Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu - ECHA - Europa

92 Vadlīnijas par datu kopīgu lietošanu

2.0. redakcija - 2012. gada aprīlis

Papildinformāciju par kritērijiem, saskaņā ar kuriem var izvēlēties informāciju neiesniegt

kopīgi, skatīt šo vadlīniju 6.3. iedaļā.

4.7.8. PAPILDU REĢISTRĒTĀJS(-I), KAS PIEVIENOJAS (KOPĪGAJAM(-IEM))

DATU IESNIEGUMAM(-IEM)

Ja kopīgā reģistrācijas dokumentācija jau ir sagatavota, dažus posmus var izlaist

(piemēram, 4.7.3., 4.7.4., 4.7.6. iedaļā aprakstītos posmus). Pēc tam potenciālajam

reģistrētājam ir jāsazinās ar iepriekšējo(-jiem) (galveno(-ajiem)) reģistrētāju(-iem)

(ietverti ECHA nosūtītajā informācijas pieprasījuma atbildes vēstulē) un jāvienojas par

nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tas varētu pievienoties kopīgajai reģistrācijas

dokumentācijai, ko galvenais reģistrētājs ar pārējo reģistrētāju piekrišanu jau ir

iesniedzis viņu vārdā. Potenciālajam reģistrētājam un iepriekšējam reģistrētājam (vai

viņu pārstāvim(-jiem)) ir jādara viss iespējamais, lai vienotos par informācijas kopīgu

lietošanu un izmaksu sadali, kas būtu taisnīga, pārskatāma un bez diskriminācijas.

Tomēr, ja potenciālais reģistrētājs nepiekrīt informācijas izvēlei attiecībā uz noteiktiem

parametriem (piemēram, ja viņa rīcībā jau ir pētījumi), viņš var izvēlēties neiesniegt

datus kopīgi par šiem konkrētajiem parametriem, bet viņam tomēr jāpiedalās kopīgajā

iesniegumā. Papildinformāciju par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem var izvēlēties

informāciju neiesniegt kopīgi, skatīt šo vadlīniju 6.3. iedaļā.

N.B.! Ja informācijas pieprasījuma iesniedzēji ir turpinājuši procesu un reģistrējuši vielu

individuāli, viņiem jāatjaunina reģistrācijas dokumentācija: vispirms viņiem jānosaka

galvenais reģistrētājs, kurš izveidos kopīgā iesnieguma objektu (JSO), un pēc tam

jāsaskaņo kopīgi iesniedzamās dokumentācijas saturs. Pēc tam esošajiem reģistrētājiem

ir jāatjaunina dokumentācija kopīgā iesnieguma reģistrācijā (kā galvenajam

reģistrētājam un dalībniekiem).

Saskaņā ar 24. panta 2. punktu, ja ir paziņojums saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK,

paziņotājam ir jāiesniedz REACH atbilstoša dokumentācija (saskaņā ar 10. un 12. pantu)

tikai tad, ja paziņotās vielas daudzums sasniedz nākamo tonnāžas slieksni.

Ja vielai, par kuru ir iesniegts informācijas pieprasījums, ir izveidots SIEF, informācijas

pieprasījuma lūguma iesniedzējam tiks nodrošināta iespēja sazināties ar SIEF

dalībniekiem, bet viņš nebūs oficiāls SIEF dalībnieks (par to var kļūt, ja ir “spēkā esoša”

provizoriska reģistrācija). Tomēr tas neliek šķēršļus visiem vienas un tās pašas vielas

reģistrētājiem kopīgi lietot datus un kopīgi iesniegt reģistrācijas dokumentāciju (un būt

viena un tā paša JSO dalībniekiem).

4.8. REĢISTRĀCIJAS NOGAIDĪŠANAS TERMIŅŠ SASKAŅĀ AR 27. PANTA

8. PUNKTU

Regulas 21. pants paredz, ka “Reģistrētājs var sākt vai turpināt vielas ražošanu vai

importu, vai arī izstrādājuma izgatavošanu vai importu, ja saskaņā ar 20. panta

2. punktu, neskarot 27. panta 8. punktu, trīs nedēļās pēc reģistrācijas datuma no

Aģentūras nav saņemta pretēja norāde”. Šajā kontekstā vielas ražošanu vai importēšanu

drīkst sākt tikai trīs nedēļas pēc reģistrācijas iesniegšanas (izņemot gadījumus, kad

saskaņā ar 27. panta 8. punktu ir pieprasīts ilgāks termiņš).

Saskaņā ar 27. panta 8. punktu iepriekšējais reģistrētājs var lūgt paildzināt jaunā

reģistrētāja reģistrācijas nogaidīšanas termiņu (saskaņā ar 21. panta 1. punktu) par

četriem mēnešiem. Šādu lūgumu var iesniegt ECHA, kad iepriekšējais reģistrētājs un

potenciālais reģistrētājs ir vienojušies par tādas informācijas kopīgu lietošanu, kas

More magazines by this user
Similar magazines