703.00 Kb

rtu.lv

703.00 Kb

8

LEB konference

Kårlis Timmermanis,

LEB 4. konferences delegåts

Lai müsu studentus, topoßos

jaunos speciålistus iepazîstinåtu ar

viñu nåkamås darbîbas jomu, «JI»

ieceréjis sniegt informåciju par da-

Ωådu nozaru asociåciju aktivitåtém.

Pirmie atsaukußies elektroener©éti˚i.

Íå gada 11. aprîlî Dispeçeru

centra Baltija konferençu zålé uz

Latvijas Elektroener©éti˚u biedrîbas

(LEB) 4. konferenci pulcéjås 86

delegåti, kuri pårståvéja 382 fiziskos

un 10 juridiskos biedrus. (LEB

ir 1921. gada 9. septembrî nodibinåtås

Latvijas Elektrotehniskås

biedrîbas tradîciju pårmantotåja.)

Konferenci atklåja LEB prezidents

Dr. inΩ. Vilnis Krésliñß, bet

pårskata ziñojumu par trijos gados

paveikto sniedza LEB valdes priekßsédétåjs

Gunårs Jeme¬janovs. Kå

biedrîbas nozîmîgåko devumu elektroener©étikas

nozares attîstîbå pårskata

periodå, ko veikußas 22 teritoriålås

kopas, 11 eksteritoriålås komisijas,

10 juridiskie biedri un LEB

valde, viñß minéja ener©étikas likumdoßanas

jomå redi©étos un recenzétos

daΩådos likumprojektus,

vértétås un papildinåtås Ener-

©étikas likuma u. c. likumprojektu

redakcijas. Par mazo elektrostaciju

pårmérîgås subsidéßanas jautåjumu

2000. gada 6. oktobrî organizéta

konference. Biedrîba ir lîdzdarbojusies

vairåku svarîgu dokumentu

izstrådé, pieméram, Par Latvijas

valdîbas politiku ener©étikå. LEB

valdes locek¬i daudzkårt piedalîjußies

kå eksperti 7. Saeimas Tautsaimniecîbas,

Agrårås, Vides un re-

©ionålås politikas komisiju sédés,

darbojußies Ministru kabineta darba

grupå par Latvijas elektroener©étikas

turpmåkås attîstîbas izpéti.

Ener©étikas terminolo©ijas jomå

ievérojamu darbu veikusi Ener-

©étikas terminolo©ijas komisija.

Péc Latvenergo pasütîjuma izstrådåti

manuskripti Elektroener©étikas

pamatterminu skaidrojoßås vårdnîcas

3. da¬ai un Elektroener©étikas

komercterminu skaidrojoßajai

vårdnîcai. Veikti vairåki terminolo-

©iski pétîjumi starptautisko terminolo©ijas

standartu adaptåcijå, kå

arî terminolo©iski redi©éti vairåki

Ekonomikas ministrijas un Latvenergo

izstrådåtie normatîvie materiåli.

Elektrospeciålistu sertificéßanu

sekmîgi turpinåjis 1997. gadå izveidotais

LEB Sertifikåcijas birojs, ko

2002. gada martå akreditéja Latvijas

Nacionålais akreditåcijas birojs.

Lîdz 2003. gada 1. martam

LEB Sertifikåcijas biroja 12 zinåßanu

pårbaudes komisijas 25 virzienos,

6 jomås un 3 kvalifikåcijas lîmeños

sertificéjußas 646 elektrospeciålistus.

Izglîtîbas un zinåtnes

jomå stimuléta LEB zinåtnieku piedalîßanås

starptautiskås konferencés;

organizétas ener©étikas nozares

studentu zinåtniskås konferences

un studentu zinåtnisko darbu

konkursi; kopå ar RTU regulåri izdoti

zinåtnisko darbu kråjumi par

ener©étikas jautåjumiem; kopå ar

VAS Latvenergo, RTU un Latvijas

Zinåtñu akadémiju organizétas

starptautiskas zinåtniski tehniskås

konferences; LEB pårståvji piedalîjußies

profesoru nozaru padomju,

promocijas padomju, valsts eksaminåcijas

komisiju darbîbå un VAS

Latvenergo Zinåtniski tehniskås

komitejas darbå. Elektroener©ijas

Senatoru lémumi

>>> 7. lpp.

jumu 2003. gada uzñemßanai RTU pamatstudijås. (Lietotie nosacîtie

apzîméjumi: bakalaura akadémiskås studijas – Ba; bakalaura profesionålås

studijas – Bp; profesionålås studijas péc vidusskolas – Pv; 1. lîmeña

profesionålås studijas – P1; programma – progr.)

Sadalîjums pa fakultåtém, filiålém un studiju programmåm:

HI progr. Arodpedago©ija – 30 P1;

AF progr. Arhitektüra – 20 Ba;

BF progr. Büvzinåtne – 25 Ba; progr. Büvniecîba – 42 Pv; progr. Ìeodézija

un kartogråfija – 10 Ba, 3 Pv; progr. Siltuma, gåzes un üdens tehnolo©ijas

- 13 Ba, 5 Pv;

DITF progr. Automåtika un datortehnika – 108 Ba, 6 Pv; progr. Datorsistémas

– 125 Ba, 20 P1; progr. Informåcijas tehnolo©ija – 120 Ba;

EEF progr. Elektrotehnolo©iju datorvadîba – 30 Ba, 30 Bp; progr.

Ener©étika un elektrotehnika – 130 Ba, 40 P1; progr. Vides zinåtne – 15 Ba;

ETF progr. Elektronika – 105 Ba; progr. Telekomunikåcijas – 150 Ba;

progr. Transporta datorvadîbas, informåcijas un elektroniskås sistémas –

35 Ba, 25 Pv;

IEF progr. Ekonomika – 22 Ba; progr. Uzñéméjdarbîba un vadîßana –

126 Ba, 20 Pv, 15 P1;

MLappleF progr. appleîmija/appleîmijas tehnolo©ija – 49 Ba, 22 Pv; progr. Mate-

raΩoßanas, pårvades un sadales jomå

veikts liels darbs ßai jomai aktuålu

standartu izstrådé. Starptautiskås

sadarbîbas jomå organizétas

vairåkas tikßanås. 2001. gada 18. jülijå,

tiekoties ar Lietuvas Nacionålås

ener©étikas asociåcijas prezidentu

R. Rukßenu, parakstîts sadarbîbas

memorands, bet 2002. gada

18. un 19. jünijå, Latvijas, Lietuvas

un Igaunijas elektroener©éti˚u

sabiedrisko organizåciju delegåcijåm

tiekoties Rîgå, pieñemts lémums

par sadarbîbas turpmåko

attîstîbu. Nozîmîga bijusi arî LEB

valdes tikßanås 2001. gada augustå

ar Pasaules brîvo latvießu apvienîbas

Latvießu inΩenieru apvienîbas

(PBLA LIA) prezidentu Andri Paleju.

Finansiålås darbîbas jomå vérojams

nepårtraukts un bütisks pieaugums.

LEB ienåkumi, kas veidojas

no finansiåliem un citiem pakalpojumiem,

pieaugußi no 12 705,15

latiem 2000. gadå lîdz 21 484,93

latiem 2002. gadå.

Debatés izskanéja atseviß˚as

kritiskas piezîmes par valdes darbîbu

aizvadîtajå periodå, taçu kopumå

valdes darbs tika novértéts par

apmierinoßu.

Konferences delegåti akceptéja

statütu grozîjumus, par kuriem ziñoja

valdes loceklis, ßo rindu

autors. Galvenie no tiem: biedrîbas

pårståvniecîbas pastiprinåßana

starptautiskajås profesionålajås organizåcijås,

teritoriålo kopu darbîbas

aktivizåcija, LEB sekretariåta

reorganizåcija un valdes locek¬u

skaita samazinåßana no 15 uz 9.

Par LEB prezidentu nåkamajiem

trim gadiem atkårtoti tika

ievéléts Dispeçeru centra Baltija

direktors Dr. inΩ. Vilnis Krésliñß.

Jaunajå valdes saståvå ievéléti:

2003. gada 8. maijå

R. Aråjs, A. Bimbiruls, K. Briñ˚is,

G. Jeme¬janovs, R. Leveika, A. Me¬ko,

D. Ozols, K. Timmermanis,

E. Vanzoviçs. Revîzijas komisijå

ievéléti: I. Zeidmanis, J. Ítåmers un

V. Bondare.

Par LEB godabiedriem ievéléti:

H. Jaunzems, Z. Krißåns, G. Obußevs

un I. Sporns. Goda biedra statuss

apstiprinåts agråk akceptétajam

A. Palejam.

Konferences lémumå bez LEB

valdes darbîbas vértéjuma sniegti

arî ieteikumi jaunajai valdei.

Saîsinåti daΩi no tiem: 1) atzît par

mér˚tiecîgu un nepiecießamu Latvijas

Elektroener©éti˚u biedrîbas

(LEB) un Latvijas Energobüvniecîbas

asociåcijas (LEBA) apvienoßanos

vienå sabiedriskå organizåcijå;

2) ierosinåt un virzît elektroprofesiju

sistémas sakårtoßanu, izdarot

attiecîgas korekcijas Profesiju

klasifikatorå; 3) turpinot sadarbîbu

ar Lietuvas un Igaunijas ener©éti˚u

profesionålajåm organizåcijåm, no

jauna veidot kontaktus ar Eiropas

Savienîbas vadoßo valstu (Våcijas

u.c.) analogåm profesionålajåm organizåcijåm;

4) LEB ietvaros rast

finanséjumu un izveidot ievérojamu

ener©éti˚u piemiñas fondu,

kas regulåri izvértétu LEB biedru

sasniegumus atseviß˚ås elektroener©étikas

apakßnozarés un par labåkajiem

darbiem pieß˚irtu atbilstoßas

vårda balvas; 5) lîdzdarboties

elektroener©étikas vienotas politikas

veidoßanå atbilstoßi Latvijas

valsts interesém un Eiropas Savienîbas

prasîbåm ßajå jomå; 6) turpinåt

ener©étikas nozares studentu

projektu un zinåtnisko darbu konkursu,

kå arî atbalsta stipendiju pieß˚irßanu

labåkajiem studentiem. ❏

riålzinåtne – 17 Ba; progr. Materiålu tehnolo©ija un dizains - 23 Bp; progr.

Tekstila un ap©érbu tehnolo©ija – 14 Ba, 40 Pv;

TMF progr. InΩeniertehnika, mehånika un maßînbüve – 17 Ba, 8 Pv, 24

P1; progr. RaΩoßanas tehnolo©ija – 19 Ba, 16 Pv; progr. Mehatronika – 22

Bp; progr. Medicînas inΩenierzinåtne un medicînas fizika – 22 Bp;

progr. Transports – 57 Ba, 45 Pv;

Daugavpils filiåle – progr. Automåtika un datortehnika – 13 Ba; progr.

Datorsistémas – 13 Ba; progr. Büvzinåtne – 10 Ba; progr. Ekonomika – 6

Ba; progr. Elektronika – 7 Ba; progr. Ener©étika un elektrotehnika – 20 Ba;

progr. Informåcijas tehnolo©ija – 17 Ba; progr. InΩeniertehnika, mehånika

un maßînbüve – 7 Ba; progr. Telekomunikåcijas – 7 Ba; progr. Transports –

10 Ba; progr. Uzñéméjdarbîba un vadîßana – 4 Ba;

Liepåjas filiåle progr. Büvzinåtne - 6 Ba; progr. Datorsistémas – 20

P1; progr. Ener©étika un elektrotehnika – 18 Ba; progr. InΩeniertehnika,

mehånika un maßînbüve – 12 Ba; progr. Uzñéméjdarbîba un vadîßana – 30

Ba, 25 P1;

Ventspils filiåle progr. Büvzinåtne - 5 Ba; progr. Datorsistémas – 5

Ba; progr. Ekonomika – 7 Ba; progr. Elektrotehnolo©iju datorvadîba – 5

Ba; progr. Ener©étika un elektrotehnika – 3 Ba; progr. InΩeniertehnika,

mehånika un maßînbüve – 4 Ba; progr. Telekomunikåcijas – 3 Ba; progr.

Uzñéméjdarbîba un vadîßana – 11 Ba.

RTU kopå – 1430 Ba, 97 Bp, 232 Pv, 179 P1. ❏

M. E.

More magazines by this user
Similar magazines