsekošanu veic platībām, kas, pamatojoties uz VZD sniegto informāciju, ir vismaz 1 ha lielas.

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām sniedz vietējām

pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā

īpašuma nodokli”, nodokļa likme par zemi ir 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Ja LIZ ir

neapstrādāta vai nekopta, tad tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme - 1,5 % apmērā un

kopsummā veido 3%.

Ja LAD konstatē, ka nekoptā LIZ ir ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek izvērtēti LIZ apsekošanas

rezultāti un piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi.

Par samazinājuma piemērošanu pretendents tiks informēts.

46


Atbalsta

veids

Pieteiktā platība

uz atbalsta

veidu 1 ha,

lauks ar vienu

kultūru 0,3 ha

Jādeklarē visa

apsaimniekotā

LIZ

VPM X X

Atbalsta

veids

Pieteiktā platība

uz atbalsta

veidu 1 ha,

lauks ar vienu

kultūru 0,3 ha

MLA X

LIZ platība

Natura

2000

teritorijā

X

Laukam

jāatrodas

noteiktā

teritorijā

MLA

teritorija

Natura

2000

teritorija

Platība

jāpiesaka

uz VPM

X

X

13. ATBALSTA MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 2013. GADĀ

Pieteikšanās

datums

līdz

15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta

apjoma

samazinājumu

Pieteikšanās

datums

līdz

15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta

apjoma

samazinājumu

Obligāti iesniedzamie dokumenti

Iesniegums;

Karte(-s), kurā(-s) atzīmētas apsaimniekotās LIZ

platības.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

ja pats lauksaimnieks nav biškopis un piesaka

platības, ko biškopis izmanto biškopībā nektāra

vākšanai - ar bišu saimes īpašnieku noslēgts līgums

par platības izmantošanu biškopības vajadzībām.

piesakot stādītu īscirtmeta atvasāju sugu platības -

stādu izcelsmes apliecinājuma kopija.

piesakot biogāzes ražošanai paredzētu

kultūraugu platības – veidlapa „Atbalsta

pretendenta deklarācija par "Lauksaimniecības

kultūraugu audzēšanu biogāzei” 2013.gadā".

piesakot kaņepju platības:

► veidlapa "Vienotajam platības maksājumam

deklarētās kaņepju sējplatības 2013.gadā";

► iesēto kaņepju sēklu šķirnes iepakojumu etiķetes.

Iesniegumā jāveic

īpašas darbības

B sadaļā jānorāda,

ka piesakās

uz MLA

atbalstu

8.kolonnā jānorāda

platība, kas atrodas

Natura 2000

teritorijā

47

Nosacījumi

13.6. tabula

Uz atbalstu var pretendēt par LIZ, kas bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 30.06.2003.

Kārtējā gadā pieteikta atbalstam tiesīga LIZ, kas ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā

(lietošanā) uz 15.06.2013. (skatīt arī Rokasgrāmatas 25.sadaļu).

Atbalsts par kaņepju sējplatībām:

kaņepju lauks jāapsēj ar vienu atbalsttiesīgu šķirni, ievērojot minimālo izsējas normu - 15 kg/ha;

līdz 15.06.2013. VAAD par visu kaņepju platību jāiesniedz Iesniegums dalībai kaņepju THC

monitoringā 2013.gadā;

līdz 30.06.2013. jāapmaksā VAAD izsniegtais rēķins dalībai THC monitoringā.

Atbalsts par stādītām īscirtmenta atvasāju sugu (k.k. 644, k.k. 645, k.k.646) platībām, kurās pēc

meliorācijas kadastra datiem nav reģistrētas meliorācijas sistēmas.

Atbalstam pieteiktos zālājus (ar k.k.710 un k.k.720) nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi

nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz 15.08.2013., bet līdz 15.09.2013.:

ja platības izmanto biškopībā nektāra vākšanai.;

ja platības atrodas Natura 2000 teritorijā;

BDUZ vai BI pieteiktajās platībās, kurās pļaušana jāuzsāk 01.08.2013.

Ja saimniecības apsaimniekotā LIZ ir 50 ha vai vairāk un zālāju (k.k.710 un k.k.720) un

nektāraugu (k.k.930) īpatsvars tajā ir vismaz 50%, tad uz zālāju un nektāraugu platībām

jānodrošina vismaz minimālais dzīvnieku blīvums - 0,2 LielV/ ha.

Nosacījumi

Atbalstam pieteiktā platība ir noteikta kā mazāk labvēlīgo apvidu teritorija.

Lauksaimnieks turpmākos 5 gadus pēc pirmā maksājuma saņemšanas apņemas saimniekot MLA teritorijā vismaz 1 ha platībā.

Atbalstu par papuvi (k.k.610) var saņemt pretendents, kurš nodrošina, ka papuvju platība kārtējā gadā nepārsniedz 30% no

kopējās uz VPM atbalstam tiesīgās un pieteiktās saimniecības LIZ.

Atbalsts par zālāju (k.k.710 un k.k.720) un nektāraugu (k.k.930) platībām, ja pretendenta īpašumā (saskaņā ar LDC

10.08.2013. datiem) ir tāds lauksaimniecības dzīvnieku skaits, kas nodrošina vismaz 0,2 LielV uz 1 ha MLA atbalstam tiesīgajiem

zālājiem un nektāraugiem.

Ja atbalsta pretendents ir bišu saimju īpašnieks, tad tas:

līdz 01.07.2013. ir PVD reģistrā reģistrējies kā biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums;

nodrošina, ka bišu stropi ir marķēti ar LDC piešķirto ganāmpulka numuru;

līdz 30.09.2013. nesamazina bišu saimju skaitu, par kuru ziņots LDC par stāvokli saimniecībā uz 01.06.2013.

Atbalsts tikai par pastāvīgajām pļavām un ganībām (k.k.710), kas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju

(Natura 2000) sarakstā, kas uzskaitīts likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumā "Latvijas Natura 2000 - Eiropas

nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts";

PPG nogana un appļauj vai vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz 15.09.2013.


Atbalsta

veids

Pieteiktā platība

uz atbalsta

veidu 1 ha,

lauks ar vienu

kultūru 0,3 ha

Laukam

jāatrodas

noteiktā

teritorijā

Platība

jāpiesaka

uz VPM

BLA X X

BDUZ X

BVZ, kas

iekļauts

Lauku

reģistrā

IDIV X X

RLZP X X

X

Pieteikšanās

datums

līdz

15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta

apjoma

samazinājumu

līdz

15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta

apjoma

samazinājumu

līdz

15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta

samazinājumu

līdz

15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta

samazinājumu

Obligāti iesniedzamie

dokumenti

Iesniegums un tā

Agrovides pielikums;

Karte(-s), kurā(-s)

atzīmētas

apsaimniekotās

LIZ platības.

Iesniegums un tā

Agrovides pielikums;

Karte(-s), kurā(-s)

atzīmētas apsaimniekotās

LIZ platības.

BVZ noganot ar nomā

esošiem lopiem jāiesniedz

ar lopu īpašnieku noslēgta

līguma kopija.

Iesniegums un tā

Agrovides pielikums.

Kartes, kur atzīmētas

apsaimniekotās

LIZ platības.

Iesniegums un tā

Agrovides pielikums.

Karte(-s), kurā(-s)

atzīmētas

apsaimniekotās

LIZ platības.

48

Nosacījumi

Platības nedrīkst pieteikt citiem Agrovides apakšpasākumiem (izņēmums - RLZP);

ir sertificējošās institūcijas (VK vai STC) izdots bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts;

lauksaimnieks ir VID reģistrēts nodokļu maksātājs;

iepriekšējā gadā gūti minimālie ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas realizācijas;

lauksaimnieks izveido un uztur lauku vēsturi.

Pieteiktie zālāji (ar k.k.710 un k.k.720) jānogana un jāappļauj vai vismaz vienu reizi jānopļauj un zāle

jānovāc vai jāsasmalcina un jāizkliedē līdz 15.08.2013.

Atbalsttiesīgas ir PPG, kur ievērots kāds no šiem nosacījumiem:

Pretendents - ganāmpulka īpašnieks (saskaņā ar LDC datiem par īpašumā esošiem bioloģiskiem vai pārejas

periodā uz bioloģisko lauksaimniecību esošiem dzīvniekiem uz 01.07.2013.) nodrošina vismaz 0,2 LielV uz

vienu BLA atbalstam tiesīgo PPG ha;

BLA PPG attiecība pret saimniecības BLA atbalsttiesīgo LIZ nepārsniedz 10 %;

līdz 01.07.2013. ir PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrēts biškopības produktu primārais

ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums un, ja saistības uzņemtas pēc 2011.gada, tad uz 3 ha PPG kārtējā

gadā nodrošina vismaz 1 bišu saimi, un nesamazina bišu saimju skaitu līdz 30.09.2013. Bišu stropiem

jābūt marķētiem atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram;

VK vai STC ir apliecinājusi, ka pretendents PPG izmanto ārstniecības augu ievākšanai.

Platības nedrīkst pieteikt uz citiem Agrovides apakšpasākumiem;

BVZ nedrīkst kultivēt, uzart un lietot minerālmēslojumu;

lauksaimnieks izveido un uztur lauku vēsturi.

BVZ vēlā pļaušana jāveic no 01.08.2013. - 15.09.2013. Nopļauto zāli novāc un aizved vai sasmalcina.

BVZ ekstensīvi noganot, lopu blīvumam jābūt no 0,4 - 0,9 LielV/BVZ ha. Ja dzīvnieku skaits pārsniedz

pieļaujamo daudzumu, Agrovides pielikumā jānorāda intensīvai ganīšanai paredzētā kopplatība hektāros.

Noganītās platības jāappļauj.

Platības nedrīkst pieteikt citiem Agrovides apakšpasākumiem;

saimnieko atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām, ko apliecina ieraksts VAAD Lauksaimniecības

produktu integrētās audzēšanas reģistrā un VAAD veiktās pārbaudes;

katru gadu jāsaņem VAAD atzinums par platību atbilstību lauksaimniecības produktu integrētās

audzēšanas prasībām;

lauksaimnieks izveido un uztur lauku vēsturi.

Platību nedrīkst pieteikt citiem Agrovides apakšpasākumiem (izņēmums - BLA);

līdz 01.03.2014. atstāj uz lauka nenopļautus kultūraugus vai, pēc to ražas novākšanas, neiestrādātas

kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus;

atbalstam pieteiktajā laukā rudens/ziemas periodā vai pēc kultūraugu ražas novākšanas aizliegts lietot

minerālmēslojumu un augu aizsardzības līdzekļus;

lauksaimnieks izveido un uztur lauku vēsturi.

5 gadu

saistību

periods

Nedrīkst

samazināt

platību un

mainīt lauku

atrašanās

vietu

Nedrīkst

samazināt

platību un

mainīt lauku

atrašanās

vietu

Jāsaglabā

saistību

platība. Drīkst

mainīt lauka

atrašanās

vietu.

Jāsaglabā

saistību

platība. Drīkst

mainīt lauka

atrašanās

vietu.


Atbalsta

veids

BI

Atbalsta

veids

NIM

Buferjoslas

vienlaidus

garums 100 m

Buferjosla

izveidota VPM

pieteiktiem

laukiem

Buferjoslai

jāatrodas

noteiktā

teritorijā

Īpaši jutīgā

teritorija

Atbalstam tiesīgā vienība

Vismaz 1 ha meža platības,

kas atrodas Natura 2000

teritorijā ar saimnieciskās

darbības ierobežojumu.

Katra atbalstam pieteiktā

lauka platība 0,5 ha.

Iesniegumā jādeklarē tikai

atbalstam pieteiktā meža

platība.

Pieteikšanās

datums

līdz 15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta

apjoma

samazinājumu

Pieteikšanās

datums

līdz 15.05.2013.,

bet līdz

10.06.2013.

ar atbalsta apjoma

samazinājumu

Obligāti iesniedzamie

dokumenti

Iesniegums un tā

Agrovides pielikums.

Karte(-s), kurā(-s)

Atzīmētas apsaimniekotās

LIZ platības.

Obligāti iesniedzamie

dokumenti

Iesniegums un tā

Meža pielikums;

Zemes robežu plāna

kopija,

Meža zemju plāna

kopija, kur atzīmētas

pieteiktās platības.

Platība

jāpiesaka

uz VPM

X

49

Nosacījumi

Buferjoslu (k.k.710, 720 vai 780) neierīko laukiem ar k.k.710, 720, 780 un 620;

BI pieteiktās platības nedrīkst pieteikt citiem Agrovides apakšpasākumiem;

buferjoslu nopļauj no 01.08.2013. -15.09.2013. un zāli novāc un aizved vai sasmalcina;

"tīruma buferjoslas" platums 4 m;

"buferjoslas gar grāvjiem" platums 4 m no grāvja malas;

"BI gar ūdenstecēm un ūdenstilpnēm" platums 10 m no krasta līnijas līdz lauka malai;

vietā, kur var ierīkot virszemes ūdensobjektu buferjoslu, atbalstu nevar saņemt par tīruma buferjoslu.

Nosacījumi

5 gadu saistību

periods

Jāsaglabā

atbalsttiesīgo

buferjoslu

garumus.

Nedrīkst mainīt

atrašanās vietu.

Atbalstu var saņemt tikai meža zemes īpašnieks par meža platībām, kas atrodas Natura 2000 teritorijā ar saimnieciskās darbības

ierobežojumiem, kas ir spēkā uz 01.04.2013.;

saimnieciskās darbības ierobežojumi: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta

galvenā cirte; aizliegta kailcirte. Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem jāpārliecinās vietējā virsmežniecībā pie vides

speciālista;

pieteiktajā teritorijā jābūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību veiktai meža inventarizācijai, kas ir

spēkā uz 01.04.2013.;

nedrīkst būt saņemtas kompensācijas saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās

darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos", izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes

aizliegumu;

atbalstu nepiešķir pretendentam, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, kam saskaņā ar LAD Klientu reģistra datiem uz

11.06.2013. ir uzsākts vai iestājies maksātnespējas process.

CITAS ATBALSTA SHĒMAS

Atbalsta veids Pieteikšanās datums Iesniedzamie dokumenti Nosacījumi

ACM

IPKV

IKC

ISA

līdz 15.05.2013.,

bet līdz 10.06.2013. ar

atbalsta apjoma samazinājumu

līdz 15.05.2013.,

bet līdz 10.06.2013. ar

atbalsta apjoma samazinājumu

līdz 15.07.2013.,

bet līdz 09.08.2013. ar

atbalsta apjoma samazinājumu

līdz 01.08.2013.,

bet līdz 26.08.2013. ar

atbalsta apjoma samazinājumu

Platību maksājumu iesniegums 2013.gadā

Platību maksājumu iesniegums 2013.gadā

Iesniegums īpašajam atbalstam cietes

kartupeļu kvalitātes uzlabošanai 2013.gadā

Iesniegums īpašajam atbalstam lopbarības

augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes

uzlabošanai 2013.gadā

Maksājumu var saņemt par 2006./2007. tirdzniecības gadā noslēgtā cukurbiešu piegādes līgumā noteikto cukurbiešu

daudzumu (tonnās) atbilstoši cukura kvotai;

lauksaimniekam kārtējā gadā jāpiesakās un jāatbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Iepriekšējā kvotas gadā (no 01.04.2012. – 31.03.2013.) pretendentam bijusi pieejama piena kvota (piegādes un tiešās

tirdzniecības kvota) 30 vai vairāk tonnas;

saskaņā ar LDC datiem, kas apkopoti uz 01.07.2013., laika periodā no 01.04.2012. – 31.03.2013., ievērojot pieejamās

kvotas apjomu, ir realizējis 30 vai vairāk tonnas piena.

Cietes kartupeļus audzē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas,

uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību;

lauksaimnieks piedalās Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un cietes kartupeļus ražo, ievērojot šīs shēmas prasības;

lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju par noteikta kartupeļu daudzuma piegādi;

katrā piegādātajā kartupeļu kravā cietes saturs kartupeļiem nav mazāks par 15 %.

Atbalstu var saņemt par pirmsbāzes, bāzes un sertificēto sēklu daudzumu, kas ievāktas Latvijas teritorijā 2013.gadā un

sertificētas VAAD līdz 2014.gada 30.aprīlim.


Atbalsta

veids

LDGRS

Atbalsta veids

PPVA par

zīdītājgovīm

PPVA par

aitu mātēm

Atbalsta

veids

APL

APKV

ALM

Atbalstam tiesīgā vienība

Latvijas šķirnes dzīvnieks

(brūnā govs; zilā govs;

baltā cūka; tumšgalves aita;

braucamā tipa zirgs; kaza)

Iesnieguma iesniegšanas

datums

No

15.05.2013. - 15.11. 2013.

Iesniegums pārejas posma

valsts atbalstam par

zīdītājgovīm 2013.gadā

Līdz 15.07.2013.

Iesniegums pārejas posma

valsts atbalstam par aitu

mātēm 2013.gadā

Iesniegumā LIZ platība

ir pieteikta VPM

X

Pieteikšanās

datums

Līdz 03.09.2013.,

bet līdz

30.09.2013.

ar atbalsta apjoma

samazinājumu

Obligāti iesniedzamie

dokumenti

LDGRS Iesniegums;

2013.gadā šķirnes

dzīvnieku audzētāju

organizācijas izsniegts

atzinums.

50

Nosacījumi

Pretendenta īpašumā esošajam ganāmpulkam jābūt reģistrētam atbilstoši normatīvajiem aktiem par

lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku

apzīmēšanu;

saimniecībai katru gadu ir jāsaņem šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegts atzinums par

lauksaimniecības dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam.

Nosacījumi

PPVA

5 gadu saistību

periods

Nedrīkst dzīvnieku

atsavināt vai

likvidēt, izņemot

attiecīgu kārtību

īpašos gadījumos.

Atbalstu par zīdītājgovīm (un telītēm no 8 mēn. vecuma) var saņemt lauksaimnieks, kurš:

dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu laikā pēc piedzimšanas un pirms ganāmpulka, kurā piedzimis, atstāšanas) un par tiem regulāri sniedz informāciju;

ir deklarējis LDC zīdītājgovis un teles kā potenciālās zīdītājgovis;

atbalsta iesniegumā norāda zīdītājgovju skaitu, kas nav mazāks par 60% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā (kopējo maksājumam pieteikto

dzīvnieku skaitu veido atbalstam pieteiktās govis un teles). Maksājumam pieteikto telīšu skaits nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita;

saglabā iesniegumā norādīto dzīvnieku skaitu un to proporciju vismaz 6 mēn. pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.

Atbalstu par aitu mātēm var saņemt lauksaimnieks, kurš:

dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu laikā pēc piedzimšanas un pirms ganāmpulka, kurā piedzimis, atstāšanas) un par tiem regulāri sniedz informāciju;

ganāmpulkā pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.jūliju ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi atnesušās vai vecākas par gadu;

saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādītos dzīvniekus vismaz 100 dienas, skaitot no kārtējā gada 16.jūlija (t.i., līdz 24.oktobrim).

Platību maksājumu

iesnieguma iesniegšana

līdz 15.05.2013.,

bet līdz 10.06.2013.

ar atbalsta apjoma

samazinājumu

Iesniegumā jāveic

speciāla atzīme

JAL X

ALA

AKC

AKEL

ATDALĪTAIS PPVA

Atbalstu var saņemt par hektāru skaitu, kas 2006.gadā:

apstiprināts kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām vai

noteikts kartupeļu audzēšanas līgumā ar cietes ražotāju

un kārtējā gadā pieteikts un atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Nosacījumi

Atbalstu var saņemt:

lauksaimnieks par piešķirtās kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām 2006./2007. kvotas gadā;

jaunais piena ražotājs par 2006./2007. kvotas gadā:

► restrukturizācijas rezerves piešķirtajām piena tonnām;

► kvotu darījumu rezultātā iegūtās kvotas ietvaros realizētām piena tonnām.

Lauksaimniekam kārtējā gadā ir jāpiesakās un jāatbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Maksājumu var saņemt par vismaz 8 mēn. veciem liellopiem (telēm, buļļiem un vēršiem), kuri saskaņā ar LDC datiem:

bija reģistrēti un tika turēti ganāmpulkā no 01.07.2010.;

atradās ganāmpulkā uz 31.12.2010;

Lauksaimniekam kārtējā gadā ir jāpiesakās un jāatbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu jaunais lauksaimnieks (komercreģistrā reģistrēta persona laikposmā no 15.05.2006.- 01.03.2008.) var saņemt par to hektāru skaitu,

kas pirmajā pieteikšanās gadā apstiprināts VPM saņemšanas nosacījumiem un kārtējā gadā atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt par hektāru skaitu, kas 2009.gadā apstiprināts kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām un kārtējā gadā atbilst

VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt par kartupeļu cietes tonnām, kas 2011.gadā apstiprinātas PVTM par kartupeļu cieti.

Lauksaimniekam kārtējā gadā ir jāpiesakās un jāatbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

Atbalstu var saņemt par dzīvnieku skaitu, kas 2011.gadā apstiprinātas PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem.

Lauksaimniekam kārtējā gadā ir jāpiesakās un jāatbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.


14. „PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGUMS 2013.GADĀ”

AIZPILDĪŠANA

14.2 .attēls “Platību maksājumu iesniegums 2013.gadā” aizpildīšana

51


15. „ATBALSTA IESNIEGUMS PASĀKUMA „AGROVIDES MAKSĀJUMI’’ APAKŠPASĀKUMIEM 2013.GADĀ”

AIZPILDĪŠANA

15.3. attēls “Atbalsta iesniegums Agrovides apakšpasākumiem 2013.gadā” aizpildīšana

52


16. LAUKU BLOKU KARTE

Lauku reģistrs ir LAD pārziņā esoša ģeogrāfiska informācijas sistēma, kurā apkopo informāciju par

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, lai nodrošinātu vienotu pieeju datiem, lauksaimnieku iesniegumu un atbalsta

maksājumu kontroli. Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācijas sistēma satur lauku bloku datu bāzi ar savstarpēji

saistītiem telpiskiem kartogrāfiskiem datiem un tiem pakārtotu atribūtu informāciju: ģeogrāfisko piesaisti, identifikācijas

numuriem un platību informāciju.

Lauku bloks - LR teritorijā esoša, nepārtraukta LIZ platība, kas ir bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī

uz 2003.gada 30.jūniju (izņēmums ir Agrovides lauku bloki – skatīt. Roksgrāmatas 16.2. .sadaļu „Agrovides

lauku bloki”), un, kuras kopplatība ir vienāda vai lielāka par 0,30 ha un tajā :

nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu;

rēķinot uz 1 ha, nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas

aizņem vairāk nekā 0,01 ha lielu platību;

nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kas no 15.05.2013.- 15.09.2013. klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas

pēc kārtas un kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles pļaušanai un lopu

ganīšanai,

ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas vai īpašumu robežas:

upes, strauti, grāvju, žogi, dzīvžogi, ceļi un citi lineāri objekti, ja to platums pārsniedz 2m;

ezeri, meži, krūmāji, purvi un pārpurvotas vietas;

kultūrtehnisko pasākumu rezultātā izveidotās akmeņu un novāktā apauguma kaudzes, karjeri, dīķi, parki;

administratīvās robežas;

zemes vienību robežas;

citas teritorijas, kas pēc savas funkcionalitātes nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes;

atsevišķu lauku bloku savstarpējā robeža velkama pa kadastra robežām, vai citiem dabā

identificējamiem atskaites punktiem uzmērīti instrumentāli vai noteiktiem ar GPS.

Lauku reģistra datus LAD izmanto lauku bloku kartes sagatavošanā. Lauku bloku kartes drukā mērogā 1:5000 vai

1:10000. Lauku reģistra datus LAD aktualizē pēc jaunajām ortofotokartēm un precizē, pamatojoties uz LIZ īpašnieka vai

tiesiskā valdītāja „Iesnieguma lauku bloku kartes precizēšanai” (skatīt Rokasgrāmatas 9. pielikumu „Iesniegums lauku

bloku kartes precizēšanai”) un lauku bloku kartes, kurā norādītas atbilstošās izmaiņas. Ja nepieciešams, LAD sniegto

informāciju pārbauda dabā.

Ja Jūsu apsaimniekotajam blokam nav skaidri saskatāms bloka numurs vai lauku bloka robeža, lūdzu,

sazināties ar RLP, lai precizētu informāciju!

Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācija pieejama, izmantojot saiti: http://www.karte.lad.gov.lv/

Lauku blokam ir savs identifikācijas numurs, kas sastāv no 10 cipariem, piemēram, 12345-12345. Vienu lauku bloku

var apsaimniekot vairāki lauksaimnieki.

LAUKU BLOKA NUMURS NAV TAS PATS, KAS KADASTRA NUMURS!

Lauku blokā var ietilpt ārpusbloka objekti, kas lauku bloka platībā netiek iekļauti !

Ārpusbloka objekts ir nelauksaimnieciska zemes teritorija, kuru no visām pusēm ietver lauku bloks, un kuras

platība summējot ar citiem ārpusbloka objektiem šajā lauku blokā, ir vienāda vai lielāka par 0,01ha. Ārpusbloka

elementi ir:

lauksaimniecībā neizmantojamā zeme (krūmi, koki, meža zeme);

pagalmi;

akmeņu kaudzes, koku grupas, dīķi un tamlīdzīgi objekti;

lineāri lauku bloka objekti (koku rindas, grāvju fragmenti, akmeņu krāvumi un tamlīdzīgi);

dārzkopības sabiedrību un apbūves teritorijas.

53


16.1. LAUKU BLOKU KATRES AIZPILDĪŠANA

UZMANĪBU! KLIENTA MAIŅAS GADĪJUMĀ KLIENTA NUMURS IR JĀNORĀDA ŠAJĀ AILĒ!

Natura 2000 teritoriju robežas ir

norādītas un teritorija iezīmēta

zaļām svītrām

Vietas vai objekta

nosaukums

Ja lauku bloku kartē nav uzrādīta LIZ platība (lauku bloks), kuru šobrīd apstrādājat un kura bija labā

lauksaimniecības stāvoklī uz 2003. gada 30. jūniju vai atklājat, ka situācija kartē un dabā atšķiras, tad aizpildiet

Rokasgrāmatas 9. pielikumu „Iesniegums lauku bloku kartes precizēšanai” un kopā ar Iesniegumu un kartēm

iesniedziet Uzmanību! to RLP!

16.5. attēls. Buferjoslu lauku iezīmēšana

Lauka robežas

1

P- lauka pieteiktā platība;

Ģ- lauka iezīmētā

ģeometrijas platība

16.4. attēls. Kartē attēlotie elementi

Piesakoties BI, buferjoslu lauki kartē ir jāattēlo,

norādot konkrētu atrašanās vietu lauku blokā un

piešķirot attiecīgajai buferjoslai kārtas numuru

atbilstoši lauku numerācijai Iesniegumā un kartē(-s).

Lai vienkāršotu lauku iezīmēšanu kartēs, iepriekšējā gada pretendentiem, ņemot vērā 2012.gada pārbaužu uz

vietas un administratīvo kontroļu rezultātā noteiktās platības, kā arī papīra formātā iesniegto karšu lauku digitalizēšanu,

kartēs jau ir norādīti lauki un to attiecīgā platība, taču tie nav numurēti.

Pretendenta pienākums ir laukus kartē sanumurēt un atbilstoši deklarēt Platību maksājumu iesniegumā, un, ja

nepieciešams, kartē veikt izmaiņas lauka ģeometriskajā zīmējumā.

54

2

Lauku bloka robežas

Zemes vienību kadastru

robežas

Lauku bloku numuri

un kopējā platība

hektāros

BVZ platību un Natura 2000

teritoriju (AIVAN) platību norāda,

ja tā atšķiras no kopējās lauku

bloka platības

AIVAN 5ha

Bioloģiski

vērtīgais

zālājs

(BVZ) ir

iezīmēts

zaļā krāsā


Uzmanību! Lauku bloku kartē ir attēloti konkrētā klienta iepriekšējā gadā atbalstam pieteikto lauku zīmējumi

un platības.

P – iepriekšējā gadā platību maksājumu iesniegumā atbalstam pieteiktā vai LAD veikto pārbaužu uz vietas un

administratīvo pārbaužu laikā noteiktā platība;

Ģ – iepriekšējā gadā lauku bloku kartē iezīmētā vai LAD pārbaužu laikā precizētā lauka zīmējuma (ģeometrijas)

platība.

Kartēs ir attēloti arī tie iepriekšējā gada lauki, kuri ir mazāki par 0,30 ha, taču P un Ģ platības tiek norādītas tikai tiem

laukiem, kuri ir vismaz 0,30 ha lieli.

Ja P un Ģ platība sakrīt, kartē laukam tiek norādīta viena platība (piemēram, P/Ģ 0,38 ha), ja nesakrīt, tiek norādītas

divas platības (piemēram, P 1,30 ha, Ģ 1,31 ha).

Kartēs nav attēloti iepriekšējā gada lauki, kas deklarēti kā „Platība bez atbalsta” un tie lauki, kuri LAD veikto pārbaužu

uz vietas vai administratīvo pārbaužu laikā:

tika noraidīti vai kuru platība tika mainīta (labota) uz 0 ha;

lauki tika izņemti no lauku bloka, jo platība nebija atbalstam tiesīga un tā tika dzēsta no Lauku reģistra.

! Aizpildot karti:

1) laukus, kuri nav attēloti kartē, iezīmējiet atbilstoši to atrašanās vietai dabā tā, lai platība atbilstu reāli dabā

apsaimniekotās platības lielumam. Katrs lauks kartē jāiezīmē vienu reizi, pat, ja to var iezīmēt vairākās kartēs;

2) izvērtējiet kartē jau norādīto (t.i., iepriekšējā gadā pieteikto) lauku P un Ģ platību atbilstību 2013.gadā dabā

apsaimniekotajai platībai;

Ja P un Ģ platības būtiski atšķiras, tad:

pārzīmējiet lauka robežas tā, lai zīmējums atbilstu reāli dabā apsaimniekotās platības lielumam; un/vai

Iesnieguma veidlapā ierakstiet platību, kura sakrīt ar dabā apsaimniekoto platību.

Uzmanību! Piesakot lauku platības atbalstam, Iesnieguma veidlapā neizvēlieties rakstīt lauka lielāko platību, ja tā

neatbilst apsaimniekotās platības apjomam dabā, jo tas var radīt platību pārdeklarācijas, kuru rezultātā var tikt

samazināts atbalsts.

Piesakot uz atbalstu lielākas platības, izvērtējiet zīmējuma paplašināšanas iespējas, ņemot vērā likumiskās tiesības

apsaimniekot konkrēto teritoriju (attiecīgā kadastra lietošanas/ apsaimniekošanas tiesības).

Ja viena bloka ietvaros ir pieteikti vairāki lauki un ir atšķirība starp lauku P un Ģ platību, pārbaudiet visu lauku

pieteiktās platības summu ar zīmējuma platības summu. Šajā gadījumā, iespējams, Jums būs jāpārzīmē lauku robežas

starp šiem laukiem vai, ja zīmējums atbilst situācijai dabā, iesnieguma veidlapā būs jāieraksta atbilstošās platības.

3) ierakstiet lauka numuru katram kartē attēlotajam laukam un atbilstoši numerācijai, aizpildiet Iesniegumu.

Aizpildot karti, pievērsiet uzmanību tam, ka:

lauks ir vienlaidus zemes gabals, kurā viens lauksaimnieks audzē vienu kultūraugu. Ja lauks, kurā audzē

vienu kultūraugu neatrodas vienā lauku blokā, tas jāsadala divos vai vairākos laukos, ievērojot lauku bloku

robežas;

kartē(-ēs) attēloti (iezīmēti) un numurēti visi lauki, kurus Jūs apsaimniekojat;

lauki attēloti atbilstoši to atrašanās vietai dabā. Īpašu uzmanību pievērsiet, ja Jums ir Agrovides saistības,

kuras uzņematies lauku līmenī;

katrs lauks kartē attēlots tikai vienu reizi arī tādā gadījumā, ja šis lauks redzams vairākās kartēs;

visi lauki sanumurēti pēc kārtas. Atbilstoši šai numerācijai Jums jāaizpilda Iesniegums!

Noteikti saglabājiet aizpildītās lauku bloku kartes kopiju!

Tā būs nepieciešama, ja vēlēsieties iesniegt labojumus vai papildinājumus.

55


16.2. AGROVIDES LAUKU BLOKI

Arī 2013.gadā, tāpat kā 2012.gadā, lauksaimnieks var iesniegt izveidei jaunus Agrovides lauku

blokus, kuros nepiesakot VPM, var pieteikt IDIV, BDUZ, BLA un RLZP atbalstu, kas nebija labā

lauksaimniecības stāvoklī uz 30.06.2003. un to LIZ platībā:

nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu;

rēķinot uz 1 ha, nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas

aizņem vairāk nekā 0,01 ha lielu platību;

nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kas no 15.05.2013.- 15.09.2013. klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc

kārtas un, kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles pļaušanai un lopu ganīšanai,

ja līdz 1.maijam atbalsta pretendents ir iesniedzis LAD:

elektroniski, izmantojot EPS - ‘’Bloku precizēšanas pieprasījumu pēc kadastra numura’’, atbilstoši

aizpildot karti un laukā – komentāri - norādīts, jauna Agrovides lauku bloka izveide;

papīrā, iesniedzot RLP - ‘’Iesniegumu lauku bloku kartes precizēšanai’’ (skatīt Rokasgrāmatas 9.

pielikumu „Iesniegums lauku bloku kartes precizēšanai”), kur laukā – Piezīmes- norādīts, jauna Agrovides

lauku bloka izveide, un karti, kurā norādītas atbilstošās izmaiņas (tā var būt 2012.gada lauku bloku

kartes kopija vai zemes robežu plāns);

platības instrumentālo mērījumu vai GPS mērījumu – papīra vai elektroniska dokumenta veidā,

piem., diskzibatmiņā ierakstītas datnes veidā.

Ieteikums! Ja iesniedzat ‘’Iesniegumu lauku bloku kartes precizēšanai’’ papīra formā kopā ar platību

maksājumu iesniegumu, tad platību maksājumu iesniegumā attiecīgai jaunpieteiktai platībai uz Agrovides

apakšpasākumu BLA, IDIV, BDUZ vai RLZP atbalstu, bloka numuru norādiet 99999-99999!

Tad, kad tiks izveidots Agrovides lauku bloks, 99999-99999 bloka numurs tiks nomainīts uz jauno Agrovides

bloka numuru!

Lai LAD izveidotu jaunu atsevišķu Agrovides lauku bloku, tam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

tā zemes lietošanas veidam jābūt LIZ. Ja kadastra datu aktualizācija atbalstam pieteiktajai platībai veikta

2013.gada laikā, papildus jāiesniedz dokumentus, kas apliecina zemes lietošanas veida maiņu;

Agrovides lauku bloki savā starpā nepārklājas;

platība (ar precizitāti līdz hektāra simtdaļai) ir vismaz 0,30 ha, bet platums šaurākajā vietā – vismaz 30 m,

savukārt augļu dārzos ar ilggadīgajiem aveņu, dzērveņu vai melleņu (krūmmelleņu un zileņu) stādījumiem

platums šaurākajā vietā ir vismaz divi metri;

tā robežas ir dabā identificējamas un tās ir instrumentāli uzmērītas vai noteiktas ar GPS (mērījums iesniegts

LAD) un ir identificējama dabā;

Agrovides lauku bloks ir vienlaidu zemes gabals, ko dabā norobežo identificējamu objektu robežas, kuru

veids, atrašanās vieta un faktiskais stāvoklis visā saistību periodā tiek saglabāts nemainīgs ;

Šis objekts var būt: ceļš, upe, strauts, grāvis vai to fragmenti, kuru platums nav mazāks par 2

metriem, žogs, dzīvžogs, aleja, koku stādījums rindā vai puduris, nekustamā īpašuma, zemes

vienības vai administratīvās teritorijas robeža, cits zemes gabals, kas dabā vai kadastrā atšķiras

pēc zemes lietošanas veida (krūmāji, mežs, purvs, ūdens objektu zeme, zeme zem ēkām un

pagalmiem, zeme zem ceļiem, pārējās zemes).

Robežām (ko veido attiecīgie objekti) ir jābūt identificējamām un ar nemainīgu atrašanās vietu visu piecu gadu

saistību periodu !

tā ārpusbloka objektu platību summa nav lielāka par 0,01 ha.

Ja precizēšanas laikā tiks konstatēts, ka Jūsu jaunpieteiktais Agrovides lauku bloks ir bijis labā

lauksaimniecības stāvoklī uz 30.06.2003., tad LAD lauku reģistrs izveidos uz VPM tiesīgu lauku bloku,

kurā, lai saņemtu Agrovides atbalstu, platība būs jāpiesaka arī uz VPM!

56


17. „ATBALSTA IESNIEGUMS „NATURA 2000 MAKSĀJUMI”

(MEŽA ĪPAŠNIEKIEM) 2013.GADĀ” AIZPILDĪŠANA

Uz atbalstu var pieteikties tikai meža īpašnieks:

● ja mežs pieder fiziskai personai, tad iesniegumu iesniedz fiziska persona.

● ja mežs pieder juridiskai personai, tad iesniegumu iesniedz juridiska persona.

Ja pretendents piesakās tikai uz NIM atbalstu, tad Iesniegumam jāaizpilda A un E daļa. Papildus Iesniegumam

jāiesniedz Meža pielikums, Zemes robežu plāna un Meža zemju plāna kopija(-s), kurā(-s) atzīmētas atbalstam pieteiktās

meža zemju platības.

Vispirms iezīmējiet Meža zemju plānā lauku, apvelkot tā robežas un piešķiriet laukam kārtas numuru. Lauki ir

jānumurē pēc kārtas!

Lauks šī pasākuma ietvaros nozīmē vienlaidu meža zemes gabalu, ko veido viens vai vairāki nogabali, kuriem ir

kopējas robežas.

17.6. attēls Meža zemju platību iezīmēšana

Saglabājiet aizpildītā Meža zemju plāna kopiju!

Tā būs nepieciešama papildinājumu vai labojumu iesniegšanai.

Meža pielikumā norādiet klienta numuru un atbilstoši lauku numerācijai Meža zemju plānā, norādiet visu

nepieciešamo informāciju par lauku.

Lauku numerācija

atbilstoši Meža zemju

plānā iezīmētajiem un

sanumurētajiem

laukiem.

Ja par visu kadastrā

ietilpstošo meža zemju

platību vēlaties saņemt

atbalstu, tad visus

nogabalus ar kopējām

robežām apvienojiet

vienā laukā.

Ierakstiet kadastra vienības

apzīmējumu, kurā atrodas

lauks (tas norādīts Jūsu

Meža zemju plānā)!

17.7. attēls “Atbalsta iesniegums “Natura 2000” maksājumiem (meža īpašniekiem) 2013.gadā” aizpildīšana

Saglabājiet aizpildītā Meža pielikuma kopiju!

Tā būs nepieciešama papildinājumu vai labojumu iesniegšanai.

57

Lauka patība (ha) vai

visu laukā iekļauto

nogabalu kopējā

platība (ha) ar diviem

cipariem aiz komata.

Ja par nogabalu, kas

atrodas starp citiem

nogabaliem, nevēlaties

saņemt atbalstu vai par

šo nogabalu esat saņēmis

kompensāciju, tad to

nogabalu izdaliet kā

atsevišķu lauku.

Veiciet atzīmi, ja par

nogabalu, kas atrodas starp

citiem nogabaliem,

nevēlaties saņemt atbalstu

vai arī par šo nogabalu esat

saņēmis DAP

kompensāciju!


18. PAPILDINĀJUMI UN LABOJUMI

Jebkurā laikā pēc Platību maksājumu iesnieguma iesniegšanas vai pēc labojumu/ papildinājumu iesniegšanas

paziņojiet LAD visas izmaiņas, kuras attiecināmas uz Jūsu apsaimniekotajām platībām. Informāciju var sniegt līdz

dienai, kamēr LAD nav rakstiski informējis par pārkāpumiem Iesniegumā vai paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz

vietas, kurā atklāj pārkāpumus.

Papildinājumi - izmaiņas Iesniegumā, kas neattiecas uz esošiem Iesnieguma datiem.

Labojumi - izmaiņas, kas veiktas kādam no laukiem, ko jau sākotnēji esat deklarējis Iesniegumā.

Papildinājumu vai labojumu iesniegšanas termiņi:

līdz 10.jūnijam (ieskaitot) jebkādi papildinājumi un labojumi platību maksājumiem.

labojumi TIKAI par tiem atbalsta veidiem, ko jau sākotnēji esat deklarējis savā

no 11.jūnija līdz 15.jūnijam

Iesniegumā un pielikumā.

līdz 30. septembrim

jebkādi papildinājumi un labojumi Agrovides apakšpasākumam LDGRS.

(ieskaitot)

Ja Iesniegums iesniegts personīgi RLP vai sūtīts pa pastu, papildinājumus vai labojumus RLP jāiesniedz

rakstiski papīra formātā. Izmaiņas norāda uz iesniegtā Iesnieguma, pielikuma(-u) vai kartes(-šu) kopijām, vai

iepriekš iesniegto labojumu/papildinājumu kopijām.

Pie katra veiktā papildinājuma vai labojuma, kurus norādāt uz kopijām, obligāti jāparakstās.

Pēc papildinājumu un/vai labojumu veikšanas uz kopijām, saglabājiet arī šīs kopijas!

EPS lietotāji papildinājumus un labojumus var iesniegt elektroniski, izmaiņas norādot EPS.

19. ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI

LAD pieļauj atkāpes prasību izpildē ārkārtas apstākļu vai nepārvaramas varas ietekmes rezultātā.

Ārkārtas apstākļi ir neparedzēti apstākļi, kas nav pakļauti lauksaimnieka kontrolei, kā rezultātā Jūs objektīvu iemeslu

dēļ nevarat noteiktajā datumā izpildīt atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Ārkārtas apstākļi ir:

stihiska dabas nelaime vai ugunsgrēks, kas būtiski ietekmē LIZ un lauksaimniecības dzīvnieku uzturēšanu;

lauksaimnieka ilgstoša darba nespēja;

lauksaimnieka nāve;

saimniecības daļas piespiedu atsavināšana valsts vai sabiedrības vajadzībām, ja lauksaimnieks to nevarēja

paredzēt saistību uzņemšanās dienā;

epizootija, kas skārusi visus lauksaimnieka lauksaimniecības dzīvniekus vai daļu no tiem.

10 darba dienu laikā, sākot no dienas, kurā esat rīcībspējīgs, par ārkārtas apstākļiem rakstiski jāinformē RLP,

pievienojot detalizētu aprakstu par ārkārtas apstākļu iestāšanos un ārkārtas apstākļus apliecinošus dokumentus.

58


20. IESNIEGUMA, SAIMNIECĪBAS UN ATDALĪTĀ PPVA

NODOŠANA/PĀRŅEMŠANA

Lauksaimnieku, kurš nodod citam lauksaimniekam Iesniegumu un/vai atdalīto(-s) PPVA maksājumu(-s), sauc par

devēju, bet lauksaimnieku, kuram nodod, sauc par pārņēmēju.

Pārņēmējam jābūt LAD klientu reģistrā reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai!

Nodošana un pārņemšana tiek veikta pēc vienotas rakstiska apliecinājuma formas (skatīt

Rokasgrāmatas 6. pielikumu „Platību maksājumu Iesnieguma / atdalīto pārejas posma valsts

atbalsta maksājumu / Agrovides Saistību nodošana un pārņemšana”), ko paraksta gan devējs, gan

pārņēmējs.

Ja mainās saimniecības īpašnieks vai valdītājs (lietotājs):

1.Atdalītā PPVA nodošana

Atdalīto PPVA par pienu

Atdalīto PPVA par liellopiem

Atdalīto PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem

Atdalīto PPVA par kartupeļu cieti

Atdalīto PPVA par platībām

Atdalīto PPVA par laukaugu platībām

Atdalīto PPVA īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem nevar nodot.

2.Atsevišķā maksājuma par cukuru (ACM) nodošana- var nodot tikai pilnībā gadījumos, ja mainās

saimniecības īpašnieks vai valdītājs. Iesniegumam jāpievieno rakstisku apliecinājumu par ACM pārņemšanu un

īpašuma vai valdījuma (lietojuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas.

Ar saimniecības nodošanu saprot tās pārdošanu, iznomāšanu vai jebkuru citu līdzīgu darījumu, kas saistīts ar

konkrētās saimniecības nodošanu citam, LAD klientu reģistrā reģistrētam, lauksaimniekam.

Ja saimniecību nodod pēc tam, kad Iesniegums ir iesniegts, un ir izpildīti visi nosacījumi atbalsta saņemšanai,

tad atbalstu piešķir saimniecības devējam.

Ja saimniecību nodod pēc tam, kad Iesniegums ir iesniegts, bet pirms ir izpildīti visi nosacījumi atbalsta

saņemšanai, tad atbalstu piešķir saimniecības pārņēmējam, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

14 dienu laikā pēc saimniecības pārņemšanas pārņēmējs rakstiski informē RLP par saimniecības

pārņemšanu, iesniedzot nodošanas/pārņemšanas veidlapu, un piesakās atbalsta maksājumam;

saimniecības pārņēmējs iesniedz RLP visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina saimniecības

pārņemšanu (pirkuma, nomas, lietošanas, dāvinājuma, maiņas līguma kopiju u.c., uzrādot oriģinālu);

attiecībā uz pārņemto saimniecību ir izpildīti visi nosacījumi, kas jāievēro, lai saņemtu atbalstu.

59

var nodot un pārņemt tikai pilnībā,

t.i., visu uzreiz.

var nodot un pārņemt :

pilnībā, t.i., visu uzreiz

VAI

daļēji par atbilstošu LIZ ha skaitu, ko iegādājas īpašumā

no devēja un papildus nodošanas/pārņemšanas veidlapai (skatīt

Rokasgrāmatas 6. pielikumu „Platību maksājumu

Iesnieguma / atdalīto pārejas posma valsts atbalsta

maksājumu / Agrovides Saistību nodošana un pārņemšana”) ir

jāiesniedz arī īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas

(uzrādot oriģinālus).


21. IZMAIŅAS KLIENTA DATOS

Ja ir kādas izmaiņas klienta datos – saimniecības adresē, juridiskajā adresē, bankas konta numurā, e-pasta

adresē vai korespondences adresē, Jums jāiesniedz Klienta veidlapa, kurā norādīta jaunā informācija (skatīt

Rokasgrāmatas 7. pielikumu „Lauku atbalsta dienensta klienta (juridiskas persinas) veidlapa” un 8. pielikumu

„Lauku atbalsta dienensta klienta (fiziskas persinas) veidlapa”).

Pēc Iesnieguma iesniegšanas vai pēc labojumu/ papildinājumu iesniegšanas, nepaplašinot Iesnieguma datus,

rakstiski paziņojiet RLP par izmaiņām Iesniegumā. Informāciju var sniegt līdz dienai, kamēr LAD nav rakstiski

informējis par pārkāpumiem Iesniegumā vai paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas, kurā atklāj

pārkāpumus.

Lūdzu, aktualizējiet personīgā e-pasta adresi, lai LAD varētu sazināties ar Jums arī ar e-pasta starpniecību!

22. IESNIEGUMA ATSAUKŠANA

Ja pēc Iesnieguma iesniegšanas, Jūs nevarat izpildīt nosacījumus maksājumu saņemšanai, par to rakstiski

jāinformē tā LAD RLP, kurā iesniedzāt iesniegumu.

Iesniegumu, pielikumu(-us) var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Tomēr, nav atļauts atsaukt atbalstam pieteiktus laukus vai dzīvniekus, attiecībā uz kuriem atklāti pārkāpumi:

ja RLP Jūs jau ir informējusi par konstatētajiem pārkāpumiem Iesniegumā un/vai

RLP ir paziņojusi par nodomu veikt pārbaudi uz vietas saimniecībā un tās laikā atklāti pārkāpumi.

Ja vēlaties atsaukt pieteikšanos uz kādu no Agrovides apakšpasākumiem vai atsaukt kādu lauku/dzīvnieku,

Jūsu saistības šajā apakšpasākumā tiks pārtrauktas par attiecīgo vienību un par to iepriekš saņemtais atbalsts būs

jāatmaksā.

60


23. IESNIEGUMA ADMINISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

23.8. attēls. Iesnieguma administrēšanas kārtība

61


24. IESNIEGUMA, TĀ PIELIKUMA(-U) DATU PĀRBAUDE UN KĻŪDAS

Pēc Iesnieguma iesniegšanas, tas tiks reģistrēts un tam tiks piešķirts iesnieguma numurs.

Iesniegumā, pielikumā(-os) un kartē uzrādītos datus pēc Iesnieguma reģistrēšanas pārbaudīs trīs posmos:

vizuālajā kontrolē;

administratīvajā kontrolē;

pārbaudē uz vietas.

Vizuālo un administratīvo kontroli veic katram iesniegumam.

Vizuālajā kontrolē tiks pārbaudīts, vai Iesniegums, tā pielikums(-i) un karte(-es) ir aizpildītas pareizi. Ja

Iesniegumā, tā pielikumā(-os) un kartēs pēc vizuālās kontroles tiks konstatētas nepilnības vai ja LAD būs

nepieciešama papildu informācija, Jūs saņemsiet vēstuli ar lūgumu informāciju precizēt.

Administratīvajā kontrolē pārbaudīs Iesniegumā, tā pielikumā(-os) un kartē(-s) norādītās informācijas

pareizību. Ja Iesniegumā un/vai tā pielikumā(-os) norādītie dati būs kļūdaini, Jums nosūtīs vēstuli ar

pielikumu, kurā būs norādītas Jūsu Iesniegumā un/vai tā pielikumā atklātās kļūdas. Pēc vēstules saņemšanas Jums

būs jāapstiprina jau sniegtie dati vai arī jānorāda pareizie, ja uzrādītie dati būs nepareizi.

Visa informācija par Iesnieguma, tā pielikuma(-u) datu izmaiņām un atbildes vēstules jāsūta uz to RLP, no

kuras vēstule ir saņemta.

Uz LAD RLP sūtītajām vēstulēm obligāti jāatbild 14 kalendāro dienu laikā no vēstules saņemšanas dienas. Pretējā

gadījumā Jūs zaudēsiet iespēju saņemt atbalstu par kļūdainajiem laukiem vai neatbilstošajiem dzīvniekiem.

Saglabājiet visas LAD RLP vēstules un aploksnes ar vēstules saņemšanas datumu, kā arī Jūsu sūtīto atbildes

vēstuļu kopijas.

Pārbaude uz vietas saimniecībā. Pamatojoties uz Jūsu Iesniegumu un kartē iezīmēto vai attēloto

informāciju, inspektors identificēs laukus, noteiks laukā augošos kultūraugus, uzmērīs lauku platību un pārbaudīs,

kā tiek ievērotas SA prasības u.c. konkrētā atbalsta veida saņemšanas īpašie nosacījumi. Svarīgi, lai lauki un to

robežas būtu pareizi iezīmētas kartē, t.i., pareizajā blokā, pareizajā vietā, pēc iespējas pareizā lielumā, ar dabā

esošajam laukam līdzīgu kontūru.

Lai pārbaude noritētu veiksmīgāk, vēlama Jūsu klātbūtne. Parasti pirms pārbaudes inspektors sazināsies ar

pretendentu, piezvanot uz Iesniegumā norādīto tālruņa numuru, taču pārbaudes var būt arī nepieteiktas. Tas

nozīmē, ka ne vienmēr varēsiet nodrošināt savu klātbūtni pārbaudes laikā, tādēļ ir svarīgi, lai dabā esošie lauki

līdzinātos kartē iezīmētajiem un tiem būtu identificējamas lauku robežas. Lauksaimnieka nepiedalīšanās pārbaudē

uz vietas neietekmē atbalsta samazinājuma piemērošanu vai nepiešķiršanu.

Lai apliecinātu savu klātbūtni pārbaudē un Jūsu sniegtās informācijas ticamību, pārbaudes laikā Jums tiks dota

iespēja Pārbaudes uz vietas protokolā ierakstīt savas piezīmes, kā arī tiksiet lūgts parakstīties.

Pārbaudes brīdī Pārbaudes uz vietas protokolā netiek norādītas uzmērītās platības. Lai nodrošinātu

nepieciešamo precizitāti un pārliecinātos, ka mērījumā nav iekļauta LIZ, kas nav atbalsttiesīga, uzmērīto lauku

platībām tiek veikta datu pēcapstrāde.

Iesniegums tiks noraidīts un atbalsts netiks piešķirts, ja lauksaimnieka vainas dēļ nebūs iespējams

veikt pilnīgu pārbaudi uz vietas!

10 darba dienu laikā pēc Pārbaudes uz vietas protokola saņemšanas lauksaimnieks var iesniegt

paskaidrojumus vai precizētu informāciju.

Biežāk konstatētie pārkāpumi:

Atbalstam piesaka platības, par kurām nav tiesības pretendēt uz atbalstu. Atbalstam piesaka platības, par

kurām nav tiesības pretendēt uz atbalstu. Tās ir neapsaimniekotas platības, kas nav apstrādātas ilgāk kā vienu gadu,

zāle tajās nav pļauta (par ko liecina vairāku gadu laikā izveidojies kūlas slānis). Savukārt, platības kas ir pārmitras

un sākušas apaugt ar krūmiem, krūmu atvasēm un kokiem vai tajās ir sastopami latvāņi, novērtē kā platību, kas nav

atbalsttiesīga un to izslēdz no lauku bloka.

Atbalstam pieteikta visa īpašumā esošā zeme (Zemesgrāmatā vai zemes robežu plānā norādītā platība), nevis

faktiski apsaimniekotā. LAD inspektoru un mērniecības firmu veiktie zemes platību mērījumi pēc to mērķa un

būtības ir atšķirīgi. Veicot pārbaudes uz vietas, tiks mērīta faktiski apsaimniekotā LIZ platība.

62


25. RAKSTISKI APLIECINĀJUMI PAR TIESĪBĀM APSAIMNIEKOT

ATBALSTAM PIETEIKTO LIZ

Uz platību maksājumiem var pretendēt par tādu LIZ platību, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā vai

valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā. Lauksaimniekiem rakstiski apliecinājumi. par tiesībām apsaimniekot

atbalstam pieteikto LIZ (uz 15.06.2013.) jāglabā saimniecībās un būs jāuzrāda pēc LAD pieprasījuma, ja to

neapliecinās Valsts zemes dienesta sniegtie dati LAD.

Rakstisks apliecinājums var būt:

nomas līgums;

pirkuma līgums;

patapinājuma līgums;

dāvinājuma līgums;

mantojumu apliecinošs dokuments;

pagasta lēmums un citi;

vienpersonisks apliecinājums*.

Attiecībā uz Platību maksājumu iesniegumā 2013.gadam deklarētajām platībām:

vienpersonisks zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisks apliecinājums;

ārkārtas gadījumā, ja pretendentam no zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja nav iespējams

iegūt rakstisku piekrišanu, bet pastāv vienošanās par atļauju apsaimniekot konkrēto zemes

gabalu, ir pieļaujams vienpersonisks rakstisks pretendenta apliecinājums.

Vienpersoniskajos apliecinājumos par tiesībām apsaimniekot LIZ obligāti jānorāda:

attiecīgais lauka numurs un platība (ha), kas deklarēta atbalstam Iesniegumā;

konkrētais lauku bloka vai kadastra numurs;

īpašnieks, īpašnieka adrese un kontaktinformācija.

LAD sazināsies ar attiecīgo zemes īpašnieku, lai pārliecinātos par konkrētā lauksaimnieka tiesībām

apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ platību.

Ja zemes īpašnieks neapstiprinās, ka ar lauksaimnieku pastāv vienošanās par LIZ platības apsaimniekošanu,

par konkrēto lauku kārtējā gadā atbalsts netiks piešķirts un šī attiecīgā platība tiks ņemta vērā, nosakot atbalsta

apjoma samazinājumus par platības pārdeklarāciju.

26. ATBALSTA APJOMS, TĀ IZMAKSA UN SAMAZINĀJUMI

Atbalsta summa tiks aprēķināta pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm.

Atbalsta summa ir atkarīga no:

platības vai lauksaimniecības dzīvnieku skaita, kurš pieteikts atbalstam;

atbalstam deklarētajām kultūrām, kas tiek audzētas apsaimniekotajā LIZ;

iespējamajiem atbalsta apjoma samazinājumiem;

atbalsta likmes.

Atsevišķiem atbalsta veidiem maksājums tiek samazināts, piemērojot samazinājuma koeficientu, ja kārtējā

gadā valsts līmenī tiek pārsniegts pieejamais finansējums vai noteikts references apjoms. Samazinājuma koeficienti

tiek publicēti “Latvijas Vēstnesī” un LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2014. gada 30. jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu.

Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina normatīvo aktu pamatojums.

Juridiskām personām obligāti jāatver un jānorāda konts uz juridiskas personas vārda, bet fiziskām- uz fiziskas.

Atbalsta apjoma samazinājumi:

1. par atbalsta saņemšanas nosacījumu neievērošanu;

63


2. par novēlotu atbalsta iesnieguma iesniegšanu:

Kavējot iesniegšanu līdz 25 kalendāra dienām, tiek piemērots 1% atbalsta samazinājums par katru

nokavēto darba dienu;

3. par visu apsaimniekoto LIZ platību nedeklarēšanu:

Nedeklarētās platības apjoms

(%)

Samazinājums

0% - 3% (ieskaitot) Netiek piemērots

3% - 30% (ieskaitot) 1% apmērā no atbalsta apjoma

30% - 50% (ieskaitot) 2% apmērā no atbalsta apjoma

Vairāk par 50% 3% apmērā no atbalsta apjoma

4. par platības tīšu vai netīšu pārdeklarāciju:

Ievērībai: Atdalītajiem PPVA maksājumiem pārdeklarācijas sankcija netiek piemērota !

Pārdeklarāciju katrā platību atbalsta veidā (izņemot atdalītos PPVA maksājumus) aprēķina kultūru grupas

līmenī (t.i. par platībām, par kurām saņem tādu pašu atbalsta likmi).

Atbalsta apjoma samazinājumi par platības pārdeklarāciju 2013.gadā

Atbalsta veids/

Kultūraugu grupa (kgr.)

VPM

MLA

*Atsevišķi katras MLA

teritorijas kategorijas

līmenī

LIZ platība Natura 2000

teritorijā

NIM

IDIV, BLA 07-13, BDUZ

07-13, BI 07-13, RLZP

Kgr. IDIV (4 grupas)

Kgr. BLA (5 grupas)

Kgr. BDUZ (1 grupa)

Kgr. BI (3 grupas)

Kgr. RLZP (1 grupa)

Pārdeklarētās platības

apjoms (%)

Samazinājums

NETĪŠA PLATĪBAS PĀRDEKLARĀCIJA

0% - 3% (ieskaitot), bet ne

vairāk par 2 ha

Nepiemēro

3% - 20% (ieskaitot) Pārdeklarētais apjoms x 2

20%- 50% (ieskaitot) Atbalstu nepiešķir

Vairāk par 50% Atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

0% - 50% (ieskaitot) *Skatās MLA teritorijas kategorijas līmenī

KOPĒJĀ PĀRDEKL.

Vairāk par 50%

Atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

0% - 3% (ieskaitot), bet ne

vairāk par 2 ha

Nepiemēro

3% - 20% (ieskaitot) Pārdeklarētais apjoms x 2

Vairāk par 20% Atbalstu nepiešķir

0% - 3% (ieskaitot), bet ne

vairāk par 2 ha

Nepiemēro

3% - 20% (ieskaitot) Pārdeklarētais apjoms x 2

20%- 50% (ieskaitot) Atbalstu nepiešķir

Vairāk par 50% Atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

0% - 3% (ieskaitot), bet ne

vairāk par 2 ha

Nepiemēro

3% - 20% (ieskaitot) Pārdeklarētais apjoms x 2

20%- 50% (ieskaitot) Atbalstu nepiešķir

Vairāk par 50% Atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

KOPĒJĀ PĀRDEKL.

0% - 50% (ieskaitot)

*Skatās katram atbalsta veidam atsevišķi kultūraugu grupas līmenī

KOPĒJĀ PĀRDEKL.

Vairāk par 50%

Atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

0% - 3% (ieskaitot), bet ne

vairāk par 2 ha

Nepiemēro

3% - 20% (ieskaitot) Pārdeklarētais apjoms x 2

Vairāk par 20% Atbalstu nepiešķir

64


Atbalsta veids/ Kultūraugu grupa (kgr.) Pārdeklarētās platības apjoms (%) Samazinājums

VPM

MLA

LIZ platība Natura 2000 teritorijā

Agrovides maksājumi platību

apakšpasākumi

NIM

TĪŠA PLATĪBAS PĀRDEKLARĀCIJA

0.5% (ieskaitot), bet ne vairāk par 1 ha Nepiemēro

0.5% - 20% (ieskaitot) Atbalstu nepiešķir

Vairāk par 20%

Piemērs VPM atbalsta apjoma samazinājumam par platības pārdeklarāciju:

Atbalstam tiesīgās platības samazinājums par

pārdeklarētās platības divkāršu apjomu:

Konkrētajam atbalsta veidam deklarēti 100 ha.

Pārbaudē uz vietas faktiski konstatētā platība ir 90 ha.

100 ha – 90 ha = 10ha

Pārdeklarētās platības procentuālo apjomu aprēķina,

deklarētās un konstatētās platības starpību dalot ar

konstatēto platību:

10 / 90 x 100% = 11.11%

Pārdeklarētās platības apjoms – 11.11%, kas ir lielāks

par 3 % un atkarībā no atbalsta veida nepārsniedz 20 %

(skatīt tabulu Piemērs VPM atbalsta apjoma

samazinājumam par platības pārdeklarāciju) paredz

atbalstam tiesīgās platības samazinājumu, kas ir vienāds

ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu, t.i.

2 x 10 ha = 20 ha

Apmaksātās platības aprēķins:

90 ha – 20 ha = 70 ha

5. Par SA prasību neievērošanu:

Trīsgadīgās sankcijas piemērošana:

65

Atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta

trīsgadīgā sankcija

Konkrētajam atbalsta veidam deklarēti 180 ha.

Pārbaudē uz vietas faktiski konstatētā platība ir 110 ha.

180 ha – 110 ha = 70 ha

Pārdeklarētās platības procentuālo apjomu aprēķina,

deklarētās un konstatētās platības starpību dalot ar

konstatēto platību:

70 / 110 x 100% = 63,64%

Pārdeklarētās platības apjoms – 63,64%, kas ir lielāks par

50 % un saskaņā ar augstāk norādīto tabulu kārtējā gadā

atbalstu nepiešķir, un tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija.

Trīsgadīgās sankcijas aprēķins:

70 ha x LVL 55.202829* = LVL 3 864,20

Atbalsta pretendentam nav jāatmaksā attiecībā uz

2013.gada pieteikumu noteiktā trīsgadīgā sankcija, jo tā

tiks ieturēta no nākamajiem (līdz 31.12.2017.)

piešķirtajiem maksājumiem, un kopējā ieturētā summa

nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru, t.i.,

LVL 3 864,20.

* VPM kārtējā gada likme. Piemērā izmantota 2012.gada

VPM likme pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas.

Konstatētā neatbilstība SA prasībai Piemērojamais atbalsta apjoma samazinājums

Maznozīmīga prasības neievērošana

Par nolaidības dēļ neievērotu prasību pirmajā

reizē atbalsta apjomu samazina par 1%, 3%

vai 5%.

Brīdinājums.

Ja lauksaimnieks (kompetentās kontroles iestādes noteiktajā

termiņā) attiecīgo konstatēto neatbilstību:

novērš, atbalsta samazinājums netiek piemērots;

nenovērš, tiek piemērots atbalsta apjoma samazinājums

vismaz 1% apmērā.

1%, 3% vai 5%


Trīs (pēc kārtas) kalendāro gadu laikā

atkārtoti konstatēta prasības neievērošana, kas

radusies lauksaimnieka nolaidības dēļ

Kārtējā gadā konstatēts tīšs pārkāpums

Mākslīgi sadalīta saimniecība, lai izvairītos

no LLVN prasības par minimālā

lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma

ievērošanu.

6.Par LAP nosacījumu pārkāpumiem;

Piemērs Agrovides atbalsta apjoma samazinājumam:

Atkārtotās konstatētās neatbilstības procentuālais

samazinājums (1%, 3%, vai 5%) x koeficients "3"

Trīs gadu laikā, atkārtoti neievērojot attiecīgo prasību, piemēro

samazinājumu līdz 15%.

Turpmāku prasības neievērošanu uzskata par tīšu pārkāpumu.

15% līdz 100%

Ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt

atbalstu arī nākamajā gadā.

Platību maksājums kārtējā gadā netiek piešķirts.

Pārkāpums Piemērojamais sods

Atbalsta pretendents nav izveidojis un neuztur

lauku vēsturi tādiem Agrovides

apakšpasākumiem kā: BLA; IDIV; BDUZ;

RLZP.

Piemēram: pārbaudē uz vietas konstatēts, ka

BDUZ atbalsta pretendents, kas pieteicis

atbalstam, 5 ha BVZ, nav izveidojis un

aizpildījis lauku vesturi.

BLA atbalsta saņēmējs kārtējā gadā nav guvis

noteiktos minimālos ieņēmumus no

lauksaimniecības produkcijas realizācijas.

Piemēram: Bioloģiskās lauksaimniecības

kontroles institūcija konstatējusi, ka BLA

atbalsta pretendents, kurš pieteicis atbalstam 5ha

ogulājus, pērn gūtie ieņēmumi no

lauksaimniecības produkcijas realizācijas ir par

8% mazāki nekā tie nepieciešami. Saimniecībai

nepieciešami ieņēmumi ir vismaz 3 000LVL.

Atbalsta summu atbilstošajiem Agrovides apakšpasākumiem

kārtējā gadā samazina par 1 %.

Ja atbalsta saņēmēja ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas

realizācijas ir no 5 % (neieskaitot) līdz 10 % (ieskaitot) mazāki par

minimālajiem ieņēmumiem, piemēro atbalsta samazinājumu 10 %

apmērā.

Izmaksājamās atbalsta summas aprēķins:

5 ha x LVL 292,3363* x 10% = LVL 1 461,68 x 10% =

LVL 1315,51

Šajā situācijā 10% samazinājums no kopējā BLA atbalsta par 5 ha

būs LVL 146,17.

*Piemērā izmantota 2013.gada BLA likme ogulājiem.

6. Ja 2013.gadā ES tiešo maksājumu un PPVA kopējā piešķiramā summa pārsniedz EUR 5 000

! Tā kā vecajās ES dalībvalstīs 2013.gadā tiek piemērots 10% tiešo maksājumu apmēra samazinājums

summām, kas pārsniedz EUR 5 000 un papildus 4% samazinājums summām, kas pārsniedz EUR 300 000

(tā sauktā modulācija) un Regula 73/2009 nosaka, ka kopējais tiešo maksājumu apjoms jauno dalībvalstu

lauksaimniekiem nevar pārsniegt līmeni kādu ir tiesīgi saņemt veco dalībvalstu lauksaimnieki, tad

piešķirot maksājumus 2013.gadā, līdzīgi samazinājumi tiks attiecināti arī uz jauno dalībvalstu, tai skaitā

Latvijas, lauksaimnieku ES tiešo maksājumu un PPVA kopējām summām.

66


ES tiešie maksājumi PPVA

Vienotais platības maksājums Ar ražošanu saistītie PPVA: No ražošanas atdalītie PPVA:

Atsevišķais maksājums par

PPVA par zīdītājgovīm atdalītais PPVA par platībām

cukuru

PPVA par aitu mātēm atdalītais PPVA par laukaugu platībām

Īpašais atbalsts par pienu

Īpašais atbalsts cietes kartupeļu

kvalitātes uzlabošanai

Īpašais atbalsts lopbarības augu

sēklu un sēklas kartupeļu

kvalitātes uzlabošanai

67

atdalītais PPVA īpašos gadījumos

jaunajiem lauksaimniekiem

atdalītais PPVA par pienu

atdalītais PPVA par liellopiem

atdalītais PPVA par nokautiem vai

eksportētiem liellopiem

atdalītais PPVA par kartupeļu cieti

Kopējā ES tiešo maksājumu un PPVA maksājumu kopējā summa, kas mazāka vai vienāda ar EUR 5 000,

2013.gadā netiks pakļauta samazinājumam.

Savukārt:

1) ja ES tiešo maksājumu un PPVAmaksājumu kopējā summa, ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2013.gadā,

pārsniedz EUR 5 000, piemēro 10 % samazinājumu summai, kas pārsniedz EUR 5 000, par šo summu attiecīgi

samazinot PPVA kopējo summu.

Atbalsts

Aprēķinātais

atbalsts, EUR

Piemēri:

Summa, kas pārsniedz

EUR 5 000 un kurai

jāpiemēro 10%

samazinājums

Summa, par kādu

jāsamazina PPVA,

EUR

Izmaksājamais

atbalsts, EUR

ES tiešie

maksājumi

7 000 7 000

PPVA un

2 300

atdalītie PPVA

maksājumi

2 300 – 430 = 1 870

KOPĀ 9 300 9 300 – 5 000 = 4 300 4 300 * 10% = 430 7 000 + 1 870 = 8 870

Atbalsts

Aprēķinātais

atbalsts,

EUR

Summa, kas pārsniedz

5 000 EUR un kurai

jāpiemēro 10%

samazinājums

Summa, par kādu

jāsamazina PPVA,

EUR

Izmaksājamais

atbalsts,

EUR

ES tiešie

maksājumi

18 000 18 000

PPVA un

atdalītie PPVA

maksājumi

1 300

1 300 – 1 430 => 0

KOPĀ 19 300 19 300 – 5 000 = 14 300 14 300 * 10% = 1 430 18 000

2) ja ES tiešo maksājumu un PPVA maksājumu kopējā summa, ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2013.gadā,

pārsniedz EUR 300 000, bet ES tiešo maksājumu kopējais piešķiramais atbalsts ir mazāks par EUR 300 000, tad

papildus 10% samazinājumam, ko piemēro pārsniedzot EUR 5 000, piemēro 4% samazinājumu, summai, kas

pārsniedz EUR 300 000, par šo summu attiecīgi samazinot PPVA maksājumu kopējo summu.


Atbalsts

ES tiešie

maksājumi

PPVA un

atdalītie PPVA

maksājumi

Aprēķinātais

atbalsts,

EUR

Summa, kas

pārsniedz

EUR 5 000 un

kurai

jāpiemēro 10%

samazinājums

Piemērs:

Summa, kas

pārsniedz

EUR 300 000 un

kurai

jāpiemēro 4%

samazinājums

68

Summa, par kādu

jāsamazina PPVA,

EUR

Izmaksājamais

atbalsts, EUR

265 000 265 000

60 000

KOPĀ 325 000 325 000 – 5000 = 320 000

325 000 - 300 000 =

25 000

1) 320 000 * 10%=3 2000

2) 25 000 * 4% = 1 000

32 000+1 000= 33 000

60 000 - 33 000=

27 000

265 000+27 000 =

292 000

3) ja ES tiešo maksājumu un PPVA maksājumu kopējā summa, ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2013.gadā,

pārsniedz EUR 300 000 un ES tiešo maksājumu kopējais piešķiramais atbalsts ir lielāks par EUR 300 000, tad:

3.1.) ES tiešo maksājumu summām virs EUR 300 000 aprēķina 4% progresīvo modulāciju un šis

samazinājums tiek atņemts no attiecīgā gada ES tiešo maksājumu summas;

3.2.) papildus 10% samazinājumam, ko piemēro pārsniedzot EUR 5 000, PPVA maksājumu kopējo

summu samazina par 4%.

Atbalsts

ES tiešie

maksājumi

PPVA un

atdalītie PPVA

maksājumi

Aprēķinātais

atbalsts,

EUR

330 000

80 000

KOPĀ 410 000

Summa, kas

pārsniedz

EUR 5 000 un

kurai

jāpiemēro 10%

samazinājums

410 000 - 5 000 =

405 000

Piemērs:

Summa, kas

pārsniedz

EUR 300 000 un

kurai

jāpiemēro 4%

samazinājums

330 000 - 300 000 =

30 000

Summa, par kādu

jāsamazina atbalsts,

EUR

30 000 * 4% = 1 200

80 000 1) 405 000 * 10% = 40 500

2) 80 000 * 4%= 3 200

27. SŪDZĪBU, IESNIEGUMU UN LŪGUMU IESNIEGŠANAS

UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Izmaksājamais

atbalsts, EUR

330 000 - 1 200 =

328 800

80 000 - 40 500 -

3 200 = 36 300

328 800 + 36 300 =

365 100

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos

administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās

dienas, iesniedzot iesniegumu par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu, šādā kārtībā:

1) LAD RLP struktūrvienību vadītāju izdotos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt, iesniedzot

attiecīgās LAD RLP vadītājam iesniegumu ;

2) LAD centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un LAD RLP vadītāju izdotos administratīvos aktus

(lēmumus) var apstrīdēt, iesniedzot LAD direktoram attiecīgu iesniegumu ;

Adreses, uz kurām Jums jāsūta iesniegumi par LAD lēmuma apstrīdēšanu skatīt uz pēdējā vāka.


3) LAD direktora pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var pārsūdzēt tiesā.

Iesniegumā par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu noteikti jānorāda:

1) lūgums;

2) kurš administratīvais akts tiek apstrīdēts;

3) kādā apjomā tiek apstrīdēts konkrētais administratīvais akts (viss vai tikai daļa);

Iesniegumā par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese

(juridiskai personai – nosaukums, adrese un reģistrācijas nr.), kā arī tas ir jāparaksta.

Šajā iesniegumā vēlams arī norādīt LAD klienta numuru un lēmuma apstrīdēšanas iemeslus un pievienot

pēc Jūsu domām nepieciešamos pierādījumus un dokumentus – tas mums palīdzēs ātrāk izskatīt jautājumu.

Atbildi uz iesniegumu par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu LAD Jums sniegs viena mēneša laikā

no tā saņemšanas brīža. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā to nevarēs izpildīt, LAD ir tiesīgs

termiņu pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem.

Dokumentos, kuros ietverti iestādes kompetencē esoši lūgumi, sūdzības, priekšlikumi vai jautājumi, kas

izskatāmi saskaņā ar Iesnieguma likumu arī noteikti jānorāda fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī

adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju, bet juridiskajai personai — nosaukums

un juridiskā adrese kā arī iepriek uzskaitītie dokumenti ir jāparaksta. Papildus lūdzam norādīt arī LAD klienta

numuru.

69


28. SAISTOŠĀ LIKUMDOŠANA VALSTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS

ATBALSTAM 2013.GADĀ

Ministru kabineta noteikumi:

MK 2013.gada 12.marta noteikumi Nr. 139 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas

Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”;

MK 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.295 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības

atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”;

MK 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.573 “Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju

fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un

Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”;

Latvijas Lauku attīstības programma 2007.- 2013. gads;

Regulas:

PADOMES (19.01.2009.) REGULA (EK) Nr.73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām

saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza

Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003;

KOMISIJAS (29.10.2009.) REGULA (EK) Nr.1121/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes

Regulas (EK) nr.73/2009 IV un V sadaļā paredzēto noteikumu piemērošanai atbalsta shēmām lauksaimniekiem;

KOMISIJAS (29.10.2009.) REGULA (EK) Nr.1120/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā

īstenot vienotā maksājuma shēmu, kura paredzēta III sadaļā Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz

kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas

atbalsta shēmas lauksaimniekiem;

KOMISIJAS (30.11.2009.)REGULA (EK) Nr.1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu

Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas

un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī. lai

īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz savstarpējo atbilstību saskaņā ar vīna nozarē

paredzēto atbalsta shēmu;

PADOMES (20.09.2005.) REGULA (EK) Nr.1698/2005, par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

KOMISIJAS (15.12.2006.) REGULA (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas

noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības

fonda lauku attīstībai (ELFLA);

KOMISIJAS (27.01.2011.) REGULA (ES) Nr. 65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu

Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar

lauku attīstības atbalsta pasākumiem;

KOMISIJAS (23.12.2003.) REGULA (EK) Nr.2235/2003, ar ko nosaka kopīgus noteikumus Padomes Regulu

(EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 1868/94 piemērošanai attiecībā uz kartupeļu cieti;

PADOMES (22.10.2007.) REGULA (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu

organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”);

70


Nr.p.k. Novads

MAZĀK LABVĒLĪGO APVIDU SARAKSTS

Novada teritoriālās vienības - novada pagasti un novada

pilsētas

71

1. PIELIKUMS

Mazāk labvēlīgo

apvidu kategorija

1. Ādažu novads nav

2. Aglonas novads Aglonas pagasts 3

Grāveru pagasts 3

Kastuļinas pagasts 3

Šķeltovas pagasts 3

3. Aizkraukles novads Aizkraukles pagasts nav

Aizkraukles pilsēta nav

4. Aizputes novads Aizputes pagasts 2

Aizputes pilsēta 1

Cīravas pagasts 1

Kalvenes pagasts 2

Kazdangas pagasts 1

Lažas pagasts 2

5. Aknīstes novads Aknīstes pagasts 2

Aknīstes pilsēta 2

Asares pagasts 2

Gārsenes pagasts 2

6. Alojas novads Alojas pagasts 1

Alojas pilsēta 1

Braslavas pagasts nav

Brīvzemnieku pagasts 1

Staiceles pagasts 2

Staiceles pilsēta 2

7. Alsungas novads 3

8. Alūksnes novads Alsviķu pagasts 3

Alūksnes pilsēta 3

Annas pagasts 2

Ilzenes pagasts 2

Jaunalūksnes pagasts 3

Jaunannas pagasts 2

Jaunlaicenes pagasts 3

Kalncempju pagasts 3

Liepnas pagasts 3

Malienas pagasts 2

Mālupes pagasts 3

Mārkalnes pagasts 3

Pededzes pagasts 3

Veclaicenes pagasts 3

Zeltiņu pagasts 3

Ziemera pagasts 3

9. Amatas novads Amatas pagasts 3

Drabešu pagasts 3

Nītaures pagasts 3

Skujenes pagasts 3


Zaubes pagasts 3

10. Apes novads Apes pagasts 2

Apes pilsēta 2

Gaujienas pagasts 2

Trapenes pagasts 2

Virešu pagasts 2

11. Auces novads Auces pilsēta nav

Bēnes pagasts nav

Īles pagasts 2

Lielauces pagasts 2

Ukru pagasts nav

Vecauces pagasts nav

Vītiņu pagasts nav

12. Babītes novads Babītes pagasts nav

Salas pagasts nav

13. Baldones novads Baldones pagasts nav

Baldones pilsēta nav

14. Baltinavas novads 2

15. Balvu novads Balvu pagasts 3

Balvu pilsēta 3

Bērzkalnes pagasts 3

Bērzpils pagasts 3

Briežuciema pagasts 2

Krišjāņu pagasts 3

Kubulu pagasts 3

Lazdulejas pagasts 2

Tilžas pagasts 2

Vectilžas pagasts 3

Vīksnas pagasts 3

16. Bauskas novads Bauskas pilsēta nav

Brunavas pagasts nav

Ceraukstes pagasts nav

Codes pagasts nav

Dāviņu pagasts nav

Gailīšu pagasts nav

Īslīces pagasts nav

Mežotnes pagasts nav

Vecsaules pagasts nav

72


17. Beverīnas novads Brenguļu pagasts 1

Kauguru pagasts 2

Trikātas pagasts 1

18. Brocēnu novads Blīdenes pagasts 1

Brocēnu pilsēta 1

Cieceres pagasts 1

Gaiķu pagasts 1

Remtes pagasts 1

19. Burtnieku novads Burtnieku pagasts nav

Ēveles pagasts 2

Matīšu pagasts nav

Rencēnu pagasts 2

Valmieras pagasts nav

Vecates pagasts 1

20. Carnikavas novads nav

21. Cēsu novads Cēsu pilsēta nav

Vaives pagasts 3

22. Cesvaines novads Cesvaines pagasts 2

Cesvaines pilsēta 2

23. Ciblas novads Blontu pagasts 3

Ciblas pagasts 3

Līdumnieku pagasts 3

Pušmucovas pagasts 3

Zvirgzdenes pagasts 3

24. Dagdas novads Andrupenes pagasts 3

Andzeļu pagasts 3

Asūnes pagasts 2

Bērziņu pagasts 3

Dagdas pagasts 3

Dagdas pilsēta 3

Ezernieku pagasts 3

Konstantinovas pagasts 3

Ķepovas pagasts 3

Svariņu pagasts 3

Šķaunes pagasts 3

25. Daugavpils novads Ambeļu pagasts 3

Biķernieku pagasts 3

Demenes pagasts 3

Dubnas pagasts 2

Kalkūnes pagasts 2

Kalupes pagasts 2

Laucesas pagasts 2

Līksnas pagasts 2

Maļinovas pagasts 2

Medumu pagasts 3

Naujenes pagasts 3

Nīcgales pagasts 2

Salienas pagasts 3

73


Skrudalienas pagasts 3

Sventes pagasts 3

Tabores pagasts 2

Vaboles pagasts 2

Vecsalienas pagasts 3

Višķu pagasts 2

26. Dobeles novads Annenieku pagasts nav

Auru pagasts nav

Bērzes pagasts nav

Bikstu pagasts nav

Dobeles pagasts nav

Dobeles pilsēta nav

Jaunbērzes pagasts nav

Krimūnu pagasts nav

Naudītes pagasts 2

Penkules pagasts nav

Zebrenes pagasts 2

27. Dundagas novads Dundagas pagasts 3

Kolkas pagasts nav

28. Durbes novads Dunalkas pagasts 1

Durbes pagasts nav

Durbes pilsēta nav

Tadaiķu pagasts nav

Vecpils pagasts 2

29. Engures novads Engures pagasts nav

Lapmežciema pagasts nav

Smārdes pagasts 2

30. Ērgļu novads Ērgļu pagasts 3

Jumurdas pagasts 3

Sausnējas pagasts 3

31. Garkalnes novads nav

32. Grobiņas novads Bārtas pagasts 1

Gaviezes pagasts 1

Grobiņas pagasts nav

Grobiņas pilsēta nav

Medzes pagasts 2

33. Gulbenes novads Beļavas pagasts 3

Daukstu pagasts 2

Druvienas pagasts 3

Galgauskas pagasts 2

Gulbenes pilsēta 2

Jaungulbenes pagasts 2

Lejasciema pagasts 2

Līgo pagasts 2

Litenes pagasts 3

Lizuma pagasts 2

Rankas pagasts 3

Stāmerienas pagasts 2

74


Stradu pagasts 2

Tirzas pagasts 2

34. Iecavas novads nav

35. Ikšķiles novads Ikšķiles pilsēta nav

Tīnūžu pagasts nav

36. Ilūkstes novads Bebrenes pagasts 3

Dvietes pagasts 2

Eglaines pagasts 3

Ilūkstes pilsēta 3

Pilskalnes pagasts 3

Prodes pagasts 3

Subates pilsēta 3

Šēderes pagasts 3

37. Inčukalna novads Inčukalna pagasts nav

Vangažu pilsēta nav

38. Jaunjelgavas novads Daudzeses pagasts 3

Jaunjelgavas pagasts nav

Jaunjelgavas pilsēta nav

Seces pagasts 3

Sērenes pagasts 2

Staburaga pagasts 3

Sunākstes pagasts 3

39. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas pagasts 3

Zosēnu pagasts 3

40. Jaunpils novads Jaunpils pagasts nav

Viesatu pagasts 1

41. Jēkabpils novads Ābeļu pagasts 3

Dignājas pagasts 2

Dunavas pagasts 2

Kalna pagasts 2

Leimaņu pagasts 2

Rubenes pagasts 2

Zasas pagasts 2

Jēkabpils pilsēta 2

42. Jelgavas novads Elejas pagasts nav

Glūdas pagasts nav

Jaunsvirlaukas pagasts nav

Kalnciema pagasts nav

Lielplatones pagasts nav

Līvbērzes pagasts nav

Platones pagasts nav

Sesavas pagasts nav

Svētes pagasts nav

Valgundes pagasts nav

Vilces pagasts nav

Vircavas pagasts nav

Zaļenieku pagasts nav

75


43. Kandavas novads Cēres pagasts nav

Kandavas pagasts nav

Kandavas pilsēta nav

Matkules pagasts nav

Vānes pagasts 1

Zantes pagasts 2

Zemītes pagasts nav

44. Kārsavas novads Goliševas pagasts 2

Kārsavas pilsēta 2

Malnavas pagasts 2

Mērdzenes pagasts 3

Mežvidu pagasts 3

Salnavas pagasts 2

45. Kocēnu novads Bērzaines pagasts 1

Dikļu pagasts 1

Kocēnu pagasts 1

Vaidavas pagasts nav

Zilākalna pagasts 1

46. Kokneses novads Bebru pagasts 2

Iršu pagasts 3

Kokneses pagasts nav

47. Krāslavas novads Aulejas pagasts 2

Indras pagasts 2

Izvaltas pagasts 3

Kalniešu pagasts 3

Kaplavas pagasts 3

Kombuļu pagasts 3

Krāslavas pagasts 3

Krāslavas pilsēta 3

Piedrujas pagasts 2

Robežnieku pagasts 2

Skaistas pagasts 3

Ūdrīšu pagasts 3

48. Krimuldas novads Krimuldas pagasts nav

Lēdurgas pagasts nav

49. Krustpils novads Atašienes pagasts 3

Krustpils pagasts 2

Kūku pagasts 2

Mežāres pagasts 2

Variešu pagasts 2

Vīpes pagasts 2

50. Kuldīgas novads Ēdoles pagasts 3

Gudenieku pagasts 2

Īvandes pagasts 2

Kabiles pagasts 2

Kuldīgas pilsēta 1

Kurmāles pagasts 1

Laidu pagasts 1

76


Padures pagasts 1

Pelču pagasts 1

Rendas pagasts 2

Rumbas pagasts 1

Snēpeles pagasts 1

Turlavas pagasts 1

Vārmes pagasts 2

51. Ķeguma novads Birzgales pagasts 2

Ķeguma pilsēta nav

Rembates pagasts nav

Tomes pagasts nav

52. Ķekavas novads Baložu pilsēta nav

Daugmales pagasts nav

Ķekavas pagasts nav

53. Lielvārdes novads Jumpravas pagasts nav

Lēdmanes pagasts nav

Lielvārdes pagasts nav

Lielvārdes pilsēta nav

54. Līgatnes novads Līgatnes pagasts nav

Līgatnes pilsēta nav

55. Limbažu novads Katvaru pagasts 1

Limbažu pagasts nav

Limbažu pilsēta nav

Pāles pagasts 2

Skultes pagasts nav

Umurgas pagasts 2

Vidrižu pagasts nav

Viļķenes pagasts nav

56. Līvānu novads Jersikas pagasts 2

Līvānu pilsēta 2

Rožupes pagasts 2

Rudzātu pagasts 2

Sutru pagasts 2

Turku pagasts 2

57. Lubānas novads Indrānu pagasts 2

Lubānas pilsēta 2

58. Ludzas novads Briģu pagasts 3

Cirmas pagasts 3

Isnaudas pagasts 3

Istras pagasts 3

Ludzas pilsēta 3

Nirzas pagasts 3

Ņukšu pagasts 3

Pildas pagasts 3

Pureņu pagasts 2

Rundēnu pagasts 3

77


59. Madonas novads Aronas pagasts 3

Barkavas pagasts 2

Bērzaunes pagasts 3

Dzelzavas pagasts 2

Kalsnavas pagasts 3

Lazdonas pagasts 3

Liezēres pagasts 3

Ļaudonas pagasts 2

Madonas pilsēta 3

Mārcienas pagasts 3

Mētrienas pagasts 2

Ošupes pagasts 2

Praulienas pagasts 3

Sarkaņu pagasts 3

Vestienas pagasts 3

60. Mālpils novads nav

61. Mārupes novads nav

62. Mazsalacas novads Mazsalacas pagasts 1

Mazsalacas pilsēta 1

Ramatas pagasts 2

Sēļu pagasts 2

Skaņkalnes pagasts 2

62. 1 Mērsraga novads Mērsraga pagasts Nav

63. Naukšēnu novads Ķoņu pagasts 1

Naukšēnu pagasts 1

64. Neretas novads Mazzalves pagasts 3

Neretas pagasts 3

Pilskalnes pagasts 3

Zalves pagasts 2

65. Nīcas novads Nīcas pagasts 3

Otaņķu pagasts 2

66. Ogres novads Krapes pagasts 2

Ķeipenes pagasts 2

Lauberes pagasts 2

Madlienas pagasts 2

Mazozolu pagasts 3

Meņģeles pagasts 2

Ogresgala pagasts nav

Ogres pilsēta nav

Suntažu pagasts 1

Taurupes pagasts 2

67. Olaines novads Olaines pagasts nav

Olaines pilsēta nav

68. Ozolnieku novads Cenu pagasts nav

Ozolnieku pagasts nav

Salgales pagasts nav

78


69. Pārgaujas novads Raiskuma pagasts 2

Stalbes pagasts 3

Straupes pagasts 2

70. Pāvilostas novads Pāvilostas pilsēta 3

Sakas pagasts 3

Vērgales pagasts 2

71. Pļaviņu novads Aiviekstes pagasts 3

Klintaines pagasts 3

Pļaviņu pilsēta 3

Vietalvas pagasts 3

72. Preiļu novads Aizkalnes pagasts 3

Pelēču pagasts 3

Preiļu pagasts 3

Preiļu pilsēta 3

Saunas pagasts 2

73. Priekules novads Bunkas pagasts 1

Gramzdas pagasts 2

Kalētu pagasts 2

Priekules pagasts 2

Priekules pilsēta 2

Virgas pagasts 2

74. Priekuļu novads Liepas pagasts nav

Mārsnēnu pagasts nav

Priekuļu pagasts nav

Veselavas pagasts 3

75. Raunas novads Drustu pagasts 3

Raunas pagasts 1

76. Rēzeknes novads Audriņu pagasts 3

Bērzgales pagasts 3

Čornajas pagasts 3

Dricānu pagasts 3

Feimaņu pagasts 3

Gaigalavas pagasts 2

Griškānu pagasts 2

Ilzeskalna pagasts 3

Kantinieku pagasts 3

Kaunatas pagasts 3

Lendžu pagasts 3

Lūznavas pagasts 3

Mākoņkalna pagasts 3

Maltas pagasts 3

Nagļu pagasts 3

Nautrēnu pagasts 2

Ozolaines pagasts 3

Ozolmuižas pagasts 2

Pušas pagasts 3

79


Rikavas pagasts 2

Sakstagala pagasts 2

Silmalas pagasts 2

Stoļerovas pagasts 3

Stružānu pagasts 3

Vērēmu pagasts 3

77. Riebiņu novads Galēnu pagasts 2

Riebiņu pagasts 2

Rušonas pagasts 3

Silajāņu pagasts 2

Sīļukalna pagasts 2

Stabulnieku pagasts 2

78. Rojas novads Rojas pagasts nav

79. Ropažu novads nav

80. Rucavas novads Dunikas pagasts 2

Rucavas pagasts 3

81. Rugāju novads Lazdukalna pagasts 3

Rugāju pagasts 3

82. Rūjienas novads Ipiķu pagasts 2

Jeru pagasts 1

Lodes pagasts 1

Rūjienas pilsēta 1

Vilpulkas pagasts 2

83. Rundāles novads Rundāles pagasts nav

Svitenes pagasts nav

Viesturu pagasts nav

84. Salacgrīvas novads Ainažu pagasts nav

Ainažu pilsēta nav

Liepupes pagasts nav

Salacgrīvas pagasts nav

Salacgrīvas pilsēta nav

85. Salas novads Salas pagasts 2

Sēlpils pagasts 3

86. Salaspils novads Salaspils pagasts nav

Salaspils pilsēta nav

87. Saldus novads Ezeres pagasts nav

Jaunauces pagasts nav

Jaunlutriņu pagasts nav

Kursīšu pagasts nav

Lutriņu pagasts nav

Nīgrandes pagasts nav

Novadnieku pagasts nav

Pampāļu pagasts nav

Rubas pagasts nav

Saldus pagasts nav

Saldus pilsēta nav

Šķēdes pagasts 1

Vadakstes pagasts nav

80


Zaņas pagasts nav

Zirņu pagasts nav

Zvārdes pagasts 3

88. Saulkrastu novads Saulkrastu pagasts nav

Saulkrastu pilsēta nav

89. Sējas novads nav

90. Siguldas novads Allažu pagasts nav

Mores pagasts 3

Siguldas pagasts nav

Siguldas pilsēta nav

91. Skrīveru novads nav

92. Skrundas novads Nīkrāces pagasts 2

Raņķu pagasts 1

Rudbāržu pagasts 2

Skrundas pagasts nav

Skrundas pilsēta nav

93. Smiltenes novads Bilskas pagasts 2

Blomes pagasts 2

Brantu pagasts 3

Grundzāles pagasts 3

Launkalnes pagasts 3

Palsmanes pagasts 2

Smiltenes pagasts 1

Smiltenes pilsēta 1

Variņu pagasts 2

94. Stopiņu novads nav

95. Strenču novads Jērcēnu pagasts 2

Plāņu pagasts 1

Sedas pilsēta 1

Strenču pilsēta 1

96. Talsu novads Abavas pagasts nav

Ārlavas pagasts 1

Balgales pagasts nav

Ģibuļu pagasts 1

Īves pagasts 2

Ķūļciema pagasts 2

Laidzes pagasts 1

Laucienes pagasts 2

Lībagu pagasts 1

Lubes pagasts 1

Sabiles pilsēta nav

Stendes pilsēta nav

Strazdes pagasts 1

Talsu pilsēta 1

Valdemārpils pilsēta 1

Valdgales pagasts 2

Vandzenes pagasts 1

Virbu pagasts nav

81


97. Tērvetes novads Augstkalnes pagasts nav

Bukaišu pagasts nav

Tērvetes pagasts nav

98. Tukuma novads Degoles pagasts nav

Džūkstes pagasts nav

Irlavas pagasts nav

Jaunsātu pagasts nav

Lestenes pagasts nav

Pūres pagasts 1

Sēmes pagasts 3

Slampes pagasts nav

Tukuma pilsēta nav

Tumes pagasts nav

Zentenes pagasts 2

99. Vaiņodes novads Embūtes pagasts 2

Vaiņodes pagasts 2

100. Valkas novads Ērģemes pagasts 2

Kārķu pagasts 2

Valkas pagasts 2

Valkas pilsēta 2

Vijciema pagasts 1

Zvārtavas pagasts 2

101. Varakļānu novads Murmastienes pagasts 2

Varakļānu pagasts 2

Varakļānu pilsēta 2

102. Vārkavas novads Rožkalnu pagasts 2

Upmalas pagasts 2

Vārkavas pagasts 2

103. Vecpiebalgas novads Dzērbenes pagasts 3

Inešu pagasts 3

Kaives pagasts 3

Taurenes pagasts 3

Vecpiebalgas pagasts 3

104. Vecumnieku novads Bārbeles pagasts 1

Kurmenes pagasts 2

Skaistkalnes pagasts nav

Stelpes pagasts 1

Valles pagasts 1

Vecumnieku pagasts 2

105. Ventspils novads Ances pagasts 3

Jūrkalnes pagasts 2

Piltenes pagasts nav

Piltenes pilsēta nav

Popes pagasts 2

Puzes pagasts 1

Tārgales pagasts nav

Ugāles pagasts 1

Usmas pagasts 3

82


Užavas pagasts 2

Vārves pagasts nav

Ziru pagasts 1

Zlēku pagasts 2

106. Viesītes novads Elkšņu pagasts 3

Rites pagasts 3

Saukas pagasts 2

Viesītes pagasts 3

Viesītes pilsēta 3

107. Viļakas novads Kupravas pagasts 3

Medņevas pagasts 3

Susāju pagasts 3

Šķilbēnu pagasts 2

Vecumu pagasts 3

Viļakas pilsēta 3

Žīguru pagasts 3

108. Viļānu novads Dekšāres pagasts 2

Sokolku pagasts 2

Viļānu pagasts 2

Viļānu pilsēta 2

109. Zilupes novads Lauderu pagasts 3

Pasienes pagasts 3

Zaļesjes pagasts 3

Zilupes pilsēta 3

83


Atbalsta pretendenta deklarācija par

„Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanu biogāzei” 2013.gadā

Ar parakstu apliecinu, ka biogāzes ražošanai audzēju šādus lauksaimniecības kultūraugus:

Lauka

numurs

(platību

maksāju

mu

iesniegu

ma

4.ailē

norādīts

ar

kultūras

kodu

790 vai

990)

Platī

-ba

(ha)

Kultūrauga

kods*

Kultūrauga

nosaukums*

*

Uzņēmuma, kura biogāzes ražotnei piegādās

ražu

nosaukums

84

reģistrācijas numurs

2.PIELIKUMS

Plānotais

piegādājam

ais

daudzums,

tonnās

1 2 3 4 5 6 7

L V

L V

L V

L V

* Aizpilda saskaņā ar normatīvā akta par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts

lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros 11.pielikumu. Ja kultūras kods nav norādīts, 3. aili neaizpilda.

** Drukātiem burtiem ieraksta audzēto kultūraugu.

Datums un paraksts**

Iesniegumu paraksta atbalsta pretendents vai tā pilnvarots pārstāvis (jāiesniedz notariāli vai normatīvajos

aktos noteiktajā kārtībā apstiprināta pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu).

Personiskais paraksts Vārds, uzvārds

(datums, mēnesis, gads)

Datums . . .

** Dokumenta rekvizītus „personiskais paraksts” un „datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts

atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Dati tiks izmantoti statistikai un publiskoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.


85

3.PIELIKUMS

IESNIEGUMS ĪPAŠAJAM ATBALSTAM CIETES KARTUPEĻU KVALITĀTES UZLABOŠANAI

2013.GADĀ

Aizpildīt drukātiem burtiem

I. Informācija par klientu

Vārds

Uzvārds

Firma (nosaukums)

II. Informācija par kartupeļu audzēšanas līgumu

Līguma Nr.

Ar parakstu apliecinu, ka vēlos saņemt īpašo atbalstu cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un ka

sniegtā informācija ir pareiza.

III. Datums un paraksts*

Datums

. .

Personiskais

paraksts

Pieņēma:

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

Datums

LAD klienta reģistrācijas numurs

. .

Iesnieguma numurs

Personiskais

paraksts

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

* Dokumenta rekvizītus „datums” un „personiskais paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments

ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


86

4.PIELIKUMS

IESNIEGUMS ĪPAŠAJAM ATBALSTAM LOPBARĪBAS AUGU SĒKLU UN SĒKLAS

KARTUPEĻU KVALITĀTES UZLABOŠANAI 2013.GADĀ

Aizpildīt drukātiem burtiem

I. Informācija par klientu

Vārds

Uzvārds

Firma (nosaukums)

Ar parakstu apliecinu, ka vēlos saņemt īpašo atbalstu lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes

uzlabošanai un ka sniegtā informācija ir pareiza.

II. Datums un paraksts*

Datums

. .

Personiskais

paraksts

Pieņēma:

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

Datums

. .

LAD klienta reģistrācijas numurs

Iesnieguma numurs

Personiskais

paraksts

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks)

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

* Dokumenta rekvizītus „datums” un „personiskais paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments

ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.”


5. PIELIKUMS

„Iesniegums pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Lauksaimniecības dzīvnieku

ģenētisko resursu saglabāšana” 2013.gadā” aizpildīšana

RAKSTĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

87

Norādiet LAD klienta

reģistrācijas numuru.

Iesnieguma reģistrācijas

numuru aizpilda LAD

darbinieks.

„IESNIEGUMS PASĀKUMA „AGROVIDES MAKSĀJUMI” APAKŠPASĀKUMĀ

„LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU ĢENĒTISKO RESURSU SAGLABĀŠANA” 2013. GADĀ”

Ja esat juridiska persona, norādiet uzņēmējdarbības

formu, firmu un paraksttiesīgās personas vārdu un

uzvārdu.

Ja esat fiziska persona, norādiet TIKAI vārdu un uzvārdu.

Norādiet ganāmpulka novietnes atrašanās adresi.

Norādiet kopējo attiecīgās šķirnes dzīvnieku skaitu.


6. PIELIKUMS

PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIEGUMA /

ATDALĪTO PĀREJAS POSMA VALSTS ATBALSTA MAKSĀJUMU / AGROVIDES SAISTĪBU

NODOŠANA UN PĀRŅEMŠANA

A LAD klients nodod LAD klientam (atzīmēt ar krustiņu!):

Platību maksājumu iesniegumu

(daļējas nodošanas/ pārņemšanas

gadījumā, aizpildiet šī iesnieguma E daļu!)

B Informācija par klientu, kurš NODOD:

LAD klienta reģistrācijas numurs

Platību maksājumu iesnieguma numurs

Firma (nosaukums)

Vārds

Uzvārds

C Informācija par klientu, kurš PĀRŅEM:

LAD klienta reģistrācijas numurs

Firma (nosaukums)

Vārds

Uzvārds

Atdalītos pārejas posma

valsts tiešos maksājumus

(aizpildiet šī iesnieguma D daļu!)

90

Agrovides saistības

šādā(-os) apakšpasākumā(-os)

BLA BDUZ BI IDIV RLZP

(aizpildiet šī iesnieguma E daļu!)

D Informācija par nodotajiem/pārņemtajiem atdalītajiem pārejas posma valsts atbalsta maksājumiem:

(atzīmēt ar krustiņu un norādīt apjomu!): Apjoms

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām 1 (ha)

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām 1 (ha)

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par pienu (t)

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem (gab.)

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti (t)

1 var nodot/ pārņemt daļēji par to ha skaitu, ko iegādājas īpašumā (nopērk) no maksājuma nodevēja. Pārņēmējam jāiesniedz

īpašuma tiesības apliecinoša/-u dokumenta/-u kopija/-s.

E Informācija par nodotajiem/pārņemtajiem laukiem, ja pilnā apmērā tiek nodotas/pārņemtas

Agrovides saistības vai daļēji tiek nodots/pārņemts Platību maksājumu iesniegums:

Nr.p.k.

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par nokautiem vai eksportētiem liellopiem (gab.)

Lauka

numurs

Bloka numurs

-

-

-

Platība,

(ha)

Saistību periods

(jānorāda TIKAI, ja

nodod Agrovides

saistības!)

Agrovides apakšpasākums

(jānorāda TIKAI, ja nodod

Agrovides saistības!)

F Iesniegumam pievienoti šādi papildu dokumenti:

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

G Paraksti:

KLIENTS, KAS NODOD:

/paraksts, paraksta atšifrējums/

/datums/

KLIENTS, KAS PĀRŅEM 2 :

/paraksts, paraksta atšifrējums/

/datums/

2 Ja pārņemu Agrovides saistības, ar savu parakstu apliecinu, ka visā saistību periodā katru gadu iesniegšu LAD RLP Platību

maksājumu iesniegumu un tā pielikumu - Atbalsta iesniegumu pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumiem.


(atbilstošo atzīmēt ar "x")

Klienta reģistrācija

Izmaiņas klienta datos

Informācija par klientu

Darbības forma (saīsināti, piemēram SIA)

Nosaukums

EORI numurs*

*aizpilda tikai gadījumā, ja piesakās uz importa-eksporta licencēm un kompensācijām

Juridiskā adrese

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Nosaukums (mājas/zemes)

Iela

Mājas numurs

Pasta indekss

L V -

Faktiskā adrese

Sakrīt ar juridisko adresi: JĀ

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Nosaukums (mājas/zemes)

Iela

Mājas numurs Dzīvokļa numurs

Pasta indekss

L V -

tad sadaļu neaizpilda NĒ

Pasta adrese Adrese, uz kuru tiks sūtīta korespondence no Lauku atbalsta dienesta

Sakrīt ar juridisko adresi: JĀ

Sakrīt ar faktisko adresi: JĀ

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Nosaukums (mājas/zemes)

Iela

Mājas numurs Dzīvokļa numurs

Pasta indekss

L V -

LAD Klienta reģistrācijas numurs

Lauku atbalsta dienesta klienta (juridiskas personas) veidlapa

Vienotais reģ.nr. (Nodokļu maksātāja reģ.nr)

Dzīvokļa numurs

tad sadaļu neaizpilda NĒ

tad sadaļu neaizpilda NĒ

91

tad jāaizpilda šī sadaļa

tad jāaizpilda šī sadaļa

tad jāaizpilda šī sadaļa

7. PIELIKUMS


Kontaktinformācija

Fiksētā tālruņa numurs Mobilā tālruņa numurs

Faksa numurs

Klienta bankas dati

Bankas nosaukums

Konta numurs (IBAN)

92

E-pasta adrese

Reģistrēt/mainīt pamatkontu pievienot papildu kontu

Papildu konta atbalsta veids:

Papildu konts-darījumu konts JĀ NĒ

Informācija par atbildīgajām personām

(atbilstošo atzīmēt ar "x")

Īpašnieks (aizpilda tikai zemnieku/zvejnieku saimniecība/individuālais komersants)

Paraksttiesīgā persona

Personas kods -

Pases numurs

Vārds

Uzvārds

(atbilstošo atzīmēt ar "x")

Īpašnieks (aizpilda tikai zemnieku/zvejnieku saimniecība/individuālais komersants)

Paraksttiesīgā persona

Personas kods -

Pases numurs

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas datums

. .

(diena/mēnesis/gads)

. .

(diena/mēnesis/gads)

Pievienoti šādi pavaddokumenti (ja tiek iesniegta kopija, ir jāuzrāda orģināls): (atbilstošo atzīmēt ar "x")

Dokuments par paraksttiesīgo personu (pilnvara, rīkojums u.c), ja klients nav reģistrēts Komercreģistrā

Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība, ja klients nav reģistrēts Komercreģistrā

Par izmaiņām klienta datos apņemos informēt Lauku atbalsta dienestu divu nedēļu laikā.

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu, ka personas kods tiks izmantots tikai klienta identificēšanai un maksājumu veikšanai.

Piekrītu, ka šajā veidlapā sniegtie dati var tikt izmantoti valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.

(paraksta paraksttiesīgā persona)

Vārds,

** **

Paraksts

Uzvārds

Datums . . **

(diena, mēnesis, gads)

**Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, šie lauciņi nav jāaizpilda.

Aizpilda LAUKU ATBALSTA DIENESTA darbinieks

Veidlapu pieņēma:

Vārds,

Uzvārds

Paraksts

Datums

. .

(diena, mēnesis, gads)

Vieta

(atbilstošo atzīmēt ar "x")

(atbilstošo atzīmēt ar "x")

aizpilda nerezidents

Piezīme. Ja šo veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši

minētā likuma prasībām.

Valsts

Dzimšanas datums

Valsts

aizpilda nerezidents


(atbilstošo atzīmēt ar "x")

Klienta reģistrācija

Izmaiņas klienta datos

Informācija par klientu aizpilda tikai nerezidenti

Personas kods -

Pases numurs

Vārds

Uzvārds

EORI numurs*

* aizpilda tikai gadījumā, ja piesakās uz importa-eksporta licencēm un kompensācijām

93

. .

(diena/mēnesis/gads)

Pilnvarotā paraksttiesīgā persona aizpilda tikai nerezidenti

Personas kods -

Pases numurs

Vārds

Uzvārds

Faktiskā saimniecības (zemes) adrese

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Nosaukums (māja/zeme)

Iela

Mājas numurs

Pasta indekss

L V -

Pasta adrese (Adrese, uz kuru tiks sūtīta korespondence no LAD)

Korespondences saņemšanai izmantot manu deklarēto dzīvesvietas adresi:

JĀ tad sadaļu neaizpilda NĒ

Sakrīt ar faktisko adresi: JĀ

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Nosaukums (mājas/zemes)

Iela

L V -

LAD Klienta reģistrācijas numurs

Lauku atbalsta dienesta klienta (fiziskas personas) veidlapa

Dzīvokļa numurs

Mājas numurs Dzīvokļa numurs

Pasta indekss

Valsts

Dzimšanas datums

Valsts

Dzimšanas datums

tad sadaļu neaizpilda NĒ

. .

(diena/mēnesis/gads)

tad jāaizpilda šī sadaļa

tad jāaizpilda šī sadaļa

8.PIELIKUMS


Kontaktinformācija

Fiksētā tālruņa numurs Mobilā tālruņa numurs

Faksa numurs

Klienta bankas dati

Bankas nosaukums

Konta numurs (IBAN)

94

E-pasta adrese

Reģistrēt/mainīt pamatkontu pievienot papildu kontu

Papildu konta atbalsta veids:

Papildu konts-darījumu konts JĀ NĒ

Pievienoti šādi pavaddokumenti (ja tiek iesniegta kopija, ir jāuzrāda orģināls):

(paraksta paraksttiesīgā persona)

Vārds,

Uzvārds

** **

Paraksts

Datums

. . **

(diena, mēnesis, gads)

**Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, šie lauciņi nav jāaizpilda.

Aizpilda LAUKU ATBALSTA DIENESTA darbinieks

Veidlapu pieņēma:

Datums . .

(diena, mēnesis, gads)

(atbilstošo atzīmēt ar "x")

(atbilstošo atzīmēt ar "x")

(atbilstošo atzīmēt ar "x")

Pilnvara

Piezīme. Ja šo veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti

iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām.

Par izmaiņām klienta datos apņemos informēt Lauku atbalsta dienestu divu nedēļu laikā.

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu, ka personas kods tiks izmantots tikai klienta identificēšanai un maksājumu veikšanai.

Piekrītu, ka šajā veidlapā sniegtie dati var tikt izmantoti valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.

Vārds,

Uzvārds

Paraksts

Vieta


IESNIEGUMS LAUKU BLOKU KARTES PRECIZĒŠANAI1

Lūdzu, precizējiet lauku bloku kartē iezīmētos lauku blokus:

Klienta reģistrācijas numurs

Lauku bloka numurs -

Lauku bloka numurs -

Lauku bloka numurs -

Lauku bloka numurs -

Lauku bloka numurs -

Kadastra numurs 2

Kadastra numurs

Kadastra numurs

Kadastra numurs

Kadastra numurs

Piezīmes

(novads)

(pagasts)

(lauksaimnieka vārds)

(lauksaimnieka uzvārds)

(firma (juridiskās personas nosaukums))

_______________________ _________________________

(paraksts) 3 (datums) 3

95

9. PIELIKUMS

Piezīmes

1 Iesniedz vienlaikus ar veidlapu „Platību maksājumu iesniegums 2013.gadā” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā

tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros.

2 Lauks aizpildāms, ja nav zināms lauku bloka numurs.

3 Dokumenta rekvizītus „paraksts” un „datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem

aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


10. PIELIKUMS

IESNIEGUMS PLATĪBAS IEKĻAUŠANAI KAŅEPJU THC MONITORINGĀ 2013.GADĀ

Aizpildīt drukātiem burtiem!

I. Informācija par klientu

Vārds

Uzvārds

Firma (nosaukums)

Personas kods/Reģistrācijas Nr.

LAD klienta reģistrācijas numurs:

Adrese _____________________________________________________________

Bankas nosaukums, adrese ________________________________________________

Bankas SWIFT vai BIC kods

Bankas konta Nr.

II. Kontaktinformācija

Tālruņa numurs Mobilā tālruņa numurs

E-pasta adrese ______________________________________________________

III. Informācija par platību

Kaņepju platība (ha), kas pieteikta vienotajam platības

maksājumam (ņemot vērā papildinājumus un labojumus).

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) kārtējā gadā līdz 30.jūnijam samaksāšu Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegto rēķinu;

2) sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

3) apzinos, ka par nepatiesas vai neprecīzas informācijas sniegšanu dalība THC monitoringā var

tikt anulēta un iemaksātā maksa netiks atmaksāta.

IV. Datums un paraksts*

Datums

. .

Personiskais

paraksts

Pieņēma:

(aizpilda Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieks)

Datums

. .

Personiskais

paraksts

96

Vārds,

uzvārds

Vārds,

uzvārds

* Dokumenta rekvizītus „datums” un „personiskais paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments

ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


11. PIELIKUMS

VIENOTAJAM PLATĪBAS MAKSĀJUMAM DEKLARĒTĀS KAŅEPJU SĒJPLATĪBAS

2013.GADĀ

Lauka numurs

(platību

maksājumu

iesnieguma 4.ailē

deklarēts ar

kultūras kodu

170)

Iesētā kaņepju šķirne

97

Izsētais kaņepju sēklu

daudzums(norāda ar

precizitāti divi cipari

aiz komata), kg/ha

1 2 3

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) sniegtā informācija ir patiesa;

2) esmu izlasījis un pilnībā ievērošu normatīvajos aktos spēkā esošās prasības un nosacījumus

attiecībā uz vienotā platības maksājuma saņemšanu par kaņepju platību.

Apņemos:

1)Valsts augu aizsardzības dienestam iesniegt iesniegumu par piedalīšanos kaņepju

tetrahidrokanabinola (THC) monitoringā un samaksāt dalības maksu par vienotajam platības maksājumam

deklarēto kaņepju sējplatību;

2) sniegt Valsts augu aizsardzības dienestam visu nepieciešamo informāciju;

3) atļaut Valsts augu aizsardzības dienestam noņemt kaņepju augu paraugus THC analīžu veikšanai;

4) Lauku atbalsta dienestā iesniegt visu izmantoto kaņepju sēklu iepakojuma etiķešu oriģinālus;

5) vienotajam platības maksājumam pieteiktajā kaņepju platībā augus turpināšu audzēt parastos

augšanas apstākļos un nenovākšu tos, pirms beidzas 10 dienu laikposms pēc ziedēšanas beigām, kā to paredz

2009.gada 30.novembra Komisijas Regulas Nr.1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai

īstenotu Padomes Regulu (EK) 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto

administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām


lauksaimniekiem, kā arī, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību

saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu, 40.panta 4.punkts.

Datums un paraksts*

Iesniegumu paraksta atbalsta pretendents vai tā pilnvarots pārstāvis (jāiesniedz notariāli vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

apstiprināta pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu).

Personiskais

paraksts

Vārds, uzvārds

98

Datums . . .

(datums, mēnesis, gads)

* Dokumenta rekvizītus „personiskais paraksts” un „datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši

elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Dati var tikt izmantoti statistikai un publiskoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.


99

12. PIELIKUMS

SAISTĪBU NODOŠANA UN PĀRŅEMŠANA PASĀKUMA „AGROVIDES MAKSĀJUMI” APAKŠPASĀKUMAM “LAUKSAIMNIECĪBAS

DZĪVNIEKU ĢENĒTISKO RESURSU SAGLABĀŠANA”

A. Aizpilda sākotnējais atbalsta pretendents

Klienta reģistrācijas numurs

Iesnieguma numurs

Uzņēmējdarbības forma

Uzņēmuma nosaukums

Vārds

Uzvārds

B. Aizpilda potenciālais saistību pārņēmējs

Klienta reģistrācijas numurs

Uzņēmējdarbības forma

Uzņēmuma nosaukums

Vārds

Uzvārds

Personas kods -

Kontaktinformācija

C. Informācija par pārņemtajām saistībām

(mājas nosaukums / iela; ciems; pagasts; pasta nodaļa; novads / pilsēta; indekss, tālrunis)

N.p.k. Dzīvnieks/ šķirne Ganāmpulka numurs Dzīvnieka identitātes numurs Saistību periods

Kopējais saistību laiks, par kuru ir

saņemts atbalsts 1

1 Saistību pārņemšanas gadījumā, ja saistību pārņēmējs pārtrauc saistības, atmaksājamā atbalsta summa tiek aprēķināta, pamatojoties uz kopējo saistību laiku, par kuru ir saņemts atbalsts.


Aizpilda sākotnējais atbalsta pretendents ______________ _________________ ___________

(paraksts) (paraksta atšifrējums) (datums)

Aizpilda potenciālais saistību pārņēmējs 2 _______________ _________________ ___________

(paraksts) (paraksta atšifrējums) (datums)

_________________________________________________________________________________________________________________________

2 Pārņemot pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” saistības, ar parakstu apliecinu, ka visā saistību periodā katru gadu

iesniegšu LAD RLP “Iesniegumu pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākumam "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" __.gadā”.

100


101

13.PIELIKUMS

Iesniegums dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu

Saņemšanas

datums:

Veidlapu

pieņēma:

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta

darbinieks)

Aizpildīt drukātiem burtiem

I. Informācija par klientu

Vārds

Uzvārds

Firma (nosaukums)

LAD klienta reģistrācijas numurs

Juridiskās personas reģistrācijas numurs

Iesnieguma numurs

(aizpilda Lauku atbalsta dienesta

darbinieks)

Esmu uzsācis saimniecisko darbību un reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no iepriekšējā

gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 31.martam. Reģistrācijas datums:

. .

(dd.mm.gggg)

II. Kontaktinformācija

Tālruņa

numurs

Mobilā tālruņa

numurs

III. Ieņēmumi par iepriekšējo taksācijas gadu, kas norādīti (atzīmēt nepieciešamo):

Uzņēmuma gada pārskatā (aizpilda 1.1. un 1.3.apakšpunku)

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (aizpilda 1.1. un 1.3.apakšpunku)

Gada ienākumu deklarācijas D3 1 pielikumā (aizpilda 1.1.un 1.3.apakšpunku)

Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā:

1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu

sniegšanas (1.1. + 1.2. + 1.3. +1.4.), tai skaitā:

1.1. ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas (neieskaitot ieņēmumus no tūrisma un

akvakultūras, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai)

1.2. valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai

1.3. ieņēmumi no akvakultūras (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības

atbalstu lauksaimniecībai)

(lati)


1.4. valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku

attīstībai maksājuma summa, kas saņemta iepriekšējos taksācijas gados un ir

iekļauta pēdējā taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumos 1

2. Valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai

maksājuma (avansa) summa, kas tiks iekļauta pēctaksācijas gada saimnieciskās

darbības ieņēmumos 2

Piezīmes.

1

Iesnieguma 3.daļas 1.4.apakšpunktu aizpilda, ja piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta sešpadsmitā un

septiņpadsmitā daļa.

2

Iesnieguma 3.daļas 2.punktu aizpilda, ja piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta septiņpadsmitā daļa.

IV. Iesniedzamie dokumenti

Par meža un purva zemes apstrādi:

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz ______ lapām:

1) zemesgrāmatas apliecības kopiju (ja zeme ir īpašumā);

2) līgumu par platību pastāvīgu lietošanu vai nomu;

3) Latvijas Augļkopības asociācijas izziņu.

Aizpildīt, ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā ir meža vai purva zemes platības, kurās kultivē dzērvenes

vai mellenes.

Nr.

p.k.

1.

2.

3.

Meža vai purva zemes, kopā (kadastra

apzīmējums)

Meža vai purva zemes, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes (par kurām

vēlos saņemt nodokļa atbrīvojumu), hektāros

Par zemes apstrādi zem zivju dīķiem:

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz ______ lapām:

1) zemesgrāmatas apliecības kopiju (ja zeme ir īpašumā);

2) līgumu par platību pastāvīgu lietošanu vai nomu.

Aizpildīt, ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā ir zemes platības zem zivju dīķiem.

Nr.

p.k.

1.

2.

3.

Zeme zem zivju dīķiem, kopā (kadastra

apzīmējums)

Zemes platība zem zivju dīķiem (par kurām vēlos saņemt nodokļa

atbrīvojumu), hektāros

Apliecinu šādu informāciju un apņemos ievērot šādus nosacījumus:

1) veicu saimniecisko darbību – ražoju lauksaimniecisko produkciju, par to samaksājot nodokļus konkrētajos nodokļu likumos noteiktajā

kārtībā, un esmu informēts, ka likuma "Par grāmatvedību" 10.pantā noteikto attaisnojuma dokumentu glabāšanas laiks ir pieci gadi;

2) sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā

vai daļēji zaudēšu akcīzes nodokļa atbrīvojumu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto nodokļa atbrīvojuma summu;

3) piekrītu jebkurām kontrolēm, ko veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas,

nodokļa atbrīvojuma saņemšanas laikā un trīs gadus pēc nodokļa atbrīvojuma saņemšanas;

4) pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniegšu papildu informāciju par šo iesniegumu;

5) atmaksāšu nodokļa atbrīvojuma summu noteiktajā termiņā pēc Valsts ieņēmumu dienesta paziņojuma saņemšanas, ja tiks konstatēts, ka

akcīzes nodokļa atbrīvojums ir saņemts nepamatoti, kā arī ja samaksas termiņš nokavēts, samaksāšu nokavējuma naudu saskaņā ar

normatīvajiem aktiem;

6) izmantošu dīzeļdegvielu, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktajiem mērķiem.

Piekrītu, ka gadījumā, ja neievērošu akcīzes nodokļa atbrīvojuma saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu

informāciju (ziņas), dīzeļdegvielas iegādes daudzums, piemērojot nodokļa atbrīvojumu, tiks samazināts vai netiks piešķirts vispār, kā arī

apņemos atmaksāt līdz tam saņemto nodokļa atbrīvojuma summu.

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem

par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

102


LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, tālr.6 70 27542, “karstais tālr.” 670 95000, fakss 670 27120

e-pasts lad@lad.gov.lv, mājas lapa www.lad.gov.lv

LAUKU ATBALSTA DIENESTA REĢIONĀLO LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALŽU ADRESES

UN TĀLRUŅA NUMURI

RLP Adrese Tālruņa numuri

AUSTRUMLATGALES RLP

Teritorija - Rēzeknes, Ludzas, Zilupes,

Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadi,

Rēzekne.

DIENVIDKURZEMES RLP

Teritorija - Saldus, Kuldīgas, Brocēnu,

Skrundas, Alsungas, Pāvilostas,

Aizputes, Durbes, Grobiņas, Vaiņodes,

Priekules, Rucavas un Nīcas novadi,

Liepāja.

DIENVIDLATGALES RLP

Teritorija - Preiļu, Krāslavas,

Daugavpils, Riebiņu, Līvānu, Vārkavas,

Aglonas, Dagdas un Ilūkstes novadi,

Daugavpils.

LIELRĪGAS RLP

Teritorija - Babītes, Mārupes, Olaines,

Baldones, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu,

Ikšķiles, Ropažu, Garkalnes, Ādažu,

Carnikavas, Saulkrastu, Sējas,

Inčukalna, Krimuldas, Siguldas,

Mālpils, Ogres, Lielvārdes, Skrīveru,

Ķeguma, Aizkraukles, Kokneses,

Pļaviņu, Jaunjelgavas un Neretas

novadi, Rīga, Jūrmala.

VIDUSLATVIJAS RLP

Teritorija - Cesvaines, Lubānas, Ērgļu,

Jēkabpils, Madonas, Varakļānu,

Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes

novadi, Jēkabpils.

ZEMGALES RLP

Teritorija - Auces, Dobeles, Tērvetes,

Jelgavas, Ozolnieku, Rundāles, Iecavas,

Bauskas un Vecumnieku novadi,

Jelgava.

ZIEMEĻAUSTRUMU RLP

Teritorija - Gulbenes, Alūksnes,

Apes, Viļakas, Balvu, Baltinavas un

Rugāju novadi.

ZIEMEĻKURZEMES RLP

Teritorija - Talsu, Tukuma, Ventspils,

Dundagas, Rojas, Engures, Kandavas

un Jaunpils novadi, Ventspils.

ZIEMEĻVIDZEMES RLP

Teritorija - Salacgrīvas, Alojas,

Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu,

Valkas, Burtnieku, Strenču, Limbažu,

Valmieras, Beverīnas, Smiltenes,

Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Cēsu,

Līgatnes, Amatas, Jaunpiebalgas un

Vecpiebalgas novadi, Valmiera.

Rēzekne

Saldus

Preiļi

Ogre

Jēkabpils

Jelgava

Gulbene

Talsi

Valmiera

Brāļu Skrindu iela 11,

Rēzekne, LV - 4601

Viesnīcas iela 1, Saldus,

Saldus novads, LV - 3801

Mehanizatoru iela 2a, Preiļi,

Preiļu novads, LV - 5301

Brīvības iela 48, Ogre,

Ogres novads, LV - 5001

Tvaika iela 2, Jēkabpils,

LV - 5201

Dobeles iela 41a, Jelgava,

LV - 3001

Ābeļu iela 2, Gulbene,

Gulbenes novads,

LV - 4401

Dundagas iela 4, Talsi

Talsu novads, LV - 3201

Mūrmuižas iela 18,

Valmiera, LV - 4201

103

64625114 vai 64605826

63807514 vai 63822232

65324319 vai 65307091

65055255 vai 65022232

65237642 vai 65237643

63022232

64471838 vai 64472194

63237523 vai 63237525

64201538 vai 64201500

“Karstais tālrunis” – 67095000. Jūsu jautājumus gaidām pirmdienās no plkst. 8 30 līdz 18 00 , otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no

plkst. 8 30 līdz 17 00 un piektdienās no plkst. 8 30 līdz 16 00 .


AGROVIDE APAKŠPASĀKUMU SERTIFICĒJOŠO INSTITŪCIJU ADRESES UN TĀLRUŅA

NUMURI

1. “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”

Institūcija Kontaktinformācija

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Priekuļu novads, LV–4126

«Sertifikācijas un testēšanas centrs»

http://www.stc.lv, e-pasts: info@stc.lv

Tālr: 64130013, fakss: 64130010

BIEDRĪBAS „Vides kvalitāte”

SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJA „VIDES

KVALITĀTE”

Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

http://www.videskvalitate.lv, e-pasts: eq@videskvalitate.lv

Tālr. 67709001. fakss: 67709090

2. “Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana ”

Institūcija Kontaktinformācija

Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV- 1006

Tālr: 67027098 vai 67027406, fakss:67027302

“Valsts augu aizsardzības dienests”

http://www.vaad.gov.lv

e-pasts: info@vaad.gov.lv

3. “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana’’

Sertificējamais lauksaimniecības dzīvnieks Institūcijas kontaktinformācija

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība

Republikas laukums 2, 10. stāvs 21.-23. kabinets,

Latvijas brūnās

Rīga, LV-1010, Latvija

šķirnes govs

Tālr./fakss: 67298723, Tālr. 29173811

http://www.ciltsdarbs.lv

Latvijas zilās

šķirnes govs

Latvijas braucamā

tipa šķirnes

zirgs

Latvijas baltā cūka

Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”

Lielā iela 2, 215.telpa, Jelgava, LV-3001

Tālr. 63005663, 26429717, fakss: 63027238

http://zilagovs.itf.llu.lv

e-pasts: lizg@llu.lv

Latvijas Zirgaudzētāju biedrība

Republikas laukums 2, 624 un 309.kabinets, Rīga, LV 1010

Tālr./fakss: 67027488, Tālr. 29542671

http://www.lzb.lv

e-pasts: latvzb@inbox.lv

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija

Kalnbeites 8, 3.stāvā Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Tālr./fakss: 67971022, mob. tālr.: 28388360

http://www.lszaa.lv

e-pasts: lszaa@lszaa.lv

104

SIA Cūku Ciltsdarba centrs

Republikas laukums 2- 515, Rīga, LV-1010

Tālr.:29431908, fakss: 67937844

http://www.ccc.lv

e-pasts: centrs@ccc.lv


Latvijas

tumšgalves aita

Latvijas vietējā

kaza

Biedrība „Latvijas aitu audzētāju asociācija”

Kalnabeites 8, 3.stāvā; Siguldas novads; LV – 2150,

Tālr. 25668843

http://www.latvijasaita.lv

e-pasts: laaab@inbox.lv

Latvijas kazkopības biedrība

"Bērzi", Talsu novads, Vandzenes pagasts, LV - 3281

Tālr. 29136187

http://www.latkaza.lv

JAUTĀJUMI PAŠKONTROLEI

105

e-pasts: piliena@inbox.lv

Vai es vēlos korekti aizpildīt iesniegumu, tā pielikumus un karti(-es)! X

Vai uz atbalstu deklarētā lauka platība iesniegumā ir vienāda vai lielāka par 0,30 ha?

Vai esat pareizi deklarējuši savas apsaimniekotās platības?

Vai lauku numerācija iesniegumā atbilst lauku numerācijai kartē?

Vai Jūs esat deklarējuši visu LIZ?

Vai iesniegumā obligātās ailes ir pilnībā aizpildītas?

Vai esat parakstījis iesniegumu un tā pielikumu (-us) un norādījis pilnu vārdu, uzvārdu?

Vai iesniegums nav iesniegts uz mirušas personas datiem?

Ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona:

Vai esat pievienojis spēkā esošas pilnvaras kopiju par paraksta tiesībām?

Vai esat saglabājuši aizpildīta iesnieguma kopiju?

Vai esat saglabājuši aizpildītas kartes (-šu) kopiju (-as)?

Vai deklarētā platība ir mazāka vai vienāda ar bloka platību?

Vai esat pievienojis Agovides pielikumu?

Vai lauku numuri Agrovides pielikumā sakrīt ar lauku numuriem Platību maksājumu

iesniegumā?

Vai esat iesniedzis Meža pielikumu, zemes robežu un meža zemju plāna kopiju (-as)?

More magazines by this user
Similar magazines