Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

Satura rādītājs

IEVADS ..............................................................................................................12

1.1. Vadlīniju dokumenta par datu kopīgu lietošanu mērķis..................................................

12

1.2. Pārskats .................................................................................................... 12

1.2.1. Reģistrācijas pienākums .......................................................................................... 12

1.2.2. Esošas un jaunas vielas ........................................................................................... 13

1.2.3. Reģistrācijas pārejas režīms ...................................................................................... 13

1.2.4. Provizoriska reģistrācija un vēlīna provizoriska reģistrācija .................................................... 13

1.2.5. Informācijas pieprasījumi pirms reģistrācijas....................................................................

14

1.2.6. Forums informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) ............................................................... 14

1.2.7. Datu kopīga iesniegšana .......................................................................................... 15

1.2.8. Ar datu kopīgu lietošanu saistīti strīdi............................................................................

17

1.3. Datu kopīgas lietošanas pamatprincipi ................................................................... 17

1.4. Saites uz citiem REACH vadlīniju dokumentiem un tehniskajiem dokumentiem ...................... 18

1.5. Saite uz CLP regulu un ar to saistītajām vadlīnijām ..................................................... 18

2. TIESISKAIS REGULĒJUMS: SPĒKĀ ESOŠĀS JURIDISKĀS NORMAS ......................19

2.1. Datu kopīga lietošana un testēšanas neveikšana ......................................................... 19

2.2. Datu kopīga lietošana un datu kopīga iesniegšana ....................................................... 19

2.3. Informācijas pieprasījumi, (vēlīna provizoriska) reģistrācija un datu kopīga lietošana.................

20

2.4. Datu kopīga lietošana kā dokumentācijas izvērtēšanas lēmumu rezultāts...............................

22

2.5. Konkurences noteikumi ................................................................................... 22

3. DATU PAR ESOŠĀM VIELĀM KOPĪGA LIETOŠANA...........................................23

3.1. Vēlīna provizoriska reģistrācija...........................................................................

23

3.1.1. Pirmreizējie ražotāji vai importētāji..............................................................................

23

3.1.2. Vai esošu vielu vēlīna provizoriska reģistrācija ir obligāta? .................................................... 24

3.1.3 (Vēlīnas) provizoriskas reģistrācijas priekšrocības .............................................................. 25

3.1.4. Vai provizoriski reģistrētās vielas ir jāreģistrē? .................................................................. 27

3.1.5. Kā veikt vielas vēlīnu provizorisku reģistrāciju? ................................................................ 27

3.1.6. Identifikatoru noteikšana provizoriskas reģistrācijas vajadzībām...............................................

27

3.1.7. Pirmā plānotā reģistrācijas termiņa un tonnāžas diapazona noteikšana (vēlīnai) provizoriskai reģistrācijai .. 29

3.1.8. Provizoriski reģistrēto vielu saraksts ............................................................................. 29

3.2. Forumu informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) veidošana ........................................... 30

3.2.1. Provizoriskā SIEF lapa un pieejamā informācija ................................................................ 31

3.2.2. SIEF ............................................................................................................... 32

3.2.3. SIEF dalībnieki ................................................................................................... 33

3.2.3.1. Potenciālie reģistrētāji .............................................................................................................33

3.2.3.2. Datu turētāji ........................................................................................................................34

3.2.4. SIEF izveides koordinators ....................................................................................... 35

3.2.5. SIEF izveide ...................................................................................................... 36

3.2.5.1. Ar konkurenci un konfidencialitāti saistīti jautājumi.............................................................................38

3.2.5.2. IDENTITĀTES problēmu un ar tām saistīto risinājumu piemēri................................................................38

3.2.6. Galvenais reģistrētājs ............................................................................................. 39

3.2.6.1. Kā iecelt galveno reģistrētāju?.....................................................................................................40

3.2.6.2. SIEF vienošanās....................................................................................................................40

3.2.7. Noteikumi datu apmaiņai starp SIEF (grupēšana, pēc analoģijas) .............................................. 41

3.2.8. Kādi ir SIEF dalībnieku pienākumi? ............................................................................. 42

3.2.9. SIEF darbības izbeigšana ......................................................................................... 42

3.3. Datu par esošām vielām kopīgas lietošanas noteikumi SIEF forumā....................................

43

3.3.1. Vispārējā pieeja datu kopīgai lietošanai..........................................................................

43

3.3.2. Informācijas prasību izpilde reģistrācijas vajadzībām

........................................................... 45

7

More magazines by this user
Similar magazines