Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

12 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

IEVADS

1.1. VADLĪNIJU DOKUMENTA PAR DATU KOPĪGU LIETOŠANU MĒRĶIS

Šī vadlīniju dokumenta mērķis ir sniegt praktiskus norādījumus par REACH regulā prasīto

datu kopīgu lietošanu vienā SIEF un vairākos SIEF attiecībā uz esošām vielām, un starp

vairākiem vienas un tās pašas jaunas vielas reģistrētājiem.

Dokumenta struktūras mērķis ir arī nodrošināt iespēju visu ar esošām vielām un jaunām

vielām saistīto informāciju apspriest atsevišķās šim nolūkam īpaši paredzētās iedaļās

(attiecīgi 3. un 4. iedaļa).

Vadlīnijās ir praktiski ieteikumi, lai palīdzētu uzņēmumiem pildīt savus datu kopīgas

lietošanas pienākumus, un tajos ietverts turpmāk minēto procesu detalizēts apraksts:

vēlīna provizoriska reģistrācija;

SIEF izveide;

datu par esošām vielām kopīga lietošana (SIEF) un iespējami ar datu kopīgu

lietošanu saistīti strīdi;

datu par jaunām vielām kopīga lietošana un iespējami ar datu kopīgu lietošanu

saistīti strīdi;

gadījumi, kad dati obligāti jāiesniedz kopīgi.

Katrā iedaļā katra konkrētā procesa aprakstu un skaidrojumu papildina attēli un piemēri.

Ir arī sniegts specifisks skaidrojums par izmaksu sadales mehānismiem, konfidenciālas

komerciālās informācijas (CBI) aizsardzību, konkurences noteikumiem, kā arī sadarbības

veidiem, tostarp konsorcijiem.

1.2. PĀRSKATS

Ar REACH regulu (2006. gada 18. decembra Regula Nr. 1907/2006) tiek izveidota

ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšana, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) sistēma un

nodibināta Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA).

1.2.1. REĢISTRĀCIJAS PIENĀKUMS

Kopš 2008. gada 1. jūnija uzņēmumiem, kas Eiropas Savienībā ražo vai importē

ķīmiskas vielas, kuru daudzums ir vienāds ar 1 tonnu gadā vai lielāks, šīs vielas ir

jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu. Reģistrācijas pienākums attiecas arī uz

uzņēmumiem, kas ražo vai importē izstrādājumus, kuros ir vielas, kuru daudzums, kam

paredzēts izdalīties, pārsniedz 1 tonnu gadā. Lai vielu reģistrētu, ir jāiesniedz pieejamā

būtiskā informācija par tās īpašībām atbilstīgi attiecīgo REACH pielikumu prasībām. Par

vielām, kuru saražotais vai importētais daudzums ir 10 tonnas vai lielāks, ir jāiesniedz

arī ķīmiskās drošības pārskats.

N.B.! Ar REACH regulu ir ieviesti specifiski mehānismi un kārtība, kas ļauj uzņēmumiem

kopīgi lietot esošo informāciju pirms reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas, lai

More magazines by this user
Similar magazines