Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

58 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

Citiem vārdiem, reģistrētājiem jāmēģina vienoties ar autortiesību īpašnieku par licenci,

kas atļautu viņiem atsaukties uz publicētajiem datiem.

Ir svarīgi norādīt, ka vienmēr, kad ir spēkā informācijas kopīgas iesniegšanas prasība

saskaņā ar REACH 11. vai 19. pantu, publicētās informācijas lietošanas nosacījumu

pārbaudē jāņem vērā arī apstāklis, ka informāciju izmantos ne tikai galvenais

reģistrētājs, bet arī pārējās personas, kuras kopīgi iesniegs informāciju par to pašu vielu.

Ja ir vajadzīga vienošanās ar autortiesību īpašnieku vai tā pārstāvi, tai ir jānodrošina

publicētā pētījuma likumīgas lietošanas tiesības visām personām, kuras kopīgi iesniegs

informāciju.

Tiesības uz pētījumu var piešķirt ar ‘piekļuves pilnvaru’ vai jebkādu citādu vienošanos.

Vienošanās ir jānodrošina, lai reģistrētāji varētu pierādīt “likumīgas tiesības” uz attiecīgo

informāciju reģistrācijas vajadzībām saskaņā ar REACH.

Ja autortiesību īpašnieks atsakās piešķirt potenciālajam(-iem) reģistrētājam(-iem)

licenci, jāapsver, ka dažas publicēto dokumentu daļas, iespējams, nav aizsargātas ar

autortiesībām, un tāpēc tās var iekļaut reģistrācijas dokumentācijā.

N.B.! Autortiesības attiecas tikai uz veidu, kādā pausta informācija, bet ne uz darbā

iekļautajiem faktiem un datiem. Šāda veida informāciju var iekļaut dokumentācijā bez

autortiesību īpašnieka piekrišanas ar nosacījumu, ka izpētes kopsavilkumā netiek kopēts

pats publicētā pētījuma teksts. Šādā gadījumā nav iepriekš jāiegūst atļauja atsaukties uz

datiem, bet ir jāiekļauj bibliogrāfiskās atsauces uz pētījumu. Tomēr ir jāzina, ka

publicēto datu lietošanai, lai izpildītu standartinformācijas prasību, joprojām ir vajadzīgas

tiesības atsaukties uz izpētes pārskatu (t.i., pašu publicēto pētījumu, uz kura ir pamatots

izpētes pārskats).

Ja publicētajā rakstā ir minēts avots un autora vārds un uzvārds, tie ir jānorāda. Tomēr,

izmantojot informāciju, uz kuru neattiecas autortiesības, nedrīkst kopēt visu izpētes

pārskatu vai ievērojamas tā daļas. Turklāt ārkārtas gadījumos, ja noteiktu faktu secību

vai izvēli var uzskatīt par pilnībā jaunu un oriģinālu izpausmi, arī uz to var attiekties

autortiesības. Turklāt saskaņā ar godīgu praksi un tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs

konkrētajam reģistrācijas nolūkam, vajadzības gadījumā ir jāizmanto citāti, arī norādot

autora vārdu un uzvārdu, jo parasti šādi netiek pārkāptas autortiesības.

Turklāt uz autortiesībām attiecas arī noteikti izņēmumi. Pavairošanas tiesības kā viens no

autortiesību aizsardzības pamatelementiem, kas ir saistīts ar šī dokumenta tematiku, ir

apskatītas Direktīvā 2001/29/EK 14 . Reproducēšanas (pavairošanas) tiesības ir autoru

ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu tiešu vai netiešu, īslaicīgu vai

pastāvīgu reproducēšanu ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādā formā, pilnībā vai daļēji

(Direktīvas 2. panta a) apakšpunkts). Ir vairāki izņēmumi un ierobežojumi (Direktīvas

5. pants), kurus var uzskatīt par attiecināmiem uz publicēto izpētes materiālu, kas

lietojams ar REACH saistītām vajadzībām (piemēram, tāda darba citēšana, kas jau ir

likumīgi darīts publiski pieejams tādiem nolūkiem kā darba apskatam (5. panta 3. punkta

d) apakšpunkts), darba izmantošana, lai nodrošinātu administratīvu procesu pienācīgu

norisi vai pārskatus par tiem (5. panta 3. punkta e) apakšpunkts). Tāpēc, lai novērtētu

situāciju konkrētā dalībvalstī, būtu jāpārbauda direktīvas transponēšana valstu tiesību

aktos. Lai noskaidrotu šāda izņēmuma precīzu kontekstu, papildus valsts tiesību aktiem

būtu noderīga arī attiecīgās valsts jurisprudence.

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un

blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.

More magazines by this user
Similar magazines