7082 494-00 Lietošanas pamācība - Liebherr

assi.lhg.liebherr.com

7082 494-00 Lietošanas pamācība - Liebherr

Lietošanas pamācība

ledusskapim ar saldētavu, ar “Biofresh” nodalījumu

LV

7082 494-00

CBP/CBPes...6 4205


Ierīces apraksts īsumā

2

Vadības un kontroles elementi, att.A1

Saldētavas nodalījums

1 Temperatūras un regulēšanas displejs ar nA indikatoru, kas norāda uz strāvas

padeves pārtraukumu un saldēšanas kontroli ar visaugstāko temperatūru

2 Temperatūras regulēšanas taustiņi: taustiņs Up = siltāks,

Down = aukstāks, ieteicamais iestatījums: -18 °C

3 Galvenā ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas poga

4 Ja ātrās sasaldēšanas (SuperFrost) taustiņš deg, tad tas ir ieslēgts.

Ātrai svaigu pārtikas produktu saldēšanai

5 Signāla taustiņš brīdinājuma signāla ieslēgšanai

6 Aizslēgs pret bērnu piekļūšanu (ja simbols deg = funkcija ir aktīva,

ledusskapis un saldētava ir nodrošināti pret nevēlamu ieslēgšanu)

Ledusskapja nodalījums

7 Temperatūras un uzstādījumu displejs

8 Temperatūras regulēšanas taustiņi: taustiņs Up = siltāks,

Down = aukstāks, ieteicamais iestatījums: 5 °C

9 Ierīces ieslēgšanas un ledusskapja nodalījuma izslēgšanas poga

bl Ja ātrās dzesēšanas (SuperCool) taustiņš deg, tad tas ir ieslēgts.

Ātrai svaigu pārtikas produktu atdzesēšanai ledusskapja nodalījumā

Gaisa mitruma regulators “BioFresh” atvilktnē, att. A2: rokturis

pa kreisi =sauss, pa labi=mitrs klimats

Pārskats par ierīci un aprīkojumu

Ledusskapja nodalījums, apm. 5 0 C

Rokturi transportēšanai

Vadības un kontroles elementi

Nodalījums sviestam un sieram

Nodalījums olām*

Pārvietojami* plaukti

Iekšējais apgaismojums

Trauki dārzeņiem, salātiem, augļiem

Regulējams pudeļu turētājs*

Plauktiņš lielāka izmēra pudelēm un dzērieniem

Saldētavas nodalījums, apm. -18

Saldēšanas paliktnis”, saldēšanas

akumulators*, trauciņš ledus gabaliņiem*

Atvilktnes

Trauciņš ledus gabaliņiem*

o Atkausēšanas ūdens noteka ladusskapja nodalījumā

BioFresh nodalījums, no 0 līdz 3

Atvilktne sausiem vai iesaiņotiem produktiem

Atvilktne ar gaisa mitruma regulatoru, piemērota salātu,

dārzeņu augļu uzglabāšanai.

C

0 Ventilatora režģis

Plauktiņš pudelēm*

C

Ledusskapja nodalījuma aukstākā vieta, piemērota

produktiem, kas ātri bojājas

Datu plāksnīte, --------------, att.A3

Informācijas sistēma*

Kājiņas, rokturi transportēšanai

* atkarībā no modeļa un aprīkojuma

1 Ierīces nosaukums

2 Tehniskās apkopes

numurs

3 Ierīces numurs

4 Sasaldēšanas jauda

kg/24 stundās

CBP/CBPes...6


Apsveicam Jūs ar jaunas ierīces iegādi! Reizē ar šo pirkumu Jūs izvēlējāties visas priekšrocības, ko sniedz visjaunākā

saldēšana tehnika. Tā garantēs Jums augstu kvalitāti un funkcionalitāti, kalpos ilgi un uzticami.

Šīs ierīces aprīkojums nodrošina īpaši ērtu lietošanu ikdienā un visu funkciju vieglu vadību.

Šī ierīce ir ražota, pielietojot videi nekaitīgas tehnoloģijas un izmantojot otrreizējās izmantošanas izejvielas. Tādējādi Jūs un

mēs kopīgi piedalāmies apkārtējās vides aizsardzībā.

Par visām jaunās ierīces priekšrocībām uzzināsiet, rūpīgi izlasot šajā lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus.

Vēlam Jums patīkamu jaunās ierīces lietošanu!

Saglabājiet šo lietošanas pamācību un iepazīstiniet ar to

arī citus ierīces īpašniekus un lietotājus.

Šī pamācība ir sagatavota vairākiem modeļiem

vienlaicīgi, tādēļ iespējama zināma nesakritība.

Saturs

Lietošanas pamācība Lappuse

Ierīces apraksts īsumā ..................................................... 2

Saturs .............................................................................. 3

Noteikumi ........................................................................ 3

Enerģijas taupība ............................................................ 3

Drošības noteikumi un brīdinājumi ........................................ 4

Utilizācija ......................................................................... 4

Uzstādīšana .................................................................... 4

Pieslēgšana ..................................................................... 4

Lietošanas sākums un kontroles elementi ............................ 5

Ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 5

Temperatūras regulēšana ................................................ 5

Temperatūras indikators .................................................. 5

Brīdinājuma signāls ......................................................... 5

Ātrās atdzesēšanas režīms “SuperCool” ......................... 6

Strāvas pievades pārtraukuma/”FrostControl” indikators . 6

Papildfunkcijas ................................................................ 6

Aizslēgs pret bērnu piekļūšanu .................................. 6

Indikatora degšanas stiprums .................................... 6

temperatūra “BioFresh” nodalījumā. ........................... 6

Ledusskapja nodalījums ....................................................... 7

Pārtikas produktu sašķirošana ........................................ 7

Aprīkojuma maiņa ........................................................... 7

Iekšējais apgaismojums .................................................. 7

“BioFresh” nodalījums ........................................................... 8

Saldētavas nodalījums .......................................................... 9

Ātrās sasaldēšanas režīms “SuperFrost” ........................ 9

Padomi, kā sasaldēt un uzglabāt pārtikas produktus ...... 9

Informācijas sistēma ...................................................... 10

Saldēšanas paliktnis ...................................................... 10

Saldēšanas akumulatori ................................................ 10

Ledus gabaliņu sagatavošana ....................................... 10

Atkausēšana ...................................................................... 11

Tīrīšana ......................................................................... 11

Darbības traucējumi - vai radušās problēmas? ................... 11

Tehniskā apkope un datu plāksnīte ............................... 11

Uzstādīšana un savietošana ar mēbelēm

Ierīces ārējie izmēri ..................................................12-13

Durvju atvēršanas virziena maiņa .............................12-13

Ievietošana virtuves nišā ............................................... 13

CBPCBPes...6

Noteikumi

W Ierīce paredzēta pārtikas produktu atdzesēšanai,

saldēšanai un uzglabāšanai, kā arī ledus gabaliņu

sagatavošanai. To paredzēts lietot sadzīves apstākļos.

Ja ierīce tiek izmantota komercdarbībā, obligāti jāievēro

uzņēmējiem paredzētie lietošanas noteikumi.

W Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām

vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases.

Šīs temperatūras robežas nedrīkst pārsniegt! Klimata

klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu

plāksnītē. Izskaidrojums:

Klimata klase ir aprēķināta

_______________________________________________

atbilstoši vides temperatūrai

SN no +10 °C līdz +32 °C

N no +16 °C līdz +32 °C

ST no +18 °C līdz +38 °C

T no +18 °C līdz +43 °C

- Saldēšanas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts.

- Ierīce atbilst speciālajiem drošības noteikumiem, kā arī ES

direktīvu 73/23/EEK un 89/336/EEK prasībām.

Padomi, kā taupīt enerģiju

W Centieties nenosegt ventilācijas atveres.

W Ierīces durvis turiet atvērtas pēc iespējas īsāku laiku.

W Sašķirojiet uzglabājamos pārtikas produktus. Ievērojiet

norādītos produktu uzglabāšanas termiņus.

W Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un

apklātus, lai novērstu sarmas veidošanos.

W Siltus ēdienus vispirms atdzesējiet līdz istabas

temperatūrai un tikai tad lieciet ierīcē.

W Sasaldētus produktus atkausējiet ledusskapja nodalījumā.

W Saldētavas nodalījumu atkausējiet, ja izveidojusies biezāka

apledojuma kārta. Tas ļaus uzlabot aukstuma cirkulāciju un

patērēt mazāk enerģijas.

W Ja ierīce sabojājusies, turiet tās durvis aizvērtas. Tad

aukstuma zudumi būs mazāki, un produkti ilgāk saglabās

savu kvalitāti.

3

§

!

LV


Drošības noteikumi un brīdinājumi

Utilizēšana

Iepakojums ir izgatavots no otrreizējās izmantošanas

izejvielām.

- Gofrkartons/Kartons

- Formu daļas - no putu polistirola

- Plēves no polietilēna.

- Stiprinājuma lentes - no polipropilēnaNeļaujiet bērniem rotaļāties ar iesaiņojamo materiālu

- rotaļājoties ar plēvi, tie var nosmakt!

Iesaiņojamo materiālu lūdzam nogādāt tuvākajā oficiālajā

atkritumu savākšanas un pārstrādes punktā.

Kad ierīce ir nolietojusies: daudzi materiāli, no kā veidotas tās

sastāvdaļas, ir derīgi atkārtotai izmantošanai, tādēļ nolietotā ierīce

jāizmet atsevišķi no nešķirotajiem atkritumiem.

• Savu laiku nokalpojusī ierīce nekavējoties jāpadara nepieejama

lietošanai. jāizrauj kontaktdakša no kontaktligzdas, pēc tam

jānogriež vads un jānobloķē aizvēršanas aizslēgs, lai bērni

rotaļājoties ierīcē nejauši neieslēgtos.

• Pievērsiet uzmanību tam, lai aizvešanas laikā netiktu bojāta

nolietotās ierīces dzesēšanas līdzekļa cirkulācijas sistēma.

• Precīzi dati par ierīcē lietoto saldēšanas aģentu norādīti datu

plāksnītē.

• Nolietotu ierīču utilizācija jāveic speciālistiem un tā jāveic

atbilstoši attiecīgajā vietā spēkā esošajiem priekšrakstiem un

likumiem.

Tehniskās drošības līdzekļi

W Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu cilvēkiem vai

priekšmetiem, ierīci drīkst transportēt tikai iesaiņotā veidā

un tā jāuzstāda ne mazāk kā divām personām.

W Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents 600a ir videi

nekaitīgs, taču ugunsnedrošs.

W Nepieļaujiet saldēšanas sistēmas caurulīšu sabojāšanu.

Izplūdis saldēšanas aģents var izraisīt acu savainojumus

vai aizdegties.

W Ja izplūdis saldēšanas aģents, pārvietojiet tālāk no šīs

vietas uguni vai iespējamos aizdegšanās avotus, atslēdziet

kontaktdakšu no tīkla un kārtīgi izvēdiniet telpu.

W Ja ierīcei nodarīti bojājumi, nekavējoties, pirms tās

ieslēgšanas, sazinieties ar piegādātāju.

W Lai nodrošinātu ierīces drošu lietošanu, tā jāuzstāda un

jāpieslēdz, stingri ievērojot lietošanas pamācību.

W Ja ierīce sabojājusies, tā jāatvieno no elektrotīkla: izraujiet

kontaktdakšu no kontaktligzdas (nekādā ziņā neraujiet aiz

vada) vai izslēdziet (izskrūvējiet) drošinātājus.

W Ierīci remontēt vai izmaiņas tās uzbūvē drīkst veikt

tikai tehniskās apkopes speciālists. Pretējā gadījumā

ierīces lietotājs var gūt nopietnus savainojumus. Šis

nosacījums attiecas arī uz strāvas vada nomaiņu.

Drošības līdzekļi lietošanas laikā

W Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas vai aerosola

baloniņus ar vielām, kas deg vai izplešas, piem., butānu,

propānu, pentānu u. tml. Ja šādas gāzes izplūst, tās var

aizdegties no ierīces elektriskajām daļām. Šādas vielas

atpazīsiet pēc norādēm par saturu vai atklātas liesmas

simbola uz baloniņa.

W Augstas koncentrācijas alkoholu uzglabājiet tikai cieši

aizvērtā traukā ar korķīti uz augšu.

W Ierīces iekšpusē nelietojiet atvērtu liesmu vai aizdegšanās

avotus.

W Ierīces iekšpusē nelietojiet elektroierīces (piem., žāvēšanas,

sildīšanas ierīces, ledus ģeneratorus u. tml.)

W Ierīces cokolu, atvilktnes, durvis utt. neizmantojiet kā

pakāpienus vai balstus.

4

W Šī ierīce nav paredzēta personām (arī bērniem) ar

fiziskiem, sensoriem vai personības traucējumiem vai

personām, kurām nav pietiekoša pieredze un zināšanas,

t.i., tās par ierīces lietošanu instruēja vai sākumā

uzraudzīja personas, kas atbildīgas par to drošību. Bērnus

nedrīkst atstāt bez uzraudzības, lai nodrošinātu, ka tie

nerotaļājas ar ierīci.

W Izvairieties no ilgstošas saskares ar aukstām virsmām vai

dzesēšanas/saldēšanas produktiem. Tas var izraisīt sāpes,

padarīt locekļus nejūtīgus un radīt apsaldējumus. Ilgākai

ilgstošai saskarei lietojietm tam paredzētos drošības

līdzekļus, piemēram, cimdus.

W Pēc saldējuma, it īpaši augļūdeņu saldējuma, vai ledus

gabaliņu izņemšanas no saldētavas nelietojiet tos uzturā

uzreiz un pārāk aukstus. Zemās temperatūras dēļ pastāv

iespēja gūt apsaldējumus.

W Nelietojiet uzturā produktus, kuru derīguma termiņš ir

beidzies, citādi varat saindēties ar pārtiku.

Uzstādīšana

W Uzstādot/iebūvējot ierīci paredzētajā vietā, sekojiet, lai

netiktu sabojātas saldēšanas sistēmas caurulītes.

W Saskaņā ar standartu EN 378, Jūsu iegādātās ierīces

uzstādīšanas vietā jāparedz 1 m3 uz katriem 8 g

saldēšanas aģenta R 600a, lai aģenta cirkulācijas sistēmas

bojājuma gadījumā ierīces atrašanās vietā neveidotos

ugunsnedrošs gāzu un gaisa maisījums. Saldēšanas

aģenta daudzums norādīts datu plāksnītē ierīces iekšpusē.

W Nenovietojiet ierīci vietā, kas nav pasargāta no tiešajiem

saules stariem, atrodas tuvu plītij, radiatoriem u. tml., ne arī

vietās, kur uzkrājas mitrums vai kur var uzšļakstīties ūdens.

W Ievietojot ierīci nišā, ar komplektā iekļauto 10. numura

uzgriežņu atslēgu noregulējiet tās kājiņas, lai ierīce stāvētu

stabili.

W Nenosedziet ventilācijas atveres. Centieties

vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju!

Sīkāku informāciju atradīsiet sadaļā par

uzstādīšanu un savietošanu ar mēbelēm.

W Nenovietojiet uz ierīces aparātus, kas izdala

siltumu, piem., mikroviļņu krāsni, tosteri u. tml.!

W Noņemiet visus transportēšanai paredzētos

piederumus,

- noņemiet līmlenti vai starplikas* no plauktiņiem un

izvietojiet tos vēlamajos attālumos.

- noņemiet visas aizsargplēves: no dekoratīvajām apmalēm,

priekšējām un sānu sieniņām*.

Pieslēgšana

Strāvas veidam (maiņstrāvai) un spriegumam

ierīces uzstādīšanas vietā jāsakrīt ar to, kas norādīts datu

plāksnītē. Tā atrodas ierīces iekšpusē pa kreisi, att. A.

W Ierīci drīkst pieslēgt tikai kontaktligzdai, kas

ir iezemēta un ierīkota saskaņā ar noteiktajām

prasībām.

W Obligāti izmantojiet 10 A vai jaudīgāku drošinātāju;

kontaktligzdai jāatrodas aiz ierīces aizmugures sieniņas un

jābūt viegli pieejamai.

W Ierīci nedrīkst pieslēgt strāvai kopā ar citām ierīcēm,

izmantojot pagarinātāju, jo šādi var notikt pārkaršana.

W Notinot strāvas vadu no ierīces aizmugures sieniņas,

noņemiet vada turētāju, lai izvairītos no vibrācijas trokšņa.

CBP/CBPes...6


Lietošanas sākums un kontroles elementi

Pirms ierīces lietošanas sākuma ieteicams to iztīrīt. Par to sīkāk

lasiet sadaļā “Tīrīšana”.

Pirms ievietojat produktus ledusskapī pirmo reizi, paturiet to ieslēgtu

apmēram 2 stundas. Produktus ievietojiet tikai tad, kad indikators

rādīs vismaz -18 °C temperatūru.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ar centrālo ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 3 jūs vienmēr

varat. Visu ierīciieslēgtvaiizslēgt gan saldētavas, gan

ledusskapja nodalījumu.

W Ieslēgšana: Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 3 vai

9, lai iedegtos/sāktu mirgot temperatūras indikatori.

- Ledusskapis ar “BioFresh”nodalījumu: Iekšējais

apgaismojums deg, kad durvis ir atvērtas.

- Saldētavā: Kad ierīce nesen sākta lietot vai vēl ir silta,

saldētavas nodalījuma indikatorā redzamas svītras, kamēr tiek

sasniegta temperatūra zem 0 °C.

W Ieslēgšana: Centrālo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 turiet

nospiestu apm. 1 sekundi, līdz nodzisīs temperatūras indikatori.

W Ja vēlaties izslēgt tikai ledusskapja/”BioFresh” nodalījumu

(saldētava paliek ieslēgta - piem., atvaļinājuma laikā), piespiediet

Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu 9, lai nodzistu ledusskapja

nodalījuma temperatūras indikators 7 un izslēgtos iekšējais

apgaismojums. Saldētavas temperatūras indikatoram 1

jādeg.

Temperatūras regulēšana

Ierīce sērijveidā ir noregulēta darbam normālā režīmā. Ledusskapja

nodalījumā ieteicamā temperatūra ir +5 °C, saldētavā ieteicamā

temperatūra ir -18 °C.

Temperatūras pazemināšana (aukstāks): piespiediet “Down”pogu

kreisajā pusē - ledusskapja nodalījumam: 8, labajā pusē

- saldētavai: 2.

Temperatūras paaugstināšana (siltāks): Piespiediet”Up” pogu.

- Uzstādījumu izvēles laikā temperatūras indikatoramjāmirgo.

- Pirmo reizi piespiežot temperatūras uzstādīšanas pogu,

indikators rāda pēdējo uzstādīto temperatūru(t. i.,vajadzīgo

vērtību).

- Atkārtoti uz īsu brīdi nospiežot pogu, temperatūra mainās

ik pa 1 °C; turot pogu nospiestu ilgāk, temperatūra mainās

nepārtraukti.

- Apmēram 5 sek. pēc pogas pēdējās nospiešanas reizes

elektronika automātiski pārslēdzas un tiek rādīta faktiskā

temperatūra saldētavas un ledusskapja nodalījumā

(t. i., īstā vērtība).

Temperatūru var uzstādīt

W Ledusskapja nodalījumā: no 9 °C līdz 4 °C,

W Saldētavā: no -14 °C līdz -28 °C.

Viszemākā temperatūra ir atkarīga no ledusskapja atrašanās

vietas. Ja vides temperatūra ir augsta, ne vienmēr iespējams

sasniegt ledusskapja viszemāko temperatūru.

CBPCBPes...6

* atkarībā no modeļa un aprīkojuma

W “BioFresh” nodalījumā temperatūra tiek regulēta

automātiski , starp 0 un 3°C.

Ja vēlaties uzstādīt augstāku vai zemāku temperatūru,

piem., zivju uzglabāšanai, jūs varat mainīt temperatūras

uzstādījumu “BioFresh” nodalījumā. Sīkāka informācija par

to sniegta sadaļā “Papildfunkcijas”.

Temperatūras indikators

Ierīcei darbojoties normālajā režīmā, tiek rādīta:

- vidējā temperatūra ledusskapja nodalījumā 7 un

- visaugstākā temperatūra saldētavā 1.

Indikators mirgo, ja tiek

- mainīti temperatūras uzstādījumi vai

- temperatūra paaugstinās par dažiem grādiem un indikators

rāda, ka veidojas aukstuma zudumi. Tas var notikt, piem.,

pēc svaigu, “siltu” produktu ievietošanas, vai arī pēc

sasaldējamo produktu izņemšanas vai pārvietošanas,

iekšpusē nokļūstot siltajam gaisam. Pēc produktu

pārvietošanas elektronika automātiski atjauno temperatūru

atbilstoši pēdējam veiktajam uzstādījumam. Īslaicīgas

temperatūras izmaiņas neietekmē saldējamos produktus.

W Ja redzat rādījumu no “F 1” līdz “F 5”, tas nozīmē, ierīce

ir bojāta. Šādā gadījumā lūdzam sazināties ar tehniskās

apkopes nodaļu un paziņot rādāmo lielumu. Tas palīdzēs

apkopes speciālistiem ātri un efektīvi novērst defektus.

Brīdinājuma signāls

Brīdinājuma signāls palīdzēs jums pasargāt saldējamos

produktus un taupīt enerģiju.

W Brīdinājuma skaņas signāls izslēgsies pēc signāla

pogas piespiešanas 5,

- automātiski, kad būs atjaunota pietiekama uzglabāšanas

temperatūra.

Tas ieslēdzas ikreiz, kad

- temperatūra saldētavā nav pietiekami zema (atkarībā no

tā, kāda temperatūra ir uzstādīta). Vienlaicīgi sāk mirgot

temperatūras indikators.

- ierīcē ielikti silti svaigie produkti,

- produktus pārvietojot vai izņemot, iekšpusē nokļūst pārāk

daudz siltā gaisa no telpas.

Temperatūras indikators mirgo tik ilgi, kamēr atjaunosies

normālais režīms.

5

LV


Lietošanas sākums un kontroles elementi

Ātrās atdzesēšanas režīms “SuperCool”

Kad ir uzstādīts ātrās atdzesēšanas režīms, ledusskapja

nodalījums darbojas ar vislielāko atdzesēšanas jaudu.

Šī funkcija ir īpaši ieteicama, ja jums pēc iespējas ātrāk

jāatvēsina liels daudzums pārtikas, dzērienu, svaigi

sagatavotu kūku vai ēdienu.

W Ieslēgšana: Īsi piespiediet “SuperCool” pogu bl, lai tā

iedegtos.

Temperatūra ledusskapja nodalījumā nokritīs līdz

viszemākajam līmenim.

Piezîme: “SuperCool” režīmā ierīce patērē vairāk enerģijas.

Apmēram pēc 6 stundām elektronika automātiski

pārslēgs ierīci atpakaļ uz parasto enerģijas taupības

režīmu.

Ja vajadzīgs, ātrās dzesēšanas režīmu “SuperCool” varat

izslēgt ātrāk.

W Izslēgšana: atkal īsi piespiediet pogu, lai tā nodzistu.

Strāvas pievades pārtraukuma/

”FrostControl” indikators

Ja iedegas šis indikators , tas nozīmē, ka:

temperatūra saldētavā kļuvusi pārāk augsta sakarā

ar strāvas pievades pārtraukumu pēdējo stundu vai

dienu laikā.

W Ja indikatora degšanas laikā piespiedīsiet brīdinājuma

taustiņu 5, indikators parādīs visaugstāko temperatūru,

kas tika sasniegta sakarā ar strāvas pievades pārtraukumu.

Atkarībā no sasilšanas vai pat atkušanas pakāpes, Jums

vajadzētu pārbaudīt produktu kvalitāti un izlemt par to

turpmāku izmantošanu!

- Šī “visaugstākā temperatūra” tiek rādīta apmēram vienu

minūti. Pēc tam elektronika atkal sāk rādīt faktisko

temperatūru saldētavā. Atkārtoti piespiežot brīdinājuma

pogu, “augstākās temperatūras” rādījumu var izdzēst ātrāk.

Pēc strāvas pievades pārtraukuma beigām ledusskapis atsāk

darboties pēdējās uzstādītās temperatūras režīmā.

6

Papildfunkcijas

Izmantojot uzstādījumu režīmu, jūs varat lietot aizslēgu pret

bērnu piekļūšanu, mainīt indikatora degšanas stiprumu*

un nedaudz pazemināt vai paaugstināt temperatūru

“BioFresh” nodalījumā.

Uzstādījumu režīma aktivizēšana:

W Apmēram 5 sek. paturiet nospiestu “SuperFrost” pogu,

lai tā sāktu mirgot un displejā parādītos simbols c. Tas

nozīmē, ka ir aktivizēts aizslēgs pret bērnu piekļūšanu.

Piezīme: Katras maināmās vērtības rādījums mirgo.

W Spiežot pogas “Up” vai “Down”, izvēlieties vajadzīgo

funkciju:

c = Aizslēgs pret bērnu piekļūšanu,

h = indikatora degšanas stiprums vai

b = temperatūra “BioFresh” nodalījumā.

W Īsi piespiežot “SuperFrost” pogu, izvēlieties/apstipriniet

vajadzīgo funkciju:

• Izmantojot c = aizslēgu pret bērnu

piekļūšanu, piespiežot taustiņu Up/Down

c1 aizslēgs pret bērnu piekļūšanu ir aktivizēts

vai c0 aizslēgs pret bērnu piekļūšanu ir izslēgts,

to var izvēlēties un apstiprināt ar taustiņu SuperFrost.

Ja deg simbols 6, aizslēgs pret bērnu piekļūšanu ir

aktivizēts.

• Izmantojot h = gaismas stiprumu , piespiežot

taustiņu Up/Down

h1= minimālais līdz

h5 = maksimālais gaismas stiprums , to var

izv\elēties un apstiprināt ar taustiņu Superfrost.

• b = BioFresh temperatūrai, piespiežot

taustiņu Up/Down, var izvēlēties starp

b1= aukstāko līdz

b9 = siltāko intervāla vērtību un

apstiprināt to ar taustiņu Superfrost.

Izmainītā BioFresh temperatūra pamazām iestatās uz

jauno vērtību.

Piezīme: b5= sākotnējais uzstādījums Temperatūru

mainot uz zemāku, no b4 līdz b1, tā var nokrist zemāk

par nulli un produkti BioFresh nodalījumā var nedaudz

sasalt.

Iziešana no uzstādījumu režīma:

W Spiežot pogas “On/Off”, aizvērsiet uzstādījumu režīmu;

pēc 2 min. elektronika automātiski ieslēgsies.

- Ierīce atsāks darboties normālajā režīmā.

CBP/CBPes...6


Ledusskapja nodalījums

Ledusskapja nodalījumā:

1 Sviests, siers

2 Olas

3 Kārbas, dzērieni, pudeles

4 Konservi

5 Ceptie izstrādājumi

6 Piena produkti

7 Dienvidu augļi, pret aukstumu nenoturīgie dārzeņi

“BioFresh” nodalījums:

8 Gaļas izstrādājumi, desas, zivis, gatavie ēdieni

9 Salāti, augļi, dārzeņi, sīkāku informāciju atradīsiet

sadaļā “BioFresh” nodalījums”

CBPCBPes...6

* atkarībā no modeļa un aprīkojuma

Pārtikas produktu sašķirošana

Dabīgās gaisa cirkulācijas dēļ nodalījuma plauktos veidojas

zonas ar atšķirīgu temperatūru, kurās ir ērti glabāt dažādus

pārtikas produktus. Visaukstākā zona ir tieši virs dārzeņu

traukiem un pie aizmugures sieniņas (šeit ieteicams uzglabāt,

piem., gaļas izstrādājumus, desas). Savukārt, vissiltākā vieta

ir nodalījuma augšdaļas priekšpusē un durvīs (ērti uzglabāt,

piem., sviestu un sieru). Tādēļ produktus ieteicams izvietot tā,

kā parādīts “Izvietojuma paraugā”, att.B.

Padomi, kā atdzesēt produktus

- Uzglabājiet pārtikas produktus tā, lai gaiss varētu brīvi

cirkulēt. Nelieciet tos pārāk tuvu citu citam. Neaizsedziet

ventilatora režģi* aizmugures sieniņā - tas ir svarīgi, lai

tiktu sasniegta vajadzīgā saldēšanas jauda.

- Produktus, kuri viegli zaudē garšu vai uzsūc smaržas, kā arī

šķidrumus vienmēr turiet noslēgtos traukos vai pārklātus.

- Pārtikas produktus, kuri izdala lielāku daudzumu etilēna gāzu

vai kuri ir uzņēmīgi pret šīm gāzēm, piem., augļus, dārzeņus

un salātus, vienmēr uzglabājiet atsevišķi vai iesaiņotus, lai

to derīguma termiņš nekļūtu īsāks; piemēram, neuzglabājiet

tomātus blakus kivi vai kāpostiem.

Aprīkojuma maiņa

Pēc vajadzības varat mainīt plauktu un durvju plauktiņu

augstumu.

W Durvju plauktiņu pārvietošana, att. C: Paceliet durvju

plauktiņus, pavelkot uz priekšu un apgrieztā secībā ievietojiet

no jauna.

W Pārvietojot pudeļu turētāju, nodrošināsities pret pudeļu

izkrišanu ierīces durvju atvēršanas laikā. To varat izdarīt,

paņemot turētāju aiz plastmasas roktura.

W Plauktu pārvietošana, att. D:

Paceliet tos, pavelciet uz priekšu un izņemiet.

Plauktus vienmēr ievietojiet ar izliekto pusi uz augšu, lai tie

atdurtos pret ierīces aizmugures sieniņu, citādi produkti var

pie tās piesalt.

- Stikla plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nevēlamu

izvilkšanu.

W Ja nepieciešams uzglabāt liela izmēra pudeles, traukus,

- nedaudz paceliet stikla plaukta* priekšējo pusi un uzmanīgi

iestumiet to zem aizmugures puses, līdz drošības slēgi

nofiksēsies paredzētajos caurumiņos, att. E1.

W Izmantojot plauktu pudelēm*, att. E2 iegūsiet papildus vietu

dzērienu atvēsināšanai. Pudeļu augstums - līdz 300 mm.

W Lai iegūtu papildus vietu ierīcē, varat izņemt dārzeņu trauku

7, att. B.

Iekšējais apgaismojums

izslēdzas apm. pēc 15 minūtēm, ja ierīces durvis ir atvērtas. Ja

atverat durvis uz īsu brīdi, un apgaismojums neieslēdzas, bet

iedegas indikators, iespējams, ka izdegusi spuldzīte.

Spuldzītes nomaiņa:

W Spuldzītes parametri: maks. jauda 25 W, elektrostrāvas

veidam un spriegumam jāsakrīt ar to, kas norādīts datu

plāksnītē. Izmantojiet tikai vienāda gabarīta spuldzes,

patronas tips: E 14.

W Ierīces izslēgšana: Atvienojiet kontaktdakšu no

kontaktligzdas vai izslēdziet (izskrūvējiet) drošinātājus.

W Sānos saspiediet spuldzītes korpusu 1, kā parādīts att. F1,

un no aizmugures to noņemiet 2.

W Nomainiet spuldzīti, kā parādīts att. F2.

W Aizmugures daļu ievietojiet korpusā un nostipriniet tā sānu

malas.

7

LV


8

“BioFresh” nodalījums

“BioFresh” nodalījumā dažādi svaigie pārtikas produkti

var saglabāt savu kvalitāti pat trīs reizes ilgāku laiku nekā

parastajā dzesēšanas režīmā. Tas ļauj uzglabāt lielākus

svaigo pārtikas produktu krājumus. Produkti labāk saglabās

savu garšu, svaigumu, īpašības un uzturvērtību (vitamīnu

daudzumu, C un B grupas vitamīnus). Samazināsies dārzeņu

un augļu mizošanas atkritumu daudzums, dārzeņi un augļi

zaudēs mazāk svara. Līdz ar to uzturā lietosiet vairāk svaigo,

dabisko produktu. Automātiski regulētā uzglabāšanas

temperatūra pastāvīgi ir starp 0 un 3 °C, bet stabilais gaisa

mitrums ļauj nodrošināt optimālos uzglabāšanas apstākļus

dažādiem produktiem.

Augšējā atvilktne

ir piemērota sausu vai iesaiņotu produktu (piem., piena

produktu, gaļas zivju, desu) uzglabāšanai. Tajā pārsvarā ir

sauss uzglabāšanas klimats.

Regulējamā atvilktne

ir piemērota salātu, dārzeņu augļu uzglabāšanai, uzstādot

tajā “mitra gaisa” režīmu. Ja atvilktne ir pietiekami piepildīta,

izveidojas noturīgi mitrs klimats, kurā maksimālais gaisa

mitrus sasniedz 90 %.

Atkarībā no nepieciešamības, Jūs šo atvilktni varat izmantot,

pēc saviem ieskatiem uzstādot tajā sausu vai vēsu klimatu.

Mitruma regulēšana, att. A2:

W “sauss”: mazo rokturi - ar mitruma

simbolu pavirziet pa kreisi. Ievietojiet

produktus, kas piemēroti uzglabāšanai

sausā klimatā.

W “mitrs”: augsts relatīvais gaisa mitrums,

līdz pat 90 %, lielo rokturi- ar mitruma

simbolu pavirziet līdz galam pa labi. Ērti uzglabāt

neiesaiņotus produktus ar augstu mitruma procentu (piem.,

svaigos lapu salātus).

Piezīme:

W Gaisa mitrums atvilktnē ir atkarīgs no ievietoto produktu

mitruma daudzuma un no tā, cik bieži atvilktne tiek izvilkta.

W Pērkot pārtikas produktus, pievērsiet uzmanību to

svaiguma pakāpei. No pārtikas produktu svaiguma

pakāpes un kvalitātes ir atkarīgs to uzglabāšanas ilgums.

W Neiesaiņotus dzīvnieku un augu izcelsmes produktus

uzglabājiet atsevišķi, sašķirotus pa atvilktnēm. Ja vietas

trūkuma dēļ tos nākas uzglabāt kopā, tad turiet tos

iesaiņotus! Nepieļaujiet dažādu veidu gaļas produktu

saskari, vienmēr nodaliet tos un glabājiet atsevišķi

iesaiņotus. Tā izvairīsities no gaļas priekšlaicīgas

sabojāšanās baktēriju iedarbības dēļ.

W Ievērojiet, ka pārtikas produkti ar lielu olbaltumvielu saturu

bojājas ātrāk. Tas nozīmē, ka moluski un vēžveidīgie

bojājas ātrāk nekā zivis, bet zivis – ātrāk nekā gaļa.

W Kādu laiku pirms lietošanas izņemiet pārtikas produktus no

atvilktnēm. Tikai pēc sasilšanas līdz istabas temperatūrai

būs nosakāma to smarža un garša, pastiprināsies citas

īpašības.

W Uzglabāšanai “BioFresh” nodalījumā nav piemēroti:

pret aukstumu nenoturīgi dārzeņi (gurķi, paprika,

baklažāni, avokado, pusgatavi tomāti, pupiņas, cukini), visi

pret aukstumu nenoturīgie dienvidu augļi.

Aptuvenais ilgums

produktu uzglabāšanai “BioFresh” nodalījumā:

Uzglabājot “sausā” veidā

Sviests līdz 30 dienām

Mīkstais siers līdz 30 dienām

Svaigais piens līdz 7 dienām

Desa, sagriezta gaļa līdz 7 dienām

Zivis līdz 4 dienām

Moluski līdz 3 dienām

Putnu gaļa līdz 5 dienām

Cūkgaļa

lielākās porcijās līdz 7 dienām

sīki sagriezta līdz 5 dienām

Liellopu gaļa līdz 7 dienām

Medījumi līdz 7 dienām

Uzglabājot “mitrā” veidā

Dārzeņi, salāti

Artišoki līdz 21 dienām

Selerijas līdz 30 dienām

Ziedkāposti līdz 21 dienām

Brokoļi līdz 14 dienām

Cigoriņi līdz 30 dienām

Ķīnas kāposti līdz 14 dienām

Aisberga salāti, salātu cigoriņi, līdz 21 dienām

Zirņi līdz 10 dienām

Fenheļi līdz 21 dienām

Lapu kāposti līdz 14 dienām

Burkāni līdz 150 dienām

Ķiploki līdz 180 dienām

Kolrābji līdz 14 dienām

Galviņkāposti līdz 180 dienām

Galviņsalāti līdz 10 dienām

Garšaugi līdz 30 dienām

Puravi līdz 60 dienām

Sīpolloki līdz 7 dienām

Sēnes līdz 7 dienām

Sarkanie kāposti līdz 21 dienām

Redīsi līdz 14 dienām

Briseles kāposti līdz 30 dienām

Sparģeļi līdz 14 dienām

Spināti līdz 7 dienām

Virziņkāposti līdz 60 dienām

Augļi

Aprikozes līdz 14 dienām

Āboli līdz 180 dienām

Bumbieri līdz 120 dienām

Kazenes līdz 8 dienām

Dateles (svaigas) līdz 60 dienām

Zemenes līdz 5 dienām

Vīģes (svaigas) līdz 7 dienām

Mellenes līdz 14 dienām

Avenes līdz 5 dienām

Jāņogas līdz 21 dienām

Ķirši līdz 14 dienām

Kivi līdz 120 dienām

Firziķi līdz 30 dienām

Plūmes līdz 21 dienām

Cidonijas līdz 90 dienām

Rabarberi līdz 21 dienām

Ērkšķogas līdz 21 dienām

Vīnogas līdz 90 dienām

CBP/CBPes...6


Saldētavas nodalījums

Ātrās sasaldēšanas režīms “SuperFrost”

Svaigie pārtikas produkti pēc iespējas ātrāk jāsasaldē,

nedrīkst pieļaut šo produktu temperatūras paaugstināšanos.

Šim nolūkam paredzēta “SuperFrost” ātrās sasaldēšanas

ierīce. Šādi vislabāk saglabājas sasaldēto produktu

uzturvērtība, izskats un garša.

W Svaigu pārtikas produktu daudzums kg, kurus var sasaldēt

24 st. laikā, norādīts datu plāksnītes tabulā “Sasaldēšanas

jauda, kg/24 stundās”,att. A3, poz. 4. Šis maksimālais

produktu daudzums atšķiras atkarībā no modeļa un klimata

klases.

Sasaldēšana “SuperFrost” režīmā

W Īsi piespiediet “SuperFrost” pogu 4, lai tā iedegtos.

Temperatūra saldētavā samazinās, ierīce darbojas

ar maksimālo jaudu.

W Ja vēlaties sasaldēt nelielu produktu daudzumu, pagaidiet

apm. 6 stundas (šī laika parasti pietiek). Lai sasaldētu

maksimālo produktu daudzumu (tas norādīts datu

plāksnītē, punktā “Sasaldēšanas jauda”), pagaidiet 24

stundas.

W Pēc tam ielieciet sasaldējamos produktus, galvenokārt

apakšējos nodalījumos.

Ja vēlaties sasaldēt maksimālo produktu daudzumu,

lieciet tos saldētavā iesaiņotā veidā un nevis atvilktnēs,

bet tieši uz saldēšanas plātnēmun pēc pabeigtas

saldēšanas ievietojiet atvilknēs!

- “SuperFrost” režīms izslēdzas automātiski. Atkarībā no

produktu daudzuma, režīms izslēdzas pēc 30-65 stundām.

Kad sasaldēšana ir pabeigta - “SuperFrost” poga ir

nodzisusi, - ierīce atsāk darboties normālajā enerģijas

taupības režīmā.

Piezîme: “SuperFrost” režīms nav jāieslēdz, ja:

- saldētavā liekat jau sasaldētus produktus,

- katru dienu sasaldējat apm. līdz 2 kg svaigu pārtikas

produktu.

Padomi, kā sasaldēt un uzglabāt pārtikas

produktus

W Sasaldēšanas piemēroti produkti ir: Gaļa, medījumi,

putnu gaļa, svaigas zivis, dārzeņi, augļi, piena produkti,

maize, ceptie izstrādājumi, gatavie ēdieni.

Sasaldēšanai nav piemēroti: galviņkāposti, rutki,

vīnogas, nesagriezti āboli un bumbieri, trekna gaļa.

W Produktu iesaiņošanai izmantojiet parastos saldēšanas

maisiņus, kā arī plastmasas, metāla vai alumīnija

daudzreizējās lietošanas traukus.

W Saldētavā ievietotie svaigie produkti nedrīkst saskarties ar

jau sasaldētajiem. Lai produkti nesasaltu kopā, sekojiet, lai

to iesaiņojums, ievietojot ierīcē, būtu sauss.

W Uz sasaldējamo produktu iesaiņojuma atzīmējiet

sasaldēšanas datumu un produktu sastāvu, lai neciestu

produktu kvalitāte.

W Pārtikas produktus, kurus sasaldējat paši, vienmēr

sadaliet tādās porcijās, kādas būs ērti izmantot ēdiena

pagatavošanai. Lai produkti ātri sasaltu, nepārsniedziet

zemāk norādīto viena iesaiņojuma maksimālo svaru:

- Augļi, dārzeņi - līdz 1 kg,

- Gaļa - līdz 2,5 kg.

CBPCBPes...6

W Dārzeņus pēc nomazgāšanas un sadalīšanas porcijās

blanšējiet 2-3 minūtes verdošā ūdenī, tad izņemiet un ātri

atdzesējiet, iemērcot aukstā ūdenī. Blanšējot dārzeņus

tvaikos vai mikroviļņu krāsnī, sekojiet norādījumiem

attiecīgajā lietošanas pamācībā.

W Pirms svaigu pārtikas produktu vai blanšēto dārzeņu

sasaldēšanas, nesāliet tos un nepievienojiet garšvielas.

Citiem produktiem varat pievienot tikai nedaudz sāls un

garšvielu. Minētās piedevas mai na ēdiena garšu.

W Nelieciet saldētavā pudeles un kārbas ar dzērieniem,

kas satur ar ogļskābo gāzi. Tie var sprāgt. Ātri atdzesējot

dzērienus, pudeles no saldētavas izņemiet ne vēlāk kā pēc

stundas!

W Uzglabāšana: Atsevišķa atvilktne, kā arī pamatnes plātne

iztur ne vairāk kā 25 kg produktu svara.

W VarioSpace: Izņemot ārā atvilknes un nov ietošanasplātnes

jūūsieg ūsiet viet u lielākiemsaldējamiemprod

u ktiem2 Gefrieratvilkņuaugstumā. Mājputnugaļau, gaļu,

lielius medījumus, kāarī augstus maizesizstrādājumus

nesadalītāveidā var sasaldrēt un kā “vienuveselu” apst

rādāttā lāk.

W Ja vēlaties izmantot maksim. Izmantojamo platību , tad

jūs varat izņ emt ārā atvil knes un saldējamos produktus

novietot tieši uz novieltošanas plātnes. Šādā veidā kopējo

tilpumu varēsiet izmantot kā lietderīgo

tilpumu.

- Izņemiet atvilknes, att. G1: izvilkt

līdz atsitienam un noņemt virzienā uz

priekšu.

- Izņemiet novietošanas plātni, att.

G2: Priekšpusē izņemiet novietošanas

plātni un izvelciet to.

Ievietošana: rīkojieties apgriestā secībā,

vienklālrši iebīdiet novietošanas plātni

līdz atdurei.

G1

W Viena un tā paša veida produktus

vienmēr sasaldējiet kopā, lai novērstu

nevajadzīgi ilgu durvju vaļā turēšanu un

taupītu enerģiju.

W Ievērojiet norādītos produktu uzglabāšanas termiņus.

W Lai atkausētu produktus, izņemiet tos tādā daudzumā, cik

būs vajadzīgs konkrētajā reizē. Ēdienus no atkausētajiem

produktiem pagatavojiet pēc iespējas drīzāk.

Sasaldētos produktus var atkausēt:

- cepeškrāsnī vai konvekcijas cepeškrāsnī

- mikroviļņu krāsnī

- istabas temperatūrā

- ledusskapja parastajā nodalījumā (atkausējamā

produkta izdalītais aukstums tiks izmantots citu produktu

uzglabāšanai).

- Atkausētās gaļas un zivju porcijas var pagatavot karstā

veidā.

- Dārzeņus var izmantot ēdienu pagatavošanā sasaldētus

(sutinot divreiz īsāku laiku nekā svaigos dārzeņus).

1

G2

2

2 - 6

4 - 8

6 -12

9

LV


Saldētavas nodalījums

Informācijas sistēma*

Sasaldētos produktus izlietojiet ieteicamā uzglabāšanas

termiņa laikā.

Skaitļi starp simboliem apzīmē uzglabāšanas ilgumu

mēnešos, kas attiecas uz vairākiem sasaldēto produktu

veidiem.

Norādītais uzglabāšanas termiņš ir spēkā, sasaldējot svaigus

produktus. Termiņš var būt īsāks vai garāks atkarībā no

produkta kvalitātes un apstrādes veida pirms sasaldēšanas.

Pārtikai, kas satur daudz taukvielu, parasti ir īsāks derīguma

termiņš.

Gatavie ēdieni

Desa

Saldējums

Maize

Sēnes

Zivis

Medījumi

Cūkgaļa

Dārzeņi

Putnu gaļa

Augļi

Saldēšanas paliktnis*

Uz saldēšanas paliktņa var

atsevišķi sasaldēt ogas,

garšaugus, dārzeņus un citus

nelielus produktus. Tie nesasals

kopā. Produkti saglabās savu

formu, tos būs vieglāk sadalīt

porcijās.

W Izlieciet produktus uz saldēšanas paliktņa.

W Ievietojiet paliktni vienā no augšējām atvilktnēm. Produktus

sasaldējiet 10-12 stundas, pēc tam iesaiņojiet saldēšanas

maisiņos vai salieciet traukos un uzglabājiet atvilktnē.

W Lai atkausētu šos produktus, atkal tos brīvi izvietojiet.

Saldēšanas akumulatori*

Ja tiek pārtraukta strāvas

pievade, saldēšanas akumulatori

neļaus pēkšņi palielināties

temperatūrai saldētavā - labāk

saglabāsies produktu kvalitāte.

W Lai taupītu vietu, saldēšanas

akumulatorus varat sasaldēt un turēt uz saldēšanas

paliktņa.

- Lai pēc iespējas ilgāk saglabātu drošus apstākļus strāvas

pārtraukuma gadījumā, sasaldētos akumulatorus

novietojiet augšējā atvilktnē tieši uz produktiem.

Ledus gabaliņu sagatavošana

W Ledus trauciņā ielejiet ūdeni.

W Ievietojiet ledus trauciņu saldētavā

un sasaldējiet.

W Ledus gabaliņus izņemsiet, apgriežot

trauciņu otrādi vai neilgi paturot to

zem tekoša ūdens.

10

Liellopu gaļa/Teļa gaļa

* atkarībā no modeļa un aprīkojuma

Atkausēšana, tīrīšana

Atkausēšana

Ledusskapja un “BioFresh” nodalījums

automātiska atkausēšana. Tur atkausēšanas ūdens izgaro

kompresora izdalītā siltuma ietekmē.

W Pievērsiet uzmanību tam, lai, lai atkušanas ūdens varētu

bez šķēršļiem notecēt pa aizmugures sieniņā esošo

novades atveri (skat. bultiņu att. A).

Ledusskapja nodalījumā

pēc ilgākas lietošanas izveidojas ledus kārtiņa, atkarībā no

durvju atvēršanas biežuma un ievietoto produktu “siltuma”

pakāpes. Tas ir pilnīgi normāli.

Tomēr jo biezāka ir ledus kārtiņa, jo vairāk enerģijas patērē

ierīce. Tādēļ ierīce regulāri jāatkausē:

W Dienu pirms atkausēšanas uzstādiet sasaldēšanas režīmu

“SuperFrost”, lai produkti labāk sasaltu.

W Atkausēšana: Atslēdziet kontaktdakšu no tīkla, vai arī

piespiediet saldētavas ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai

nodzistu temperatūras indikators. Ja indikators nenodziest,

aizslēgs pret bērnu piekļūšanu ir aktivizēts.

W Sasaldētos produktus salieciet atvilktnēs, uz tiem

novietojiet saldēšanas akumulatorus, ja tādi ir, satiniet

laikrakstos vai dvieļos un turiet vēsā vietā.

W Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, uz plaukta

novietojiet kastroli ar karstu, bet ne verdošu ūdeni.

Atkausēšanai nelietojiet nekādas elektriskās

sildaparātus vai mitrinātājus, atkausēšanu

paātrinošus aerosolus, atklātu uguni vai metāla

priekšmetus ledus noskrāpēšanai. Šādi varat gūt

savainojumus un sabojāt ierīci!

W Turiet ierīces durvis atvērtas, līdz ledus pilnībā izkusīs.

Atkušanas ūdeni, kas sakrājas nodalījuma apakšā esošajā

padziļinājumā, saslaukiet ar sūkli vai lupatu. Visbeidzot

iztīriet ierīci un izslaukiet to sausu.

Tīrīšana

W Pirms tīrīšanas ierīci vienmēr izslēdziet.

Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas vai

izslēdziet (izskrūvējiet) drošinātājus.

W Ierīces ārējās sieniņas, iekšpusi un atsevišķās

daļas tīriet ar rokām, izmantojot remdenu ūdeni, kurā

ieliets nedaudz trauku mazgāšanas šķidruma. Nelietojiet

mitrinātājus, jo varat gūt savainojumus vai sabojāt ierīci!

W Ieteicams izmantot mīkstu lupatiņu un universālos

tīrīšanas līdzekļus, kuriem ir neitrāls pH. Tīrot ierīci no

iekšpuses, lietojiet tikai tādus tīrīšanas līdzekļus, kas

nekaitē pārtikai.

W Nerūsošā tērauda ierīču tīrīšanai* izmantojiet parasto

tirdzniecībā pieejamo nerūsošā tērauda tīrīšanas

līdzekli.

- Lai maksimāli saudzētu ierīci, pēc tīrīšanas noklājiet

to ar leģētā tērauda kopšanas līdzekli - vienmērīgi,

slīpēšanas virzienā. Sākumā uz leģētā tērauda virsmas

vietām var parādīties tumšāki vai gaišāki plankumi, tā ir

normāla parādība.

- Nelietojiet švīkājošus vai skrāpējošus sūkļus, tīrīšanas

līdzekļu koncentrātus un - nekādā gadījumā - ķīmiskos

tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir smiltis, hlorīdi vai

skābes. Tie var sabojāt virsmu un izraisīt koroziju.

CBP/CBPes...6


Atkausēšana, tīrīšana

W Sekojiet, lai tīrīšanas ūdens nenokļūtu novades kanālā,

ventilācijas atverēs un elektrodetaļās. Izslaukiet ierīci.

- Nenoņemiet un nesabojājiet datu plāksnīti ierīces iekšpusē

- plāksnītē norādītā informācija ir svarīga tehniskās

apkopes dienestiem.

W Sviesta nodalījumu* drīkst mazgāt trauku mazgājamā

mašīnā, plauktiņus, stikla plauktus un citas atsevišķās

daļas jātīra ar rokām, jo tās nav piemērotas mazgāšanai

trauku mašīnā.

W Ja izņemat durvju augšējo plauktiņu (sviesta un siera

nodalījums), vienmēr to paceliet kopā ar vāciņu*! Pēc

tam uzmanīgi pavirziet uz āru plauktiņa sānu malu, līdz

atbrīvosies vāciņš un to būs iespējams noņemt uz sāniem.

Pievērsiet uzmanību uzmavām*, ja tādas ir.

W Lai notīrītu plauktus un durvju plauktiņus, tos var izjaukt.

Lai to izdarītu, no stikla plauktiņiem noņemiet apmales

sānu detaļas.

Noņemiet visas dekoratīvās līstes, att. L.

W Lai iztīrītu “BioFresh” atvilktnes,

izvelciet tās līdz galam, paņemiet aiz

aizmugures daļas un nedaudz paceliet

(att. M1).

- Ievietošana: Uzlieciet atvilktnes uz

sliedītēm, kas izvilktas līdz galam, pēc

iespējas tuvāk rokturu pusei. Sliedītēm

jāpiekļaujas atvilktnes priekšējai daļai.

Tad iestumiet atvilktnes (att. M2).

- atvilknes vāku vienkārši izvelciet

virzienā uz priekšu. Ievietojot atvilktnes

(pēc iespējas tuvāk rokturu pusei), visas

4 gultņu tapas ievietojiet virzošajās

gropēs.

Atvilktnes vākam cieši jāpiekļaujas

atvilktnei.

W Biežāk tīriet atkausēšanas ūdens

novades atveri, kas atrodas virs

“BioFresh” nodalījuma augšējās

atvilktnes, att., tīriet biežāk. N,

bultiņa. Ja nepieciešams, tīrīšanai izmantojiet tievu

priekšmetu, piem., ar vates kociņu vai ko līdzīgu.

W Saldēšanas aparātu ar siltummainītāju

(metāla režģi pie ledusskapja aizmugures

sieniņas) tīriet reizi gadā, izsūcot no tā

putekļus. Putekļu nosēdumu dēļ ierīce

patērē vairāk enerģijas.

W Sekojiet, lai vadi vai citas detaļas netiktu

norautas, salocītas vai sabojātas.

W Pēc tam ierīci atkal pieslēdziet strāvai,

ieslēdziet to, un, kad temperatūra sāks pazemināties, ievietojiet

tajā produktus.

Ja ierīci paredzat izslēgt uz ilgāku laiku , izņemiet no tās

produktus, atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, iztīriet

ierīci no iekšpuses, kā aprakstīts augstāk, atstājiet ierīces

durvis atvērtas, lai iekšpusē neveidotos piesmaka.

CBPCBPes...6

Darbības traucējumi - vai radušās problēmas?

Jūsu iegādātās ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids

nodrošina tās ilgstošu kalpošanu un darbību bez traucējumiem.

Ja tomēr ierīces darbībā ir novirzes, pārbaudiet, vai traucējumi nav

radušies sakarā ar nepareizu lietošanu. Šādos gadījumos izdevumi

par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas

laiks.

Zemāk minētos traucējumus Jūs varat novērst patstāvīgi, pēc tam,

kad būs noskaidroti to cēloņi:

Traucējumu veids iespējamais cēlonis un novēršanas paņēmieni

Ierīce nedarbojas, indikators nedeg

- Vai ierīce ir pareizi ieslēgta?

- Vai kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā?

- Vai kontaktligzdas drošinātāji nav pārdeguši?

Nedeg iekšējais apgaismojums

- Vai ledusskapja nodalījums ir pareizi ieslēgts?

- Vai durvis nav bijušas atvērtas ilgāk nekā 15 min.?

- Izdegusi spuldzīte. Nomainiet spuldzīti, kā aprakstīts sadaļā

“Iekšējais apgaismojums”.

Ierīce darbojas pārāk skaļi

- Vai ierīce ir stabili novietota uz grīdas, vai blakus esošās

mēbeles nevibrē sakarā ar saldēšanas agregāta darbību?

Ja nepieciešams, pārvietojiet ierīci nedaudz tālāk,

sabalansējiet to, regulējot kājiņas, pudeles un traukus

novietojiet tālāk citu no cita.

- Normālas parādības: šņākoņa, burbuļošanas vai

šļakstoņas troksnis- šīs skaņas rada saldēšanas aģenta

cirkulācija.

Viegli klikšķi. Tie atskan vienmēr, kad saldēšanas

agregāts (motors) automātiski ieslēdzas vai izslēdzas.

Motora dūkoņa.Tā uz īsu brīdi kļūst skaļāka, kad

ieslēdzas agregāts.

Kompresors darbojas ilgstoši:

- Tā ir normāla parādība, kas saistīta ar ierīces darbību.

Kompresoram ir regulējams apgriezienu skaits*. Ja samazinās

vajadzība pēc saldēšanas jaudas, arī kompresora apgriezienu

skaits samazinās. Lai gan tā darbības laiks pagarinās un tā kļūst

gandrīz pastāvīga, tomēr enerģija tiek taupīta.

Atskan brīdinājuma signāls, temperatūra nav pietiekami zema

- Vai nemēģinājāt sasaldēt lielu daudzumu svaigu produktu, neieslēdzot

“SuperFrost” režīmu? (skat. sadaļu “Ātrās sasaldēšanas režīms

“SuperFrost”)

- Vai ierīces durvis ir pareizi aizvērtas?

- Vai ventilācija ir pietiekama?

Ja nepieciešams, atbrīvojiet ventilācijas atveri.

- Vai vides temperatūra nav pārāk augsta?

(skat. sadaļu “Noteikumi”)

- Vai ierīce nav bijusi atvērta pārāk bieži vai pārāk ilgi?

- Ja vajadzīgs, pagaidiet, vai temperatūra stabilizēsies pati no sevis.

ja iedegas

- strāvas pievades pārtraukuma indikators, rīkojieties

saskaņā ar norādījumiem sadaļā “Strāvas pievades

pārtraukums/”FrostControl”.

Tehniskā apkope un datu plāksnīte

Ja darbības traucējumu gadījumā Jums neizdodas

konstatēt nevienu no augstāk aprakstītajiem

cēloņiem vai patstāvīgi tos novērst,ja temperatūras

indikatora rādījums ir no “F 0” līdz “F 5” , tas nozīmē, ka:

ierīce ir bojāta. Šādā gadījumā lūdzam sazināties ar tuvāko

tehniskās apkopes nodaļu (saraksts pielikumā). Lūdzam

tehniskajam servisam paziņot arī

indikatora rādījumu un

ierīces nosaukumu 1,

tehniskās apkopes 2,

un ierīces numuru 3,

kas norādīti datu plāksnītē. Tas

palīdzēs apkopes speciālistiem ātri

un efektīvi novērst defektus. Datu

plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē pa

kreisi.

Gaidot apkopes speciālista ierašanos, ierīci turiet aizvērtu,

lai aukstuma zudumi būtu mazāki.

11

LV


Uzstādīšana un savietošana ar mēbelēm

Nenovietojiet ierīci tieši blakus citam ledusskapim vai

saldētavai. Ir svarīgi nepieļaut ūdens kondensāta veidošanos

un tās sekas.

Uzstādīšanas izmēri

Ierīces ārējie izmēri norādīti beigās, att. S un turpmākajās

tabulās.

Ierīce, modeļa kopējais tilpums (l) Augstums H

________________________________________________

skat. datu plāksnītē (mm)

332 (36..) 1788

366 (40..) 1982

Durvju atvēršanas virziena maiņa

att. T. Ja vajadzīgs, Jūs varat mainīt durvju atvēršanas

virzienu:

Mainot durvju atvēršanas virzienu, obligāti atslēdziet ierīci no

elektrotīkla!

W Atveriet ierīces durvis, eņģu pusē ar skrūvgriezi

atskrūvējiet un noņemiet cokolveida plātni 1.

- Ar skrūvgriezi noņemiet pārseguma plātni 2. Aizveriet

ierīces durvis.

- Atskrūvējiet skrūvi M5 3.

W Balsta gultni 4 ar gultņa skrūvi 5 pavelciet uz leju,

pavirziet uz sāniem un noņemiet.

- Atveriet durvis, atbrīvojiet to apakšējo daļu un noņemiet

tās.

- Izvelciet vidējo gultņa bultskrūvi 6 virzienā uz leju.

- Augšējās durvis pavirziet uz sāniem un, velkot uz leju,

noņemiet tās (I variantā pievērsiet uzmanību atdales

uzmavai 9).

W Visus balsta gultņus pārvietojiet uz pretējo pusi:

W Augšdaļa, atkarībā no varianta:

I variants(redzams vadības panelis): Ar skrūvgriezi

atskrūvējiet pārklājuma plātnītes 8 un, pārvietojot pa

diagonāli uz leju, izņemiet tās. Atskrūvējiet gultņa skrūvi 7

un ieskrūvējiet to pretējā pusē. Šim nolūkam izmantojiet

komplektā iekļauto sešskaldņveida 5. nr. uzgriežņu atslēgu.

No jauna uzlieciet pārklājuma plātnītes 8: iestumjot tās ar

aizmugures daļu un nofiksējot.

II variants(paslēpts vadības panelis): paceliet roktura

pusē esošo plātnīti 8, pēc tam to noņemiet, pavelkot

virzienā uz sevi. Paceliet un noņemiet eņģu pusē esošo

plātnīti.

- Atskrūvējiet iezemējuma plātnīti cm: atbrīvojiet vispirms

iezemējuma skrūvi cl, tad iekšējo stiprinājuma skrūvi cq.

- Atskrūvējiet gultņa balstu 9: atbrīvojot vispirms

iezemējuma skrūvi cl, pēc tam stiprinājuma skrūvi cq.

Gultņa balstu 9 pārvietojiet uz pretējo pusi: lai būtu

vieglāk montēt, gultņa balstu uzlieciet no augšas. Pēc tam

to vispirms pieskrūvējiet ar augšējo stiprinājuma skrūvi

cq M5, pēc tam ar skrūvi cq un visbeidzot ar iezemējuma

skrūvi cl M4.

- Par 180 ° pagriežot iezemējuma plātni cm, pieskrūvējiet to

jauna roktura pusē: atbrīvojiet vispirms stiprinājuma skrūvi

cq, tad iezemējuma skrūvi cl.

Gultņa balstu 7 pārvietojiet uz citu piestiprināšanas

atveri. Šim nolūkam izmantojiet komplektā iekļauto

sešskaldņveida 5. nr. uzgriežņu atslēgu.

- No jauna uzlieciet pārklājuma plātnītes 8: eņģu pusē

esošās plātnītes pavirziet uz āru un nofiksējiet tās; roktura

pusē esošo plātnīti no ārpuses iestumiet un nostipriniet.

12

W Vidusdaļa: Pārseguma plātni bl apmainiet vietām ar gultņa

balstu bm: Izskrūvējiet skrūves, pārklājuma plātni bl un

gultņa balstu bm noņemiet uz sāniem, pagrieziet tos par

180° uz pretējo pusi un no jauna uzlieciet, izņemiet uzmavu

bn un no augšpuses uzlieciet to atkal.

- Apakšdaļa: Ar skrūvgriezi paceliet atdales uzmavu bo,

ievietojiet to pretējā pusē.

W “BioFresh” atvilktņu pārvietošana, att. T1, 2, 3:

- Izvelciet katru atvilktni līdz galam, paņemiet aiz aizmugures

daļas un nedaudz paceliet, att. T1.

- att. T2: Atvilktnes vāku cr izvelciet uz savu pusi un,

pavirzot uz pārvietoto rokturu pusi, no jauna iestumiet to

virzošajās gropēs, līdz visas gultņu tapas nofiksējas.

Atkal uzlieciet atvilktnes uz sliedītēm, kas izvilktas līdz

galam, pēc iespējas tuvāk rokturu pusei. Sliedītēm

jāpiekļaujas atvilktnes priekšējai daļai. Tad iestumiet

atvilktnes, att. T3.

Atvilktnes vākam cieši jāpiekļaujas atvilktnei.

W Durvju montēšana: No durvju uzmavas izņemiet tapas bp

un pārvietojiet tās uz pretējo pusi.

- Augšējās durvis uzlieciet uz gultņa skrūvēm 7 (I variantā

pievērsiet uzmanību atdales uzmavai 9). Aizveriet ierīces

durvis.

- Vidējo gultņu skrūvi 6 no apakšas caur gultņa balstu

bm ievietojiet durvju gultnī. Sekojiet, lai durvis vienmērīgi

piekļautos ierīces korpusam un, ja nepieciešams,

noregulējiet tās caur gareniskajām atverēm gultņa balstā.

- Uzstādiet apakšējās durvis un aizveriet tās.

- Balsta gultni 4 pagrieziet par 180°, izņemiet gultņa

skrūvi 5 un ievietojiet no jauna, bet otrādi. Abas detaļas

ievietojiet gultņa balstā bq: skrūvi caur gultņa balstu

ievietojiet durvju gultnī, ieskrūvējiet balsta gultni, paceliet

to un pieskrūvējiet ar skrūvi 3.

W Durvis caur gareniskajām atverēm gultņa balstā bq

noregulējiet tā, lai tās piekļautos ierīces korpusam, tad

stingri ieskrūvējiet skrūvi 3.

W Uzlieciet un nofiksējiet cokolveida plātni 1.

W Turot ierīces durvis atvērtas, priekšējā daļā cokolveida

plātnē ievietojiet pārklājuma plātnīti 2.

W Pārvietojiet rokturus br un tapas* bt. Turot ierīces

durvis atvērtas, uzmanīgi atbrīvojiet un noņemiet

balsta plātnes* bs; atskrūvējiet rokturi; ar “Torx®“ vai

zvaigžņveida skrūvgriezi* noskrūvējiet rokturi.

Montēšanu veiciet apgrieztā secībā: uzlieciet balsta

plātnes un centieties tās ievietot pareizi.

W Ierīcēm, kurām ir plaukts pudelēm*, att. T:

Lai pudeles būtu vieglāk izņemt, apmainiet vietām pudeļu

plauktu ar dārzeņu trauku (pudeļu plauktam vienmēr jābūt

rokturu pusē ).

CBP/CBPes...6


Uzstādīšana un savietošana ar mēbelēm

Ievietošana virtuves nišā

att. U. Ierīci var iekombinēt virtuves iekārtā. Lai samērotu

ierīci ar nišas augstumu, virs tās var ierīkot atbilstoša lieluma

uzliekamu skapīti 1.

Uzliekamā skapīša aizmugurē visā tā platumā jāatstāj vismaz

50 mm plata sprauga gaisa cirkulācijai. Ventilācijas spraugai

līdz telpas griestiem jābūt vismaz 300 cm platai 2 . Galvenais

noteikums: jo lielāka ir ventilācijas sprauga, jo ekonomiskāk

darbosies ierīce.

W Ja apkārt ierīcei ir standartveida virtuves skapji, kuru

dziļums nepārsniedz 580 mm, un apdares plātnes, kuru

biezums nepārsniedz 2 mm, ierīci var novietot tieši blakus

virtuves skapim. Ierīces durvis attiecībā pret virtuves skapi

ir izvirzītas par 34 mm korpusa sānu malās un par 51 mm

korpusa vidusdaļā. Tādēļ ierīces durvis var viegli atvērt un

aizvērt.

W Ja ierīce tiek novietota pie sienas 4, eņģu pusē

attālumam no ierīces līdz sienai jābūt 36 mm (šāds

attālums ir obligāts rokturim, ja ierīces durvis ir atvērtas).

1 Uzliekams skapītis 3 Mēbeļu sieniņa

2Dzesēšanas/saldēšanas ierīce 4 Siena

Padomi, kā montēt apdares plātni*

(ierīcēm baltā krāsā ar augstumu H= 1 982 mm)

Lietojot apdares plātni un dekoratīvos ietvarus, ierīces krāsu

var pieskaņot virtuves mēbeļu virsmas krāsai, vai arī to

akcentēt.

Apdares plātnes pieprasiet virtuves mēbeļu piegādes

uzņēmumos. Papildus dekoratīvos ietvarus varat iegādāties

specializētajos veikalos.

Ja apdares plātnes paredzat montēt patstāvīgi, Jums

vajadzēs urbi vai akumulatora uzgriežņu atslēgu stiprinājuma

atveru izurbšanai. Durvju rokturus varēsiet nomainīt pret

stingrajiem rokturiem no dekoratīvā ietvara komplekta.

Sīkākus norādījumus montāžai un izmērus atradīsiet

komplektā iekļautajā jaunā aprīkojuma montāžas pamācībā.

_______________________________________________

Ražotājs nemitīgi strādā pie visu tipu un modeļu uzlabošanas.

Tādēļ ceram uz Jūsu izpratni un paturam tiesības veikt

izmaiņas formas, aprīkojuma un tehnoloģiju ziņā.

CBPCBPes...6

* atkarībā no modeļa un aprīkojuma

13

LV

More magazines by this user
Similar magazines