Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

38 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

3.2.5.1. AR KONKURENCI UN KONFIDENCIALITĀTI SAISTĪTI JAUTĀJUMI

Kaut gan vielu līdzības pārbaudīšanai vajadzīgās informācijas apmaiņa parasti nerada ar

EK konkurences noteikumiem saistītas bažas, var būt gadījumi, kuros dalībniekiem jābūt

īpaši piesardzīgiem. Tie ir turpmāk skaidroti šī vadlīniju dokumenta 7. iedaļā.

Minētajā informācijas apmaiņā parasti netiek atklāta arī konfidenciāla komerciālā

informācija (CBI). Tomēr uzņēmumi, iespējams, vēlēsies neizpaust informāciju, jo īpaši,

ja tā ietver konfidenciālus datus, piemēram, zinātību vai neatklājamu informāciju.

Ja nevar atrast apmierinoši risinājumu, attiecīgais potenciālais reģistrētājs var izvēlēties

neiesniegt informāciju kopīgi. Papildinformāciju skatīt šī vadlīniju dokumenta 3.3.5. un

6.3. iedaļā.

3.2.5.2. IDENTITĀTES PROBLĒMU UN AR TĀM SAISTĪTO RISINĀJUMU PIEMĒRI

A. Ar nepareizo EINECS ierakstu provizoriski reģistrēta viela

Ja vielas identitātes pārbaudes procesā, kurā piedalās provizoriskie reģistrētāji ar tādu

pašu un/vai līdzīgu identifikatoru, liek secināt, , ka viela ir vairāk piemērota citam SIEF,

ko izveidojuši provizoriski reģistrētāji, kuru provizoriski reģistrētajai vielai ir līdzīgs, nevis

sākotnējais identifikators, SIEF izveides procesā vēl var veikt korekcijas. Tomēr nevar

veikt izmaiņas, kas pārsniedz vielas identitātes precizēšanu (piemēram, pievienoties

SIEF, kas paredzēts vielai, kura nav līdzīga attiecīgajai provizoriski reģistrētajai vielai).

Šajā gadījumā potenciālais reģistrētājs var pēc tam reģistrēt vielu ar citu, nevis

provizoriskajā reģistrācijā izmantoto identifikatoru. Šādi veikta reģistrācija netiks atzīta

par nederīgu.

B. Vienai un tai pašai vielai ir vairāki EINECS ieraksti

Ja ir vairāki EINECS ieraksti, kas atbilst vienai un tai pašai vielai REACH izpratnē, var

izmantot līdzīgu risinājumu: provizoriskās reģistrācijas posmā ražotāji un importētāji var

iesniegt papildu provizoriskās reģistrācijas dokumentāciju, kas attiecas uz vienu no

pārējiem EINECS ierakstiem, lai reorganizētu visus dalībniekus vienā SIEF.

Iepriekšējās provizoriskās reģistrācijas var vienkārši °palikt deaktivētas (tomēr datu

kopīgas lietošanas pienākumi paliek spēkā). Papildinformāciju par neaktīvo statusu

(provizoriskā SIEF lapā) skatīt REACH-IT nozares lietotāju rokasgrāmatas sadaļā

“Provizoriskais SIEF”, kas pieejama ECHA tīmekļa vietnē

http://echa.europa.eu/lv/web/guest/regulations/reach/substanceregistration/substance-information-exchange-fora).

Ja vajadzīga palīdzība, lai vienlaikus

deaktivētu lielu provizorisko reģistrāciju skaitu, sazinieties ar ECHA.

C. Vielas EINECS ieraksts attiecas uz vairākām atšķirīgām vielām

Ja viena potenciālā reģistrētāja viela ir pietiekami atšķirīga, lai datu kopīga lietošana ar

dažiem vai visiem potenciālajiem reģistrētājiem provizoriskajā SIEF nebūtu iespējama,

ieteicams apsvērt iespēju sadalīt EINECS ierakstu. Šāda situācija var rasties ļoti vispārīgi

definētu EINECS ierakstu gadījumā. Ja vielas specifikāciju apmaiņas rezultātā tiek

secināts, ka vielas nav viena un tā pati viela, sākotnējā provizoriskā SIEF potenciālie

reģistrētāji var izlemt sadalīt SIEF vairākos SIEF (skatīt iepriekš 3.2.1. iedaļu).

D. Esošas vielas, kam nav EINECS/CAS ieraksta vai citu skaitlisku identifikatoru (jo īpaši

ar 3. panta 20. punkta b) un c) apakšpunktu saistīti gadījumi.

More magazines by this user
Similar magazines