Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

datu turētājs), izmaksas sadala tikai starp potenciālajiem reģistrētājiem. Ja kopīgā

iesnieguma darbības laikā ir vēl citas tā lietošanā ieinteresētas personas, datu

īpašniekam(-iem) ir jāveic atlīdzības korekcijas.

5.4.2. KOPĪGA DATU IESNIEGŠANA

N.B.! Vienīgi izmaksu sadalījuma nolūkā, attiecībā uz konkrētu parametru, parasti tiek

piedāvāts attiecināt uz katru parametru tikai vienu pētījumu (kaut gan tehniskam

atbalstam var izmantot visus pētījumus).

Potenciālie reģistrētāji, kam obligāti kopīgi jāiesniedz datu kopums, kas raksturo vielas

būtiskās īpašības, var pēc saviem ieskatiem izlemt par labu jebkuram atlīdzības

mehānismam, ko tie uzskata par piemērotu.

Turpmāk ir izskaidroti daži iepriekš lietoti modeļi, kuru lietošanu var apsvērt, lai sadalītu

izmaksas, kas dalībniekiem jāsedz. Taču tie ir tikai modeļi. Lai pilnībā izprastu katru

modeli, ir jāpārskata piemērs(-i), kas sniegts(-i), lai tos paskaidrotu.

1) ATLĪDZĪBA PAR DATIEM, PAMATOJOTIES UZ MODEĻIEM, KUROS

IZMANTOTS PĒTĪJUMA KVALITĀTES SVĒRUMS

Šo datu atlīdzības mehānismu piemēri ir sniegti 5.6. iedaļā. Šie modeļi ir pamatoti uz

principu, ka atlīdzība no personām, kas nav piedalījušās pētījumos, kas attiecas uz

noteiktu parametru, pienākas tikai par vislabāko pieejamo pētījumu (t.i., par vienu

pētījumu attiecībā uz katru parametru).

Ja ir vairāki datu īpašnieki, lai aprēķinātu pienācīgu izmaksu sadalījumu, var veikt

turpmāk aprakstītās darbības. Piemēros vispirms tiek noteikts vērtējums saskaņā ar

Klīmiša vērtēšanas modeli.

i) gadījums. Pieejami tikai pētījumi, kas pēc Klīmiša metodes novērtēti ar 1

Tiek uzskatīts, ka persona/datu īpašnieks, kas ir palīdzējis nodrošināt/nodrošinājis

1. kategorijas pārskatu (“drošticams bez ierobežojumiem”), ir sedzis savu pētījuma

izmaksu daļu attiecībā uz konkrēto parametru. Tas attiecas arī uz jebkurām citām

personām, kas ir nodrošinājuši tādas pašas kvalitātes pārskatus. Šī parametra izpētes

izmaksu sadalījumu sedz pārējie potenciālie reģistrētāji (kuri nav piedalījušies izpētē).

Ja kāds pārskats kopīgi pieder vairākiem potenciālajiem reģistrētājiem, tiek uzskatīts, ka

katrs no tiem ir izpildījis izmaksu sadales pienākumu attiecībā uz konkrēto parametru.

ii) gadījums. Pieejami pētījumi, kas pēc Klīmiša metodes novērtēti ar 1 un 2

Ja par vienu un to pašu parametru ir pieejami gan 1. kategorijas, gan 2. (“drošticams ar

ierobežojumiem") kategorijas pārskati , kā galvenais pētījums izmaksu sadalījuma

vajadzībām tiks izmantots pārskats ar augstāko vērtējumu. Datu īpašniekiem, kas

nodrošinājuši pētījumu ar zemāku vērtējumu, ir jāsedz izmaksas atbilstīgi viņu

nodrošinātā pētījuma un atlasītā galvenā pētījuma vērtības starpībai. Citiem

potenciālajiem reģistrētājiem (kas nav piedalījušies izpētē) jāsedz izmaksas atbilstīgi

galvenā pētījuma vērtībai.

Ja 1. kategorijas pārskats kopīgi pieder vairākām personām, kas piedalījušās izpētē, tiek

uzskatīts, ka katra no tām ir izpildījusi izmaksu sadales pienākumu attiecībā uz konkrēto

parametru. Kopīgu 2. kategorijas pētījumu īpašniekiem tiks prasīts segt daļu izmaksu, kā

norādīts.

107

More magazines by this user
Similar magazines