Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

30 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

provizoriskajam SIEF un norādot citiem provizoriskajiem reģistrētājiem, kādi dati ir

pieejami. Papildinformāciju skatiet REACH-IT lietotāja rokasgrāmatas nozares

uzņēmumiem (IUM) sadaļā “Provizoriskais SIEF”, kas pieejama ECHA tīmekļa vietnē

http://echa.europa.eu/lv/web/guest/regulations/reach/substanceregistration/substance-information-exchange-fora.

N.B.! Datu turētājiem tika lūgts iesniegt informāciju par provizoriski reģistrētām vielām

cik drīz vien iespējams pēc 2009. gada 1. janvāra. REACH nav ietverta prasība datu

turētājiem paziņot ECHA par gatavību pievienoties SIEF, lai kopīgi lietotu datus. Tomēr,

ja datu turētāji vēlas kopīgi lietot datus, ir ļoti ieteicams par to paziņot iespējami drīz pēc

provizoriski reģistrēto vielu saraksta publicēšanas, lai veicinātu datu kopīgas lietošanas

procesu. Jo agrāk datu turētāji norādīs savu interesi, jo lielāka ir iespējamība, ka

potenciālie reģistrētāji varēs laikus pirms reģistrācijas dokumentācijas apkopošanas

apmainīties ar būtiskiem datiem ar datu turētājiem.

Tādējādi datu kopīgas lietošanas nolūkos datu turētāji var darīt to zināmu un

pievienoties SIEF pat pēc kopīga iesnieguma.

REACH-IT nodrošina iespēju pilnīgāk aprakstīt datus, ko glabā datu turētāji, jo īpaši to,

kāds no vielas veidiem tika testēts, lai pārējie SIEF dalībnieki labāk izprastu pētījuma

svarīgumu. Datu turētāji tiek mudināti attiecīgos gadījumos izmantot šo iespēju, tomēr

jāņem vērā, ka šāda rīcība var izraisīt ar konfidenciālu komerciālo informāciju saistītas

problēmas.

Esošu vielu pakārtoto lietotāju lūgums sniegt informāciju par vielām, kuru nav

(provizoriski) reģistrēto vielu sarakstā

Provizoriski reģistrēto vielu saraksta publicēšana arī sniedz iespēju pakārtotajiem

lietotājiem pārliecināties, vai visas tiem ražošanā vajadzīgās vielas ir sarakstā un vai

vismaz viena ES reģistrēta juridiskā persona ir izteikusi nodomu vielu reģistrēt.

N.B.! Pakārtotie lietotāji, kuri pārbauda provizoriski reģistrēto vielu sarakstu, nekad

nevar droši zināt, vai viņu pašreizējais piegādātājs ir provizoriski reģistrējis vielu, kas

iekļauta provizoriski reģistrēto vielu sarakstā un vai šis piegādātājs pēc tam šo vielu

reģistrēs. Tāpēc ražotājiem un importētājiem iespējami drīz jāpaziņo pakārtotajiem

lietotājiem par nodomu reģistrēt vielu. Arī pakārtotajiem lietotājiem iespējami drīz

jāsazinās ar saviem piegādātājiem, lai noskaidrotu viņu nodomus un vajadzības

gadījumā jāmeklē citi piegādātāji.

Pakārtotajiem lietotājiem tiek arī ieteikts pirms sazināšanās ar ECHA palīdzības dienestu

pārbaudīt reģistrēto vielu sarakstu, ja viņu izmantotās vielas nav tajā iekļautas.

Papildinformāciju skatīt Vadlīnijās pakārtotajiem lietotājiem.

3.2. FORUMU INFORMĀCIJAS APMAIŅAI PAR VIELĀM (SIEF) VEIDOŠANA

REACH ir paredzēta “forumu informācijas apmaiņai par vielām” (SIEF) izveide, lai

provizoriski reģistrētu esošu vielu ražotāji un importētāji varētu kopīgi lietot datus, kā arī

ļautu pakārtotajiem lietotājiem un citām ieinteresētajām personām (datu turētājiem),

kam ir būtiska informācija (un kas ir ar mieru par taisnīgu atlīdzību tajā dalīties) lietot šo

informāciju kopīgi ar potenciālajiem reģistrētājiem.

Šajā apakšiedaļā ir norādīts, kas var būt SIEF dalībnieki, kādas ir to tiesības un

pienākumi, un kā un kad tiek izveidots SIEF.

More magazines by this user
Similar magazines