Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

3. attēls. Esošu vielu vēlīnas provizoriskas reģistrācijas iespēja.

Papildinformāciju skatīt šo vadlīniju 4. iedaļā.

3.1.4. VAI PROVIZORISKI REĢISTRĒTĀS VIELAS IR JĀREĢISTRĒ?

Provizoriski reģistrētas vielas, tostarp vēlīni provizoriski reģistrētas vielas, nav pēc tam

jāreģistrē, ja, piemēram, potenciālais reģistrētājs pirms reģistrācijas termiņa nolemj

pārtraukt vielas ražošanu vai importēšanu vai ja saražotais vai importētais vielas apjoms

pirms reģistrācijas termiņa ir mazāks par 1 tonnām gadā.

Tomēr provizoriskajam reģistrētājam ir jāņem vērā, ka visiem potenciālajiem

reģistrētājiem saskaņā ar 29. panta 3. punktu ir datu kopīgas lietošanas pienākumi:

“SIEF dalībnieki citiem dalībniekiem nodrošina informāciju par notiekošo izpēti, atsaucas

uz pārējo dalībnieku lūgumiem pēc informācijas, kopīgi apzina vajadzību pēc papildu

izpētes un organizē šādas izpētes veikšanu (…)”. Tas nozīmē, ka citi SIEF dalībnieki var

reģistrācijas vajadzībām pieprasīt informāciju, un, ja provizorisko reģistrētāju rīcībā ir

šāda informācija, tiem ir jānodrošina tās kopīga lietošana saskaņā ar REACH regulas

30. pantu 8 .

3.1.5. KĀ VEIKT VIELAS VĒLĪNU PROVIZORISKU REĢISTRĀCIJU?

Vielu var provizoriski reģistrēt, ja uzņēmums ECHA elektroniski iesniedz par vielu prasīto

informāciju. Detalizētu informāciju skatīt REACH-IT nozares lietotāju rokasgrāmatā (IUM)

sadaļā “Provizoriska reģistrācija tiešsaistē”, kas pieejama tīmekļa vietnē:

http://echa.europa.eu/lv/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/preregistration.

N.B.! Informāciju, kas iesniegta, veicot provizorisko reģistrāciju, izņemot vielu

identifikatorus, vēlāk var grozīt/atjaunināt. Papildinformāciju skatīt ECHA tīmekļa vietnes

REACH-IT bieži uzdoto jautājumu (FAQ) sadaļā

http://echa.europa.eu/lv/web/guest/support/faqs.

Vienu gadu pirms pēdējā reģistrācijas termiņa, t.i., 2017. gada 31. maijā, provizoriskās

reģistrācijas rīka darbība tiks automātiski apturēta. Uzņēmumiem, kam jāreģistrē vielas

pēc šī termiņa, (vēlīnas) provizoriskas reģistrācijas vietā ir jāiesniedz informācijas

pieprasījums.

3.1.6. IDENTIFIKATORU NOTEIKŠANA PROVIZORISKAS REĢISTRĀCIJAS

VAJADZĪBĀM

Vienmēr, kad vienam ražotājam vai importētājam vai vairākiem ražotājiem vai

importētājiem ir jāreģistrē tā pati viela, tiek piemērots REACH 11. pants (izolētiem

starpproduktiem —19. pants), un daļa datu ir jāiesniedz kopīgi. Būtiski ir tas, ka šis

princips “viena viela — viena reģistrācija” attiecas gan uz jaunām, gan esošām vielām

(skatīt 1. attēlu un papildinformāciju 6.1. iedaļā).

8 Uzņēmums, kas ir provizoriski reģistrējis esošu vielu, var jebkurā laikā atteikties no savām funkcijām

provizoriskajā SIEF lapā. Tomēr ir jāņem vērā, ka datu kopīgas lietošanas pienākumi joprojām paliek spēkā.

Tehniskā informācija ir sniegta REACH-IT IUM sadaļā “Provizoriskais SIEF”, kas pieejama tīmekļa vietnē

http://www.echa.eu/web/guest/regulations/reach/substance-registration/substance-information-exchange-fora.

27

More magazines by this user
Similar magazines