MkWyh ds ckn - Biotech News

biotechnews.co.in

MkWyh ds ckn - Biotech News

i'kq Mh,u, fQaxjfizafVax

MkWyh ds ckn

tSOk izkS|ksfxdh foHkkx

foKku vkSj izkS|ksfxdh ea=ky;

Hkkjr ljdkj

[kaM 7 | vad 1&2 | vizSy] 2012


fo’k; oLrq

3

4

8

lEiknd dh vksj ls

,l- uVs”k

vkoj.k dFkk

Ik”kq Mh,u, fQaxj fizafVax

MkWyh ds ckn

“ksj vyh

fjiksVZ

,lchvkbZvkjvkbZ

izsj.kknk;d uoksUes"k

lqfprk fuukos

Moving on !!!

15

20

fQp+j

n oSyde VªLV@MhchVh bf.M;k vyka;l

izfrHkk dks ia[k

iksUukjh xksV~Vhirh

:i js[kk

us'kuy lsaVj QkWj ck;ksykWftdy lkbaflt+

25 ubZ izdk'ku

29 lekpkjksa esa

please help us to

keep track.

Please write to: The Circulation Manager (Biotech News)

Communication and Outreach Division

Aravali Foundation for Education

Aravali House, 431/D-22, Chhattarpur Hills, New Delhi-110 074

Email: info@biotechnews.co.in | Fax: +91-11-26301016

2 BIOTECH ck;ksVsd U;wt NEWS

[kaM 7 | la- 1-2


vizSy] 2012

ekuo y?kq mixzgksa esa 1980 ds nkSjku nq?kZVuk

o”k igyh [kkst gqbZ vkSj mlds tYnh ckn

Mh,u, fQaxj fizafVax ds fy, budh vfr

cgq:irk dk irk pyk ftldk mi;ksx

lglaca/k fo”ys’k.k vkSj vkcknh ds vkuqoaf”kd

ekdZjksa ds :Ik esa fd;k tkrk gSA ck;ksVsd

lekpkj ds bl vad esa blh izeq[k dgkuh

}kjk “ksj vyh us y?kq mixzg ls tqM+s Øe

izo/kZu ¼,e,,l,½ ds ckjs esa crk;k gS vkSj

lkFk gh Ik”kq /ku ,oa oU; Ik”kq iztkfr;ksa dh

tSo fofo/krk dh igpku] yk{k.khdj.k vkSj

lwph cukus ds laHkkfor vuqiz;ksx dh tkudkjh

nh xbZ gS ¼ist 4½ A

MhchVh }kjk y?kq O;kikj uokpkj

vuqla/kku iz;kl ¼,lchvkbZvkjvkbZ½ dks 2005

esa blds vkjaHk djus ds le; ls vc rd

7 o’kZ dh NksVh vof/k esa Ik;kZIr yksdfiz;rk

feyh gSA vc rd blus 55 NksVs vkSj e/;e

ck;ksVsd m|eksa dk fuf/kdj.k fd;k x;k gSA

bldh “kq:vkrh lQyrk mRikn ds cktkj

esa igqapus rFkk vU; ds Ik;kZIr izxfr djus

ds :Ik esa fn[kkbZ nsrh gSA lqfprk fuukos us

fiNys dqN o’kksZa ds nkSjku ,lvkbZchvkjvkbZ

dh xfrfof/k;ksa dk ys[kktks[kk izLrqr fd;k

gS ¼ist 8½A

osyde VªLV @ MhchVh Hkkjr xBca/ku ,d

lg;ksxkRed iz;kstu gS tks osyde VªLV]

yanu vkSj MhchVh ds chp Hkkjrh; laLFkkuksa esa

tSo fpfdRlk foKkuksa dh oSf”od lkFkZdrk ds

fy, iksLV MkWDVjy vuqla/kku dks iks’k.k nsrk gSA Hkkjr esa 2 i.k/kkfj;ksa }kjk lkoZtfud lgk;rkFkZ VªLV

ds :Ik esa LFkkfir Hkkjrh; xBca/ku us xq.koÙkk vkSj fu’iknu ds vR;ar mPp ekud r; fd, gSaA iksUukjh

xksVhifr us bldk O;kid fooj.k fn;k gS ¼ist 20½A

gekjs ys[kksa esa ge bl ckj jk’Vªh; tSfod dsanz] cSaxyksj dk fooj.k nsaxs ¼ist 15½A

ge vkidh fVIif.k;ksa dh izrh{kk esa gSA gesa vo”; crk,a fd vki ck;ksVsd lekpkj ds vxys vad esa D;k

ns[kuk pkgrs gSaA

lEiknd dh vksj ls

,l- uVs'k

iz/kku lEIkknd

besy % natesh.dbt@nic.in

ck;ksVsd U;wt

3


vkoj.k dFkk

Ik”kq Mh,u, fQaxj fizafVax

MkWyh ds ckn

“ksj vyh

iqu;ksZxt Mh,u, vuqla/kku dh mUufr ls tho foKku ds yxHkx lHkh fo’k;ksa ij izHkko iM+k gSA tcfd

blds vuqiz;qDr Hkkoh fcanqvksa dks vc rd iwjh rjg bLrseky ugha fd;k x;k gSA y?kq mi xzg ls tqM+s Øe

izo/kZu ¼,e,,l,½ ds vk/kkj ij ,d iztkfr dk VªkafLØIVkse fo”ys’k.k nwj xkeh vuqiz;ksxksa ds fy, lQy uokpkj

vkSj i”kq tSo izkS|ksfxdh ds {ks=ksa esa fufgrkFkksZa dk mnkgj.k gSA

tc okWVlu vkSj fØd us 24 vizSy] 1953

dks lcls igys uspj uked if=dk esa

Mh,u, dh jpuk dk izLrko fn;k vkSj

bldk izdk”ku fd;k rks mUgksaus “kk;n gh

lkspk gksxk fd vkxs pydj vU; vuqla/

kku drkZvksa dks bl [kkst dh xfr ij

vkxs pyrs gq, mPpre ekU;rk ^ukscy

iqjLdkj* izkIr gksxhA cs”kd Mh,u, dh

lqanjrk bldh ljyrk esa fufgr gSA

Øe Lrj ij vuqokaf”kd cgq:irk dh ladYiuk

1980 esa LFkkfir dh xbZ Fkh] tc

MsfoM cksVLVsu ¼,ts,pth] 1980] 32 %

314&331½ }kjk izfrcaf/kr izHkkt yackbZ dh

cgq:irk ¼vkj,Q,yih½ dk o.kZu fd;k

x;kA bl izdkj Mh,u, fQaxj fizafVax dk

tUe mlh le; gqvkA tcfd bls lkdkj

ugha fd;k x;k vkSj ;g yxHkx 5 o’kZ ds

fy, Vy x;kA bldk dkj.k ;g gS fd

laHkor% ,d izfr thu ij vk/kkfjr ,d izksc

cgq:irk dh f}vfyy fof/k dks lkeus

yk;k x;k gSA nwljh vksj oh,uVhvkj

yksdkbZ ¼y?kq mixzg½ ls cS.M iSVuZ ds

fofHkUu izdkj ds 4 nLrkost mRiUu gks

ldrs gSa] tks gS eksuks U;wfDy;l eksuks eksfQZd]

eksuks U;wfDy;l iksyh eksfQZd] eYVh

yksdl iksyh eksfQZd] tks blds Øe dh

tfVyrk ij fuHkZj djrk gSA ;fn eYVh

yksdl cgq:irk dh dYiuk dsoy thukse

'ksj vyh ih,pM us”kuy bafLVP;wV vkWQ bZE;wuksykWth] v:.kk vklQ vyh ekxZ] ubZ fnYyh & 110067

bZ&esy % alisher@nii.ac.in

dh igpku gsrq ladfYir dh xbZ gS rks

Mh,u, fQaxj fizafVax dk tUe mlh le;

gks x;k gksrk tc mldk tUe gqvk FkkA

ijarq mlds vykok vc le; gS fd izeq[k

?kVukvksa dks vkxs c


DNA Fingerprinting Dolly

1 2 U C D 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

fp= MkWyh dk Mh,u, fQaxj fizafVax fo”ys’k.k ¼lzksr % uspj] 1998] 394¼6691½%329&330½A nkrk ds Fku ¼;w½ ls fy, x, Mh,u,

}kjk dksf”kdk lao/kZu ¼lh½] MkWyh dk jDr ¼Mh½ vkSj daVªksy HksM+ ¼1&12½ ls vyx fd;k x;kA bu Mh,u, dk ikpu ,echvks,y

ds lkFk fd;k x;k] bUgsa 0-8 izfr”kr ,xkjkst+ tSy ij bysDVªksQksjsl fd;k x;k vkSj 32ih yscy ;qDr izksc ds dkWdVsy ds lkFk

lnuZ gkbfczMkbt+ fd;k x;k ftlesa ,l 0322 ekuo ,e,l1] ,e13 Qst Mh,u, 7 vkSj E;wfju ,e,e,l10 “kkfey FksA

feyus ls bls cM+h vklkuh ls NksM+ ldrs

Fks] fdarq HkkX; ls ,slk ugha gqvkA vkxs

pydj mUgksaus izfØ;k dks ifj’Ñr cuk;k

vkSj tho foKku] fpfdRlk rFkk fof/k

foKku ds vusd {ks=ksa esa bldh laHkkfor

mi;ksfxrk dks iznf”kZr djus dh izfØ;k

ifj’Ñr cukbZ ¼lzksr % uspj] 1985] 316

%71&76½A vkt Mh,u, fQaxj fizafVax dk

foKku ^vk/kqfudre* vkuqoaf”kd izksQkbfyax

esa cny x;k gS] ftlds lkFk vf/kd ls

vf/kd izksc okys eYVhIySDl ihlhvkj ls

tqM+s Lokpkfyr Mh,u, flDosalj gSaA

fQaxj fizafVax cs”kd ^MkWyh* uked HksM+ ij

dh xbZ] ftls Fku ls izkIr Mh,u, dh

dksf”kdkvksa dk lao/kZu }kjk rS;kj fd;k

x;k vkSj MkWyh ds jDr dksf”kdkvksa esa

lHkh leku izdkj dh cS.M izksQkby Fkh

¼Åij fp= ns[ksa½A

lac) rduhdksa dk fodkl

Mh,u, fQaxj fizafVax ls vusd lac)

rduhdksa dk fodkl djus esa xfr feyhA

bl izfØ;k esa thukse ls mRiUu iztkfr

vizSy] 2012

Ård dk p;u

Lkaiw.kZ vkj,u, fu’d’kZ.k vkSj blds ckn lhMh,u, la”ys’k.k

Msdks vkWyhxks izkbej dk mi;ksx

y?kq mi xzg ls tqM+s Øe izo/kZu ¼,e,,l,½

,xkjkst+ tSy ij bysDVªksQksjsfll

Ikfj.kkeh ,EiyhdkWu dh Dyksfuax vkSj Øe

flDosal letkr dh CykLV [kkst

thuksa dh igpku vkSj yk{k.khdj.k

y?kq mi xzg ls tqM+s Øe izo/kZu ¼,e,,l,½ ds fy, viukbZ tkus okyh izk;ksfxd dk;Zuhfr

Ik”kq Mh,u, fQaxj fizafVax

MkWyh ds ckn

12 Kb

10 Kb

8 Kb

6 Kb

4 Kb

ck;ksVsd U;wt

5


Ik”kq Mh,u, fQaxj fizafVax

MkWyh ds ckn

ikuh esa jgus okys HkSal cqcsyl cqysfyl dk ,e,,l, ekf/;r thukse fo'ys’k.k

iz;qDr fofHkUu

vksfyxks

Kkr gksus okys

VªkalfØIV dh

la[;k

Ykk{k.khÑr thu

33-6

lksesfVd Ård

¼29½

nks izR;k”kh ,dy izfr

thu ih,Dl,eih & 4

vkSj ,l,vkj,l 2 esa

LijesVkstkWvk dh

mPPkre vfHkO;fDr

n”kkZbZ xbZ

Dyksu fd, x, izksc dk fodkl ,d lhax

okys jkbukslsjksl ;wuh dkWfuZl ¼thu]

1999] 228 % 33 & 42½ ls fd;k x;k FkkA

pwafd oh,uVhvkj yksdkbZ ds laxr Øe

iwjs thu esa ,d leku :Ik ls forfjr

gksrs gSa] ftlls eYVhyksdl cgq:Ik cS.M

izksQkby iSnk gksrh gS] thuksfed Mh,u,

ds LFkku ij lhMh,u, mi;ksx djus ls

y?kqmixzg ds lkFk tqM+s thu dk izko/

kku gksrk gSA ¼ist 5 ij fp= ns[ksa½A ;g

ekxZ y?kq mi xzg ls tqM+s Øe izo/kZu

¼,e,,l,½ ls lefFkZr HkSal ds thukse ls

yxHkx 227 thu igpkus x,] ftuesa ls

ekuo iz.kkyh esa dqN dk fDyfudy egRo

gS ¼Åij fp= ns[ksa½ ¼Mh,u, lSy ck;ks-]

2006] 25 %31&48½] VªsaM~l bu bdksykWth

,.M ,oksyq”ku] 1996] 11 % 424 & 429]

ih,yvks,l ou] 2011] 6 ¼9½ % bZ 24958]

thu 2011] MhvksvkbZ % 10-1016 @ ts

thu 2011-10-004½A

¼th,lh,½ 6

lksesfVd Ård

vkSj LijesVkstkWvk

¼57&26&83½

¼Vhthth½ 5

lksesfVd Ård

vkSj LijesVkstkWvk

¼38&15&53½

Vh,lihok; vkSj

lhvks,y 6,1 dk

yk{k.khdj.k fd; x;kA

euq’; esa Vh,lihok;

iq#’kksa dh vuqojZrk

vkSj izksLVsV dSalj ls

tqM+k gSA

33-15

lksesfVd Ård

vkSj LijesVkstkWvk

¼25&12&37½

,l,evkslh & 1 dk

yk{k.khdj.k rFkk ik=s

izksVhu vfHkO;fDr vkSj

xq.klw= LFkkuhdj.k

y?kq mi xzg ls tqM+s Øe izo/kZu ¼,e,,l,½ ls lefFkZr HkSal ds thukse

vuqiz;ksx vkSj fufgrkFkZ

,e,,l ds lkFk tqM+s okLrfod le;

ihlhvkj esa okafNr iztkfr ds y?kq mixzg

ds lkFk tqM+s thuksa dh cM+h la[;k

dh “kq) vfHkO;fDr fu/kkZfjr djus dh

laHkkO;rk gS ¼ist 7 ij fp= ns[ksa½A iqu%

,e,,l, }kjk lkeus yk, x, thu

xq.klw= ij fLFkr gks ldrs gSa vkSj bl

izdkj ;s xq.klw= ij py ldrs gSaA ekuo

vkSj dqN izR;k”kh tarq iztkfr;ksa dh tUe

ykbu e”khu dk ,d lkFk fo”ys’k.k djus

ij vusd lkekU; fdarq u, ,evkj,u,

VªkaLkfØIV lkeus vk,axs tks vc rd Kkr

ugha Fks ¼Mh,u, lSy ck;ks- 2006] 25 ¼1½

% 31&48] ch,elh thuksfeDl] 2008] 9 %

132] Øksekstkse fjlpZ] 2010] 18 % 441 &

58] thu] 2011] MhvksvkbZ % 10-1016 @

ts thu 2011-10-004½A

bl tkudkjh dks uly dk Kku ikus

vkSj ekosf”k;ksa ds teZ IykTek laj{k.k

¼th,lh,½ 6

lksesfVd Ård

vkSj LijesVkstkWvk

¼96&40&136½

¼th,lh,½ ½ 5

lksesfVd Ård

¼26½

,pbZlhVh iztkfr;ksa esa

lajf{kr ik;k x;k FkkA

HkSal ds nksuksa fyaxksa ds

chp ,yvkjih8 thu

}kjk izfr la[;k esa

fHkUurk n”kkZbZ xbZA

eas laHkkfor vuqiz;ksx ds lkFk ,d

O;kid MsVkcsl cukus ;k mPp tksf[ke

okyh oU; iztkfr;ksa ds laj{k.k esa

bLrseky fd;k tk ldrk gSA bl izdkj

vksfyxksU;wfDy;ksVkbM izksc dh O;ofLFkr

[kkst vc rd vkyk{k.khÑr y?kq mixzg

{ks=ksa rd lhfer gS] tc ;g ,d okafNr

iztkfr dh lanHkZ esa rkfdZd ;qfDrdj.k ds

pØ ls uk fudy tk,A

laHkkO;rk,a

y?kq mixzg ds fodkl dh izfØ;k ljyrk

ls nwj gSA euq’;ksa] tarqvksa vkSj ikS/kksa esa

vk;ksukbt+ fofdj.k dk lkeuk djus ij

mYys[kuh; :Ik ls euq’; dh teZ ykbu

esa y?kq mixzg mRifjorZu dh c


Relative Expression (LOG)

Testis

Ovary

Spleen

Liver

Lung

Kidney

Heart

Brain

Sperm

Testis

Ovary

Spleen

Liver

Lung

Kidney

Heart

Brain

Sperm

Testis

Ovary

Spleen

Liver

Lung

Kidney

Heart

Brain

Sperm

fp= izfrfuf/k 33-15 VSx ;qDr VªkalfØIV dh ek=kRed vfHkO;fDrA blds ckj fofHkUu ,evkj,e, VªkalfØIV ds laxr HkSalksa ds Årdksa vkSj

LijesVkstksvk ds vfHkO;fDr Lrj n”kkZrs gSaA VsfLVl vkSj @ ;k LiesZVkstksvk ds vf/kdka”k [k.Mksa dh mPpre vfHkO;fDr ns[ksaA

dks vkuqokaf”kd izHkko esa lqfuf”pr djus

ds ck;ksekdZj ds rkSj ij bLrseky fd,

tk ldrs gSaA

lkis{k vfHkO;fDr ¼ykWx½

blh izdkj uewuksa esa mRifjorZu dh njksa

ds vkdyu] ftuesa fofdj.k ds fofHkUu

:i] Hkkjh /kkrq,a ;k tgjhysa ;kSfxd

daVªksy vkcknh ds lanHkZ esa iztkfr ds

tksf[ke vkdyu esa lgk;rk nsrs gSaA

laiw.kZ thukse Øe ¼MCY;wth,l½ vc vusd

vizSy] 2012

iztkfr;ksa ls miyC/k gSA buds mixzg dh

lkexzh ds lanHkZ esa thukse dk fo”ys’k.k

djuk] budh izfr;ksa dk ewY;kadu] nksgjko

Øe ds lkFk tqM+s thuksa dk irk yxkuk

vkSj xq.klw= ls bu thuksa dk ekufp=

cukuk fgrdj gksxkA cM+h la[;k esa y?kq

mixzgksa dh iztkfr;ksa dk vk.kfod yk{k.

khdj.k djus ls budh vkuqokaf”kdrk

dk dkj.k vkSj fodkl dh tkudkjh dk

irk yxrk gS vkSj bl izdkj ekdZjksa ds

fodkl esa vkuqokaf”kd laxBu rFkk [kkl

Ik”kq Mh,u, fQaxj fizafVax

MkWyh ds ckn

rkSj ij ekdZj iz.kkyh dh tkudkjh c


fjiksVZ

,lchvkbZvkjvkbZ

izsj.kknk;d uoksUes"k

lqfprk fuukos

y?kq vkSj e/;e m|e fujarj c


ck;ksVsd ds {ks= esa ubZ daifu;ksa tks fd

,lchvkbZvkjvkbZ tSls dk;ZØeksa ds ek/;e

ls uoksUes"k dh vksj dne c


,lchvkbZvkjvkbZ

izsj.kknk;d uoksUes"k

foHkkxksa dk izfrfuf/kRo ;g n'kkZrk gS fd

izR;sd lefFkZr ifj;kstuk esa la;qDr :i

ls fu.kZ; fy;k x;k gSA Vh,llh esa ns'k

Hkj ds laLFkkuksa ds izfrf"Br oSKkfud gksrs

gSaA ,lchvkbZvkjvkbZ tSlh fof'k"V igy

'kh"kZLFk vkSj dbZ izfrc) oSKkfudksa ds vfHkizsfjr

iz;klksa vkSj fopkj'khy ekxZn'kZu ds

fcuk laHko gh ugha Fkh ftUgksaus blds fy,

dfBu ifjJe fd;kA MhchVh ds oSKkfudksa

ds mPp Lrjh; varj & foHkkxh; Hkkxhnkjh

ds dkj.k ,lchvkbZvkjvkbZ bl iz;kstu gsrq

,drk dk izrhd gS tks fd bl ljdkjh


ls lkr o"kksZa ds iz;klksa ds ifj.kkeksa dk vkdyu

djus ds fy, fo'ks"k leh{kk dh xbZA

tSo izkS|ksfxdh ds lHkh pkj izeq[k {ks=ksa esa

ifj;kstukvksa ds ifj.kke csgn vPNs jgs gSaA

Ñf"k {ks= esa VªkaltsfuDl esa izxfr /;ku dk

dsanz jghA LokLF; ns[kHkky ds {ks= esa Vhdk]

fjdkafcusaV MªXl] eksuksDyksuy ,aVhckMht]

Mk;XukfLVDl] ck;ksekdZl] Mªx fMtkbfuax]

fV';q bathfu;fjax] vkSj vU; dbZ {ks=ksa

esa ljkguh; lQyrk feyh gSA vkS|ksfxd

izfØ;k vkSj mRikn {ks= us ,Utkbe

izkS|ksfxfd;ksa ewY;of/kZr mRiknksa vkSj Mªx

baVjehfM,V~l ds fodkl vkSj vkS|ksfxd

mRiknksa gsrq eaph; izkS|ksfxfd;ksa ds {ks= esa

izxfr dh gSA baLVªwesaVs'ku {ks= us esfMdy

;a=ksa vkSj iz;ksx'kkyk midj.kksa ds {ks= esa

viuk n`f"Vxkspj izeq[k LFkkfir fd;k gSA

Vh,llh us ftu 55 ifj;kstukvksa dh ifj.

kkeksa ds laca/k esa leh{kk dh gS] muesa ls 37

dk izn'kZu vR;kf/kd cf


,lchvkbZvkjvkbZ

izsj.kknk;d uoksUes"k

Øe

la[;k

1- es- ck;kslhM fjlpZ bf.M;k ihohVh

fyfeVsM gSnjkckn

,lchvkbZvkjvkbZ dh lQy ifj;kstuk,a

laxBu mís'; fooj.k

,ck;fVd LVªsl VksyjsaV Vªkaltsfud ØkIl /kku] eDdk vkSj dikl ds Vªkaltsfud MªkV VksyjsaV thuksVkbi

vkSj Vªkaltsfud lsfyfuVh VksyjsaV jkbl gkbfczV dk fodkl ¼nks

ifj;kstuk,a½A

2- es- uqthohnq lhM~l ih- fy- ikspeikyh MªkWV VksyjsaV VªkaLtsfud est+ eDdk esa fofHkUu vknzZrk ruko jks/kh uhfr;ksa dks nwj djrs gq,

dSafMMsV thUl dh LVSfdax djukA

3- es- jslh lhM~l ih- fy- vrqj ok;jy jsftLVsaV VªkaLtsfud dlkok bf.M;u dlkok ekStsd ok;jl jksx dks izfrjks/k iznku djus okys

thUl ds lkFk Vªkaltsfud dlkok mRiknu

4- es- cstq 'khry lhM~l ih- fy- tSuk jksx izfrjks/kh Vªkaltsfud ouLifr Qlysa dhVksa vkSj jksx izfrjks/k ds fy, vkuqoaf'kd :i ls laof/kZr ouLifr

QlysaA

5- es- eYVhisDl ck;ksVsd Vhp ih- fy-

cSaxykSj

tSo dhVuk'kd gsfyej vkSj LiksMksej okf.kfT;d :i ls mRikfnr ,p,,uihoh vkSj ,lvkbZ,uihoh esa

U;wfDy;ksiksyhgsMªks c


Øe

la[;k

,lchvkbZvkjvkbZ dh lQy ifj;kstuk,a

laxBu mís'; fooj.k

24- es- Hkkjoh% yScksjsfVDl ¼ih½ fy-] cSaxykSj ck;ksekl ls Mªx baVjehfM,V~l ck;ksekl ls ¼5½&3 gkbMªkWDlh C;qVkbZUjksysDVksu vkSj mlls ¼5½&4

ik;jksyhfMuksu ds fuekZ.k dh izfØ;kA

25- es- bf.M;k isLVhlkbM~l fy- y[kuÅ flaFksfVd dqjD;qfeu dqjD;qfeu ihijks;y datqxsV~l dk cM+s iSekus ij mRiknuA

26- es- uO;k ck;ksykWftdy ih- fy- cSaxykSj gsVjksyksxl izksVhUl ds fy, vfHkO;fDr

iz.kkfy;ka

dkWEIysDl isIVkbM~l vkSj izksVhUl ds mRiknu gsrq eap dk fodklA

27- es- ,atkbe ck;kslkbal ih- fy- cSaxykSj flYdoeZ vfHkO;fDr iz.kkyh csdqyksok;jy iz.kkfy;ksa esa isIVhMk;y ,feMst vkSj ,izksVhfuu dh

vfHkO;fDr vkSj ck;ksfj,DVj ds :i esa flYdoeZ dk fodklA

28- es- ,Dllsy eSVªhDl ck;ksykWftdy

fMokbl ¼ih½ fy- gSnkjkcn

3 Mh lsy dYpj os;lZ ubZ fV';q bathfu;fjax vkSj f=&vk;keh dksf'kdk lao/kZu izkS|ksfxdhA

29- es- isjfQaV gsYFkds;j ih- fy- pSUubZ lhVh xkbMsM izkslhtlZ gsrq VkjxsfVax

flLVe

30- es- Lisu Mk;XuksfLVd fy- lwjr fDyfudy dsfeLVªh ,ukykbtj vkVksdse

bathfu;l

best xkbMsM baVjosa'kuy izkslhtlZ esa mi;ksx gsrq ihvkbZth, &

Vwy ikth'kuj dk okf.kfT;dhdj.kA

de ykxr okys vkSj fo'oluh; fDyfudy dsfeLVªh ,ukykbtj dk

fofuekZ.k vkSj okf.kfT;dhdj.kA

31- es- fcxVsd yScl] cSaxykSj fdMuh dh xaHkhj pksV dk irk yxkukA U;wVªksfQy ftysfVust ,lksfl,VsM fyiksdsfyu fyiksdsfyu gsrq

,ebZ,e,l vk/kkfjr lsalj dk fodklA

32- es- lkbftfuDl ck;ksVsd ih- fy- psUubZ eYVh Msd 'ks;j eYVh Msd 'ksdj ij vuqla/kku djuk] bldks fMtkbu djuk] cukuk

vkSj fofuekZ.k djukA

33- es- cSaxyksj ck;ksVsd yScl ih- fycSaxyksj

34- es- dLVksekbTM VsDuksykWth ih- fycSaxykSj

vizSy] 2012

ij;wtu VsDuksykWth lfgr ekbØksdSfj;j

dYpj

,lchvkbZvkjvkbZ

izsj.kknk;d uoksUes"k

ekbØksdSfj;lZ ij fpidh dksf'kdkvksa ds lao/kZu gsrq IysVQkeZ

VsDuksykWth dk fodklA

vkWVksesVsM fMLisaflax flLVe jsfiMsd vkWVksesVsM ck;ksbaLVªwesaVl vFkkZr fMLIksaflax flLVe vkSj lsy

dkmaVj dk fodklA

ck;ksVsd U;wt

13


,lchvkbZvkjvkbZ

izsj.kknk;d uoksUes"k

,lchvkbZvkjvkbZ % foÙkh;u


fQp+j

n oSyde VªLV@MhchVh bf.M;k vyka;l

izfrHkk dks ia[k

iksUukjh xksV~Vhirh

bf.M;k vyka;l dk mís'; varjjk"Vªh; Lrj ij izfrLi/khZ 'kks/kdrkZvksa dks lg;ksx nsuk gS rkfd os

Hkkjr esa Lora= :i ls 'kks/k dSfj;j cuk ldsaA bldh izkfIr gsrq oSyde VªLV ds vk/kkj ij ,d

cM+k Qsyksf'ki dk;ZØe vkSj vuqnku nsus dh izfØ;k vkjaHk dh xbZ gS vkSj bldh izfØ;kvksa vkSj

uhfr;ksa dks lqpk# cukus ds fy, iz;kl fd, tk jgs gS rkfd Hkkjr esa ck;ksykWthdy vuqla/kku dh

fofHkUu pqukSfr;ksa dks nwj fd;k tk ldsA

bf.M;k vyka;l dk mís'; varjjk"Vªh;

Lrj ij izfrLi/khZ 'kks/kdrkZvksa dks lg;ksx

nsuk gS rkfd os Hkkjr esa Lora= :i ls 'kks/k

dSfj;j cuk ldsaA bldh izkfIr gsrq oSyde

VªLV ds vk/kkj ij ,d cM+k Qsyksf'ki

dk;ZØe vkSj vuqnku nsus dh izfØ;k

vkjaHk dh xbZ gS vkSj bldh izfØ;kvksa vkSj

uhfr;ksa dks lqpk# cukus ds fy, iz;kl

fd, tk jgs gS rkfd Hkkjr esa ck;ksykWthdy

vuqla/kku dh fofHkUu pqukSfr;ksa dks nwj

fd;k tk ldsA

n oSyde VªLV @ MhchVh bf.M;k vyka;l

¼bf.M;k vyka;l½ tSo izkS|ksfxdh foHkkx

¼MhchVh½] Hkkjr vkSj n oSyde VªLV] ;wds

ds nwjn'khZ lg;ksx dk ifj.kke gSA ;g ,d

/kekZFkZ oSf'od izfr"Bku gS tks 70 o"kksZa ls

Hkh vf/kd le; ls tSo fpfdRlk

vuqla/kku esa lg;ksx dj jgk gSA ,d

Lora= /kekZFkZ VªLV ds :i esa iathÑr

bf.M;k vyka;l bu nksuksa foÙkh;u laxBuksa

ds e/; bZ 80 fefy;u dh leku lk>snkjh

ls 2009 esa LFkkfir fd;k x;k Fkk vkSj

bldk mís'; Hkkjr esa tSo fpfdRlk vuqla/

kku esa mRÑ"Vrk ykuk FkkA ^ck;ksesfMdy

foKku ds izR;sd {ks= esa bf.M;k vyka;l

Qsyksf'kQ iznku dh tkrh gSa ftlesa vk/

kkjHkwr tho foKku ls ysdj 'kks/k dSfj;j ds

fofHkUu Lrjksa ij uSnkfud vkSj tu LokLF;

vuqla/kku rd 'kkfey gSA

bf.M;k vyka;l dk mís'; varjjk"Vªh; Lrj

ds izfrLi/khZ 'kks/kdrkZvksa dks Hkkjr esa viuk

Lora= 'kks/k dSfj;j cukus esa lg;ksx nsuk

iksUukjh xksV~Vhirh ih,pM vuqnku lykgdkj] n oSyde VªLV @ MhchVh bf.M;k vyka;l

bZ&esy % ponnarig@wellcomdbt.org

vizSy] 2012

gSA bldh izkfIr gsrq oSyde VªLV ds vk/

kkj ij ,d cM+k Qsyksf'ki dk;ZØe vkSj

vuqnku iznku djus dh izfØ;k vkjaHk dh

xbZ gS vkSj bldh izfØ;kvksa dks uhfr;ksa dks

lqpk: cukus ds fy, iz;kl fd, tk jgs gSa

rkfd Hkkjr esa ck;ksykWthdy vuqla/kku dh

fofHkUu pqukSfr;ksa dks nwj fd;k tk ldsA

bf.M;k vyka;l dh fofHkUu ;kstuk,a vkSj

uhfr;ka Hkkjr ds foÙkh;u ifjn`'; dh laHkkfor

[kkfe;ksa ds eísutj rS;kj dh xbZ gSaA

Qsyksf'ki ;kstuk,a

Hkkjrh; vuqla/kku {ks= dh lcls cM+h

dfe;ksa esa ls ,d gS fuokZgu iksLVMkDVksjy

v/;;u dh deh gksuk D;ksafd vf/kdka'k

;qok oSKkfud csgrj voljksa dh [kkst esa

if'peh ns'kksa esa iyk;u dk fodYi pqurs

ck;ksVsd U;wt

15


n oSyde VªLV@MhchVh bf.M;k vyka;l

izfrHkk dks ia[k nsuk

oSyde VªLV@MhchVh bf.M;k vyka;l

Qsyksf'ki ;kstuk,

ekun.M izkjafHkd dSfj;j baVjehfM,V lhfu;j

ik=rk 1 ls 4 o"kZ iksLV ih,pMh 4 ls 7 o"kZ iksLV ih,pMh 7 ls 12 o"kZ iksLV ih,pMh

vof/k 4 o"kZ 5 o"kZ 5 o"kZ

miHkksT; O;; gka gka gka

izeq[k midj.k ugha gka gka

estcku laLFkku ds ckgj dk;Z

djuk

2 o"kZ rd ¼1-5 yk[k #i, @

izfr ekg½

1 o"kZ rd ¼1-5 yk[k #i, @ izfr

ekg½

vko';drkuqlkj

lg;ksxh LVkQ ugha gka ¼2] iksLV MkWDVj lfgr½ gka ¼4 rd] iksLV MkWDVj lfgr½

cSBdksa rd ;k=k 1-5 yk[k #i, @ o"kZ

1-5 yk[k #i, @ o"kZ 'kks/k LVkQ %

1 yk[k #i, @ o"kZ

2 yk[k #i, @ o"kZ 'kks/k LVkQ % 1

yk[k #i, @ o"kZ

vkdkfLedrk 2 yk[k #i, 7-5 yk[k #i, 10 yk[k #i,

gSaA izkjafHkd dSfj;j Qsyksf'ki ;kstuk bl

leL;k dk lek/kku djrh gS vkSj bu

;qok oSKkfudksa dks vU;= fodYiksa dh

[kkst djus dh ctk; Hkkjr esa Lora= 'kks/k

vkjaHk djus dk vkd"kZd fodYi miyC/k

djkrh gSA mUgsa vius ewy 'kks/k fopkj ij

Lora= :i ls dk;Z djus dk volj nsrs

gq, ;g ;kstuk bl ckr dks lqfuf'pr

djrh gS fd ;s mHkjrs 'kks/kdrkZ mi;qDr

usr`Ro ls ykHkkfUor gks vkSj bls ;kstuk dh

ck;ksfQfTkDl

7 izfr'kr

ck;ksbUQksesZfVDl daI;wV'kuy

ck;ksykWth 12 izfr'kr

LVse lsy ck;ksykWth

9 izfr'kr

vko';drk ds :i esa j[kk tkrk gSA nwljk

vkd"kZd izok/kku ;g gS fd blesa nks o"kksZa

rd izf'k{k.k gsrq vkSj vius 'kks/k y{;ksa dh

izkfIr gsrq dk;Z djus ds fy, fo'o esa fdlh

Hkh LFkku dh iz;ksx'kkyk dks pquus dk

fodYi gSA blls u dsoy mUgsa varjjk"Vªh;

ifjn`'; esa dke djus dk ykHk feyrk gS

vfirq blls os dSfj;j ds izkjafHkd Lrj ls

gh lg;ksx ds egRo dks le>us yxrs gSaA

baVjehfM,V vkSj lhfu;j Qsyksf'ki ;kstuk

ck;ksdsfeLVªh ls ck;ksykWth 19

izfr'kr

bf.M;k vyka;l Qsyks

fo"k; {ks= dk O;kid forj.ka

LVªDpjy ck;ksykWth

5 izfr'kr

,fiMsfe;ksykWth 1 izfr'kr

dk mís'; izekf.kr fiNys fjdkWMZ okys

oSKkfudksa ij dsafnzr gS vkSj fons'kksa ds dbZ

oSKkfudksa dks vkdf"kZr dj jgh gS fd os

Hkkjr ykSV dh vk,a vkSj ;gka ij mPPk

xq.koÙkk dk 'kks/k dk;ZØe vkjaHk djsaA mUgsa

viuh 'kks/k ifj;kstukvksa ds izca/ku ds fy,

csgrjhu volajpuk vkSj mnkjrk ls lquE;

fuf/k;ka miyC/k djkbZ tkrh gS rkfd ;s

oSKkfud gj izdkj ls fo'o esa fdlh Hkh

LFkku ds vius lg;ksfx;ksa ds led{k gks

ekyhD;wyj ck;ksykWth 24 izfr'kr

U;wjkslkbal 14 izfr'kr

bE;quksykWth 9 izfr'kr

16 ck;ksVsd U;wt [kaM 7 | la- 1-2


ldsaA gky gh esa 'kq: dh xbZ ekxZn'khZ

;kstuk Hkkjr ;k fons'kksa esa LFkkfir oSKkfudksa

usrkvksa ij dsafnzr gS fd mUgsa Hkkjr

esa fdlh xSj&ykHkdkjh 'kks/k laLFkku esa

viuh iz;ksx'kkyk iqu% LFkkfir djus vkSj

oSKkfud mRÑ"Vrk dk dsanz izkjaHk djus esa

lgk;rk iznku dh tk ldsA

uhfr;ka vkSj izfØ;k,a

bf.M;k vyka;l ds fofHkUu izko/

kku vkSj fofo/k fo'ks"krk,a mTtoy 'kks/

kdrkZvksa dks Hkkjr dh vksj vkdf"kZr

djus gsrq LFkkfir dh xbZ gSA bf.M;k

vyka;l dh ;kstuk,a lHkh vk;q oxksZa vkSj

jk"Vªh;rkvksa ds fy, gSa rkfd Hkkjr vkSj

fons'kksa ls izfrHkkoku oSKkfudksa dks ;gka ij

dke djus gsrq vkdf"kZr fd;k tk ldsA

bf.M;k vyka;l dh NwV esa laiw.

kZ ck;ksdsfedy lkbal 'kkfey gSA Hkkjr esa

fDyfuf'k;u lkbafVLVksa vkSj tu LokLF;

'kks/kdrkZvksa dh deh dks ns[krs gq, ik=rk

vkSj lalk/kuksa nksuksa esa NwV nsrs gq, bf.M;k

vyka;l dh Qsyksf'ki ds ek/;e ls bu

'kks/kdrkZvksa ds lewg dks izksRlkfgr djus

gsrq O;kid vkSj xaHkhj iz;kl fd, tk jgs

gSaA vHkh rd Hkkjr esa ikap fDyfuf'k;u

lkbafVLVksa dks bf.M;k vyka;l Qsyksf'ki

iznku dh xbZ gSaA bl lewg esa izR;sd

jkmaM esa vkosnuksa esa la[;k esa c


n oSyde VªLV@MhchVh bf.M;k vyka;l

izfrHkk dks ia[k nsuk

rhu o"kksZa esa izxfr

vius izpkyu ls rhu o"kksZa esa bf.M;k

vyka;l us vHkh rd 78 Qsyksf'ki & 22

izkjafHkd dSfj;j] 41 baVjehfM,V vkSj 15

lhfu;j Qsyksf'ki iznku dh gSaA ;s Qsyksf'ki

ns'k Hkj esa QSys fofHkUu estcku laLFkkuksa esa

nh tk jgh gSaA

bf.M;k vyka;l ds Qsyks dks ih,pMh laca/kh fooj.k

,eMh 7

izfr'kr

ukWu

ck;ksykWthdy

lkbalst 19

izfr'kr

ck;ksykWthdy

lkbalst 74

izfr'kr

;g vk'kk dh tkrh gS fd bf.M;k vyka;l

Qsyksf'ki varr% vius Js"B oSKkfudksa ds bl

lewg dks ck;ksesfMdy lkbalst ds {ks= esa

n{k ekuo lalk/ku {kerk dk fodkl djus

esa lgk;rk djsxhA vHkh rd LohÑr 68

Qsyksf'ki esa ls bf.M;k vyka;l us fofHkUu

{kerkvksa esa dqy 119 lg;ksxh LVkQ dk

foÙkiks"k.k djus dh lgefr iznku

dh gSA ;g la[;k ;|fi vkSlr

gS rFkkfi bf.M;k vyka;l ds

varjjk"Vªh; foÙkiks"k.k ds led{k

mPp ekud cuk, j[kus ds fl)

kar ds vuqlkj gSA

tSlk fd fdlh u, laxBu ds

fy, vko';d gS] bf.M;k vyka;l

ds vkjaHk ls Hkkjr vkSj fons'kksa esa

O;kid laidZ dk;ZØe vkSj izpkj

vfHk;ku vk;ksftr fd, x, gSaA

bf.M;k vyka;l esa fiNys o"kksZa ds

nkSjku vkosnuksa dh la[;k vkSj bu

vkosnuksa dks izk;ksftr djus okys

laLFkkuksa dh la[;k esa fujarj o`f)

gqbZ gSA mnkgj.k ds fy, fiNys

o"kZ izkIr gq, vkosnuksa esa ls 37 izfr'kr

vkosnu mu laLFkkuksa }kjk izk;ksftr fd,

x, Fks ftUgksaus iwoZ esa bf.M;k vyka;l dh

;kstukvksa ds vkosnuksa dks izk;ksftr ugha

fd;k Fkk vkSj ;g bl ckr dk ladsr gS fd

bf.M;k vyka;l dh igqap c


volj iznku djrh gSaA izfrHkkfx;ksa dk

p;u vf[ky Hkkjrh; izfr;ksfxrk }kjk fd;k

tkrk gS vkSj ns'k Hkj esa esaVksfjax ¼ijke'kZ

nsuk½ ds bPNqd ofj"B oSKkfudksa dks buesa

Hkkx ysus gsrq vkeaf=r fd;k tkrk gSA gky

gh esa] bu ;qok 'kks/kdrkZvksa esa oSKkfud vuqla/kku

ds egRoiw.kZ vkpkj laca/kh igyqvksa

ij tkudkjh nsus ds fy, ,d vkpkj laca/kh

ekWM~;wy rS;kj fd;k x;k gSA vHkh rd N%

dk;Z'kkyk,a & ikap ih,pMh Nk=ksa ds fy,

vkSj ,d ;qok ladk; ds fy,] vk;ksftr dh

xbZ gSaA bu dk;Z'kkykvksa esa 162 izfrHkkfx;ksa

dks izf'k{k.k fn;k x;kA bu dk;Z'kkykvksa

dh lQyrk us bf.M;k vyka;l dks bl

ekWMy dks vkxs c


izksQkbZy

us'kuy lsaVj QkWj

ck;ksykWftdy lkbaflt+

us'kuy lsaVj QkWj ck;ksykWftdy lkbaflt] VkVk bafLVV~;wV vkWQ QaMkesaVy fjlpZ ,d izeq[k laLFkku gS ftldk

ewy mís'; ijek.kq ls lef"V Lrj rd vk/kqfud tSfodh ds v/;;uksa ds vxz.kh {ks=ksa esa vuqla/kku dks izksUur

djuk gSA vius vfLrRo ds chl o"kksZa esa] ,ulhch,l mRÑ"Vrk ij iwjk tksj nsrs gq, ,d lfØ; vkSj ltho

laLFkku ds :i esa mHkjk gSA

,ulhch,l tSlk ,d laLFkku cukus

dk fopkj 1982 esa VkVk bafLVV~~;wV

vkWQ esfMdy fjlpZ ds izksQslj vkscsn

flfídh vkSj bafM;u bafLVV~;wV vkWQ

lkbal ¼vkbZvkbZ,llh½ ds rRdkyhu

funs'kd ,l- jke'ks"ku }kjk 1982

esa fn;k x;k FkkA mUgkasaus 1984 esa

vkbZvkbZ,llh ifjlj esa ,d la;qDr

VhvkbZ,Qvkj & vkbZvkbZ,llh dsanz

vkjaHk djus dk lq>ko fn;kA 1984

esa Hkkjr ljdkj dk ;kstuk vk;ksx

cSaxyksj esa tSo vUos'ku esa ekSfyd

vuqla/kku ds fy, ,d dsanz dks fuf/k

nsus ds fy, lger gks x;kA fQj

1991 esa ,ulhchlh dks vkSipkfjd

:i ls LFkkfir fd;k x;k vkSj vkscsn

flfídh dks mldk funs'kd cuk;k

x;kA mlls pkj o"kZ iwoZ vkscsn

flfídh] xSrh glu vkSj ds- fot;

jk?kou us rhu lnL;ksa dh ,d vk/kkj

lfefr cukbZ Fkh ftlus ladk; ds vU;

lnL;ksa dks [kkstuk 'kq: dj fn;kA

1988 rd] ubZ fu;qfDr;ksa dh tkus

yxhA ,ulhch,l vLFkk;h :i ls eqacbZ

esa LFkkfir fd;k x;k Fkk vkSj fQj

vkbZvkbZ,llh esa VhvkbZ,Qvkj dsanz

esaA fdlh mi;qDr nh?kkZof/k LFky dh

[kkst esa vusd o"kZ chr x, vkSj var

esa Ñf"k foKku fo'ofo|ky; ¼;w,l,½]

cSaxyksj us mnkjrkiwoZd vius ifjlj esa

,d vkd"kZd LFky ns fn;kA

vius vfLrRo ds chl o"kksZa esa

,ulhch,l mRÑ"Vrk ij iwjk tksj nsrs

gq, ,d lfØ; vkSj ltho laLFkku ds

:i esa mHkjk gSA fu;qfDr dh gekjh

uhfr us yxHkx ,d lewg izfr o"kZ dh

nj ls u, lewgksa dk lekos'k fd;k gSA

vis{kkÑr larqfyr vkdkj j[k dj ge

mRÑ"Vrk ij /;ku dsafnzr dj ldrs

gSaA ladk; ds lnL; vuqla/kku esa #fp

ysrs gSa fo'ks"kr% tSo jlk;u ,oa tSo

lwpuk foKku] raf=dk tSfodh] dksf'kdh

laxBu ,oa ladsru] vkuqoaf'kdh rFkk

fodkl] tSo ra=ksa dk fl)kar ,oa ekWMfyax

vkSj ikfjfLFkfrdh rFkk fodkl ds

{ks=ksa esaA blds vfrfjDr] ,ulhch,l

us ,d foKku vkSj lekt dk;ZØe

vkjaHk fd;k gS tks mu ?kVukvksa rFkk

ifj;kstukvksa dks fuf/k ,oa leFkZu

nsrk gS tks foKku vkSj lekt ds chp

varjki`"B dks ikj djrh gSa] vkSj foKku

ds bfrgkl dk xos"k.k HkhA foKku ds

bfrgkl ij vkSj izkphu Hkkjrh; fpfdRlk

ra=ksa ;Fkk v"VoS| ra= ij dqN

cgqr mi;ksxh dke gks pqdk gSA

vuqla/kku ds vR;kf/kd foLrkj ds

dkj.k ge vkdk'kh; vkSj ykSfdd

Ldsyksa ds fxnZ ?ksj ysrs gSa tks tSfodh

dh tfVyrkvksa dks le>us ds fy,

vfuok;Z gksrk gS] v.kqvksa ls ikfjfLFkfrdh

ra= rd] vkSj uSukslsdaMksa ls

fodklkRed dky rd ge LFkkuh;

Økafrd nzO;eku ds vHkko ls vkØkar

jgrs gSaA ijarq] gekjs vusd varjjk"Vªh;

lg;ksxh Hkh gSa] dqN izFke Js.kh ds

laLFkkuksa lfgr tks vf/kd fo'ks"kK gSaA

mnkgj.kr%] vkbZ,Qvks,e feyku dSUlj

tSfodh esa viuh xgurk ds fy,]

dSafczt esa xqMksZu laLFkku vkSj mudk

izkf.kfoKku foHkkx] iqu;ksZth tSfodh

rFkk lajpuk fodkl ds muds cks/k ds

fy,] flaxkiqj esa D;ksVks vkbZlhbZ,e,l

20 ck;ksVsd U;wt [kaM 7 | la- 1-2


laLFkku rFkk ,echvkbZ] izsfjr Iywjhiks-

VsaV LVse dksf'kdkvksa vkSj dksf'kdh;

bathfu;jh fl)karksa ds muds cks/k ds

fy,A vkSj LVSuQ+ksMZ] ,evkbZVh rFkk]

n lhvkjth] ckjflyksu rFkk gkoZMZ ds

lkFk xgjs laca/k gSa ftuds lkFk ge

fopkjksa rFkk yksxksa dk izk;% fofue;

djrs gSa vkSj vusd foft+fVax ladk;ksa

dh ,sls lg;ksxksa ls ,ulhch,l esa

gekjh ladk; dks vuqla/kku dh xgjkbZ

rd igqapus dk volj feyrk gS tks

lQyrk ds fy, vfuok;Z gSa] vkSj

dsoy oSf'od laca/k okys lalkj esa gh

laHko gSA oSKkfudksa ds :i esa gekjs

fy, ;g vko';d gS fd ge viuh

laLFkkxr rFkk jk"Vªh; lhekvksa dks ikj

djsa rkfd vU; LFkkuksa ij yksxksa rFkk

izfrHkk ds izpqj lk/kuksa dk ykHk mBk

ldsaA

,ulhch,l esa vuqla/kku v/kqukru

vuqla/kku lqfo/kkvksa ls ;qDr gSA Lora=

ladk; lnL;ksa ds chp foHkkftr]

,ulhch,l dh lqfo/kkvksa esa lqO;ofLFkr

dsanzh; besftax vkSj +yks lkbVksehVjh

lqfo/kk,a 'kkfey gSa ¼lhvkbZ,Q,Q(

,d VªkUlfe'ku bysDVªkWu ekbØksLdksi

¼VhbZ,e½ vkSj ,d ,VkWfed Q+kslZ

ekbØksLdksi ¼,,Q,e½ ls lfTtr(

8 dkWuQ+ksdy ekbØksLdksiksa lfgr

vizSy] 2012

ltho dksf'kdk izfrfcacu lqfo/kk,a] ,d

QhYM LdSfuax vkWfIVdy ekbØksLdksi

¼,u,lvks,e½ rFkk ,d ,lVhbZMh

ekbØksLdksi ds fudV] vkSj N% fHkUu

izokg lkbVksehVj Hkh½ Vªkalthfud rFkk

oU; iz:i ew"kdksa] pwgksa] t+huksil rFkk

ts+cjkfQ+'k ds vuqj{k.k ds fy, ,d

i'kq x`g] ,d ekl LisDVªksehVjh lqfo/

kk] dLVe Vªkalthfud ew"kd ds iztuu

ds fy, ,d ew"kd vkuqoaf'kdh lqfo/

kk] dLVe Vªkalthfud MªkWlksfQ+yk

ds iztuu ds fy, efldk lqfo/kk]

vkSj ;af=d oS|qr rFkk bysDVªkWfud

dk;Z'kkyk,a vc ,d vuqla/kku fodkl

dk;kZy; Hkh gS tks LFkkuh; rFkk

varjjk"Vªh; ,tsafl;ksa ls ckg~; fuf/k

dh O;oLFkk djus ds fy, vkosnu

djus esa O;kolkf;d lgk;rk miyC/k

djkrk gSA

,ulhch,l vuqla/kku rFkk v/;kiu

esa mRÑ"Vrk dks lefiZr gSA laLFkku

dk ,d daik;eku ih ,pMh vkSj

la?kfVr ih ,pMh dk;ZØe gS tks

mRlkgh rFkk es/koh Nk=ksa dks tSfodh

ds fofHkUu {ks=ksa esa pqukSrhiw.kZ vuqla/kku

ifj;kstuk,a izLrqr djrk gSA

oU; thou rFkk laj{k.k esa ,e,llh

nsus okyk ,ulhch,l Hkkjr esa ,dek=

laLFkku gSA ;g ,d vuks[kk dk;ZØe

us'kuy lsaVj QkWj ck;ksykWftdy lkbaflt

gS ftlesa fofHkUu i`"BHkwfe;ksa okys Nk=ksa

dks gj rhljs o"kZ izos'k fn;k tkrk

gS vkSj fof/k] vFkZ'kkL= rFkk lapkj

esa izf'kf{kr fd;k tkrk gS] oU;thou

rFkk laj{k.k tSfodh ds vfrfjDr

,ulhch,l fdlh Hkh jk"Vªh;rk ds ik=

izR;kf'k;ksa dks ,d pkj&o"khZ; mnkj

MkWDVjsV&mijkar QS+ykst+ dk;ZØe

miyC/k djkrk gSA bl dk;ZØe ls

QS+yks ,ulhch,l esa vkSj lalkj ds

fdlh Hkh Hkkx esa vU; lg;ksfx;ksa ds

lkFk dke dj ldrs gSaA

,ulhch,l esa Nk= rFkk MkWDVjsV

mijkar thou lalkj esa loksZÙke vuqla/

kku laLFkkvksa ls oSKkfudksa ds ,d

varjjk"Vªh; leqnk; }kjk xksf"B;ksa] cS-

Bdksa rFkk dk;Z'kkykvksa dh ,d J`a[kyk

}kjk le`) fd;k tkrk gSA blds

vfrfjDr mu {ks=ksa ij gekjs ekfld

laokn gksrs gSa tks gekjh vuqla/kku

iz;ksx'kkykvksa esa lfØ;rk ls 'kkfey

ughsa gksrs vkSj bl J`a[kyk esa vusd

oSKkfudksa] bfrgkldkjksa rFkk ys[kdksa

us ppkZ dh gSA varjjk"Vªh; cSBdksa

rFkk dk;Z'kkykvksa esa ns'k ds Hkhrj

vkSj ckgj Nk= vkSj MkWDVjsV mijkar

Hkkxhnkjh dks lfØ;rk ls izksRlkfgr

fd;k tkrk gSA

vkSj ;k=k ds fy, iwjh ;k vkaf'kd

ck;ksVsd U;wt

21


us'kuy lsaVj QkWj ck;ksykWftdy lkbaflt+

ck;ksVsd lekpkj ¼chVh,u½ % xr ikap

o"kksZa ds nkSjku ,ulhch,l dh rhu

lcls egRoiw.kZ vuqla/kku miyfC/k;ksa

D;k gSa\

fdlh dke ds egRo dk vkdyu mlds

vkjafHkd izHkko }kjk ;k fdlh {ks= ij

mlds nh?kkZof/k izHkko }kjk fd;k tk

ldrk gSA ,ulhch,l dh LFkkiuk dsoy

20 o"kZ iwoZ gqbZ Fkh] vkSj Lora= vUos"kdksa ds

:i esa ladk; yxHkx 7 o"kZ igys cuh FkhA

gels ;g iwNuk fd fiNys 5 o"kksZa esa D;k

egRoiw.kZ dke gqvk gS] ,d mfpr iz'u gS

vkSj mÙkj dks rhu mnkgj.kksa rd lhfer

j[k dj ge gj ckr dh O;k[;k djus

dh ctk; ge mÙkj dks dsafnzr dj ldrs

gSaA izpqj mit esa rhu rd lhfer jguk

dfBu gksrk gS] ijarq ,ulhch,l esa mPp

dksfV dk foKku gesa fofo/k mnkgj.k pquus

dh vuqefr nsrk gSA ,ulhch,l vius

dk;ZdrkZvksa dh xq.krk esa vR;ar Hkkx'kkyh

jgk gS vkSj bldh uhfr gj nks o"kksZa esa

dk;ZdrkZvksa dh fujarj fu;qfDr djus dh

gSA yxHkx 7 o"kZ iwoZ 'kkfey gksus okys nks

vuqla/kkudrkZ mek jke Ñ".ku vkSj ;equk

Ñ".ku gSaA

mek jkeÑ".ku vkSj lg;ksxh Hkkjrh;

mi egk}hi esa Lruh vkuqoaf'kd ifjorZu

ds- fot; jk?kou us jklk;fud bathfu;jh esa cspyj vkWQ VsDuksykWth

vkSj ekLVj vkWQ VsDuksykWth dh nksuksa mikf/k;ka bf.M;u bafLVV~;wV

vkWQ VsDuksykWth] dkuiqj ls izkIr dhA muds ikl VkVk bafLVV~;wV

vkWQ QaMkesaVy fjlpZ] eqacbZ ls vk.kfod tSfodh esa ih ,pMh dh

mikf/k gSA 1984 vkSj 1988 ds chp os dSfyQksfuZ;k bafLVV~;wV vkWQ

VsDuksykWth] iklk nsuk] lh,] ;w,l, esa fjlpZ QS+yks vkSj fQj lhfu;j

fjlpZ Q+syks FksA laizfr os fodklkRed vkuqoaf'kdh ds {ks= esa izfrf"Br

izksQslj gSa vkSj jk"Vªh; tho foKku dsanz] cSaxyksj ds funs'kd gSaA

fot; jk?kou cSaxyksj esa LVse lsy fjlpZ ,aM jhtujsfVo ck;ksykWth

ds u, laLFkku ¼bu LVse½ ds v/;{k Hkh gSaA mudh orZeku #fp ekal

isf'k;ksa] raf=dkvksa ds fuekZ.k vkSj lapyu ds fodkl esa varfufgZr

;a=kofy;ksa dks le>us esa gSA gky esa MkW- fot; jk?kou us ,ulhch,l

ds fy, vius n`f"Vdks.k vkSj mldh eq[; miyfC/k;ksa ds js[kkfp=.k

ds fy, ck;ksVsd U;wt+ ls ckrphr dh

http://www.ncbs.res.in/vijay

dk v/;;u djrs gSaA ck?k dh cnyrh

gqbZ vkcknh ij mldk dke LFkku rFkk

,sfrgkfld dky ij fo'ys"k.k djds gesa

ck?kksa esa la[;k dh fofo/krk ds ewy dh vkSj

ck?kksa ij ekuo la[;k ds izHkko dh lwpuk

nsrk gSA mlds lewg rFkk lg;ksfx;ksa ds

v/;;u dk tula[;k xfr dh vkSj laj{k.k

dkS'ky nksuksa ij fuf'pr izHkko iM+rk gSA

¼eaMksy] ,l- dkjaFk] ds- ;w- vkSj jkeÑ".

ku] ;w- ¼2009½A ck?k ds oSf'od lq/kkj dh

pkch Hkkjrh; mi egk}hi ds ikl D;ksa gSA

ih,yvks,l tsusfVDl] 5 bZ 1000&603½

dksf'kdh; ih,p laosfn;ksa ds :i esa Mh,u,

uSukse'khuksa ij ;equk Ñ".ku vkSj mlds

lg;ksfx;ksa ds dke dh vksj cgqr /;ku

vkdf"kZr gqvk gSA ;s ,QvkjbZVh vk/kkfjr

Mh,u, ih,p laosnh thfor dksf'kdkvksa

ds Hkhrj dke dj ldrs gSa vkSj 5-5 ls 7

rd ih,p jsat doj dj ldrs gSaA ;equk

vkSj lgdfeZ;ksa us n'kkZ;k gS fd ;s laosnh

thfor dksf'kdkvksa vkSj iw.kZ thoksa nksuksa esa

dke djrs gSaA ¼HkkfV;k] Mh- esgrkc] ,l-

Ñ".ku] vkj-] baMh] ,l- ,l-] clq] ,- vkSj

Ñ".ku] okbZ- ¼2009½ bdkslkgsMªy Mh,u,

uSuks dSIlwYt+ ok;k ekWMqyj vlsacyhA

,sUth okaMVs dsfebZ baVjus'kuy ,sfM'ku]

48]4134&4137- eksnh] ,l-] 'osrk- ,e

th-] xksLokeh] Mh-] xqIrk] th- Mh-] e;ksj]

,l-] vkSj Ñ".ku] okbZ- ¼2009½ ,d Mh,u,

uSukse'khu tks thfor dksf'kdkvksa ds Hkhrj

vkdk'kh; vkSj lkalkfjd ih,p ifjorZuksa

dk fp=.k djrk gSA uspj uSuksVsDuksykWth

4]325&330½

,ulhch,l ds igys ds dk;ZdrkZ mRiknd

cus gq, gSa vkSj muds foKku dk Hkkjh

izHkko iM+k gSA rkjksa dh bl lwph ls

,d mnkgj.k pquuk ljy ugha gS] ijarq

lR;ftr es;j us bls Li"V fd;k gSA

mlds dk;Z us nks egRoiw.kZ vo/kkj.kkvksa

dks vPNh rjg fodflr vkSj funsZf'kr

fd;k gSA igyk] flXufyax v.kqvksa dh uSuks

Ldsy O;oLFkk mudh i`"B O;oLFkk vkSj

dkjZokbZ ds {ks= dks dSls izHkkfor djrh

gS ¼O;kl] ,u-] xksLokeh] Mh-] eukseuh] ,-]

'kekZ] ih-] jaxukFk] ,p- ,-] fot; jk?kou]

ds-] 'kf'k/kj] ,y- ,l-] lkSnkfeuh] vkjvkSj

es;j] ,l- ¼2008½A ,p,p dh uSuks

Ldsy O;oLFkk nh?kZ vof/k flXufyax ds

fy, vfuok;Z gSA LksYl] 133]12 14&27-½

vkSj nwljk] thihvkbZ & fLFkfjr izksVhuksa

dh esEczsu O;oLFkk ,fDVu ds lkFk var%

fØ;k dh ,d lfØ; izfØ;k ds ek/;e

ls dSls gS ¼xksLokeh Mh-] xksjh'kadj] ds-]

fcyxzkeh] ,l- ?kks"k] ,l-] j?kqifFk] vkj-]

jko] ,e-] vkSj es;j] ,l- ¼2008½ thihvkbZ

fLFkfjr izksVhuksa ds uSuksDyLVj dkWfVZdy

22 ck;ksVsd U;wt [kaM 7 | la- 1-2


,fDVu pkfyr lfØ;rk ls curs gSaA lsYl

135] 1085&1097½ ge ftl izdkj esEczsu

O;oLFkk ds ckjs esa lksprs gSa] ;g mlesa

,d fun'kZukRed ifjorZu gS vkSj es;j

rFkk mlds lS)kafrd lg;ksfx;ksa us vius

iz;ksxkRed MsVk ls ekWMy cuk dj lkspus

ds u, rjhds fudkys gSaA ¼xkSjh'kadj] ds]

?kks'k] ,l-] lkgk] ,l-] lh- vkj-] es;j]

,l- vkSj jko] ,e- ¼2012½A dksf'kdk i`"B

v.kqvksa ds dksfVZdy ,fDVu jsxqysV~l

LisfV;ksVsEiksjy la?kVu dk lfØ; iqufuekZ.

kA lsYl 149] 1353 & 1367½A

chVh,u % xr rhu o"kksZa ds nkSjku ikap

loksZÙke izdk'ku dkSu ls gSa\

ikap ls cgqr vf/kd mRÑ"V izdk'ku gSa

ijarq 2009 rFkk ckn esa izdkf'kr ikap uhps

fn, tk jgs gSaA

>k] ,l- ds-] /kkj] Mh-] Ñ".kewfrZ] thvkSj

mMxkvksadj] ts- ch- ¼2009½A ,d

y?kq izksVhu dks [kksyus ds nkSjku lajpuk

dk lrr fo?kVuA ;w,l, dh jk"Vªh;

foKku vdkneh dk dk;Zfooj.k] 106]

11113&11118

iq#"kksÙkeu] Mh- vkSj ljhu] ,- ¼2009½

,u,Mhih,p vkWfDlMsl lfØ;rk dk

lkbVksdkbu & vkfJr fofu;eu vkSj

lfØf;r Vh dksf'kdk gksfe;ksLVSfll ds

fy, ifj.kkeA ts bZ ,Dlih,ebZMh 2009

206%1515&1523

osadVs'oju] th- vkSj glu] th- ¼2009½A

mM+ku ds fy, MªklksfQfy;k U;wjkWu esa

baVªklsYkqyj dsfY'k;e flXufyax vkSj HkaMkj

pkfyr dSfY”k;e izfof"V visf{kr gSaA

;w,l, dh jk"Vªh; foKku vdkneh dk

dk;Zfooj.k] 106] 10326&10331

lqozFku] ,- pSVthZ] ,l- vkfn ¼2010½

Hkaxqj ,Dl flaMªkse ds ,d ew"kd ekWMy

esa ,sfeXMkykk esa lkbuksfIVd nks'kksa dk

y{k.k o.kZu vkSj mRØe.kA jk"Vªh; foKku

vdkneh ;w,l, dk dk;Z fooj.k] [k.M

107¼25½]11591&11596

xkSjh'kadj] ds-] ?kks"k] ,l-] lkgk] ,l-] lh]

vkj-] ek;ksj ,l-] vkSj jko] ,e- ¼2012½A

vizSy] 2012

dksf'kdk i`"B v.kqvksa ds dksfVZdy ,sfDVu

jsxqysV~l LisfV;ksVsaiksjy la?kVu dk lfØ;

iqufuekZ.kA lsYy 149] 1353&1367

chVh,u % gky esa dkSu lh

izkS|ksfxfd;ka m|ksx@iz;ksDrk ,tsafl;ksa

dks varfjr dh xbZ gSa\

i) t+hl ,y,l,e 510 esVk ekbØksLdksi

esa :ikRedrkvksa dh o`f)A ;g

,sfulksVªkWih eki ysus] izfrnhfIr

lglaca/k LisDVªksLdksih djus] izfrnhfIr

vkthou eki ysus vkSj cgq QksVksu

fp=.k ds fy, fd;k x;k FkkA ;g

dk;Z t+hl] teZuh ds lg;ksx ls fd;k

x;kA vc dkyZ t+hl }kjk ;s ra=

fof'k"V mRiknksa ds :i esa miyC/k

djk, tk jgs gSaA

ii) ,y,l,e 5 ykbo ykbu LdSfuax

dkWuQ+ksdy ekbØksLdksi dk fMt+kbu

fo'ks"k :i ls iksyjkbftax che

LifyV~Vj dk iz;ksx djds ,sfulksVªkWih

ekiu ysus ds fy, cuk;k x;k gSA ;g

dkyZ t+hl] teZuh ds lg;ksx ls fd;k

x;k FkkA ;s ra= vc dkyZ t+hl

}kjk fof'k"V mRiknksa ds :i esa

miyC/k djk, tkrs gSaA

iii) Mqvy dSejk fLifuax fMLd- Vw dSejk

;ksdksxkok fLifuax fMLd dkWUQ+ksdy

ekbØksLdksi dk fodkl ,UMksj

VsDuksykWth] vk;jyS.M vkSj vksfyaij

dkiksZjs'ku] tkiku ds lg;ksx ls

,sfulksVªkWih ds fy, vkSj ,d lkFk nks

jax dh Nfo ds fy, Hkh fd;k x;k

FkkA ;g mRikn fof'k"V mRikn ds

:i esa ,Ugksj VsDuksykWth }kjk miyC/k

djk;k tkrk gSA

iv) ,d pkj & yst+j rhoz xfr lkWVZj]

eks+yks] ,fulksaVªkWih ekiu djus ds

fy, /kzqo.k izdkf'kdh ls ;qDr gSA bl

ra= dk fodkl csdeSus dwYVj bUd ds

lg;ksx ls fd;k x;k FkkA

v) ekbØks+yqbfMDl +yks ,sukykbt+j

fodklA MhchVh ds tSo izkS|ksfxdh

m|ksx Hkkxhnkjh dk;ZØe ¼chvkbZihih½

us'kuy lsaVj QkWj ck;ksykWftdy lkbaflt

ds ek/;e ls ge ,d vfHkuo ekbØks

+yqbfMd +yks ,sukykbt+j fodflr

djus ij dke dj jgs gSaA

chVh,u % ,ulhch,l vfHkuork dks

dSls izofrZr dj jgk gS\

,ulhch,l] cSaxyksj ck;ksDyLVj ds vU;

nks lnL;ksa vFkkZr~ bULVse vkSj lh&dsEi

ds lkFk vfHkuork dks izofrZr djus vFkkZr~

[kkstksa @ vkfo"dkjksa ds vuqiz;ksx ds fy,

vusd dk;ZØeksa esa yxk gqvk gSA

;s dk;ZØe gS %

i) tSo vfHkuork Rofjr % foKku ds {ks=

esa] uwru [kkstsa] pkgs mudk egRo dqN

Hkh gks] lkekU; :i ls Lo;a dks

okf.kfT;d okLrfodrk esa ifjofrZr

ugha djrh] vkSj fo'ks"kr % tSo foKkuksa

esa [kkst mijkar fodkl dh vis{kkvksa

ds LisDVªe dk v/;;u djds]

oSKkfudksa] O;kolkf;d lkfFk;ksa vkSj

vUos"kdksa ls lg;ksx ls [kkstksa dks

okf.kfT;d vkfo"dkj esa ifjofrZr

fd;k tk ldrk gSA tSo vfHkuork

Rofjr [kkst vkSj [kkst ds vuqiz;ksx

ds chp ,d ekfeZd iFk ysrk gS] ftls

vkjafHkd LFkkukarj.k Hkh dgrs gSaA

fopkj ls fofu;ksx rd lexz iFk esa

'kkfey gSa % d½ [kkst ¼tks iz;ksx'kkyk

esa gksrh gS½] [k½ vkjafHkd LFkkukarj.k]

vkSj x½ mRikn dk fodkl ¼tks

Bsdsnkjh dh xfrfof/k ds :i esa gksrh

gS½A laizfr ge bl dk;ZØe ds varxZr

dSail ls dqN vUos"k.kksa ij dke dj

jgs gSaA

ii) ladk; m|ksx miØe % dqN isVsaV

mÙkstd gks ldrs gSa ijarq ;g

vko';d ugha fd os rRdky mRiknu

;k okf.kT;hdj.k ds fy, rS;kj

gksaA vkfo"dkjksa ds /kkj.kk ds izek.k

ls iw.kZ mRikn rd vkxs fodkl ds

fy, oSKkfud dk lrr vko`Ùk gksuk

vfuok;Z gSA bl dk;ZØe esa] ge

ladk; dks izksRlkfgr djrs gSa fd u

dsoy ekxZn'kZu djs] cfYd bu fodkl

xfrfof/k;ksa esa ls dqN dk usr`Ro Hkh

ck;ksVsd U;wt

23


us'kuy lsaVj QkWj ck;ksykWftdy lkbaflt+

djs vkSj mi;qDr gks rks ,d vyx

daiuh cuk ysA ;g dk;ZØe vHkh

vkjafHkd pj.k esa gSA

iii) tSo izkS|ksfxdh Toyu vuqnku % tSo

foKku Bsdsnkjh ds {ks= esa] /kkj.

kk ds izek.k ls igys vkjafHkd pj.k

ds fopkjksa dks lgk;rk vuqnku fuf/k]

oSKkfud leFkZu vkSj ijke'kZ dh

vis{kk gksrh gS tks bu v/;;uksa ds

fu"d"kZ esa fu.kkZ;d Hkwfedk fuHkkrs gSaA

geus fcjkd] tSo izkS|ksfxdh foHkkx

dh cM+h ;kstuk ds lkFk Hkkxhnkjh

dh gS fd ,sls vkjafHkd pj.k okys

fopkjksa dks fuf/k nsa vkSj oSKkfud rFkk

O;kolkf;d {kerkvksa ds lkFk mudk

leFkZu djsA

iv) izkS|ksfxdh varj.k ykblsaflax % geus

ckSf)d laifÙk izca/ku dk;kZy;

¼vkbZih,evks½ vkSj izkS|ksfxdh varj.k

dk;kZy; ¼VhVhvks½ dh LFkkiuk bl

y{; ds lkFk dh gS fd vkbZih laj{k.k

rFkk O;kikjhdj.k ds loksZÙke O;ogkjksa

ds ek/;e ls f'k{kk vkSj m|ksx ls

vuqla/kku drkZvksa dk ekxZn'kZu fd;k

tk,A blls cSaxyksj ck;ksDyLVj

lgk;rk miyC/k djkus dk gj iz;kl

fd;k tkrk gSA Nk=ksa rFkk MkWDVjsV

mijkar yksxksa dks vkarfjd eapksa ij

viuk dk;Z izLrqr djus ds Hkh fu;fer

volj fn, tkrs gSa ftu esa gekjs

ifjlj ij lfØ; oSKkfud leqnk;

Hkkx ysrk gSA ifjlj esa iqLrdky;

vuqla/kku ds fofHkUu {ks=ksa ls lacaf/

kr vusd if=dk,a eaxkrk gSA baVjusV

igqap] bZ&esy vkSj xzaFk lwph vuqla/kku

lgk;rk Hkh miyC/k gSa blds vfrfjDr]

gekjs dfu"B vuqla/kku drkZvksa

dks vusd Nk=ksa esa izf'k{k.k dh lqfo/kk

miyC/k gS ;Fkk foKku lapkj] vuqnku

ys[ku vkSj m|eo`fÙkA

,ulhch,l dks tks VhvkbZ,Q mÙkj dk

,d lfØ; Hkkx gS] ijek.kq ÅtkZ fo-

Hkkx ds ek/;e ls] VhvkbZ,Qj ftlls

lgk;rk izkIr djus okyh laLFkk gS]

mnkj leFkZu feyrk gSA ,ulhch,l us

ls vuqla/kkudrkZ vius mÙkstd

vkfo"dkjksa vkSj vfHkuo vuqla/kku

ds okf.kfT;d laHkkouk dks le>

ldsaxsA VhVhvks us ifjlj esa fodflr

vfHkuorkvksa dh ,d lwph cukbZ gS

vkSj jk"Vªh; @ varjjk"Vªh; izkS|ksfxdh

varj.k lewgksa ds lkFk Hkkxhnkjh Hkh

dh gSA

chVh,u % loksZÙke ekuo lalk/ku

vkdf"kZr djus ds fy, ,ulhch,l D;k

mik; dj jgk gS\

ge lHkh Lrjksa ij ladk;] MkWDVjsV iksLV

MkWd] Nk= vkSj Qs+flfyVh izca/kd loksZPp

izfrHkk okyksa dks fu;qDr djrs gSaA lalk/

kuksa vkSj lqfo/kkvksa dks egRo rks gS] ijarq

loksZÙke izfrHkk ogka vkrh gS tgka loksZÙke

izfrHkk gksA gekjk ckSf)d ifjos'k loksZÙke

dks vkdf"kZr djrk gSA gekjk okrkoj.k

[kqyk] Lora= vkSj lansgksa ls nwj gSA gekjk

vuqla/kku leqnk; lHkh fo"k;ksa ls vkSj

leLr Hkkjr rFkk fo'o ls fy;k tkrk gSA

mPp Js.kh ds vfrfFk rFkk lg;ksxh fujarj

gekjs ikl vkrs jgrs gSaA vkSj] egRo iw.kZ

ckr ;g gS fd ge dBksj ifjJe djrs gq,

Hkh ,slk ifjos'k cuk, j[krs gSa tgka dke

bafLVV~;wV vkWQ LVse lsy ck;ksykWth

,aM jhtujsfVo esfMflu ¼bULVse½]

MhchVh ls lgk;rk izkIr ,d laLFkk]

ds fodkl esa lqfo/kk miyC/k djkbZ

gSA ,ulhch,l vkSj bULVse us feydj

dksf'kdh; vkSj vk.kfod IysVQkWeZ

cuk;k gS ¼lh&lh,,eih½ rkfd mPp

Lrjh; vuqla/kku lalk/kuksa] m|ksx

lg;ksxksa dk izca/k rFkk fodkl vkSj

ckSf)d laifÙk dk fodkl fd;k tk

ldsA rhuksa feydj cSaxyksj csfld

ck;kslkbal DyLVj cukrs gSaA

bULVse dk foKku baftuh;jh rFkk

fpfdRlk ds varjki`"B ij LVse

dksf'kdk vkSj iqu#Riknd tSfodh ds

fo'kky {ks= ij ,d vuqla/kku Qksdl

gSA blds QyLo:i baVjfMflfIyujh

Vhesa iqu#Riknd tSfodh ds midj.

kksa dk iz;ksx djds ewy rFkk vuqiz;qDr

tSfodh esa tfVy iz'uksa dks lacksf/kr

vkSj vkjke nksuksa laHko gksaA gekjs ikl fnu

esa mÙke dksfV dh ns[kjs[k rFkk euksjatu

lqfo/kk,a gSa vkSj ifjogu rFkk jgus dh

mÙke O;oLFkkA bl lc ds dkj.k ge vius

lkewfgd usrkvksa dks pquus esa cgqr lko/kkuh

cjrrs gSa vkSj oSlh gh vk'kk,a djrs gSaA

bl izdkj ,d lfØ; ijarq lkFkZd ifjos'k

cu x;k gS ftlesa mRÑ"Vrk dks egRo

fn;k tkrk gSA gky esa geus ,ulhch,l

QS+ykst+ dk;ZØe dh ?kks"k.kk dh gS ftlls

ge vius ifjlj esa es/kkoh MkWDVjsV mijkar

fo)kuksa dks Hkjrh dj ldsaxs] pkgs mudh

jk"Vªh;rk dqN Hkh gksA gekjs mHkjrs gq,

varjjk"Vªh; lg;ksx bl laca/k esa vusd ubZ

laHkkouk,a izLrqr djrs gSaA gekjk cSBdksa

rFkk dk;Z'kkykvksa dk ,d lfØ; dk;ZØe

gS tks gekjs Nk=ksa rFkk ladk; dks ns'k

rFkk fons'k esa vU; vuqla/kku laLFkkvksa

vkSj fo'ofo|ky;ksa ls fo'ks"kKksa ds lkFk

var% fØ;k ds fy, izpqj volj miyC/k

djkrk gSA vius ifjlj esa fof'k"V yksxksa

dks vkdf"kZr djus ds fy, ge okf"kZd

;qok vUos"kdksa dh cSBdksa esa ,ulhch,l dks

iznf'kZr djrs gSaA

djsaxhA lh&lh,,eih ,d lsD'ku 25]

fuykZHk daiuh gS tks izkS|ksfxdh dk

izca/k rFkk fodkl djrh gS] izkS|ksfxdh

izf'k{k.k rFkk izkS|ksfxdh rd igqap

miyC/k djkrh gS vkSj [kkst dks vfHkuork

esa ifjofrZr djus ds fy, mRizsjd

ds :i esa dke djrh gSA lh&lh,,eih

dks tSo izkS|ksfxdh foHkkx ls dkQh

lgk;rk feyrh gSA lh&lh,,eih dh

lqfo/kk,a rFkk leFkZu vU; laLFkkvksa

vkSj m|ksx dks Hkh miyC/k gSaA tSo

foKkuksa esa ,d O;kid vk/kkj okys

laLFkku dh ;g lac)rk] ,d LVse

dksf'kdk vuqla/kku dsanz ds lkFk feydj]

vkSj ,d daiuh tks mPp Lrjh;

izkS|ksfxdh rFkk izf'k{k.k dks le>rh

rFkk laHkkyrh gS] igys gh lqn`


QkbVksdsfedy jsÝsal LVSaMMZt+ vkWQ+ flysfDVM

bf.M;u esfMfluy IykaV~l] [k.M 2 esfMfluy

IykaV~l ;wfuV] bf.M;u dkmaly vkWQ esfMdy

fjlpZ] ubZ fnYyh] 2012

ihoh- ,DlvkbZoh $ 357]15241@#-]

90 ;w- ,l- MkWyj]

bZ&esy % icmrhqds@sansad.nic.in

DokfyVh LVSaMM~Zt+ vkWQ

bf.M;u esfMdy IykaV~l

[k.M 10

esfMfluy IykaV~l ;wfuV] bf.M;u dkmafly vkWQ esfMdy fjlpZ]

ubZ fnYyh] 2012 ihih ,Dl,DlohvkbZ$429] 1860 #i,]

109 ;w,l MkWyj

vkS"k/kh; ikni xzkeh.k Hkkjr esa izkFkfed

LokLF; j{kk ds fy, yksxksa ds eq[; vk/kkj

rks gSa] ijarq gky ds o"kksZa esa 'kgjh {ks=ksa esa

Hkh ikni vk/kkfjr vkS"kf/k;ksa dh yksdfiz;rk

c


ck;ksVsDuksykWtht+ QkWj ,fxzdYpjy fMosyiesaV

izkslhfMaXt+ vkWQ n ,Q+,vks baVjus'kuy

dkUÝsal vkWu ,fxzdYpjy ck;ksVsDuksykWtht+ bu fMosyfiax daVªht+

% vkWI'kUt+ ,.M vkWijP;qfuVht+ bu ØkWIl] QkWjsLVjh boSLVks-

Dde fQ+'kujht+ ,.M ,xzksbaMLVªh Vq Qsl n pSysaftt+ vkWQ QwM

bUlsD;ksfjfV ,.M DykbesaV psat] ,chMhlh 10] 2011www.fao.org/biotech

Leky fctusl bUuksos'ku fjlpZ bfuf'k,fVo

tSo izkS|ksfxdh foHkkx] Hkkjr ljdkj]

CykWd 2] lhthvks dkWEIysDl] yks/kh jksM] ubZ fnYyh 110003

bZesy& sninawe.dbt.nic.in

;g iqLrd ,fxzdYpjy ck;ksVsDuksykWtht+

bu fMosyfiax daVªht+ ¼,chMhlh&10½ dks

lefiZr ,Q+,vks bUVjus'kuy VsfDudy

dkaÝsal ds dk;Z fooj.k dks fu:fir

djrh gS tks 1&4 ekpZ 2010 dks xqvk-

Mytkj] esfDldks esa gqbZ FkhA bl dkaÝsal

dk ,d eq[; mís'; ;g Fkk fd fodkl

'khy ns'kksa esa fofHkUu [kk| vkSj Ñf"k {ks=ksa

ds fxnZ tSo izkS|ksfxfd;ksa ds vuqiz;ksx

dh tkap dh tk,] rkfd vrhr ls lh[kk

tk, vkSj [kk| vlqj{kk] ekSle ifjorZu

rFkk izkÑfrd lalk/ku fuEuhdj.k dh

pqukSfr;ksa dk lkeuk djus ds fy, Hkfo";

ds fodYiksa dh igpku dh tk ldsA

dk;Z fooj.k nks eq[; Hkkxksa esa O;ofLFkr

fd, x, gSaA igys Hkkx esa ,chMhlh &

10 ls igys rS;kj fd, x, ,Q,vks

i`"BHkwfe izys[kksa dh ,d O;kid J`a[kyk ds

lkFk nl v/;k; gSaA fodsafnzr gSa orZeku

fLFkfr ij vkSj Qlyksa] i'kq/ku] ouj{k.k]

ekfRL;dh @ ty Ñf"k ,oa [kk| lalk/

Hkkjrh; tSo izkS|ksfxdh {ks= ds fy,

o"kZ 2005 esa ladfYir] Leky fctusl

bUuksos'ku fjlpZ bfuf'k,fVo ¼,lchvkbZvkjvkbZ½

vkjafHkd pj.k dk vius izdkj

dk ifCyd izkbosV ikVZujf'ki ¼ihihih½

ij dsafnzr igyk miØe FkkA ;w,l ds

vR;ar lQy Leky fctul bUuksos'ku

fjlpZ ¼,lchvkbZvkj½ dk;ZØe ls vusd

fuos'k ysdj] ,lchvkbZvkjvkbZ y?kq

rFkk e/;e daifu;ksa }kjk vfHkuork]

tksf[ke mBkus dh lqfo/kk ds fy, vkSj

futh m|ksx] lkoZtfud laLFkkvksa rFkk

ljdkj dks ,d N= ds varxZr ykus ds

fy, cuk;k x;k gS rkfd Hkkjrh; tSo

izkS|ksfxdh {ks= esa vuqla/kku vkSj vfHkuork

dks vkxs c


The Department of Biotechnology, Govt. of India, University of Wisconsin-Madison (UW) (and partner

universities) and the Indo-US Science and Technology Forum (IUSSTF) are partnering to support the

prestigious Khorana Program for Scholars named in honor of Dr. Har Gobind Khorana, who won the Nobel

Prize in 1968 for his work at the interface of Chemistry and Biology while a member of the UW faculty. The

Khorana Program will provide opportunities to Indian students to undertake research at University of

Wisconsin-Madison and partner universities in Summer 2013 for a period of 10 weeks. A list of UW

partner universities is available at https://www.biochem.wisc.edu/faculty/ansari/khorana_program/

The Khorana Program is envisaged to:

• Provide encouragement to young scholars to

undertake R&D

• Enable students to carry out research at a

premier University in the United States

• Transform research into societal benefits

• Build a seamless scientific community between

India and the United States

vizSy] 2012

For application guidelines refer to:

www.indousstf.org

Department of Biotechnology

Govt. of India

Eligibility:

B.Tech, M.Tech and M.Sc. students currently

enrolled in a recognized institution of higher

education in India in the areas of biotechnology

including agricultural, health and biomedical

sciences.

Scholarship includes:

• Stipend • Accommodation • Airfare

For program information contact:

Dr. Nishritha Bopana

Indo-US Science and Technology Forum (IUSSTF)

12 Hailey Road, Fulbright House,

New Delhi- 110 001

E-mail: scholar@indousstf.org

Application Deadline : 3 DECEMBER 2012

ck;ksVsd U;wt

27


Reader’s Mail

eq>s gky esa ^LikbMj flYd* ij dsafnzr ^ck;ksVsd U;wt+^ dk u;k vad izkIr djus vkSj is ys[k ^^xksbax Qqy ldZy** cgqr

Kkuizn izrhr gqvkA dhV rFkk vir`.k vk/kqfud Ñf"kdkjksa }kjk lnk gh ihM+d ekuk x;k gS tks

jklk;fud ihM+d ukf'k;ksa dk iz;ksx djds mUgsa u"V djus ij tksj nsrs gSa ftlls ekuo vkcknh

ds fy, LokLF; laca/kh tfVyrk,a iSnk gksrh gSaA mudk e/kqeD[kh tSls mi;ksxh dhVksa vkSj cFkqvk

¼psuksiksfM;e ,Yce½ tSls vir`.kksa ij Hkh izfrdwy izHkko iM+rk gS tks Ñf"k tSo fofo/krk vkSj ikfjfLFkfrdh

ra= lsok,a cuk, j[kus ds fy, egRoiw.kZ gSaA v/;;uksa ls irk pyrk gS fd ^vir`.kksa* ds

cht Ñf"k Hkwfe if{k;ksa ds fy, egRoiw.kZ gS vkSj muds iq"i ijkax.kdrkZvksa dh enn djrs gSaA rFkkfi]

tSlk fd ys[kdksa us ladsr fd;k gS] tSfod fu;a=.k ds uke esa fons'kh tkfr;ksa dks lek;ksftr

djrs le; lko/kku jguk egRoiw.kZ gSA bldk myVk izHkko Hkh gks ldrk gS tSls bZ[k ds ihM+dksa

dks jksdus ds fy, vkWLVªsfy;k esa nf{k.k vesfjdk ds bZ[k VhMksa dks lekfo"V djus ls gqvk FkkA

dhfrZeku voLFkh

fLol ,tsalh vkWQ fMosyiesaV ,aM dksvkWijs'ku] ubZ fnYyh

eSa ^ck;ksVsd U;wt+* izdk'ku dh Vhe dks c/kkbZ nsuk pkgwaxk tks foKku dh fo'kky rFkk fofo/k ikBdksa rd ys tkrk gSA izÑfroknh ds

:i esa eSa edM+h dks lnk tky cqurs gq, vkSj bYyh dks viuk I;wik cukrs gq, foLe; ds lkFk ns[krk gwaA edM+h ds js'ke vkSj gekjs

fy, muds mi;ksxksa ds ckjs esa i


s new

s news

ws news news

ews news news ne

news news news news

news news news news

news news news news

news news news news

news news news news

news news news news

news news news news

s news news news news

ws news news news news

ews news news news news

news news news news news

news news news news news

news news news news news

news news news news news

news news news news news

s news news news news news

ws news news news news news

ews news news news news news

news news news news news news

izFke izkS|ksfxdh LVSuQksMZ

bf.M;k ck;ks fMt+kbu izksxzke

ds varxZr LFkkukarfjr

ey vla;e] 'kkSp ;k ey dks fudyus

ls jksdus dh v{kerk ,d uSnkfud

leL;k gS ftldk lkeuk fo'o Hkj ds

ltZuksa vkSj ds;j Vsdjksa dks izk;% djuk

iM+rk gSA ;|fi ey vla;e ,d lkSE;

fLFkfr gS] ijarq blds ifj.kke izk;%

fouk'kdkjh gksrs gSaA ;g] vla;eh jksfx;ksa

dh ns[kHkky ds fy, visf{kr Je lk/kuksa

¼ulZssa] lQkbZ lgk;d] iwfrZ;ka vkSj /kqykbZ

deZpkjh½ ds lkFk] gekjs LokLF;j{kk ra=

ij Hkkjh cks> Mkyrk gSA

izfr;ksxh mRiknksa ds O;kid flagkoyksdu]

cktkj losZ{k.k vkSj varjky

fo'ys"k.k ds ckn LVSuQksMZu bf.M;k

ck;ksfMtkbu izksxzke ds QSykst us ¼Mhch-

news news news news news news

news news news news news news

news news news news news news

news news news news news news

,lchvkbZvkjvkbZ

MhchVh iathf;r Hkkjrh; ykHk ds fy, futh lÙkkvksa @ ,l,ebZ @ daifu;ksa @ LokfeRo QeksZa vkfn ls tSo izkS|ksfxdh ds lHkh {ks=ksa esa vuqla/kku vkSj

fodkl ds fu/kh;u ds fy, izLrko vkeaf=r djrk gSA

,lchvkbZvkjvkbZ dh vuU; fo'ks"krk,a %

vkjaHk gks jgs ;qfuVksa] y?kq ,oa e/;e m|eksa vkSj fdlh vU; futh m|ksx dks leFkZu nsrk gSa ftlds vkj ,.M vks esa deZpkjh 500 ls vf/kd u gksaA

oS/k dYiukvksa ij vk/kkfjr vfHkuorkvksa dh /kkj.kk dk izek.k fn[kkus ds fy, Qst 1 fuf/k nsrk gSA mRikn fodkl ij yf{kr vkj ,.M vks ¼u fd 'kSf{kd

mís'; ds fy,½] ySd & Ldsy izkS|ksfxdh dk fodkl] y?kq Lrj ij izkS|ksfxdh dk ifj"dj.k rFkk oS/khdj.k vkfnA

izfØ;k @ mRikn fodkl] izkS|ksfxdh ds Ldsy & vi] oS/khdj.k rFkk ijh{k.k] vfHkuo vkj ,.M vks ds izn'kZu okf.kT;hdj.k vkfn ds fy, Qst 2 fuf/k nsrk

gSA

ik=rk

fdlh futh lÙkk }kjk lefFkZr fd;k tk ldrk gS ;k la;qDr :i ls vU; futh ;k lkoZtfud Hkkxhnkj ¼fo'o fo|ky; ;k jk"Vªh; laLFkku½ ds lkFkA

daiuh ds U;wure 5 izfr'kr 'ks;j Hkkjrh; ukxfjdksa ds ikl gksaA

m|ksx ds ikl Mh,lvkbZvkj ekU;rk izkIr bu gkml vkj ,.M vks ;wfuV gks ;k vkbZih LokfeRo ¼dkWihjkbV vkfn lfgr½] fodflr ;k mikftZr vkSj

mldk iz;ksx izLrkfor ifj;kstuk ds fy, fd;k tk,xkA

la;qDr tksf[ke rFkk lhfer Hkkxhnkfj;ka ,lchvkbZvkjvkbZ dh lgk;rk ds fy, ik= gksaxh ;fn cukbZ xbZ lÙkk mi;qZDr vis{kkvksa dks iwjk djrh gksA

fdlh vU; tkudkjh ds fy, laidZ djsa % MkW- ¼Jherh½ lqfprk fuukos] oSKkfud ^ih*] tSo izkS|ksfxdh foHkkx] lhthvks ifjlj] yks/kh jksM] ubZ fnYyh &

110003 bZesy % sninawe.dbt@nic.in

vU; fn'kkfunsZ'kksa vkSj tkudkjh ds fy, ns[ksa %

http://www.dbtindia.nic.in ;k http://www.sbiri.nic.in.

vizSy] 2012

news

news n

news news

news news ne

news news news

news news news new

news news news news

news news news news news

news news news news news n

news news news news news news

news news news news news news ne

news news news news news news news

news news news news news news news new

news news news news news news news news

news news news news news news news news n

news news news news news news news news

news news news news news news news news

news news news news news news news news

news news news news news news news news

Vh }kjk ,El rFkk vkbZvkbZVh fnYyh esa

LVSuQksMZ ;wfuoflZVh] ;w,l, ds lg;ksx

ls fu"ikfnr½ ey vla;e dks laHkkyus

ds fy, ,d lk/ku fodflr fd;k gS tks

veks?k] iz;ksx djus esa ljy vkSj de

ykxr dk gSA bl lk/ku esa ,d can ra=

lekfo"V gS tks izHkkoh ey izdkj dk gS

ftldk iz;ksx izf'kf{kr ;k vizf'kf{kr

O;fDr }kjk fd;k tk ldrk gSA ;g

cktkj esa miyC/k izfr;ksxh tSlk ugha gS

vkSj uSnkfud tfVyrkvksa dks O;Dr ugha

djrkA lcls c


news

news ne

news news

news news new

s news news news

ws news news news

ews news news news

news news news news

news news news news

news news news news

news news news news

news news news news

s news news news news

ws news news news news

ews news

ws news news news

ws news news news

ds- fot;jk?kou jkW;y lks;k;Vh ds Qsyks fuokZfpr

ews news n e w s

news news

news news

news news

news news

ews news news

news news news

news news news

news news n e w s

MkW- ds- fot; jk?kou] funs'kd]

tSo foKkuksa dk jk"Vªh; dsanz] VkVk

bafLV~V;wV vkWQ QaMkesaVy fjlpZ]

cSaxykSj esa] Ng varjjk"Vªh; [;kfr

izkIr Hkkjrh; ewy ds oSKkfudksa esa Fks

Patron: M. K. Bhan, Secretary

Department of Biotechnology

Government of India

Editor-in-Chief S Natesh

Editorial Advisory Mohd. Aslam

Committee: Alka Sharma

Anamika Gambhir

M. S. Shashi Kumar

Niloo Srivastava

Sanjay Kalia

Vaishali Panjabi

news

news ne

news news

news news new

news news news

news news news new

news news news news

news news news news news

news news news news news n

news news news news news news

news news news news news news ne

news news news news news news news

news news news news news news news new

news news news news news news news news

news news news news news news news news ne

news news news news news news news news n

news news news news news news news news

news news news news news news news news

news news news news news news news news

news news news news news news news news

news news news news news news news news

tks jkW;y lkslk;Vh] fczVsu dh izeq[k

lkbal vdsMseh dh izfrf"Br Qsyksf'ki

ds fy, pqus x, gSaA

os fo'o ds dqN vR;ar fo[;kr Lrj

ds ukeksa esa 'kkfey gks x, gSa ;Fk

,ycVZ vkbaLVhu] vkbtSd U;wVu vkSj

LVhQu gkWfdaxA jkW;y lkslk;Vh ds

v/;{k] lj ikWy ulZ us dgk Fkk]

^^jkW;y lkslk;Vh dh Qsyksf'ki ds fy,

pqus x, Fks oSKkfud fo'o ds loksZÙke

oSKkfudksa esa gSaA os rstLoh O;fDr;ksa

ds pj.k fpg~uksa dks viuk jgs gSa ;Fkk

U;wVu] MkfoZu vkSj vkbULVhu vkSj

vius chp mudk Lokxr djds eq>s

[kq'kh gks jgh gSA**

foKku esa mRÑ"Vrk dks vius ;ksxnku

ds fy, thou Hkj ds fy, pqus x,

Qsykst esa 80 ls vf/kd ukscsy iqjLdkj

fotsrk 'kkfey gSaA

izks- fot; jk?kou dk o.kZu bl izdkj

fd;k tkrk gS % ^^,d izsjd usrk

tks Hkkjrh; tSfodh esa lQyrkiwoZd

mRÑ"Vrk Hkj jgk gSA**

^^mUgksaus loksZÙke ;qok oSKkfudksa dks

Hkkjr dh vksj vkdf"kZr djrs gq,

ubZ laLFkk,a LFkkfir djus ds fy,

dke fd;k gSA ,d Js"B fodklkRed

vkuqoaf'kdh foK] MªkslksfQyk esa o;Ld

is'kh ds dksf'kdh; rFkk vk.kfod fl)

karksa dks le>us esa muds ;ksxnku dks

O;kid ekU;rk feyh gSA mUgksaus xfr

ds fu;a=.k rFkk fodkl ds v/;;u ds

fy, bu v/;;uksa dks lq#fpiwoZd mu

v/;;uksa ds lkFk la;ksftr fd;k gS

tks raf=dk ra= ds fodkl ij gSa** &

;g jkW;y lkslk;Vh us vius iz'kfLr

i= esa dgk gSA

MkW- fot;jk?kou dks ck;ksVsd U;wt+

bl rkjdh; miyfC/k ds fy, blds

ikBdksa dh vksj ls c/kkbZ nsrk gSA

Department of Biotechnology

Minister of Science & Technology

Government of India

Designed, Produced and Circulated by:

Communication & Outreach Division

Aravali Foundation for Education

Aravali House, 431/D-22, Chattarpur Hills

New Delhi - 110074, India

laiknd

Disclaimer: Views expressed in invited articles are those of the authors and

not necessarily subscribed to, or endorsed by DBT or any other organisation

associated with the publication of Biotech News.

30 ck;ksVsd U;wt [kaM 7 | la- 1-2


fons'kh vuqla/kku laLFkkvksa esa dke dj jgs Hkkjrh; ukxfjdksa ls ^^jkefyax Lokeh jh ,aVªh Qsyksf'ki** ds fy, vkosnu vkeaf=r gSa] tks tSo izkS|ksfxdh

foHkkx ¼Mhchlh½] foKku vkSj izkS|ksfxdh ea=ky;] Hkkjr ljdkj dh ,d jh & ,aVªh ;kstuk gSA

Qsyksf'ki dk mís';

;kstuk dk mís'; fons'kksa esa tSo izkS|ksfxdh ds fofHkUu egRoiw.kZ fo"k;ksa ¼Ñf"k] LokLF; foKku] tSo bathfu;jh] ÅtkZ] i;kZoj.k] tSo & lwpuk foKku

vkSj vU; lacaf/kr {ks=ksa½ esa dke dj jgs vR;ar dq'ky vuqla/kku drkZvksa ¼Hkkjrh; ukxfjdksa½ dks vkdf"kZr djuk gS] mUgsa Hkkjrh; laLFkkvksa esa vkj ,.M

Mh dk ikyu djus ds fy, vkd"kZd ekxZ dh O;oLFkk djdsA

vkosnu djus ds fy, dkSu ik= gSa\

vkosnd ds ikl ih,p- Mh-] ,e- Mh-] ,e- Vsd-] ,e- oh- ,llh dh ;k lerqY; mikf/k gksuh pkfg, vkSj ,d fof'k"V VªSd fjdkWMZ tks izdk'kuksa rFkk

vU; ekU;rkvksa ls izfrfcafcr gksrk gks] fons'kh vuqla/kku iz;ksx'kkykvksa esa de ls de rhu o"kZ ds iksLV MkWDVksjy vuqla/kku vuqHko ds lkFkA dsoy

fons'kksa esa dke dj jgs izR;k'kh ¼Hkkjrh; ukxfjd½ vkosnu djus ds fy, ik= gSaA tks igys gh Hkkjr ykSV pqds gSa vkSj laizfr Hkkjr esa dke dj jgs

gSa] os ik= ugha gSaA

vkosnu dh lekfIr dh frfFk dks 55 o"kZ rd dh vk;q okys vuqla/kkudrkZvksa vkosnu ds fy, ik= gSaA

jkefyax Lokeh Qsyks cuus ds izksRlkgu

;g ,d ofj"B Qsyksf'ki dk;ZØe gS vkSj bls ikus okyksa dks ladk; @ oSKkfud Mh Lrj ds oSKkfudksa ds lerqY; ekuk tk,xkA os v/;kiu @ vuqla/

kku dk vkSj MkWDVksjy @ ,e,l Nk=ksa ds i;Zos{k.k dk dke ys ldrs gSaA

;kstuk esa 75]000 #i, lesfdr ekfld ikfjJfed dk izko/kku gSA blds vfrfjDr Qsykst dks 7]500 @ #i, iz- ek- dk edku fdjk;k HkÙkk fn;k

tkrk gSA ;fn vkfrFks; laLFkku Qsyks dks vkokl miyC/k djkrk gks rks edku fdjk;k HkÙkk ns; ugha gksxkA

Qsyks dks miHkksT; lkexzh y?kq miLdj [kjhnus] varjjk"Vªh; rFkk ?kjsyw ;k=k] tu'kfDr dh fu;qfDr vkSj vuqla/kku izfØ;k ds fØ;kUo;u ds fy, fd,

tkus okys vU; [kpksZa ds y, vuqla/kku @ vkdfLed vuqnku ds :i esa igys o"kZ ds fy, 10-00 yk[k #i, nwljs o"kZ ds fy, 7-50 yk[k #i, vkSj

ckn ds 3 o"kksZa ds fy, 5-00 yk[k #i, fn, tk,axsA MhchVh vkfrFks; laLFkkvksa dks izksRlkfgr djrk gS fd os vius lalk/kuksa fuf/k;ksa ls vius orZeku

ekudksa ds vuqlkj fpfdRlk ykHk] ifjogu HkÙkk] NqV~Vh ;k=k HkÙkk rFkk vU; fgr ykHk oSls gh miyC/k djk,a tSls oSKkfud Mh ds lerqY; Lrj ds

vius deZpkfj;ksa dks nsrs gSaA

Qsykst dks ;g fodYi gS fd ;fn mUgsa fdlh mi;qDr LFkk;h oSKkfud in ij fu;qDr fd;k tk, rks os ;k rks Qsyksf'ki ys ldrs gSa ;k osru osru

ds fy, fodYi nsus okys Qsyks] MhchVh ds iwoZ vuqeksnu ls] vuqla/kku @ vkdfLed vuqnku ysuk tkjh j[k ldrs gSaA

jkefyax Lokeh nh & baVªh Qsyks ns'k esa fdlh Hkh oSKkfud laLFkku @ fo'ofo|ky; esa Qsyksf'ki ys ldrs gSaA ijarq] vkosnu i= vkfrFks; laLFkku ds

l{ke izkf/kdkjh }kjk fof/kor~ izsf"kr fd;k tkuk pkfg,A

Qsyksf'ki izkIr djus okys vuqla/kku izLrko dks iwjk djus ds fy, fdlh Hkh fu/kh;u ,tsalh dks vuqla/kku vuqnku ds fy, vkosnu dj ldrs gSaA ijarq]

lhvks ih,y dks vkfrFks; laLFkk dk LFkk;h deZpkjh gksuk pkfg,A

vkosnu dSls djas

vkosnu i= MhchVh osclkbV ¼www.dbtindia.nic.in½ ls fudkys x, izksQkekZ ij Hkstk tk, tks l{ke izkf/kdkjh }kjk fof/kor Hkstk tk, MkW- ehuk{kh eqa'kh]

funs'kd] tSo izkS|ksfxdh foHkkx] CykWd & 2] 7oka ry lhthvks dkWEIysDl] yks/kh jksM] ubZ fnYyh & 110003 dksA bZ esy % rlsfelloship.dbt@nic.in

vU; tkudkjh ds fy, ns[ksa %

www.dbt.india.nic.in

vizSy] 2012

jkefyax Lokeh jh&,aVªh Qsyksf'ki

I’d love to subscribe to Bi tech News

Name*: Mr./Ms./Dr................................................................................................................................................................................................

Designation/Organisation.....................................................................................................................................................................................

Mailing Address:...................................................................................................................................................................................................

..............................................................City :.......................................................State..........................................Pin

vafre frfFk %

31 fnlacj] 2012

Telephone : (O)..................................................... (R).........................................................E-mail.......................................................................

____________________

Signature of Subscriber

ck;ksVsd U;wt

31


ldZwys”ku izca/kd ¼ck;ksVsd U;wt½

dE;wfuds”ku ,.M vkmVfjp fMfotu

vjkoyh QkmaMs”ku QkWj ,tqds”ku

vjkoyh gkml] 431@Mh&22] NÙkjiqj fgYl

ubZ fnYyh & 110074

ck;ksVsd U;wt dks vkWuykbZu lClØkbZc djus

;k fiNyk vad i

More magazines by this user
Similar magazines