liela_rokasgramata_2013-1

llkc.lv

liela_rokasgramata_2013-1

GALVENĀS IZMAIŅAS 2013. GADĀ

Papildus valsts tiešie maksājumi (PVTM) tiek aizstāti ar pārejas posma valsts atbalstu (PPVA) (skatīt Rokasgrāmatas

4.2. sadaļu ).

Aizstāti tiek gan ar ražošanu saistītie PVTM (par zīdītājgovīm, aitu mātēm), gan par vēsturiski saražotajām vienībām

maksātie PVTM (visi atdalītie PVTM). Atbalsta saņemšanas nosacījumi ir identiski kā 2012.gadā. Mainās tikai

atbalsta nosaukuma ievaddaļa, piem.:

„Atdalītais PVTM par platībām” tiek aizstāts ar „Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām”.

Lauku bloku kartes papildinātas ar iepriekšējā gadā noteiktiem laukiem un platībām.

Lai vienkāršotu lauku iezīmēšanu kartēs, iepriekšējā gada pretendentiem, ņemot vērā 2012.gada pārbaužu uz vietas un

administratīvo kontroļu rezultātā noteiktās platības, kā arī papīra formātā iesniegto karšu lauku digitalizēšanu, kartēs jau

tiks norādīti lauki un to attiecīgā platība, taču tie nebūs numurēti.

Pretendenta pienākums ir laukus kartē sanumurēt un atbilstoši deklarēt Platību maksājumu iesniegumā, un, ja

nepieciešams, kartē veikt izmaiņas lauka ģeometriskajā zīmējumā (skatīt 16.sadaļu).

Papildu iesniedzama veidlapa, ja kultūraugus audzē biogāzes ražošanai.

Par platībām, kurās audzē kultūraugus, ko paredzēts izmantot biogāzes ražošanai un pretendē uz VPM /VPM un MLA

atbalstu, pretendentam papildus platību maksājumu iesniegumam jāiesniedz deklarācija par „Lauksaimniecības

kultūraugu audzēšanu biogāzei” 2013.gadā”(skatīt 2.pielikumu), kurā jānorāda:

Iesniegumā deklarētā lauka attiecīgais numurs un platība;

kultūrauga kods un nosaukums;

uzņēmums, kura biogāzes ražotnei piegādās ražu;

plānotais piegādājamais daudzums, tonnās.

NIM atbalstu nepiešķir pretendentam, kam uzsākts vai iestājies maksātnespējas process.

Meža īpašnieks - saimnieciskās darbības veicējs, kas ir nonācis finansiālās grūtībās un kam saskaņā ar LAD Klientu

reģistra datiem uz kārtējā gada 11.jūniju ir uzsākts vai iestājies maksātnespējas process, nav tiesīgs kārtējā gadā

saņemt NIM atbalstu.

NIM atbalsta likme palielināta no 60 uz 80 EUR/ha.

Pasākumā “Agrovides maksājumi”:

jaunas saistības par atsevišķu dzīvnieku var uzņemties tikai LDGRS apakšpasākumā;

atbalsta pretendents 2013.gadā nav tiesīgs paplašināt 2012.gadā apstiprināto saistību platību;

par vienu gadu ir tiesības pagarināt saistību periodu agrovides maksājumiem par 2012.gadā apstiprināto

saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu;

ja BLA atbalstam pieteiktās PPG nebūs nopļautas līdz 15.08.2013., BLA atbalstu par konkrēto platību kārtējā

gadā nepiešķirs. Ja pārkāpums atkārtosies, BLA saistības par konkrēto platību tiks pārtrauktas un atbalsta

pretendentam būs jāatmaksā LAD visa par attiecīgo platību iepriekš saņemtā atbalsta summa.

ja pretendents ir iesniedzis Iesniegumu, bet nav iesniedzis Agrovides pielikumu, atbalstu izmaksā, ja

izpildīti noteikti nosacījumi (skatīt 5.4.1.sadaļu).

Savstarpējā atbilstība (skatīt 11.sadaļu):

ar 01.01.2013. spēkā stājās obligātās pārvaldības prasības dzīvnieku labturības jomā;

jauns LLVN - ja apsaimniekotā LIZ platība ir vismaz 50 ha vai vairāk un, ja zālāju īpatsvars tajā ir

vismaz 50% vai vairāk, tad jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – 0,2 liellopu

vienības uz 1 ha:

-pastāvīgajām pļavām un ganībām,

-aramzemē sētiem zālājiem,

-nektāraugiem.

Iesniedzot Iesniegumu, lūdzu, ja nepieciešams aktualizējiet personīgā e-pasta adresi, lai LAD varētu sazināties ar

Jums arī ar e-pasta starpniecību!

7

More magazines by this user
Similar magazines