2. Patenta pieteikums

du.lv

2. Patenta pieteikums

Patenta

pieteikums

2. Patenta pieteikums

Guntis Ramāns Ram ns

Daugavpils, 2009. gads

1. Iesniegums par patenta piešėir pie iršanu. anu.

2. Izgudrojuma apraksts.

3. Viena vai vairākas vair kas pretenzijas.

4. Zīmējumi, Z jumi, ja tādi t di ir.

5. Kopsavilkums.

+ Nodevas, pilnvara, u.c.


Apraksts un pretenzijas

ASV AT tiesneis Noble J.Johanson:

“Taisnība ir tiem, kas saka, ka patenta apraksta un

pretenziju sagatavošana ir briesmu pilna ar kaut kā

nepateikšanas, pārspīlēšanas un divdomības risku.

Patenta īpašnieks iespējams atklātu mazāk nekā viĦa

reālais izgudrojums aptver vai, aprakstot savu

izgudrojumu darītu to tik prasti, ka viĦa rakstītais

iespējamā tiesas strīda gadījumā būtu neattīstīts

interpretācijas nenoteiktības dēĜ. Vai atklājot savu

izgudrojumu pārāk precīzi, patenta īpašnieks

iespējams ciestu neveiksmi aizsargājot to ar

nepietiekošu apjomu, lai atvēlētu sev ekskluzīvu, sava

patiesā ieguldījuma tehnikas attīstībā, izmantošanu”.

Rakstot aprakstu un pretenzijas, svarīgi svar gi ievērot iev rot divus

aspektus:

1. juridisko - pieteikumam jāatbilst j atbilst likuma

prasībām, pras m, lai piešėirtu pie irtu patentu un to

būtu tu grūti gr ti apstrīdēt apstr

2. komerciālo komerci lo - izgudrojumam jābūt j t

patentā patent definētam defin tam tā, t , lai konkurentiem

ir grūti gr ti to apiet


Juridiskās Juridisk s prasības pras bas

Patentu iestādēs: iest

1. Vai pretenzijas aptver patentējamu patent jamu izgudrojumu?

2. Vai apraksts ir pietiekams un izpildāmi izpild mi izklāsta izkl sta

izgudrojumu?

3. Vai pretenzijām pretenzij m ir pamatojums aprakstā? aprakst

4. Vai apraksts ir grozīts groz ts izskatīšanas izskat anas laikā laik vai pēc p c tam tā, t ,

ka tas iekĜauj iek auj ziĦas, zi as, kas nebija pieteikumā pieteikum tā

iesniegšanas iesnieg anas datumā? datum

5. Vai pretenzijas ir skaidras un īsas? sas?

6. Vai ievērotas iev rotas formālās form s prasības? pras bas?

7. Vai pretenzijās pretenzij ievērota iev rota izgudrojuma vienotība? vienot ba?

Juridiskās Juridisk s prasības pras bas

Tiesās: Ties s:

1. Vai pretenzijas aptver patentējamu patent jamu

izgudrojumu?

2. Vai apraksts ir pietiekams un izpildāmi izpild mi

izklāsta izkl sta izgudrojumu?

3. Vai apraksts ir grozīts groz ts izskatīšanas izskat anas laikā laik vai

pēc c tam tā, t , ka tas iekĜauj iek auj ziĦas, zi as, kas nebija

pieteikumā pieteikum tā iesniegšanas iesnieg anas datumā? datum

8. Vai pretenzijas nav paplašin papla inātas tas pēc p c patenta

piešėir pie iršanas? anas?

9. Vai patents ir piešėirts pie irts īstajam stajam īpa pašniekam? niekam?


Juridiskās Juridisk s prasības pras bas – detaĜas deta as (pretenzijas)

Vai pretenzijas aptver patentējamu patent jamu izgudrojumu?

1. Nepatentējamie Nepatent jamie objekti

2. Novitāte Novit te

3. Izgudrojuma līmenis l menis

Juridiskās Juridisk s prasības pras bas – detaĜas deta as (pretenzijas)

Vai pretenzijas ir skaidras un īsas? sas?

1. Īsums sums

2. Skaidrība: Skaidr ba:

- pašsaprotams

pa saprotams

- netiek pieteikts rezultāts, rezult ts, ko dod izgudrojums,

bet izgudrojums (novitāte (novit te atrodama pretenzijās, pretenzij s,

izgudrojuma līmenis l menis – argumentācij

argument cijā)

(Novitātei (Novit tei – pretenzijās pretenzij s jābūt j t pazīmēm, paz m, kas nav atrodamas

prioritātes priorit tes dokumentos)

(Izgudrojuma līmenis l menis – nepieciešams nepiecie ams argumentēt, argument t, kāpēc k c minētai min tai

pazīmei paz mei ir dotas priekšroka priek roka attiecībā attiec ar prioritātes priorit tes

dokumentos atrasto pazīmi paz mi , pati priekšroc priek rocība ba nav jāmin j min

pretenzijās, pretenzij s, bet jāpar j parāda, da, kā k tā tiek sasniegta)


Vai pretenzijas ir skaidras

- Pretenzijā jānorāda visas svarīgākās izgudrojuma

pazīmes;

- Problēmai jābūt atrisinātai - ⇒ “problem-solutionapproach”

;

- Nelietot “relatīvus” terminus (piemēram, plāns,

plašs, stiprs… );

- Termini kā “apmēram”, “gandrīz” ir nevēlami;

- Termini kā “īpaši”, “labāk” ir nevēlami, kuriem nav

ierobežojoša efekta;

-Preču zīmes tikai izĦēmuma gadījumos (ja tām ir

precīza nozīme);

- Nav obligāti jādod pretenzijās instrukcijas ka

produktu iegūst;

- Noliegumu var izmantot, ja pozitīva definīcija nav

iespējama

Juridiskās Juridisk s prasības pras bas – detaĜas deta as (pretenzijas)

Vai pretenzijās pretenzij s ievērota iev rota izgudrojuma vienotība? vienot ba?

Divas vai vairākas vair kas neatkarīgas neatkar gas pretenzijas rada

jautājumu jaut jumu par atšėir at irīgiem giem izgudrojumiem.

Patenta pieteikums var saturēt vairāk par vienu vienas

kategorijas (produkts, paĦēmiens, ierīce vai lietojums)

neatkarīgo pretenziju tad, ja pieteikuma objekts atbilst

vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

- satur daudz savstarpēji radniecīgu produktu;

- attiecas uz produkta vai ierīces dažādiem lietojumiem;

- satur konkrētas problēmas alternatīvus risinājumus, kurus

nevar ietvert kā alternatīvas vienā pretenzijā.


Juridiskās Juridisk s prasības pras bas – detaĜas deta as (apraksts)

Vai apraksts ir pietiekams un izpildāmi izpild mi izklāsta izkl sta

izgudrojumu?

Noteikums ir, ka pieteikumam jāatkl j atklāj j izgudrojums

tā, , lai lietpratējs lietprat js varētu var tu to īstenot stenot bez papildus

jaunrades.

Cik daudz informācijas inform cijas iekĜaut iek aut aprakstā? aprakst

(ASV – labākā lab izgudrotājam izgudrot jam zināmā zin paĦē paĦēmiena

miena

ītenojums tenojums (”best best mode”) mode ) jāatspogu j atspoguĜo o pieteikumā.

pieteikum

Juridiskās Juridisk s prasības pras bas – detaĜas deta as

Pievienotās Pievienot s ziĦas zi as

Noteikumi Eiropas valstīs valst s nosaka, ka patentu pieteikumu

nedrīkst nedr kst grozīt groz t tā, t , ka papildinājumi papildin jumi satur informāciju,

inform ciju,

kas iziet ārpus rpus iesniegtā iesniegt pieteikuma. (ASV pieeja ir

liberālāka) liber ka)

Netiek pieĜauta pie auta arī ar gadījumi, gad jumi, kad neatkarīgā neatkar pretenzija ir

plaša, pla a, bet atkarīgā atkar ir šaura. aura. Atklājas, Atkl jas, ka lai saglabātu saglab tu

novitāti novit ti nepieciešams nepiecie ams pievienot neatkarīgajai neatkar gajai pretenzijai

atkarīgo atkar go (nav atrasts tehnikas līmenis), l menis), tad nevar rakstīt rakst t

pretenziju, kaut kur pa “vidu vidu” starp abām. ab m.


Juridiskās Juridisk s prasības pras bas – detaĜas deta as

Cik daudz informācijas inform cijas iekĜaut iek aut

aprakstā? aprakst

Piemērs: Kurpes ar spirālveida atsperēm papēdī.

1. “ apavi raksturīgi ar to, ka papēdī ir ievietoti elastību

ietekmējoši līdzekĜi ”.

2. “apavi saskaĦā ar 1.pretenziju, kur elastību ietekmējošais

līdzeklis ir spirālveida atspere”. Tehnikas līmenī atrod

plakanatsperi. Taču izgudrotājs iedomājas, ka varētu aizvietot

“elastību ietekmējošu līdzekli” ar “saspiežamu atsperi” – ir arī

gumijas gabals. Taču tāds priekšmets nav atklāts aprakstā

Komerciālie Komerci lie apsvērumi apsv rumi

Secinājums: Secin jums: aprakstā aprakst

iekĜaujama iek aujama visa

informācija, inform cija, kas vēlāk v k

varētu var tu noderēt. noder t.

1. Patentam jānosedz j nosedz pēc p c iespējas iesp jas visi potenciālie potenci lie

pārk rkāpumi. pumi.

2. TādēĜ T ēĜ jāĦ āĦem em vērā v vairāki vair ki nosacījumi: nosac jumi:

- vai izgudrojums ir ierīce ier ce vai paĦē paĦēmiens

miens (varbūt (varb t

abi?)

- vai pretenziju līmenis l menis ir piemērots piem rots (matrjo ( matrjoškas kas)

- vai pretenzijas formulētas formul tas vienai jurisdikcijai

- vai ir nosegtas visas potenciālās potenci s pārk p rkāpuma puma

darbības. darb bas.


Komerciālie Komerci lie apsvērumi apsv rumi

Piemērs: auto aizdedzes svece.

Ja pretenzijā ir minēts “auto

1. Patentam jānosedz j nosedz pēc paizdedzes

c iespējas iesp jas svece”, visi bet potenciālie potenci ne tikai lie

pārk rkāpumi. pumi. “aizdedzes svece” ar sekojošām

jaunām pazīmēm, tad pārkāpējs

2. TādēĜ T ēĜ jāĦ āĦem em vērā v vairāki vair var radīt ki nosacījumi: nosac problēmas jumi: pārdodot tikai

- vai izgudrojums ir ierīce ier“aizdedzes

ce vai paĦē paĦēmiens

sveci”. miens (varbūt (varb t

abi?)

- vai pretenziju līmenis l menis ir piemērots piem rots (matrjo ( matrjoškas kas)

- vai pretenzijas formulētas formul tas vienai jurisdikcijai

- vai ir nosegtas visas potenciālās potenci s pārk p rkāpuma puma

darbības. darb bas.

Kopsavilkums - juristi un komersanti

Personas, kas iesaistītas iesaist tas patentu piešėir pie iršan anā pamatā pamat ir

ieinteresētas ieinteres tas juridiskajos jautājumos, jaut jumos, kas galvenokārt galvenok rt

vērstas rstas uz aizsardzības aizsardz bas apjoma sašaurin sa aurināšanu. anu. Patentu

īpa pašniekiem niekiem vairāk vair k interesē interes komerciālie komerci lie panākumi, pan kumi, tādēĜ t ēĜ tie

vēlas las plašāku pla ku aizsardzību. aizsardz bu.

Patents, kurš kur ir uzrakstīts, uzrakst ts, lai sabalansētu sabalans tu abas šīs s intereses

(komerciāli (komerci li noderīgas noder gas pietiekami plašas pla as pretenzijas, kas ir

juridiski pietiekami šauras, auras, lai būtu b tu spēkā), sp ), būtu b tu uzskatāms uzskat ms

par stipru patentu.

Patentā Patent svarīgākās svar s ir divas daĜas da as - apraksts un pretenzijas, jo tās t s

atspoguĜo atspogu o to „līgumu gumu”, , kuru patenta īpa pašnieks, nieks, saĦē saĦēmis

mis

patentu, ir noslēdzis nosl dzis ar sabiedrību sabiedr bu. .


Kopsavilkums - juristi un komersanti

Apraksta mērėis m is - sniegt pietiekamu pamatojumu

pretenzijās pretenzij s definētajam defin tajam izgudrojumam un

kalpot par vēlāku v ku grozījumu groz jumu avotu.

Pretenziju mērėis m is - definēt defin t aizsardzības aizsardz bas apjomu

ar izgudrojuma būtiskaj b tiskajām m pazīmēm paz m tā, t , lai

trešās tre s personas zinātu, zin tu, ko tās t s var darīt, dar t, bet ko

nevar. Izgudrojuma definīcijai defin cijai (pretenzijām)

(pretenzij m)

jānodro nodrošina, ina, lai būtisk b tiskās s pazīmes paz mes ir

„nolas nolasāmas mas” ikvienā ikvien pārk rkāpuma puma gadījum gad jumā un

ka šīs s pazīmes paz mes ir skaidri saprotamas.

Vērt rtējot jot izgudrojuma patentspēju patentsp ju (novitāti (novit ti un

izgudrojuma līmeni), l meni), tiek analizētas analiz tas

pretenzijas, nevis apraksts.

Izgudrojuma apraksts

• Virsraksts;

• Izgudrojuma tehnikas joma;

• Pieteicējam Pieteic jam zināmā zin tehnikas līme l meĦa a īsa sa analīze, anal ze, kas

veicināja veicin ja problēmas probl mas rašanos; ra anos;

- Kāda problēma jārisina? Kā problēma risināta līdz šim?

• Tehniskās Tehnisk s problēmas probl mas un tās t s risinājuma risin juma veida

koncentrēts koncentr ts izklāsts; izkl sts;

- Kāds ir jaunais risinājums? Mērėis, tehniskie līdzekĜi,

priekšrocības… Citēt pretenzijās minētās pazīmes

• Īss ss zīmējumu z jumu apraksts;

• Vismaz viena īsteno stenošanas anas piemēra piem ra izklāsts; izkl sts;

• Izgudrojuma izmantošana.

izmanto ana.


Izgudrojuma apraksts –

tā loma

1. nodrošin nodro ināt t pietiekamības pietiekam bas un izgudrojuma

īstenojam stenojamības bas (izpildījuma) (izpild juma) prasību pras bu

2. pamatot pretenzijas

3. kalpot par grozījumu groz jumu pamatu

Izgudrojuma apraksts-

konkrētā konkr apraksta formul

Struktūra Strukt ra (Structure tructure) ) - ierīces ier ces detalizēts detaliz ts apraksts;

Darbība Darb ba (Operation peration) ) - veids, kādā k ierīce ier ce darbojas;

Izgatavošana

Izgatavo ana (Fabrication abrication) ) - kā un no kā k ir

izgatavots konkrēts konkr ts izpildījums; izpild jums;

Priekšroc Priek rocības bas (Advantages dvantages) ) - ko izgudrojums

atrisina;

Varianti (Variants ariants) ) - izgudrojuma papildu

izpildījuma izpild juma varianti.

[Speciālistu [Speci listu žargon argonā SOFAV - 5 "dīvāni"] "d ni"]

formulēšana ana


SOFAV piemērs: skrituĜslidu patenta detalizēts apraksts

Detalizētais Detaliz tais apraksts sākas s kas ar slidu pazīmju paz mju uzskaitījumu

uzskait jumu

un to savstarpējo savstarp jo attiecību attiec bu izklāstu izkl stu "skrituĜslidas "skritu slidas (1)

satur pamatnes daĜu da u (2) un augšda aug daĜu u (3), kurai

piestiprināta piestiprin ta slidotāja slidot ja kāja. k ja. SkrituĜu Skritu u pirmais pāris p ris (4)

un skrituĜu skritu u otrais pāris p ris (5) piestiprināts piestiprin ts pie pamatnes

daĜas da as (2) apakšpuses. apak puses. Abi skrituĜu skritu u pāri p ri piestiprināti piestiprin ti

ass (6) pretējos pret jos galos. Ass satur vārpstu v rpstu (7), kas

stiepjas perpendikulāri perpendikul ri no ass centra (8) un kurai ir

lodīšu lod u šarn arnīrsavienojums rsavienojums (9), ar kuru tā t saėeras sa eras ar

atbilstošo atbilsto o ligzdu (10) pamatnes daĜas da as (2) apakšpus apak pusē. .

Lietojot skrituĜslidas, skritu slidas, proti, ja slidotājs slidot js maina kustības kust bas

virzienu pārnesot p rnesot svaru vai pagriežot pagrie ot pēdu, p du, ass

pagriežas pagrie as attiecībā attiec pret ligzdu, Ĝaujot aujot veikt šādu du

manevru."

SOFAV piemērs: skrituĜslidu patenta detalizēts apraksts

Pēc c tam, kad izklāst izkl stīta ta slidu uzbūve uzb ve un to darbības darb bas veids, var

pieminēt, piemin t, kā k tās s tiek gatavotas. „Vēlams, lams, lai skrituĜslidu skritu slidu

augšda aug daĜa a (3) un pamatnes daĜa da a (2) tiktu izgatavota no

piemērota piem rota materiāla. materi la. Piemēram, Piem ram, pamatnes daĜu da u var

izgatavot no tērauda t rauda vai cita atbilstošas atbilsto as cietības ciet bas materiāla. materi la.

SkrituĜus Skritu us (4, 5) arī ar vēlams lams izgatavot no atbilstoša atbilsto a materiāla, materi la,

piemēram, piem ram, plastmasas, un piestiprināt piestiprin t tos pie slidām slid m veidā, veid ,

kas Ĝauj auj nodrošin nodro ināt t to funkciju, piemēram, piem ram, ar lodīšu lod u gultĦu gult u

palīdz pal dzību. bu. Arī Ar citas detaĜas deta as vēlams v lams izgatavot tādas, t das, kādas k das ir

pieĦemtas pie emtas attiecīgaj attiec gajā tehnikas jomā." jom ." Lai arī ar šāds ds teksts

nekādu nek du īpa pašu u informāciju inform ciju papildus nedod, tas būt b t

pretarguments, ja kāds k ds mēă mēăin

inās s apstrīdēt apstr t patentu uz tā t

pamata, ka izgudrojums nav pietiekami aprakstīts. aprakst ts.


SOFAV piemērs: skrituĜslidu patenta detalizēts apraksts

Priekšroc Priek rocību bu sadaĜā sadaĜā

vēlreiz lreiz jāuzsver j uzsver izgudrojuma efekti,

piemēram, piem ram, manevrētsp manevr tspēja ja, , bet var pievienot arī ar vēl l

papildus, ka ir uzlabotas skrituĜu skritu u piekares īpa pašības. bas.

Variantu sadaĜā sadaĜā

var norādīt, nor t, ka iespējams iesp jams piestiprināt piestiprin t

papildu skrituĜu skritu u pārus p rus vai ka skrituĜi skritu i var būt b t jebkāda jebk da

izmēra, izm ra, vai ka augšda aug daĜā Ĝā var būt b t kurpe vai siksnas, vai

ka var izmantot jebkāda jebk da veida šarn arnīrsavienojumu

rsavienojumu

Neatkarīgās Neatkar s pretenzijas

Patenta pieteikuma rakstītāja rakst ja uzdevums: identificēt identific t visus

izgudrojumus, pareizi formulēt formul t pretenzijas uz tiem

1. Nedefinējiet Nedefin jiet to, kas jums ir, bet to, kā k nav tehnikas

līmen menī

2. Jādefin J definē izgudrojums, nevis izstrādājums

izstr jums

3. Novitāte Novit te jāatspogu j atspoguĜo o pretenzijā, pretenzij , bet izgudrojuma

līmenis menis aprakstā aprakst (argumentācij

(argument cijā)

4. Definēt Defin t izgudrojumu statiskā statisk stāvokl st voklī

5. Pretenzijai jāatbilst j atbilst izgudrojuma līmenim l menim (solim),

nevis „izgudrojuma izgudrojuma kāpn k pnēm”


Pretenziju struktūra strukt ra

• Pamatā Pamat divas kategorijas:

- paĦē paĦēmiens

miens (metode, process, objekta izmantošana)

izmanto ana)

- produkts (ierīce, (ier ce, viela, mikroorganismi, augi)

• Katra pretenzija uz vienu kādas k das kategorijas objektu, vienā vien

pretenzijā pretenzij nevar ietvert abu kategoriju objektus

• Visplašāko Vispla ko aizsardzību aizsardz bu parasti definē defin 1. neatkarīgaj neatkar gajā

pretenzijā pretenzij

• Atkarīgaj Atkar gajās s pretenzijās pretenzij s definē defin labākos/iesp lab kos/iespējamos jamos variantus

• Vienā Vien pieteikumā pieteikum var būt b t vairākas vair kas neatkarīgās neatkar s pretenzijas,

katrai var būt b t savs atkarīgo atkar go pretenziju kopums

Patenta pārk p rkāpums pums ir tikai tad, ja vismaz viena neatkarīgā neatkar

pretenzija ir iemiesota pārk p rkāpuma puma objektā objekt

Pretenzijas

Pretenzijas struktūra strukt ra

(Izgudrojuma objekts)…

Ierobežojošā daĜa kas sastāv …(‘ierīces’ vai ‘paĦēmiena’

visu vai daĜas raksturīgo pazīmju

kombinācija, kas ir izgudrojumam

tuvākā zināmā), …

Raksturojošā daĜa …atšėiras ar to, ka…

(papildu pazīmes kombinētas ar

ierobežojošajā daĜā minētajām pazīmēm)


Pretenzijas

Kā rakstīt rakst t pretenzijas?

1. Identificēt Identific t izgudrojumu

2. Identificēt Identific t jauno pazīmi paz mi

3. Izvēlēties Izv ties pretenzijas kategoriju (paĦē (paĦēmiens

miens

vai ierīce) ier ce)

4. Nosaukt pretenziju (izvēlēties (izv ties definējamo defin jamo

objektu jeb pretenzijas pirmos vārdus) v rdus)

5. Identificēt Identific t citas nepieciešam nepiecie amās s pazīmes paz mes

6. Noskaidrot, vai ir vēl v l citi izgudrojumi

7. Pārbaud P rbaudīt t patentspēju patentsp ju un pārk p rkāpuma puma iespēju iesp ju

Pretenzijas

Piemērs: Piem rs: “nepilo nepilošas as paplātes papl tes izgudrojums”.

izgudrojums .

Izgudrojums ir jauna veida paplāte papl te tējas t jas vai

kafijas tasēm. tas m. Bieži Bie i šėidrums idrums var izlīt izl t no

tasēm tas m un tad uz virsmas veidojas slapji

plankumi un/vai pleėi. ple i. Izgudrojums paplātei papl tei

paredz apmali, kas noklāta nokl ta ar absorbējo absorb jošu u

materiālu, materi lu, līdz l dzīgu, gu, piemēram, piem ram, dvielim, lai

tasīšu tas u pamatne būtu b tu noslaucīta noslauc ta sausa pirms

nolikšanas. nolik anas.


Patentspējas Patentsp jas pārbaudes p rbaudes kontroljautājumi:

kontroljaut jumi:

(uzdod, kad pretenzija ir uzrakstīta uzrakst ta pirmo reizi un ikreiz, kad tā t

tiek grozīta) groz ta)

1. Vai pretenzija ir jauna?

2. Vai izgudrojuma līme l meĦa a pamatojums ir

atspoguĜots?

atspogu ots?

3. Vai pretenzijā pretenzij nav iekĜauts iek auts iegūtais ieg tais efekts?

Ja būtiski paplašina pretenzijā

teikto, nosaucot objektu ne

Patentspējas Patentsp jas pārbaudes p rbaudes par “paplāti”, kontroljautājumi:

kontroljaut bet piemēram jumi:

(uzdod, kad pretenzija ir uzrakstīta uzrakst par “ierīci ta pirmo priekšmetu reizi un ikreiz, kad tā t

tiek grozīta) groz ta) pārnešanai”, tad var iziet

ārpus zināmā tehnikas līmeĦa!

1. Vai pretenzija ir jauna?

2. Vai izgudrojuma līme l meĦa a pamatojums ir

atspoguĜots?

atspogu ots?

3. Vai pretenzijā pretenzij nav iekĜauts iek auts iegūtais ieg tais efekts?


Lai pamatojumam būtu jēga

nepieciešams, lai tas balstītos uz

pretenzijā atrodamām pazīmēm, un

tādā veidā sasaista pazīmes ar

(uzdod, kad pretenzija ir uzrakstīta uzrakst izgudrojuma ta pirmo reizi priekšrocībām. un ikreiz, kad tā t

tiek grozīta) groz ta) Aplūkojamam Apl kojamam piemēram piem ram pamatojums

ir: “tas tasīšu u pamatne var būt b t kā k sausi

noslaucīta, noslauc ta, absorbējo absorb jošās s apmales dēĜ dēĜ”

Patentspējas Patentsp jas pārbaudes p rbaudes kontroljautājumi:

kontroljaut jumi:

1. Vai pretenzija ir jauna?

2. Vai izgudrojuma līme l meĦa a pamatojums ir

atspoguĜots?

atspogu ots?

3. Vai pretenzijā pretenzij nav iekĜauts iek auts iegūtais ieg tais efekts?

Pretenzijai jānosedz sasniegtā

Patentspējas Patentsp jas pārbaudes p rbaudes priekšrocība, kontroljautājumi:

kontroljaut

bet ne pati priekšrocība. jumi:

(uzdod, kad pretenzija ir Nevar uzrakstīta uzrakst izmantot ta pirmo tikai reizi vārdus, un ikreiz, kas kad rada tā t

tiek grozīta) groz ta) rezultātu – ātrāk, lētāk, mazāk. Kas nav

acīmredzams, ir tas kā izgudrojumu

sasniedz. Piemērā: Piem : “priek priekšroc rocība ba –

1. Vai pretenzija ir ērt jauna?

rtāka ka tasīšu tas u noslaucīšana, noslauc ana, nav

pretenzijā, pretenzij , bet kā k to sasniedz –

2. Vai izgudrojuma līme l meĦa a pamatojums ir

absorbējo absorb jošā apmale, apmale,

ir ”.

atspoguĜots?

atspogu ots?

3. Vai pretenzijā pretenzij nav iekĜauts iek auts iegūtais ieg tais efekts?


Pārk rkāpuma puma pārbaudes p rbaudes kontroljautājumi:

kontroljaut jumi:

(uzdod, lai pārliecin p rliecinātos, tos, vai pretenzija sniedz plašāko pla ko

iespējamo iesp jamo aizsardzību) aizsardz bu)

4. Vai pretenzijā pretenzij ir ierobežojo ierobe ojoši i jēdzieni j dzieni jeb

pazīmes? paz mes?

5. Vai pretenzija nosedz to objektu, kas tiks

ražots ra ots vai tirgots?

6. Vai pretenzija ir saprotama bez atsaucēm atsauc m

uz ārēju, ju, pretenzijā pretenzij neiekĜautu neiek autu

materiālu? materi lu?

Pārk rkāpuma puma pārbaudes p rbaudes Nevajag aizmirst kontroljautājumi:

kontroljaut atšėirību jumi: starp

izgudrojumu un produktu!

(uzdod, lai pārliecin p rliecinātos, tos, vai pretenzija sniedz plašāko pla ko

iespējamo iesp jamo aizsardzību) aizsardz bu)

4. Vai pretenzijā pretenzij ir ierobežojo ierobe ojoši i jēdzieni j dzieni jeb

pazīmes? paz mes?

5. Vai pretenzija nosedz to objektu, kas tiks

ražots ra ots vai tirgots?

6. Vai pretenzija ir saprotama bez atsaucēm atsauc m

uz ārēju, ju, pretenzijā pretenzij neiekĜautu neiek autu

materiālu? materi lu?


Pārk rkāpuma puma pārbaudes p rbaudes kontroljautājumi:

kontroljaut jumi:

Svarīgākais šajā gadījumā ir vai

(uzdod, lai pārliecin p rliecinātos, tos, pretenzija vai pretenzija attiecas sniedz uz plašāko pla mazāko ko

iespējamo iesp jamo aizsardzību) aizsardz iespējamo bu) komponenti. Piemēram, Piem ram, ja

aizsargāta aizsarg ta spuldze, bet pretenzija

attiecas uz lampu ar spuldzi, tad

4. Vai pretenzijā pretenzij spuldzes ir ierobežojo ierobe ojoši spuldzes ražošana ra ana vai j pārdo p rdošana ana

pazīmes? paz mes? atsevišėi atsevi i nebūs neb s pārk p rkāpums. pums.

i jēdzieni dzieni jeb

5. Vai pretenzija nosedz to objektu, kas tiks

ražots ra ots vai tirgots?

6. Vai pretenzija ir saprotama bez atsaucēm atsauc m

uz ārēju, ju, pretenzijā pretenzij neiekĜautu neiek autu

materiālu? materi lu?

Atkarīgās Atkar s pretenzijas

Galvenā Galven funkcija - nodrošin nodro ināt t atkāpšan atk anās s ceĜu, ce u, ja

neatkarīgā neatkar pretenzija tiks atzīta atz ta par nepatentspējīgu.

nepatentsp gu.

Turklāt Turkl t atkarīgaj atkar gajās s pretenzijās pretenzij s definē defin neobligātās neoblig s

pazīmes. paz mes.


Atkarīgās Atkar s pretenzijas

Galvenā Galven funkcija - nodrošin nodro ināt t atkāpšan atk anās s ceĜu, ce u, ja

neatkarīgā neatkar pretenzija tiks atzīta atz ta par nepatentspējīgu.

nepatentsp gu.

Kāpēc to nevar iekĜaut aprakstā?

1.Izgudrojuma definēšana licenču

līgumos (sevišėi, ja piešėir vairākas

licences)

2.Nodrošina materiālu pretenziju

grozījumiem tajās valstīs, kur šo

nosacījumu vērtē Ĝoti stingri (EPO)

3.Var būt nepieciešami arī pēc patenta

piešėiršanas, pie iebildumiem tiesās.

Turklāt Turkl t atkarīgaj atkar gajās s pretenzijās pretenzij s definē defin neobligātās neoblig s

pazīmes. paz mes.

Atkarīgo Atkar go pretenziju rakstīšana rakst ana

1. IekĜauj Iek auj papildu pazīmes, paz mes, kas nodrošina nodro ina papildu

priekšroc priek rocības bas

2. IekĜauj Iek auj papildu mijiedarbīgas mijiedarb gas pazīmes, paz mes, kas sīkāk s k

skaidro neatkarīgās neatkar s pretenzijas pazīmes paz mes

3. IekĜauj Iek auj nesaistītas nesaist tas papildu pazīmes paz mes

4. IekĜauj Iek auj komerciāli komerci li svarīgas svar gas pazīmes paz mes

5. Neatkarīgo Neatkar go pretenziju paplašino papla inošas as pazīmes paz mes


Atkarīgo Atkar go pretenziju rakstīšana rakst ana

1. IekĜauj Iek auj papildu pazīmes, paz mes, kas nodrošina nodro ina papildu

priekšroc priek rocības bas

2. IekĜauj Iek auj papildu mijiedarbīgas mijiedarb gas pazīmes, paz mes, kas sīkāk s k

skaidro neatkarīgās neatkar s pretenzijas pazīmes paz mes

3. IekĜauj Iek auj nesaistītas nesaist tas papildu pazīmes paz mes

4. IekĜauj Iek auj komerciāli komerci li svarīgas svar gas pazīmes paz mes

5. Neatkarīgo Neatkar go pretenziju paplašino papla inošas as pazīmes paz mes

Pazīmes, kas ir saistītas ar neatkarīgās pretenzijas pazīmi vai

to kombināciju un tālāk uzlabo izgudrojuma darbību. Piemērā

izmantot dakti, kas Ĝautu notecinās šėidrumu no absorbējošās apmales

uz rezervuāru, lai apmale nebūtu jāizgriež regulāri. Ja vēl pievieno

kustīgu rezervuāru zem paplātes, lai nobalansētu tasītes, ja tās

novietotas vienā pusē, tad sanāk pat divas atkarīgās pretenzijas.

Var iekĜaut arī pazīmes, kas dod kaut kādu smalkāku efektu,

piemēram - specifisku absorbējošās apmales materiāla porainību, kas

nodrošina labāku šėidruma uzsūkšanos.

Atkarīgo Atkar go pretenziju rakstīšana rakst ana

1. IekĜauj Iek auj papildu pazīmes, paz mes, kas nodrošina nodro ina papildu

priekšroc priek rocības bas

2. IekĜauj Iek auj papildu mijiedarbīgas mijiedarb gas pazīmes, paz mes, kas sīkāk s k

skaidro neatkarīgās neatkar s pretenzijas pazīmes paz mes

3. IekĜauj Iek auj nesaistītas nesaist tas papildu pazīmes paz mes

4. IekĜauj Iek auj komerciāli komerci li svarīgas svar gas pazīmes paz mes

5. Neatkarīgo Neatkar go pretenziju paplašino papla inošas as pazīmes paz mes

Dažreiz neatkarīgajā pretenzijā ievietotam vārdam, kurš atbilst

zināmajam tehnikas līmenim, bet kuru vajadzētu paskaidrot, ja uzrastos

jauns tehnikas līmenis. To var izdarīt mainot neatkarīgo pretenziju vai

sniedzot papildus informāciju. Aplūkojamā piemērā:

Tiek pieĦemts, ka neatkarīgajā pretenzijā jāiekĜauj atbalsta

virsma, tā kā tā ir plaši zināma lieta, tad var atkarīgajās pretenzijās norādīt,

ka tā veido pamatu, ka tā ir izgatavota no siltumizolējoša materiāla.


Atkarīgo Atkar go pretenziju rakstīšana rakst ana

1. IekĜauj Iek auj papildu pazīmes, paz mes, kas nodrošina nodro ina papildu

priekšroc priek rocības bas

2. IekĜauj Iek auj papildu mijiedarbīgas mijiedarb gas pazīmes, paz mes, kas sīkāk s k

skaidro neatkarīgās neatkar s pretenzijas pazīmes paz mes

3. IekĜauj Iek auj nesaistītas nesaist tas papildu pazīmes paz mes

4. IekĜauj Iek auj komerciāli komerci li svarīgas svar gas pazīmes paz mes

5. Neatkarīgo Neatkar go pretenziju paplašino papla inošas as pazīmes paz mes

Aplūkojamā piemērā:

Var iekĜaut kaut ko saistītu ar paplātes rokturiem.

Atkarīgo Atkar go pretenziju rakstīšana rakst ana

1. IekĜauj Iek auj papildu pazīmes, paz mes, kas nodrošina nodro ina papildu

priekšroc priek rocības bas

2. IekĜauj Iek auj papildu mijiedarbīgas mijiedarb gas pazīmes, paz mes, kas sīkāk s k

skaidro neatkarīgās neatkar s pretenzijas pazīmes paz mes

3. IekĜauj Iek auj nesaistītas nesaist tas papildu pazīmes paz mes

4. IekĜauj Iek auj komerciāli komerci li svarīgas svar gas pazīmes paz mes

5. Neatkarīgo Neatkar go pretenziju paplašino papla inošas as pazīmes paz mes

Aplūkojamā piemērā:

Šajā sezonā modē ir ovālas paplātes.Var tirgū

izplatīt atsevišėi paplātes tējai un kafijai.


Atkarīgo Atkar go Aplūkojamā pretenziju piemērā: rakstīšana rakst ana

Neatkarīgajā pretenzijā ir absorbējoša apmale, rodas šaubas, ka

netiks noklāts gadījums, kad paplātei ir apmale, kas nav

absorbents, bet kura daĜas var būt absorbējošas. Tad var grozīt

neatkarīgo pretenziju un rakstīt “apmale, kas vismaz satur

absorbējošas daĜas ” vai labāk rakstīt atkarīgo pretenziju, ka

1. IekĜauj Iek auj papildu pazīmes, paz mes, kas nodrošina nodro ina papildu

priekšroc priek rocības bas

2. IekĜauj Iek auj papildu mijiedarbīgas mijiedarb gas pazīmes, paz mes, kas sīkāk s k

skaidro “visa neatkarīgās neatkar apmale s vai pretenzijas tās daĜa ir absorbējoša”. pazīmes paz mes

3. IekĜauj Iek auj nesaistītas nesaist tas papildu pazīmes paz mes

4. IekĜauj Iek auj komerciāli komerci li svarīgas svar gas pazīmes paz mes

5. Neatkarīgo Neatkar go pretenziju paplašino papla inošas as pazīmes paz mes

Piemērs Piem rs - paplāte papl te

Pretenzijas

1. Paplāte, Papl te, kurai ir absorbējo absorb joša a apmale.

2. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar 1. pretenziju, kur papildus satur

dakti, kas pievienota tā, t , lai uzsūktu uzs ktu šėidrumu idrumu no

absorbējo absorb jošās s apmales.

[Dakts mijiedarbojas ar absorbējo absorb jošo o apmali uz uzlabo 1.

pretenzijas pazīmju paz mju efektivitāti.] efektivit ti.]

3. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar 2. pretenziju, kas papildus satur

šėidruma idruma rezervuāru, rezervu ru, kurš kur sasaistīts sasaist ts ar dakti.

[3. pretenzija ir saistīta saist ta ar 2. pretenziju, jo 1. pretenzijā pretenzij

nav minēta min ta dakts. Šaj ajā piemērā piem ir atdalītas atdal tas divas

idejas: dakts esamība esam ba un rezervuāra rezervu ra esamība.] esam ba.]


Piemērs Piem rs - paplāte papl te

pretenziju turpinājums

turpin jums

4. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar 3. pretenziju, kurā kur rezervuārs rezervu rs ir piestiprināts piestiprin ts

paplātei papl tei ar iespēju iesp ju pārvietoties p rvietoties paplātes papl tes garumā. garum

[TādēĜ [T ēĜ tas var darboties kā k pretsvars. Pretenzija atsauces uz 3. pretenziju, jo

tajā taj minēts min ts rezervuārs.] rezervu rs.]

5. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru no iepriekšējām iepriek m pretenzijām, pretenzij m, kurai

absorbējo absorb jošā apmale ir veidota no poraina materiāla, materi la, kura poru

izmērs izm rs ir diapazonā diapazon no X līdz l dz Y.

[Šī pretenzija ir daudzkārt daudzk rt atkarīga, atkar ga, jo to var kombinēt kombin t ar jebkuru no

iepriekšējiem iepriek jiem variantiem.]

6. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar 5. pretenziju, kurā kur materiāla materi la porainība porain ba ir

diapazonā diapazon no A > X līdz l dz B < Y.

[5. pretenzija ir vidēja vid ja līme l meĦa a vispārin visp rinājums, jums, bet 6. pretenzija ir daudz

šaur aurāka.] ka.]

Piemērs Piem rs - paplāte papl te

pretenziju turpinājums

turpin jums

7. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru no iepriekšējām iepriek m pretenzijām pretenzij m

(vai 1. pretenziju), kas papildus satur paplātes papl tes

garumā garum pārvietojamu rvietojamu pretsvaru.

[Šeit eit definēta defin ta neatkarīga neatkar ga pazīme. paz me. Tā T ir definēta defin ta arī ar 4. pretenzijā, pretenzij , taču ta u

tur tā t saistīta saist ta ar rezervuāra rezervu ra esamību, esam bu, bet šeit eit arī ar ar citiem

paplātes papl tes variantiem.]

8. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru no iepriekšējām iepriek m pretenzijām pretenzij m

(vai 1. pretenziju), kurai ir ovāla ov la forma.

9. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru no iepriekšējām iepriek m pretenzijām pretenzij m

(vai 1. pretenziju), kurai ir piestiprināti piestiprin ti rokturi.


Piemērs Piem rs - paplāte papl te

pretenziju turpinājums

turpin jums

10. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru no iepriekšējām iepriek m pretenzijām pretenzij m (vai

1. pretenziju), kurai ir piestiprinātas piestiprin tas kāji k jiĦas. as.

[Pēdējās [P s trīs tr s pretenzijas definē defin fakultatīvas fakultat vas pazīmes. paz mes. Variants ar atsauci uz 1.

pretenziju jāraksta j raksta tajās taj s valstīs, valst s, kurās kur s daudzkārt daudzk rtīgā atkarība atkar ba nav

atĜauta.] at auta.]

11. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru no iepriekšējām iepriek m pretenzijām pretenzij m (vai

1. pretenziju), kurai apmale ir apkārt apk rt visai paplātei papl tei vai tās t s

daĜai. da ai.

[Šai ai pretenzijai ir skaidrojoša skaidrojo a funkcija, kas padara skaidrāku skaidr ku 1. pretenzijas

apjomu.]

Piemērs Piem rs - paplāte papl te

pretenziju turpinājums

turpin jums

12. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru no iepriekšējām

iepriek m

pretenzijām pretenzij m (vai 1. pretenziju), izmantojama tējas t jas

pasniegšanai.

pasnieg anai.

13. Paplāte Papl te saskaĦā saskaĦā

ar jebkuru pretenziju no 1. līdz l dz 11.

pretenzijai (vai 1. pretenziju), izmantojama kafijas

pasniegšanai.

pasnieg anai.

[13. pretenzijā pretenzij nevar būt b t atsauce uz 12. pretenziju, jo tās t s ir

savstarpēji savstarp ji izslēdzo izsl dzošas.] as.]


Ieteicamā literatūra (Patentu bibliotēkā):

Gwilym Roberts "A Practical Guide to Drafting

Patents"

Ronald D. Slusky "Invention Analysis and

Claiming" (A Patent Lawyer's Guide)

Absorbent tray with or without barrier layer

and process of manufacture (EP 1371574)


Tray for containing foodstuffs and luxury foods

which give off liquids (US6216855)

Cat litter tray comprising container with absorbent

material and upper part that fits over container

forming inner side walls (DE 10154256)


2. daĜas da as beigas

Turpinājums Turpin jums sekos…

sekos

More magazines by this user
Similar magazines