Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

3. DATU PAR esošĀM VIELĀM KOPĪGA LIETOŠANA

3.1. VĒLĪNA PROVIZORISKA REĢISTRĀCIJA

Vēlīnā provizoriskā reģistrācija ir process, saskaņā ar ko “esošu vielu” pirmreizēji ražotāji

un importētāji vai tādu izstrādājumu ražotāji/importētāji, no kuriem paredzēts izdalīties

vielām, pēc provizoriskās reģistrācijas posma, kas beidzās 2008. gada 1. decembrī, ir

jāiesniedz informācija ECHA, lai viņiem varētu piešķirt reģistrācijas termiņa 5

pagarinājumu, kas aprakstīts REACH regulas 23. pantā. Šī iespēja ir pieejama,

pamatojoties uz īpašiem noteikumiem, kas paredzēti 28. panta 7. punktā, un tikai tiem,

kuri plāno reģistrēties tonnāžas diapazonos, kuru atbilstošais pagarinātais reģistrācijas

termiņš vēl nav iestājies.

Šajā vadlīniju iedaļā ir sniegta papildinformācija par esošu vielu vēlīno provizorisko

reģistrāciju.

3.1.1. PIRMREIZĒJIE RAŽOTĀJI VAI IMPORTĒTĀJI

Pirmreizējais ražotājs vai importētājs ir tāds ražotājs vai importētājs, kas pēc

2008. gada 1. decembra pirmo reizi veic vielas ražošanu vai importē to Eiropas tirgū 6

1 tonnas vai lielākā apjomā.

Pirmreizējam ražotājam/importētājam var tikt piemērots pārejas periods (atbilstīgi

28. panta 6. punktam), ja viņš veic vielas (vēlīnu) provizorisku reģistrāciju 1) vēlākais

sešus mēnešus pēc tam, kad saražotais vai importētais vielas daudzums pārsniedz

vienas tonnas slieksni un 2) vismaz 12 mēnešus pirms attiecīgā reģistrācijas termiņa,

kas noteikts REACH regulas 23. pantā.

Tāpēc pirmreizējiem ražotājiem vai importētājiem ir jāiesniedz vēlīnas provizoriskās

reģistrācijas dokumentācija līdz 2012. gada 1. jūnijam vai 2017. gada 1. jūnijam

atkarībā no tā, kurš termiņš atbilst viņu attiecīgajam tonnāžas slieksnim (attiecīgi

2013. gada 31. maijs un 2018. gada 31. maijs).

N.B.! Uzņēmumi, kas ražo vai importē vielas, uz kurām attiecās pirmais reģistrācijas

termiņš (2010. gada 30. novembris) nevar izmantot vēlīnas provizoriskās reģistrācijas

iespēju, un, lai iegūtu tiesības ražot vai importēt attiecīgo vielu Eiropas tirgū, tiem ir

jāpabeidz informācijas pieprasījumu process (skatīt 4. nodaļu).

Visas juridiskās personas, kam pēc 2008. gada 1. jūnija būtu jāreģistrē esošu vielu, var

vēlīni provizoriski reģistrēt šo vielu. Pie šīm juridiskajām personām pieder:

pirmreizējie ražotāji un importētāji, kas ražo vai importē tādas esošas vielas vai

to preparātus, tostarp starpproduktus, kuru daudzums gadā ir 1 tonna vai

vairāk;

5 Papildinformāciju par pagarinātā reģistrācijas termiņa definīciju skatīt ar provizorisko reģistrāciju saistīto

jautājumu un atbilžu sadaļā, kas pieejama tīmekļa vietnes atbalsta sadaļā:

http://echa.europa.eu/lv/web/guest/support/faqs.

6 Šajā kontekstā ar jēdzienu “Eiropas tirgus” ir domāta Eiropas Ekonomikas zona, ko veido 27 ES dalībvalstis,

Norvēģija, Lihtenšteina un Īslande.

23

More magazines by this user
Similar magazines