ekonomika - Daugavpils Universitāte

du.lv

ekonomika - Daugavpils Universitāte

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

“EKONOMIKA”

Programmas direktore: Mag.oec., Mag.psych. lektore Ilona Kuņicka

APSTIPRINĀTA

DU Senāta sēdē

2005.gada 31.oktobrī

Protokola Nr.7

Senāta priekšsēdētājs:

................................V.Paškevičs


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

− programmas kods – 4331003;

− programmas īstenošanas ilgums :

• pilna laika: 120 KP 3 gadi;

• nepilna laika: 120 KP 4 gadi;

“EKONOMIKA”

REAKREDITĀCIJAS ZIŅOJUMS

• pārejas laiks: 160 KP (pilna laika studijas 4 gadi, nepilna laika studijas 5

gadi).

− prasības uzsākot studijas – pilna laika studijās centralizēto eksāmenu rezultāti

latviešu valodā un literatūrā, pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti

par CE: matemātikā, nepilna laika studijām – atestātu konkurss (matemātikā);

− iegūstamais grāds – sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā (Bac.oec.);

− programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte;

− programmas īstenošanas veids – pilna laika studijas , nepilna laika studijas;

− programmas direktore – Mag.oec., Mag.psych. lektore Ilona Kuņicka.

2


1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS ...... 4

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi..........................................4

1.2. Studiju procesa organizācija un vadība..............................................4

1.3. Studiju procesa ilgums......................................................................4

1.4. Studiju programmas īstenošana.........................................................5

2. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI...................................................5

3. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA.........................................6

4. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS..................................................8

4.1. Studiju programmas esošais saturs....................................................8

4.2. Studiju programmas satura kvalitatīvās izmaiņas...............................10

5. STUDIJU PROGRAMMĀ STUDĒJOŠIE ........................................... 12

5.1. Studējošie.........................................................................................12

5.2. Absolventi.........................................................................................14

6. STUDIJU PROGRAMMAS NODROŠINĀJUMS............................... 14

6.1. Akadēmiskais personāls....................................................................14

6.2. Finansu resursi..................................................................................16

6.3. Materiāli tehniskā bāze.....................................................................16

6.4. Bibliotēka.........................................................................................17

7. AR STUDIJU PROGRAMMU SAISTĪTĀ ZINĀTNISKĀ UN

METODISKĀ DARBĪBA.............................................................................. 18

7.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs........................................18

7.2. LZA piešķirtie granti un starptautiskās zinātniskās aktivitātes............19

7.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.........................................23

7.4. Sadarbība ar līdzīgam studiju programmām savā valstī un ārvalstīs....24

8. ZINĀŠANU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA ............................................... 25

9. PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITU AUGSTSKOLU

LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM..................................................................... 25

10. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA............................ 27

11. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS ........................ 28

PIELIKUMI:

1. Studiju programmas studiju plāns

2. Studiju kursa anotācijas

3. Studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla CV

4. Akadēmiskā personāla attīstības kopsavilkums par 2000.-2005.studiju gadu.

5. Pašizvērtējuma ziņojumi

6. Studiju maksas aprēķins

7. 2004./2005. studiju gadā aizstāvēto bakalaura darbu tēmas

3


1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Pēcakreditācijas periodā pakāpeniski tika pārveidoti programmas mērķi un uzdevumi.

Tie ir saturiski saskaņoti ar jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā, ar

Ministru kabineta noteikumos Nr.2 “Par valsts akadēmiskās izglītības standartu” aprakstītajām

prasībām un ar Daugavpils Universitātes (turpmāk - DU) Sociālo Zinātņu fakultātes

prioritārajiem pētniecības virzieniem. Pašreizējā redakcijā studiju programma paredz sniegt

studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un

prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot turpmākajam zinātniski pētnieciskām

darbam.

Studiju programmas mērķis ir sniegt DU imatrikulētajiem studējošajiem kvalitatīvu,

valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veikt

sarežģītu izpildītāja, organizatora, plānotāja, vadītāja darbu, veiksmīgi iesaistoties

tautsaimniecības un uzņēmumu saimnieciskās darbības problēmu risināšanā, izveidoties par

personībām ar analītiskas domāšanas iemaņām, prasmi patstāvigi risināt problēmas vai arī

turpināt studijas atbilstošā maģistrantūrā.

Studiju programmas uzdevumi :

• nodrošināt studējošajiem ekonomikas zinātnes teorētisko principu apguvi;

• veicināt studentu analītiskās spējas, attīstīt iemaņas pētāmo, arī praktisko problēmu

izvirzīšanā un ar to saistīto teorētisko un praktisko uzdevumu risināšanā;

• veidot studiju procesu, lai paaugstinātu studenta intelektu, veicinātu viņa garīgo

pilnveidošanos, sekmētu viņa intelektuālo spēju izmantošanu;

• rosināt studentu intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

1.2. Studiju procesa organizācija un vadība

Studiju process ir atbilstoši saskaņā ar DU Satversmei, Augstskolu likumam

(http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm), Noteikumiem Nr.2 “Par valsts akadēmiskās

izglītības standartu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) u.c. normatīvajiem

dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Senātā pieņemtajiem

studijas reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek saskaņā ar DU Uzņemšanas

noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.

Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Mācību padome, konkrēto jautājumu

risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Ekonomikas katedras pārziņā, kuras

programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF

auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Augstākās izglītības bakalaura studiju

programmas „Ekonomika” praktisko realizāciju vada programmas direktore Mag.oec.,

Mag.psych. I. Kuņicka.

1.3. Studiju procesa ilgums

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” apjoms pašlaik ir 160

kredītpunkti. Pilna laika studiju veidā programmu apgūst 4 akadēmiskajos gados un nepilna

laika studiju veidā – 5 akadēmiskajos gados (līdz 2008./09. studiju gadam). No

2006./07.studiju gada programmu paredzēts īstenot 120 KP apjomā, pilna laika studiju veidā to

paredzēts apgūt 3 akadēmiskajos gados un nepilna laika studiju veidā – 4 akadēmiskajos gados.

4


Jaunveidotā studiju programma paredz realizēt studiju ciklu “trīs + divi” (3 gadi

bakalaura studijās (120 KP) plus 2 gadi maģistra studijās) īstenošanu. Akadēmiskās bakalaura

studiju programmas “Ekonomika” īstenošana šādā kombinācijā, tiek praktizēta daudzās Eiropas

Savienības valstīs, kā arī Latvijas augstskolās īstenojot trīs gadu zinātniski pamatotu plaša

profila ekonomikas bakalaura studiju programmu.

1.4. Studiju programmas īstenošana

Studijas notiek DU pilna laika studiju veidā par valsts budžeta un fizisku vai jurisdisku

personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem, un nepilna laika studiju veidā par fizisku vai

juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.

Programmas kopējais kredītpunktu skaits pašlak ir 160 KP, pārejot uz trīsgadīgajām

studijām – 120 KP. Studiju procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskās nodarbības,

individuālais darbs u.c. metodes.

Daļu no programmas studenti apgūst patstāvīgi. Studentu patstāvīgais darbs veido 50%

no kopējā kursu apjoma.

Lekcijām ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija.

Docētāji lekciju nodrošināšanai plaši izmanto datu projektorus, kodoskopus, un TV. Datu

projektoru izmantošana lekcijās tiek uzskatīta par vienu no visoptimālāko informācijas

pasniegšanas veidu. Fakultātes pašieņēmumi deva iespēju uzlabot materiāli tehnisko bāzi, lai

katrs docētājs varētu to izmantot atbilstoši sagatavotajiem studiju kursa izklāsta materiāliem.

Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā semināri, kur tiek sekmēta studentu sociālo

prasmju attīstība, pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas sava viedokļa

izteikšana un analīzes prasmes. Darbojoties šādā veidā, studenti bagātina viens otra pieredzi,

apmainās domām, apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. Būtisks ir studentu patstāvīgais

darbs ar literatūras avotiem, izlasītais materiāls tiek analizēts grupu diskusijās. Semināros

notiek diskusijas par aktuālajām ekonomikas problēmām, kā arī informācijas, ideju un

pieredzes apmaiņa. Praktiskās nodarbības tiek organizētas arī kā laboratorijas darbi datorklasēs.

Individuālās darba formas orientētas uz studentu vajadzībām, viņu interešu virzību

studiju kursu prasību ietvaros, didaktisko materiālu un metodiku izstrādi konkrētam

pedagoģiskajam procesam, kā arī darbam ar studiju kursam obligāto un papildus literatūru.

Studiju procesā veiktais darbs tiek izmantots arī zinātniskajās publikācijās, konferencēs.

Lai sekmīgi realizētu studiju programmu un apgūtu jaunas studiju formas, mācību

metodes un metodiskos paņēmienus, docētāji apmeklē dažādus seminārus, piedalās pieredzes

apmaiņas aktivitātēs un kvalifikācijas celšanas kursos (skatīt 3.pielikumu “Akadēmiskā

personāla attīstības kopsavilkums par 2000. – 2005. studiju gadu”).

2. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI

DU Sociālo Zinātņu fakultātē ir iespēja apgūt akadēmisko studiju programmu

“Ekonomika” ar bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas

Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa,

rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās

un dzīves vietas. Citu valstu pilsoņi studiju programmu var apgūt uz līguma pamata. No

2004.gada reflektanti pilna laika studijām tiek ieskaitīti programmā konkursa kārtībā,

pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un literatūrā, pirmajā

svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE: matemātikā, nepilna laika studijām – atestātu

konkurss (matemātikā). DU piedāvā iespēju kārtot centralizētos eksāmenus tiem vidusskolas

absolventiem, kuri tos nav kārtojuši.

5


3. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Studiju programmas struktūra un saturs atbilst “Noteikumiem par bakalaura akadēmisko

programmu struktūru“, “Noteikumiem par Valsts akadēmiskās izglītības akadēmiskās izglītības

standartu” – Ministru kabineta noteikumiem Nr.2, Rīga, 2002.g. 3.janvārī.

Četrgadīgās akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas

“Ekonomika” kopapjoms pašlaik ir 160 KP. No minētā apjoma 6 KP ir studiju prakse, 12 KP

nodrošina bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana, bet 142 KP veido teorētiskie un

praktiskie A, B, C daļu kursi. Trīsgadīgās akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju

programmas “Ekonomika” kopapjoms būs 120 KP – 6 KP prakse, 10 KP - bakalaura darba

izstrādāšana un aizstāvēšana, A daļa – 75 KP, B daļa – 37 KP, C daļa – 8 KP.

Pašnovērtējuma periodā, 1999.gadu salīdzinot ar 2005. gadu, izmaiņas studiju programmā

skārušas obligāto un brīvās izvēles kursu proporcijas sakarā ar pārēju uz modeli “trīs + divi”.

Obligātās daļas (A) apjoms bakalaura programmā samazinājies no 93 līdz 75 KP (-18 KP),

taču proporcionāli to īpatsvars praktiski palicis nemainīgs (četrgadīgajai bakalaura studiju

programmai ir 57%, trīsgadīgajai – 62%). Par 5% ir samazinājies B daļas kursu īpatsvars, kas

dod iespējas studentiem apgūt pamatstudiju kursus mācību zinātniskajā darbībā, iegūt

akadēmisko izglītību ar ievirzi ekonomikā, veidoties par personībām ar analītiskās domāšanas

iemaņām, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt praktisku darbību.

Brīvās izvēles daļas (C) kursu apjoms un īpatsvars nav būtiski mainījies, saglabājot studiju

kursus, kas kopumā nodrošina zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošanos, sagatavojot

konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

3.1.1.tabula

Četrgadīgās bakalaura studiju programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts

akadēmiskās izglītības standarta prasībām

Kritēriji Standarta

prasības

(kredītpunkti)

Kopējais studiju programmas apjoms,

tai skaitā:

6

Bakalaura programma

“Ekonomika”

(kredītpunkti)

120 līdz 160 160

Obligātā daļa (A) ne mazāk kā 50 91

Obligātās izvēles daļa (B) ne mazāk kā 20 57

Brīvās izvēles daļa (C) nav normēta 12

Bakalaura darbs ne mazāk kā 10 12

3.1.2.tabula

Trīsgadīgās bakalaura studiju programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts

akadēmiskās izglītības standarta prasībām

Kritēriji Standarta

prasības

(kredītpunkti)

Kopējais studiju programmas apjoms,

tai skaitā:

Bakalaura programma

“Ekonomika”

(kredītpunkti)

120 120

Obligātā daļa (A) ne mazāk kā 50 75

Obligātās izvēles daļa (B) ne mazāk kā 20 37

Brīvās izvēles daļa (C) nav normēta 8

Bakalaura darbs ne mazāk kā 10 10


Obligātie studiju kursi (A) – 91 KP (pārejot uz trīsgadīgo akadēmisko bakalaura studiju

programmu “Ekonomika”, šie kursi veidos 75 KP): Ievads ekonomikā; makroekonomika;

mikroekonomika; augstākā matemātika; tautsaimniecības vēsture; ekonomikas teoriju vēsture;

uzņēmējdarbība LR; statistika ekonomikā; informātika (ievadkurss); lietišķo programmu

paketes; grāmatvedība; menedžmenta pamati; mārketinga pamati; informācijas sistēmas un

datortīkli; starptautiskā ekonomika; 2 studiju darbi; mācību prakse; bakalaura darbs .

Obligātās daļas struktūra un apjoms atbilst analoģiskām programmām Latvijas

universitātēs, kā arī prasībām, kuras tiek izvirzītas ekonomikas bakalauru programmām Eiropas

Savienības valstu universitātēs.

A daļas studiju kursi sniedz studējošo zināšanu pamatbāzi un nodrošina B un C daļu

kursu kvalitatīvu apguvi.

Izvēles studiju kursi (B) – 57 KP (pārejot uz trīsgadīgo akadēmisko bakalaura studiju

programmu “Ekonomika” šie kursi veidos 37 KP): Socioloģija; demogrāfija; svešvaloda;

lietišķā socioloģija; apdrošināšanas pamati; uzņēmuma finanses; praktiskais mārketings;

prečzinību pamati; ekonomiskā ģeogrāfija; lietišķā matemātika; personālvadība; firmas

ekonomika; reģionālā ekonomika; darba tiesības; banku darbība.

Brīvās izvēles studiju kursi (C) – 12 KP (pārejot uz trīsgadīgo akadēmisko bakalaura

studiju programmu “Ekonomika”, šie kursi veidos 8 KP): Pasaules kultūras vēsture; reliģiju

vēsture; Latvijas kultūras vēsture; tiesību pamati; psiholoģijas pamati; personības psiholoģija;

sociālā psiholoģija; ētika; estētika; loģika; politoloģija; filozofijas pamati.

Šīs daļas mērķis ir veicināt studentu izglītotības un kultūras līmeni, paplašināt viņu

redzesloku.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Ekonomika” nodrošina akadēmiskās

izglītības saturu, tās izpilde ļauj iegūt akadēmisko bakalaura grādu un dod tiesības turpināt

studijas maģistrantūrā. Programmas izveidē ievērots DU akadēmisko bakalaura programmu

nolikums, kas apstiprināts DU Senātā.

7


4. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS

4.1. Studiju programmas esošais saturs

4.1.1.tabula

Četrgadīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studiju

kursi

KURSA

NOSAUKUMS

Kursa

kredīts

KURSA PĀRBAUDES

FORMA

Eksāmens Diferencētā

ieskaite

8

DOCĒTĀJS

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 91 KP

Ievads ekonomikā 4 1 Prof.J.Saulītis

Asoc.prof.J.Eglītis

Lekt.I.Kuņicka

Makroekonomika 3 1 Prof.J.Saulītis

Asoc.prof.A.Nikolajevs

Lekt.I.Kuņicka

Mikroekonomika 3 2 Prof.J.Saulītis

Doc. Ļ.Nikolajeva

Lekt.E.Čižo

Augstākā matemātika 8 2 Doc.V.Gedroics

Lekt.V.Gedroica

Informātika (ievadkurss) 4 2 Doc.N.Bogdanova

Doc.S.Ignatjeva

Lekt.V.Vagale

Uzņēmējdarbība LR 2 1 Prof.N.Baranovskis

Lekt.S.Zelča

Lekt.M.Kuzenko

Tautsaimniecības vēsture 4 1 1 Prof.J.Saulītis

Ekonomikas teoriju

vēsture

Lekt.I.Kuņicka

4 1 1 Asoc.prof.A.Nikolajevs

Lekt.E.Čižo

Lekt.T.Bikovskis

2 1 Doc.N.Bogdanova

Informatīvās sistēmas un

tīkli

Lekt.V.Vagale

Lietišķo programmu

2 1 Doc.S.Ignatjeva

paketes

Doc.N.Bogdanova

Lekt.V.Vagale

Statistika ekonomikā 3 1 Doc.A.Orlovska

Doc.A.Sondore

Mārketinga pamati 4 1 1 Asoc.prof.A.Nikolajevs

Doc.V.Voronovs

Lekt.T.Bikovskis

Grāmatvedība 8 2 Lekt.D.Sitnika


Menedžmenta pamati 4 1 1 Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.I.Ostrovska

Ekonomisko procesu

matemātiskā modelēšana

4 2 Doc.V.Gedroics

Finansu teorija un

pārvalde

4 1 Asoc.prof.G.Gončarovs

Starptautiskā ekonomika 2 1 Doc.V.Voronovs

Lekt.T.Bikovskis

Studiju darbi 8 aizstāvēšana

Studiju prakse 6 aizstāvēšana Asoc.prof. A.Nikolajevs

Bakalaura darbs 12 aizstāvēšana

B daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 57 KP

Demogrāfija 3 1 Asoc.prof. O.Peipiņa

Socioloģija 4 1 1 Asoc.prof.V.Meņšikovs

Lekt.V.Stūrainis

Ekonomiskā ģeogrāfija 4 2 Lekt.S.Rutkovska

Ekonomiskā socioloģija 2 1 Asoc.prof.V.Meņšikovs

Asist.V.Boroņenko

Lietišķā sociologija 2 1 Asoc.prof.V.Meņšikovs

Lekt.I.Ostrovska

Vācu valoda 8 1 3 Lekt.M.Ļebedjkova

Angļu valoda 8 1 3 Lekt.J.Semeneca

Adrošināšanas pamati 2 1 Prof.N.Baranovskis

Lekt.V.Stūrainis

Uzņēmuma finanses 4 1 1 Prof.N.Baranovskis

Lekt.S.Zelča

Lekt. M.Kuzenko

Firmas ekonomika 2 1 Doc.Ļ.Nikolajeva

Lekt. E.Čižo

Lietišķā matemātika 2 1 Doc.V.Gedroics

Praktiskais mārketings 2 1 Doc.V.Voronovs

Lekt.T.Bikovskis

Starptautiskais mārketings 2 1 Doc.V.Voronovs

Prečzinību pamati 2 1 Lekt.T.Smane

Civiltiesības 2 1 Lekt.J.Radionovs

Banku darbība 2 1 Doc.J.Baltgailis

Lekt. A.Zelčs

Darba tiesības 2 1 Lekt.J.Radionovs

Mūsdienu ekonomiskās

teorijas

2 1 Asoc.prof. A.Nikolajevs

Personālvadība 2 1 Lekt.I.Ostrovska

LR ekonomikas problēmas 2 1 Asoc.prof.A.Nikolajevs

Es un ekonomiskā

integrācija

2 1 Doc.V.Voronovs

Tūrisma ekonomika 2 1 Prof. J.Saulītis

Reģionālā ekonomika 2 1 Prof.V.Kosiedovskis

Lekt.I.Kuņicka

C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI – 12 KP

Latvijas kultūras vēsture 2 1 Lekt.I.Kupšāne

9


Pasaules kultūras vēsture 2 1 Lekt.I.Šenberga

Reliģiju vēsture 2 1 Asoc.prof.A.Stašulāne

Psiholoģijas pamati

2 1 Prof.A.Vorobjovs

Lekt.A.Ruža

Tiesību pamati 2 1 Lekt.J.Radionovs

Filozofijas pamati 2 1 Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.A.Felcis

Ētika 2 1 Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.A.Felcis

Estētika 2 1 Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.A.Felcis

Loģika 2 1 Lekt.B.Volkovičs

Politoloģija 2 1 Asoc.prof.A.Ivanovs

Lekt.D.Oļehnovičs

Sociālā psiholoģija 2 1 Prof.A.Vorobjovs

Personības psiholoģija 2 1 Prof.A.Vorobjovs

Prasības akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai ir sekmīgi apgūta studiju programma,

nokārtots gala pārbaudījums ekonomikā un aizstāvēts bakalaura darbs.

Informācija par studiju plānu un studiju kursu aprakstiem ir apkopota 1.un 2. pielikumā.

4.2. Studiju programmas satura kvalitatīvās izmaiņas

Programmā piedāvāto studiju kursu saturs ir kvalitatīvi pilnveidots, sakarā ar studiju

programmu īstenošanu ietekmējošajām objektīvajām pārmaiņām: ekonomikas kā zinātnes un

prakses nepārtrauktu attīstību, programmas prasību atbilstību mūsdienu akadēmiskās izglītības

tendencēm, pārmaiņām augstākās izglītības likumdošanā (Ministru kabineta noteikumi Nr.2

“Par valsts akadēmiskās izglītības standartu), programmās iesaistīto docētāju profesionālās

kompetences izaugsmi, piedaloties vietējos un starptautiskos projektos, pētījumos un domu

apmaiņā.

Izmaiņas studiju plānā konceptuāli atspoguļo izmaiņas studiju programmas mērķa un

uzdevumu formulējumos, kā arī četrgadīgo bakalaura programmu pāreja uz trīsgadīgo studiju

programmām + 2 gadu studijas maģistrantūrā. Tādejādi ir notikušas izmaiņas pa semestriem,

ievērojot studiju kursu pēctecību un organizējot studijas 6 semestros līdzšinējo 8 semestru

vietā, kā arī ir izmainīts kredītpunktu apjoms pilna laika studijām, bet nepilna laika studijām -

līdzšinējo 15 trimestru vietā studijas tiks organizētas 12 trimestros (4.2.1.tabula).

Lai izvairītos no studiju kursu sadrumstalotības, pārstrukturējot studiju programmu, tie

ir pilnveidoti. To veic katrs docētājs, nodrošinot studējošo padziļinātu teorētisko zināšanu

apguvi, kritiskas izpratnes veidošanos un sagatavo studējošos patstāvīgai zinātniskās

pētniecības darbībai ekonomikas zinātnē, nodrošinot iedziļināšanos ekonomikas problēmu

izpētē. Veiktās izmaiņas pilnīgāk nodrošina studiju plāna secīgumu un programmas iekšējo

integritāti, kvalitāti, kā arī atbilst izmaiņām darbaspēka tirgū. Ir paredzēts izveidot un licenzēt

jaunu profesionālo maģistra studiju programmu ekonomikā, tāpēc arī daži studiju kursi tika

izslēgti no studiju programmas, nākotnē tos varētu iekļaut maģistra studiju programmā.

A daļā ir samazināti kredītpunkti: Informātikā, pilnveidojot studentu patstāvīgā darba

organizāciju ne tikai studiju kursa apgūšanā, bet arī uzlabojot individuālā darba kontroles

metodes studiju darbu, bakalaura darbu izstrādē, dziļāk specializējoties uz ekonomikas

disciplīnu apguvi. Izņemti no studiju programmas papildkursi kā arī šauri specializēti kursi,

kuros aplūkotās problēmas perspektīvā plānots iekļaut ekonomikas profesionālajā maģistra

10


studiju programmā: A daļā – ekonomisko procesu matemātisko modelēšana, finansu teorija un

pārvalde, B daļā – ekonomiskā socioloģija, starptautiskais mārketings, civiltiesības, tūrisma

ekonomika, mūsdienu ekonomiskās teorijas, LR ekonomikas problēmas, ES un ekonomiskā

integrācija.

4.2.1.tabula

Ekonomikas bakalaura četrgadīgās studiju programmas salīdzinājums(160 KP) ar

trīsgadīgo bakalaura studiju programmu(120 KP)

160 KP

KP

11

120KP

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI

Ievads ekonomikā 4 Ievads ekonomikā 4

Makroekonomika 3 Makroekonomika 3

Mikroekonomika 3 Mikroekonomika 3

Augstākā matemātika 8 Augstākā matemātika 8

Informātika (ievadkurss) 4 Informātika (ievadkurss) 2

Uzņēmējdarbība LR 2 Uzņēmējdarbība LR 2

Tautsaimniecības vēsture 4 Tautsaimniecības vēsture 4

Ekonomikas teoriju

vēsture

4 Ekonomikas teoriju vēsture 4

Informatīvās sistēmas un

tīkli

2 Informatīvās sistēmas un tīkli 2

Lietišķo programmu

2 Lietišķo programmu paketes 2

paketes

Statistika ekonomikā 3 Statistika ekonomikā 3

Mārketinga pamati 4 Mārketinga pamati 4

Grāmatvedība 8 Grāmatvedība 8

Menedžmenta pamati 4 Menedžmenta pamati 4

Ekonomisko procesu

matemātiskā modelēšana

4

Finansu teorija un

4

pārvalde

Starptautiskā ekonomika 2 Starptautiskā ekonomika 2

Studiju darbi 8 Studiju darbi 4

Studiju prakse 6 Studiju prakse 6

Bakalaura darbs 12 Bakalaura darbs 10

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI

Demogrāfija 3 Demogrāfija 3

Socioloģija 4 Socioloģija 4

Ekonomiskā ģeogrāfija 4 Ekonomiskā ģeogrāfija 4

Ekonomiskā socioloģija 2

Lietišķā sociologija 2 Lietišķā sociologija 2

Vācu valoda 8 Vācu valoda 8

Angļu valoda 8 Angļu valoda 8

Adrošināšanas pamati 2 Adrošināšanas pamati 2

Uzņēmuma finanses 4 Uzņēmuma finanses 2

Firmas ekonomika 2 Firmas ekonomika 2

KP


Lietišķā matemātika 2 Lietišķā matemātika 2

Praktiskais mārketings 2 Praktiskais mārketings 2

Starptautiskais mārketings 2

Prečzinību pamati 2 Prečzinību pamati 2

Civiltiesības 2

Banku darbība 2 Banku darbība 2

Darba tiesības 2 Darba tiesības 2

Mūsdienu ekonomiskās

teorijas

2

Personālvadība 2 Personālvadība 2

LR ekonomikas problēmas 2

ES un ekonomiskā

2

integrācija

Tūrisma ekonomika 2

Reģionālā ekonomika 2 Reģionālā ekonomika 2

C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI

Latvijas kultūras vēsture 2 Latvijas kultūras vēsture 2

Pasaules kultūras vēsture 2 Pasaules kultūras vēsture 2

Reliģiju vēsture 2 Reliģiju vēsture 2

Psiholoģijas pamati 2 Psiholoģijas pamati 2

Tiesību pamati 2 Tiesību pamati 2

Filozofijas pamati 2 Filozofijas pamati 2

Ētika 2 Ētika 2

Estētika 2 Estētika 2

Loģika 2 Loģika 2

Politoloģija 2 Politoloģija 2

Sociālā psiholoģija 2 Sociālā psiholoģija 2

Personības psiholoģija 2 Personības psiholoģija 2

Prasības akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai ir sekmīga studiju programmas

apgūšana, gala pārbaudījuma nokārtošana un bakalaura darba aizstāvēšana.

5. STUDIJU PROGRAMMĀ STUDĒJOŠIE

5.1. Studējošie

121.

Pašlaik studiju programmā studē pilna laika studijās 122 studenti, nepilna laika studijās

12


70

60

50

40

30

20

10

0

46

7

47

39 38

9

59

36

38

23 22

16

27

21

13

8

29

1315

2000,/01 2001./02 2002./03 2003./04 2004./05 2005./06

studentu skaits

par maksu

par valsts budžeta līdzkļiem

5.1.1.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas avoti

pilna laika studijās 2000./01. - 2005./06.st.g.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

79 79

89 89

40 40

41 41

15 15

12 12

2000./01 2001./02 2002./03 2003./04 2004./05 2005./06

studentu skaits

par maksu

5.1.2.attēls. Studiju programmas „Ekonomika” imatrikulēto studentu skaits, finansēšanas avoti

nepilna laika studijās 2000./01. - 2005./06.st.g.


5.2. Absolventi

Absolventu skaita dinamika 1999./00. – 2004./05.st. g.

STUDIJU GADS PILNA LAIKA NEPILNA LAIKA KOPĀ

STUDIJAS STUDIJAS

1999./00. 49 26 75

2000./01. 48 79 102

2001./02. 30 54 100

2002./03. 33 70 124

2003./04. 43 91 103

2004./05. 48 60 119

2005./06. 35 71 106

14

5.2.1.tabula

Studiju programmas diploma pielikums atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta

noteikumiem Nr.450 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko

grādu apliecinoši izglītības dokumenti”. Tas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Diploma pielikumā

ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,

kontekstu, saturu un statusu.

Studējošie apgūst ekonomista profesijai nepieciešamās akadēmiskās zināšanas,

prasmes, pieredzi, prot pastavīgi risināt problēmas, kas ir nepieciešams organizēšanas,

vadīšanas, izvērtēšanas, lēmumu pieņemšanas procesu īstenošanai, kā arī zinātniskajai

pētniecībai. Mainoties sociālajai un ekonomiskajai situācijai valstī, nepieciešamības gadījumā

studējošajiem ir nodrošinātas arī pārkvalificēšanās iespējas.

6. STUDIJU PROGRAMMAS NODROŠINĀJUMS

6.1. Akadēmiskais personāls

Akadēmisko bakalaura studiju programmu „Ekonomika” nodrošina 34 docētāji

(6.1.1.tabula), tajā skaitā 23 docētājiem pamatdarbs ir DU, 11 docētāji ir vieslektori.

Nr.

p.k.

VĀRDS,

UZVĀRDS

Studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji

ZINĀTNISKAIS

GRĀDS, AMATS

6.1.1.tabula

PAMATDARBA VIETA

1. Baranovskis

Nikolajs

Dr.hab.oec., prof. LU, Ekonomikas un vadības fakultāte

2. Ignatjeva Svetlana Dr.math., doc. DU, DMF, Informātikas katedra

3. Bikovskis Teodors Mag.oec., lekt. DU, SZF, Ekonomikas katedra

4. Boroņenko Vera Mag.oec., lekt. DU, SZF, Sociālo pētījumu institūts

5.

Mag.oec., Mag.iur., lekt. SIA CHEMI PHARM GROUP valdes

Čižo Edmunds

priekšsēdētājs un Latgales reģiona

priekšsēdētājs


6. Nikolajeva Ļubova Dr.oec., doc. DU, SZF, Ekonomikas katedra

7. Eglītis Jānis Dr.oec., asoc.prof. Preiļu novada padomes vadītājs

8. Felcis Ainārs Mag.paed., lekt. DU, SZF, Socioloģijas katedra

9. Ivanovs Aleksandrs Dr.hist., asoc.prof. DU, HF, Vēstures katedra

10. Gedroics Vitolds Dr.paed., doc. DU, DMF, Matemātikas katedra

11. Gončarovs Genādijs Dr.oec., asoc.prof. DU, DMF, Ekonomikas katedra

12. Gorbaceviča Lilija Dr.phil., doc. DU, SZF, Socioloģijas katedra

13. Kuņicka Ilona Mag.oec., Mag.psych., lekt. DU, SZF, Ekonomikas katedra

14. Kuzenko Marina Mag.oec., lekt. Valsts Ieņēmumu dienests

15. Orlovska Ausma Dr.oec., doc. LU, Ekonomikas un vadības fakultāte

16. Rutkovska Santa Mag.sci.geogr., lekt. DU, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra

17. Meņšikovs

Vladimirs

Dr.soc., asoc.prof. DU, SZF, Socioloģijas katedra

18. Nikolajevs Andrejs Dr.oec.,asoc.prof. DU, SZF, Ekonomikas katedra

19. Oļehnovičs Dmitrijs Mag.hist., lekt. DU, SZF, Socioloģijas katedra

20. Ostrovska Inta Mag.paed., lekt. DU, SZF, Socioloģijas katedra

21. Peipiņa Olga Dr.soc., asoc.prof. DU, SZF, Socioloģijas katedra

22.

Radionovs Jānis

Mag.oec., lekt. VAS “Latvenergo” juridiskās daļas

vadītājs

23. Saulītis Juris Dr.oec., prof. RTU, Ekonomikas fakultāte

24. Semeņeca Jeļena Mag.philol., lekt. DU, HF, Angļu valodas katedra

25. Sitnika Dace Mag.oec., lekt. DU, SZF, Ekonomikas katedra

26. Smane Taisija Mag.paed., lekt. Daugavpils Tirdzniecības skola

27. Sondore Anita Dr.math., docente DU,DMF, Matemātikas katedra

28. Stūrainis Viesturs Mag.oec., lekt. DU, SZF, Socioloģijas katedra

29.

Anita Stašulāne

Dr.theol., asoc.prof. DU, HF, Latviešu literatūras un kultūras

katedra

30. Voronovs Viktors Dr.phil., doc. DU, SZF, Socioloģijas katedra

31.

Vorobjovs Aleksejs

Dr.habil.paed.,

Dr.habil.psych., prof.

DU, SZF, Psiholoģijas katedra

32.

Mag.oec., lekt. A/S “Latvijas Hipotēku un Zemes

Zelčs Andrejs

banka” Daugavpils nodaļa, bankas

vadītājs

33. Zelča Sandra Mag.oec., lekt. DU, SZF, Ekonomikas katedra

DU pamatdarbā strādā 23 docētāji, no kuriem – 14 docētājiem ir doktora grāds. 9

docētāji ir ar maģistra grādu, no kuriem 7 ir doktora studiju dažādu programmu studenti.

Akadēmiskā personāla CV var skatīt 3.pielikumā. 5.1., 5.2. zīmējumos ir parādīts studiju

programmā strādājošā akadēmiskā personāla procentuālais sadalījums pēc darba vietas un

amatiem.

32%

68%

6.1.1. attēls. Akadēmiskā personāla sadalījums pēc darba vietas

15

pamatdarbs-68%

blakusdarbs-32%


43%

6.1.2. attēls. DU ievēlētā akadēmiskā personāla sadalījums pēc amatiem

6.2. Finansu resursi

22%

16

35%

profesori-35%

docenti-22%

lektori-43%

Pilna laika studiju programma pārsvarā tiek realizēta no budžeta līdzekļiem. Galvenais

studiju finansējuma avots ir valsts budžets un pašu studentu līdzekļi. Pilna laika studiju vietu

skaits, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, ir samazinājies laika gaitā mainoties

valsts prioritātēm.

Nepilna laika studijas tiek apmaksātas no pašu studentu līdzekļiem (fizisko vai

juridisko personu finansējums).

6.3. Materiāli tehniskā bāze

Akadēmiskās studiju programmas galvenā īpatnība ir cieša studiju un zinātniski

pētnieciskā darba integrācija. No tā izriet virkne specifisku prasību nepieciešamajam materiāli

tehniskajam nodrošinājumam un telpām, kurās tiek realizēts studiju process. Studiju

programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā bāze.

Topošajiem ekonomistiem, jebkuras studiju formas (individuālajam darbam) ir iespēja

izmantot labi aprīkotas auditorijas, datorklases un laboratorijas, kā arī bibliotēkas un lasītavas.

Salīdzinot ar iepriekšējiem studiju gadiem, datorklases ir aprīkotas ar jaunu datortehniku (24

datoriem), kurās, savukārt, ir instalētas SPSS programmas.

Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar:

• datortehniku;

• vizuālās prezentācijas tehniku (6 OHP-projektori jeb kodoskopi, 5 multimediju datu

projektori);

• video filmēšanas aparatūru (3), audio tehniku;

• kserokopēšanas tehniku (6 kserokopēšanas aparāti).

Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla Intraneta

pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un telekonferences iespējas. Studiju procesa

sekmīgai nodrošināšanai tiek izmantotas arī īpaši šim mērķim izveidotās multimediju

treniņprogrammas un instrukcijas, kas paredzētas valsts civildienesta ierēdniecības speciālistu

sagatavošanai.

Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir izveidota

socioloģisko aptauju datu apstrādes bāze, kuru studējošie var patstāvīgi izmantot uzziņu

materiāla iegūšanai, zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei. Uz doto brīdi studiju


programmai ir salīdzinoši plaša materiālā bāze, kas sevī ietver 2 aprīkotas un modernizētas

datorklases, Sociālo pētījumu institūtu, dažādas mācību auditorijas un administratīvās telpas.

Datorklases ir apgādātas ar jaudīgu datortehniku un modernām perifērijas iekārtām.

Datori tiek izmantoti mācību procesā, studentu patstāvīgajam un zinātniskajam darbam. Visi

datori ir pievienoti kopējam universitātes datortīklam, pateicoties kuram ir iespēja pieslēgties

Internetam, strādāt ar to, kas nodrošina augstu informācijas apmaiņas un iegūšanas līmeni, kā

arī atbilst ārzemju standartiem.

Datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra darbam ar

Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu rezultātu

apstrādē (SPSS programmas), ekonomisko un citu procesu modelēšanai. Datoros ir uzstādītas

arī programmas ar multimediju iespējām, kuras tiek izmantotas svešvalodas zināšanu

uzlabošanai.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika” realizācijai pārsvarā tiek

izmantotas Sociālo Zinātņu fakultātes telpas. Auditorijas atbilst programmas izpildes

vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Katedrā ir iegādāti savi tehniskie līdzekļi,

kuri apmierina studiju procesa vajadzības. Studiju procesā un patstāvīgo pētniecisko projektu

realizēšanā studējošie var izmantot:

1. DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekļuves

tehnoloģiju (pēc plkst. 14.00 datorklase pieejama patstāvīgajam darbam);

2. DU Multimediju Centra tehniskos resursus;

3. Sociālo Zinātņu fakultātes datorklases ar 24 datoriem (visiem datoriem ir Interneta

pieslēgums un ir iespējams izmantot SPSS programmas paketi datu apstrādei) :

4. DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;

5. kopēšanas iekārtas;

6. vizuālās prezentācijas iekārtas;

7. video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;

8. serverus, datorus, LAN, Internetu.

Atsevišķos studiju kursos izmantojamo videomateriālu izgatavošanai tiek izmantotas

Multimediju Centra TV iekārtas un ierakstīšanas iekārtas.

Nodarbībās tiek izmantota Sociālo pētījumu institūta tehniskā bāze. Ir noslēgti

Sadarbības Līgumi ar vairākām Latvijas un citu valstu pētniecības un izglītības iestādēm.

6.4. Bibliotēka

Ekonomikas jomai atbilstoša literatūra atrodama: DU lasītavā, Sociālo Zinātņu

fakultātes Ekonomikas katedrā, Sociālo pētījumu institūtā. DU bibliotēkā un atsevišķās DU

katedrās ir pieejami grāmatu un žurnālu fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju

procesā. DU bibliotēkas fondā ir 326 863 vienības, to sastāda: grāmatas – 281 367, periodiskie

izdevumi – 29 469, pārējie izdevumi – 298, tajā skaitā ekonomikas zinātnē – 4555. DU

bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:

• Interneta pieslēgums;

• Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);

• Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas

kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un

DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies

„Vienotas lasītāja kartes” sistēmā, un no 2002.gada decembra lasītājiem ir iespēja

izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus;

• Elektroniskās datu bāzes EBSCO Publishing (ietver 8 datu bāzes: Academic Search

Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC,

Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola).

17


DU bibliotēkas lasītavās Sociālo Zinātņu fakultātes abonementā, ko var izmantot mūsu

programmā studējošie, kopējais fonds ir apmēram 350000 eksemplāru (63000 nosaukumi), no

tiem 320000 ir grāmatas, 24000 – žurnāli (500 nosaukumi), 300 – laikrakstu gada komplekti

(60 nosaukumi). Sociālo Zinātņu fakultātes abonementā un lasītavā ir pieejams 41000 grāmatu

sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs. Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto

literatūru ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk

līdzekļu jaunu Rietumeiropā, ASV izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.

Programmā izmantojamais ekonomikas zinātnes literatūras fonds sāka veidoties 20.gs.

80.-jos gados, un pašreiz ir reģistrētas 4555 grāmatas ekonomikas nozarē. DU bibliotēka iepērk

praktiski visas jaunās grāmatas ekonomikas jomā, kuras izdotas Latvijā, un līdz 2005.gada

beigām tiek plānots palielināt ekonomikas literatūras fondu vēl par 200 eksemplāriem.

Problēmas rada tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un praktiski šīs

grāmatas studenti var izmantot tikai lasītavās.

Studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas un

publikācijas. Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados

studiju kursu apgāde ir manāmi pilnveidota ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas

apkopo un interpretē dažādu ārzemju autoru darbus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus

studējošajiem. DU studenta apliecība vienlaicīgi ir arī Latvijas Republikas vienotā lasītāja

karte, kas dod tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu krājumus.

Nepieciešamības gadījumā papildus iespējas dod Interneta pieslēgums, kas ļauj izmantot

universitātes abonētās datu bāzes.

7. AR STUDIJU PROGRAMMU SAISTĪTĀ ZINĀTNISKĀ UN

METODISKĀ DARBĪBA

7.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs

Ir noteikti Sociālo Zinātņu fakultātes un tajā realizēto studiju programmu pētījumu

virzieni, kas būtiski atspoguļo bakalaura studiju programmas zinātniski pētniecisko pamatu.

Galvenie virzieni ir sekojoši:

Reģionālā attīstība Dr.hab.oec. V. Kosiedovskis

Dr.oec.A. Nikolajevs

Dr.soc. V. Meņšikovs

Dr.oec.G. Gončarovs

Dr.oec. J. Eglītis

Mag.oec. V. Boroņenko

Mag.oec., Mag.psych. I. Kuņicka

Tautsaimniecības

problēmas

Dr.hab.oec. N. Baranovskis

Dr.oec. J. Saulītis

Dr.oec. Ļ. Nikolajeva

Finansu ekonomika Dr.oec. J. Baltgailis

Dr.oec. G.Gončarovs

Mag. oec. S. Zelča

18


Mag. oec. D. Sitnika

Mag.oec., Mag.iur. E. Čižo

Mārketinga pētījumi Dr.phil., Dr.soc.V. Voronovs

Mag.oec.T. Bikovskis

Mācīšanas metodikas

problēmas

Dr. psych. V. Dombrovskis

Dr.psych., paed. A. Vorobjovs

Dr. paed. V. Gedroics

Dr.oec.J.Eglītis

Mag.paed. I. Ostrovska

Finansu socioloģija Dr.soc. V. Meņšikovs

Dr.phil. L. Gorbaceviča

Dr.oec. J. Baltgailis

Dr.oec. Ļ. Nikolajeva

Mag.oec. V. Boroņenko

Sociālekonomiskās

problēmas

Dr.soc. O. Peipiņa

Dr.soc. V. Meņšikovs

Dr.oec.A. Nikolajevs

Dr.oec. J. Eglītis

Mag.paed. I. Ostrovska

Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbības veicināšanai tiek veiktas sekojošas

aktivitātes:

1. Līdzdalība starptautiskajās konferencēs un starptautiski atzītu publikāciju izstrāde.

2. Starptautiskie granti.

3. Latvijas Zinātņu Akadēmijas granti, Izglītības un Zinātnes ministrijas granti,

Daugavpils Universitātes iekšējie granti.

4. Zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana, studējot doktorantūrā. 2005./2006.studiju

gadā studē 7 darbinieki, 5 gatavojas darbu aizstāvēšanai.

5. Profesionālā izaugsme – dalība semināros, konferecēs, sadarbības projektos,

informatīvajos un pieredzes izvērtēšanas semināros u.c.

6. Lietišķie pētījumi – sadarbība ar Sociālo Zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūtu.

Akadēmiskā personāla attīstības kopsavilkumu par 2000.-2005.gadiem skatīt 3. un

4.pielikumā.

7.2. LZA piešķirtie granti un starptautiskās zinātniskās aktivitātes

Studiju programma ir integrēta DU Sociālo Zinātņu fakultātes struktūrā, un tās attīstība

ir saistīta ar fakultātes docētājiem piešķirtajiem grantiem un starptautiskajām zinātniskajām

aktivitātēm.

Vietējā mēroga projekti:

SADARBĪBAS PROGRAMMA

(LZP № 01.0016)

“Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības

optimizācija”

19

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc.O.Peipiņa

Dr.oec.A.Nikolajevs


ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(LZP Grants № 01.0367 )

“Finansu socioloģija (teorētiskais,

metodoloģiskais un praktiskais aspekts)”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(LZP Grants № 01.0367 )

“Pilsētas socioloģija”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(LR IZM projekts TOP 12/02 )

“Jaunatnes pāreja no izglītības uz nodarbinātību

darba tirgū”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(Grants Nr. 04.1232)

„Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumā”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(LZP Grants)

„Personības socializācijas ekoloģiskās virzības

koncepcija”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(LZP Grants )

„Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas

psiholoģiskās kartes” (Psychological concepts

of Latvia and Europa of Latgalian inhabitants)

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(LZP Grants)

„Personības selektīvās aktivitātes īpatnības

multikulturālā un multinacionālā vidē”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

„Tolerances psiholoģiskie un pedagoģiskie

aspekti”

20

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.phil.L.Gorbaceviča

Dr.oec.J.Baltgailis

Dr. oec. Ļ.Nikolajeva

Mag. oec. V. Boroņenko

Vadītājs:

Asoc. prof.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. filol. J. Semeņeca

Vadītājs:

Mag. paed. I. Ostrovska

Izpildītāji:

Dr.soc. V. Meņšikovs

Mag.oec. V.Boroņenko

Vadītājs:

Doc.L.Gorbaceviča

Izpildītāji:

Mag. oec. V.Boroņenko

Mag.paed. I.Ostrovska

Mag. paed. G.Klodāne

Vadītājs:

Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs

Izpildītāji:

Mag.psych. A.Ruža

Vadītājs:

Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs

Izpildītāji:

Mag.psych. A.Ruža

Vadītājs:

Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs

Izpildītāji:

Mag.psych. A.Ruža

Vadītāji:

Dr.phych.V. Makarevičs

Dr.soc.O.Peipiņa


ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(Unibankas pasūtījums)

„Klienta un banku darbinieka savstarpējā

komunikācija un sadarbība”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(Daugavpils pilsētas domes pasūtījums Nr.DPD

2004/26)

„Pilsētas stratēģijas plāna izstrāde un

procedūru apkalpošana”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(Hipotēku un Zemes bankas pasūtījums Nr.01-

46/2004-135)

„Bankas pakalpojumu pieejamība Daugavpils

iedzīvotāju vidū”

DU SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES

SOCIĀLO PĒTĪJUMU INSTITŪTA

PROJEKTS

Daugavpils izglītotā jaunatne vietējā un

Eiropas darba tirgū”

DU SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES

SOCIĀLO PĒTĪJUMU INSTITŪTA

PROJEKTS

„Cilvēka drošība un pilsētas attīstība”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

„Saliena 2004”

(DU iekšējais grants, Zinātņu daļa)

Starptautiskā mēroga projekti:

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS (Polijas zinātņu

komitejas grants Nr.5H02CO222)

“Reģiona konkurētspēja”

(Starptautisks salīdzinošais pētījums: Polija,

Latvija, Lietuva, Baltkrievija)

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(The Leverhulme Trust (Lielbritānija) )

“Kolaboracionisma un pretošanās dilemmas.

21

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc.O.Peipiņa

Dr.oec.A.Nikolajevs

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.oec.A.Nikolajevs

Mag. oec. V. Boroņenko

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Volkovs

Mag. oec. V. Boroņenko

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Volkovs

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska

Mag.hist. D.Oļehnovičs

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Volkovs

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska

Mag.hist. D.Oļehnovičs

Īsteno: DU HF Vēstures katedras Mutvārdu

vēstures Centra darbinieki, t.sk.

Mag.hist. D.Oļehnovičs

Vadītāji:

Dr.hab.oec.V.Kosiedovskis (Polija)

Dr.soc.V. Meņšikovs

Vadītājs:

Prof. G.Swain (Apvienotā karaliste);

Koordinātors Latvijā:


Daugavpils, 1940 – 1946 “ īstenošanā”” Mag.hist. D.Oļehnovičs

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(United States Holocaust Memorial Museum )

“Upuri, Glābēji, Liecinieki, Kolaboracionisti un

Vainīgie”=”Victims, Rescuers, Witness,

Collaborators and Perpetrators”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(European Standing Conference of History

Teacher’s Associations (projekts Nr.

962,07.08.2003.))

„Novada vēstures mācīšana skolā”

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(Latvijas valsts Vēstures arhīva administrācija,

Latvijas Kultūrkapitāla fonds, Vehtas

Universitāte )

„Moscowitica – Ruthenica Latvijas Valsts

vēstures arhīvā”

(sadarbība ar Vācijas, Polijas augstskolām)

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

“Augstākās izglītības kvalitātes sociāli

ekonomiskie aspekti”

(LR IZM projekts Nr.05-21/1)

DU ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

“Augstākās izglītības attīstības stratēģija un

perspektīvas”

(Nr.05.07.)

REĢIONĀLĀS EKONOMIKAS

KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANA UN

AKTĪVĀ ADAPTĀCIJA GLOBALIZĀCIJAS

APSTĀKĻOS

(LR IZM projekts Nr.05-21/2)

Iiesniegtie pieteikumi projektiem:

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

“Transition, Restructuring and Development of

North – East boderland of Enlarged Europena

Union. Experienves and perspectives”

(sadarbība ar Baltijas valstu, Polijas,

Baltkrievijas augstskolām)

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(pieteikuma ESF

22

Vadītājs:

Nathan Beyrak (USAHM European Project

Director)

Koordinātors Latvijā:

Mag.hist. D.Oļehnovičs

Koordinātors Latvijā:

Mag.hist. D.Oļehnovičs

Vadītājs:

Prof. A.Kuzņecovs

Asoc.prof. A.Ivanovs

Prof. B.U.Hukers (Vehtas Universitāte,

Vācija)

A.Ziemļevska (N.Kopernika Toruņas

Universitāte, Polija)

Vadītājs:

Dr.phil. L.Gorbaceviča

Izpildītāji:

Mag.oec. V.Boroņenko

Bac.oec. L.Paņina

I.Žogota

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Mag.oec. V.Boroņenko

Mag.paed. I.Ostrovska

Bac.oec. L.Paņina

Vadītājs:

Dr.phil., Dr.soc. V.Voronovs

Izpildītāji:

Mag.oec. I.Petrova

Bac.oec. E.Teivāne

Vadītāji:

Dr.hab.oec.V.Kosiedovskis (Polija)

Dr.soc.V. Meņšikovs

Vadītājs:

Dr.soc. V. Meņšikovs


ident.Nr.VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./00

12/3 )

“Darba vieta un darbinieks informācijas

sabiedrībā socioloģijas un ekonomikas

skatījumā”

( Sadarbībā ar Daugavpils Pilsētas domi un

Latgales nodarbinātības dienestiem)

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(pieteikuma kods 3153 )

“Ilgstošie bezdarbnieki un brīvās darba vietas

Daugavpilī: pretrunu socioloģiskais aspekts”

(sadarbībā ar LU SZF un Daugavpils

nodarbinātības dienestu)

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

“ANO attīstības programmas projekts Latvijā:

Drošība un tautas attīstība”

(Sadarbībā ar ANO pārstavniecību latvijā)

ANO ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

(UNDP)

Latvijas tautas attīstības izpēte (jauna tautas

attīstības pārskata sagatavošana)

(sadarbībā ar LU Sociālo un politisko pētījumu

institūtu un citiem partneriem)

ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

“Latvijas un tās reģionu darba tirgus

specifiskās problēmas”

Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās

programmas “Darba tirgus pētījumi”

projekta “Labklājības ministrijas pētījumi”

ietvaros

Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003

(sadarbībā ar LLU, RSU, VeA, ViA)

23

Izpildītāji:

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska

Vadītājs:

Asoc. prof.,Dr.sc.pol. F.Rajevska

Izpildītāji:

Mag. paed. I. Ostrovska

Mag.oec. V.Boroņenko

Bac.oec. L.Paņina

Līdzautors:

Dr.soc. V.Meņšikovs

Vadītāji:

Dr.sc.pol. Ž.Ozoliņa

Dr.soc. V.Meņšikovs

Vadītājs:

Prof. P.Rivža

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Meņšikovs

Mag.hist. D.Oļehnovičs

Mag.oec. V.Boroņenko

Bac.oec. L.Paņina

Akadēmiskā personāla attīstības pilnīgs kopsavilkumu par 2000.-2005.gadam skatīt

4.pielikumā.

7.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Studentu pētniecisko prasmju attīstība ir viena no bakalaura studiju programmas

prioritātēm.

Pētniecības veicināšanai visas universitātes līmenī ir nodibināta DU Jauno zinātnieku

asociācija (DUJZA), kura rīko ikgadējas jauno zinātnieku konferences (papildus informācija

http://lapas.dau.lv/dujza). Programmā studējošie konferencē uzstājas ar ziņojumu par

veiktajiem pētījumiem, pēc konferences zinātniskie raksti tiek publicēti konferences materiālu

krājumā. Studējošajiem ir iespēja savus iesāktā pētījuma datus prezentēt, kā arī saņemt citu

jauno pētnieku viedokli, kas parasti ir pozitīvs pavērsiens studiju darba, bakalaura darba


izstrādē. Studiju programmas studenti piedalās arī konferenču organizēšanā un zinātnisko

krājumu sagatavošanā. Bez tam, studentiem ir iespēja uzstāties arī reģionālajās vai

starptautiskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai arī tas netiek bieži izmantots.

Kopš 2004.gada tiek izsludināti DU zinātniskās pētniecības projektu konkursi, kuros

var pieteikties arī ikviens DU akadēmiskajā programmā studējošais. Šī iespēja vēl nav pārāk

plaši izmantota un paver plašas iespējas.

Visvairāk studentu pētnieciskais darbs tiek atspoguļots studiju darbos un bakalaura

darbos. Aizstāvēto bakalaura darbu tēmu dažādība aptver šādus biežāk pētītos ekonomikas

problēmjautājumus: makroekonomikas rādītāju analīze, prognoze; mikroekonomikas metožu

pielietošana, analizējot uzņēmuma saimniecisko darbību; finansu un banku sektora loma

tautsaimniecībā; nozaru struktūra, tendences utt. (7.pielikums “2004./2005. studiju gadā

aizstāvēto bakalaura darbu tēmas). Kopumā bakalaura darbu tēmas raksturo ekonomikas

apakšnozaru problēmas. Tēmu izvēle tiek apstiprināta Ekonomikas katedras sēdē, kas sekmē

savlaicīgu tēmas izvēli un tēmas atbilstību studiju programmas īpatnībām.

Lai izpētītu citu valstu pētījumu pieredzi ekonomikā, docētajiem un studentiem ir

iespēja lekcijās un patstatāvīgā darba ietvaros izmantot Univesritātes bibliotēkā un katedrās

pieejamās publikācijas angļu valodā un, izmantojot bibliotēkas piedāvājumu, Internetā lietot

specializētos pētniecības žurnālus un jaunāko literatūru angļu, vācu un krievu u.c. valodās.

7.4. Sadarbība ar līdzīgam studiju programmām savā valstī un ārvalstīs

Studiju programmas mērķu un uzdevumu īstenošanas izvērtējuma nolūkos ir

izveidojušies veiksmīgi kontakti vietējā, reģionālajā, nacionālajā, un starptautiskajā līmenī.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” realizācijā DU Sociālo

Zinātņu fakultātes Ekonomikas katedra sadarbojas ar daudzām DU struktūrvienībām, kas

palīdz nodrošināt mācību satura un zinātnisko pētījumu realizēšanu.

Nozīmīgākā sadarbība ir ar sekojošiem DU partneriem:

- ar Socioloģijas katedru;

- ar Sociālās psiholoģijas katedru;

- ar Tiesību zinātņu katedru;

- ar Vēstures katedru;

- ar Matemātikas katedru;

- ar Latviešu literatūras un kultūras katedru;

- ar DU Valodu centru;

- ar Sociālo pētījumu institūtu.

Sadarbība tiek īstenota ar docētājiem no līdzīgam studiju programmām sekojošās

Latvijas augstskolās: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas

Lauksaimniecības univesritāte, Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Rīgas Starptautisko

Ekonomikas biznesa administrācijas augstskola, Rēzeknes Augstskola. Sadarbība izpaužas,

kopīgi organizējot un piedaloties konferencēs, pieredzes apmaiņas semināros, uzaicinot

docētājus kā vieslektorus studiju programmā. Nozīmīga ir arī sadarbība ar pašvaldību domēm,

MVU atbalsta centru, Reģionālās Attīstības aģentūru u.c. iestādēm.

Akadēmisko studiju programmu sadarbība ar ārvalstu mācību un zinātniski

pētnieciskajām iestādēm tiek pastāvīgi paplašināta. Mācībspēkiem notiek informācijas apmaiņa

ar ārzemju kolēģiem, tiek veikti kopīgi pētījumi. Veiksmīgākā sadarbība, kas ietver pieredzes

apmaiņas braucienus, līdzdalību konferencēs un kopīgos projektos pašlaik ir izveidojusies ar

sekojošām augstākās izglītības iestādēm:

• V.Dižā Kauņas Universitāte (Lietuva);

• N.Kopernika Toruņas Universitāte (Polija);

• Rietumanglijas Universitāte (Apvienotā Karaliste);

• Maskavas Valsts universitāte;

24


• Dienvidstokholmas Universitāte (Stokholma);

• Tartu Lauksaimniecības universitāte (Igaunija);

• Lietuvas Lauksaimniecības universitāte (Lietuva) u.c.

8. ZINĀŠANU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīgā studiju darba kontrole tiek veikta paralēli

studiju darbam semestra ietvaros, t.i. novērtēšanai ir nepārtraukts raksturs. Tas, pirmkārt,

nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot

mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un, līdz ar to, arī pasniegšanas

kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, nevis “samācīšanos

eksāmenam”.

Vērtējot akadēmiskās bakalaura studiju programmas apguvi, tiek ievēroti pamatprincipi,

kuri ir norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās

izglītības standartu”: zināšanu un prasmju vērtēšanas atbilstība izvirzītajiem programmas

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem; obligātais vērtējums;

pārbaudes veidu dažādība – diferencētā ieskaite vai eksāmens ar vērtējumu 10 ballu skalā.

9. PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITU AUGSTSKOLU

LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM

DU realizējamā akadēmiskā izglītības bakalaura studiju programma “ Ekonomika”, tiek

salīdzināta ar Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk RTU) Tallinas Tehnoloģiskajā

universitātē (turpmāk TTU) un Tartu Universitāte (turpmāk TU) realizējamajām studiju

programmām ekonomikā un sniegts pārskats par to (9.1.tabula).

Salīdzinot pēc studiju daļām trīsgadīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas

“Ekonomika” gan RTU (http://www.rtu.lv/studijas/programmas/pdf/ibeo.pdf.), gan TTU

(http://ar.va.ttu.ee/v/v/p/ois.akava_o2r.vaata?VER=711&KAVA=709&KEEEL=0), gan TU

(http://www.ut.ee/index.aw/set_lang_id=2) studiju programmas ir līdzīgas: obligātajā daļā ir

ietverti ekonomikas pamatkursi: mikroekonomika, makroekonomika, menedžments,

tirgzinības, informātika, matemātika ekonomistiem, grāmatvedība, starptautiskā ekonomika utt.

Obligātie izvēles kursi RTU tiek klasificēti kā specializējošie priekšmeti, kas ir vairāk

orientēti uz mūsdienu darba tirgus prasībām: uzņēmējdarbības vadīšana, inovāciju ekonomika,

loģistika, ekonomikas informācijas apstrāde; humanitārie un sociālie priekšmeti ir orientēti uz

plašu sociālo problēmu izpēti: vispārējā socioloģija, vadības socioloģija, mazās grupas un

personības socioloģija, politoloģija, kā arī Latvijas politiskā sistēma u.c.; valodas - angļu vai

vācu, vai franču.

Savukārt, TTU tiek piedāvāti vispārīgie studiju kursi: valodas, ekonomikas vēsture,

psiholoģija, loģika, politikas zinātne; specializējošie priekšmeti specializācijā: publiskā

ekonomika (nodokļi un budžets, publiskā sektora pārvalde) vai arī specializācijā finanses un

bankas (banku darbība, finansu pārvaldes institūcijas), kā arī abām specializācijām obligātā

izvēle ir: ekonomikas teoriju vēsture, inovāciju politika, finanšu grāmatvedība.

TU tiek piedāvātas obligātās pamatstudijas 32 KP: vispārīgie orientējošie kursi –

ekonomikas un biznesa vadības pamati, ievads biznesa vadībā, ievads ekonomikā, ievads

tiesībās, socioloģijas pamati; būtiskie kursi ekonomikā un biznesa vadībā (obligātie) – biznesa

vadības pamati, menedžmenta pamati, grāmatvedības pamati, mikroekonomika, ekonomiskās

politikas pamati, matemātika, varbūtību teorija un matemātiskā statistika, matemātikas principi

ekonomikā; specializācija 32 KP: saistīta ar tematisko virzienu, piemēram, statistika,

25


ekonomikas teoriju vēsture, stratēģiskā menedžmenta pamati; alternatīvais obligātais

novirziena modulis specialitātes izvēlē 16 KP: mikroekonomika, menedžments,

makroekonomika, statistika ekonomikā un sociālajās zinātnēs, ES integrācija; alternatīvais

obligātais novirziena modulis 16 KP: mikroekonomika, menedžments, grāmatvedība, finansu

menedžments, mārketings; obligātie specializācijas moduļi 16 KP: ekonomikas teorijā vai

finansēs un grāmatvedībā, menedžmentā un mārketingā; minor/mazākie moduļi – 16 KP

ekonomikā vai biznesa vadībā; izvēles priekšmeti I (12 KP) + izvēles priekšmeti I (8 KP) = 20

KP (piemēram, biznesa informācijas, korporatīvā komunikācija u.c.).

DU bakalaura studiju programma “Ekonomika” tiek balstīta uz padziļinātu obligāto

studiju kursu apguvi, kā arī sniedzot vispārējo ieskatu dažādās ekonomikas jomās. Veiktais

salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visas šīs programmas ir līdzīgas, un to pamatā ir

ekonomikas pamatkursu apguve, kas studējošiem sniedz kvalitatīvu, padziļinātu teorētisko un

praktisko sagatavotību.

Iegūstamais

grāds

9.1.tabula

DU trīsgadīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ekonomika”

salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām trīsgadīgajām studiju programmām

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTE

Sociālo zinātņu

bakalaurs

ekonomikā

RĪGAS

TEHNISKĀ

UNIVERSITĀTE

Sociālo zinātņu

bakalaurs

ekonomikā

26

TALLINAS

TEHNOLOĢISKĀ

UNIVERSITĀTE

Sociālo zinātņu

bakalaurs

ekonomikā

TARTU

UNIVERSITĀTE

Sociālo zinātņu

bakalaurs

ekonomikā un

biznesa vadībā

KP skaits 120 120 120 120

Studiju

ilgums

Citas

iezīmes

3 studiju gadi

(6 semestri)

Obligātā daļa(A) –

71 KP

Obligātās izvēles

daļa (B) –

41 KP

Brīvās izvēles daļa

(C) – 8 KP

Bakalaura darbs –

10 KP

3 studiju gadi

(6 semestri)

Obligātā daļa (A)

– 82 KP

Obligātās izvēles

daļa (B) –

22 KP

Brīvās izvēles daļa

(C) – 10 KP

Bakalaura darbs –

10 KP

3 studiju gadi

(6 semestri)

Pamatstudijas +

prakse + obligātie

kursi – (40 KP +

3 KP + 40 KP) 83

KP

Vispārīgās studijas

– 16 KP

Speciālās studijas –

12 KP

Brīvās izvēles kursi

– 4 KP

Bakalaura darbs –

5 KP

3 studiju gadi

(6 semestri)

Obligātās

pamatstudijas - 32

KP

Specializācija –

32 KP

Obligātie

specializācijas

moduļi – 16 KP

Mikro/mazākie

moduļi – 16 KP

Izvēles priekšmeti

(1) 12 KP +

izvēles priekšmeti

(2) 8 KP = 20 KP

Prakse – 4KP

Bakalaura darbs –

4 KP


10. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA

Kvalitātes kontrole un vadīšana notiek nepārtraukti: uzņemot studentus; pieņemot darbā

akadēmisko un pārējo personālu; sesijās – studējošajiem; vērtējot un pilnveidojot studiju

programmas; vērtējot struktūrvienības un to vadītājus pēc pētniecības un studiju darba

rezultātiem; vērtējot dažāda līmeņa DU vadītāju darba efektivitāti un kvalitātes pilnveidošanas

uzdevumu izpildi. Divas galvenās kvalitātes vērtēšanas formas ir: ārējā novērtēšana –

licencēšana, akreditācija un neatkarīga eksperta vertējums; pašnovērtēšana – iekšējās kvalitātes

nodrošināšanas sistēma. Kvalitātes ārējo kontroli (licencēšana, akreditācija) sadarbībā ar

augstskolu nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrija un Augstākās izglītības kvalitātes

novērtēšanas centrs (AIKNC - www.aiknc.lv). Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli

pastāvīgi veic katedras un fakultātes, šo darbu koordinē un vada Senāta apstiprināts Studiju

kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC - http://dau.lv/post/sknc.php) un Mācību padome.

Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas galvenais mērķis ir

garantēt programmas satura atbilstību ekonomikas zinātnē pastāvošajām prasībām, kā arī

Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām.

Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota, pieņemta, un

uzlabota, balstoties uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un

programmas studentu iesaistīšanās nepārtrauktā informācijas apmaiņas, studiju procesa

izvērtējuma un atgriezeniskās saites sniegšanas procesā. Katrā studiju gadā tiek plānoti:

− studiju plānošanas semināri pirms katra jaunā studiju gada, kad docētāji tiek aicināti

izvērtēt iepriekšējā studiju gada pieredzi un diskutēt par studiju procesa īstenošanu jaunajā

studiju gadā;

− studiju gada ievadsemināri un studiju gada noslēguma semināri, kur tiek diskutēts par

programmas prasībām un studiju procesa norisi katrā studiju gadā;

− katra studiju kursa izvērtēšana pēc pārbaudījuma nokārtošanas;

− studiju procesa izvērtēšana studiju gada beigās;

− studiju procesā radušos jautājumu un problēmu rakstiska uzrādīšana, iesniedzot

programmas vadībai “jautājumu un ierosinājumu lapu”;

− studiju programmas pašizvērtējuma ziņojums, ko programmas direktors katra studiju gada

beigās sagatavo un pēc apstiprināšanas DU Sociālo Zinātņu fakultātes Domē, iesniedz

SKNC un publicē DU mājas lapā (http://dau.lv/post/sknc.php.).

− Stipendiju komisiju sēde, līdzdalība Sociālo Zinātņu fakultātes Domē, un Studentu Padomē.

Lai novērtētu studiju kvalitāti, studiju gada noslēgumā tiek piedāvāta DU Sociālo

pētījumu institūta izstrādātā anketa. Tiek aptaujāti katra studiju gada pilna un nepilna laika

studijās studējošie. Iegūtie dati katra studiju gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti gan

Ekonomikas katedras sēdē, gan Sociālo Zinātņu fakultātes Domes sēdē (5.pielikums). Tas,

pirmkārt, nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā,

ļaujot mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī

pasniegšanas kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi, nevis

“samācīšanos eksāmenam”.

Vispārīgās tendences par studentu attieksmi pret izvēlēto studiju programmu ilustrē

studējošo atbildes uz aptaujas jautājumiem 10.1.attēlā.

27


60

50

40

30

20

10

0

26

17,1

24

14

pilnīgi

apmierināti

56

54

51

48,6

pamatā

apmierināti

20

34,3

18

31

daļēji

apmierināti

28

3

0

2 1 0 0 0 0

neapmierināti pilnīgi

neapmierināti

2001./02.

2002./03.

2003./04

2004./05.

10.1.attēls. Studentu viedoklis par to, vai apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, %

Apkopojot studentu atbildes, var secināt, ka studējošo viedoklis par studiju procesa

nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem, par datortehnikas un

Interneta izmantošanu studiju procesā, par izvēles iespēju piedāvājumu, par studiju procesa

nodrošinājumu ar vieslektoriem, par sadarbību ar docētājiem, par studiju programmas

realizēšanu kopumā ir pozitīvs. Studentu atbildes iezīmē programmas attīstību, kas progresē ar

katru studiju gadu.

Atsevišķi tiek analizēti studējošo ieteikumi palielināt un samazināt apjomu konkrētiem

studiju kursiem. Šī informācija tiek izmantota kā svarīgs kritērijs, lai studiju programmās

veiktu izmaiņas un to uzlabotu. Apkopotie dati dod pamatu uzskatīt, ka šajā posmā studiju

programma tika īstenota veiksmīgi, kā arī bijusi zināma attīstība, un iesāktais ceļš ir jāturpina,

uzturot nepārtrauktu atgriezenisko saiti starp studējošajiem un docētājiem.

Tiek aptaujāti arī programmas absolventi un darba devēji. Iegūtās ziņas palīdz apkopot

un analizēt datus par reģiona darba tirgus prasībām, jaunāko atziņu ieviešanu studiju procesā,

praksē.

Sadarbības veicināšanai vietējā mērogā ar pilsētas un reģiona skolām programma

oraganizē atvērto durvju un informācijas pasākumus skolu audzēkņiem, vecākiem, skolotājiem,

kuros notiek tikšanās ar programmas docētājiem. 2004./05.studiju gadā sabiedrības

informēšanai un sadarbības veicināšanai DU izveidota jauna struktūrvienība – Sabiedrisko

attiecību un informācijas daļa.

11. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

DU akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Ekonomika” piemīt sekojošas

priekšrocības:

• ir augsts akadēmiskā personāla potenciāls;

• notiek intensīvs darbs pie doktorantu un jauno zinātnieku sagatavošanas;

• studiju programmas realizāciju nodrošina Sociālo Zinātņu fakultātes Ekonomikas

katedra, kā arī Sociālo Zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūts, kuram ir ilggadēja

pētnieciskās darbības pieredze gan Austrumlatvijas reģionā un Latvijā, gan arī

starptautiskā mērogā;

• studiju programma ir mērķtiecīgi orientēta galvenokārt uz Austrumlatvijas reģiona

vajadzībām;

• programmas studiju maksa ir relatīvi zema;

• augstais studentu patstāvīgā darba īpatsvars;


• bagātīgais un daudzpusīgais izvēles kursu piedāvajums;

• studentiem ir iespēja iziet studiju praksi valsts institūcijās un privātajās biznesa

struktūrās, apvienojot teorētisko zināšanu bāzi ar praktisko pieredzi, tādējādi

paaugstinot konkurētspēju darbaspēka tirgū;

• studiju programmas studenti ir pieprasīti darba tirgū un ir nodarbināti, galvenokārt,

atbilstoši iegūtajam akdēmiskajam grādam.

DU akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Ekonomika” piemīt atsevišķi

trūkumi: studentiem nav plašas iespējas izmantot ārzemju periodisko literatūru ekonomikā, bet

to daļēji kompensē Interneta izmantošanas iespējas.

Izvērtējot studiju programmu, jāsecina, ka tās stiprās puses ir:

• skaidrs programmas mērķis, uzdevumi, stratēģija;

• laba materiāli tehniskā bāze;

• nodrošinājums ar augsti kvalificētiem mācībspēkiem, tai skaitā kvalificētiem

vieslektoriem;

• studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas, pieredzes un

profesionalitātes nepārtrauktā pilnveidošana;

• laba sadarbība ar DU struktūrvienībām, Latvijas un ārvalstu izglītības un zinātniski

pētnieciskajām iestādēm;

• laba sadarbība starp mācībspēkiem un studējošajiem, regulāra studiju programmas

attīstības izvērtēšana;

• pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu studiju un pasniegšanas formu meklēšana

un ieviešana, līdzsvarota teorijas un prakses proporcija;

• nepārtraukta studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas,

pieredzes un profesionalitātes pilnveidošana;

• plašas iespējas izmantot Internetu, bibliotēku elektronisko datu bāzi „ALISE” u.c.;

• iespējas piedalīties zinātnisko darbu izstrādēs un studentu darbu konkursā;

• iespējas izvēlēties studiju formu – pilna laika un nepilna laika studijas;

• studiju programmā piedāvātā prakses iespēja nodrošina studentiem augstāku

pieprasījumu darba tirgū.

Kā studiju programmas vājās puses jāmin:

• DU bibliotēkas samērā vājais nodrošinājums ar mūsdienu zinātnisko literatūru un

periodiku;

• nepietekoši aktīva līdzdalība studentu pētnieciskā darba iemaņu apguvē;

• pilnībā netiek izmantotas tālmācības studiju iespējas, studējošo un mācībspēku

apmaiņas iespējas ar citu Latvijas un ārvalstu augstskolām;

• nepietiekamais studējošo un mācībspēku svešvalodu zināšanu līmenis.

Iespējamie draudi studiju programmai varētu būt:

• nepietiekami izmantotās finansējuma piesaistes iespējas zinātnisko pētījumu veikšanai

un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai (LZP granti u.tml.);

• studentu un mācībspēku nepietiekamais svešavalodu zināšanas līmenis;

• nepietiekamā skolu absolventu motivācija izvēlēties studiju programmu

Austrumlatgales reģionā, ņemot vērā iespējas studēt prestižās augstskolās galvaspilsētā;

• studējošo skaita samazināšanās 20.gs.90.gadu demogrāfiskās krīzes rezultātā;

• studiju maksas pieaugums salīdzinājumā ar studējošo maksātspēju;

• inflācijas draudi.

29


Studiju programmai ir attīstības iespējas:

• programmu attīstības stratēģijas patstāvīga pilnveidošana, ievērojot izmaiņas darba

tirgū un svarīgākās attīstības tendences pasaulē, jaunu studiju kursu izstrāde;

• sadarbības projekti un līgumi ar dažādām Latvijas un ārvalstu izglītības un zinātniski

pētnieciskajām iestādēm, pašvaldībām un privātajām iestādēm;

• studiju kursu satura pilnveidošana, studiju kursu nodrošināšana svešvalodās;

• mārketinga un finansu piesaistes plānu izveidošana un saskaņošana ar programmas un

katedras attīstības stratēģiju;

• akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšana zinātniski – pētnieciskajos projektos;

• docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla paaugstināšana, kvalificētu vieslektoru

piesaiste;

• materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu,

tehnoloģijām, informācijas līdzekļiem, īpašu uzmanību veltot mūsdienīgu zinātnisko un

periodisko izdevumu pieejamībai.

Novērtējot līdzšinējo bakalaura studiju programmu “Ekonomika” jāsecina, ka tā ir laba

bāze turpmākajam profesionālajam, akadēmiskajam darbam, kā arī studijām maģistrantūrā.

Studiju programmai ir attīstības iespējas sekojošos virzienos:

• studiju programmas ietvaros jārada konkurence starp dažādu mācībspēku piedāvātajiem

kursiem;

• jāattīsta sadarbība ar ārvalstu augstskolām studentu un mācībspēku apmaiņas

programmu, kopīgu zinātniski pētniecisku projektu realizēšanai, turpinot sadarbības

līgumu noslēgšanu;

• jāizvērtē situācija un iespējas studiju ilguma samazināšanai un īstenošanai līdz 3

gadiem;

• programmas pilnveidošanas un attīstības stratēģijas pilnveidošana, ņemot vērā izmaiņas

darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienības valstīs;

• doktorantu skaita palielinājums un tas pie labvēlīgiem nosacījumiem var nodrošināt

akadēmiskā personāla atjaunošanos tuvākajā laikā.

30


1. Pielikums

31


Nr.

p.k.

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS “EKONOMIKA” STUDIJU PLĀNS

(pilna laika studijas) 120 KP

Kursu nosaukumi

Sadale pa

Semes-

Kursa 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads

triem kontaktstundu 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem.

Eksāmeni

Dif. ieskaites

Kursa kredīts

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 75 KP

1. Ievads ekonomikā 1 4 64 32 32 2 2

2. Makroekonomika 2 3 48 16 32 1 2

3. Mikroekonomika 3,4 3 48 16 32 1 1 1

4. Augstākā matemātika 1,2 8 128 64 64 2 2 2 2

5. Informātika (ievadkurss) 1 2 32 16 16 1 1

6. Uzņēmējdarbība LR 4 2 32 16 16 1 1

7. Tautsaimniecības vēsture 4 3 4 64 64 2 2

8. Ekonomikas teoriju vēsture 5 4 64 64 4

9. Informatīvās sistēmas un tīkli 2 2 32 16 16 1 1

10. Lietišķo programmu paketes 3 2 32 16 16 1 1

11. Mārketinga pamati 4 3 4 64 32 32 1 1 1 1

12. Grāmatvedība 4.5 8 128 64 64 2 2 2 2

13. Menedžmenta pamati 4 3 4 64 32 32 1 1 1 1

14. Starptautiskā ekonomika 5 2 32 32 2

15. Statistika ekonomikā 2 3 48 32 16 2 1

16. Studiju darbi 3,5 4 2 2

17. Studiju prakse 6 6 6

32

Kopējais

skaits

Lekcijas

pr. darbi,

semināri

16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned.

Lekcijas

Senināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri


18. Bakalaura darbs 6 10 10

10 12 12 13 12 16

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI – 37 KP

1. Demogrāfija 2 3 48 16 32 1 2

2. Socioloģija 2 1 4 64 64 2 2

3. Ekonomiskā ģeogrāfija 1,2 4 64 64 2 2

4. Lietišķā sociologija 3 2 32 16 16 1 1

5. Vācu valoda 4 1,2,3 8 128 128 2 2 2 2

6. Angļu valoda 4 1,2,3 8 128 128 2 2 2 2

7. Adrošināšanas pamati 3 2 32 16 16 1 1

8. Uzņēmuma finanses 5 4 4 64 32 32 1 1 1 1

9. Firmas ekonomika 5 2 32 16 16 1 1

10. Lietišķā matemātika 3 2 32 16 16 1 1

11. Praktiskais mārketings 5 2 32 16 16 1 1

12. Personālvadība 5 2 32 16 16 1 1

13. Prečzinību pamati 5 2 32 32 2

14. Reģionālā ekonomika 5 2 32 32 2

15. Darba tiesības 4 2 32 16 16 1 1

16. Banku darbība 5 2 32 32 1 1

6 9 4 6 12

C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI - jāsavāc vismaz 8 KP

1. Reliģiju vēsture 1 2 32 32 2

2. Pasaules kultūras vēsture 1 2 32 32 2

3. Latvijas kultūras vēsture 1 2 32 32 2

4. Psiholoģijas pamati 4 2 32 32 2

5. Tiesību pamati 5 2 32 32 2

6. Filosofijas pamati 3 2 32 32 2

7. Ētika 4 2 32 32 2

8. Estētika 4 2 32 32 2

33


9. Loģika 5 2 32 32 2

10 Politoloģija 5 2 32 32 2

11. Personības psiholoģija 5 2 32 16 16 1 1

12. Sociālā psiholoģija 5 2 32 16 16 1 1

2 2 4

Kopā: 120 KP

34


Nr.

p.

k.

Kursu nosaukumi

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS “EKONOMIKA” STUDIJU PLĀNS

(pilna laika studijas) 160 KP

Sadale pa

semestriem

Eksāmei

Dif.

ieskaites

Kursa kredīts

Kursa kontaktstundu

skaits

Kopējais

Lekcijas

Pr.darbi un

semināri

1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads

1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem

16

ned.

Lekcijas

Semināri

35

16

ned.

Lekcijas

Semināri

16

ned.

Lekcijas

Semināri

16

ned.

Lekcijas

Semināri

16

ned.

Lekcijas

Semināri

16

ned.

Lekcijas

Semināri

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 91KP

1. Ievads ekonomikā 1 4 64 32 32 2 2

2. Makroekonomika 2 3 48 32 16 2 1

3. Mikroekonomika 3,4 3 48 24 24 0, 0, 1 1

5 5

4. Augstākā matemātika 1,2 8 128 64 64 2 2 2 2

5. Informātika (ievadkurss) 1,2 4 64 32 32 1 1 1 1

6. Uzņēmējdarbība LR 4 2 32 16 16 1 1

7. Tautsaimniecības vēsture 4 3 4 64 64 2 2

8. Ekonomikas teoriju vēsture 4 3 4 64 64 2 2

9. Informatīvās sistēmas un tīkli 3 2 32 16 16 1 1

10. Lietišķo programmu paketes 4 2 32 16 16 1 1

11. Statistika ekonomikā 4 3 48 32 16 2 1

12. Mārketinga pamati 6 5 4 64 32 32 1 1 1 1

13. Grāmatvedība 5,6 8 128 64 64 2 2 2 2

14. Menedžmenta pamati 5,6 5 4 64 32 32 1 1 1 1

16

ned.

Lekcijas

Semināri

16

ned.

Lekcijas

Semināri


15. Ekonomisko procesu

matemātiskā modelēšana

5,6 4 64 32 32 1 1 1 1

16. Finansu teorija un pārvalde 7 4 64 32 32 2 2

17. Starptautiskā ekonomika 7 2 32 32 2

18. Studiju darbi 4,6 8 4 4

19. Studiju prakse 8 6 6

20. Bakalaura darbs 12 12

10 9 7 17 10 14 6 18

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI – 57 KP

1. Demogrāfija 2 3 48 32 16 2 1

2. Socioloģija 2 1 4 64 64 2 2

3. Ekonomiskā ģeogrāfija 1,2 4 64 64 2 2

4. Ekonomiskā socioloģija 3 2 32 16 16 1 1

5. Lietišķā sociologija 3 2 32 16 16 1 1

6. Vācu valoda 4 1,2,3 8 128 128 2 2 2 2

7. Angļu valoda 4 1,2,3 8 128 128 2 2 2 2

8. Apdrošināšanas pamati 5 2 32 32 2

9. Uzņēmuma finanses 6 5 4 64 32 32 1 1 1 1

10. Firmas ekonomika 5 2 32 16 16 1 1

11. Lietišķā matemātika 4 2 32 16 16 1 1

12. Praktiskais mārketings 7 2 32 32 2

13. Starptautiskais mārketings 7 2 32 32 2

14. Prečzinību pamati 7 2 32 32 2

15. Civiltiesības 6 2 32 16 16 1 1

16. Banku darbība 7 2 32 32 2

17. Darba tiesības 6 2 32 16 16 1 1

18. Mūsdienu ekonomiskās teorijas 7 2 32 32 2

19. LR ekonomikas problēmas 7 2 32 16 16 1 1

20. ES un ekonomiskā integrācija 7 2 32 32 2

21. Personālvadība 7 2 32 16 16 1 1

22. Tūrisma ekonomika 7 2 32 32 2

36


22. Reģionālā ekonomika 6 2 32 32 2

6 9 6 4 6 8 18

C daļa: BRĪVĀS IZVĒLES KURSI - jāsavāc vismaz 12 KP

1. Reliģiju vēsture 1 2 32 32 2

2. Pasaules kultūras vēsture 1 2 32 32 2

3. Latvijas kultūras vēsture 1 2 32 32 2

4. Psiholoģijas pamati 2 2 32 32 2

5. Tiesību pamati 3 2 32 32 2

6. Filosofijas pamati 3 2 32 32 2

7. Ētika 4 2 32 32 2

8. Estētika 4 2 32 32 2

9. Loģika 5 2 32 32 2

10. Politoloģija 6 2 32 32 2

11. Personības psiholoģija 6 2 32 16 16 1 1

12. Sociālā psiholoģija 6 2 32 16 16 1 1

4 4 4

KOPĀ: 160 KP

37


N

r

p.

k

Kursu nosaukumi

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS “EKONOMIKA” STUDIJU PLĀNS

(nepilna laika studijas) 120KP

Sadale pa

trim.

Eksāmeni

Dif.iesk.

Kursa kredīts

Kursa

kontaktstundu

skaits

kopējaais

Lekcijas

semināri

1.studiju gads 2.studiju gads 3.studiju gads 4.studiju gads

1.

tri

m

2.

trim

3.

trim

38

4.

trim

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 75 KP

1. Ievads ekonomikā 2 4 32 16 16 2 2

2. Makroekonomika 3 3 24 16 8 2 1

3. Mikroekonomika 4 3 24 16 8 2 1

4. Augstākā

matemātika

5 3 8 64 32 32 1 1 1 1 1 1 1 1

5.

Informātika

(ievadkurss)

2 2 16 8 8 1 1

6.

Uzņēmējdarbība LR 6 2 16 16 2

5.

trim

6.

trim

7.

trim

8.

trim

9.

trim

10.

trim

11.

trim

12.

trim

Lekcijas

Semināri

Lekcijas.

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Sem.ināri

Lekcijas

Sem.ināri

Lekcijas

Sem.ināri.

7. Tautsaimniecības

vēsture

9 4 32 32 2 2

8.

Ekonomikas teoriju

vēsture

11 4 32 32 2 2

9.

Informatīvās

sistēmas un tīkli

3 2 16 8 8 1 1

Lietišķo programmu

10

paketes

4 2 16 8 8 1 1

11 Mārketinga pamati 9 4 32 32 2 2


12

.

Grāmatvedība 6,8 8 64 32 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Menedžmenta 10 4 32 32 2 2

. pamati

14 Starptautiskā 11 2 16 2

. ekonomika

15

.

Statistika ekonomikā 11 3 24 16 8 2 1

16 Studiju darbi 6,9 4 2 2

17

.

Studiju prakse 11 6 6

18

.

Bakalaura darbs 12 10 10

8 7 7 4 4 4 6 6 6 7 6 10

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI – 37 KP

1. Demogrāfija 6 3 24 24 2 1

2. Socioloģija 4 4 32 32 2 2

3. Ekonomiskā

ģeogrāfija

7 4 32 32 2 2

4. Lietišķā sociologija 7 2 16 8 8 1 1

5. Vācu valoda 8 5,6

,7

8 64 64 2 2 2 2

6. Angļu valoda 8 5,6

,7

8 64 64 2 2 2 2

7. Adrošināšanas

pamati

7 2 16 16 1 1

8. Uzņēmuma finanses 10 4 32 16 16 2 1 1

9. Firmas ekonomika 9 2 16 16 2

10

.

Lietišķā matemātika 7 2 16 16 1 1

11 Praktiskais

11 2 16 16 2

. mārketings

39


12

.

Personālvadība 11 2 16 8 8 1 1

13

.

Prečzinību pamati 9 2 16 16 2

14 Reģionālā

10 2 16 2

. ekonomika

15 Banku darbība 10 2 16 16 2

16

.

Darba tiesības 12 2 16 8 8 1 1

0 2 2 4 6 5 2 4 6 6 0 0

C daļa: BRĪVĀS IZVĒLES KURSI – jasavāc vismaz 8 KP

1. Reliģiju vēsture 5 2 16 16 2

2. Pasaules kultūras

vēsture

5 2 16 16 2

3. Latvijas kultūras

vēsture

6 2 16 16 2

4. Psiholoģijas pamati 9 2 16 16 2

5. Tiesību pamati 11 2 16 8 8 2

6. Filosofijas pamati 8 2 16 16 2

7. Ētika 9 2 16 16 2

8. Estētika 9 2 16 16 2

9. Loģika 11 2 16 16 2

10

.

Politoloģija

11 2 16 16 2

11 Personības

12 2 16 8 8 1 1

. psiholoģija

12

.

Sociālā psiholoģija

12 2 16 8 8 1 1

0 2 2 4

Kopā: 120

40


Nr.

p.k.

Kursu nosaukumi

AKADĒMISKĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS “EKONOMIKA” STUDIJU PLĀNS

(nepilna laika studijas) 160 KP

Sadale

pa trim.

Eksāmeni

Dif.iesk.

Kursa kredīts

Kursa

kontaktstundu

skaits

kopējaais

Lekcijas

Pr.d.,semināri

1.studiju gads 2.studiju gads 3.studiju gads 4.studiju gads 5.studiju gads

1.

tri

m

2.

tri

m

3.

tri

m

41

4.

trim

5.

trim

6.

trim

7.

trim

8.

trim

9.

trim

10.

trim

11.

trim

12.

trim

13.

trim

14.

trim

15.

trim

Lekcijas

Semināri

Lekcijas.

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Semināri

Lekcijas

Sem.ināri

Lekcijas

Sem.ināri

Lekcijas

Sem.ināri.

Lekcijas

Sem.ināri.

Lekcijas

Sem.ināri

Lekcijas

Sem.ināri.

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 91 KP

1. Ievads ekonomikā 2 4 32 16 16 2 2

2. Makroekonomika 3 3 24 16 8 2 1

3. Mikroekonomika 4 3 24 16 8 2 1

4. Augstākā

3, 8 64 32 32 2 1 1 1 2 1

matemātika 5

5. Informātika

(ievadkurss)

2 4 32 16 16 2 2

6. Uzņēmējdarbība LR 8 2 16 8 8 1 1

7. Tautsaimniecības

vēsture

6 4 32 32 2 2

8. Ekonomikas teoriju

vēsture

10 4 32 32 2 2

9. Informatīvās

sistēmas un tīkli

4 2 16 8 8 1 1

10. Lietišķo

programmu paketes

3 2 16 8 8 1 1

11. Statistika

ekonomikā

6 3 24 16 8 1 1 1


12. Mārketinga pamati 12 4 32 16 16 2 1 1

13. Grāmatvedība 6,

8

8 64 32 32 1 1 1 1 1 1 1 1

14. Menedžmenta

pamati

13 4 32 32 2 2

15. Ekonomisko

procesu

matemātiskā

modelēšana

9 4 32 16 16 2 1 1

16. Finansu teorija un

pārvalde

15 4 32 32 2 2

17. Starptautiskā

ekonomika

13 2 16 16 2

18. Studiju darbi 6,9 8 4 4

19. Studiju prakse 14 6 6

20. Bakalaura darbs 15 1

2

12

11 7 8 5 6 7 5 4 6 2 4 4 2 8 12

B daļa: OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI – 57 KP

1. Demogrāfija 6 3 24 16 8 2 1

2. Socioloģija 4 4 32 32 2 2

3. Ekonomiskā

ģeogrāfija

6 4 32 32 2 2

4. Ekonomiskā

socioloģija

7 2 16 16 2

5. Lietišķā sociologija 7 2 16 8 8 1 1

6. Vācu valoda 11 8,9,

10

8 32 32 2 2 2 2

7. Angļu valoda 11 8,9,

10

8 32 32 2 2 2 2

8. Adrošināšanas

pamati

12 2 16 16 2

9. Uzņēmuma finanses 10 4 32 32 2 2

42


10. Firmas ekonomika 9 2 16 16 2

11. Lietišķā matemātika 11 2 16 8 8 1 1

12. Praktiskais

mārketings

13 2 16 16 1 1

13. Starptautiskais

mārketings

12 2 16 16 2

14. Prečzinību pamati 12 2 16 16 2

15. Civiltiesības 13 2 16 8 8 1 1

16. Banku darbība 14 2 16 16 2

17. Darba tiesības 11 2 16 8 8 1 1

18. Mūsdienu

ekonomiskās

teorijas

14 2 16 16 2

19. LR ekonomikas

problēmas

15 2 16 8 8 2

20. ES un ekonomiskā

integrācija

11 2 16 16 2

21. Reģionālā

ekonomika

13 2 16 16 2

22. Personālvadība 15 2 16 8 8 1 1

23. Tūrisma ekonomika 12 2 16 16 2

0

C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI - jāsavāc vismaz 12 KP

2 2 4 3 4 2 6 4 8 8 6 4 4 0

1. Reliģiju vēsture 5 2 16 16 2

2. Pasaules kultūras

vēsture

3 2 16 16 2

3. Latvijas kultūras

vēsture

3 2 16 16 2

4. Psiholoģijas pamati 6 2 16 16 2

5. Tiesību pamati 6 2 16 16 2

6. Filosofijas pamati 3 2 16 16 2

7. Ētika 14 2 16 16 2

8. Estētika 8 2 16 16 2

43


9. Loģika 8 2 16 16 2

10. Politoloģija 14 2 16 16 2

11. Personības

psiholoģija

10 2 16 8 8 1 1

12. Sociālā psiholoģija 10 2 16 8 8 1 1

2 4 4 0 2

KOPĀ: 160 KP

44


2. Pielikums

45


Nosaukums Augstākā matemātika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 8

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 128

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ināra Jermačenko, DU SZF, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav.

Kursa anotācija:

Kurss ir paredzēts bakalaura studiju programmas “Ekonomika” studentiem.

Kopu teorijas elementi. Viena argumenta funkcijas robeža, nepārtrauktība, diferenciālrēķini.

Kursa apraksts - plāns:

1. Ievads matemātiskajā analīzē

1.1. Reālie skaitļi. Reālo skaitļu kopa R. Reālo skaitļu ģeometriskā interpretācija. Reālā skaitļa

modulis. Ierobežotas un neierobežotas kopas. Intervāli.

1.2. Funkcijas. Funkcijas jēdziens. Funkciju kompozīcija. Apvēršama funkcija. Apvērstā funkcija.

Funkcijas sašaurinājums. Reālā mainīgā reāla funkcija. Reālā mainīgā reālu funkciju klasifikācija

(ierobežotas un neierobežotas, pāra un nepāra, periodiskas un neperiodiskas). Funkcijas grafiks.

Aritmētiskās darbības ar funkcijām. Skaitļu virknes. Apakšvirknes.

1.3. Robeža. Virknes un funkcijas robežas jēdziens. Sinusa attiecības pret tā argumentu robeža, kad

arguments tiecas uz nulli. Robežas vienīgums. Summas, reizinājuma un dalījuma robeža. Funkciju

kompozīcijas robeža. Robežpāreja nevienādībās. Vienpusējās robežas. Bezgalīgi mazas

funkcijas un to salīdzināšana. Bezgalīgi lielas funkcijas. Kopas R nepārtrauktība. Skaitļu kopas

augšējais un apakšējais slieksnis. Savelkošos segmentu princips. Monotonas virknes robeža.

Skaitlis “e” un ar to saistītās robežas. Bolcano-Veierštrāsa teorēma. Skaitļu virknes

konverģences Košī kritērijs.

1.4. Nepārtrauktība. Funkcijas nepārtrauktība punktā. Summas, reizinājuma un dalījuma

nepārtrauktība. Pāreja pie robežas zem nepārtrauktas funkcijas zīmes. Funkciju kompozīcijas

nepārtrauktība. Vienpusējā nepārtrauktība. Pārtraukuma punkti. Monotonas funkcijas robežas un

pārtraukuma punkti. Teorēma par nepārtrauktas funkcijas starpvērtībām. Apvērstās funkcijas

nepārtrauktība. Slēgtā intervālā nepārtrauktas funkcijas ierobežotība,vislielākā un vismazākā

vērtība. Jēdziens par funkcijas vienmērīgo nepārtrauktību. Funkcijas vienmērīgā nepārtrauktība

segmentā.

1.5. Elementārās funkcijas. Elementārās funkcijas: pakāpes funkcija, eksponentfunkcija, logaritmiskā

funkcija, trigonometriskās un apvērstās trigonometriskās funkcijas, to īpašības. Elementāro

funkciju nepārtrauktība.

2. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini

2.1. Atvasinājums un diferenciālis. Funkcijas diferencējamība. Atvasinājums un diferenciālis, to

46


ģeometriskā un mehāniskā interpretācija. Diferencējamas funkcijas nepārtrauktība.

Summas,reizinājuma un dalījuma diferencēšana. Funkciju kompozīcijas atvasinājums un

diferenciālis. Apvērstas funkcijas atvasinājums. Pamatelementāro funkciju atvasinājumi.

Augstāko kārtu atvasinājumi un diferenciāļi. Otrās kārtas atvasinājuma mehāniskā interpretācija.

Žordāna līknes. Žordāna līknes pieskare. Parametriski uzdotas funkcijas, to diferencēšana.

2.2. Diferenciālrēķinu pamatteorēmas un to lietojumi. Rolla, Lagranža un Košī teorēmas. Lopitāla

kārtula. Teilora formula. Punktā un intervālā pastāvīgas, augošas un dilstošas funkcijas

nosacījumi. Maksimums un minimums. Ekstrēma nepieciešamais nosacījums. Maksimuma un

minimuma pietiekamie nosacījumi. Vislielāko un vismazāko vērtību atrašana. Izliektas funkcijas.

Pārliekuma punkti. Asimptotas. Diferenciālrēķinu lietojumi funkciju grafiku konstruēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

2 eksāmeni

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. I. Bula, I. Buls. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem. I daļa. – R.:

Zvaigzne ABC, 2003. – 256 lpp.

2. A. Cibulis. Ekstrēmu uzdevumi. 1. daļa. – Rīga, 2003. – 104 lpp.

3. V. Gedroica, V. Gedroics. Elementārās funkcijas. - Daugavpils: DPI, 1988.

4. V. Gedroics. Ievads matemātiskajā analīzē. - Daugavpils: DPI, 1989.

5. V. Gedroics. Ievads matemātiskajā analīzē (2003.)

http://www.de.dau.lv/matematika/ievmatanavit.pdf

6. V. Gedroics. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. - R.: LU, 1990.

7. V. Gedroics. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini (2002.)

http://www.de.dau.lv/matematika/fun1.pdf

8. M. Grebenča, S. Novoselovs. Matemātiskās analīzes kurss. 1. daļa - R: Latvijas Valsts izd.,

1952.

9. A. Gricāns. Kopu teorijas elementi. - Daugavpils: DPU izd. ”Saule”, 1997.

10. E. Kronbergs, P. Rivža, Dz. Bože. Augstākā matemātika. 1. daļa. - R.: Zvaigzne, 1988.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. 1. – М.: Наука, 1981.

2. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический анализ. – М.: Наука, 1979.

3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Ч. I. – М.: Высшая школа, 1988.

4. Райков Д.А. Одномерный математический анализ. – М.: Высшая школа, 1982.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Mathematical Analysis

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is intended for students of bachelor study programme “Mathematics”.

The basic concepts of set theory. Limit, continuity and differential calculus of a function of one

variable.

Piezīmes:

47


Nosaukums Ekonomikas teoriju vēsture

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

64

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

48


Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Edmunds Čižo, DU SZF, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

nav

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par galvenajiem ekonomiskās domas attīstības etapiem,

iepazīstināt studentus ar ekonomisko uzskatu daudzveidību, iemācīt izmantot dažādo

ekonomisko teoriju elementus konkrētai ekonomiskai analīzei.

Kursa plāns:

1. Ekonomiskā doma tradicionālajā sabiedrībā.

2. Ekonomiskā doma XVII gs. beigās - XVIII gs. sākumā.

3. Fiziokrātu skola.

4. A.Smits un klasiskā skola.

5. Neoklasiskā skola.

6. Ekonomiskā doma Vācijā (XIX gs.).

7. Kritiskā skola.

8. Sociālistiskās mācības.

9. Lielā ASV depresija.

10. Institucionālisms.

11. Keinsisms.

12. Neoliberālisms.

13. Racionālo gaidu teorija.

14. Mūsdienīgais sociālisms.

15. Mūsdienu futuroloģiskās teorijas.

16. Mūsdienu ekonomiskās koncepcijas.

17. Ekonomisti – Nobela prēmijas laureāti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite un eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Macconnell C., Brue S. Economics.- Tallinn, 1995.

2. Ekelund R., Hebert R. A History of Economic Theory and Method. McGraw Hill Publ.

Co., 1990

3. Blaug M. Economic Theory in Retrospect. 5-th ed. Cambridge University Press, 1991

4. Всемирная история экономической мысли.- Москва, 1987-1991

5. Negishi T. History of Economic Theory. North-Holland, 1989.

6. Аникин А. Юность наукию- Москва, 1985.

7. Шид Ш., Рист Ш. История экономических учений.- Москва, 1995.

8. Блаер М. Экономическая мысль в ретроспективе.- Москва, 1994.

9. Худокормов А. История экономических учений.- Москва, 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Schumpeter J. A History of Economic Analysis. Oxford University Press, 1954

2. Stigler G. Production and Distribution Theories: the Formative Period. Macиmillan, 1941

49


3. Leijonhufvud A. On Keynesian Economics and the Economics of Keynes. NY, 1968

4. Frisch R. K. Wicksell: a Cornerstone in Modern Economic Theory. Oslo, 1951

5. Walras L. Elements of Pure Economics. London, 1954

6. Б. Селигмен Основные течения современной экономической мысли. М., Прогресс

1968

7. История экономических учений. под ред. Ф. Полянского М. Изд. МГУ

8. Линдсей Д. Макроэкономика.- СПб, 1994.

9. Дж. Ст. Милль. Основы политической экономии. т. 1 М., 1980

10. А. Смит Исследование природы и причин богатства народов. М., 1962

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

History of the Economic Theories

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give students an idea about the development stages of the main

economic thoughts, to introduce them to the diversity of economic views, to teach to use

elements of different economic theories for the definite economic analysis.

Piezīmes:

Nosaukums

Ekonomisko procesu matemātiskā

modelēšana

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

50


Vitolds Gedroics, DU, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF profesionālo studiju programmas “Ekonomika” studentiem ar mērķi

iemācīt veidot dažu ekonomisku uzdevumu matemātiskus modeļus, atrisināt tos un analizēt

iegūtos rezultātus

Kursa plāns:

Lineārās programmēšanas un tīklveida plānošanas elementi.

Dažu lineārās programmēšanas uzdevumu ekonomiskā interpretācija un matemātiskais

formulējums. Lineārās programmēšanas uzdevumu pieraksta formas un atrisinājuma

īpašības. Lineārās programmēšanas uzdevuma grafoanalītiskā risināšanas metode. Simpleksā

metode lineārajā programmēšanā. Dualitāte lineārajā programmēšanā.

Transporta uzdevumu nostādne. Transporta uzdevuma atbalsta plāna atrašanas metodes.

Atbalsta plāna pakāpeniska uzlabošana ar sadalījumu metodi. Potenciālu metode.

Diferenciālo renšu metode. Tīklveida plānošanas elementi, to izmantošana transporta

uzdevuma pierakstā un risināšanā.

Daļveida lineārās programmēšanas uzdevuma nostādne. Daļveida lineārās

programmēšanas uzdevumu grafoanalītiskā risināšanas metode. Daļveida lineārās

programmēšanas uzdevuma risināšana ar simplekso metodi.

Parametriskās programmēšanas uzdevuma nostādne un ģeometriskā interpretācija.

Parametriskās programmēšanas uzdevumu grafiskā un analītiskā risināšanas metode.

Nelineārās programmēšanas un spēļu teorijas elementi.

Nelineārās programmēšanas uzdevumu nostādne. Nelineārās programmēšanas

uzdevumu ģeometriskās inerpretācijas piemēri. Dažas nelineārās programmēšanas uzdevumu

atrisināšanas metodes (Langranža nenoteikto koeficientu metode; gradienta metode).

Dinamiskās programmēšanas metode un tās izmantošana optimālā plāna atrašanā.

Spēļu teorijas pamatjēdzieni. Dažas matricveida spēļu pamatteorēmas. Spēļu uzdevumu

risināšana ar simplekso metodi. Lineārā programmēšana kā spēļu teorijas speciālgadījums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

2 Diferencētās ieskaites

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. A.Jaunzems. Lineārās algebras un lineārās analīzes pamati. - R., 1981.

2. L.Ļeontjevs, A.Plaudis. Inženierekonomisko aprēķinu matemātiskās metodes. - R., 1976.

3. A.Krastiņš. Matemātiskā programmēšana. - R., 1976.

4. D.Kļaviņš. Lineārā programmēšana piemēros. - R., 1987.

5. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по

математическому программированию. - Мн., 1978.

6. Зуховицкий С.И., Авдеева Л.И. Линейное и выпуклое программирование. - М.,

1967.

7. Акулич И.Л., Ворончук И.С. Задачи нелинейного и динамического

программирования. -Р., 1983.

8. Вентцель Е.С. Элементы динамического программирования. - М., 1964.

9. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. - М., 1967.

10. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики. - М., 1972.

51


11. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. - М., 1986.

12. Гуревич Т.Ф., Лущук В.О. Сборник задач по математическому

программированию. - М., 1977.

13. Калихман И.Л. Сборник задач по математическому программированию. - М.,

1975.

14. Барбаумов В.Е., Ермаков В.И., Кривенцова Н.Н. и др. Справочник по математике

для экономистов. - М., 1987.

15. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. и др. Сборник задач и упражнений по

высшей математике: Математическое программирование.- Мн., 1995.

16. F.Sadirbajevs. Ievads optimizācijā.-D.,2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Mathematical Modelling of the Economic Processes

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the

Professional Study Program „Economics”. Its aim is to teach students to form the

mathematical models of different economic tasks, to be able to find the solutions and to

analyze the results.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Finansu teorija un pārvalde

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Genādijs Gončarovs, DU SZF Ekonomikas katedra, Asoc.prof.

52


Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF studiju programmas „Ekonomika" studentiem. Sniegt studentiem pamatzināšanas par

finansu būtību un lomu, finansu politiku, finansu problēmām tirgus ekonomikā. Sniegt Latvijas

Republikas finansu sistēmas analīzi.

Kursa plāns:

1. Finansu būtība, loma un funkcija mūsdienu valstī.

2. Finansu politikas jēdziens, galvenie virzieni.

3. Valsts finansu sistēma:

- valsts ieņēmumi;

- valsts izdevumi;

- valsts finansu vadība;

- korporatīvo finansu pamatjēdzieni.

4. Finansu loma tirgus ekonomikā.

5. Finansu starpnieku veidošana tirgus ekonomikā:

- banku pakalpojumu tirgus veidošana;

- banku funkciju attīstība tirgus ekonomikas apstākļos;

- investīciju procesa attīstība;

- investīciju starpnieku veiodošana.

6. Ekonomikas integrācijas process pasaules finansu tirgū.

7. Finansu vadība firmu un korporāciju līmenī:

- firmas likviditātes paaugstināšanas ceļi;

- korporāciju finanses;

8. Finansu vadības metodes tirgus ekonomikā:

- finansu risku noteikšana un to vadība;

- cilvēkspēka kapitāla un modernā finansu menedžmenta veidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. G.Gončarovs “Finanu teorija”, Rīga 2002

2. Э.Дж.Доллан. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.- СПб, 1994.

3. В.Леонтьев. Экономические эссе.- Москва, 1990.

4. Дж.Ф.Синкли, мл. Управление финансами в коммерческих банках.- Москва, 1994.

5. У.Ф.Шарп. и др. Инвестиции.- Москва, 1997.

6. В.Д.Миловидов. Современное банковское дело.- Москва, 1992.

7. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. Коммерческие банки.- Москва, 1991.

Literatūra (02-papildliteratūra):

53


1. LR likums "Par budžetu un finansu vadību".

2. LR likums "Par nodokļiem un nodevām".

3. LR likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli".

4. LR likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

5. LR likums "Par sociālo nodokli".

6. LR likums "Par nekustamā īpašuma nodokli".

7. LR likums "Par pievienotās vērtības nodokli".

8. LR likums "Par akcīzes nodokli".

9. LR likums "Par muitas nodokli (tarifiem)".

10. LR likums "Par dabas resursu nodokli".

11. LR likums "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli".

12. LR likums “Par vieglo automašīnu un motociklu nodokli”

13. LR likums ”Par finansiālo instrumentu tirgu”

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Finance Theory and Administration

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional Study

Program „Economics”. The aim of the course is to give students an idea about the essence and the role of

finances, the finance policy, the finance problems of the Market Economy as well as to give the analysis

of the financial system of the Republic of Latvia.

Piezīmes:

Nosaukums Grāmatvedības pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 8

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 128

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Dace Sitnika, DU SZF Ekonomikas katedra, mag.oec., lektore

54


Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kusa mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem,

grāmatvedības likumu pamatiem, ar grāmatvedības dokumentiem un to aizpildīšanas kārtību,

kā arī saimnieciskās darbības operāciju iegrāmatošanas un uzskaites paņēmieniem.

Praktiskajās nodarbībās tiek paredzēts darbs ar grāmatvedības dokumentāciju, saimniecisko

operāciju atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē, nodokļu izskatīšanu, to aprēķinu veikšanu,

gada pārskata sastādīšana, utt.

Kursa plāns:

1. Grāmatvedības jēdziens, finansu grāmatvedības un vadības grāmatvedības atšķirības,

grāmatvedības uzskaites principi, dokumenti, divkāršā ieraksta sistēma, kontu plāns.

2. Inventarizācija.

3. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite.

4. Pamatlīdzekļu uzskaite, amortizācijas aprēķināšanas metodes.

5. Finansu ieguldījumu uzskaite.

6. Krājumu uzskaite, krājumu novērtēšanas metodes.

7. Debitoru parādu uzskaite.

8. Nākamo periodu izdevumu uzskaite.

9. Īstermiņa vērtspapīru un līdzdalības kapitāla uzskaite.

10. Naudas līdzekļu uzskaite.

11. Pašu kapitāla un rezervju uzskaite.

12. Nesadalītās peļņas un uzkrājumu uzskaite.

13. Aizņēmumu uzskaite.

14. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

15. Norēķinu par darba samaksu un ieturējumiem uzskaite.

16. Norēķini par nodokļiem, to aprēķins.

17. Norēķini par dividendēm, nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu uzskaite.

18. Pārdošanas ieņēmumu un atlaižu uzskaite.

19. Pārējo ieņēmumu uzskaite.

20. Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite.

21. Izmaksu klasifikācijas un to kalkulācijas metodes.

22. Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumu un izdevumu uzskaite.

23. Dažādu ārkārtas ieņēmumu un izdevumu uzskaite.

24. Peļņas vai zaudējumu konta analīze.

25. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana.

26. Lietišķā spēle: Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedības uzskaites reģistru

iekārtošana, dokumentu, veidlapu, galvenās grāmatas aizpildīšana, uzņēmuma ieņēmumu

un izdevumu analīze, uzņēmuma gada pārskata sastādīšana un analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Divi eksāmeni

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. – Rīga, LID, 2003.

2. Autoru kolektīvs. „Finanšu grāmatvedība” – Rīga, „RaKa”, 2004.

3. Benze Z. Grāmatvedības pamati. - Rīga, 2000.

4. Bendarskis L., Raupa V., Vaikulis I. Finansu pārskatu analīze. - Rīga, LU.

5. Grebenko M. Grāmatvedība. 2 daļas. - Rīga, 2001.

55


6. Januška M. Grāmatvedība visiem. –Rīga, SIA “Inovācija”, 2002.

7. Januška M. Firmas izmaksu uzskaite. – Rīga, SIA “Inovācija”, 2000.

8. Kodoliņa I. Nodokļi Latvijā. – Rīga, 2004.

9. Kodoliņa – Miglāne I. Nodokļi Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. – Rīga, Turība,

2005.

10. Praude V. Kā sastādīt biznesplānu. - Rīga, 1992.

11. Pravarne O., Zaiceva J. „Uzņēmuma pamatlīdzekļu uzskaite” – Rīga, SIA „Mamuts”,

2005.

12. Sīgels E. Biznesa plāna ceļvedis. – Rīga, 1994.

13. Андреев В. Практический аудит./1996.

14. Бензе З. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета.- Рига, 1999

15. Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ./ 1994.

16. Терехов Д. Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и фианасам./

1994.

17. Янушка М. Бухгалтерский учет: практика применения.- Рига, 1999.

Literatūra (02-papildliteratūra):

LID normatīvo dokumentu sējumi:

- LR nodokļu sistēma;

- Grāmatvedība;

- Uzņēmējdarbība;

- Sociālā un darba likumdošana.

www.vid.gov.lv

www.vid.lv

www.lid.lv

www.likumi.lv

www.vgk.lv

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Žurnāls “Bilance”.

Žurnāls “Latvijas Ekonomists”.

Žurnāls „Grāmatvedība un ekonomika”.

Журнал "Бухгалтерский практикум".

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 1 ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Basis of Accounting

Kursa anotācija angļu valodā:

To introduce students with basis of accounting principles, laws, accounting documents and

the rules of their filling. To explain the ways of recording of financial operations and

registration in accounting documents. Practical classes are devoted to work with accounting

documents, recording and registration of them, tax analysis, calculation of taxes, elaboration

of annual report etc.

Piezīmes:

56


Nosaukums Ievads ekonomikā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1P

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ilona Kuņicka, DU SZF Ekonomikas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

57


nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF profesionālo studiju programmas “Ekonomika” studentiem. Radīt

studentiem vispārīgu priekšstatu par ekonomikas teorijas pamatiem. Iemācīt galvenās

ekonomiskās kategorijas, kas ir sastopamas gan makroekonomikas , gan mikroekonomikas

kursos.

Kursa plāns:

1. Ekonomiskās teorija. Makro- un mikroekonomika.

2. Ekonomiskie resursi un ražošanas potenciāls. Ražošanas iespēju līkne. Alternatīvā cena.

3. Ekonomiskās sistēmas. Tirgus loma ekonomikā.

4. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati.

5. Naudas sistēma un bankas.

6. Biržas un to loma ekonomikā.

7. Privātsektors un valsts sektors. Ekonomiskā teorija un ekonomiskā politika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Sekmīgi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. V.Bikse.Tirgus ekonomikas pamati.- Rīga, 1995.

2. V.Bikse. Ekonomikas teorijas pamati.-Rīga, 2000.

3. V.Bikse.Makroekonomika.- Rīga,2003.

4. U.Gods.Makroekonomika.- Rīga,2002.

5. U. Gods. Makroekonomika. Otrais papildinātais izdevums.-Rīga, 2003.

6. E. Kassalis. Makroekonomika.-rīga, 1993.

7. E. Kassalis. Makroekonomika.- 1995.

8. G. Libermanis. Makroekonomiskā analīze un ekonomiskā politika. – Rīga, 1998.

9. V.Nešpors. Ievads ekonomikā.- Rīga, 2004.

10. A. Liepiņš. Analītiskā makroekonomika.- Rīga, 2002.

11. J.A.Trucksons. Tirgus ekonomikas pamati.-Rīga, 1994.

12. Dž.E.Stiglics, Dž.Drifils. Makroekonomika- Rīga, 1994.

13. Dž.E.Stiglics, Dž.Drifils. Mikroekonomika.- Rīga, 1995.

14. M.Šenfelde, V.Ņikitina, I.Lapiņa.Makroekonomika.-Rīga, 2002.

15. R.Campbell, McConnel Stanley L.Brue.Economics, 1993.

16. David C.Colander, Economics, 1993.

17. William B. Walstad, Robert G.Bringham. Economics Study Guide, 1993.

18. Ray J.Ruffin, Paul R.Gregory. Principles of Macroeconomics, 1078.

19. К.Макконелл,С.Брю.Экономикаю.- Москва 1992.

20. Г.Менкьэ.Макроэкономика.- Москва,1992.

21. Г.Самуэльсон.Экономика для начинающих.-Москва,1993.

22. Дж.Т.Станлейк.Экономика для начинающих.- Москва,1994.

23. Учебник по основам экономической теории.- Москва,1994.

С.Фишер,Р.Дорнбуш,Шмалейзи.Экономика.- Москва,1993.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. G.Libermanis. Ceļvedis ekonomikā.-Rīga, 1992.

2. G.Libermanis.Tirgus, cenas, konkurence.-Rīga, 1992.

58


3. G.Libermanis. Tirgus, cenas, konkurence.- Rīga, 1994.

4. A.Isaksens, K.Hamiltons, T.Giltasons. Pārejas ekonomika.-Rīga, 1992.

5. С.Хейне. Экономический образ мышления.- Москва,1992.

Экономика и бизнесс.- Москва,1993.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Ieteicamā

periodika:

1. Latvijas statistikas gadagrāmata 1996.-Rīga, 1996.

2. Latvijas statistikas gadagrāmata 1997.-Rīga, 1997.

3. Latvijas statistikas gadagrāmata 1998.-Rīga, 1998.

4. Latvijas statistikas gadagrāmata 1999.-Rīga, 1999.

5. Latvijas statistikas gadagrāmata 2000.-Rīga, 2000.

6. Latvijas statistikas gadagrāmata 2001.-Rīga, 2001.

7. Latvijas statistikas gadagrāmata 2002.-Rīga, 2002.

8. Latvijas statistikas gadagrāmata 2003.-Rīga, 2003.

9. Latvijas statistikas gadagrāmata 2004.-Rīga, 2004.

10. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 1997.

11. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 1998.

12. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 1999.

13. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 2000.

14. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 2001.

15. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 2002.

16. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 2003.

17. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 2004.

18. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību.-Rīga: LR Ekonomikas

ministrija, 2005.

19. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1996.-Rīga, 1996.

20. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1997.-Rīga, 1997.

21. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1998.-Rīga, 1998.

22. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1999.-Rīga, 1999.

23. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2000.-Rīga, 2000.

24. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2001.-Rīga, 2001.

25. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002.-Rīga, 2002.

26. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2003.-Rīga, 2003.

27. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004.-Rīga, 2004.

28. Reģioni skaitļos 2000. – Rīga, 2001.

29. Reģioni skaitļos 2001. – Rīga, 2002.

30. Reģioni skaitļos 2002. – Rīga, 2003.

31. Reģioni skaitļos 2003. – Rīga, 2004.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

59


Kursa nosaukums angļu valodā:

Introduction to Economics

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the

Professional Study Program „Economics”. The aim of this course is to create a general

idea of the basics of the economic theory. To teach the principle economic categories,

which can be found in macroeconomics as well as in microeconomics.

Piezīmes:

Nosaukums Informātika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 4

64

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Nēlija Bogdanova, DU informātikas katedra, docente

Svetlana Ignatjeva, DU informātikas katedra, docente

Vija Vagale, DU informātikas katedra, asistente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

nav

60


Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF profesionālo studiju programmas „Ekonomika" studentiem. Iepazīstināt

ar datora uzbūvi, darbības principiem un datu apstrādes pamatjēdzieniem. Padziļināt iemaņas

un zināšanas darbā ar datoru Windows 2000/XP vidē, tā palīgprogrammatūru. Papildināt

zināšanas grafiskās un teksta informācijas apstrādē.

Kursa plāns:

1. Windows loga izskats, tā elementi.

2. Darbības ar diskiem, katalogiem, failiem. Katalogu veidošana failu kopēšana un dzēšana.

Darbs ar tīkla diskiem.

3. Darbs ar antivīrusu programmām.

4. Informācijas arhivēšana.

5. Darbs ar disketi, disketes formatēšana.

6. Darba vides konfigurēšana. Papildus Windows 2000/XP komponenšu uzstādīšana un

noņemšana.

7. Windows latviskošana.

8. Darbs ar programmu Paint. Zīmējumu izveidošana un noformēšana. Gatavu zīmējumu

apstrāde.

9. MS Word programmas vide. Dokumenta skatīšanas režīmi.

10. Dokumenta veidošanas secība. Dokumenta sagatavošana drukāšanai.

11. Teksta un atsevišķu simbolu noformēšana.

12. Darbs ar grafiku Wordā.

13. Tabulu un diagrammu veidošana un noformēšana.

14. Matemātisko formulu veidošana.

15. Sērijveida dokumentu rakstīšana.

16. Stilu izmantošana dokumentu noformēšanā. Strukturētu dokumentu veidošana.

17. Šablonu, formu, formulu, makrosu izmantošana Wordā.

18. Darbs ar rīku joslām. Jaunu rīku joslu veidošana.

19. Informācijas skanēšana un tālāka apstrāde.

20. PowerPoint programmas aktivizēšana un prezentācijas veidošana. Prezentācijas slaidu un

objektu noformēšana.

21. Slaidu pāreja un objektu animācija. Slaidu noformēšana un drukāšana. Grafiskie objekti

un diagrammas slaidā.

22. Vadības pogu un hipersaišu izmantošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

2 Diferencētās ieskaites

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. G. Šlihta, V. Šlihta. Pamati darbam ar personālo datoru. Eksperimentāla mācību grāmata.

R:”Mācību grāmata”, 1994.

2. Katrīna Sataki, Jeļena Visipkova. Microsoft Windows no A līdz Z. Mācību līdzeklis.

Rīga: Datorzinību Centrs, 2001 – 136 lpp.

3. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Издание 6-е, перераб. и доп. – М.:

Финансы и статистика, НПО «Информатика и компьтеры», 1995.

4. Ахметов К. С. Курс молодого бойца. – М.: ТОО фирма «Компьютер - Пресс», 1995.

– 320с.: ил.

5. Компьютерная грамотность. Экспресс – курс для деловых людей. Часть 1, М:

«ВИКТОР», 1994.

61


6. Valsts administrācijas skola. Teksta redaktori. Eksperimentālā mācību grāmata. R:

„Mācību grāmata”, 1995.

7. Andrejs Geske, Andris Grīnfelds „Teksta redaktors MS Word 6.0 un 7.0 for Windows”.

„Lielvārds”, 1997.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. http://win.www.online.ru/osp/homepage.rtml - krievu valodā iznākošo žurnālu

elektroniskās versijas.

2. http://wwwbinet.lv/ - pieeja dažiem Interneta servisiem.

3. http://zdnet.ru un http://www.zdnet.com/ - informātikas jaunumi un elektroniskie

žurnāli.

4. http://www.liis.lv/mspamati/

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Datortehnika: - Rīga, izdevniecība „Datortehnika”, Tiek izdots kopš 1993. gada,

iznāk 12 reizes gadā.

2. Datoru avīze: - Rīga, izdevniecība „DT Media Group”, iznāk reize nedēļā.

3. Digital Taims: - iznāk reize nedēļā.

4. Компьютер Пресс: - Мю: Издательство «Компьютер Пресс», издается с 1989

года, выходит 12 раз в год.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Informatics (introduction)

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the

Professional Study Program „Economics”. The aim of the course is to introduce students to

the structure of a computer, its working principles and the basic idea of data processing. To

enlarge students’ skills and competence in operating Windows 2000/XP and its software. To

deepen the knowledge of the processing of graphic and text data.

Nosaukums Informatīvās sistēmas un tīkli

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

32

semestrī)

Zinātnes nozare Datorzinātnes

Zinātnes apakšnozare Informācijas tehnoloģijas

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ieva Boļakova, Informātikas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

62


Iepazīšanās ar WWW dokumentu noformēšanas valodu HTML. Valodas uzbūve. Iemaņu

apgūšana HTML dokumentu veidošanā. CSS izmantošanas iespējas.

Kursa plāns:

1. WWW darbības principi.

2. HTTP serveris un HTML (Hypertext Markup Language).

3. Internet mājas lapu veidošana – dokumenta struktūra, valoda, virsraksts. Tegs

, tā īpašības.

4. Darbs ar tekstu. Saraksti.

5. Tabulas.

6. Hipersaites.

7. Objekti un attēli mājas lapā.

8. Izlīdzināšana, šriftu stili un horizontālie atdalītāji, fons.

9. Iepazīšanās ar gatavu HTML dokumentu uzbūvi. Mūsdienīga dizaina mājas lapu

analīze.

10. Cascade Style Sheet – kaskādes stila tabulas. Vienota dizaina izveide mājas lapas

projektam. CSS izmantošanas priekšrocības.

11. Slāņi. Klases. Tegi.

12. Īpašību bibliotēka.

13. Savas WWW lappuses izveidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Mājas lapas projekta nodošana.

Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

http://www.w3schools.com/

http://www.w3schools.com/html/html_reference.asp

1. Бумфрей Ф., Диренцо О., Дакетт Й. и др. XML. Новые перспективы WWW.

Пер. с англ. – М.: ДМК, 2000. – 688 с.: ил.

2. Гиз К., Холмс А. Основы WEB-дизайна. Вспомогательное Реководство. Пер. с

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 640 с.: ил.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Водески Р. Графика для Web. Библия дизайнера.: Пер. с англ. – К.: Диалектика,

1997. – 608 с.: ил. – Парал. тит. англ.

2. Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – СПб: Символ-Плюс,

1999 – 376 с.: цв. ил.

3. Крамлиш К. Азбука Internet: Пер. с англ. – К.: Юниор, 1998. – 336 с., ил.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Information Systems and Networks

Kursa anotācija angļu valodā:

Introducing with HTML – the language for Internet document’s creation. The architecture of

63


language. Acquiring the skills for HTML documents creation. The possibilities of CSS

using.

Piezīmes:

Nosaukums

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

64

Lietišķo programmu

paketes

Zinātnes nozare Datorzinātnes

Zinātnes apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Nellija Bogdanova, DU Informātikas katedra, lektore

Lietišķo programmu

paketes

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Lietišķo programmu paketes (Ms Windows un Ms Word)

Kursa anotācija:


Kurss paredzēts bakalaura studiju programmas ‘EKONOMIKA’ studentiem.

Kursā paredzēts apgūt: MS Excel (darbs ar funkcijām, griezumtabulas (PivotTable) autoformāta

izmantošana, darbs datu bāzu režīmā); MS Access (relāciju datu bāzes projektēšana un izveide,

vaicājumi, darbs ar formām un atskaitēm).

Kursa laikā tiek veikts liels daudzums praktisko darbu, kurus studenti varēs izmantot savā darbā ar

datoru.

Kursa plāns:

34 praktiskās nodarbības (17 pāri):

1. MS EXCEL vispārīgais raksturojums, galvenās atšķirības salīdzinājumā ar agrākajām

versijām. Tabulu strukturēšana un saistīšana MS EXCEL.

2. Tabulu izveidošana un rediģēšana MS EXCEL. Diagrammu veidošana MS EXCEL.

3. Function Wizard un iebūvēto formulu uzdošanas iespēju izmantošana tabulu aizpildīšanai MS

EXCEL.

4. Makrosu un savu funkciju izveidošana MS EXCEL.

5. Darbs ar tabulām MS EXCEL, kā ar datu bāzi.

6. Konsolidācijas pamatmetodes MS EXCEL.

7. Darbs ar Pivot tabulām MS EXCEL.

8. Relāciju datu bāzes vadības sistēmas (RDBVS) arhitektūra.

9. MS ACCESS, kā relāciju datu bāzes vispārīgais raksturojums. Datu bāzes izveidošana,

izmantojot Data Base Wizard.

10. Savas datu bāzes struktūras projektēšana un izveidošana (tabulu saistīšana).

11. Datu apskate, izmainīšana un filtrēšana. Datu šķirošana, meklēšana un aizvietošana.

12. Pieprasījumu SELECT izveide, izmantojot Query Wizard un pieprasījumu konstruktoru: Select

Query, Action Query (Make Table, Update Query, Delete Query un Append Query), Crosstab

Query, Find Dublicates, Find Unmatched.

13. Formas izveide, izmantojot Form Wizard un formas konstrukturu: AutoForm (Columnar,

Tabular, Datasheet), Form Wizard (Form with Subforms un Linked forms), Chart, Pivot Table.

14. Atskaišu izveide, izmantojot Report Wizard un atskaišu konstruktoru: AutoReport (Columnar,

Tabular), Report Wizard (Report with Subreports, grouping, functions), Chart, Label.

15. Datu importēšana no MS EXCEL uz MS ACCESS.

16. Makrokomandu izmantošana.

17. Galvenās formas izveidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. Izdevniecība: Turība. Izdošanas

vieta: Rīga Izdošanas gads: 2004. Lappuses: 176.

2. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. Izdevniecība: Mācību grāmata. Izdošanas

vieta: Rīga. Izdošanas gads: 2002. Lappuses: 252.

3. Jānis Nāgelis. MS Access 2000 no A līdz Z. – Rīga: Datorzinību centrs, 2000. - 184 lpp.

4. Barkāns R., Ermansons A. Datu bāzu vadības sistēmas Access 97. Pašmācības apguves materiāls.

ftp.liis.lv/macmat/apmaciba/msaccess.zip

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. А. Дубина, С. Орлова, И. Шубина, А. Хромов. Excel Для Экономистов И Менеджеров. – 295

Lpp.

2. Н. Макарова, В. Трофимец. Статистика В Excel. - 386 Lpp.

3. К. Карлберг. Бизнес-Анализ С Помощью Microsoft Excel. - 446 Lpp.

65


4. Э. Чекотовский. Графический Анализ Статических Данных В Microsoft Excel 2000. - 455 lpp.

1. Barkāns R., Ermansons A. Datu bāzes vadības sistēma Access 97. Pašmācības apguves materiāls I.

daļa. Rīga, 1999. – 98 lpp.

2. Barkāns R., Ermansons A. Datu bāzes vadības sistēma Access 97. Pašmācības apguves materiāls II.

daļa. Rīga, 2000. – 84 lpp.

3. Microsoft Access. Relation Database Management System for Windows ver.2.0. Getting Started -

Microsoft Corporation, 1994.

4. Lukažis Dz. Datu bāzu vadība. Programma Microsoft Access. R.: Biznesa augstskola Turība, 2000.

– 104 lpp.

5. Datorzinību pamati - http://www.liis.lv/mspamati/ - 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel.

6. R.Elmasri, S.B.Navathe. Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Žurnāls “e-Pasaule” (Datorpasaule; Datortehnika) bibliotēka internetā www.dtnet.lv/lib/lv

2. Daudzvalodu elektroniskā vārdnīca matemātikā un informātikā. www.lanet.lv/miv

3. Tildes datorvārdnīca. http//dictionary.tilde.lv

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Application packages

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is intended for students of Bachelor study programme ‘ECONOMIC’.

Work in MS Excel (functions, Pivot Table, work with database). Work in MS Access (relational

database projecting and creating, queries, forms and reports).

Piezīmes:

66


Kursa nosaukums Makroekonomika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 3

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Andrejs Nikolajevs, DU SZF Ekonomikas katedra, Asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF profesionālo studiju programmas „Ekonomika" studentiem. Radīt studentiem

vispusīgu priekšstatu par makroekonomiskās analīzes pamatiem, kā arī iemācīt klausītājiem saistīt

ekonomikas teoriju ar reālu ekonomisko praksi.

Kursa plāns:

67

48


1. Makroekonomiskā teorija un makroekonomiskā politika.

2. Makroekonomiskās politikas pamatmērķi un pamatmetodes.

3. Ekonomiskās stabilitātes problēma tirgus ekonomikā. Ekonomiskie cikli.

4. IKP ekonomiskās attistības pamatrādītājs.

5. Mūsdienu naudas un banku sistēma.

6. Iedzīvotāju ienākumu analīze.

7. Valsts sektors mūsdienu ekonomikā.

8. Ārējās tirdzniecības un ārējo investīciju ietelme uz ekonomisko attīstību. Eirointegrācija un tās

nozīme.

9. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz Latvijas ekonomiku.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Sekmīgi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Dornbusch R., Fischer S. Macroeconomics. McGraw-Hill,Inc.,NY,2001.

2. Gods U. Makroekonomika. Turība,Rīga,2002.

3. Kasalis E. Makroekonomika. LU,Rīga,2002.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Mankiw N.G., Macroeconomics. Worth Publisher,NY,2002.

2. Hess P., Ross C., Economic Develpoment. Theories, Evidence and Policies. The Dryden Press,

USA, 1997.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību., Rīga

(periodisks izdevums reizi pusgadā).

2. Žurnāls "Kapitāls".

3. Latvijas Bankas biļeteni.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Macroeconomics

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional Study

Program „Economics”. Its aim is to give students a comprehensive idea about the basics of the

macroeconomic analysis, as well as to teach to connect economic theory with real economic practice.

Piezīmes:

68


Kursa nosaukums Mārketinga pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Teodors Bikovskis, DU SZF Ekonomika katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Ekonomikas pamati

Kursa anotācija:

Kursa pamatuzdevumi ir:

Apskatīt galvenās mārketinga īpatnības kā vienu no firmas darbības nodaļām.

Precīzi saistīt marketinga teoriju ar citiem prieksmetiem biznesa izglītības jomā – menedžmentu,

mikroekonomiku utt.

Apskatīt un izanalizēt tirgus un firmas galveno mehānismu darbību.

Iemācīt izmantot teorētiskās zināšanas mārketinga jomā konkrētas situācijas analīzei un izpratnei.

Kursa plāns:

1. Mārketinga sistēma

2. Mārketinga vieta firmas darbībā

3. Pircēju uzvedība

4. Tirgus segmentacija

5. Jaunas preces veidosana

6. Firmas stratēģija un konkurence

7. Cenu veidosana

8. Virzīšana – reklāma un noieta stimulēšana

9. Mazum- un vairumtirdzniecība

69


10. Mārketinga aģentu darbība

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite un sekmīgi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Mārketinga pamati. Rīga : Jumava, cop. 2002.

2. Savicka G. Uzņēmuma saimnieciskas darbības analīze. Rīga, 2004

3. Котлер Ф. Основы маркетинга.- С-Пб, 2000.g.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Blaits Džims. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

2. Ešenvalde I.. Personāla praktiskā vadība. Rīga,2004

3. Дэй Джордж. Стратегический маркетинг Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002

4. Ильин В.И. Поведение потребителей. - С-Пб, 2000.g.

5. Клири Томас. Японское искусство войны. - С-Пб, 2000.g.

6. Крэндэлл Рик.- 1001 способ успешного маркетинга. Москва, 1999

7. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга.- С-Пб, 2000.g

8. Росситер Дж.Р,Перси Л. Реклама и продвижение товаров.- С-Пб, 2000.g.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. http://www.hbsp.harvard.edu

2. http://www.morganstanley.com

3. http://www.msi.org

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Marketing Basics

Kursa anotācija angļu valodā:

The main purporses of this course are:

Consider Marketing peculiarities as a part of coroporation’s work.

Connect marketing with other business subjects – management, microeconomics.

Analize the mechanics and structure of market and firm.

Use marketing theory for concrete economical situations and problems solving and understanding.

Piezīmes:

70


Kursa nosaukums Menedžmenta pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Lilija Gorbaceviča, DU SZF Socioloģijas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Iepazīstināt ar vadības teorijas vēsturi un mūsdienu vadības koncepcijām, lai palīdzētu izveidot

kompleksu pieeju vadības situācijai. Iemācīt pamatot pārmaiņu nepieciešamību izanalizēt galvenās

motivācijas teorijas. Sniegt priekšstatu par motivācijas lomu un tās nozīmi vadības sistēmā, kā arī

indivīda un grupas motivācijas īpatnības.

Kursa plāns:

1. Vadība kā sabiedriska parādība.

2. Zinātniskā menedžmenta galvenas skolas.

3. Vadības mērķi un funkcijas.

4. Vadīšanas veidi (mehāniskais un oragniskais).

5. Darba strukturēšanas problēma.

6. Organizācijas iekšējā vide.

7. Organizācijas ārējā vide.

8. Lēmumu pieņemšanas modeļi.

9. Komunikācijas.

10. Motivācija.

71


Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Piedalīšanās nodarbībās, veikti kontroldarbi, sekmīgi nokārtota diferencēta ieskaite un eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Līdumnieks A. Vadīšana. – Ogre, 1994.

2. Beļčikovs J., Praude V. Menedžments. – Rīga, 1999.

3. Forands I. Vadītājs. Vadīšana. – Rīga, 1999.

4. Management. Theory and Practice. – G.A.Cole, DP Publications, 1996.

5. Файоль А. Общее и промышленное управление. - Москва, 1992.

6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – Москва, 1993.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

www.libertium.ru

www.academicus.ru

www.google.lv/www.google.ru

www.rambler.ru

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas „Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Basics of Management

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to introduce students to the history of the management theory and to the

concepts of modern management, in order to help them to create an integrated approach for the

management situation. To teach to be able to ground the necessity of changes to analyze the main

motivation theories. To give an idea of the role of motivation and its importance in the system of

management, as well as the peculiarities of the group and the individual motivation.

Piezīmes:

72


Nosaukums Mikroekonomika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 3

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

48

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ļubova Nikolajeva, DU SZF Ekonomikas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF bakalara studiju programmas “Ekonomika” studentiem.

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mikroekonomiskās teorijas pamatiem, parādīt

mikroekonomikas teorijas saikni ar reālo situāciju tirgū, firmas reālo darbību un patērētāju

uzvedību tirgū.

Kursa plāns:

1. Pieprasījuma un piedāvājuma teorija: mikroekonomiskais aspekts.

2. Patērētāja uzvedība.

3. Individuālais un tirgus pieprasījums.

4. Izvēlne nenoteiktības apstākļos.

5. Ražošanas teorija.

6. Izmaksu teorija.

7. Peļņas maksimizācijas teorija.

8. Konkurences tirgi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

2 Eksāmeni

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Dž.E.Stiglics, Dž.Drifils.Mikroekonomika. – Rīga, 1995.

2. dzelmīte, M.Mikroekonomika: [māc.gr.augstsk. vadības zinību studiju progr. Studentiem,

kā arī citu apecialitāšu interesentiem]/Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004.

73


3. E.Kassalis. Mikroekonomika.- Rīga, 1995.

4. V.Bikse. Tirgus ekonomikas pamati. – Rīga, 1995.

5. Z.Bemze.Grāmatvedības pamati.- Rīga, 1994.

6. A.Ikasens, K.Hamiltons, T.Giltasons.Pārejas ekonomika. – Rīga, 1992.

7. R.Škapars. Mikroekonomika. – Rīga, 1995.

8. Э.Долан. Микроэкономика.-СПб.,1994.

9. Пиндайк, Рубенфельд. Микроэкономика.-Москва,1992.

10. К. Макконелл, С.Брю. Экономика.- Москва,1992.

11. Г.Самуэльсоню- Экономика.- Москва,1993.

12. С.Фишер, Р.Дорнбушб Шмалейзи. Экономика.-Москва, 1993.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Gods U. Mikroekonomika 1. daļa.Rīga, Turība 2003.

2. Gods U. Mikroekonomika 2. daļa. Rīga, Turība 2003.

3. Gods U. Makroekonomika. Rīga, Turība 2004.

4. Kozlinskis V., Rivža B., Baraškina I., Pučure I., Sprukta S. Ekonomisko petījumu

metodes un informācijas avoti, 2001.

5. Eichhorn W. Theorie der homogenen Produktionsfunktion. Berlin:Heidelberg, 1970.

6. Fehl U., Oberender P. Grundlagen der Mikrookonomie – 2.Munchen, 1995.

7. Glahe F.R., Lee, D.R.Microeconomics: Theory and Applications.New York, 1981.

8. Kreps D.M. A Course in Microeconomics TheorY. New York, 1985.

9. Samuelson P.A., NordhausW.D.Economics.- 12 th ed.,New York, 1985.

10. Баумоль У. Экономическая теория и иследование операций. Москва,1992.

М.:Прогресс,1965

11. Введение в рыночную экономику/ Под.ред.А.Я.Лившица и И.Н.Никулиной

М.:Высшая школа,1994.

12. Галперин В.М., Игнатьев С.М.,Моргунов

В.И.Микроэкономика.СПб.:Экономическая школа,1996.

13. Гребенников П.И., Леусский А.И.,Тарасевич Л.С.Микроэкономика. СПб.:Изд-во

СПБУЭФ,1996.

14. Долан Э.,Линдсей Д. Рынок:микроэкономическая модель.СПб.,1992.

15. Нуреев Р.М.Курс микроэкономики: Учебник для вузов.-2-ое изд.,изм.-

М.:Издательство НОРМА, 2002.

Райхлин Э.Основы экономической теории.Микроэкономическая теория рынков

продукции.М.: Наука, 1995.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Microeconomics

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the

Professional Study Program „Economics”. Its aim is to introduce students to the basics of the

theory of microeconomics, to show the connection of this theory to the real situation on the

market, the real work of firms and the behaviour of consumers on the market.

74


Piezīmes:

Kursa nosaukums

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

75

Starptautiskā

ekonomika

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Teodors Bikovskis, DU SZF Ekonomikas katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Ekonomikas pamati

Makroekonomika

Kursa anotācija:

Kursa pamatuzdevumi ir:

1. Apskatīt galvenās starptautiskās ekonomikas īpatnības kā vienu no ekonomiskās teorijas

nodaļām.

2. Apskatīt un izanalizēt starptautiskās ekonomikas galveno mehānismu darbību.

3. Iemācīt izmantot teorētiskās zināšanas starptautisko ekonomisko sakaru jomā konkrētas

situācijas analīzei un izpratnei.

Kursa plāns:

1. Tīra starprautiskas tirdzniecības teorija

1.1. Piedāvājums

1.2. Pieprāsījums

1.3. Zaudējumu un ieguvumu aprēķins

2. Ārējas tirdzniecības ierobežošana

2.1. Muitas tarīfu teorija

2.2. Ārpustarifa ierobežojumi

3. Valūtas tirgus

3.1. Valūtas tirgus pamatjēdzieni

3.2. Valūtas kursu ietekmējosie faktori


3.3. Mūsdienu valūtas politikas pamatveidi

3.4. Makroekonomisko radītaju un valūtas kursa savstarpēja atkarība

4. Ražošanas resursu migracija

4.1. Pasaules darbaspēka tirgus

4.2. Pasaules kapitala tirgus

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Sekmīgi nokārtota diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

4. G.Oļevskis. Starptautiskā ekonomika.- Rīga, 2000.g.

Literatūra (02-papildliteratūra):

9. D.Salvalore. Internationals economics. - USA, 1990.

10. T.Kim. Investing in the Baltic States – Estonia, Latvia, Lithuania.- 1998. KPMG Estonia.

11. Vidēja termiņa ekonomiskā atratēģija pievienošanās Eiropas savienībai kontekstā.- LR Finansu

ministrija. Rīga, 1998.

12. V.Veidenfelds, V.Vesels. Eiropa no A līdz Z. Eiropas integrācijas rokasgrāmata.-“Alberts XII”,

2000.

13. Зыкин И. Внешнеэкономические операции: право и практика.- Москва, 1994.

14. Овчинников Г. Международная экономика.- СПб, 1998.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

4. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību

5. Latvijas valsts statistikas komitejas Gadagrāmata

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju rpogrammas “Ekonomika” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

International Economics

Kursa anotācija angļu valodā:

The main purporses of this course are:

Connect marketing with other business subjects – management, microeconomics.

Use case studing for concrete commercial situations and problems solving and understanding.

Piezīmes:

76


Kursa nosaukums Statistika ekonomikā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 3

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Matemātika

Zinātnes apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Anita Sondore, DU DMF, docente

77

48

Varbūtību teorija un matemātiskā

statistika

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF profesionālo studiju programmas „Ekonomika" studentiem. Notikumu varbūtība un

varbūtību teorijas pamatteorēmas. Gadījuma likumi, to skaitliskie raksturotāji un sadalījumi.

Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni. Izlases metode. Aprakstošā statistika. Hipotēžu pārbaude.

Korelācijas un regresijas analīze.

Kursa plāns:

1. Varbūtību teorijas elementi.

1.1. Notikuma varbūtība. Notikumu klasifikācija. Notikumu summa un reizinājums. Statistiskā,

klasiskā un ģeometriskā varbūtības definīcija. Varbūtību teorijas pamatteorēmas. Atkārtoti

mēģinājumi.

1.2. Gadījuma lielumi. Diskrēti un nepārtraukti gadījuma lielumi un to skaitliskie raksturotāji

(matemātiskā cerība, dispersija, standartnovirze). Binominālais un niormālais sadalījuma

likums.

1.3. Varbūtību teorijas loma ekonomisko procesu analīzē. Piemēri par azartspēlēm, loterijām,

apdrošināšanas sabiedrībām, banku darbību u.c. Datoru izmantošana varbūtību teorijas

uzdevumu risināšanā.

2. Matemātiskās statistikas elementi.

2.1. Pamatjēdieni un izlases metode. Statistikas jēdziens. Statistiskās informācijas nozīme

sabiedrības sociālo un ekonomisko procesu atainošanā. Statistiskās pētīšanas pamatposmi:

novērošana jeb informācijas vakšana, informācijas grupēšana un analīze. Novērošanas

objekts, subjekts, pazīme, vienība. Novērošanas veidi un tās organizēšana. Ģenerālkopa un


izlase. Izlases metodes teorētiskais pamatojums un reprezentativitāte. Izlašu veidi (atkārtotā

un neatkārtotā izlase, individualā un grupveida izlase, gadījumizlase, mehāniskā izlase,

daudzpakāpju izlase, daudzfāzu izlase, kombinētā izlase).

2.2. Aprakstošā statistika. Variante, biežums, relatīvais biežums, uzkratais relatīvais biežums un

relatīvais uzkratais biežums. Bezintervālu un intervālu variācijas rinda, tās sastādīšana.

Statistiskās informācijas grafiskā attēlošana (poligons bistogramma). Vidējie lielumi

(vidējais aritmētiskais, moda, mediāna). Variācijas rādītāji (variācijas amplitūda, dispersija,

standartnovirze, variācijas koeficients). Izlases kļūda. Ģenerālkopas vidējā aritmētiskā un

dispersijas ticamības intervāls. Nepieciešama izlases apjoma aprēķināšana.

2.3. Hipotēžu pārbaude. Hipotēžu pārbaudes būtība un pārbaudes soli. Nulles un alternatīvā

hipotēze. Kritiskais un pieļaujamais apgabals. Hipotēze par empīriskā sadaījuma atbilstību

normālajam. Tests divu neatkarīgu izlašu vidējo salīdzināšanai. Tests savstarpēji atkarīgu

izlašu vidējo salīdzināšanai. Divu izlašu dispersiju salīdzināšana.

2.4. Korelācijas un regresijas analīze. Savstarpējo sakarību nozīme sociālo un ekonomisko

procesu analīzē. Funkcionālās un korelatīvās sakarības. Faktorialā un rezultatīvā pazīme.

Lineārā un nelineārā sakarība. Savstarpējo sakarību atklāšanas metodes, korelācijas

diagramma. Empīriskā regresijas līnija. Regresijas vienādojumi, to izmantošana rezultatīvās

un faktoriāās pazīmes vērtību prognozēšanai. Lineārās korelācijas koeficients, determinācijas

koeficients, rangu korelācijas koeficients, to izmantošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

8. I.Arhipova, S.Bāliņa. Statistika ekonomikā. – Datorzinību centrs, 2003.

9. Z.Goša. Statistika. Rīga, 2003.

10. E.Kronbergs, P.Rivža, Dz.Bože. Augstākā matemātika. 2.daļa. – Rīga, Zvaigzne, 1998.

11. I.revina. Ekonometrija. – Rīga, 2002.

12. R.Stankevičs. Varbūtību teorija ar matemātiskās statistikas elementiem. 1.daļa. – Daugavpils: DPI,

1993.

13. E.Vasermanis, D.Škiltere. varbūtību teorija un matemātiskā statistika. – SIA Izglītības soļi, 2003.

14. G.Vergina, V.Kārkliņa. Statistika ekonomistiem. – Rīga, 2000.

15. L.Grīnglazs, J.Kopitovs. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanā.

– Rīga, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

5. M.Buiķis, J.Carkovs, B.Siliņa. varbūtību teorijas un statistikas elementi. – R.:Zvaigzne, 1997.

6. Ļ.Raizs. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, RaKa, 2000.

7. M.rasčevska, S.Kristapsone. Statistika psiholoģijas pētījumos. – Rīga, 2000.

8. A.Skļeņņiks. varbūtību teorija ar matemātiskās statistikas elementiem. Rīga, 1976.

9. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969.

10. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа,

1972.

11. Солодовников А.С. Теория вероятностей. – М.: Просвещениеб 1983.

12. Гусак А.А, Бричикова Е.А. Теория вероятностей. Справочное пособие к решению задач. –

Минск: ТетраСистемс, 2002,

13. Данко П.Е., Попов. А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах.

Часть 2. – М.: Мир и образование, 2002.

14. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. – Rīga, 1998.

78


15. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложение. Том 1. – М.: Мир, 1967.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Statistics in Economics

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional

Study Program „Economics”. The following categories are taught: the probability of events and the

basic theorems of the theory of probability; the rules of occurrence, its numerical value and allocation;

the basic notions of mathematical statistics; the method of selection; descriptive statistics; the

verification of the hypotheses; analysis of correlation and regression.

Piezīmes:

Nosaukums Tautsaimniecības vēsture

79


Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ilona Kuņicka, DU SZF Ekonomikas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav.

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas tautsaimniecības attīstības vēsturi, laikā no 1914.-

1989.gadam.

Kursa apraksts - plāns:

64 lekcijas

1. Iepazīstināt studentus ar ekonomikas attīstību Latvijā dažādos periodos:

1.1. Latvijas ekonomiskās sistēmas raksturojums I pasaules kara laikā;

1.2. Saimniecības jaunizveides periods 1920.-1922.gadam;

1.3. Saimnieciskā uzplaukuma periods 1923.-1929.gadam;

1.4. Saimnieciskās depresijas periods 1930.-1933.gadam;

1.5. Tautsaimniecības pārkārtojumu periods 1934.-1940.gadam;

1.6. Latvijas saimniecības postīšanas periods 1940.-1945.gadam;

1.7. Padomju okupācijas perioda saimniecība 1945.-1989.gadam;

1.8. Latvijas ekonomikas attīstības problēmas 1990.-mūsdienas.

2. Raksturot problēmas, to risinājumus Latvijas tautsaimniecības atsevišķos periodos.

3. Analizēt tautsaimniecības nozaru struktūras īpatnības vēsturiskajā aspektā.

4. Izprast ekonomikas un sociālpolitisko mijiedarbību valstī.

5. Sniegt priekšstatu par Latvijas ekonomisko sadarbību ar citām valstīm, vietu Austrumu un Rietumu

tirgos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1.semestrī – diferencētā ieskaite.

2.semestrī – eksāmens.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. A.Aizsilnieks. Latvijas saimniecības vēsture (1914.-1945.g.). – Zviedrija: Daugava, 1968.

2. E.Grinovskis. Agrārās politikas koncepcija tautsaimniecības struktūrpolitikas aspektā. – LLU,

1996.

3. O.Krastiņš. Latvijas saimniecības vēsturiskā pieredze. – Rīga, 2001.

4. G.Rešina. Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt. – Rīga: Turība, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

80


5. A.Boruks. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. – Rīga, 1995.

6. K.Ducmane, Ē.Vēciņš. Nauda Latvijā. – Latvijas Banka, 1995.

7. K.Ducmane. No kerenkām un ostmarkām līdz latam. – R.: Avots, 1989.

8. Latvijas zeme, daba, tauta. 1.,2.,3.sējums. – Rīga, 1994.

9. D.Vītols, J.Jankevičs. Latvijas Republikas ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija. – Zvaigzne ABC,

1995.

10. Vidējā termiņa ekonomiskā stratēģija pievienošanās Eiropas Savienības kontekstā. – Rīga,

1998.

11. E.Vanags. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas,

vīzijas. – Rīga, 2004.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas statistikas gadagrāmata 1996. – Rīga, 1996.

2. Latvijas statistikas gadagrāmata 1997. – Rīga, 1997.

3. Latvijas statistikas gadagrāmata 1998. – Rīga, 1998.

4. Latvijas statistikas gadagrāmata 1999. – Rīga, 1999.

5. Latvijas statistikas gadagrāmata 2000. – Rīga, 2000.

6. Latvijas statistikas gadagrāmata 2001. – Rīga, 2001.

7. Latvijas statistikas gadagrāmata 2002. – Rīga, 2002.

8. Latvijas statistikas gadagrāmata 2003. – Rīga, 2003.

9. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 1997.

10. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 1998.

11. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 1999.

12. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2000.

13. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2001.

14. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2002.

15. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2003.

16. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2004.

17. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1996. – Rīga, 1996.

18. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1997. – Rīga, 1997.

19. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1998. – Rīga, 1998.

20. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1999. – Rīga, 1999.

21. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2000. – Rīga, 2000.

22. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2001. – Rīga, 2001.

23. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002. – Rīga, 2002.

24. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2003. – Rīga, 2003.

25. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004. – Rīga, 2004.

26. Reģioni skaitļos 2000. – Rīga, 2001.

27. Reģioni skaitļos 2001. – Rīga, 2002.

28. Reģioni skaitļos 2002. – Rīga, 2003.

29. Reģioni skaitļos 2003. – Rīga, 2004.

30. http://www.csb.lv

31. http://www.es.energo.lv

32. http://www.pasvalsibas.lv

33. http://www.eiropainfo.lv

34. http://www.lm.gov.lv

35. http://www.izm.gov.lv

36. http://www.iem.gov.lv

37. http://www.bank.lv

38. http://www.nva.lv

39. http://www.vkase.lv

81


40. http://www.eiroinfo.lv

41. http://www.europarl.eu.int

42. http://www.saeima.lv

43. http://www.zm.gov.lv

44. http://www.fm.gov.lv

45. http://www.mk.gov.lv

46. http://www.openlatvia.lv

47. http://www.em.gov.lv

48. http://www.vid.gov.lv

49. http://www.sam.gov.lv

50. http://www.fk.lv

51. http://www.europa.eu.int

52. http://www.europa.eu.int/comm

53. http://www.ecb.int

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

History of National Economy

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to introduce students to the History of the Latvian National Economy

development in 1914 – 1989.

Piezīmes:

Nosaukums Uzņēmējdarbība LR

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

82


Marina Kuzenko , DU SZF, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

nav

Kursa anotācija:

Sniegt studentiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības formām, uzņēmumu reģistrāciju,

uzņēmējdarbības tiesību aspektiem, kā arī par darba organizēšanu un finansu plānošanu

individuālajos uzņēmumos un SIA.

Kursa plāns:

1.Uzņēmējdarbības regulējums LR

2.Uzņēmējdarbības formas.

3.Uzņēmējdarbības reģistrācija.

4.Personāla saimniecības organizācija uzņēmumā.

5.Uzņēmējdarbības finanses.

6.Finanšu resursu avoti.

7.Finanšu vadība uzņēmuma.

8.Finanšu resursu avotu izmantošana.

9.Investīcijas

11.Uzņēmējdarbības risks.

12.Uzņēmējdarbības atskaites.

13.Uzņēmuma finanšu analīze.

14.Biznesa plāns.

15.Uzņēmuma maksātspējas novērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti.

2. Rurāne Marita. Uzņēmējdarbības pamati. Rīga, Turības mācību centrs, 1997.

3. Živitere Marga. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga, 2000.

4. Alsiņa Rasma. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga, 2000.

5. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga, 2000.

6. Gončarovs G. Finansu teorija. Rīga, 2000.

7. Kutuzova Olga. Finanses un kredīts. Rīga, 2001.

8. Alsiņa Rasma. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga, 2002.

9. Alsiņa Rasma. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga, 2000.

10. Pelšs Andris. Vadības grāmatvedība. Rīga, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” A daļa

83


Kursa nosaukums angļu valodā:

Business Administration in the Republic of Latvia

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give students the basic knowledge of the type forms of Business

Administration, the registration of the enterprises, the legal aspects of Business

Administration, as well as of the organizing and financial planning of proprietorship and

limited companies.

Piezīmes:

Nosaukums Profesionālā angļu valoda

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

84


Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Jeļena Semeņeca, Svešvalodu Centrs, DU, asistene

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kurss ir paredzēts studentiem ar priekšzināšanām. Kursa mērķis ir iemācīt studentus lietot

praktisko angļu valodu ekonomiskajām vajadzībām. Kursam ir integrēta struktūra: lasīšana,

klausīšanās, runāšana un rakstīšana ir iekļauti kursā.

Kursa plāns:

27. Business and the Environment

28. Retailing

29. Banking System

30. The Stock Exchange

31. Corporate alliances and Acquisition

32. The Small Business

33. International Trade

34. Insurance

35. Corporate Identity

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

3 diferencētas ieskaites un eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

18. Tullis G., Power S. Insights into Business. – 2000

19. Mutphy R. English Grammar in use (pre-intermediate level). – 1994.

20. Mutphy R. English Grammar in use (intermediate level). – 1994.

21. Thomson A. & Martinet A. A practical English Grammar (Exercises 2). – 2001

22. Моисеев М. Д. Практическая грамматика английского языка. – 1998

23. Агабскян И. П. Английский для экономистов: Учебное пособие для вузов. – 2005

Literatūra (02-papildliteratūra):

www.oswego.edu/~economic/econweb.htm - ekonomiskie teksti

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Professional English

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is designed for pre – intermediate and intermediate students focusing on the

85


practical application of basic English for general sociology purposes. The course has an

integrated structure, i.e. all the 4 skills are important while mastering the course – listening,

reading, speaking and writing.

The course of English grammar is based on the general English curriculum for the students,

with the aim for practical application.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Apdrošināšanas pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Viesturs Stūrainis, DU SZF Socioloģijas katedra, lektors

32

86


Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Grāmatvedība

Statistika

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF studiju programmas „Ekonomika" studentiem. Tas paredz iemācīt studentiem

teorētiskās zināšanas apdrošināšanas ekonomikā un likumdošanā, attīstīt prasmi analizēt apdrošināšanas

statistiku, noteikt tendences un problēmas apdrošināšanas tirgū, sniegt iespēju praktiski darboties

apdrošināšanā.

Kursa plāns:

1. Apdrošināšanas būtība (priekšmets, funkcijas, jēdzienu sistēmas, vēsture).

2. Apdrošināšanas ekonomiskā būtība tirgus ekonomikas apstāklos, nozares ekonomiskie

pamatrādītāji.

3. Apdrošināšanas vispasaules tirgus (prēmiju un atlīdzību dinamika pasaulē, zaudējumu struktūra,

tendences)..

4. Apdrošināšanas Latvijā pēc 1991.gada, tendences un perspektīvas..

5. Apdrošināšanas tiesiskie pamati (Latvijas apdrošināšanu regulējošo likumu un valsts uzraudzības

analīze).

6. Dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas salīdzinošā analīze .

7. Apdrošināšanas veidi (brīvprātīgie un obligāties, riska un uzkrāšanas, dinamika, tendences,

ekonomiskie rādītāji).

8. Autotransporta īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana .

9. Apdrošinātāju darbības pamati (produktu izstrāde, menedžments, marketings, pārapdrošināsana,

līgumu apkalpošana, atlīdzību kārtošanas procedūras, plānošana).

10. Apdrošināšanas starpnieku darbība (klientu meklēšana, līgumu slēgšana).

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

16. Latvijas Republikas likums „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”. –R.,1998.

17. Latvijas Republikas likums „Par apdrošināšanas līgumu”. –R.,1998.

18. Latvijas Republikas likums „sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās

apdrošināšanas likums”. –R.,2004.

19. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. - R., 1995.

20. K.Sūnmiņa-Markēviča, Apdrošināšana.- Rīga, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. FKTK statistika. -http://www.fktk.lv/statistika/apdrosinasana/.

2. LAA statistika. - http://www.laa.lv/pub/?cmd=stat.

3. Rejda, George E., Principles of Risk Managment and Insurance. -8th ed.

4. Sigma Insurance Research: http://www.swissre.com/.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

87


1. Apdrošināšanas tirgus apskati. . R., SIA “LETA”, 1998. – 2005.

2 .Diena (raksti par apdrošināšanu).

3. Dienas bizness (raksti par apdrošināšanu).

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Basics of Insurance

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional Study

Program „Economics”. Its aim is to give students the theoretical knowledge about the insurance in

economics and legislation, to develop skills in analysis of the insurance statistics, to define the tendencies

and problems of insurance on the market, to give an opportunity to have practical experience in insurance.

Piezīmes:

Nosaukums Banku darbība

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Andrejs Zelčs, DU SZF , lektors

88


Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav.

Kursa anotācija:

Iemācīt studentiem izprast banku sistēmas uzbūvi, parādīt centrālās bankas un komercbanku darbības

principus, to tiesisko regulējumu, finanšu pakalpojumus ko tās sniedz, kā arī dot ieskatu banku

pārvaldes pamatprincipos.

Kursa apraksts - plāns:

1. Nauda kā likvīdākais apgrozības līdzeklis.

2. Ekonomiskās un monetārās savienības nozīme.

3. Finanšu institūciju formas un īpatnības.

4. Finanšu un kapitāla komisijas nozīme finanšu struktūrā.

5. Centrālās bankas un komercbanku pamatdarbības principi.

6. Aktīvu un pasīvu pārvalde komercbankās.

7. Noguldījumi un kredīti kā banku galvenie un peļņu nesošie pakalpojumi.

8. Bankas kredītportfeļa pārvaldība un kredīta kvalitātes novērtējums.

9. Aizdevumu nodrošinājums un risku pārvalde.

10. Līzings un faktorings kā īpašās finansējuma formas.

11. Bezskaidro norēķinu veidi un aktualitāte.

12. Kredītiestādes uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti.

13. Komercbankas gada pārskats kā galvenais tās darbības rādītājs.

14. Kredītiestāžu likuma pantu īpatnības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Baltgailis J. Finansu pārvaldības pamati pārejas ekonomikā (Baltijas valstu piemērs), Rīga, 1999.

2. Briede I. Banku finansu pakalpojumi. Rīga, 2000.

3. Dūdele A., Korsaka T. Finansu vadības pamati. Rīga, 2001.

4. Dzintare Z. Banku grāmatvedība. Rīga, 2000.

5. Kučinskis J. Hipotēku banka vakar, šodien, rīt. Rīga, 2003.

6. Kudinska M., Baltača B., Kaužēns E. Finansu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā. Rīga, 2001

7. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga, 2001.

8. Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvi – attīstība, struktūras pārvaldības iespējas. Rīga, 2003.

9. Зайцева Е. Лизинг: проблемы учета и налогообложения. Рига, 1998.

10. Осипова Л., Синяева И. Основы коммерческой деятельности. Москва, 2001.

11. Heinrich H. KfW – the German Bank with a Public Mission, 1998.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Kredītiestāžu likums.

2. Latvijas Banka. Monetārā statistika.

3. Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti.

4. Latvijas komercbanku Gada pārskati.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa.

89


Kursa nosaukums angļu valodā:

Banks

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to help students understand the structure of the bank system, to show the main

principles of the work of the central and commercial banks, the laws that regulate their work, financial

services they offer as well as to give the insight of the main principles of the bank administration.

Piezīmes:

Nosaukums Personāla vadība

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Inta Ostrovska, DU SZF Socioloģijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Menedžmenta pamati, Bakalaura studiju pogrammas “Ekonomika”A daļa, 3.kursā

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar personāla vadības teorētiskajiem aspektiem, attīstīt praktiskās

iemaņas darbā ar personālu.

90


Kursa apraksts - plāns:

1. Personāla vadības būtība.

1.1. Personāla vadības procesa attīstības posmi.

1.2. Personāla vadības pamatjēdzieni.

1.3. Personāla vadības process.

2. Personāla politika un startēģija.

2.1. Cilvēka vieta uzņēmumā.

2.2. Tiesiskie aspekti darbā ar personālu.

2.3. Personāla politikas izstrādes pamatprincipi.

3. Personāla pārvalde.

3.1. Personāla daļas funkcijas, mērķi un uzdevumi.

3.2. Parsonāla pārvaldes informatīvais nodrošinājums.

3.3. Personāla statistika un lietvedība.

4. Personāla plānošana.

4.1. Personāla plānošanas process, mērķi un uzdevumi.

4.2. Personāla plānošanas veidi, nepieciešamā personāla apreķināšanas metodes.

5. Darba analīze.

5.1. Darba analīzes būtība

5.2. Darba klasifikācija un izvērtēšanas metodes.

5.3. Darba apraksta jēdziens, sastāvdaļas, prasību profils.

6. Personāla meklēšana.

6.1. Darba spēka tirgus analīze.

6.2. Darbinieku meklēšanas iespējas (uzņēmuma ietvaros un ārpus uzņēmuma).

7. Personāla atlases process.

7.1. Personāla izvēles būtība, kritēriji, veidi.

7.2. Personāla atlases instrumenti (metodes):sludinājumi, CV pieteikuma anketas, darba atlases

intervijas, atlases testi u.c.

7.3. Personāla izvēles kļūdas.

7.4. Galīgā izvēle un atlases novērtēšana.

8. Pieņemšana darbā, darbinieku adaptācija un ievadīšana darbā.

9. Personāla novērtēšanas sistēma un darba kontroles process.

10. Personāla apmācība un attīstības iespējas.

11. Darbinieku aiziešana no organizācijas.

12. Darba grupu veidošanas nosacījumi (socionikas pamati).

13. Darbinieku motivācija personāla vadības aspektā.

14. Darbs ar personālu – psiholoģiskais aspekts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. ARMSTRONG, Michael, Personnel management Practice. – London: Kogan Page, 6th ed.,1996;

2. BURGESS, Pete (editor), Recruitment, Training & Development. London:Institute of Personnel &

Development, Incomes data Services, 1997.

3. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata. – R.:Kamene, 2000.

4. Forands I. Personāla vadība. – R., 2002.

5. Hindls T. Prasmīga intervija.-R.:Zvaigzne ABC, 2000.

6. Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā.-R.:BA” Turība”, 2004.

7. Pikeringa P. Personāla vadība: Kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – R:

Jāņa Rozes apgāds, 2002.

8. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments.-R.:Vaidelote, 2001.

9. Vīksna A. Personāla vadība. – R.: Jumava, 1999.

91


10. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakser.-R.: LU,1999.

11. Психологические аспекты подбора и проверки персонала.- М.: Библиотека журнала

“Управление персоналом”,1997.

12. Травинс В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия.-М.:Дело,2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Bērta Š. Kā pieteikties darba. – R.:Zvaigzne ABC, 1997.

2. Garleja R. Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā. – R.:RaKa, 2001.

3. Garufa R.darbs, organizācija, psiholoģija.-R.:RaKa, 2003.

4. Nicholas J.M. Project Management for Business and Technology. New – Jersey, 2001.

5. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Stresa menedžments.-R.: AGB, 1999.

6. Pīzs A. Ķermeņa valoda. – R.:Jumava, 1995.

7. Rogenkubuka I. Uzņēmējdarbības ētika. – R.:Zvaigzne ABC, 1999.

8. Виканский О., Наумов А. Практикум по курсу менеджмента. – М.: Гардарика, 1998.

9. Практикум по психологии рофессиональной деятельности и менеджмента.Под ред.

Г.Никифорова, М.Дмитриевой,В.Снеткова.-С.Пб.: Питерб 2001.

10. Реддин Дж. Тесты для менеджеров.- Ростов-на-Дону:Феникс,1997.

11.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Laikraksta “Diena” pielikums “Karferas diena”

Žurnāls “Kapitāls”

http://www.fontes.lv

http://www.rms.lv

http://www.workingday.com.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Personnal Management

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to introduce students to the theoretical aspects of the personnel management, to

develop practical skills of working with the personnel.

Piezīmes:

92


Nosaukums Civiltiesības

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Jānis Radionovs, DU SZF ,lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Iemācīt orientēties visos civiltiesības jautājumos, kuri saistīti ar LR tirgus ekonomiku.

Vispārizglītojošā aspektā – veidot, attīstīt un nostiprināt studentu, tiesiskās kultūras, juridiskā

pasaules uzskata pamatprincipus, kam ir liela nozīme tiesiskas valsts un vispārcilvēcisko

vērtību iedzīvināšanas procesā. Tiesību zinātnes aspektā – veidot un nostiprināt zināšanas par

cilvēka tiesiskā statusa regulēšanas modeļiem, par sabiedrības sociālās, ekonomiskās un

politiskās sistēmas, garīgās dzīves konstitucionālās regulēšanas mehānismiem, par valsts un

valdīšanas dažādām formām, par valsts institūcijām un to mijiedarbības sistēmām.

93


Vienlaikus ar tiesisko jautājumu risināšanu nostiprināt saikni ar juridiskās prakses

izpausmēm. Orientēties komparatīvos īpašuma tiesību jautājumos un ārvalstu pozitīvo praksi

prast salīdzināt ar nacionālo .

Kursa plāns:

1. Tiesību teorijas pamati. Dažādu tautu un Latvijas tautas tiesību izcelsme. Latvijas

tiesību sociālā būtība un idejiskie pamati. Tiesisko normu jēdziens un pazīmes Tiesību

avoti. Tiesiskās attiecības. Latvijas tiesību un likumdošanas sistēma.

2. Latvijas civiltiesību pamati. Civiltiesību jēdziens, to priekšmets un metode.

Civiltiesiskās attiecības un to sistēma, galvenie elementi un veidi. Civiltiesību subjekti un

objekti. Īpašuma tiesību jēdziens un veidi, servitūti, reālnastas, ķīlas tiesības, hipotēka,

izpirkuma tiesība. Civiltiesiskā līguma vispārējie noteikumi, līguma sekas. Saistības, kas

rodas kaitējuma nodarīšanas rezultātā. Ģimenes tiesību jēdziens un priekšmets. Ģimenes

tiesiskās attiecības, laulība, laulības reģistrācija, laulības spēkā neesamība, laulības

šķiršana, laulāto tiesības un pienākumi. Ģimenes tiesību aizsardzība. Mantojuma tiesību

vispārējs raksturojums.

3. Civilprocess(Tiesvedība). Civilprocesuālo tiesību jēdziens un avoti. Civilprocesa

(tiesvedības) principi, tā īpatnības. Tiesvedība pirmās instances tiesā. Likumīgā spēkā

stājušos tiesas lēmumu pārskatīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

− aktīvs darbs semināros – 30%

− kontroldarbs, referāts – 30%

− gala pārbaude – 40%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2003.

2. Civillikums. Rīga, 2004.

3. Dišlers K. Ievads Latvijās Valststiesību zinātnē. Rīga, 1930.

4. Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. Rīga, 1931.

5. Adrian Sajo. Constitutionalism and Rights in post-comunist Europe. CEU., 1997..

6. Stephen Holmes. Comparative Constitutional Law. CEU., 1997.

7. K.Čakste. Civiltiesības. Rīga. 1938.

8. V.Sinaiskis. Saistību tiesības. Latvijas civiltiesību aspekts. Rīga. 1940.

9. V.Sinaiskis. Civiltiesības Latvijas vispārējo civiltiesību zinātniskā apstrādājumā.

Vispārējie civiltiesību pamati. 1935.

10. K.Torgāns. Komentāri saistību tiesībām Civillikumā. Rīga. 1998.

11. J.Kalniņš. Banku vekselis.

12. Tomass Vinklers, Pērs Lahmans, Stefens Raioms, Devi Naidu. Eiropas savienības

tiesības. Ievads. Kopenhāgena, 2000.

13. Nikolajs Vīnzarājs. Civiltiesību problēmas. Raksti (1932.-1939.). Rīga. 2000.

14. Ināra Zēberga. Darījumu noformēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Rīga.

2002.

15. R.Krauze, Z.Gencs. LR Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Rīga. 1997.

16. Jānis Vēbers. LR Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Rīga. 2000.

17. A.Nīcgalis. Prasījumu metode. Metodisks līdzeklis juridisku problēmu risināšanai.

Rīga. 2003.

18. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003.

19. Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta Civillietu departamenta spriedumi un

lēmumi 2002. Rīga. 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

94


Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Civil Law

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to teach students to be competent in all issues of the civil law, which

are connected to the market economy of the Republic of Latvia. In the aspect of general

education the aim is to form, develop and secure the basic principles of students, law culture,

judicial world outlook, which have great significance in the process of implementing of the

values of a common individual and a law-based state. In the aspect of the science of law the

aim is to form and to secure knowledge of the adjusting models of the individual’s judicial

status; of the constitutional adjusting mechanisms of the social, economic and political

system of the community and spiritual life; of different forms of the country and the

government; of the country’s institutions and the systems of their interaction. The study

process of the legal issues is combined with the securing the use of the knowledge in

practice. To teach to be competent in the comparative issues of the property law and to be

able to compare the foreign positive practice with the national one.

Piezīmes:

Programmu pārskatīt un precizēt pēc 1 mācību gada, līdz ar izmaiņām likumdošanā,

izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.

95


Nosaukums Darba tiesības

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

32

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Jānis Radionovs, DU SZF, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Padziļināt studējošo zināšanas tiesību jautājumos, iepazīstināt ar Darba likumu,

Civillikumu, likumu “Par darba aizsardzību” un citiem likumiem, normatīvajiem

dokumentiem, kuri reglamentē tiesības, sniegt praktiskas iemaņas likumu izmantošanai

praksē.

Kursa plāns:

1. Normatīvās regulācijas sistēma.

2. Likumi un normatīvie akti, kas regulē tiesības, to vieta vispārējā LR likumu un

normatīvo aktu sistēmā. LR Civillikums. Likumu un normatīvo dokumentu spēkā

96


stāšanās kārtība.

3. Ievads darba tiesībās

4. Darba likums. Darba koplīgumi.

5. Darba līgums.

6. Darba devējs, darba ņēmējs, darba līguma termiņi, pārbaudes laiks. Darba alga, tās

izmaksāšanas kārtība.

7. Darba līguma laušana.

8. Darba līguma laušana pēc darbinieka uzteikuma, pēc darba devēja uzteikuma, pēc

pušu vienošanās. Arodbiedrības loma darba ņēmēju tiesību aizstāvēšanā. Garantijas un

kompensācijas atlaistajiem darbiniekiem. Likums par nodarbinātību.

9. Darba laiks.

10. Iekšējās darba kārtības noteikumi, darba dienas un darba nedēļas ilgums, darba

kārtība, darbs maiņās, saīsinātais darba laiks, nepilnais darba laiks, summētā darba laika

uzskaite.

11. Atpūtas laiks.

12. Iknedēļas atpūta, atvaļinājumi, papildatvaļinājumi, bezalgas atvaļinājumi, to

piešķiršanas kārtība, atvaļinājumu apmaksa, pagarināšana, pārcelšana.

13. Darba disciplīna.

14. Iekšējās darba kārtības noteikumi. Disciplinārie sodi: piezīme, rājiens un atlaišana no

darba. Disciplināro sodu piemērošanas kārtība. Disciplināro sodu apstrīdēšanas kārtība.

15. Darba strīdi.

16. Darba strīda jēdziens, Nolikums par darba strīdu komisiju, darba strīdu izskatīšana

darba strīdu komisijā, tiesā. Darba strīdu komisijas izveidošanas kārtība, tās tiesības un

pienākumi.

17. Valsts sociālā apdrošināšana.

18. Likums “Par sociālo palīdzību”, likums “Par pensijām”. Sociālās apdrošināšanas

pabalsti, pensijas, maternitātes un slimības un citi pabalsti.

19. Darba aizsardzība.

20. Likums “Par darba aizsardzību”, darba devēja pienākums nodrošināt darba ņēmējiem

drošus un nekaitīgus darba apstākļus, drošības tehniskas instruktāžas, speciālais

apģērbs, aktu sastādīšana par nelaimes gadījumu darbā.

21. Nepilngadīgo un sieviešu tiesības.

22. Tiesības uz saīsinātu un nepilnu darba nedēļu, ierobežojumi smagumu pārnēsāšanā,

atvieglojumi un priekšrocības sievietēm grūtniecēm.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Darba likums. Rīga, TNA, 2004.

2. Latvijas Republikas likums “Par darba aizsardzību” ar grozījumiem, Rīga, 2003.

3. Likums “Par Sociālo palīdzību”, Rīga, TNA, 2003.

4. Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums, Rīga, TNA, 2004.

5. Darba strīdu izskatīšanas kārtība, Rīga, LBAS, LPIA, 1994.

6. Strādājošo sieviešu tiesības, Rīga, LBAS, LPIA, 1994.

7. Likums “Par maternitātes un slimības pabalstiem”.

8. Likums “Par sociālo drošību”.

9. Likums “Par valsts pensijām” .

10. Prasības tiesvedībā un pierādījumi. Aivars Līcis, Rīga, TNA, 2003.

11. Tiesu runas problēmas. Guna Kaminska, Rīga, TNA, 2002.

12. Tiesu izpildītāja institūts. Latvijas un Francijas tiesu izpildītāja institūta

salīdzinājums. Latvijas normatīvie akti, Rīga, TNA, 2003.

97


13. Latvijas Republikas Civillikuma Komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Kalvis

Torgāns. Rīga, Mans īpašums, 2000.

14. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un

lēmumi 2002. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Rīga, 2003.

15. 15. Cilvēka tiesības. Starptautisko līgumu krājums. 1. un 2. sējums. Apvienotās

Nācijas. Ņujorka un Ženēva, 1994.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Employment rights

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the

Professional Study Program „Economics”. The aim of the course is to enlarge students’

knowledge of legal issues, to introduce them to the Employment law, the Civil Code, “the

labour protection” law and other laws, normative documents, which regulate rights, to

provide the possibility to get some practical skills in using the laws.

Piezīmes:

Programmu pārskatīt un precizēt pēc 1 mācību gada, līdz ar izmaiņām likumdošanā,

izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.

98


Nosaukums Demogrāfija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

32

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Olga Peipiņa, DU SZF Socioloģijas katedra, Asoc. prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF studiju programmas “Ekonomika” studentiem. Teorētiski apgūt

iedzīvotāju demogrāfiskās attīstības likumsakarības, saistītas ar iedzīvotāju demogrāfiskā

raksturojuma specifiku. Apgūt iedzīvotāju demogrāfiskās attīstības likumsakarību analīzes

praktiskas iemaņas, izmantojot dažādus ziņu avotus.

Kursa plāns:

1. Demogrāfijas zinātne par iedzīvotājiem. Demogrāfijas objekts, priekšmets, metodes.

Demogrāfijas pamatuzdevumi. Demogrāfija un citas zinātnes.

99


2. Iedzīvotāju tekošā uzskaite, dabiskās un mehāniskās kustības uzskaites veidi.

Iedzīvotāji reģistri. Latvijas iedzīvotāju reģistrs.

3. Tautas skaitīšana. Tautas skaitīšanas principi. 2000.gada tautskaite Latvijā.

4. Iedzīvotāju skaita dinamika un tās ietekmējošie faktori. Iedzīvotāju vidējā skaita

aprēķināšana. Latvijas iedzīvotāju skaita dinamika 90. gados.

5. Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra. Iedzīvotāju novecošanās. Demogrāfiskā

slodze. Vecuma „piramīda”. Latvijas iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūras

raksturojums.

6. Iedzīvotāju teritoriālā struktūra. Lauku iedzīvotāju demogrāfiskais raksturojums.

Pilsētu iedzīvotāju demogrāfiskais raksturojums. Urbanizācijas procesi. Latvijas lauku

un pilsētu iedzīvotāju demogrāfiskais raksturojums.

7. Iedzīvotāju etniskā struktūra. Iedzīvotāju etniskās struktūras izmaiņu noteicošie

faktori. Latvijas iedzīvotāju etniskās struktūras raksturojums.

8. Iedzīvotāju ģimeņu struktūra. Ģimeņu tipi. Vidējais ģimenes lielums, ģimenes slodze.

Latvijas ģimeņu struktūras raksturojums.

9. Iedzīvotāju izglītības struktūra. Izglītības līmeņa raksturojošie rādītāji. Latvijas

iedzīvotāju izglītības līmeņa analīze.

10. Iedzīvotāju sociāli ekonomiskā struktūra. Nodarbināto iedzīvotāju raksturojums.

Latvijas iedzīvotāju sociāli ekonomiskā struktūra.

11. Iedzīvotāju migrācija. Latvijas iedzīvotāju migrācijas raksturojums 90.gados.

12. Dzimstības demogrāfiskā analīze. Dzimstības analīze Latvijā.

13. Mirstības demogrāfiskā analīze. Mirstības analīze Latvijā.

14. Laulību demogrāfiskā analīze. Laulību analīze Latvijā.

15. Laulību šķiršanās demogrāfiskā analīze. Laulību šķiršanās Latvijā.

16. Iedzīvotāju atražošanās tipi. Latvijas iedzīvotāju atražošanās raksturojums.

17. Vidējais mūža ilgums, vidēja mūža ilguma izmaiņas Latvijā.

18. Pasaules iedzīvotāju demogrāfiskais raksturojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Apcerējumi par Latvijas iedzivotājiem.- R., LZA Ekonomikas institūts, 1997. –

2002.gg. Nr. 1-9

2. Demogrāfiskie procesi Latvijā un citur Eiropā. – R., Latvijas statistikas institūts,

1993.

3. Demographic Statistics in the Baltic Countries 1996. – Lithuanian Department of

Statistics. Statistical Office of Estonia. Central Statistical Bureau of Latvia: Tallinn,

Riga, Vilnius, 1996.

4. Ģimenes situācija Latvijā. – R., LZP Ekonomikas institūts, 1999.

5. Goša Z. Sociālo procesu statistiskie rādītāji un analīze. – R., LU, 1993.

6. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1995. – 2025.gadiem//Latvijas

Vēstnesis. – R., 1999. 08.-24.dec.

7. Population Developments in Latvia on the Eve of 20th Century. – 3(24), 1999.

8. Zvidriņš P. Demogrāfija. I daļa. – R., LU, 2000.

9. Zvidriņš P. Depopulācija//Sociāli ekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no

1985. – 2002.gadiem. – Ventspils, 2002.

10. Валентей Д. Кваша А. Основы демографии. – М., 1989.

11. Статистика населения с основами демографии. – М., 1990.

12. Система знаний о народонаселении. – М., 1991.

Literatūra (02-papildliteratūra):Izziņu literatūra un statistikas avoti

100


1. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca. (zin. red. P.Zvidriņš). – R., LU, 2004.

2. Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1991.gads. (u.c. gadi) – R., LR CSP, 1992.

3. Latvijas statistikas ikmēneša biļetens. – R., LR CSP, 1990 u.c. gadi

4. Latvijas Republikas tautību klasifikators. – R., LR CSP, 2001.

5. 2000.gada tautas skaitīšanas rezultāti.Statistikas datu krājums. – R., LR CSP, 2002.

6. Демографический энциклопедический словарь. – М., 1995.

Народонаселение. Энциклопедический

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Demography

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the

Professional Study Program „Economics”. The aim of the course is to familiarize the

students theoretically with the regularities of the demographic development, which are

connected with the specific character of the demographic description of the residents, as well

as to get practical skills of the analysis of the regularities of the resident demographic

development with the help of different data sources.

Piezīmes:

101


Nosaukums Ekonomiskā ģeogrāfija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Santa Rutkovska, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav.

Kursa anotācija:

Kurss ir paredzēts akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” studentiem.

Kurss sniedz pārskatu par globālo ekonomisko sistēmu un tās nozaru struktūru, raksturo

atsevišķu reģionu un valstu ekonomiskās ģeogrāfijas īpatnības.

Kursa plāns:

Lekcijas- 48 stundas, praktiskie darbi un semināri- 16 stundas.

Lekcijas:

1. Ievads kursā “Ekonomiskā ģeogrāfija”. Kursa mērķi un uzdevumi.

2. Ģeogrāfiskā darba dalīšana.

3. Pasaules ģeoekonomiskā struktūra un globālās attīstības tendences.

4. Pasaules reģionu un valstu klasifikācija pēc ekonomiskās attīstības līmeņa.

5. Ekonomiskās attīstības nacionālie modeļi.

102


6. Dabas resursu ģeogrāfija.

7. Globālās vides problēmas un ilgtspējīga attīstība.

8. Pasaules demogrāfiski sociālo procesu un ekonomikas mijiedarbība.

9. Ekonomikas globalizācija un tās sociāli ekonomiskie aspekti.

10. Reģionalizācijas tendenču ietekme uz ekonomiku.

11. Primārais ekonomikas sektors.

12. Pasaules lauksaimniecības ģeogrāfija.

13. Mežsaimniecības un zivsaimniecības ģeogrāfija.

14. Enerģētikas ģeogrāfija.

15. Sekundārais ekonomikas sektors.

16. Pārtikas un vieglās rūpniecības ģeogrāfija. Pasaules nodrošinājums ar pārtiku.

17. Metalurģijas, ķīmiskās rūpniecības un mašīnbūves ģeogrāfija.

18. Terciārais un kvartārais ekonomikas sektori.

19. Pasaules transporta ģeogrāfija.

20. Pasaules rekreācijas resursi un tūrisma ģeogrāfija.

21. Starptautiskie ekonomiskie sakari un ārējā tirdzniecība.

22. Pasaules finansu sistēmas, zinātnes un informācijas industrijas ģeogrāfija.

23. Piekļuves ekonomikas vispārīgs raksturojums un tās ietekme uz ekonomisko ģeogrāfiju.

24. Latvijas ekonomiskā ģeogrāfija Eiropas Savienības kontekstā.

Praktiskie darbi un semināri:

1. Iepazīšanās ar kursa apguvē izmantojamo literatūru un citiem informācijas avotiem.

2. Pasaules politiskā karte un reģionālais iedalījums.

3. Valstu līdzdalība globālajās un reģionālajās ekonomiskajās organizācijās.

4. Seminārs “Ekonomikas globalizācija un reģionalizācija”.

5. Valstu komplekss sociāli ekonomisks raksturojums.

6. Atsevišķu ekonomikas sektoru un nozaru ģeogrāfiskā izvietojuma īpatnības.

7. Latvijas ekonomiskās ģeogrāfijas īpatnības un Latgales reģiona nozīme valsts

ekonomikā.

8. Seminārs “Atsevišķu uzņēmumu darbības ekonomiski ģeogrāfiskais aspekts”.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

2 Diferencētās ieskaites

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Jankevics J., Melbārde Z. Pasaules ģeogrāfija.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

2. Šumilo E., Subotina T. Pasaule un Latvija. Ilgtspējīgas attīstības aspekti.- Rīga: Pasaules

Banka & Jāņa Rozes apgāds, 2002.

3. Waugh D. Geography An Integrated Approach. Third Edition.- UK: Nelson Thornes,

2002.

4. Алисов Н., Хорев Б. Экономическая и социальная география мира. – М.: Гардарики,

2001.

5. Колесов В., Осьмова М. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран.- М.:

Флинта, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Apsīte E., Krišjāne Z., Rozīte M. Tūrisma ģeogrāfija.- Roskilde, 1996.

2. Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati.- Rīga: Banku augstskola, 2001.

3. Fellmann J., Getis A., Getis J. Human Geography (Landscapes of Human Activities).-

Wm.C.Brown Publishers, 1990.

6. Kristofers Holovejs Dž. Tūrisma bizness.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 1999..

7. Latvijas ģeogrāfijas atlants. 2.izdevums.- Rīga: Jāņa sēta, 2002.

8. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2003.- Rīga: Latvijas Vides aģentūra,

2003.

103


9. Pasaules ģeogrāfijas atlants. 9.izdevums.- Rīga: Jāņa sēta, 2004.

10. Pulsipher L.M. World Regional Geography.- New York: W.H.Freeman and Company,

2000.

11. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets.- Rīga: Jumava, 2004.

12. Максаковский В. Географическая картина мира. Часть 1. Общая характеристика

мира.- Ярославль: ВВКИ, 1995.

13. Родионова И., Бунакова Т. Экономическая география.-М.:Московский Лицей,1998.

14. Состояние мира 1999: Доклад института World Watch о развитии по пути к

устойчивому обществу.- М.: Весь мир, 2000.

15. Яковец Я. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.-М.:Экономика, 2001.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

“Diena”

“Dienas bizness”

“Neatkarīgā Rīta Avīze”

«Бизнес и Балтика»

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Economic Geography.

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is intended for students of bachelor study programme “Economics”.

The course contains review of global economic system and it’s branch structure and

describes economic geography of seperate regions and countries.

Piezīmes:

104


Kursa nosaukums ES un ekonomiskā integrācija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Viktors Voronovs, DU SZF Socioloģijas katedra, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vēstures ekonomika

Starptautiskā ekonomika

Starptautiskais mārketings

Mikroekonomika

Makroekonomika

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF studiju programmas „Ekonomika" studentiem.

Kursa plāns:

1. Eiropas integracijas attīstības vēsture.

2. ES struktūra un pamatinstitūti.

3. Savienības vienotais tirgus un Eiropas ekonomiskā telpa.

4. Kopējā ekonomiskā un monetārā politika.

5. Kopējā ārēja politika un drošības politika.

6. ES nākotne un jauni locekļi.

7. Latvijas stratēģija uz ES

105


Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Lībermanis G. Latvija uz Eiropas Savienibas sliekšņa. –Rīga, 2001.

2. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā. –Rīga, 2000.

3. Neal L., Barbezat D. The Economics of the European Union and the Economics of Europe. –

Oxford, 1998.

4. Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. –Rīga, 1999.

5. Стеценко И.П. Формирование и развитие интеграционных процессов в Ес. –СПб, 2003.

6. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. –М., 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

The EU and the Economic Integration

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional Study

Program „Economics”

Piezīmes:

106


Nosaukums Firmas ekonomika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Edmunds Čižo, DU SZF, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Statistika ekonomikā

Makroekonomika

Mikroekonomika

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF bakalaura studiju programmas „Ekonomika" studentiem.

Kursa mērķis ir apgūt ekonomiskās analīzes metodes, biznesplānošanas un analītiskās darbības pamatus

firmā, izpētīt firmas organizācijas struktūru, darba organizācijas struktūru.

Kursa plāns:

32 stundas – 20 st. (lekc.), 12 st. (sem. un prakt.nod.).

1. Uznēmējdarbības pamati.

2. Uzņēmuma ražošanas resursi: pamatlīdzekļi, materiālie un darba resursi, to izmantošanas rādītāji.

3. Uzņēmuma konkurētspēja. Saimnieciskās darbības analīze.

4. Perspektīvā biznesa plānošana. Biznesa plāns.

5. Investīcijas un inovācijas uzņēmumā.

6. Uzņēmuma finanses.

7. Organizatoriskās struktūras.

107


8. Uzņēmums un valsts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

10. Sīgels E. Biznesa plāna ceļvedis. Rīga, 1994.

11. Vests A. Biznesa plāns. Rīga, 1994.

12. Dīderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Zinātne, 2000.

13. Lambdens Dž., Tardžets D. Mazā biznesa finanses. Rīga, 1994.

14. Hirt G.A., Block S.B. Investment managment. Boston, 1990.

15. Frost P.J., Mitchell V.F., Nord W.R. Managerial reality. USA, 1990.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Экономика предприятия. Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрянова. – М.:

«Банки и биржи», Изд-во объединения ЮНИТИ, 1996.

2. Буенчин А.В. Предпринимательство. Основной курс. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-

М, 1997.

3. Голович Л.Г., Краюхин Г.А., Шайбанова Л.Ф. Управление инновационными процессами.

– СПб, 1998.

4. Экономика предприятия. Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. – М.: Юрист, 1998.

5. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лагусты. – М.: ИНФРА-М, 1998.

6. Книга делового человека. /Под ред. Г.А. Краюхина. – М.: «Высшая школа», 1993.

7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1 –К.: Ника- Центр, 1999.

8. Борман Д., Федерманн Р., Воротина Л. Менеджмент. Предпринимательская деятельность

в рыночной экономике: Гамбург. – 1992.

9. Райзберг Б.А. Экономичкская энциклопедия для детей и взрослых . М.:АОЗТ

«Нефтехиминвест», 1995.

10. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.

М.:ИНФРА-М,1996.

11. Сафонова К.И., Котельникова Н.В. Обновление и использование основного капитала

предприятия в условиях рынка. –Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2001.

12. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия М: Финансы и статистика, 1996.

13. Экономика: [Учебник] / Под ред. доц. А.С. Булатова - М. :Изд-во Бек, 1996.

14. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. - М.:

Финансы и статистика, 1998.

15. Горохов М. Ю., Малеев В. В. Бизнес- планирование и инвестиционный анализ- М.:

Информационно- издательский дом “Филинъ”, 1998.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Economics of Interprise.

Kursa anotācija angļu valodā:

108


The course is provided for the students of the Bachelor study program „Economics” at the Faculty of

Social Sciences.

The aim of course to study the methods of economic analysis, the basis of business planning and

analitical action in firm, to analyse the firm structures of organization.

Piezīmes:

Nosaukums Lietišķā matemātika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Vitolds Gedroics, DU, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Augstākā matemātika

Kursa anotācija:

Balstoties uz augstākās matemātikas kursu, sniegt izpratni par tirgus ekonomikas pamatrādītājiem -

procentiem, pieprasījumu, piedāvājumu, peļņu, ražošanas izmaksām un prast novērtēt to skaitliskās

vērtībās.

Kursa apraksts - plāns:

Finansu rēķini.

Vienkāršie un saliktie procenti. Uzkrājumi. Diskontēšana. Periodiskie maksājumi. Kredīta dzēšana.

Ienesīguma indekss.

Funkcijas ekonomikā.

Pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas. Līdzsvara cena.

Izmaksas, realizācijas ieņēmumi un peļņa.

Funkcijas vidējā vērtība. Vidējie un marginālie rādītāji ekonomikā.

Funkcijas elastība. Elastības ekonomikā interpretācija.

Integrāļa lietojumi ekonomikā. Patērētāju un ražotāju ieguvums.

Ražošanas funkcijas.

Ražošanas funkcijas galvenie veidi: lineāra funkcija, Kobbas-Duglasa funkcija, konstanto proporciju

funkcija.Divargumentu funkciju ekstrēmi. Ražošanas izmaksu minimizācija un peļņas maksimizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

109


Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. M.Hazāns, A.Jaunzems. Augstākās matemātikas kursa pamatjēdzienu ekonomiska interpretācija

un realizācija. - R.: LVU, 1980

2. M.Hazāns, S.Bāliņa. Tirgus ekonomikas vienkāršie matemātiskie modeļi. - R., 1993.

3. I.Revina, M.Gulbe, M.Peļņa, S.Bāliņa. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. - R.:

Zvaigzne ABC, 1997.

4. Curwin I., Slater R. Quantitative Methods for Business decisions. Chapmen & Hall, 1991.

5. М.Хазан. Функции в математических моделях экономики. - Р.: ЛГУ, 1988.

6. Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория, методы, приложения. - М.: Финансы и

статистика, 1988.

7. Яунзем А. Математика для экономических наук. - Р.: ЛГУ, 1988.

8. L.Grīnglazs, J.Kopitovs. Augstākā matemātika ekonomistiem: Ar datoru lietojuma paraugiem

uzdevumu risināšanai-R.: RSEBAA, 2003.

9. M.Jaunzeme. Finansu matemātika.-R.: Turība, 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Applied Mathematics

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give students an idea about the basic indices of the Market Economy, such as

percent, demand, supply, income, production costs and to be able to assess their numerical values.

Piezīmes:

110


Nosaukums Lietišķā socioloģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Inta Ostrovska, DU SZF Socioloģijas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav.

Kursa anotācija:

Socioloģiskais pētījums nav vienkārša empīriskās informācijas vākšana un apstrāde. Tas ir sarežģīts

izziņas process, kam raksturīga metodisko, metodoloģisko un tehnisko aspektu vienība. Lai

socioloģiskais pētījums būtu efektīvs un izdotos, tā veicējiem ir jābūt profesionāli sagatavotiem.

Kursa apraksts - plāns:

1. Socioloģiska pētījuma programmas struktūra, tās saturs.

2. Socioloģiskās informācijas iegūšanas metodes.

3. Anketas sastādīšanas pamatprincipi, anketas jautājumu klasifikācija.

4. Izlases veidoðanas pamatprincipi.

5. Socioloģiskās informācijas apkopošana un apstrāde.

6. Iegûto rezultâtu analīze, attēlošanas veidi un atskaites noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Ivanovs A. Miezītis R. Munkevica R. Ožiganovs E. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika

un tehnika. - Rīga, 1981.

2. Human H. Survery design and analysis. - No 1, 1954.

3. Lasswel H. Analysing the content of mass communication. A brief introduction. - New Yourk, 1942.

4. Бутенко И. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. - М., 1989.

5. Воронов Ю. Методы сбора информации в социологическом исследовании. - М., 1987.

6. Кильдишев Г. Аболенцев Ю. Многомерные группировки. - М., 1982.

7. Кокрен Ч. Методы выборочного исследования. - М., 1976.

8. Королев Ю. Выборочный метод в социологии. - М., 1975.

111

32


9. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. - М., 1975.

10. Паниотто В. Качество социологической информации. - Киев, 1986. Гл. III.

11. Процесс социологического исследования. - М., 1975.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Applied Sociology

Kursa anotācija angļu valodā:

Sociological investigation is not just getting and processing of empiric information. It is a complicated

cognitive process that can be characterized by the unity of methodical, methodological and technical

aspects. Only people who are specialists can make a sociological research in an efficient way.

Piezīmes:

112


Nosaukums LR ekonomikas problēmas

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Andrejs Nikolajevs, DU SZF Ekonomikas katedra, Asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav.

Kursa anotācija:

Iepazīstināt studentus ar Latvijas ekonomikas mūsdienu problēmām; parādīt sakarību starp mūsdienu

ekonomisko teoriju un valsts ekonomisko politiku; iepazīstināt studentus ar Latvijas ekonomikas

attīstības prognozēm; izpētīt mūsdienu statistisko materiālu.

Kursa apraksts - plāns:

1. Makroekonomiskā situācija Latvijā un ES.

2. IKP un tā dinamika Latvijā un ES.

3. Latvijas naudas sistēma. ES naudas sistēma. Eirozona.

4. Latvijas banku sistēma. LB monetārā politika.

5. darba tirgus un bezdarba problēma Latvijā un ES.

6. Iedzīvotāju ienākumi. Iedzīvotāju dzīvības līmenis.

7. Valsts sektora nozīme mūsdienu ekonomikā.

8. Ārējā tirdzniecība un ārējās investīcijas. Eiropas integrācija.

9. Latvijas ekonomiskas attīstības prognozes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.V.Bikse. Bankas un nauda. - Rīga, 1994.

2. I.Trucksons. Tirgus ekonomikas pamati. - Rīga, 1994.

3. A.Asland (ed.) Latvija: The impact of transformation Foto report 188, 1996.

4. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Latvijas Bankas gada pārskati.

2. Latvijas Banka. Monetārie apskati.

3. Periodiskie izdevumi.

4. Statistiskie materiāli.

113

32


Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Economic problems of the Republic of Latvia

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to introduce students to the up-to-date economic problems of the Republic of

Latvia, to show the connection between the economic theory of today and the government economic

policy, to introduce students to the prospects of the development of Latvian economics, to explore the

statistical data of today.

Piezīmes:

114


Kursa nosaukums Praktiskais mārketings

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Teodors Bikovskis, DU SZF Ekonomikas katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Firmas ekonomika

Mārketinga pamati

Kursa anotācija:

Kursa pamatuzdevumi ir:

1. Precīzi saistīt marketinga teoriju ar citiem prieksmetiem biznesa izglītības jomā – menedžmentu,

mikroekonomiku utt.

2. Iemācīt izmantot situācijas pētīšanas metodu mārketinga jomā konkrētas tirgus situācijas analīzei

un izpratnei.

Kursa plāns:

1. Tirgus segmentācija un jauna piedāvājuma veidošana

2. Firmas stratēģijas veidošana

3. Virzīšanas stratēģija

4. Tirdzniecības vieta un personals

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Sekmīgi nokārtoti semināri pec kursa plāna

Literatūra (01-mācību literatūra):

5. Mārketinga pamati. Rīga : Jumava, cop. 2002.

6. Savicka G. Uzņēmuma saimnieciskas darbības analīze. Rīga, 2004

7. Котлер Ф. Основы маркетинга.- С-Пб, 2000.g.

Literatūra (02-papildliteratūra):

15. Blaits Džims. Mārketings: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

16. Ešenvalde I.. Personāla praktiskā vadība. Rīga,2004

17. Дэй Джордж. Стратегический маркетинг Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002

18. Ильин В.И. Поведение потребителей. - С-Пб, 2000.g.

19. Клири Томас. Японское искусство войны. - С-Пб, 2000.g.

20. Крэндэлл Рик.- 1001 способ успешного маркетинга. Москва, 1999

21. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга.- С-Пб, 2000.g

115

32


22. Росситер Дж.Р, Перси Л. Реклама и продвижение товаров.- С-Пб, 2000.g.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

6. http://www.hbsp.harvard.edu

7. http://www.morganstanley.com

8. http://www.msi.org

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju rpogrammas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Practical Marketing

Kursa anotācija angļu valodā:

The main purporses of this course are:

Connect marketing with other business subjects – management, microeconomics.

Use case studing for concrete commercial situations and problems solving and understanding.

Piezīmes:

116


Kursa nosaukums Prečzinību pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Taisija Smane, DU SZF, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

32

Sniegt zināšanas par tirdzniecības darbības regulējošiem likumdošanas aktiem, par nepārtikas preču un

pārtikas produktu ražošanā izmantojamām izejvielām, to klasifikāciju, sortimentu, kvalitātes prasībām,

marķēšanas un uzglabāšanas noteikumiem.

Kursa plāns:

1. Tirdzniecības darbības organizācija.

- Tirdzniecības darbību regulējošie likumdošanas akti.

- Tirdzniecības iekārtas.

- Uzskaite tirdzniecībā.

- Iesaiņošanas materiāli.

2. Ievads prečzinībā.

3. Nepārtikas preču prečzinība.

- Stikla izstrādājumi.

- Keramikas izstrādājumi.

- Metāla saimniecības preces.

- Preces no plastiskām masām.

- Tekstilizstrādājumi.

- Šūtie un trikotāžas izstrādājumi.

- Kažokādas izstrādājumi.

- Apavu preces.

- Galantērijas izstrādājumi.

- Pulksteņi un juvelierizstrādājumi.

- Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi.

- Elektropreces.

- Sadzīves ķīmijas preces.

- Būvmateriāli.

- Kultūrpreces.

4. Pārtikas produktu zinības.

- Pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs.

117


- Pārtikas produktu kvalitāti ietekmējošie faktori.

- Graudaugu produktu raksturojums.

- Tējas un kafijas raksturojums.

- Garšvielas un gatavas ēdienu piedevas.

- Ciete, cukurs, medus.

- Konditorejas izstrādājumi.

- Piens un piena produkti.

- Gaļa un gaļas produkti.

- Uztura tauki.

- Zivju produkti,

- Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni.

- Augļi un dārzeņi, to pārstrādes produkti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. I.Melgalve, M.Pētersone, P.Zariņš. Pārtikas produktu prečzinība. - Rīga: Zvaigzne, 1987.

2. Габриэльянц М.А., Козлов А.П. Товароведение мясных и рыбных товаров. -Москва, 1986.

3. 3.Гончарова В.Н., Голощанова Е.Я. Товароведение пищевых продуктов.- Москва, 1990.

4. Кононенко И.Е., Ольшанская Н.З., Дмитриева А.Б. Товароведение пищевых продуктов.-

Москва, 1983.

5. Николаева М.А. Товароведение плодов и овощей.- Москва, 1990.

6. Салун И.П., Смирнова М.А., Воробьева Е.А. Товароведенеи зерномучных и кондитерских

товаров.- Москва

7. Агбаш В.Л., Елизаров В.Ф. Товароведение непродовольственных товаров.- Москва, 1989.

8. Алексеев Н.С., Танцов Ш.К. Теоретические основы товароведения непродовольственных

товаров. -Москва, 1988.

9. Гусейнова Г.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров.- Москва, 1991.

10. Дерябина Л.И., Шманева Р.Н. Товароведение текстильных товаров и одежды.- Москва,

1984.

11. Иванов М.Н., Шакланов И.Г. Товароведение обувных товаров.- Москва, 1990.

12. Китянин Г.И. Пластические массы и бытовые химические товары.- Москва, 1988.

13. Мареев Ю.И. Товароведение металлохозяйственных и электробытовых товаров.- Москва,

1986.

14. Месяченко В.Т., Кокошинская В.И. Товароведение текстильных товаров.- Москва, 1987.

15. Орловский Э.И., Платонов В.В. Товароведение культтоваров. - Москва, 1987.

16. осташенко Л.С. Товароведение обуви и пушно-меховых товаров.- Москва, 1990.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Basics of Commodity Science

118


Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give students knowledge about the laws that regulate commerce, about the raw

materials necessary for the production of food and non-food commodities, their classification, assortment,

quality requirements, the rules of their labelling and storage.

Piezīmes:

Nosaukums Reģionālā ekonomika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

119

32


Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ilona Kuņicka, DU SZF Ekonomikas katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir radīt studentiem vispārīgu priekšstatu par reģionālās ekonomikas teorijas pamatiem,

saistot teoriju ar reālo ekonomisko praksi, kā arī iepazīstināt ar situāciju kopumā valstī, atšķirībām

Latvijas reģionos.

Kursa apraksts - plāns:

32 lekcijas

1. Reģionālās teorijas būtība, pamati.

2. Galvenie faktori, kuri ietekmē reģiona attīstību.

3. Teritorijas – nozaru struktūra un reģiona būtība.

4. Reģiona finansu resursi.

5. Mārketinga loma reģiona ekonomikas attīstībā.

6. BEZ loma reģiona attīstībā.

7. Reģionālās attīstības teorijas:

1) atrašanās vietas teorijas;

2) telpas mobilitātes teorijas;

3) reģionālās izaugsmes un attīstības teorijas.

8. Ģeogrāfiskā telpa un attīstība, tās izpratne, vispārējais stāvoklis, politika Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):

11. Buģina V., Pučere I., 2000. Ievads reģionālās attīstības teorijās. Jelgava.

12. Keišs S., Kazinovskis A., 2001. Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas

problēmas Latvijā. Rīga.

13. E.Vanags. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas,

vīzijas. Rīga, 2004.

14. I. Vaidere. Reģionālā politika Latvijā. Rīga, 1999.

15. В. И.Бутов, В.И.Игнатов. Основы региональной экономики. Ростов-на-Дону, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

12. Latgales attīstības plāns. 2000. LR Finansu ministrija.

13. Reģionu attīstība Latvijā. VSIA “Reģionu attīstība”, Rīga, 2003.

14. B.Rivža, P.Rivža, M.Krūzmētra, L.Ramute. Valsts administratīvi reģionālais iedalījums:

problēmas, metodes, risinājumi. Jelgava, 1999.

15. G.Starlings. Valsts sektora pārvalde. Valsts Administrācijas skola, 1999.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

54. Latvijas statistikas gadagrāmata 1996. – Rīga, 1996.

55. Latvijas statistikas gadagrāmata 1997. – Rīga, 1997.

120


56. Latvijas statistikas gadagrāmata 1998. – Rīga, 1998.

57. Latvijas statistikas gadagrāmata 1999. – Rīga, 1999.

58. Latvijas statistikas gadagrāmata 2000. – Rīga, 2000.

59. Latvijas statistikas gadagrāmata 2001. – Rīga, 2001.

60. Latvijas statistikas gadagrāmata 2002. – Rīga, 2002.

61. Latvijas statistikas gadagrāmata 2003. – Rīga, 2003.

62. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 1997.

63. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 1998.

64. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 1999.

65. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2000.

66. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2001.

67. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2002.

68. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2003.

69. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. – Rīga: LR Ekonomikas ministija, 2004.

70. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1996. – Rīga, 1996.

71. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1997. – Rīga, 1997.

72. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1998. – Rīga, 1998.

73. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1999. – Rīga, 1999.

74. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2000. – Rīga, 2000.

75. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2001. – Rīga, 2001.

76. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002. – Rīga, 2002.

77. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2003. – Rīga, 2003.

78. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004. – Rīga, 2004.

79. Reģioni skaitļos 2000. – Rīga, 2001.

80. Reģioni skaitļos 2001. – Rīga, 2002.

81. Reģioni skaitļos 2002. – Rīga, 2003.

82. Reģioni skaitļos 2003. – Rīga, 2004.

83. http://www.csb.lv

84. http://www.es.energo.lv

85. http://www.pasvalsibas.lv

86. http://www.eiropainfo.lv

87. http://www.lm.gov.lv

88. http://www.izm.gov.lv

89. http://www.iem.gov.lv

90. http://www.bank.lv

91. http://www.nva.lv

92. http://www.vkase.lv

93. http://www.eiroinfo.lv

94. http://www.europarl.eu.int

95. http://www.saeima.lv

96. http://www.zm.gov.lv

97. http://www.fm.gov.lv

98. http://www.mk.gov.lv

99. http://www.openlatvia.lv

100. http://www.em.gov.lv

101. http://www.vid.gov.lv

102. http://www.sam.gov.lv

103. http://www.fk.lv

104. http://www.europa.eu.int

105. http://www.europa.eu.int/comm

106. http://www.ecb.int

121


Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa.

Kursa nosaukums angļu valodā:

Economics of Regions

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give students a general idea about the basics of the theories of the economics

of regions using the theory in practice, as well as to introduce students to the situation in the country on

the whole and to diversions in different regions of Latvia.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Socioloģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Vladimirs Meņšikovs, DU SZF Socioloģijas katedra, Asoc.prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

122

64


Kurss paredzēts SZF studiju programmas „Ekonomika" studentiem. Sociālās domāšanas vaidošana,

socioloģisko problēmu, to rašanās avotu un iespējamo risināšanas ceļu izpratne, socioloģijas klasikas

mantojuma un vietējās socioloģiskās pieredzes apkopojums.

Kursa plāns:

1. Socioloģija kā zinātne.

2. Vēsturiski socioloģiskais ievads.

3. Mūsdienu zinātniskā doma par civilizācijas attīstības alternatīvām.

4. Socioloģija par pāreju no totalitārisma uz demokrātiju.

5. Ekonomiskās dzīves socioloģija.

6. Sociālā stratifikācija.

7. Sociologi par elitēm, birokrātiju, intelektuāļiem un inteliģenci.

8. Tiesību socioloģija.

9. Politiskā socioloģija.

10. Sociālās politikas socioloģiskās problēmas.

11. Etnosocioloģija un starpnacionālo attiecību aktuālie jautājumi.

12. Ģimenes socioloģiskās problēmas.

13. Kultūras socioloģija.

14. Personības socioloģija.

15. Izglītības socioloģija.

16. Sporta socioloģija.

17. Noziedzības socioloģija.

18. Sociālais konflikts.

19. Sociologi par postmūsdienīgo sabiedrības stāvokli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite un eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. - Rīga,

2. 1996.

3. 2. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. - Rīga, 1997.

4. 3. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. - Rīga, 1998.

5. 4. Krīze Latvijā. Ko darīt? Domas un vērtējumi. - Rīga, 1996.

6. 5. Demokrātijas pamati. - Rīga, 1993.

7. 6. Ievads politikā. - Rīga, 1998.

8. N.I.Smelser. Sociology. - New York, 1984.

9. I.Chanpion, B.Kurth, W.Hastings, K.Henris. Sociology. - New York, 1984.

10. Gidcens A. Sociology. – Polity Press, 1993.

11. I.W. Vander Zanden. The Social Expierence. An Introduction to Sociology. - New York,

1988.

12. Американская социология.- Москва, 1972.

13. Смелзер Н. Социология.- Москва, 1994.

14. Сорокин Л. Человек. Цивилизация. Общество.- Москва, 1992.

15. Социологические очерки. Вып.1.- Москва, 1991.

16. Поппер К. Открытое общество и его враги.- Москва, 1992.

17. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.- Москва, 1969.

123


Literatūra (02-papildliteratūra):

2. V.Meņšikovs. Latgale ceļā uz konkurētspējīgu tirgu. - Daugavpils: "Saule", 1997.

3. V.Meņšikovs. Mūsdienu zinātniskā doma par civilizācijas attīstības alternatīvām. –

Daugavpils: "Saule", 1993.

4. V.Meņšikovs. Socioloģija par sabiedrības attīstības mērķiem un līdzekļiem. - Daugavpils:

"Saule", 1994.

5. Бурдье Л. Начала.- Москва, 1994.

6. Вебер М. Избранные произведения.- Москва, 1990.

7. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология.- Москва, 1999.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Sociālo zinātņu vēstnesis. DU SZF SPI.социологические исследования. Москва.РАН.

www.POLITICA.LV

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Sociology

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional

Study Program „Economics”. The aim of the course is the development of social thinking, the

understanding of social problems, their origin and the possible solutions, as well as the summary of

the inheritance of classical Sociology and of local sociological experience.

Piezīmes:

124


Kursa nosaukums Starptautiskais mārketings

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 4

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Viktors Voronovs, DU SZF Socioloģijas katedra, docents

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Starptautiskā ekonomika

Mikroekonomika

Makroekonomika

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir dot studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas starptautiskajā

mārketingā, kā arī praktiskos mārketinga paņēmienos uzņēmumā, kas darbojas iekšēja ekonomikā

.Kursa uzdevumi – profesionālā studentu sagatavošana specialitātē “Menedžments” ar starptautiskā

mārketinga koncepcijas mācīšanu un tā iedarbības uz firmu raksturošanu; starptautiskā mārketinga

125


strateģijas izstrādāšana un realizācija uzņēmuma darbībā, izmantojot speciālos starptautiskā

mārketinga instrumentus.

Kursa plāns:

1. Starptautiskais mārketings: būtība un īpatnības.

2. Starptautiskā tirgus mārketinga pētījumi.

3. Preces politika starptautiskajā mārketingā.

4. Preču sadalīšana starptautiskajā tirgū.

5. Cenas politika starptautiskajā mārketingā.

6. Komunikācijas starptautiskie līdzikļi.

7. Starptautiskas mārketinga darbības vadīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

7. Герчикова И.Н.Международное коммерческое дело.-М.,1996.

8. Моисеева Н.К.Международный маркетинг.-М.,1998.

9. Черенков В.И. Международный маркетинг: уч.пособие.-СПб., 1986.

10. Paliwoda S.J. International marketing.-Oxford, 1993.

11. Cateora P.R. International marketing. – Boston, 1990.

12. Segler K. Basisstrategien in Internationalen marketing. – Frankfurt, 1986.

13. Olevskis G. Starptautiskā tirdzniecība.-Rīga, 2003.

14. Ofmanis J.Eiro un dolārs. – Rīga, 2002.

15. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. – Rīga, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

International Marketing

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give students the necessary knowledge, skills and abilities in the sphere of

international marketing, as well as practical marketing techniques. The tasks of the course are the

professional training of students of the speciality „Management” who will study concepts of

international marketing and the description of its influence on the enterprise; the working out of

strategies of international marketing and its realization in practise with the help of special instruments

of international marketing.

126


Piezīmes:

Kursa nosaukums Uzņēmumu finanses

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 4

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Sandra Zelča, DU SZF, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Sniegt studentiem pamatzināšanas par uzņēmumu finansēšanas avotiem, uzņēmumu finanšu

organizācijas principiem, uzņēmumu darbības rezultātu finanšu analīzi.

Kursa plāns:

1. Uzņēmumu finanšu funkcijas un resursi.

2. Finanšu resursu avoti.

3. Kredītu veidi. Līzings, faktorings.

4. Investīcijas. Projektu novērtēšana.

5. Finanšu riska pārvaldīšana.

6. Finanšu pārskatu analīze.

127

64


7. Izmaksu klasifikācija un to pārvaldīšana.

8. Uzņēmuma peļņa veidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite un eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Rurāne Marita. Finansu pārvaldība. Rīga, Turības mācību centrs, 1997.

2. Alsiņa Rasma. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga, 2000.

3. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga, 2000.

4. Gončarovs G. Finansu teorija. Rīga, 2000.

5. Kutuzova Olga. Finanses un kredīts. Rīga, 2001.

6. Alsiņa Rasma. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga, 2002.

7. Alsiņa Rasma. Vadības grāmatvedības pamati. Rīga, 2000.

8. Pelšs Andris. Vadības grāmatvedība. Rīga, 2001.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Company finances

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give students basic knowledge about the sources of company’s financing,

the principles of managing the finances of companies and about the financial analysis of the results of

the a company’s work.

Piezīmes:

128


Nosaukums Estētika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ainars Felcis, DU SZF Socioloģijas katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt augstākajai izglītībai atbilstošu sistematizētu priekšstatu par ētiskās domas

attīstību pasaulē un Latvijā. Īpašu uzmanību kursa ietvaros pievērst dzīvei, tās situāciju daudzveidībai.

Uz iegūto zināšanu bāzes veidot topošā pedagoga vēlamo ētisko nostāju, kura balstītos uz racionālu,

kompetentu un tolerantu autoritāti.

Kursa plāns:

1. Ētika, morāle, tikumība;

2. Morāles dinamika;

Iedzimtība un sociālie apstākļi.

129

32


Fatālisms un voluntārisms attieksmē pret pasauli.

Izvēle un brīvība. Morālā pozīcija un

morālais dogmatisms.

3. Cilvēks: plnība un nepilnība.

Cilvēka pašsapratnes vēsturiskās gaitas.

Teoloģiska, filosofiskā, dabaszinātniskā

izpratne. Es, persona, personība. Gara

pasaule. Garīgās vērtības.

4. Ētiskās vērtības, to iedzīvināšana un

specifika. Ētikas pamatkategorijas. Labais un

ļaunais. Taisnīgums un patiesīgums.

Pienākums un atbildība. Cieņa un gods.

Kauns un sirdsapziņa. Laime. Dzīves jēga.

5. Dzīves ētika.

Brīvība, nāve, ciešanas, mīlestība un

ķermenis, darbs, jaunrade, ekoloģija, tehnika ētikas skatījumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Aristotelis. Nikomaha ētika. – R., 1985.

2. Kants I. Praktiskā prāta kritika. – R., 1988.

3. Aurēlijs M. Pašam sev. – R., 1991.

4. Seneka L.A. Vēstules Lucīlijam par ētiku. – R., 1996.

5. Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam. – R., 1998.

6. Lasmane 20.gs. ētikas pavērsieni. – R., 2004.

7. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. – R., 1996.

8. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. – R., 1997.

9. Klīve V. Rīcības ceļos. Ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās ētikas pieredzi. – R., 1998.

10. Ētikas vārdnīca. – R., 1987.

11. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. – R., 1992., 1.izd., papild izd. – 1995.

12. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? – R., 1999.

13. Šmids V. Eksistences estētika un ētika. – R., 2001.

14. Šmids V. Skaista dzīve? Ievads dzīves mākslā. – R., 2001.

Personības un sabiedrības ētika. – R., 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Aesthetics

Kursa anotācija angļu valodā:

130


The aim of the course is to give students an appropriate and systematized idea about the ethic thought

in the world and in Latvia. Particular attention is paid to the life and to the variety of its situations. On

the basis of the knowledge received, the future teacher with the proper ethic attitude is formed; it will

be built on the rational, competent and tolerant authority.

Piezīmes:

Nosaukums Ētika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ainars Felcis, DU SZF Socioloģijas katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt augstākajai izglītībai atbilstošu sistematizētu priekšstatu par ētiskās domas

attīstību pasaulē un Latvijā. Īpašu uzmanību kursa ietvaros pievērst dzīvei, tās situāciju daudzveidībai.

Uz iegūto zināšanu bāzes veidot topošā pedagoga vēlamo ētisko nostāju, kura balstītos uz racionālu,

kompetentu un tolerantu autoritāti.

Kursa plāns:

1. Ētika, morāle, tikumība;

2. Morāles dinamika;

Iedzimtība un sociālie apstākļi.

Fatālisms un voluntārisms attieksmē pret pasauli.

Izvēle un brīvība. Morālā pozīcija un

131

32


morālais dogmatisms.

3. Cilvēks: plnība un nepilnība.

Cilvēka pašsapratnes vēsturiskās gaitas.

Teoloģiska, filosofiskā, dabaszinātniskā

izpratne. Es, persona, personība. Gara

pasaule. Garīgās vērtības.

6. Ētiskās vērtības, to iedzīvināšana un

specifika. Ētikas pamatkategorijas. Labais un

ļaunais. Taisnīgums un patiesīgums.

Pienākums un atbildība. Cieņa un gods.

Kauns un sirdsapziņa. Laime. Dzīves jēga.

7. Dzīves ētika.

Brīvība, nāve, ciešanas, mīlestība un

ķermenis, darbs, jaunrade, ekoloģija, tehnika ētikas skatījumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

15. Aristotelis. Nikomaha ētika. – R., 1985.

16. Kants I. Praktiskā prāta kritika. – R., 1988.

17. Aurēlijs M. Pašam sev. – R., 1991.

18. Seneka L.A. Vēstules Lucīlijam par ētiku. – R., 1996.

19. Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam. – R., 1998.

20. Lasmane 20.gs. ētikas pavērsieni. – R., 2004.

21. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. – R., 1996.

22. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. – R., 1997.

23. Klīve V. Rīcības ceļos. Ētikas vēsture ar atskatu uz kristīgās ētikas pieredzi. – R., 1998.

24. Ētikas vārdnīca. – R., 1987.

25. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. – R., 1992., 1.izd., papild izd. – 1995.

26. Milts A. Ētika. Kas ir ētika? – R., 1999.

27. Šmids V. Eksistences estētika un ētika. – R., 2001.

28. Šmids V. Skaista dzīve? Ievads dzīves mākslā. – R., 2001.

Personības un sabiedrības ētika. – R., 2000.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Ethics

Kursa anotācija angļu valodā:

132


The aim of the course is to give students an appropriate and systematized idea about the ethic thought

in the world and in Latvia. Particular attention is paid to the life and to the variety of its situations. On

the basis of the knowledge received, the future teacher with the proper ethic attitude is formed; it will

be built on the rational, competent and tolerant authority.

Piezīmes:

Kursa nosaukums Filosofijas pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 2

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Lilija Gorbaceviča, DU SZF Socioloģijas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Ņemot vērā, ka filosofijas pasniegšanas galvenais ir problēmas, kuras tā uzdod un risina, filosofijas

galvenais mērķis ir veidot cilvēkā domāšanas veidu, kas ir spējīgs uztvert un metodiski risināt

problēmas, kritiski saprast esošo, sarežģīto realitāti. Filosofiskie viedokļi, kāpēc tie ir tieši tādi, kā arī

tas, ka tie bija izteikti, palīdz viņam izbēgt no irracionālisma, progmatisma un rupja scientisma. Prāts

ir atklāts tikai tad, kad tam ir iekšējais korektors, kurš meklē kļūdas un atbrīvo savu radošo enerģiju.

Kursa plāns:

23. Filosofijas priekšmets.

24. Grūtības ar definīciju.

25. Filosofijas priekšmets vēstures gaitā.

26. Filosofijas vēsturiskās funkcijas.

27. Filosofija kā brīvības izpausme. Filosofijas būtība.

28. Filosofija kā sabiedrības un "Es" realizācija.

29. Filosofija un dabaszinātnes.

30. Filosofija un dabaszinātnes mērķis.

133


31. Filosofija un māksla, līdzība un atšķirība.

32. Filosofijas un reliģijas mērķis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

21. Agrā Renesanse. - R., 1981.

22. Aurēlijs M. Pašam sev. - R., 1991.

23. Bardjajevs N. Mūsdienu pasaules garīgais stāvoklis. - KFA, 06/90

24. Bībele (b.i.g.)

25. Bokačo Dž. Dekamerons. - R., 1981.

26. Domas par antīko filosofiju. - R., 1990.

27. Hēgelis G. Filosofijas zinātņu enciklopēdija. - R., 1981.

28. H. Ortega i Gasets Mīlestība un gudrība. - R., 1995.

29. Kants I. Praktiskā prāta kritika. - R., 1995.

30. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. - R., 1996.

31. Klīve V. Gudrības ceļos. - R., 1996.

32. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. - R., 1996.

33. Kūns N. Zelta aunāda. Sengrieķu mīti un varoņteikas. - R., 1985.

34. Mamardašvili M. Domātprieks. - R., 1995.

35. Mauriņa Z. Dante tagadnes cilvēka skatījumā. - R., 1993.

36. Maritēns Ž. Mākslinieka atbildība.- R., 1994.

37. Mūks R. Mits un iztēle. - R., 1991.

38. Nīče F. Antikrists.- R., 1986.

39. Parandovskis I. Mitoloģija. - R., 1976.

40. Platons Valsts. - R., 1982.

41. Rijnieks K. Sengrieķu dzīves gudrība. - R., 1992.

42. Rubenis A. Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. - R., 1994.

43. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. - R., 1993.

44. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra EiropāRenesanses un Reformāciju laikmetā. - R., 1994.

45. Tulviste P. Par domāšanas izmaiņām vēsturē. - R., 1990.

46. Vipers R. Vēstures lielās problēmas. - R., 1996.

47. Strautbergs K. Latvju mitoloģija. - R., 1934.

48. Sūna M. Olševskis G. Ievads filosofijā. - R., 1993.

49. Šuvajevs I. Filosofija - R., 1999. I,II sēj.

50. Рассел Б. история западной философии. - М., 1993.(1,2 т.)

51. Торнане Р. История западного мышления. - М., 1995.

52. Чанышев Н. Курс лекций по древней философии. - М., 1981.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas „Ekonomika” C daļa

134


Kursa nosaukums angļu valodā:

Basics of Philosophy

Kursa anotācija angļu valodā:

Taking into consideration that the main thing in teaching philosophy is problems, which it makes and

solves, it is possible to say that the main aim of philosophy is to form such a form of thinking, which

is able to detect and solve problems, to perceive the existing complicated society critically.

Philosophical points of view help a person avoid irrationalism, pragmatism and rude scientism. Mind

is open only if there is an inner corrector, which looks for mistakes and sets free his/her creative

energy.

Piezīmes:

135


Nosaukums Latvijas kultūras vēsture

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Vēsture

Zinātnes apakšnozare Kultūras vēsture

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ingrīda Kupšāne, Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts 1. kursa studentiem. Kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par Latvijas kultūru no

senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Tiek veidots priekšstats par Latvijas kultūras saikni ar pasaules

kultūru vēsturiskā griezumā.

Kursa plāns:

Kursa struktūra (kontaktstundās): 30 stundas.

Kursa saturs (lekciju un nodarbību nosaukumi):

1. Kultūras jēdziens. Kultūras vēstures priekšmets. Latvijas kultūras vēstures

periodizācija.

2. Akmens laikmeta kultūra (9. g. t. pr. Kr. – 2. g. t. pr. Kr.).

3. Agro metālu laikmets (2. g. t. v. pr. Kr. – 1. gs. pēc Kr.).

4. Kultūra dzelzs laikmetā (2. – 12. gs.).

5. Latvijas kultūra viduslaikos (13. – 17. gs.): kristianizācija, tās sekas; pilsētas un lauku

iedzīvotāju sadzīve; reformācija Livonijā; Livonijas sabrukums; zviedru laiki Vidzemē;

Kurzemes-Zemgales hercogistes fenomens.

6. Latvijas kultūra 18. – 19. gs.s.: Ziemeļu kara sekas; Latvijas iedzīvotāji, to sadzīve;

136


Bīronu laiks Kurzemes-Zemgales hercogistē; garīgo ordeņu un laicīgo poļu

kultūrdarbība Latgalē; hernhūtisms.

7. Kultūrsituācija Latvijā 19. gs. 2. pusē – 20. gs. sākumā: jaunlatvieši; jaunā strāva;

nācijas sociālā diferencēšanās; jaunās kvalitātes mākslā.

8. Pirmās republikas periods: kultūrsituācija parlamentārās republikas laikā;

kultūrpolitikas akcentu maiņa K. Ulmaņa autoritārā režīma laikā.

9. Latvijas kultūra padomju laikā: kultūrpolitika; ideoloģiskais diktāts; nozīmīgākie

sasniegumi izglītībā, zinātnē, mākslā.

10. Mūsdienu kultūras dzīves aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

Kursa apguvei nepieciešamās literatūras saraksts.

1. Lapiņa M. Latvijas kultūras vēsture. 20. gs. 40. – 80. gadi.- Rīga, 2002.

2. Latvijas kultūras vēsture.- Rīga, 2003.

3. Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture.- Daugavpils, 2000.

4. Sarma I. Latvijas kultūras vēsture.- Rīga, 2003.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Ieteicamās literatūras saraksts.

1. Arheoloģija un etnogrāfija. Apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju

vēsturi.- R., 1970., 1973., 1983., 1994., 1996.

2. Austrums Ģ. Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas.- R., 1993.

3. Balodis A. Latvijas un latviešu tautas vēsture.- R., 1991.

4. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi.

5. Māksla un arhitektūra biogrāfijās.- R., 1995., 1996.

6. Teātris un kino biogrāfijās.- R., 1999.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Periodikas saraksts.

• Kultūras Forums

• Māksla Plus

• Teātra Vēstnesis

• Kino Raksti

• Studija

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

History of Culture of Latvia

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is envisaged for the 1 st year students. It provides knowledge on Latvian culture from the

ancient times till the contemporary period. It is aimed at forming the notion of the relation of Latvian

culture to the world culture from the historical perspective.

137


Piezīmes:

Nosaukums Loģika

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Boriss Volkovičs, DU SZF, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Filosofijas pamati

Kursa anotācija:

Kurss paredzēts SZF studiju programmas “Ekonomika” studentiem. Sniegt priekšstatu par

loģikas domāšanas galvenajām formām un likumiem, veicināt loģiskās domāšanas attīstību

studentu mācību procesā, patstāvīga darba prasmi.

Kursa plāns:

1. Loģikas priekšmets.

2. Jēdziens.

3. Spriedums.

4. Loģikas pamatlikumi.

5. Deduktīvie slēdzieni.

6. Induktīvie slēdzieni.

7. Pierādījuma būtība un veidi.

8. 8. Polemika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1.Čelpanovs G.Loģikas mācības grāmata. – R., 1947.

2.Ivins A.Dzelžainā loģika. – R., 1991.

3. Ivins J.Dzelžaina loģika.-R., 1991.

138


4. Vedins I. Loģika: Mācību grāmata augstskolām. – Rēzekne., 1999

5.Korkla V. Uzdevumu krājums loģikā.-Rēzekne, 1999.

6. Александров Д.Н. Логика, риторика, этика.-М.,2002.

7.Гетманова А.Д.Учебник логики. – М., 2002.

8.Кириллов В., Старченко А.Логика. – М., 1997.

9.Кондаков Н.Логический словарь-справочник. – М.,1975.

10.Поварнин С.Искусство спора: О теории и практике спора.-М.,1993

11.Фёдоров Б., Зубань Е., Никитин В., Любимов Г. Элементы логической культуры. –

СПб, 1996.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Logics

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the

Professional Study Program „Economics”. The aim of the course is to give students an idea

about the main form and rules of logical thinking, to encourage the development of logical

thinking of students in the process of studies and the skill of independent working.

Piezīmes:

139


Nosaukums Pasaules kultūras vēsture

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Ilze Šemberga, DU Vēstures katedra, lektore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar Seno Austrumu un Antīkās pasaules kultūras vēstures

jautājumiem. Tiek aplūkoti seno laiku kultūrformējošie faktori – civēku pasaules uztvere. Uzmanība

tiek veltīta antīkās polises lomai sengrieķu kultūrā, kā arī senās Romas kultūras dzīves attīstības

posmiem, to īpatnībām un raksturīgajām iezīmēm.

Iepazīstināt ar Viduslaiku kultūras īpatnībām , t.i., cilvēku apziņas īpatņibām un tās izpausmēm

dzīves dažādās jomās.

Iepazīstināt ar Jauno laiku vietu un nozīmi pasaules kultūras vēsturē. Tiek aplūkotas pārmaiņas

eiropiešu attieksmē pret Dievu, dabu, cilvēku un noskaidroti šo pārmaiņu cēloņi un sekas. Īpaša

uzmanība tiek veltīta modernu institūtu (zinātnes, demokrātiskā valsts u.c.) un vērtību tapšanai.

Kursa plāns:

1. Seno laiku kultūras vēsture.

2. Viduslaiku kultūras vēsture.

3. Jauno laiku kultūras vēsture (XVI – XVIII gs.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

140

32


1. Veinbergs J. Piramīdu un zikurātu ēnē. Cilvēks Seno Tuvo Astrumu kultūrā. – R., 1998.

2. Rubenis A. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. – R., Zvaigzne, 1993.

3. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā Renesanses un reformācijas laikmetā. – R., Zvaigzne ABC,

1995.

4. Kultūras un tikumu vēsture. A.Grīvas redakcijā. – R., Grāmatu draugs, 1931.

5. Vipers R. Jauno laiku vēsture (1640 – 1795). – R., 1937.

6. Aries P., Dudy G. A History or Private Life. Vol.3 Passions of the Renaissance. – Cambridge,

London, 1989.

7. Aries P., Dudy G. A History of Private Life.Vol.4. Prom the Fires of Revolutin to the Great War.

– London, Cambridge, 1990.

8. Gay P. The Englishtenment: An Interpretation. The Science of Freedom. – London, 1996.

9. Античность как тип культуры. – М., 1988.

10. Блаватская Т. Греческое общество со второго тысячелетия до новой эры и его культура. –

М., 1976.

11. Боннар А. греческая цивилизация. – М., 1959.

12. Быт и история в античности. – М., 1988.

13. Бешем А. Чудо, которым была Индия. – М., 1977.

14. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Рима. – М., 1988.

15. Генри О. Хетты. – М., 1987.

16. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. – М., 1948.

17. Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. – М., 1995.

18. История древнего мира тт. 1-3. – М., 1989.

19. История первобытного общества. Эпоха классообразования. – М., 1988.

20. Клочков Н. Очерки истории первобытной культуры. – М., 1957.

21. Волле – ле Дюк. Жизнь и развлечения в Средние века. – Спб., 1997.

22. Гофф Л. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

23. Дюбле Ж. Европа в средние века. – Смоленск, 1994.

24. Карсивин Л. Основы средневековой реалигиозности в 17-18 веках. – Спб., 1997.

25. Опыт тысячелетий. – М., 1996.

26. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Тт. 1-3. – М., 1986 –

1992.

27. Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма. (любое издание)

28. Гвардини Р. Конец нового времени: Вопросы философии. – 1990., № 4

29. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических открытий. – М.,

1988.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju progarammas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

History of World Culture

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to introduce students to the issues of the history of Ancient East and Antique

world cultures. The factors that form the culture of ancient times, such as an individual’s world

141


perception are studied in the course. The attention is paid to the role of the antique policy in the culture

of the ancient Greeks, as well as to the development stages of the Roman culture life, its specific and

characteristic features. Another aim is to introduce students to the features of the culture of the Middle

Ages, for example the specific features of the consciousness of people and manifestations of them in

different spheres of life. To introduce students to the place and the meaning of the recent times in the

history of world culture. The changes of the Europeans’ attitude towards God, nature and people are

studied, as well as the reasons and consequences of the changes are worked out. A lot of attention is

paid to the formation of the modern institutes (science, democratic country, etc) and values.

Piezīmes:

142


Nosaukums Personības psiholoģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Aleksejs Vorobjovs, DU Sociālās psiholoģijas katedra, Prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Psiholoģijas pamati

Kursa anotācija:

Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.

Padziļināta personības psiholoģijas svarīgāko kategoriju izzināšana; sarežģītu psiholoģisku sistēmu

paradigmāli kategoriālās analīzes apgūšana.

Kursa apraksts - plāns:

32 st. – lekcijas; 32 st. - semināri

Personības paradigmas psiholoģijā vispārīgs raksturojums. Personības satura modelēšanas, holisma,

strukturālā un sistēmiskuma principi metodoloģijā. Personības satura modelēšanas īpatnības

bihevioristiskajā psiholoģijā. Personība "iemācīšanas" teorijā (B.Skinners). Personība no "īpašību"

(dispozicionālās) teorijas pozīcijām. Personības psiholoģiskās interpretācijas pamatnostādnes:

G.OIIports, R.Kettels, G.Aizenks. Personības izpratne no "frustrācijas un agresijas" teorijas pozīcijām:

N.Millers, D.Dollards, S.Rozencveigs. Personības izpratne no "sociālās iemācīšanas" teorijas pozīcijām:

A.Bandura, Dž.Rotters. Personības izpratne no "diadiskās mijiedarbības" teorijas pozīcijām: Dž.Kellijs,

D.Homans. Personība kognitīvi bihevioristiskās orientācijas saturā. Personības lauka teorija kā

kognitīvā virziena pamats (K.Levins). Personības kognitīvās orientācijas paradigmas: strukturālā

balansa teorija (F.Haiders), komunikatīvo aktu teorija (T.Njukoms), kognitīvās disonanses teorija

(L.Festingers), kongruences teorija (I.Osguds), kognitīvā pieeja (S.Ašs, D.Krečs) sociālās percepcijas

saturā. Interakcionālā orientācija personības saturā (Dž.Mids, M.Kuns). Personības lomu teorijas

(E.Goffmans, R.Lintons, Č.Kulī u.c.).Humānistiskā pieeja personības teorijās (A.Maslovs, K.Rodžerss

u.c.). Personības psihoanalīzes problēmas vispārējs raksturojums. Klasiskā psihoanalīze personības

teorijā (Z.Freids). Personības individuālistiskā teorija (A.Ādlers). Personības analītiskā teorija

(K.G.Jungs). Personības Ego teorija (E.Ēriksons). Humānistiskā pieeja personības teorijās (Ē.Fromms,

A.Freida). Priekšstats par personību sociālkulturālajā teorijā (K.Hornija). Personības saturs

psihosintēzes teorijā (R.Asadžoli). Personības paradigma darbības psiholoģijā (L.Vigotskis,

A.Ļeontjevs, A.Petrovskis u.c.). Personības psiholoģijas patstāvīgas teorijas: V.Šterna personoloģiskā

psiholoģija, Ž.Piažē ģenētiskā psiholoģija, K.Leongarda personības akcentualizācijas psiholoģija,

143

32


starpkulturālā psiholoģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Karpova Ā. Personība: Teorijas un to radītāji. R., Zvaigzne ABC, 1998.

2. Dolland I., Miller N. Personality and psychotherapy. N.Y., 1950.

3. Peacocke, A. and G. Gillett (eds). Persons and Personality. Oxford: Blackwell. 1987.

4. Kelley H.H., Thebaut I. The social psychology of rroups. N.Y., 1959.

5. Levin K. Field theory in Social Science. N.Y., 1956.

6. Mead G.H. Mind, self, society. Chicago, 1934.

7. Mead, George Herbert. 1973. "The Social Origins of the Self," in Ogilvy (1973): 198-205.

8. Mead, George Herbert. 1968. "The Genesis of the Self," in Gordon and Gergen (1968): 51-59.

9. Wolberg, Lewis R.: The dynamics of personality / Lewis R. Wolberg, John P.Kildahl. - New

York : Grune & Stratton, 1970.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Fromm E. Escape from freedom N.Y., 1941.

2. Harré, R. Personal Being: a Theory for Individual Psychology Oxford: Blackwell. 1983.

3. Jung K.G. Bewusstes und Unbewusstes. Beitrage zur Psychologie. Frankfurt/M. -Hamburg,

1957.

4. Lee, Benjamin (ed). Psychological Theories of the Self. New York: Plenum, 1982.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Personality Psychology

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional

Study Program „Psychology”. Its aim is to teach students to find out the most important categories of

personality psychology, to study the category analysis of the complicated psychological systems.

Piezīmes:

144


Nosaukums Politoloģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits

32

semestrī)

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Dmitrijs Oļehnovičs, DU SZF, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Sniegt pamatzināšanas par galvenajām pētniecības jomām politikas zinātnē, izveidot izpratni

par tās kategorijām un pamatjēdzieniem (valsts, politika, politiskā sistēma, pilsoniskā

sabiedrība, politiskā vara, politiskais režīms u.c.). Pamatot un parādīt politikas nesaraujamu

saistību ar sociālajiem procesiem, izveidot prasmi patstāvīgi un adekvātajā zinātniskajā

līmenī analizēt politiskus procesus un valsts darbību.

Kursa plāns:

1. Politikas zinātnes tapšana un mūsdienu stāvoklis. Politikas zinātnes priekšmets un

izpētes objekti. Politikas zinātnes pamatjēdzieni.

2. Metodoloģiskās pieejas. Empīriskās metodes politisku un sociālu problēmu izpētē.

Politikas zinātnes atziņu drošums un ticamība.

3. Politikas jēdziens. Politikas veidi un formas. Politikas struktūra. Politikas veidošana.

Politikas analīze.

4. Valsts kā sociālais un politiskais institūts. Valsts tapšana. Valsts uzdevumi un

funkcijas. Valsts aparāts un birokrātija. Valsts fotrmas.

5. Politiskais režīms. Režīmu tipoloģija.

6. Politiskās sistēmas jēdziens. Valsts politiskajā sistēmā. Politiskā sistēma un

pilsoniskā sabiedrība. Politiskās sistēmas modeļi. Politiskās sistēmās funkcionēšana.

Politisko sistēmu transformācijas.

7. Partijas, interešu grupas, politiskās organizācijas, sociālās kustības politikā.

8. Politiskā vara. Varas elitiskie un plurālistiskie modeļi. Sociālā stratificēšanās un

politiskās elites veidošanās. Elites un masu savstarpējās attiecības. Vēlēšanas. Varas

sadale.

9. Politiskā kultūra. Politiskās kultūras elementi. Politiskās kultūras veidošanās.

Politiskā kultūra un sabiedriskā doma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferncētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

145


1. Apine I. Politoloģija: Ievads etnopsiholoģijā. – Rīga, 2001.

2. Ašmanis M. Politikas saturs.- Rīga, 1995.

3. Ašmanis M. Politoloģija. Politikas izziņa. Vara. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

4. Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. – Rīga, 1998.

5. Demokrātijas pamati: Grāmata vispārizglītojošām skolām.- Rīga, 1993.

6. Ievads politikā. – Rīga, 1998.

7. Ikstens J. Politikas pamati.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

8. Integrācija un etnopolitika / E. Vēbera red. – Rīga, 2000.

9. Īsākais ceļš uz varas olimpu: Vēlēšanu kampaņu metodika. – Rīga, 1998.

10. Kaneti E. Masa un vara. – Rīga, 1999.

11. Kuleša V.T., Vinčoreks P. Demokrātija: 20. gs. nogalē. - Rīga, 1996.

12. Laķis P. Vara un sabiedrība. – Rīga, 1997.

13. Lamentovičs V. Mūsdienu valsts: Mācību līdzeklis.- Rīga, 1996.

14. Mūsdienu politiskā filosofija. – Rīga, 1998.

15. Nacionālā politika Baltijas valstīs. – Rīga, 1995.

16. Ozolzīle G. Demokrātija: Teorija un prakse. – Rīga, 1998.

17. Pilsoniskā apziņa / E. Vēbera red. – Rīga, 1998.

18. Rodins M. Politoloģija: Ievads salīdzināmajā politikā. – Rīga, 2000.

19. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca: Skolām un pašmācībai.- Rīga, 1997.

20. Tauriņš G. Politika: (Intelekts, kultūra, atbildība). 1. daļa. Politoloģijas pamati. –

Rīga, 1999.

21. Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums. – Rīga, 1999.

22. Chalfant H.P., LaBeff E. Understanding People and Social Life.- N.Y., etc., 1988.

23. Easton D. A Systems Analysis of Political Life.- N.Y., 1965.

24. Eitzen D.S., Zinn M.B. In Conflict and Order.- Boston, etc., 1991.

25. Marger M.N. Elites un Masses: An Introduction to Political Sociology. – 2nd ed. –

Belmont (CA), 1987.

26. Parenti M. Democracy for the Few. – 5th ed. – N.Y., 1988.

27. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – Москва, 1993.

28. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- Москва, 1993.

29. Вебер М. Избранное: Образ общества. – Москва, 1994.

30. Вятр Е. Социология политических отношений. – Москва, 1979.

31. Истон, Дэвид. Новая революция в политической науке// Социальнополитический

журнал.- 1993.- N№ 8.

32. История политических и правовых учений.- Москва, 1995.

33. Манхейм К. Диагноз нашего времени. – Москва, 1994.

34. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология.- Москва, 1993.

35. Миллс Ч. Властвующая элита. – Москва, 1959.

36. Мурадян А.А. Двуликий Янус: Введение в политологию.- Москва, 1994.

37. Санистебан Л. Основы политической науки.- Москва, 1992.

38. Халипов В.С. Власть: Основы кратологии. – Москва, 1995.

39. Шацкий Е. Утопия и традиция.- Москва, 1990.

40. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. – Москва, 1999.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

146


Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Political Science

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to give the basic knowledge about the spheres of research in the

Political Science, to form the insight into its categories and basic notions (country, politics,

political system, civil society, political power, political regime, etc). To motivate and show

the inseparable connection of politics and social processes, to form a skill to analyse political

processes and the work of the government independently and on the adequate scientific level.

Piezīmes:

Nosaukums Psiholoģijas pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 2

147


Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Aleksejs Vorobjovs, DU Sociālās psiholoģijas katedra, Prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Studiju kurss paredzēts bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.

Psiholoģijas zinātnes attīstības etapu raksturojums. Kategorijas psiholoģijas zinātnē: psihe, apziņa,

pašapziņa, bezapziņa, aktivitāte, uzvedība, darbība, personība. Personības jēdziens psiholoģijā. Pētīšanas

metodes psiholoģijas zinātnē. Mūsdienu psiholoģijas nozaru klasifikācija.

Kursa apraksts – plāns:

Psiholoģijas zinātnes attīstības etapu raksturojums. Psiholoģijas zinātnes galvenie virzieni:

psihoanalīze, geštaltpsiholoģija, darbības psiholoģija, biheviorālā, humānistiskā, kognitīvā.

Kategorijas psiholoģijas zinātnē: psihe, apziņa, pašapziņa, bezapziņa, aktivitāte, uzvedība, darbība,

personība. Priekšstati par psihi un psihiskās attīstības stadijas. Apziņa un tās saturs un struktūra

V.Džeimsa, G.Rubinšteina un geštaltpsiholoģijas teorijās. Bezapziņas saturs un struktūra. Priekšstati par

uzvedību un darbību biheviorālā un darbības psiholoģijā.

Personības jēdziens psiholoģijā. Personības aktivitātes problēma.

Pētīšanas metodes psiholoģijas zinātnē. Eksperimentāli objektīvās metodes (eksperiments,

novērošana). Psihodiagnostiskās metodes: testi, projektīvās metodes, aptaujas (anketēšana, pārrunas,

intervija). Speciālās metodes un matemātiskā metode psiholoģijā. Mūsdienu psiholoģijas nozaru

klasifikācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Reņģe V., Lūsis K. (1998). Personības psihiskā struktūra. R., Zinātne.

2. Vorobjovs A. (2000). Vispārīgā psiholoģija. R., Izglītības soļi.

3. Vorobjovs A. (1998, 2004). Psiholoģijas vēsture. R., Izglītības soļi.

4. Myers D.G. (1986). Psychology. New York, Worth Publishera, Inc.

5. Петровский А., Ярошевский М. (1998). Основы теоретической психологии. М., ИНФРА-М.

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

148


Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Basics of Psychology

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for those students of the Faculty of Social Sciences who study the Professional

Study Program „Psychology”. In the course of studies the following issues are taught: the description of

the development stages of psychology; the notion of “personality” in psychology; the methods of

research in psychology; the modern classification of branches of psychology; such categories of

psychology as psyche, consciousness, unconsciousness, activity, behaviour, individuality.

Piezīmes:

Nosaukums Reliģiju vēsture

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 1

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare

149

Teoloģija un reliģiju

zinātnes


Zinātnes apakšnozare Reliģiju vēsture

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Anita Stašulāne, DU Latviešu literatūras un kultūras katedra, Asoc. prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Kurss adresēts Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura 1. studiju gada studentiem. Studiju kursa gaitā tiek

aplūkota reliģijas daba, un kā derīgākā un mūsdienās vispiemērotākā tiek izmantoja salīdzinošā

metode. Uzmanības centrā ir reliģijas dabas dažādās vēsturiskās izpausmes, īpaši skarot jautājumu par

pasaules lielo kanonisko reliģiju atklāsmes ideju.

Kursa mērķis ir analizējot dažādas reliģiskās tradīcijas, apzināt cilvēku kā homo religiosus.

Kursa uzdevumi ir aplūkot dažādas reliģijas teorijas, sniegt pārskatu par lielākajām pasaules

reliģiskajām sistēmām, raksturot mūsdienu parareliģiskās formas.

Kursa plāns:

1. tēma. Reliģiju vēsture reliģijas zinātņu kontekstā

2. tēma. Ieskats reliģijas teorijās: E. B. Tailors, E. Durkaims, Z. Freids.

3. tēma. Ieskats reliģijas teorijās: K. Markss, M. Eliade, K. Gīrcs.

4. tēma. Tradicionālo reliģiju simbolu sistēma.

5. tēma. Indoeiropiešu reliģiskā sistēma.

6. tēma. Hinduisms.

7. tēma. Budisms.

8. tēma. Ķīnas reliģijas: konfūcisms un daoisms.

9. tēma. Sintoisms.

10. tēma. Semītiskās reliģijas. Jūdaisms.

11. tēma. Kristietība. Islāms.

12. tēma. Parareliģiskās formas. JRK, kas radušās uz Tālo Austr. rel. pamata.

13. tēma. Ezotēriski gnostiskās kustības.

14. tēma. Postkristiānisms.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Eliade M. A History of Religious Ideas. Chocago: The University of Chicago Press, 1978.

2. Pals D.L. Seven Theories of Religion. Oxford: Oxford University Press, 1996.

3. Ward K.Religion and Revalation. Oxford University Press, 1994.

4. Klīve V. V. Ticības ceļos. Rīga: Zinātne, 1995.

5. Pasaules reliģijas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.

6. Gorders J., Hellerns V., Notakers H. Reliģiju grāmata. Nordik, 2002.

7. House W. H. Cults, Sects, and Religious Movements. Grand Rapids, Michigan: Zondervan

Publisking House, 2000.

8. Minois G. Storia dell’ateismo. Roma: Riuniti, 2000.

9. Ring N. C. Introduction to the Study of Religion. New York: Orbis Book, 1998.

150


10. Bowker J. (ed.) The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University Press,

1997./

Literatūra (02-papildliteratūra):

Ieteicamās literatūras saraksts

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Periodikas saraksts

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

History of Religion

Kursa anotācija angļu valodā:

The course is meant for the 1 year students of the Faculty of Social Sciences who study the Bachelor

Program. In this course they study the nature of religion with the help of the most useful and most

appropriate method – the comparative method. In the centre of attention there are different historical

manifestations of the nature of religion, the idea of the canonical religious inspiration is of particular

interest. The aim of the course is to show, with the help of the analysis of different religious traditions,

that a man can be defined as a homo religiosus. The tasks of the course are to look at different theories

of religion, to give a summary of the world biggest systems of religion, to characterize the modern

parareligious forms.

Piezīmes:

Nosaukums Sociālā psiholoģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

151


Aleksejs Vorobjovs, DU Sociālās psiholoģijas katedra, Prof.

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Psiholoģijas pamati

Kursa anotācija:

Priekšstata par sociālo procesu fenomenoloģiju un likumsakarībām izveidošanās.

Uzdevumi:

1. Veidot izpratni par sociālās psiholoģijas veidošanās specifiku.

2. Veidot priekšstatu par pētījuma metodēm sociālajā psiholoģijā.

3. Aplūkot personības problēmas vairākas pieejas, starppersonu un starpgrupu attiecību

psiholoģisko likumasakarību būtību, sociālpsiholoģisko fenomenu izpausmi.

Kursa beigās studentiem jāprot izšķirt sociālo fenomenu norises psiholoģisko specifiku.

Kursa plāns:

1. Sociālās psiholoģijas kā psiholoģijas zinātnes apakšnozares attīstība. Sociālās

psiholoģijas zinību formas.

Mūsdienu priekšstats par sociālās psiholoģijas priekšmetu. Sociālpsiholoģisko zinību

formas. H.Šteintāla, M.Lazarusa, G.Tarda, S.Sigele, G.Lebona, V.Makdūgala, Č.Kulī

ieguldījumi sociālās psiholoģijas attīstībā.

2. Sociālās psiholoģijas fenomenoloģija.

Sociālā vide, sociālā loma, saskarsme, starppersonu attiecības, grupu mijiedarbība,

personība. Makrovides, mikrovides un mazās grupas samērotība. Sociālās psiholoģijas

metodoloģija un metodes: konceptualizācijas un fenomenoloģizācijas, izpētes un

diagnostikas, apstrādes un interpretāciijas, terapijas un korekcijas, motivācijas un

vadīšanas, mācību un attīstības, konstruēšanas un kreativitātes.

3. Personības problēma sociālajā psiholoģijā.

Personības fenomenoloģija, struktūra un dinamika. Personība kā pētījuma priekšmets

socioloģijā, psiholoģijā. Personības sociālpsiholoģiskā specifika. Populārāko personības

teoriju pamatatziņas (Z.Freids, K.G.Jungs, A.Ādlers, A.Maslovs u.c.).

4. Personības socializācija.

Socializācijas institūti un mehānismi. Socializācijas stadijas. Pieaugušo socializācijas

īpatnības. Resocializācija.

5. Mazās grupas psiholoģija.

Mazās grupas jēdziens, klasifikācija. Normatīvā uzvedība grupā: Vairākuma ietekme,

konformisms, mazākuma ietekme, konverģentā un diverģentā domāšana. Grupas attīstības

un tipoloģijas problēma. Grupas attīstības līmeņi. Grupas saliedētība. Personības attīstība

grupā. Līderības fenomens. Līderības problēmas pirmssākumi: "pazīmju teorija", grupas

teorija, situatīvā teorija. K.Levins un vadības stili. Orientācija uz uzdevumu. Orientācija un

starppersonu attiecībām.

6. Saskarsmes psiholoģija.

Saskarsmes jēdziens, veidi, struktūra. Saskarsmes ārējā un iekšējā puse. Cilvēku

savstarpējās uztveres un izpratnes mehānismi: fiziognomiskā redukcija, kauzālā atribūcija,

identifikācija, empātija, stereotipizācija u.c. Psiholoģiskās barjeras otra cilvēka uztverē.

Neverbālā komunikācija. Neverbālās komunikācijas zīmju sistēmas. Neverbālo izteiksmes

līdzekļu funkcijas: žesti. pozas, mīmika, intonācija, vizuālais kontakts, saskarsmes

distance. Atgriezeniskās saites signāli. Klausīšanās tehnika. Klausīšanās līmeņi un ievirzes.

Lēmuma pieņemšanas psiholoģiskās īpatnības.

152


7. Konflikta psiholoģija.

Konflikta jēdziens. Konflikta struktūra, veidi. Konflikta dinamika. Konfliktu risināšanas

stili: konkurence, sadarbība, pielāgošanās, izvairīšanās, kompromiss.

8. Lielo grupu fenomenoloģija.

Lielās grupas jēdziens un klasifikācija. Organizācija kā lielā grupa. Pūlis. Pūļa būtība.

Masveida parādības lielajās grupās: masu komunikācijas līdzekļi, baumas u.c.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. D.Kārnegī. Kā attīstīt pašapziņu un ietekmēt cilvēkus publiskās runās, kā izbeigt

raizēšanos un sākt dzīvot. - Rīga, 1992.

2. D.Kārnegī. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. - Rīga, 1990.

3. Ā.Karpova. Ievads etnopsiholoģijā. - Rīga: ZB, 1990.

4. Ā.Karpova. Personība: teorijas un to rādītāji. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.

5. Ā.Karpova, I.Plotnieks. Personība un saskarsme. - R.: LVU, 1984.

6. S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. - Rīga, 1994.

7. S.Omārova. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. - Rīga, 1996.

8. A.Pīzs. Ķermeņa valoda. - R.: Jumava, 1995.

9. I.Plotnieks. Pedagoģiskā saskarsme. - R.: ZB, 1990.

10. Sociālā psiholoģija. G.Predvečnija red. - R.: Zvaigzne, 1978

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Social Psychology

Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to form an idea about the phenomenology and regularity of social

processes. The tasks are the following: to form an idea about the specific character of the

formation of social psychology; to form an idea about the methods of research in social

psychology; look at different approaches to personality problems, at the essence of the

psychological regularities of interpersonal relationships and relationships inside groups and

at the manifestation of sociopsychological phenomena. At the end of the course students

have to be able to distinguish the specific psychological character of the process of social

phenomena.

Piezīmes:

153


Nosaukums Tiesību pamati

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 3

Kredītpunkti 2

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare Ekonomika

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)

Jānis Radionovs, DU SZF, lektors

154


Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav

Kursa anotācija:

Viss dotā priekšmeta pasniegšanas un apgūšanas darbs ir pakļauts tiesiskas apziņas

veidošanai, tas palīdz pareizi izprast civiltiesību, darba tiesību un citu tiesisko attiecību

normas. Teorētiskais kurss tiek apgūts, ņemot vērā studentu darba specifiku nākotnē.

Materiāla apguve notiek, ņemot vērā Latvijas Republikas likumdošanā notiekošās izmaiņas

un papildinājumus. Mācību kurss “Tiesību pamati” ir paredzēts ekonom.specialitāšu

studentiem un atklāj galvenos tiesību jēdzienus, tādus kā “likums”, “tiesība”, “tiesību norma”

u.c. Konstitucionālo tiesību pamatu studēšanu, kas ir apstiprinātas ne tikai Latvijas

Satversmē, bet arī starptautiskajos cilvēktiesību paktos, Eiropas Padomes cilvēktiesību

aizsardzības konvencijā un citos dokumentos. Kurss apgaismo dažādu Latvijas tiesību nozaru

pamatus no jaunās vispār demokrātiskās orientācijas viedokļa, tai skaitā konstitucionālās,

civilās, ģimenes, finansu tiesības un citas tiesību nozares.

Kursa plāns:

1. Latvijas Republikas Satversme.

2. LR Konstitucionālais likums "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi".

3. Saeimas vēlēšanu likums.

4. Satversmes tiesas likums.

LR likums "Par tiesu varu".

5. LR likums "Zemesgrāmatu likums".

6. LR likums "Prokuratūras likums".

7. LR likums "Advokatūras likums".

8. LR likums "Notariāta likums".

9. Tiesvedība Latvijā:

- LR likums " Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un

pašvaldību institūcijās".

- LR MK "Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību valsts un

pašvaldību institūcijās".

- Latvijas Civilprocesa likums (Izvilkums).

- Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (Izvilkums).

- Latvijas Darba likums(Izvilkums).

10. - Procesuālie nosacījumi;

- Tiesiskie nosacījumi;

- Dokumenta juridiskais spēks;

- Vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības;

- Dokumenta oriģināla atvasinājumi;

- Formālie nosacījumi.

11. Latvijas Republikas Civillikums:

- Ģimenes tiesības;

- Mantojuma tiesības;

- Lietu tiesības;

- Saistību tiesības.

12. Latvijas Civilprocesa Likums.

13. LR Krimināllikums.

14. Latvijas Kriminālprocesa likums.

15. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.

155


16. Latvijas Darba likums.

17. Dzīvojamo māju apsaimniekošanas veidi un to tiesiskā reglamentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Diferencētā ieskaite:

- aktīvs darbs semināros – 30%,

- referāts – 30%,

- gala pārbaude – 40%.

Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2004

2. LR Civillikums, Rīga, 2004.

3. Krimināllikums, Rīga, 2004.

4. Darba likums, Rīga, 2005.

5. A.Burovs. Valsts un tiesību pamatjēdzieni. - Rīga, 1996.

6. A.Grūtups. Tiesu prakse un komentāri. - Rīga, 1999.

7. I.Krastiņš. Vispārējās tiesību teorijas termini un to skaidrojums. - R.: Junda, 1994.

8. J.Rozenfelds. Lietu tiesības. - Rīga, 2003.

9. V.Vītiņš. Vispārējs tiesību apskats. - Rīga, 1993.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Лазарев В. Основы праваю Москва, 1996.

2. Моисеев Е. Основы государства и права, Москва, 1999.

3. Juris Bojārs Starptautiskās privāttiesības, Rīga, 1998.

4. Juris Bojārs Politiskās stratēģijas māksla un Demokrātija, Rīga, 2002.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Основы государства и права в схемах и таблицах, М., 1996.

2. Стежко В. Основы праваю Учебное пособие для студентов неюридическuх

факультетов. Рига, 1998.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) 2 ir piederīgs šis kurss:

Bakalaura studiju programmas “Ekonomika” C daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:

Basics of Law

Kursa anotācija angļu valodā:

The teaching and learning of the subject is meant to form judicial consciousness, which helps

to understand the civil law, the employment rights and other norms of judicial correlations in

a proper way. The theoretical course depends on the specific character of the students’ future

work. The material is studied taking into account the changes and supplements in the

legislation of the Republic of Latvia. The course is meant for the students who study

„Economics” and defines such judicial notions as “law”, “right”, “norm of law”, etc. The

study of the basics of constitutional rights is certified not only by Latvian Constitution, but

also by the international pacts of the human rights, the European Convention on the

protection of Human rights and other documents. The course throws light on the basics of

different branches of Latvian law, such as constitutional, civil, family and other branches of

law from a democratic point of view.

Piezīmes:

156


Programmu pārskatīt un precizēt pēc 1 mācību gada, līdz ar izmaiņām likumdošanā,

izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā.

157


4. Pielikums

Ainārs Felcis

1. Vērtību sistēma un pasaules uzskats. Problēmas filosofiskais aspekts // Atjaunotnes

ideoloģija un studentu pasaules uzskata veidošana. – DPI, 1989.g., 71-74 lpp.

2. Ekoloģija un ētika. Īss ieskats problēmas vēsturē // Starptautiskās konferences. “ Kultūra,

ekoloģija, pedagoģijas process” rakstu krājums. – Daugavpils, 1993.g.

3. Dzīvnieku “tiesības” kā tikumības problēma // LDAB DPU organizācijas informatīvais

biļetens Nr.6. – DPU, 1993., 9 –11.lpp.

4. K. Raudive par kultūras un civilizācijas konfliktu// Raksti II sēj.. – Rēzekne, RA, 1998.g.,

43-48 lpp.

5. Gabriels Marsels un patiesās esamības meklējumi// Latvijas LZA Vēstis. 52.sēj. –

1998.g., 53-60.lpp.

158


6. Hēgeļa atsvešināšanās teorija un mūsdienas // DPU Zinātniskie raksti. HF X Zinātniskie

lasījumi. – DPU, 2000.g., 43-50 lpp.

7. Eksistence un subjektīvais domātājs //DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski

metodiskās konferences “ Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē “rakstu krājums. –

Daugavpils, Saule, DPU, 2001.

8. Filosofija un politika // HF Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, Saule, DPU, 2001.

9. Kinorealitāte un realitāte // Homo Aestheticus: no mākslas filosofijas līdz ikdiens dzīves

estētikai. – Rīga, Tapals, 2001.- 267 –279.lpp.

10. 10.Kinorealitāte un realitāte savas realitātes meklējumos//Atmiņa kultūrvēsturiskā

kontekstā. – Daugavpils, Saule, 2002. – 81. 89 lpp.

11. Trimdas metafizika//Zinātn. rakstu krāj.”Literatūra un Kultūra:process, mijiedarība,

problēmas”. – Daugavpils, Saule, 2004. 11-17 lpp.

Aleksandrs Ivanovs

1. Latgales vēstures historiogrāfija (1946 – 1999). – Rēzekne, 1999, 46.-179 lpp.

2. Dinaburga Krievijas Valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656 –1666) – Daugavpils, 2002.-

1.,2. daļa, 199, 198 lpp.

3. Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945. gadam. – Rēzekne, 2003, 11.-50.,

69.-102.lpp.

4. “Moscowitica – Ruthenica” в Латвийском государственном историческом архиве:

история формирования комплекса, состав и введение в научный оборот // Древняя

Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2004. №3(17), сентябрь. С.47-54.

5. Ivanovs A., Soms H. Latgales vēstures izpētes kompleksā programma: historiogrāfisks

aspekts, metodoloģija, saturs // Latvijas Vēsture: Jaunie un Jaunākie Laiki. – 1999. – Nr. 1

(33). – 96.-110.lpp. 1,8 autorloksnes ISSN 1407-0022

159


6. Ivanovs A., Šteimans J. Latgales vēstures historiogrāfija (1946 – 1999). – Rēzekne: Latgales

Kultūras centra izdevniecība, 1999. – 189 lpp. 14,0 autorloksnes (A.Ivanovs: 3.-5. lpp., 46.-

188. lpp.: Priekšvārds; 3. un 4. nodaļa; Pēcvārds; Bibliogrāfija. 11,2 autorloksnes). ISBN

9984-539-47-4

7. Иванов А.С., Кузнецов А.М. Динабург в документах времен царя Алексея

Михайловича // Динабург, Двинск, Даугавпилс в истории, культуре, литературе. –

Даугавпилс: Центр русской культуры (Дом Каллистратова), 1999. – С. 9-46. –

(Двинская старина. Выпуск № 1). 1,35 авт. л.

8. Ivanovs A. Reģionālisma problēma Latgales vēstures kompleksajā izpētē. (Problēmas

nostādne) // IX Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēstures sekcija / Daugavpils Pedagoģiskās

universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedra. – Daugavpils: DPU izdevniecība

“Saule”, 2000. – 3. krājums. – 9.-15.lpp. 0,45 autorloksnes ISBN 9984-14-104-7

9. Иванов А.С. Методологические проблемы создания базы данных для региональных

исследований: (Пример Латгальского края) // Новые информационные ресурсы и

технологии в исторических исследованиях и образовании: Сборник тезисов докладов и

сообщений Всероссийской конференции. Подмосковье, «Боровое», 6 – 9 апреля 2000 г.

/ Истфак МГУ, Ассоциация «История и компьютер»; отв. ред. Л.И.Бородкин и др. –

Москва, 2000. – С. 71-72. 0,1 авт. л. ISBN 5-7228-0075-6

10. Иванов А. Проблема регионализма в изучении новейшей истории Латгалии // Научные

труды / Рижский институт мировой экономики / ред. В.А.Сурков. – Рига: Варты, 2000.

– Вып. 4. – С. 90-92. 0,18 авт. л. ISSN 1407-3862

11. Ivanovs A. Novadpētniecība un vēstures zinātne // X Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēstures

sekcija / Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedra; atb.

red. A.Ivanovs. – Daugavpils: DPU izdevniecība “Saule”, 2000. – 4. krājums. – 11.-15.lpp.

0,55 autorloksnes ISBN 9984-14-128-4

12. Иванов А. Компьютерные базы данных в исследованиях по региональной истории //

Научные труды / Рижский институт мировой экономики / гл. ред. В.А.Сурков. – Рига,

2001. – Вып. 5. – С. 77-82. 0,37 авт. л. ISSN 1407-7426

13. Ivanovs A., Kuzņecovs A. Krievijas Valsts seno aktu arhīva dokuments par Dinaburgu cara

Alekseja Mihailoviča varā (1665) // Latvijas Arhīvi. – 2001. – Nr. 2. – 27.-44. lpp. 0,75

autorloksnes ISSN 1407-2270

14. Иванов А. Источнико-ориентированные базы данных в изучении локальной истории //

XI Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēstures sekcija / Daugavpils Pedagoģiskās universitātes

Humanitārās fakultātes Vēstures katedra. – Daugavpils: DPU izdevniecība “Saule”, 2001. –

5. krājums. – 37. – 42. lpp. 0,37 autorloksnes ISBN 9984-14-150-0

15. Ivanovs A., Soms H. Izpētes programma “Kompleksā avotu mācība un Latgales vēstures

datorizētā avotu bāze “Latgales Dati””: saturs, metodoloģiskais pamatojums un

historiogrāfiski komentāri // Acta Latgalica: Zinōtniski roksti, dokumenti, apceris / atb. red.

E.-T.Vaivode. – Daugavpils: Latgolas Pētnīceibas instituta izdevnīceiba, 2001. – 11. [laid.]. –

132. – 160. lpp. 2,3 autorloksnes ISSN 1407-1568

16. Иванов А., Кузнецов А. Динабург в документах Российского государственного архива

древних актов (1656 – 1666) = Ivanovs A., Kuzņecovs A. Dinaburga Krievijas Valsts seno

aktu arhīva dokumentos (1656 – 1666). – Daugavpils: DPU izdevniecība “Saule”, 2002. – 1.

daļa. – 199 lpp.; 2. daļa. – 198 lpp. 25,0 autorloksnes ISBN 9984-14-161-6

17. Ivanovs A. Mutvārdu vēstures avoti – iemiesotā atmiņa // Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā:

Starptautiskās konferences materiāli / DU Latviešu literatūras un kultūras katedra; galv. red.

V.Ķikāns. – Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2002. – 2. daļa. – 75.-84. lpp. 0,65

autorloksnes ISBN 9984-14-172-1

18. Иванов А. К вопросу о повышении информативной отдачи документов приказного

делопроизводства в исторических исследованиях // Проблемы источниковедения и

историографии: Сборник научных трудов / Калининградский государственный

160


университет; отв. ред. В.И.Гальцов. – Калининград: Издательство КГУ, 2001. – C.22-

27. 0,35 авт. л. ISBN 5-88874-272-4

19. Ivanovs A. Latgales vēsture Senās Krievzemes hronikās: historiogrāfisks aspekts //

Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte; red. F.Fjodorovs. – 2002. – Nr.1. –

89.-98.lpp. 0,9 autorloksnes ISBN 9984-29-010-7, ISSN 1407-9607.

20. Иванов А.С., Кузнецов А.М. Динабург в начальный период Первой Северной войны

(1655 – 1656) // Славянские чтения / Даугавпилсский университет, Даугавпилсский

центр русской культуры; ред. Ф.П.Федоров. – Даугавпилс; Резекне: Издательство

Латгальского культурного центра, 2002. – II. – С. 222-236. 0,92 авт. л. ISBN 9984-29-

011-5; ISSN 1407-7817.

21. Ivanovs A., Soms H. Kultūras un vēstures pieminekļi Latgales novada vēsturē // Sabiedrība

un kultūra: Rakstu krājums / Liepājas Pedagoģijas akadēmija, sast. A.Medveckis. – Liepāja:

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas izdevniecība “LiePA”, 2002. – IV. – 36.-42. lpp. 0,4

autorloksnes ISSN 1407-6918.

22. Ivanovs A. Vēstures zinātne kā padomju politikas instruments: Historiogrāfijas konceptuālais

līmenis // Padomju okupācijas režīms Baltijā, 1944 – 1959: Politika un tās sekas. Referātu

kopsavilkumi. Starptautiskā konference, Rīga, 2002. g. 13. – 14. jūnijā / Vēsturnieku

komisija, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvijas

Universitāte. – Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2002. – 10.-12. lpp. 0,11 autorloksnes

23. Иванов А.С. База данных как динамическая модель истории региона: [Тезисы доклада]

// Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – Москва, 2002. -

№ 30. Специальный выпуск: Материалы VIII конференции Ассоциации «История и

компьютер» в Санкт-Петербурге, 26 – 29 июня 2002 г. – С. 170-172. 0,1 авт. л.

24. Soms H., Ivanovs A. Historical Peculiarities of Eastern Latvia (Latgale): Their Origin and

Investigation // Humanities and Social Sciences. Latvia: Regional Identity of Latgale /

University of Latvia. – No 3 (36). – 2002. – P. 5-21. 1,0 autorloksnes ISNN 1022 – 4483.

25. ИвановА.Преемственность русской историографи-ческой традиции в освещении

отношений России и Латвии (до 1917 г.) // Humanitārās fakultātes XII Zinātnisko lasījumu

materiāli. Vēsture = Proceedings of the XIIth Scientific Readings of the Faculty of

Humanities / Daugavpils Universitāte; atb. red. A. Ivanovs. – Daugavpils: DU izdevniecība

“Saule”, 2003. – VI (I). – 62.-68.lpp. 0,5 autorloksnes. ISBN – 9984 – 14 – 190 – X.

26. Ivanovs A., Kivrāns P., Poča I., Počs K. Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz

1945. gadam. – Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2003. – 189 lpp. 10,8

nosacītās iespiedloksnes. ISBN 9984-29-035

27. Ivanovs A. [Rec.] // Nordost-Archiv: Zeitschrift für Regionalgeschichte. 300 Jahre Kultur(en)

in Riga. Eine Stadt in Europa. – Lüneburg: Nordost-Institut, 2003. – Neue Folge Band

XI/2002. – S.369-371. – Rec. ad op..: Šteimans J. Latgales ebreju vēstures historiogrāfija. –

Rēzekne, 2002. 0, 25 autorloksnes.

28. Иванов А. Системный подход к историографическим источникам на примере

становления и развития Латвийской советской историографии // Vēsture: Avoti un

cilvēki. Humanitārās fakultātes XIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture VII

= Proceedings of the 13 th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities.

History VII. / Daugavpils Universitāte; atb. red. V. Šalda. – Daugavpils: Saule, 2004. – 40.-

51.lpp. ISBN-9984-14-221-3. 0,75 autorloksnes.

29. Иванов А.С. Проблемы введения в научный оборот обширных комплексов источников:

коллекция «Moscowitica – Ruthenica” в Латвийском государственном историческом

архиве // XXI век: Актуальные проблемы исторической науки. Материалы

международной научной конференции, посвященной 70-летию Исторического

факультета БГУ. Минск, 15 – 16 апреля 2004г. / Белорусский государственный

университет, Ассоциация «История и компьютер», Белорусская психоисторическая

ассоциация; отв. ред. В.Н.Сидорцов. – Минск, 2004. – С.100-101. ISBN 985-485-169-9.

0,14 autorloksne.

161


30. Варфоломеев А.Г., Иванов А.С. Технология XML как инструмент компьютерного

источниковедения: (на примере изучения комплекса средневековых документов по

истории Динабурга) // Информационный бюллетень Ассоциации «История и

компьютер». – Москва; Томск: Издательство Томского университета, 2004. - №32,

апрель 2004: Специальный выпуск: Материалы IX конференции Ассоциации «История

и компьютер». Подмосковье, 22-25 апреля 2004г. – С.137-139. ISBN 5-7511-1815-4. 0,13

autorloksne.

31. Ieteikumi Daugavpils Universitātes vēstures studiju programmas studiju darbu, bakalaura

darbu un maģistra darbu noformēšanai / DU HF Vēstures katedra; metodiskos ieteikumus

izstrādājuši: A. Ivanovs, D. Oļehnovičs, H. Soms. – Daugavpils: Saule, 2004. – 24.lpp. ISBN

9984-14-230-2. 1,5 autorloksnes.

32. Иванов А.С. “Moscowitica – Ruthenica” в Латвийском государственном историческом

архиве: история формирования комплекса, состав и введение в научный оборот //

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2004. - №3(17), сентябрь. – С.47-54.

Aleksejs Ruža

1. Dombrovskis V., Ruža A. Vērtību satura modeļi dažādu vecuma un statusā grupās// DPU 7.

ikgadējā zinātniskā konferences rakstu krājums A9, Daugavpils, Saule, 1999., 159 lpp.

2. Ruzha A. Value orientations of National Groups of Latvia as a Major Factor of Cultural

Integration in the Ethnic Majority//Scientific articles of the second international conference. –

Daugavpils, 2000., 64 lpp.

3. Ruzha A., Guseva S. Realization of the correctional work with teenagers. Association for

Teacher Education in Europe. – ATEE, Klaipeda University, 2000.

4. Ruzha A. Value orientations in the tolerant relations//Tolerance and other psychological and

pedagogical problems. – Daugavpils, Saule, 2001.

5. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of economy and

political power of EU states among Latvian inhabitants \\ Baltic Journal of Psychology

(drukā).

6. Vorobjovs A., Ruža A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis: pētījuma

teorētiskās un eksperimentālās pieejas.- ATEE, Spring University, R., 2003.

162


Andrejs Nikolajevs

1. Unemployment in Transitional Economy// Social and Liberal Economy. – p.87 –92, Tartu,

Estonia, 1998.

2. "Сотрудничество в области экономического оброзования"// Приграничное и

региональное сотрудничество. - Витебск, 1998. с. 115 - 116.

3. Экспорт сельскохозайственной продукции и его роль в экономике Латвии// Centrālās un

Austrumeiropas valstis šodien:ekonomika, politika, kultūra. – Daugavpils, DPU,1998., 19.-

23. lpp.

4. Экономическая теория и реальная налоговая практика в Латвии//Issues of sate fiscal

policy. Riga,1999.90-91.

5. Ekonomiskā izglītība un darbaspēka tirgus prasības//Profesionālā ekonomiskā izglītība:

problēmas un risinājumi. Rīga, 1999.30.-31.lpp.

6. Daugavpils rūpniecība: pašreizējā situācija un perspektīvas// Rūpniecības attīstība pārejas

periodā. – Rīga, 1999. 10 – 12 lpp.

7. Экономическая эффективность образования//Гуманитарное образование XXI.Таллинн,

1999. с. 49 – 54.

8. Tirdzniecības bilances deficīta un ārējā parāda mijiedarbība pārejas ekonomikas valstīs//

Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9. Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums.

Daugavpils, DPU, 2001.

9. Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība: vispārīgās tendences un specifika//

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 9. Ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. –

Daugavpils, DPU, 2001.

10. Bezdarbs Latvijā: makroekonomiskais aspekts// Akadēmiskās izglītības problēmas

universitātē. – Daugavpils, DPU, 2001.

11. Izglītības ekonomisk efektivitāte// Izglītota Sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīva

mijiedarbībā. – Rīga, Banku Augstskola, 2001. c. 195-200.

12. Роль внешней торговли в экономике Латвии // Проблемы экономики, управления,

финансов и информационного обеспечения – Иваново 2001 с. 65-68

13. Влияние образования на размер дохода и уровень занятости // Проблемы экономики,

управления, финансов и информационного обеспечения – Иваново 2001 с. 127 – 129

14. Cilvēkkapitāla teorija un izglītības ekonomiskā efektivitāte. – Rīga, Banku Augstskola, 2001.

15. Latvija un Eiropas Savienība// Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga,

RSEBAA, 2002.

163


16. Влияние образования на размер дохода и уровень занетости// Ekonomikas un

uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga, RSEBAA, 2002.

17. Intelektuālais kapitāls un tā loma mūsdienu ekonomikā// Tautsaimniecības un izglītības

problēmas mūsdienu periodā// Rīga, RTU, 2002.

18. Роль интеллектуального капитала в экономике// Czlowiek a rynek. Lublin. 2004.

19. Экономические аспекты административо-территориальной реформы в Латвии//

Местное самоуправление в новых условиях. Санкт-Петербург, 2004.

20. Уровень образования, занятость и эффективность: ситуация в Центральной Европе//

Religion and Economy, Lublin, 2005.

21. Транзитные перевозки в экономике Латвии// Актуальные проблемы управления

экономикой региона. Санкт-Петербург, 2005.

Anita Stašulāne

1. Stašulāne A. Educazione: perché il mondo creda // Simpozijs „Christ the Source of a New

Culture for Europe”. – Pontifical Council for Culture (Vatican) 1999.g.

2. Stašulāne A.Modernie mīti Rietumu kultūrā: reinkarnācija//X Zinātniskie lasījumi. –

Daugavpils, DU HF, 2000.

3. Stašulāne A. Okultisms un literatūra: spiritisma un teosofijas ietekme 19. un 20. gs. mijā//XI

Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DU HF, 2001.Stašulāne A. Sievišķais mūsdienu kultūrā:

sievišķā kulta atgriešanās// starpt. Konf. Rakstu krājums “Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā.

- DU, HF, 2001.

4. Stašulāne A. E.Svedenborgs un jaunās reliģiskās kustības// XII Zinātniskie lasījumi. – DU

HF, 2002.

5. StašulāneA. Okultisma elementi literatūrā: Arturs Konans Doils un spiritisms// LU

60.zinātniskās konf. krāj. – R., LU, 2002.

6. Stašulāne A. R.Tagore,s Influence on N.Roerich’s Thought//LPA 8.starpt.konf. rakstu

kraj.„Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. – Liepāja, LPA, 2002.

7. Stašulāne A. Reliģiju sintēze N.Rēriha universālās kultūras modelī//5.starpt. konf. rakstu krāj.

“Sabiedrība un kultūra”. - Liepāja, LPA, 2002.

8. Stašulāne A. R.Tagore,s Influence on N.Roerich’s Thought//LU starpt. konf. rakstu krāj.

„Rethinking Culture and Literature: Transnational and Comparative Spaces.”- R., LU, 2002.

9. Stashulane A. The Redefinition of Culture: Innovations proposed by N.Roerich//

International Conference „Traditions and Innovations” theses. - Vytautas Magnus

University, Kaunas, 2002.

10. Stašulāne A. Guruisms kā emigrācijas fenomens// Starpt. konf. rakstu krāj. „Emigrācija un

kultūra”. – Daugavpils, DU HF, 2002.

11. Stašulāne A. Islāms mūsdienās: vēsturiskais mantojums un jaunākās tendences// DU XIII

Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DU HF, 2003.

12. Stašulāne A. Mūsdienu sakrālie teksti// LU 61. starpt. konf. rakstu krāj. – R., LU, 2003.

13. Stašulāne A. Mormona grāmatas mītoloģiskā struktūra// LPA 9. starpt. konf. „Aktuālas

problēmas literatūras zinātnē” rakstu krāj. – Liepāja, LPA, 2003.

14. Stašulāne A. Okultisma globālais raksturs// LLU starpt. konf.rakstu krāj. „Kultūru saskarsme

un globalizācijas process”. – R., LLU, 2003.

15. Stašulāne A. Clarissimae feminae christianae un romiešu sabiedrība// Rīgas III starpt.

klasisko studiju konference „Urbs Aeterna”. – R., LU, 2003.

16. Stašulāne A. Teosofijas un antroposofijas ietekme: latviešu un krievu literatūra 19. gs. beigās

un 20. gs. Sākumā//Starpt.zināt. konf. rakstu krāj. „Salīdzinošā literatūrzinātne

Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas”. – R., LU, 2003.

17. Globālā laikmeta ikona: Pasaules Māte// Starpt. zin. Konf.rakstu krāj. „Globalizācija un

kultūra.”- Daugavpils, DU, HF,2003.

164


18. Stašulāne A. Modernie sakrālie teksti: H. Blavatskas atklāsmes// XIV Zinātniskie lasījumi. –

Daugavpils, Du HF, 2003.

19. Stašulāne A. K. Raudives reliģiskie meklējumi// LPA 10. starpt. konf. rakstu krāj. „Aktuālas

problēmas literatūras zinātnē”. – Liepāja, LPA, 2004.

20. Stašulāne A. N. Rēriha teosofiskās sistēmas dominējošais simbols// LPA 7. starptautiskā

konference „Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, LPA, 2004.

21. Stašulāne A. Reliģiskās tradīcijas lūzums Latgalē// DU HF Komparatīvistikas institūts

„Latgola: sabīdreiba i kultura”. – Daugavpils, DU HF, 2004.

22. Stašulāne A. Teosofijas idejas Latvijā: A. Austriņa Pēterburgas tēlojums//DU HF literārais

seminārs, veltīts A. Austriņa 120. dzimšanas dienai. – Daugavpils, DU HF, 2004.

165


Dace Sitnika

1. „Ekonomiskās drošības reitings jaunajās Eiropas Savienības kandidātvalstīs” starptautiskās

zinātniskās konferences „Drošība un tautas attīstība” rakstu krājums (līdzautors Sandra

Zelča), Daugavpils, 2004.g. jūnijs, 8 lpp. (piedalīšanās ar referātu).

2. “Экономическое развитие стран Центральной и Восточной Европы в переходный

период” – в книге: “Проблемы региональной экономики: теория и практика”,

материалы международной научно-практической конференции – Гомель, Гомельский

государсвенный технический университет, 2001.

3. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9. ikgadējās zinātniskās konferences tēzes

“Globalizācijas ietekme Latvijā” – DPU, “Saule”, Daugavpils, 2001.

4. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 8. ikgadējās zinātniskās konferences tēzes “Inflācijas

un procentu likmes mijiedarbība pārejas ekonomikā” – DPU, “Saule”, Daugavpils, 2000

(piedalīšanās ar referātu).

5. Starptautiskās konferences “Centrālās un Austrumeiropas valstis šodien: ekonomika, politika,

kultūra” tēzes “Filipa līkne: inflācijas paredzēšanas loma” – DPU, Daugavpils, 1999

(piedalīšanās ar referātu).

6. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 7. ikgadējās zinātniskās konferences tēzes “Inflācijas

un bezdarba mijiedarbības loma Centrāleiropas valstīs pārejas posmā” – DPU, “Saule”,

Daugavpils, 1999 (piedalīšanās ar referātu).

166


Zinātniskās publikācijas

Dmitrijs Oļehnovičs

1. Олехнович Д. Антисемитская пропаганда на страницах газеты “Daugavpils Latviešu

avīze”// Материалы VIII Международной конференции по иудаике и библиистике.-

Москва, 2001.;

2. Олехнович Д. Одна из сторон подпольного движения в Даугавпилсе во время

немецкой оккупации: подпольная комсомольско-молодежная организация имени

Н.Островского // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes zinātnisko darbu konkursa

materiāli.- Daugavpils, 2001.- 122.-123.lpp.;

3. Oļehnovičs D. Preses izdevumu izmantošanas iespējas vidusskolā // DPU Vēstures

katedras II – IV metodiskās konferences “Vēstures mācību aktualitātes skolā” rakstu

krājums.- Daugavpils, 2001.- I.krājums.- 90.-92.lpp.;

4. Олехнович Д. Русификация: лингво-историографическая постановка проблемы //

Балтийские исследования.- Вып.1.- Калининград: Из-во КГУ, 2002.- С.41 – 46.;

5. Олехнович Д. "Сталин – еврей": антисемитские карикатуры в газете "Двинский

Вестник" // Евреи в меняющемся мире. Материалы 4-ой международной

конференции / Под.ред. Г.Брановера и Р.Фербера.- Рига, 2002.- С.212 – 217 [ISSN

1407-785X];

6. Олехнович Д. Частная жизнь Даугавпилса в 1941 году: частные рекламные

объявления в газете “Daugavpils Latviešu Avīze” //Daugavpils Universitātes

Humanitāras Fakultātes XII zinātniskie lasījumi: Vēsture / History = Proceedings of the

XIIth Scientific Readings of the Faculty of Humanities: Vēsture / History.- VI (II).-

Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2003.- C.20.-23. ISBN 9984-14-190-X;

7. Олехнович Д. Периодическая печать – один из инструментов пропаганды:

Daugavpils Latviešu avīze” в 1941 году // Вестник Гуманитарного факультета

Даугавписского университета.- Резекне: Из-во Центра латгальской культуры, 2003

[ISBN 9984-29-032-8; ISSN 1407-9607];

8. Oļehnovičs D. Padomju karavīru ienākšana Latgalē 1940.gada: preses un mutvārdu

vēstures avotu liecības // Starptautiskās konferences „Dzīvesstāsti – vēsturē, kultūrā,

sabiedrībā” materiāli.- Rīga, 2003 [ISBN 9984-9599-3-7];

9. Олехнович Д. Антисемитская пропаганда в оккупационной прессе на территории

Латгалии // Холокост в Латгалии / Отв.ред. Д.Олехнович.- Даугавпилс, 2003 [ISBN –

9984-9400-3-7];

10. Олехнович Д.А. Возможности использования Интернет в преподавании истории в

школе процессе // "Ценности гражданского общества и проблемы преподавания

истории и обществознания": материалы международной научно-практической

конференции "Образование для гражданского общества: качество и

эффективность".- Калининград: Из-во КГУ, 2003.- C.29 – 33 [ISBN 5-88874484-0];

11. Олехнович Д. Некоторые аспекты антисемитской пропаганды: частные рекламные

объявления // Материалы Десятой Международной Междисциплинарной

конференции по иудаике. Ч.1 = Proceedings of the Tenth Annual International

Interdisciplinary Conference on Jewish Studies P.1.- Москва: Сэфер, 2003.- C.283 – 291.

[ISBN 5-901683-85-4; ISBN 5-901683-86-2];

12. Oļehnovičs D. Padomju propagandists nacistiskās propagandas spogulī //Daugavpils

167


Universitātes Humanitāras Fakultātes XIII zinātniskie lasījumi: Vēsture: Avoti un Cilvēki

= Proceedings of the XIIIth Scientific Readings of the Faculty of Humanities: Vēsture:

Avoti un cilvēki.- VII.- Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2004.- C.139.-146. [ISBN

9984-14-221-3];

13. Олехнович Д. Особенности изучения периодической печати и устных сведений как

исторического источника // Материалы международной научной конференции

посвященной 70-летию исторического факультета БГУ "XXI век: актуальные

проблемы исторической науки".- Минск: БГУ, 2004.- С. 98 – 100. [ISBN 985-485-

169-9];

14. Олехнович Д. Обзор фонда 963 Даугавпилсского государственного зонального

архива // 45.Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku konferences materiāli =

Proceedings of the 45th Daugavpils University Young Researcher's Conference.-

Daugavpils: DUJZA, 2004. [ISBN 9984-9765-0-5];

15. Olekhnovich D. Anti-Semitism in the Republic of Latvia // The Basic Tendencies if the

Anti-Semitism in the Eurasia States and Australia / ed.Likhachev Viacheslav.- Kiev:

Euro-Asian Jewish Congress Programm Board, 2004.- P.27 – 32;

16. Олехнович Д. Периодическая печать Восточной Латвиив период немецкой

оккупации на примере "Даугавпилсской Латышской газеты" // Материалы

международной научной конференции Балтийский регион в международных

отношениях в Новое и Новейшее время / Ред. Ю.Костяшов, В.Сергеев.-

Калининград: Из-во КГУ, 2004.- С.168 – 176. [ISBN 5-88874-483-2];

17. Олехнович Д. Антисемитизм на постсоветском пространстве: Латвия //

Евроазиатский еврейский ежегодник – 2003 / Ред. – сост. В.Лихачев, М.Членов,

И.Зиселис.- Кiiв: Дух I Лiтера, 2004.- С.230 – 232.

18. Oļehnovičs D. "Karikatūra kā kara ierocis": dažas tendences nacionālsociālistiskajā

propagandā. // Starptautiskās konferences "Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā

1941 – 1945" materiāli.- Rīga: LVI, 2004.- 30.-40.lpp.;

19. Oļehnovičs D. Daugavpils izglītotas jaunatnes problēmas un perspektīvas darba tirgū //

Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli / Atb.par.izd. V.Boroņenko.- Daugavpils: Saule,

2004.- Nr.1.- 31.- 53.lpp. [ISBN – 9984-14-255-8];

20. Oļehnovičs D. 1941.-1945.g. Latvijas prese – nacistiskās propagandas izpētes avots

//Daugavpils Universitātes Humanitāras Fakultātes XIV zinātniskie lasījumi: Vēsture:

Avoti un Cilvēki = Proceedings of the XIVth Scientific Readings of the Faculty of

Humanities: Vēsture: Avoti un cilvēki / Atb.red. Vitālijs Šalda.- VIII.- Daugavpils: DU

izdevniecība “Saule”, 2004.- C.123.-130. [ISBN 9984-14-256-6];

21. Олехнович Д. „Антисемитизм есть порождение буржуазии…” – антисемитизм

глазами советских идеологов по материалам периодической печати Латгалии (1940

– 1941) // Материалы Одиннадцатой Ежегодной Международной

Междисциплинарной конференции по иудаике / Ред.Р.М.Капланов, В.В.Мочалова.-

Часть 1.- Москва: Пробел-2000, 2004.- С.361 – 370. [ISBN 9-8604-020-1; ISSN 9-

8604-021-X]

22. Oļehnovičs D. „Latgales latvietis” vai „latgalietis” Latgales presē nacistu okupācijas

laikā: „Daugavpils Latviešu avīze” un „Latgolas Bolss” (1941 – 1944) // Acta Latgalica

13: Zinōtniski roksti. Dokumenti. Apceris / Atb.red.H.Soms.- Daugavpils – Rēzekne:

Latgolas Pētnīceibas institūta izdevnīceiba; Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2004.-

227.- 234.lpp. [ISBN 9984-29-044-1; ISSN 1407-1568]

23. Oļehnovičs D. [līdzautors – Zellis K.] Karikatūru izmantošana vēstures pretrunīgo

jautājumu mācīšanā // Vēstures mācību aktualitātes skolā. Metodiskās konferences

materiāli / Atb.red. I.Saleniece.- Daugavpils: Saule, 2005.- 59.- 66.lpp. [ISBN – 9984-14-

265-5];

24. Oļehnovičs D. [līdzautors – Zellis K.] Laikraksta „Tēvija” karikatūras kā nacistiskās

okupācijas režīma propagandas līdzeklis (1941 – 1945) // Latvijas Vēsture. Jaunie un

168


Jaunākie laiki / Red.vad. Ļ.Zīle.- 2005.- 1 (57).- 47. – 66.lpp. [ISSN 1407-0022]

25. Олехнович Д. [соавтор – К.Зеллис] Карикатура в газете „Tēvija” 1941 – 1945 гг.:

некоторые вопросы источниковедческой критики // Вестник Гуманитарного

факультета Даугавписского университета / Отв.ред. Ф.Федоров.- 2005.- 7.- С.78 - 95

[ISBN 9984-29-010-7; ISSN 1407-9607];

Metodiskie līdzekļi:

26. Oļehnovičs D. [līdzautori – A.Ivanovs, H.Soms] Ieteikumi kursadarba, bakalaura darba un

maģistra darba izstrādei.- Daugavpils: Saule, 2004. [ISBN-9984-14-230-2];

Citas publikācijas

27. Oļehnovičs D. X Zinātniskā konference “Latgales pagātne, tagadne, nākotne” // Latvijas

Arhīvi.- 2001.- Nr.4.;

28. Oļehnovičs D. XII Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII zinātniskie

lasījumi // Latvijas Arhīvi.- 2002.- Nr.1.;

29. Oļehnovičs D. Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konference // Lai Top.-

2004.- jūnijs.

30. Олехнович Д. Антисемитиз в Латвии // Евреи Евразии. Информационноаналитическое

издание Евроазиатского еврейского конгресса.- N 2 (6).- 5764

[2004].- Нисан-Сиван [апрель – июнь].- С. 33 – 36. =

http://www.eajc.org/program_art_r.php?id=49

31. Аляхновiч Д. Беларусы Латгалii ў перыядычным друку Латвii ў 1941 – 1945 гадах //

Прамень.- 2004.- № 10 – 11 (0116).

32. Oļehnovičs D. Die Altgläubingen und ihr Verhältnis zu Russland während der deutschen

Okkupation im Zweiten Weltkrieg. Die Russen des östlichen Lettland während der Nazi-

Okkupation // Unterweg im Land blauen Seen... / Hers. D.Krāstiņa, T.Lewandowski,

J.Michael, D.Sittler.- Göttinhen, 2005.- S.54-56.

169


Edmunds Čižo

1. 09/2005. - DU ”Institūti, institucionālie faktori un ekonomiskās sistēmas efektivitāte Latvijā”

(sagatavots publikācijai).

2. 09/2005. - “The Foundation of the Institutional system in Latvia” (sagatavots publikācijai).

170


Ieva Boļakova

1. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 7.ikgadējā zinātniskā

konference,“Objektorientētās programmēšanas pamati”, DPU 7.ikgadējās zinātniskās

konferences rakstu krājums A9, Daugavpils, 1999, 154. – 155.lpp;

2. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējā zinātniskā konference“Web lappušu

veidošana un to noformējums”, DPU 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums

A14, Daugavpils, 2001, 165. – 166.lpp;

3. III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI”,

Rēzeknes Augstskola,“A study of decision tree algorithms for continuous attributes”,

Rēzeknes Augstskolas III Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli,

2001, 248. – 249.lpp;

4. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, “Zināšanu iegūšana ekspertsistēmu

veidošanai”, II Pasaules latviešu zinātnieku kongresa tēžu krājums, Rīga, 2001, 568.lpp;

5. Starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības

ilgtspējīgā attīstībā”, Rēzeknes Augstskola, “Pruning decision trees to reduce tree size”,

Rēzeknes Augstskolas Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2002, 160. –

166.lpp;

6. Konference “Information Technologies for Business - 2002”, Kauņa, Lietuva, “Inference

tree construction using the backward chaining strategy”, Viļņas Universitātes Kauņas

Humanitārās Fakultātes konferences materiāli, Kauņa, 2002, 14.– 17.lpp;

7. Rīgas Tehniskās universitātes 43.starptautiskā zinātniskā konference, “Inversās

secināšanas mehānisma izmantošana latīņu alfabēta burtu atpazīšanas uzdevumā”, RTU

zinātniskie raksti, 5.sērija, 10.sējums, Rīga, 2002, 20. – 25.lpp.

171


Ilona Kuņicka

1. “Homo Ruralis” konferences lasījumi//Latgales iedzīvotāju socializācija un

resocializācija. – Jelgava, 1998.g.- 144.-148.lpp.

2. “Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomiskās integrācijas problēmas Eiropas

Savienībā” zinātniskie materiāli//Privatizācijas ekonomiskās politikas prioritātes un

reformas. - Rēzekne, 1999.g.- 90. - 92.lpp.

3. “Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas un risinājumi” zinātniskie raksti//Ieskats

“Tautsaimniecības vēsture” kursa problēmās. 1999.g.- 66.–67.lpp.

4. “Приграничное сотрудничество: новые задачи и пути их решения” konferences

materiāli//Проблемы ресоциализации у жителей Латвии (на примере Латгалии). -

Vitebska, 1999.g.- 67.-70.lpp.

5. Гомелский государственный технический университет. Международная научна-

практическая конференцыя „Проблемы регионалъной экономики теория и

практика” \\ Тенденции приватизации в Латвии- Гомелъ,2001 г Mazā biznesa

problēmas// Zinātniski metodiskie raksti. – DPU EN, Daugavpils, Saule, 1997. 55. – 57

lpp.

6. “Reģiona finansu un ekonomiskais potenciāls” rakstu kr`ajums// “Lauksaimniecības

attīstības tendences Latvijā”- Daugavpils, 2002.g.- 27.-31.lpp.

7. “Transactions of the Estonian Agricultural university”// “The characteristics of

development of agricultural sector in Latgalia”- Igaunija, Tartu- 2003.g.- 102. – 115.lpp.

8. “Globalization and integration challenges to the rural areas of East and Central Europe”//

“Estimation of agricultural development in the region Latgale”- Lietuva, 2003.g. - 77. –

79.lpp

9. “Miedzynarodowe uwarunkowania konkurencyjnosci regionu, pod redakcja Wojciecha

Kosiedowskiego”// “Aktualne problemy rozwoju regionalnego Lotwy ze szczegolnym

uwzgledniniem regionu Latgalia”- Polija, Toruņa, 2003.g.-507. – 510.lpp.

10. “Czelowiek a rynek pad redakcja Slawomira Partycziego, Tom 2”// “Анализ проблемы

безработицы в период переходный экономики”- Polija, Ļubļina, 2004.g.- 329. –

336.lpp

11. Daugavpils universitātes, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas

augstskolas, N.Kopernika Toruņas universitātes, M.Kirī – Skladovskas Ļubļinas

universitātes, Viļņas Pedagoģijas universitātes, Kauņas Lauksaimniecības universitātes

starptautiski zinātniskajā rakstu krājumā//“Iekšzemes kopprodukta ekonomiskās drošības

svarīgākā rādītāja salīdzinājums Latvijas reģionos uz Latgales reģiona piemēra”-

Daugavpils, 2004.g. 228.-239.lpp.

12. Starptautiskā akadēmiskā konference: “Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas

reģiona valstu problēmas” izdales materiāli// “Baltijas reģionu valstu ekonomiskās

drošības reitings”- Rīga, 2005.g.

13. “Religia a Gospodarka” Tom 1 pod redakcja Slavomira Partyckiego// “Religion and

economic development in the regions of Latvia”- Polija, Ļubļina, 2005.g.-230.-239.lpp.

14. International scientific conference “Perspectives of the Baltic states agriculture under the

cap reform”// „Tendencies of Rural Development in Latvian regions (based on the

example of Latgale Region)” – Igaunija, Tartu- 2005.g. 102.-111.lpp

Ilze Šemberga

1. Kultūras vēstures mācīšanas problēmas skolā // DPU Humanitārās fakultātes VIII Zinātnisko

lasījumu materiāli. Vēstures sekcija. 3.krājums.- Daugavpils: Saule, 2000.

172


2. Формирование умения оценивать ответы учащихся в курсе методики преподавания

истории // III Tarptautines konferencijos „Istorijos mokymo aktualijos vidurineje ir

aukštojoje mokykloje” – Vilnius, 2000.

3. Teaching of History of Latvia School in the 1970 -80s // Istjrijos mokymo klausimai –

Vilnius, 2000.

4. Pārskats par vēstures skolotāju biedrības darbību XX gs. 30. gados // DPU HF XI Zinātnisko

lasījumu materiāli. Vēstures sekcija. V krājums. – Daugavpils: Saule, 2001.

5. Возможные методические подходы в преподавании истории в средней школе //

Материалы конференции „Современные образовательные программы: региональный

опыт реализации и интеграции”- Калининград, 2001.

6. Latgales skolēnu etniskais sastāvs: integrācijas problēmas un perspektīvas // Reģiona

konkurentspēja: Starptautiskās zin. praktiskās konferences rakstu krājums. – Daugavpils:

Saule, 2002.

7. Проблемы образования национальных меньшинств в условиях интеграции // Новые

ценности образования: культурообразная школа. Научно-методический сборник. –

Москва, 2002. - №11.

8. Экзамены и проверочные работы по истории в основной и средней школе Латвии //

Материалы конференции „Преподавание истории и обществоведения в школе:

традиции и новации” – Калининград, 2002.

9. Воспитание гражданственности при изучении истории в школах Латвии: возможности

и перспективы // Материалы международной конференции „Образование для

гражданского общества: качество и эффективность”- Калининград, 2003.

10. Возможности инновации образования в преподавании региональной истории //

Научно-практическая конференция “Учитель в условиях модернизации образования в

Балтийском регтоне”- Калининград, 2004.

11. „Tautas gara” interpretācija P. Dreimaņa darbos (Latvijā un trimdā) // Literatūra un kultūra:

process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. V. – Daugavpils: Saule, 2004.

Ingrīda Kupšāne

1. Skolas un vecāku sadarbība: iespējas un realitāte. // Latvijas sākumskolas skolotāju

asociācijas rīkotā Baltijas valstu konference “Sākam mācīties: pieredze, problēmas

risinājumi”. Daugavpils: Saule, 1998.

2. Mākslinieciskā telpa un laiks G.Janovska romānā “Uz neatgriešanos”// Maģistra darbu

anotācijas , I daļa.-Daugavpils, 2000.

3. Mākslinieciskā telpa un laiks G.Janovska romānā “Uz neatgriešanos”// Literatūra un kultūra:

process, mijiedarbība, problēmas.- Daugavpils, 2001.

173


4. Ceļa hronotops G.Janovska romānā “Pēc pastardienas”//Literatūra un kultūra: process,

mijiedarbība, problēmas.-Daugavpils, 2001.

5. Dzimtenes toposs G.Janovska romānā “Uz neatgriešanos”// Valoda un literatūra kultūras

apritē.- Rīga, 2001.

6. Māja G.Janovska romānā “Uz neatgriešanos”// Пространство и время в литературе и

икусстве. Дом в европейской картине мира.- Даугавпилс.,2000.

7. Эмигрант в романе Г.Яновского “Над Трентой поднимается туман” и в рассказе

Г.Газданова “Черные лебеди”// Komparatyvistika šiandien: teorija ir praktika. Tarptautine

moksline konferencija-diskusija Scientific Conference-Discusion Vilniaus pedagoginis

universitetas Vilnius 2000.- 186.lpp.(tēzes)

8. Mežs G. Janovska romānā “Dziesma mežam”// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība,

problēmas.- Daugavpils, 2002.

9. Mākslinieciskā telpa un laiks G. Janovska romānā “Pēc pastardienas”// Aktuālas problēmas

literatūras zinātnē.- Liepāja, 2002.

10. Emigrants G. Janovska romānā “Pār Trentu kāpj migla”// Valoda un literatūra kultūras

apritē.- Rīga, 2002.

11. Эмигрант в прозе Г. Яновского// Единство и национальное своеобразие в мировом

литературном процессе.- Вып. 6.- Санкт-Петербург, 2002.- С. 63. – 65.

12. Telpa G. Janovska romānā “Novakare”// Aktuālas problēmas literatūras zinātnē.- Liepāja,

2004.- 237. – 245. lpp.

13. Parīzes toposs G. Gazdanova romānā “Nakts ceļi”// Literatūra un kultūra: process,

mijiedarbība, problēmas.- Daugavpils, 2004.- 186. – 192. lpp.

14. Opozīcija “dzīvība – nāve” G. Gazdanova romānā “Aleksandra Volfa rēgs”// Literatūra un

kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.- Daugavpils, 2004.- 193. – 198. lpp.

Inta Ostrovska

1. Ostrovska I. Izglītības sistēmas loma reģiona ekonomiskās depresijas pārvarēšanā //

Starptautiskās konferences “Centrālās un Austrumeiropas valstu Ekonomiskās integrācijas

problēmas Eiropas Savienībā” tēzes. – Rēzekne, 1999. 124.-126. lpp.

2. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta ietekme uz radošas personības atīstību Latgalē//

Starptautiskās konferences “Radoša personība” zinātniskais rakstu krājums.– R., 2000. – 246.

– 250. lpp.

3. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta loma jaunatnes adaptācijas procesā// Starptautiskās

konferences “Sadarbība un kompetence izglītībā “rakstu krājums.– Jelgava, 2000. – 234. –

239.lpp.

174


4. Ostrovska I. Skolēna socializācijas problēmas// DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski

metodiskās konferences “Akadēmiskās izglītības porblēmas universitātē” rakstu krājums. –

Daugavpils, DPU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp.

5. Ostrovska I. Latgales reģiona jauniešu attieksme pret izglītību// Starptautiskās zinātniski

praktiskās konferences “Personība. Laiks. Komunikācija” materiāli. – Rēzekne, 2001., 113 –

119. lpp.

6. Ostrovska I. Izglītības kā sociālā institūta transformācija Latvijas iedzīvotāju skatījumā//

Starptautiskās konferences “ Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi,

tendences, rezultāti” rakstu krājums. – Rīga, 2001., 297. –302. lpp.

7. Ostrovska I. Spriedzes faktori sociālajā konfliktā (Latgales iedzīvotāju skatījumā) //

Starptautiskās konferences “ Konflikta teorija un prakse multinacionālā sabiedrībā” materiāli.

– Rīga, 2001., 254. –261. lpp.

8. Ostrovska I. Latgales jauniešu adaptācijas procesa daži aspekti, pārejot no izglīttības uz

nodarbinātību// Starptautiskās konferences ”IT laikmets: jaunatne un sociālās izmaiņas”

materiāli. – Rīga, 2001., 155. – 162.lpp.

9. Ostrovska I. Latgales iedzīvotāju socializacijas specifika pārejas periodā (1994. – 1998.) //

Zinātnisko rakstu krājums “ Vispārīgā didaktika un audzināšana”. – Rīga, 2001., 64.– 68.lpp.

10. Ostrovska I. The Role of Education as a Social Institution in the Development of the Latgale

Region in the Transition Period. – Gr.: Humanities and Social Science Latvia. Regional

identity of Latgale. – Rīga, 3(36)2002, 81. – 89. lpp.

11. Ostrovska I. Latgales jauniešu adaptācijas procesa daži aspekti, pārejot no izglītības uz

nodarbinātību. – Gr.: Starptautiskās konferences rakstu krājums „Atmiņa kultūrvēsturiskā

kontekstā”. – Daugavpils, Saule, 2002., II daļa, 11. – 18. lpp.

12. Ostrovska I. Sociālās spriedzes faktori Latgales jauniešu vērtējumā. – Gr.: Decade of Reform:

Achievments, Challenges, Problems. - Rīga, LU PPI un AIEE, 2002., 412. – 421. lpp.

13. Ostrovska I. Izglītības nozīme reģiona konkurentspējas aspektā. – Gr.: Reģionu

konkurētspēja. – Daugavpils, DU SZF, Saule, 2002., II daļa, 34. – 42. lpp.

14. Ostrovska I. The Regional aspect of the significance of education. – Gr.: Teacher education

in XXI century: changing and perspectives. (international Scientific Conf.) – Shaulai,

Lithuania, 2002. – p. 311-316

15. Ostrovska I. The role of education in rising of regions competitiveness (on Latvia’s example).

– Gr.: Przedsiebiorczosc i innowacyjnosc jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego

(International scientific conf). – Wloclawek, Poland, 2002. – p. 469 – 474

16. Ostrovska I., Boroņenko V. Jaunatne ceļā no izglītības uz darba tirgu.(monogrāfija) – SZF

SPI, Saule, 2004.- 119. lpp.

Островска И. Некоторые проблемы перехода молодёжи от образования на рынок труда (на

примере Латвии). – Gr.: Czlowiek a rynek. – Lublin, Poland, 2004. – p. 202. – 210.

175


Jānis Radionovs

1. Pirmpirkuma tiesības. (brošūra) – Daugavpils, Saule, 1999.

2. Nekustāmā īpašuma tirgus: analīze un novērtējums//DPU 8. Ikgadējā konferences rakstu

krājums. – Daugavpils, Saule, 2000.

3. Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatas nodaļās (brošūra). – Daugavpils, Saule,

2001.

4. Prasījuma nodrošinājums lietu tiesībās – ķīla// zinātn, konf. „Reģionu finansu ekonomiskais

potenciāls”. – DU, 2002.

5. Hipotēkārās kreditēšanas attīstība Latvijā//ikg. 45.konf.. – Daugavpils, Saule, 2003.

6. Darba un bezdarba subjektīvā nozīme mūsdienu sabiedrībā // starpt. konf. „Drošība un tautas

attīstība” rakstu krājums. – (iesniegts publ.)

7. 2004.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences piedāvāta un aizstāvēta tēma “

Problēmsituācijas “Latvijā dzīvojošo Lietuvas Republikas pilsoņu jaundzimušo bērnu tiesību

neievērošana” analīze.

8. 2005.gadā Daugavpils Universitātes Zinātniskās konferences, piedāvāta un aizstāvēta tēma

“Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci”.

176


9. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma “Komercķīlas tiesības būtība un

nozīme”.

10. 2005.gadā TSI zinātniskās konferences piedāvāta tēma “Mūsdienīga būvniecības nozares

situācija”.

Juris Saulītis

1. Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63. – 187. lpp., atb. un zin. redaktors

(līdzautors - M. Šenfelde). Papildināts izdevums 2003. un 2004. g.

Zinātniskie raksti

1. Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un problēmas mūsdienās. RTU Zinātniskie

raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU,

2000, 1. sēj., 16.-24. lpp.

2. Didenko K., Saulītis J. Conditions and problems in the economic development of Latvia

on the 21 st century. Humanities and social sciences of Latvia, 1 (26), University of Latvia,

2000, p. 35- 48

3. Krasavcevs I., Saulītis J. Latvijas kokrūpniecības attīstība un problēmas. RTU

Zinātniskie raksti–3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un

prakse. – R.: RTU, 2001, 4. sēj., 79.-89. lpp.

177


4. Nipers A., Saulītis J. Elektroniskā biznesa attīstības tendences. RTU Zinātniskie raksti –

3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU,

2002, 3 sēj., 90.-98. lpp.

5. Ekharde L., Saulītis J. Latvijas tautsaimniecības attīstība un risinājumi mūsdienās.

“Uzņēmējdarbība un tiesiskā vide starptautiskās konferences rakstu krājums”. R.: 2002,

78. – 83. lpp.

6. Saulītis J. Latvijas lauksaimniecības attīstība un perspektīvas. Reģionu konkurētspēja. I

daļa. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 2002.

112.– 117. lpp.

7. Krasavcevs I., Saulītis J. Latvijas kokrūpniecības attīstības aspekti ES valstu vidū.

Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos. 5.

starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. – R.: 2003. – 197. – 202. lpp.

8. Leikuma R., Saulītis J. Latvijas farmācijas nozares attīstību ietekmējušie faktori,

problēmas un izaugsmes iespējas 21. gadsimta sākumā. RTU Zinātniskie raksti – 3. sērija

Ekonomika un uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. – R.: RTU, 2003, 7

sēj., 95.–103. lpp.

9. Levkāns E., Saulītis J. Onkoloģisko slimnīcu darba efektivitātes paaugstināšanas iespējas.

„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” Starptautiskās zinātniskās

konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. – 68 – 74 lpp.

10. Saulītis J. Cilvēka un valsts drošība un tās nosacījumi. Drošība un tautas attīstība.

Starptautiskās zinātniskās konferences raktu krājums. – D.: DU, 2004. – 163. – 166.lpp.

11. Briede L., Saulītis J. Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas Latvijā.

„Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. Starptautiskās zinātniskās

konferences zinātnisko rakstu krājums. – R.: RTU Izdevniecība, 2005, 46. – 52. lpp.

Juris Baltgailis

1. Монография «Ступени переходной экономики (Как мировая практика

трансформировалась в Латвийской Республике)»: Балтийский Русский Институт,

Рига, 1999 -141 стр.

2. Монография «Основы управления финансами в переходной экономике (на примере

стран Балтии)»: SIA "MAMUTS", Рига, 1999 - 168 стр.

3. Raksts "Finansu politikas izvēles sociālas problēmas valstīs ar pārejas ekonomiku".

Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana. Rakstu krājums. Daugavpils universitāte,

Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas katedra. DU Saule, 2002.-18.1pp.

4. Grāmata "Parejas ekonomikas pakāpes (kā pasaules prakse transformējās Latvijas

Republikā": Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Ekonomikas un sociālo zinātņu

katedra, DPU Saule, 1999.-88.1pp.

5. Grāmata "Finansu vadīšanas pamati parejas ekonomika (pēc Baltijas valsts piemēra)":

Baltijas krievu institūts, Rīga, 1999.-128.1pp.

6. Статья «Выгода клиента – главное для Рarex Banka»: Банки и Бизнес (Журнал

Ассоциации Банков Азербайджана), Баку, май 2002 года.

7. Тезисы лекций «Трастовые операции в банках»: материалы Tacis и

Азербайджанского Банковского Учебного Центра, Баку, июнь 2002 года – 9 стр.

8. Статья «Скептический взгляд на ЕС Маргарет Тэтчер»: ежедневная газета «Час»,

Рига, 16 сентября 2003 года.

178


Wojciech Kosiedowski

1. Kosiedowski W.: Between Europe and Russia. The Macroeconomics of the Countries of the

Central Borderland, [w:] Drosiba un Tautas Attistiba (Security and Nation Development),

Daugavpils 2004, s. 153-162.

2. Kosiedowski W. (red.): Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki

rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Wyd.

UMK, Toruń 2004, ss. 499, ( redakcja naukowa i współautorstwo).

3. Kosiedowski W.: Konkurentosposobnost’ regionow w usłowijach sistemnoj transformacyi.

Po materiałam issliedowanij w Polsze, Litwie, Łatwii i Biełarusii, „Biełarusskij

ekonomiczieskij żurnał”, Mińsk 2004, nr 1, s. 99-107.

4. Kosiedowski W. (red.): Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, Uniw.

M. Kopernika, Włocł. Tow. Nauk., Włocławek 2004, ss. 812,

( redakcja naukowa i współautorstwo).

5. Kosiedowski W.: Factors Influencing Competitiveness and Development of Regions in the

Period of the System Transition, w: Ekonominiai ir demografiniai pokyčiai bei švietimo

problemos Rytų ir Vidurio Europoje, Vilnius, Apyausris 2004, s. 139 – 154.

6. Kosiedowski W.: Regionų plėtra ir konkurencingumas sistemos transformacijos laikotarpiu,

remiantis ankitiniais tyrimais (Baltarusijos, Lietvijos, Latvijos ir Lenkijos regionų

pavyzdžiu), “Tiltai”, 2004, nr 3, s. 57-65 (w jęz. litewskim).

7. Kosiedowski W.: W kwestii przedmiotu polityki gospodarczej i polityki regionalnej, [w:]

Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. M.

Klamut, E. Pancer-Cybulska, t. 1, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2004, s. 13-21.

8. Kosiedowski W.: Między Europą Zachodnią a Rosją. Makroekonomia państw środkowego

pogranicza, [w:] Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej. Wybrane

179


zagadnienia stosunków Polski i państw nadbałtyckich z Rosją i Białorusią, red. E.

Teichmann, Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 147-160.

9. Kosiedowski W.: Strategic condition of the economic growth of the Central and Eastern

Europe countries – new European Union members, ,,Sociālo zinātņu vēstnesis’’, Daugavpils

University, 2004, no 1, p.85- 98, (in English).

10. Kosiedowski W.: Reģionu konkurētspēja sistēmiskās transformācijas periodāempirisko

pētījumu kontekstā, ,,Reģionālais ziņojums’’, Daugavpils University, 2004, no 1, p. 5-18 (in

Latvian).

11. Kosiedowski W.: Niekotoryje spory wokrug obiedinienija Polsi s Jevropejskom Sojuzom,

[w:] Problemy prognozirovanija i gosudarstviennogo regulirovanija socyalnoekonomiceskogo

razvitja, Instytut Badań Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki

Republiki Białoruś, Mińsk 2004, p. 74-84(in Russian).

12. Kosiedowski W., Piotrowska- Trybull M.: Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami

okołobiznesowymi w regionie (na przykładzie woj. kujawsko- pomorskiego), [w:] Kaleta A.,

Moszkowicz K., Woźniak L.(red.) Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich

przedsiębiorstw- wyzwania współczesności, Wyd. AE im O. Langego, Wrocław 2004, s.

199-207.

13. Kosiedowski W.: Uwarunkowania wzrostu gospodarczego państw Europy

Śtrodkowowschodniej- nowych członków Unii Europejskiej,[w:] Haffer M., Karaszewski

W.(red.), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 163-177.

14. Kosiedowski W.: Nie v jevrodiengach sčastije, wywiad Z. Kaca, ,,Kommiersant Baltic

Daily’’, nr 106, 15.06.2004, Riga (Łotwa).

15. Kosiedowski W.: Problemy rozwoju regionalnego Litwy i Łotwy na tle zmian w sytuacji

makroekonomicznej w okresie transformacji, [w:] Bieńkowski W., Grabowiecki J.,

Wnorowski H.(red.), Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód a rozwój współpracy

transgranicznej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 48-56.

180


Lilija Gorbaceviča

1. Субъект и ситуация// Пути трансформации. - Даугавпилс, 1995. стр. 11 – 16.

2. Losevs par mitoloģisko apziņu// Zin. konf. “A.Losevam – 100” tēzes. – Daugavpils, DPU,

Saule, 1995. 7 – 10 lpp.

3. Subjekts un situācija. Morfoloģija. - DPU, 1996.15 –19 lpp.

4. Filosofija mūsdienās// Zinātniskie raksti. – Daugavpils, DPU, Saule, 1997.

5. Н. Лосский о природе зла. - Rakstu krājums A 6 II daļa .- Daugavpils DPU, Saule, 1998.

197-200. lpp.

6. Круг философских интересов в конце ХХ века.// Starptautiskās konferences zinātniskie

raksti.– Daugavpils, DPU, Saule, 1998. - 99 - 103 lpp.

7. XX gs. pamatvērtība// Starptautiskās konferences zinātniskās tēzes.” Centāleiropas un

austrumeiropas valstis šodien: ekonomika, politika, kultūra”. – Daugavpils, DPU, EN,1999.

8. Ekonomiskās izglītības problēmas// Zinātniskās konferences zinātnsikie raksti. – R., Banku

Augstskola, 1999.

9. Objekta metamorfozes // DPU 8. Ikgad. Zinātniskās konferences rakstu krājums. –

Daugavpils, DPU, 2000., 43 – 48 lpp.

10. Kāpēc mēs neatsākāmies no filosofijas// DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski

metodiskās conferences “Akadēmiskās izglītības problēmas univerisitātē” zinātniskie raksti.

Daugavpils, DPU, EN, Saule, 2001., 8 – 10 lpp.

11. XX gs. vērtības// HF IX Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DPU, HF, 2001.

12. XX gs. vērtības//Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana. Rakstu krājums. -

Daugavpils, DU, Saule, 2002.

13. Naudas filosofija. – Gr.: Ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmas Latvijā. – Rīga,

RSAABA, 2002., 139. –146.lpp.

14. Cilvēks ir izvēle// Starpt. konf. „Eksistence un komunikācija” tēzes. – R., LU Filosofijas un

socioloģijas institūts, Dānijas Kultūras institūts, 2003.

15. Mūsdienu cilvēks. Mūsdienu vērtības//HF XIII zinātniskie lasījumi. – Daugavpils, DU HF,

2003.

16. Организационная культура и проблемы эффективности//межд. Конф. «Человек и

рынок». – Люблин, Польша, 2004.

181


17. Globalizācija un hierarhija mūsdienās// starpt. konf. „Globalizācija un kultūra”. –

Daugavpils, DU HF, 2004.

18. Drošība un tās izteiksme vajadzību hierarhijā// starpt konf. rakstu krājums „Drošība un tautas

attīstība”. (iesniegts public.)

19. Reģionālais ziņojums.Pētījumu materiāli Nr.1 (2004)

20. L.Gorbaceviča, V.Boroņenko, I.Ostrovska. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie

pētījumu virzieni 2004.gadā Nr.10. Rīga, 2005., 55.-56.lpp.

21. L.Gorbaceviča, V.Boroņenko. Darba laika efektīvas izmantošanas problēmas strādājošo

latgales iedzīvotāju skatījumā. Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 53. –

94.lpp.

22. Every day and “Other” Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-345.lpp.

23. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas.Globalizācija un kultūra.Globalizācija

un hierarhija mūsdienu sabiedrībā. Zinātnisko rakstu krājums, Daugavpils, Saule, 2005., 33.-

40.lpp.

Ļubova Nikolajeva

1. Жилищная проблема, её последствия и пути решения// Актуальные проблемы

социального развития и задачи социологии. – Р., 1989. стр. 95 – 96

2. Социально – экономические проблемы молодёжи// Социология и проблемы

демократизации. – Р., 1989. стр. 180 - 181

3. Социальное инфраструктура города// Социальные и экономические проблемы

переходного периода. – С-Петербург, 1994. стр. 82 – 86 среднего и высшего

образования. – С-Петербург, 1996. стр. 63 – 68

4. Образование и его влияние на ВНП в Латвии.// Социально – политические,

экономические и философские проблемы современного гражданского общества. –

Иваново, 1997. стр. 54 – 59

5. Mazā biznesa problēmas// Zinātniski metodiskie raksti. – DPU EN, Daugavpils, Saule, 1997.,

55 – 57 lpp.

6. Latvijas banku krīze: objektīvie cēloņi un makroekonomiskās sekas// Zinātniskie raksti

(starpt. konf. materiāli). – Daugavpils, DPU EN, Saule, 1998., 68 – 70 lpp.

7. Meņšikovs V. Nikolajevs A. Nikolajeva Ļ. Sabiedrības pašorganizācija un kultūras

mantojuma loma Latgales modernizācijā (zinātniskā atskaite). – Daugavpils, DPU EN,

1999.,128 lpp.

8. Vērtspapīru tirgus Latvijā// Zinātniskie raksti (starpt.konf. materiāli). – Daugavpils, DPU EN,

1999.

9. Daugavpils rūpniecība: pašreizējā situācija un perspektīvas// Rūpniecības attīstība pārejas

periodā. – R., RTU, 1999., 11 – 12 lpp.

10. Municipālo uzņēmumu attīstības problēmas// DPU Ikg. konf. tēzes. – Daugavpils, DPU,

Saule, 2001.

11. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Латвии// Экономическая ситуация в

России и в ближнем зарубежьем. – Пятигорск, 2001. стр. 71-76

182


Marina Kuzenko

1. Jaunie PVN piemērošanas noteikumi//Žurnālā “Grāmatvedība un ekonomika”, Nr.8, 2005,

4.-6.lpp.

2. Jaunie PVN piemērošanas noteikumi//Žurnālā “Grāmatvedība un ekonomika”, Nr.9, 2005,

4.-6.lpp.

3. PVN piemērošana pārstrādes pakalpojumiem//Žurnālā “Grāmatvedība un ekonomika”,

Nr.10, 2005, 4.lpp.

4. PVN darījumos ar kokmateriāliem//Žurnālā “Grāmatvedība un ekonomika”, Nr.10, 2005,

5.lpp.

183


Nellija Bogdanova

1. Bogdanova N. (2005). Informāciju tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas

analīzei un projektēšanai. Promocijas darbs. Daugavpils, 114 p. (21.06.2005. Daugavpils

Universitāte).

2. Bogdanova N. (2005). Informāciju tehnoloģiju izmantošana datorgrafikas kursa metodikas

analīzei un projektēšanai. Promocijas darba kopsavilkums. Daugavpils, 40 p.

3. Bogdanova N. (2005). The use of information technologies for the analysis and design of the

methodology for a study course of computer graphics. Proceedings of 4 th International

conference “Person. Colour. Nature. Music”. Daugavpils, 409 – 423.

4. Bogdanova N. (2004). Designing of Academic Courses on Base the Technology of Designing

of Information Systems. Proceedings of 7 th International Conference “Generative Art 2004”.

Milano, 45 – 50.

5. Bogdanova N., Ilishko D., Kokina I. (2004). Rationale for extending altruistic bonds towards

the different other in a violent world. Proceedings of 7th ATEE Spring University Tartu,

Tartu, 45-51.

6. Bogdanova N. (2003). Context-modular Approach as the Hypertexts Construction

Technology. Proceedings 3 rd International Conference “Person. Color. Nature. Music”, part

2. Daugavpils. 210 – 216.

7. Bogdanova N. (2003) Didactics Basics of Context-Modular Approach. Proceedings of

VIEWDET 2002 Viena International Working Conference – eLearning and eCulture. Wien:

Osterriesche Computer Gesellschaft, 21 – 26.

8. Bogdanova N. (2001) Context-modular Approach to Designing and Developing Multimedia

Educational Programs. Proceedings of the 2 nd International Tempus DETECH Workshop»

Using Technology in Open Distance Learning”, Maribor, 139 – 145.

9. Bogdanova N. (2001) Принципы разработки пользовательских интерфейсов.

3.straptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne, 245. – 247.

10. Bogdanova N. Ignatjeva S. (2001) ADO tehnoloģija. Izmantošana programmās Visual Basic

un Delphi. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu

krājums. Daugavpils: Saule, 163.-164.

11. Bogdanova N. (2000) Multimediju izglītojošo programmu projektēšana. Starptautiskās

zinātniskās konferences materiāli Rēzekne, 116.- 120.

12. Bogdanova N. (2000) MS Excel laboratorijas praktisko darbu programma. Starptautiskās

zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne. 112.- 116.

184


13. Bogdanova N. (2000) Datu bāzes JET drošības organizācijas principi. Daugavpils

Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils:

Saule, 130.-131.

14. Bogdanova N., Ignatjeva S. (2000) Programmējamo interfeisu problēmas. 2.starptautiskās

zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils, 278.-283.

15. Bogdanova N. (1999) Lietotāju lietišķo programmu izstrāde ar Visual Basic for Applications

līdzekļiem. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 7.ikgadējās zinātniskās konferences

rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 150.

16. Bogdanova N. (1997) Hiperteksta jēdziens, hiperteksta sistēmu arhitektūras modeļi.

Pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās konferences materiāli. Daugavpils: Saule, 35.

Nikolajs Baranovskis

1. Vērtspapīri - finanšu resursu avots uzņēmumu attīstības nodrošināšanai. //Rūpniecības

attīstība pārejas periodā: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātniskie

raksti. Rīga, 1999. gada 10. decembrī.- Rīga: RTU, 2000., 51.-59.1pp.

2. Darbaspēka nodrošinājuma problēmas Latvijas rūpniecībā. //Rūpniecības attīstība pārejas

periodā: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 1999.

gada 10. decembrī.- Rīga: RTU, 2000., 163.-168.lpp.

3. Latvijas banku sistēmas problēmas un attīstības tendences. // Ekonomika un

uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sērija 1. sējums: RTU zinātniskie

raksti. - Rīga: RTU, 2000., 32.-43.lpp.

4. Nodarbinātības un dzīves līmeņa problēmas Latvijā. // Ekonomika un

uzņēmējdarbība.Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sērija 1.sējums: RTU zinātniskie

raksti. - Rīga: RTU, 2000.,25.-32. lpp.

5. Baltijas valstu savstarpējās ārējās tirdzniecības analīze. // Ekonomika un uzņēmējdarbība.

Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sērija 7. sējums: RTU zinātniskie raksti. - Rīga:

RTU, 2003., 7.- 18. lpp.

6. Noguldījumu garantiju sistēma Latvijā: problēmas un attīstības perspektīvas.

// Ekonomika un uzņēmējdarbība.Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3. sērija 7.sējums:

RTU zinātniskie raksti. - Rīga: RTU, 2003., 18.-30. lpp.

7. Kvalitātes nodrošināšana un vadība. RTU zinātniskie raksti "Ekonomika un

uzņēmējdarbība", sērija 3, sējums 8, Rīga, 2004.

8. Varbūtību izmantošana investīciju lēmumu pieņemšanai riska apstākļos. // Tautsaimniecības

un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie

raksti. Rīga, 2003. gada 9.-11.oktobrī. Rīga, 2004.

9. Noguldījumu garantiju sistēmas attīstības problēmas Latvijā.// Ekonomika un

uzņēmējdarbība. Tautsaimniecība: teorija un prakse. RTU zinātniskie raksti. Sērija 3.,

sējums R.,2004.

10. LR fizisko personu noguldījumu garantiju likums: trūkumi un pilnveidošanas ceļi.. RTU

zinātniskie raksti "Ekonomika un uzņēmējdarbība", sērija 3, sējums 1, Rīga, 2000.

11. Riska pakāpes samazināšanas paņēmienu izmantošanas ekonomiskās efektivitātes

novērtēšana.// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās

zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. R., 2005. gads.

185


12. Apdrošināšanas izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.// Tautsaimniecības un

uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences. Zinātniskie

raksti. R., 2005. gads.

13. Vides kvalitāte un ekodizains.// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas.

Starptautiskās zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. R., 2005. gads.

Mācību līdzekļi

1. Uzņēmējdarbības resursu organizēšana. RTU, R., 2002.

2. Uzņēmējdarbības organizēšanas teorija. RTU, R.,2005.

186


Olga Peipiņa

1. Laulību un laulību šķiršanās tendences 90. gadu sākumā. ( Pēc Latgales materiāliem)// Starpt.

konf. zin. tēzes “ Transformācijas ceļi “.– DPU, 1995.g. – 47. – 50.lpp.

2. Peipiņa O. Latgales reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu demogrāfiskais raksturojums (90.

gados). – Daugavpils, 1997.g. – 3 –25.lpp.

3. Peipiņa O. Problems of national cosolidation in Latgalia region of Latvia// Philosophy.

Sociology. – 1997.g. N2, p. 54 – 58

4. Межэкономическая интеграция и функционирование языков в Восточной Латвии//

Socialines grupes: vaiška ir y patumai. - Lietuvos filosofijos ir socialogijos institutas,

Vilnius, 1998.

5. Peipiņa O. Migrācijas procesi Latgalē deviņdesmitajos gados// Acta Latgalika. 10. sēj.-

Daugavpils, LPI, 1999.g. – 137. – 154. lpp.

6. Пейпиня О. Экологический риск и безопасность Игналинской АЭС в оценках жителей

Даугавпилсского региона.// Ignalinas AES: Žmogaus gyvenimo ir veiklos salygos.-

Visaginas, 1998., c. 116.-126.

7. Laulību un laulību šķiršanās tendences 90. gadu sākumā. ( Pēc Latgales materiāliem)// Starpt.

konf. zin. tēzes “ Transformācijas ceļi “.– DPU, 1995.g. – 47. – 50.lpp.

8. Peipiņa O. Meņšikovs V. Atomenerģētika un cilvēka dzīves apstākļi (socioloģiskais aspekts).

Daugavpils, 1999.

9. National and civil identity in the process of modern society integration// Pomoka. Sistema.

Analize.- 2000., Visaginas 143. – 159. lpp.

10. Nacionālās idenfikācijas un sociālās atsvešinātības problēmas sociālo pārmaiņu apstākļos//

Tolerance un citas psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas. – Daugavpils, Saule, 2001.

11. Studējošās jaunatnes vērtīborientācijas// DPU HF XI Zinātniskie lasījumi. – Daugavpils,

DPU HF, Saule, 2001.

12. Changes in the population and the standart of living by families in Latgale, depending on the

number of children in a family. – book: Humanities and Social Sciences Latvia.Regional

identity of Latgale. – R., 3(36)2002. -89. – 104. lpp.

13. The peculiarities of linguistic situation and ethnic integration in East Latvia..- Gr.: Rytu

Lietuva: Visuomenes ir socialiniu grupiu raiška bei saveika.- Viļņa, 2002., 4. – 56. lpp.

14. Социальная и этническая идентификация в системе ценностных ориентаций учящейся

молодёжи// Lietuvos sociologija. Amžiu sandūroje.- Viļņa, 2002., 122. – 131. lpp.

15. Conditions of Ethnic Integration in Multiethnic Society//The Development of Democracy in

Baltic States.- Lietuva, Biržai, 2002., 55. – 56. lpp.

16. Sociālā un etniskā identitāte studentu skatījumā// LPA 6. starptautiskā zinātniskā konference

„ Sabiedrība un kultūra”. – Liepāja, LPA, 2003.

17. Sociālās identitātes fenomens un migrācija//zin. rakstu krāj.”Literatūra un kultūra: process,

mijiedarbība, problēmas”. – Daugavpils, DU HF, Saule, 2004. – 88-93 lpp.

187


Jeļena Semeņeca

1. 2004. – “The Role of Extended Metaphors in the British Poetry of the 20 th Century”,

Daugavpils Universitātes 46.Jauno zinātnieku konferences materiāli

188


Svetlana Ignatjeva

1. Ignatjeva S., Bogdanova N Problems of programming interfaces. 2.starptautiskās

zinatniskās konferences tēzes.DPU, Saule,2000 g.18. – 20. maijā - p.61.

2. Ignatjeva S., Bogdanova N Programmējamo interfeisu problēmas. 2.starptautiskās

zinatniskās konferences zinatnisko rakstu krajums. Daugavpils, 2000 – 278.-283.lpp.

3. Ignatjeva S., Bogdanova N Dat bāze JET drošības organizācijas principi. Daigavpils

Pedagoģiskās universitātes 8.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. DPU,

Saule, 2000.g. 130.-131.lpp.

4. Ignatjeva S., Bogdanova N ADO tehnoloģija. Izmantošana prgrammās Visual Basic un

Delphi. Daigavpils Pedagoģiskās universitātes 9.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu

krājums. DPU, Saule, 2001.g. 163.-164.lpp.

5. Ignatjeva S., Romanovskis T. Interactive Screen Tools for Measurements on Images of

Physical Phenomena MPTL 8 Multimedia in Physics Teaching and learning Workshop

on of the European Physical Society September 14 -16, 2003, Prague, Czech Republic

Abstracts of oral contributions

6. Ignatjeva S., Liberts G.Interactive screen tools of advanced physical experiment. MPTL9

Multimedia in Physics Teaching and learning ,Workshop of the European Physical

Society September 13 -15, 2004, Graz, Austria, Abstracts .

7. Ignatjeva S. Java Programming for Artists. GENERATIVE ART 2004 7 th International

Conference and Exhibition , December 13 -16, 2004, Milan, Italia, Proceedings-Volume

2, page 25-30 .

8. Ignatjeva S. Data mining in business. 2 nd International Conference „ Information Society

and Modern Business” July 1-2, 2005 Ventspils University College

9. Ignatjeva S. Java programming on physics examples. MPTL10 Multimedia in Physics

Teaching and learning, Workshop of the European Physical Society, October 5 -7, 2005,

Berlin, Germany, Abstracts.

Teodors Bikovskis

189


1. Latvijas vieglo automašīnu tirgus - 1995.gada paradokss//Akadēmiskās izglītības

problēmas.1997. gada zinātniskās konferences materiāli. - DPU, Saule, 2000.

2. „Daži automobiļu tirgus attīstības aspekti (1993-1995) un izmaiņas, kas ir saistītas ar

izmaiņas ekonomikā kopumā”. Zinatniskās konferences „DPU Akademiskās izglītības

problēmas universitātē” materiāli. Daugavpils, „Saule”,2001.

„Companies merging” - IMTA 4 working group, www.ceeman.org , 2004.

3. „Bringin in Big Guns – Service Comes First?” IMTA 4 working group,

www.ceeman.org, 2004.

4. „Baltijas ārēja tirdzniecība ar Krieviju”. Studentu un pasniedzēju zinātniskās konferences

rakstu krājums, RSEBAA, 2005.

5. „LR ārējas tirdzniecības apstākļu izmaiņas pēc iestāšanas ES”. Studentu un pasniedzēju

zinātniskās konferences rakstu krājums, RSEBAA, 2005.

Vera Boroņenko

190


1. Boroņenko V. Pašvaldību budžetu iespējas Latgales iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes

paaugstināšanā. - (DPU 8. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums – Daugavpils,

2000).

2. Бороненко В. Старообрядцы в экономике Латвии: вчера, сегодня, завтра. – DPU

zinātniskie raksti. Humanitārās fakultates XI zinātniskie lasījumi, 2001.g. 25.-26. janvāris –

DPU izdevniecība „Saule”, 2001 – 4.-10.lpp.

3. Boroņenko V. Beznaudas transakciju fenomens pārejas ekonomikā. – “Ēkonomisko un

sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti” (starptautiskās konferences

materiāli) – 2001. gada 30.-31. marts, Biznesa Augstskola Turība, Rīga, Latvija.

4. Boronenko V. Jaunatnes darba un ienākumu problēmas depresīvajos reģionos. – “IT

laikmets: jaunatne un sociālās izmaiņas” (starptautiskās konferences materiāli) – 2001. gada

3.-5. maijs, Rīga, Latvija – lpp. 81.-93.

5. Boroņenko V. Vietējo pašvaldību finansu patstāvība un reģiona konkurētspēja. - „Reģiona

konkurētspēja”. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 1.daļa.– DU

izdevniecība „Saule”, Daugavpils, 2002 – 98.-104.lpp.

6. Boroņenko V. Latgales iedzīvotāju paternālisms kā reģionālās valsts politikas trūkuma

rezultāts. - Rakstu krājums: Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā. Starptautiskās konferences

materiāli, Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 2002 – lpp. 22.-25.

7. Бороненко В. Конкуренция:вчера, сегодня, завтра. – КАПИТАЛ Регион, №3/2003 – с.

14.

8. Бороненко В., Рубановский А. Роль образования на рынке труда. – «Социальноэкономические

аспекты промышленной политики. Рынок труда и занятость» (Сборник

научных трудов) Том 3 – Национальная Академия Наук Украины, Институт

Экономики Промышленности, Донецк, 2003 – с. 207-216.

9. Boroņenko V. Teritoriālā ražošanas klasterizācija kā jaunās ekonomikas principu īstenošanas

līdzeklis. - 5.gadskartējās starptautiskās konferences „Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi:

jauni izaicinājumi un perspektīvas” rakstu krājums, Rīga, Banku augstskola, 2004 – 76.-

83.lpp.

10. Бороненко В. «Кластеры как новая форма организации производственнохозяйственных

систем в странах с переходной экономикой». – III Starptautiskās

zinatniski praktiskās konferences «Стратегия и тактика развития производственнохозяйственных

систем» materiāli, Homeļa, 2003 – 103.-104. lpp.

11. Boronenko V. “Clusters in the System of Science and Education”. - Starptautiskās

zinātniskās konferences „Ekonominiai ir demografiniai pokučiai bei švietimo problemos rytu

ir vidurio europoje” rakstu krājums, Viļņa, 2004 – 136.-140.lpp.

12. Boroņenko V., Ostrovska I. Jaunatne ceļā no izglītības uz darba tirgu. – Daugavpils,DU

izdevniecība „Saule”, 2004.

13. В.Бороненко. Факторный анализ страхов жителей Даугавпилса. – Drošība un tautas

attīstība. Starptautiskās zinātniskās konferences (2004.gada 1.-2. jūnijs) rakstu krājums. –

Daugavpils: Saule, 2004. – 86.-95.lpp.

14. V.Boroņenko, L.Gorbaceviča. Darba laika efektīvās izmantošanas problēmas strādājošo

Latgales iedzīvotāju skatījumā. – Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr.1 (2004). –

Daugavpils: Saule, 2004. – 53.-94.lpp.

15. Бороненко В. Поиск оптимальной социальной основы создания производственных

кластеров. // Сборник тезисов Всероссийской научной конференции «Российское

общество и вызовы глобализации». Том 2. – Москва: МГУ, 2004. – 274.-276.lpp.

16. Бороненко В. Кластеризация производства как инструмент интеграции субъектов

рынка. // Czlowiek a rynek. Tom 2. Pod red. S.Partyckiego. – Lublin: Towarzystwo

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004. – 100.-106.lpp.

17. Boronenko V. The Concept of „Cluster of Enterprises” and the Methodological Problems of

Its Researching. // „Research for Rural Development 2005”. – Jelgava: LLU, 2005.

191


18. Бороненко В. Реорганизация отраслевой структуры народного хозяйства путём

кластеризации экономики. // Материалы международной научно-практической

конференции «Проблемы модернизации экономик Беларуси и России». – Минск:

БГЭУ, 2005. - 86.-92.lpp.

Viesturs Stūrainis

1. Latvijas apdrošināšanas tigus aktualitātes//6. Ikg. zin. konf. rakstu krāj. – Daugavpils, DPU,

Saule, 1998.

2. Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības tendences//EN starpt. konf. “ Centrālās un

Austrumeiropas valstis šodien: ekonomika, politka, kultūra” materiāli – DPU, EN, 1999.

3. Latvijas apdrošināšanas tirgus aktualitātes 2000.gadā.//9.Ikg. zin. konf. rakstu krāj.-

Daugavpils, DPU, Saule, 2001.

192


4. Latvijas apdrošināšanas tirgus//DPU EN pasniedzēju un studentu zinātniski metodiskās

konferences “Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē” materiāli. – Daugavpils, DPU,

Saule, 2001.

5. Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības problēmas un tendences// Zinātniskās konferences

„Sabiedrība un kultūra” rakstu krājums. – Liepāja, 2002.

6. Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības problēmas un risinājumi // Zinātniskā konference

„Baltijas forums – 2005”, -R., 2005,

http://www.balticforum.org/index.php?catalogue&id=23&cid=715

7. Apdrošināšana kā drošības faktors// Starpt. zin. konferences „Drošība un tautas attīstība”

rakstu krājums. „Saule” 2004. 129.-133.lpp.

Vija Vagale

1. V. Vagale, Microsoft Word mācīšanas metodika, Referāts DPU zinātniskajā konferencē

“Zināšanu kvalitātes problēmas”, Daugavpils, 2001.

2. Vagalis, V. Vagale „Kad bērnam uzticēta datorpele” žurnāls „Mans Mazais”, 2001. g. Nr. 9,

40.- 41. lpp.

3. V. Vagale, Programmēšana Delphi vidē. Laboratorijas darbi elektroniskā formātā (html, pdf)

2002.

4. V. Vagale, Abstrakto skaitļošanas mašīnu loma studentu programmēšanas apmācībā”.

Starptautiska konference „Personal. Color. Nature. Music.” 18.05.2005. Daugavpils.

193


5. Programmēšana Delphi vidē. Laboratorijas darbi elektroniskā formātā (html, pdf) 2002.

6. HTML valodas apraksts (HTML formāts).

7. „Algoritmi un datu struktūras” mācību kurss (pdf formātā) un mājas lapas uzturēšana

Vitolds Gedroics

1. Daži elementāro funkciju teorijas jautājumi skolas un pedagoģisko institūtu matemātikas

kursos/gr. Проблемы преемственности в работе общеоброзовательской школы и

педагогических вузов в подготовке учителей. ч.I – Daugavpils, 1982. – 60. – 62. lpp.

2. Формы организации самостаятельной работы студентов при изучении курса

математического анализа/Сб. тезисов семинара «Проблемы содержания методики и

форм организации обучения математике». – Шауляй, 1995. – стр. 33. –34.

3. Matemātikas profilkursa loma skolēna personības veidošanā//75gadadienai veltītā zin. konf.

“Izglītības attīstība Latvijā: pagātne, tagadne, nākotne” tēzes. – Daugavpils, Saule, 1996. –

42. lpp.

4. Vairāku argumentu funkciju differenciālrēķini. Mācību līdzeklis. – Daugavpils, DPU, 1995. –

73. lpp.

194


5. Elementārā skaitļu teorija. Algebras profilkursa jautājumi. – Daugavpils, DPU, Saule, 2000. –

54. lpp.

6. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. – Daugavpils, DU, Saule, 2002.

Mācību literatūra

1. Elementārā skaitļu teorija.. – DPU, Saule, 2000., 54 lpp.

2. Kombinatorika. Algebras profilkursa jautājumi (datorsalikums) - 2001.

3. Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini. – DPU, Saule, 2002., 100 lpp./www.de.dau.lv

4. Vairāku argumentu funkciju difernciālrēķini. – 2002./www.de.dau.lv

5. viena argumenta funkciju integrālrēķini. – 2002./www.de.dau.lv

6. Ievads matemātiskajā analīzē. – 2003./www.de.dau.lv

7. Vairāku argumentu funkciju integrālrēķini. – 2004./www.de.dau.lv

8. Rindas 2005 /www.dau.lv

Vladimirs Meņšikovs

1. Monogrāfija “Latgale ceļā uz konkurētspējīgu tirgu”. - Daugavpils, DPU izdevniecība

“Saule”, 1997 – 120.lpp.

2. Monogrāfija: “Atomenerģētika un cilvēka dzīves apstākļi (socioloģiskais aspekts)”. (Kopā ar

O.Peipiņu) – Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 1999 – 116.lpp.

3. “Outlook for Privatisation and Social Stratification in Latvia”. – Fragmentary Visions on

Social hange- Poland, Latvia and Finland. Finland, Tampere, 1992

4. “Sociological Aspects of Economic Transformation of Postcommunistic Latvia.” - Torun,

1996

5. “The Research of The Optimal Model of Citie's Social Development.” - Riga, 1991

6. Finansu sistēma un finanšu rīcība (socioloģiskais aspekts)/IX ikgadējās konferences rakstu

krājums. – Daugavpils, DPU, Saule, 2000.

7. Latvijas sociālais kapitāls: socioloģiskā vērtējuma mēģinājums/ DPU HF XI zinātnisko

lasījumu materiali. (5.krāj.). – Daugavpils, DPU. Saule, 2001.

195


8. Dzīvesvietu postkomunistiskās metamorfozes (Latgales variansts)/ Akadēmiskās izglītības

problēmas universitātē. (rakstu krājums). – Daugavpils, DPU, Saule, 2000.

9. Līdzdarbības ienākšanas publiskajā politikā/ Pārskats par tautas attīstību 2000./2001. –

UNDP Latvijā, Rīga, 2001. (līdzautors)

10. Jaunatnes adaptācijas stratēģijas un rezultāti. – IT laikmets: jaunatne un sociālās zinātnes/

Starpt.konf. materiāli. – Rīga, LU Filosofijas un socioloģijas institūts, 2001.

11. Latvijas sociālais kapitāls: pašreizējais stāvoklis un jaunākās tendences/Starpt. konf. materiāli

(“ Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti”). – Rīga,

Biznesa Augstskola “Turība”, 2001.

12. The Advent of Participation in Public Policy/Latvia.Human development report 2000./2001.-

Riga, UNDP Latvia, 2001.

13. Reasons and The Results of Suppression of the Regional Reform in Latvia/ book: Current

Issues of Cultural and Spiritual Development. – Kaunas, Lithuanian University of

Agriculture, 2001.

14. М. М. Ковалевский о специфике социологического анализа хозяйственной жизни /B

книге: Максим Ковалевский и современная общественная мысль (к 150 – летию со дня

рождения М.М. Ковалевского). – Санкт - Петербург, Санкт – Петербургский

Государственный университет, 2001.

15. On Certain Development features in Latgale. – book: Humanities nd Social

Sciences.Regional identity of Latgale. – LZA, R., 3(36) 2002. – p.131. – 141

16. Ocena sistemow finansowych krajow postkomunistycznych w aspektie sojologicznym.- В

кн.: Problemy spolecznogo spodarcze w Europie spodkowo – wschodniej u progu nowego

tysiacilecia.- Torun, Polska, 2002. -1.sēj. p. 37. – 45

17. Неофеодализм против социального государства. - В кн.: Социально – экономические

проблемы в постсоциалистическом пространстве1.sēj. 98. – 105

18. Социальный капитал Латвии: состояние и новейшие тенденции. – В кн.: Strategia

rozwoju spolecznej gospoderki rynkowej w Polsce. Lublin, Wydawnictwo Universitety Marii

Curie, tom 1, 2002., s. 234. – 240.

19. Меньшиков В. Причины и торможения региональной реформы в Латвии//Социология.

Научно- теоретический журнал. - Минск, Белорусский Государственный Университет,

2002., № 4, стр. 62. – 65.

20. Reģionālā attīstība globalizācijas apstākļos. – Gr.: Reģiona konkurētspēja. 1. daļa,

Daugavpils, Saule, 2002., 17. – 25. lpp.

21. Meņšikovs V. Sabiedrības pašorganizācija un kultūras mantojuma loma Latgales

modernizācijā. – Gr.: Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā. Daugavpils, Saule, 2002., 26. – 34.

lpp.

22. Finansu socioloģija: daži teorētiskie un praktiskie aspekti. – Gr.:Finansu socioloģija:

problēmas un to risināšana.Daugavpils, Saule, 2002., 5. – 33 lpp.

23. Meņšikovs V. Alternatives of neofeodalisms. – book: Spiritual values in knowledge. –

Kaunas, Lithuanian University of agriculture, Academia, 2003.- p.99 -104.

24. About specificity of political culture in states of post communisms. – book: Globalization

and Integration challenges to the rural areas of east un central Europe. –Kaunas, Lithuanian

University of agriculture, Academia, 2003.- p.182. -183.

25. Neofeodālisma alternatīvas.- Gr.: Dienas kārtība Latvijai – 2004. – R., Baltijas Forums, 2003.

– 195.- 203. lpp.

26. The Anatomy of Human Security in Latvia.- Gr.: Human Security. Latvia Human

Development Report 2002./2003.- R.,UNDP Latvia, 2003. – p. 27-55

27. Cilvēka drošības mērīšana Latvijā. – Gr.: Cilvēka drošība. Pārskats par tautas attīstību Latvijā

2002.-2003.g.- R., ANO pārstavniecība Latvijā, 2003.

28. Социально-экономические проблемы города в условиях переходной экономики. –

Кн.Стратегия и тактика развития производственно - хозяйственных систем. Материалы

III международной конференции. – Гомель, 2003. – стр. 51-52

196


29. Latvian Town in Sociological Estimation. – gr.:Ekonominial ir Denografinial pokučiai bei

švietimo problemos rytu ir Vidurio Europoje. Tarptautines mokslines konferencijos darbai. –

Vilnius, Apyauszis, 2004. – 155.-161. lpp.

30. Human Security and Development a Town in the Conditions of System Transformations. –

gr.: Czlowiek a Rynek. – Towarzystwo Naukowe,Kataliekiego Uniwrsytetu Lublenskiego. –

Lublin, 2004. – p. 62. - 69.

31. The Role of Municipal Self –governments in the Development of Busines Environment and

International Economic Cooperation. – Gr.: Miedzynarodowe uwarcenkowania

konkurencyjnosci regionu. – Torun, 2004. – p. 487.- 495.

32. Finanšu darbinieku attieksme pret valsts ekonomisko stratēģiju. – gr.: Ilgtspējīgas attīstības

priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas. – R., Banku Augstskola, 2004. -202.-

214.lpp.

33. Cilvēdrošība Latvijā: socioloģiskais aspekts// Sociālo Zinātņu Vēstnesis.– Daugavpils, DU

SZF SPI, 2004. Nr.1- 30.-60.lpp.

34. The Condoitions od Regions’ Competitiveness Improvement in the Process of System

Transition in Latvija// Competitiveness of Region in the Period of Transition to the Market

Economy. International Comparative Analysis: Belarus, Lithuania, Latvia and Poland. –

Torun, Poland,University of Mikolaj Kopernik, 2004. – p. 339. – 373.

35. The problems of Regional Development and Regional Policy of Latvia//Competitiveness of

Region in the Period of Transition to the Market Economy. International Comparative

Analysis: Belarus, Lithuania, Latvia and Poland. – Torun, Poland, University of Mikolaj

Kopernik, 2004. – p. 193. – 207

36. Самоуправление Латвии в условиях обострения конкурентных отношений. – В кн.:

Доклады II Всеросийского социологического конгресса «Российское общество и

социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы. – М., Альфа – М, Т.2,

2004. – стр. 98. – 105.

Boriss Volkovičs

1. Даугавпилсское отделение Бунда (1920 – 1940).Агуддат Исраэль –еврейская

религиозная партия в Латвии (1920 –1934). Еврейские учительские, родительские и

студенческие организации в Даугавпилсе// Евреи в Даугавпилсе (книга 2). –

Даугавпилс, 1999. – стр.34 –114

2. Евреи Даугавпилса на фронтах Второй мировой войны. – Даугавпилс, 2000 (līdzautors)

3. Раввины в Даугавпилсе (1920 – 1940)//Евреи в меняющемся мире ( материалы 3-ей

международной конференции). – Р., 2000., стр. 124 – 134.

4. Еврейские учительские организации в Латвии (1920 – 1940.)//DPU EN pasniedzēju un

studentu zinātniski metodiskās konferences 1996.gada rakstu krājums “Akadēmiskās

izglītības problēmas universitātē”. – Daugavpils, Saule, 2001., 18. – 21.lpp.

5. Евреи в Латгале// Latgale. – 2001. Nr. 1 (marts/aprīlis.) –26 lpp.

6. Евреи и изобразительное искусство и кино в Латвии// Ikg. zinātniskās konferences rakstu

krājums. – Daugavpils, DPU, saule, 2001. – 117. – 121. lpp.

7. Именной указатель к книге И. Штеймана «Время и люди». – Резекне, 2001.- стр. 195. –

202

8. Руководство редколлегией книги « Евреи в Даугавпилсе: книга третья. – Даугавпилс,

2001.

9. Канторское пение в Латвии (20 – 30.г. XX века)// HF XI zinātniskie lasījumi. –

Daugavpils, DPU HF, Saule, 2001., lpp. 186. – 191.

10. Из истории еврейской культуры в Латвии и в Даугавпилсе (20 –30.г.)// Евреи в

Даугавпилсе: исторические очерки. Книга третья: часть 1. – Даугавпилс, 2001. – стр. 33

– 142

197


11. Канторское пение в Латвии (20 – 30-е годы ХХ века)//Humanitārās Fakultātes X1

zinātniskie lasījumi. Vēstures sekcija. 2001.gada 25. – 26. janvāri. – Daugavpils, 2001. –

С.186 – 191.

12. Из истории еврейской культуры в Латвии и Даугавпилсе (20 – 30-е годы)//Евреи в

Даугавпилсе: Исторические очерки. Книга третья: часть 1. – Даугавпилс, 2001. – С. 33

– 142.

13. Из истории еврейского театра в Латвии (1920 – 1940)//Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā:

Starptautiskās konferences materiāli. 1. daļa. – Daugavpils, 2002. – 101. – 109. lpp.

14. Из истории еврейской культуры в Латвии (1918 – 1940). – 1 часть. - Даугавпилс, 2002.

15. Из истории еврейской культуры в Латвии (1918 – 1940). – 2 часть. - Даугавпилс, 2002.

16. Проблемы образования в Латвийской республике (1918 – 1940)//Евреи в меняющемся

мире.IY. Материалы 4-ой Международной конференции. – Р., 2002. – С.122 – 136.

17. Еврейская община Латвии в 20 – 30-е гг. ХХ века (основные проблемы) //История

евреев в Центральной и Восточной Европе: Тезисы. – М., 2003. – С.2 – 3.

18. Еврейская печать в Латвии (1918 – 1940)//Daugavpils Universitātes Humanitārās

Fakultātes XII. Zinātniskie lasījumi: Vēsture. YI (II). – Daugavpils, 2003. – 84. – 91.lpp.

19. Холокост в Латгалии. – Даугавпилс, 2003 (в соавторстве).

20. Еврейская община Латвии в 20 – 30-е годы ХХ в. (Основные проблемы)//Материалы

Десятой ежегодной Международной и Междисциплинарной конференции по иудаике.

Часть 1. – М., 2003. – С. 203 – 219.

21. Сионистское движение в Латвии (1918 – 1940) (тезисы доклада на Одиннадцатой

ежегодной Международной и Междисциплинарной конференции по иудаике 3 – 5

февраля 2004 г.//Тезисы докладов секции «Сионизм и Государство Израиль». – М.,

2004. – С. 4 – 5.

22. Именной указатель к книге И.Штеймана «Pasaules ebreju vēstures pētnieki» (Rēzekne,

2004). – 248. – 259.

198


Aleksejs Vorobjovs

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti LZP apstiprinātajā vispāratzīto

recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā:

1. Vorobjovs A. The principle of dialectical conglomeration in the peredization of the

personality development. Law University of Lithuania. Socialinis darbas Nr. 3 (1) 2004.

100.-105.lpp.

2. Vorobjovs A., Ruža A. Latgales jauniešu Eiropas psiholoģiskās kartes īpatnības.

Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība”. Daugavpils, 2004, 8. lpp.

3. Vorobjovs A., Ruža A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis: pētījuma

teorētiskās un eksperimentālās pieejas. ATEE Spring University, Rīga, 2003.

4. Vorobjovs A. The content of the time perception of the youth and adults// Proceedings from

the 3rd Internacional conference “Person. Color. Nature. Music.”, Daugavpils, 2003. 58.– 63.

lpp.

5. Vorobjovs A. Selective Aktivity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles

and Contents. // Decade of Reform: Achievements. Challenges Problems, P.IV. ATEE Spring

University, Rīga, 2002, 4.-15. lpp.

6. Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s Personality.// Nove mopnosti a

pedagogisky vyzkum. Ostrava University, 2001, 165.-169. lpp.

7. Vorobjovs A. Activity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles and

Contents. // Rakstu krājums. Sabiedrība un kultūra, Liepāja, 2002, 301-321 lpp.

8. Vorobjovs A. Personības socializācija un audzināšana: “konflikts” vai “vienprātība”. Rakstu

krājums “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”, Rīga, 2001, 82.-89. lpp.

9. Educational Potential of the Teacher’s Personality: determinants and contents.// Realising

Educational Problems. ATEE Spring University. Klaipeda, 2001, 365-373. lpp.

10. Vorobjovs A. Systemic – Processual Approach to Modeling the Content of Personality.

ATEE Spring University Today’s reforms for tomorrows school’s. Klaipēda, 2000, 248.-256.

lpp.

11. Vorobjovs A. Methodological Problems in the Systemic-Processual Paradigm of Personality.

II International Conference “Person. Color. Nature. Music.” Daugavpils, 2000, 54.-58. lpp.

Pārējās publikācijas:

1. Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s personality. Šiauliai University,

Lithuania, 2002, 263.-266. lpp.

199


2. Воробьёв А.В. Воспитательный потенциал личности учителя (системнопроцессуальный

подход) // Теоретические и прикладные проблемы психологии

педагогического межличностного взаимодействия. БГПУ. Минск, 2002, стр. 78.-80.

3. Vorobjovs A. Principle of Dialectic conglomeration in the Problem of Measurements of

Child’s Content of Personality//The International conference “Primary School Entered 2000”.

– Klaipēda, 2000, 203.-211. lpp.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana vai izdotie darbi:

1. A. Vorobjovs. Skolotāja personības audzinošais potenciāls. Daugavpils, 1993., 200 lpp.

2. A. Vorobjovs. Personoloģija: personības aktivitātes un satura problēmas. Daugavpils, 1997.,

206 lpp.

3. A. Vorobjovs. Psiholoģijas pamati. R., Mācību apgāds, 1996., 323 lpp.

4. A. Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 1995., 152 lpp.

5. A. Vorobjovs. Psiholoģija (palīgmateriāli skolotājam sešās burtnīcās). R., LR Izglītības

ministrija, 1993.-1994.

6. A. Vorobjovs. Gatavojamies skolai. R., Zvaigzne ABC, 1994., 124 lpp. (krievu val.).

7. A. Vorobjovs. Psiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 1994., 246 lpp. (krievu val.).

8. A. Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 1994., 175 lpp.

9. A. Vorobjovs. Psiholoģija iesācējiem. R., Mācību apgāds, 1999., 502 lpp.

10. A. Vorobjovs. Vispārīgā psiholoģija. R., Mācību apgāds, 2000.

11. A. Vorobjovs. Sociālās psiholoģijas teorētiskie pamati. R., Izglītības soļi, 2002.

12. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga, Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.

13. Vorobjovs A. Psiholoģijas vēsture. Rīga, Izglītības soļi, 2004. 270 lpp.

14. Vorobjovs A., Kudiņš A. No domas līdz zinātnei. Psiholoģijas vēsture. R., Izglītības soļi,

2005.

200


Viktors Voronovs

1. Воронов В. Краско.В. Настроение потрeбителей – важный индекатор здоровья

экономики//Капитал Латгалии. – Даугавпилс, 1999., № 1(14)

2. Воронов В. Краско.В. Настроение и ожидания потрибителей как важный индекатор

изменений экономической ситуации в Латгалии//Капитал Латгалии. – Даугавпилс,

1999., № 1(17)

3. Воронов В. Измерение индекса потребительских настроений городского населения

Латгалии//gr.: Sabiedrības pašorganizācijas un kultūras mantojuma Latgales loma

modernizācijā. – Daugavpils, DPU Ekonomikas nodaļas Sociologisko pētījumu laboratorija,

1999.

4. Воронов В. Уверенность потребителей: анализ и измерение в экономике. (сборник

научных трудов).– Р., БРИ, т.5, 2000.

5. Воронов В. Поведение потребителей: анализ и измерение в экономике. Научные

труды, выпуск 4, Р., 2000.

6. Воронов В. Инвестиции – мотор экономики (заметки с выставки Baltic Invest -2000)

//Капитал Латгалии. – Даугавпилс, 2000., № 5(28)

7. Sociālā atmiņa kā sociālā izplatījuma paraugizveidošanas indikators//starpt. zin. konf..

Atmiņa kultūrvēsturiskā kontekstā materiāli.1.,2.daļa. – Daugavpils, DU, Saule, 2001.

8. Voronovs V. Patērētāju pārliecība: analīze un mērījumi ekonomikā (monogrāfija). – R., BKI,

2001.

9. Воронов В. Финансовая экспансия и ее роль в трансформации рыночной экономики.-

gr.: Finansu sociologija: problēmas un to risinājumi.(zinātnisko rakstu krajums). –

Daugavpils, DU SZF, Saule, 2002.

10. Voronovs V. Patērētāju noskaņojums ekonomikā. Mācību līdzeklis. – Daugavpils, DU, BKI,

Saule, 2002.

11. Воронов В. Процесс реализации экономического сознания и его роль в изменении

конкурентспособности региона.:gr.: Reģiona kunkurētspēja (starpt.zin.prakt.konf.rakstu

krājums). – Daugavpils, DU, SZF, Saule, 2002.

12. Воронов В. Пределы трансформации финансового капитала в свете глобализации.- в

кн.: Проблемы и пути развития предпринимателства и права в XX веке (тезисы

докладов межд.науч.-практ.конф.). – Р., БРИ, 2002.

13. Воронов В. Особенности преоброзования экономической практики и экономического

сознания в России (опыт критического анализа) // Проблемы современной

экономики.Евразийский межд. Научно-аналитический журнал. – 2003. № 2

14. Воронов В. Экономическое сознание и экономическое практика на рубеже XXI

веке.(монография). – изд. СпбГУ, 2003.

15. Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā.

Mācību līdzeklis. – Daugavpils, DU SZF, Saule, 2004.

16. Социология. Учеб. пособие для вузов (в соавторстве колект. монография). – Спб.,

Питер, 2004.

201


17. Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā.

Mācību līdzeklis. – Daugavpils, DU SZF, Saule, 2004.

Genādijs Gončarovs

1. Genady Goncharov. The role of Education in Development ofInteractive Pay Instruments.-

Educeition and Economy 2005: The materials of international scientific conference/Rep.prof.

V.Rajangu, prof.Tadeuz Trockovsky., dr.oec. U.Meriste.- Tallin:Tallin University of

Tehnology.-2005,-p.34-36.

2. G.Gončarovs. Mūsdienu augstskolas līdzdalība tirgus konkurencē. – Latvijas Ekonomists.-

2005, Nr.4,36.-39.lpp.

3. Г.Гончаров. Финансовый потенциал латвийских домохозяйств.- Латвияс экономистс,

2004, № 12.с.81-85.

4. Г.Гончаров. Иностранные инвестиции: первые результаты. – Латвияс экономистс,

2004,№10, с.81-85.

5. Г.Гончаров. Финансовая эффективность городского хозяйства.-В сб.: “Теория и

практика менеджмента и маркетинга“: Материалы VI Международной конференции

30-31 мая 2005 года в городе Минске / Под ред.Проф.И.Л.Акулича.-Минск:

Белорусский государственний экономический университет, 2005 (3стр.).

6. Г.Гончаров.Будущее за электронними платежами.- Бизнес&Балтия, 04.12.2003.5.стр.

7. Г.Гончаров. Высокие технологии и электронная коммерция (7 стр.).- в кн. НIGH

TECHNOLOGIES: TENDENCIES OF DEVELOPMENT.- XIII International Technical

Science Seminar.- 12-17 september 2003 (Высокие технологии: тенденции развития.-

материалы XII международного научно – технического семинара, 12-17 сентября 2003

г.- Харьков – Алушта: НТУ ХПИ.-2003.-304 с.(с.57-63).

8. Г.Гончаров. Слияние финфнсовых субъектов и рыночная конкуренция.- в кн.:

Глобализация и проблемы экономического развития России: Материалы XXIII

Всероссийской научной конференции по экономике.- Москва-Краснодар. 2002, с.29-32

(0,4 п.л.).

9. Gončarovs G. Nekustamā īpašuma bizness virtuālajā vidē.-Latvijas Ekonomists, Nr. 10,

2002, lpp.87. – 91.

10. Gončarovs G. Finanšu instrumenti.- Latvijas Ekonomists, Nr.12,2002, lpp.78. – 84.

11. Теория финансов и налоги. Монография.- Рига, Латвияс университет.- 2001.-168 с.

12. Gončarovs G.,Skvorcova E., Jadčenko L. Uzņēmumu finanses: metodiskie norādījumi un

semināru plāns / otrs, Pārstrādāts izdevums.- Rīga, LU, 2000.- 45. lpp.-300 ekz.

13. Gončarovs G. Finansu teorija: lekciju konspekts.-R., 1999, - 80. lpp.,-300 ekz.

14. Gončarovs G . Korporatīvās finanses kursa programma.- Rīga, RAU, 1998.- 8 lpp.

202


Ināra Jermačenko

1. Matemātiskās didaktiskās spēles DPU studentu daudzlīmeņu sagatavošanas sistēmā. //

Starptautiskās zinātniskās konferences: ”Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā

un Eiropas savienību” (profesionāla pedagoga sagatavošanas problēmas Eiropas integrācijas

procesu kontekstā; Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā humanitārie aspekti) materiāli. -

Rēzekne, 2000. - 85. - 86. lpp.

2. Bilingvālā metode matemātikas mācīšanā vidussskolā. Izglītība Latvijā gadsimtu mijā:

problēmas un risinājumi. // Rakstu krājums. - Liepāja: LPA, 2000. - 116. - 125. lpp.

3. Bilingvālās mācīšanās atbalsta momenti. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes

9. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A14 (dabaszinātnes, matemātika,

datorzinātne). - Daugavpils: Dpu izd. “Saule”, 2001. - 60. - 61. lpp.

4. Daži skalārā reizinājuma lietojumi algebrā. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes

9. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A14 (dabaszinātnes, matemātika,

datorzinātne). - Daugavpils: DPU izd. “Saule”, 2001. - 52. - 53. lpp.

5. About the system of the second order linear differential equations with constant

coefficients. // 4. Latvijas matemātikas konferences tēzes. Ventspils, 2002. gada 26. –

27. aprīlī. - 20. lpp.

6. Multiple solutions of Sturm-Liouville type boundary value problems.- p. 61, Acta Societatis

Mathematicae Latviensis, Abstracts of the 5 th Latvian Mathematical Conference, 6-7 April,

2004, Daugavpils, Latvia.

7. On solutions of the Emden-Fowler type equation.- p. 68 Abstracts of the 9 th International

Conference “Mathematical Modelling and Analysis” (May 27 – 29, 2004, Jurmala, Latvia).

8. Boundedness of derivatives for nonlinear boundary value problems with a linear part. (with

F. Sadyrbaev).-p.178 Abstracts of the 7th International Workshop “Method of Lyapunov

functions” (September 11-18, 2004, Alushta, Crimea).

9. Multiple Solutions of the Fourth Order Emden-Fowler Equation. (with F. Sadyrbaev) -

p.156, Abstracts of the 10 th International Conference “Mathematical Modelling and Analysis”

(June 1 – 5, 2004, Trakay, Lietuva).

10. Multiple solutions of nonlinear BVPs by quasilinearization process. –p.103, Book of

Abstracts of the International Conference “Equadiff 11” (July 25-29, 2005, Bratislava,

Slovakia).

11. Mācību literatūra:

12. Par divu otrās kārtas lineāru diferenciālvienādojumu sistēmu ar konstantiem koeficientiem. -

Daugavpils: DU, 2002. http://www.de.dau.lv/matematika

13. Matemātikas biligvālās mācīšanas metodika. (līdzautori: J. Azareviča, V. Beinaroviča,

A. Kiričuka, S. Radionova ) – R.: Apgāds “SI” , 2004. – 136 lpp.

203


6. Pielikums

204


Nr.

A1

A2

A3

Studiju programmas

nosaukums:

Studiju maksas aprēķins

2006/2007.studiju gadā

Sociālo zinātņu fakultāte

Akadēmiska bakalaura studiju programma "Ekonomika"

Studiju veids: Pilna laika studijas

Studiju ilgums (gadi): 4

Kredītpunktu skaits

KOPĀ: 160

Kontaktstundu skaits: 2560

Minimālais studējošo skaits studiju kursā: 20

Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 80

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

A B

Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā 1 :

Amats

Akadēm.personāla

vidējā darba alga

mēnesī

Akadēm.personāla

īpatsvars

205

Rindas Nr.

Aprēķina formula: Aprēķins

C D

Profesors 504 Ls 15% 1 D1=A1*B1 75,60

Asociētais profesors 403 Ls 15% 2 D2=A2*B2 60,45

Docents 323 Ls 30% 3 D3=A3*B3 96,90

Lektors 258 Ls 25% 4 D4=A4*B4 64,50

Asistents 206 Ls 15% 5 D5=A5*B5 30,90

Akadēm.personas vidējā darba alga gadā 6 D6= sum(D1:D5)*12 3 940,20

Vidējais studējošo skaits uz vienu akadēmisko

personu 2 7 X 15

Akadēmiskās personas darba alga uz 1 studējošo

gadā 8 D8=D6/D7 262,68

Darba algas fonda aprēķins programmas pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:

Amats

Personāla vidējā darba

alga mēnesī

Personāla

īpatsvars

(cilv.skaits)

Programmas direktors 24 Ls 1 9 D9=A9*B9 24,00

Programmas sekretāre 19 Ls 1 10 D10=A10*B10 19,00

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga

gadā: 11 D11= (D9+D10)*12 516,00

Plānojamais studējošo skaits studiju programmā 3 : 12 X 80

Programmas pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 13 D13=D11/D12 6,45

Darba algas fonda aprēķins fakultāšu pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:

Amats Personāla vidējā darba

alga mēnesī

Personāla

īpatsvars

(cilv.skaits)

Dekāns 403 Ls 1 14 D14=A14*B14 403,00

Prodekāns 323 Ls 1 15 D15=A15*B15 323,00

Pārvaldes lietvedis 206 Ls 1 16 D16=A16*B16 206,00

Pārvaldes sekretārs 175 Ls 17 D17=A17*B17 0,00

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga gadā: 18 D18= sum(D14:D17)*12

Plānojamais studējošo skaits fakultātē 4 : 19 X 685

11

184,00

Fakultāšu pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 20 D20=D19/D18 16,33


A4

A5

Darba algas fonda aprēķins filiāles pārējam personālam uz 1 studējošo gadā:

Amats Personāla vidējā darba

alga mēnesī

206

Personāla

īpatsvars

(cilv.skaits)

Filiāles direktors 258 Ls 0 21 D21=A21*B21 0,00

Filiāles direktora vietnieks 206 Ls 0 22 D22=A22*B22 0,00

Filiāles sekretārs 156 Ls 0 23 D23=A23*B23 0,00

Filiāles pārvaldes personas vidēja darba alga gadā: 24 D24= (D21+D22+D23)/12 0,00

Plānojamais studējošo skaits filiāles 5 : 25 X 0

Filiāles pārvaldes personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā 26 D26=D24/D25 0,00

Darba algas fonda aprēķins universitātes vispārējam personālam uz 1 studējošo gadā:

Grupa

Kopējā vispārējā

personāla vidējā darba

alga mēnesī

Personāla īpatsvars

(cilv.skaits)

Vispārējais personāls 48 Ls 249 27 D27=A27*B27 11952,00

Vispārēja personāla vidēja darba alga gadā: 28 D28=D27*12

143424,00

Plānojamais studējošo skaits universitātē 6 : 29 X 3760

Vispārējā personāla vienas personas vidējā darba alga uz 1 studējošo gadā: 30 D30=D28/D29 38,14

N1 Darba algas fonds uz 1 studējošo gadā:

31

D31=D8+D13+ D20+D26+D30 323,60

N2 Darba dēvēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumi (24.09%) 32 D32= D31*0.2409 77,96

N3 Komandējumi un dienesta braucieni: 33 x 1,07

N4

N5

Sakaru un pasta pakalpojumi:

Īpašuma nodoklis

Transporta pakalpojumi 36 x 0,31

Telpu un inventāra noma 37 x 1,49

Tehniskā apkope 38 x 9,20

Remonta izmaksas: 39 x 13,96

Programmas akreditācija 40 x 7,62

Mācību prakse 41 x 0,00

Pakalpojumu apmaksa

34

35

42

x

x

D42= SUM(D34:D41)

Mācību līdzekļi 43 x 0,49

Kancelejas preces 44 x 1,64

Inventārs 45 x 1,33

Komunālie pakalpojumi 46 x 9,40

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

N6 Grāmatu iegāde un žurnāli

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

S1

Studentu aktivitātes

47

D47= SUM(D43:D46)

Sports un kultūra 51 x 0,66

Studentu sociālais nodrošinājums

X1 Neprognozējamie izdevumi

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai

48

49

50

52

53

54

x

x

x

D52=D50+51

x

x

0,69

0,77

34,04

12,86

1,88

3,71

0,80

1,46

6,54

9,89


Studiju izmaksas vienam studējošam gadā: 55

Ikgadējas studiju maksas aprēķins uz visu studiju periodu vienam studējošam

207

D55=D54+D53+D52+D49+D48+D47+D42+

D33+D32+D31

473,01

Prognozējamā inflācija Rindas

Nr.

Aprēķina formula: Aprēķins

A B

C D

1. studiju gads X 56 D56=D55 473 Ls

2. studiju gads 8,20% 57 D57=D56*B57 512 Ls

3. studiju gads 8,20% 58 D58=D57*B58 554 Ls

4. studiju gads 8,20% 59 D59=D58*B59 599 Ls

Piezīmes:

1 - Darba algas fonda aprēķins akadēmiskajam personālam uz 1 studējošo gadā tiek veikts MK noteikumu pamatā

(2001.gada 24.jūlija MK noteikumi Nr.334, 2004.gada 24.augustā MK noteikumi Nr.746);

2 - Vidējais studējošo skaits uz vienu akadēmisko personu tiek noteikts 2001.gada 24.jūlija MK noteikumu Nr.334 pamatā;

3 - Plānojamais studējošo skaits studiju programmā tiek aprēķināts reizinot minimālo studējošo skaitu studiju kursā uz studiju ilgumu;

4 - Plānojamais studējošo skaits fakultātē tiek noteikts domes sēdes lēmumu pamatā (plāns kārtējam studiju gadam);

5 - Plānojamais studējošo skaits filiāles tiek noteikts domes sēdes lēmumu pamatā (plāns kārtējam studiju gadam);

6 - Plānojamais studējošo skaits universitātē tiek noteikts mācību padomes lēmumu pamatā (plāns kārtējam studiju gadam).


7. Pielikums

208


Bakalaura studiju programma "Ekonomika"

Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 2004./2005. st.g.

(pilna laika studijas)

Nr.p.k. Studenta vārds,

uzvārds

1. Jekaterina Smolova

2. Ilze Babina

Bakalaura darba tēma Vadītājs

Marketinga stratēģijas

plānošana uzņēmuma

“LIDO”

Latvijas un ES valstu

iekšzemes kopprodukts

Līzinga būtība un tā

dinamikas attīstība

Vadīšanas stils kā

motivējošs faktors

organizācijas vadīšanas

procesā

Uzņēmuma SIA

“Lattelekom” finanšu

analīze

LR balss telefonijas tirgus

analīze liberalizācijas

kontekstā

Neleimes gadījumu

apdrošināšanas tirgus

Latvijā

Latvijas ārēja tirdzniecība

un tirdzniecības politika

Valsts investīciju

programma Latvijā 1995. –

2004.gados

Latvijas lielāko

komercbanku aktīvu un

pasīvu salīdzinosa analīze

2000. – 2004.g.

Latvijas reklāmas tirgus

analīze (2000.-2004.gads)

Valsts nodokļi un to loma

budžeta veidošanā Latvijā

Kreditēšanas tendences

Latvijā 2000. – 2004.gados

Darbaspēka tirgus

raksturojums Latvijā 1999.

209

V.Voronovs

A.Nikolajevs

3.

Kristīna

Kuprijanova

A.Nikolajevs

4. Inga Audzere Eiro ieviešana Latvijā A.Zelčs

5. Vija Čeirāne

Mazo un vidējo uzņēmumu

attīstības tendences Latvijā D.Sitnika

Iedzīvotāju ienākuma

6. Zane Daudzvārde nodokļa loma pašvaldību

budžeta ieņēmumos

D.Sitnika

7. Signe Buiķe

8. Svetlana Guļšina

9. Olga Lozko

10. Olga Linčika

11. Oļegs Ļebedjoks

12. Jūlija Bizņa

13.

Konstantīns

Golovahins

14. Anita Ignatāne

15.

Viktors

Karimurzajevs

16. Olga Muštavinska

17. Ilona Moskaļenko

I.Ostrovska

G.Gončarovs

L.Gorbaceviča

V.Stūrainis

J.Saulītis

D.Sitnika

A.Zelčs

T.Bikovskis

A.Nikolajevs

I.Kuņicka

I.Kuņicka


18. Renāta Tolstune

– 2004.g.

Maksājumu karšu tirgus

attīstība Latvijā 2001. –

2004.gados

Netiešo nodokļu attīstības

A.Zelčs

19. Jeļena Moslabojeva tendences Latvijā 2000. –

2004.g.

A.Zelčs

20. Aigars Teilāns Tūrisma attīstība Latvijā V.Meņšikovs

21. Aija Škutāne

Darba samaksas nozīme

personālvadības aspektā

I.Ostrovska

22. Anastasija Donika

Jaunātnes stāvokļa tirgū

sociāli ekonomiskā analīze

Latvijas augstākās

I.Ostrovska

23. Elvira Teivāne izglītības sociali

ekonomiskais raksturojums

I.Ostrovska

24. Ilga Lavrinoviča

Reģionalizācija Latvijā:

ekonomiskais aspekts

Līzinga attīstības

V.Boroņenko

25. Larisa Ņikitina tendences Latvijā 2000. –

2004.gados

T.Bikovskis

26. Maksims Smirnovs

Latvijas dzīvokļu tirgus

analīze

L.Gorbaceviča

27. Santa Rukmane

Bezdarbs Latvijā 2002. –

2004.g.

T.Bikovskis

28.

Nadežda Rimšāne

– Čerņavska

Tiešie nodokļi un to

īpatnības Latvijā 2000. –

2004. gados

Sauszemes

I.Kuņicka

29. Edgars Zarakovskis

transportlīdzekļu īpašnieku

civiltiesiskās atbildības

obligātā apdrošināšana

V.Stūrainis

30. Olga Miļanceja

Latvijas darbaspēka tirgus

analīze 2000.-2004.gadā

Mazā un vidējā biznesa

I.Kuņicka

31. Kristīna Stikāne attīstības tendences Latvijā

2000. – 2004.gadā

Uzņēmējdarbības

J.Saulītis

32. Igors Seņkovičs kreditēšanas attīstības

Latvijā

D.Sitnika

33. Ruta Žogota

Valsts parāds un tā

pārvaldīšana

Latvijas un Krievijas

G.Gončarovs

34. Irina Višņakova

ekonomiskās attiecības no

1995.gada līdz

2004.gadam

Uzņēmuma A/S “Maiznīca

T.Bikovskis

35. Alīna Zaiceva Dinella” konkurētspējas

novērtēšana

A.Nikolajevs

210


Bakalaura studiju programma "Ekonomika"

Aizstāvēto bakalaura darbu saraksts 2004./2005. st.g.

(nepilna laika studijas)

N.p.k

Studenta vārds,

uzvārds

Bakalaura darba tēma

Bakalaura

darba vadītājs

1. Alberte Valentīna Līzinga pakalpojumu tirgus

attīstība Latvijā un Baltijā

T.Bikovskis

2. Andrejeva Svetlana LR nodokļu loma valsts

budžeta veidošanā

D.Sitnika

3. Baltaruņķe Rita Pašvaldību budžets un tā

veidošanas problēmas

Latvijā

A.Zelčs

4. Baranovska Jūlija Netiešie nodokļi, to loma

valsts budžeta ieņēmumu

veidošanā

A.Nikolajevs

5. Bargāne Regīna LR nodokļu sistēma V.Boroņenko

6. Bārtule Žanna Bezdarba problēma un

nodarbinātības politika

Latvijā (2000.g.-2004.gadā)

A.Nikolajevs

7. Beļinska-Kursiša Latvijas komercbanku A.Nikolajevs

Sarmīte

attīstība

8. Boluža Anita Vadīšanas stils

personālvadības aspektā

I.Ostrovska

9. Brakovska Iveta Tiešo un netiešo nodokļu

analīze Latvijā 1999.-

2004.gados

V.Meņšikovs

10. Buceniece-Zīberga Nodokļu sistēmas analīze A.Zelčs

Zane

Latvijā 1998.-2004.gados

11. Čamans Rihards Latvijas ārējās tirdzniecības

loma ekonomikā

T.Bikovskis

12. Čuikina Elvīra Pievienotās vērtības nodoklis

un tā administrēšanas

pilnveidošana

J.Bērziņa

13. Delvere Mārīte Apdrošināšanas industrija

Latvijā

V.Stūrainis

14. Dukaļska Leontīne Bezdarba problēma Latvijā V.Meņšikovs

15. Elerts Agris Tūrisma attīstības tendences

Latvijā 2001.-2004.gadā

I.Kuņicka

16. Fedosova Viktorija Bezdarba problēma Latvijā,

Daugavpilī

V.Boroņenko

17. Fjodorova Ingrīda Investēšanas process Latvijā G.Gončarovs

18. Hincenbergs Laimonis Dzīvības un pensiju

apdrošināšanas risinājumi un

tendences Latvijā

V.Stūrainis

19. Ivanovska Valentīna Nodokļu politikas

raksturojums Latvijā

I.Kuņicka

20. Joņevs-Ivanovs Ilmārs Tiešo ārvalstu investīciju

attīstības tendences Latvijā

1997.-2004.g.

I.Kuņicka

21. Kaļiņina Elita Darba tirgus analīze un

211

T.Bikovskis


22. Kazenko Inga

nodarbinātības

paaugstināšanas iespējas

Latvijā

Latvijas maksājuma bilance T.Bikovskis

23. Krasovskis Vjačeslavs Latvijas Republikas nodokļu

sistēma

N.Baranovskis

24. Kropa Rita Banku sistēmas attīstība A.Zelčs

Latvijā

25. Krumpāns Aleksandrs Darba organizācijas procesa

analīze uz Indras muitas

kontrolpunkta (MKP)

piemēra

26. Kukle Ārija Tiešo ārvalstu investīciju

piesaiste Latvijā 2000.-

2003.gadā

27. Ķeire Aiga Latvijas pašvaldību budžetu

ieņēmumu analīze

28. Larionova Svetlana Bezdarba problēmas

raksturojums Latvijā

29. Latkovska Janīna Bezdarbs-viena no

aktuālākajām

ekonomiskajām problēmām

Latvijā

30. Lazdāns Edgars Mazā un vidējā biznesa

problēmas Latvijā

31. Liepiņš Jānis Banku sistēmas sttīstība

Latvijā

32. Lihoveckis Edvards Hipotekārā kredīta tirgus

attīstība Latvijā

33. Livmane Ligita Tūrisma attīstība Latvijā

2000.-2004.gadā

34. Lobina Svetlana Latvijas nodokļu sistēmas

analīze laika posmā no

1998.gada līdz 2004.gadam

35. Lovina Nataļja Nodokļu sistēma Latvijas

Republikā

36. Lukjanska Eleonora Pievienotās vērtības nodoklis

Latvijā un tā administrēšana

37. Maļinovska Inga Sauszemes transportlīdzekļu

īpašnieku civiltiesiskās

atbildības obligātās

apdrošināšanas analīze

38. Maļuhina-Semjonova

Svetlana

Latvijā

Uzņēmuma sabiedrības ar

ierobežotu atbildību “Alsvet”

finansu analīze

39. Mikitova Inese Nodokļu politikas Latvijā

2000.-2004.g. analīze

40. Mikuļonoka Tatjana Darba tirgus analīze un

nodarbinātības

paaugstināšanas iespējas

Latvijā

212

I.Ostrovska

I.Kuņicka

D.Sitnika

V.Meņšikovs

V.Voronovs

V.Meņšikovs

A.Zelčs

V.Meņšikovs

J.Saulītis

I.Kuņicka

D.Sitnika

D.Sitnika

V.Stūrainis

E.Čižo

V.Voronovs

V.Meņšikovs


41. Moisejenkova Lidija Pievienotās vērtības nodokļa

nozīme un būtība Latvijas

Republikā

J.Bērziņa

42. Motivāne Vanda Latvijas sociālās

apdrošināšanas sistēmas

ekonomiskā analīze

V.Stūrainis

43. Mureviča Marina Līzings un tā attīstība Latvijā T.Bikovskis

44. Namavire Dina Transports un transporta

attīstība Latvijā

T.Bikovskis

45. Ozola Anita Pašvaldību budžetu analīze G.Gončarovs

Latvijā

46. Pakere Aija Nodokļu un nodevu sistēmas

harmonizācija saskaņā ar ES

prasībām

47. Peremote Oksana Latvijas nodokļu sistēmas

attīstības tendences

48. Policāns Aleksandrs Latvijas ārējās tirdzniecības

politika pēc Latvijas

iestāšanās Eiropas Savienībā

49. Putniņa Sarmīte Līzinga pakalpojumu tirgus

attīstība Latvijā

50. Rimša Regīna Latvijas Republikas sociālās

apdrošināšanas ekonomiskā

analīze 2000.-2004.gadā

51. Rudgalve Lolita Nodokļu sistēmas un

politikas salīdzinājums

Latvijā un citās Eiropas

Savienības valstīs

52. Sardiko Nataļja Nodokļu sistēma Latvijā un

citās Eiropas Savienības

valstīs

G.Gončarovs

Ļ.Nikolajeva

T.Bikovskis

A.Zelčs

V.Stūrainis

D.Sitnika

D.Sitnika

53. Sarguns Gunārs Nodokļu sistēmas

raksturojums Latvijā un to

loma ekonomikā

I.Kuņicka

54. Saulīte Ruta Bezdarba problēma Latvijā G.Gončarovs

55. Savickis Modris Lauku tūrisma attīstības

tendences Latvijā un Latgalē

T.Bikovskis

56. Serkova Silvija Bezdarba problēma Latvijā A.Zelčs

57. Sibirceva Jana Reklāmas plānošana un

organizācija

V.Boroņenko

58. Siņica Žanna Maksājumu karšu tirgus A.Zelčs

attīstība Latvijā

59. Slimborska Inga Akciju sabiedrība “Latvijas

Balzams” iekšējās un ārējās

vides faktoru raksturojums

un analīze

L.Gorbaceviča

60. Smirnova Alla Pievienotās vērtības nodoklis

Latvijā un Eiropas

Savienības valstīs

J.Saulītis

61. Stikāne Rudīte Maksājumu kartes Ļ.Nikolajeva

62. Strugare Inese Faktorings kā banku darbības

veids

213

A.Nikolajevs


63. Suhanova Ineta Bezdarba problēmas

raksturojums Latvijā 1999.-

2004.gadā

64. Širve Česlava Kokapstrādes nozares

uzņēmuma saimnieciskās

darbības analīze

65. Šmaukstele Anna Uzņēmuma finansiālā

stāvokļa novērtējums

66. Teivāne Anna Nedzīvības apdrošināšanas

attīstība Latvijā 1999.-

2004.gados

67. Tenisa Inese Hipotekārās kreditēšanas

sistēma Latvijā

68. Tihovskis Ainārs Bezdarbs, tā analīze Ludzas

rajonā

69. Upeniece Edīte Latvijas vietējo pašvaldību

budžetu analīze 2000.-

2004.gados

70. Vasiļjeva Tatjana Latvijas vērtspapīru tirgus

(000109)

71. Vasiļjeva Tatjana

(011375)

raksturojums

Bezdarba problēmas

raksturojums Latvijā 1999.-

2004.g.

72. Vilcāns Artūrs Nodokļu iekasēšanas process

un pilnveidošanas iespējas

VID Latgales Reģionālajā

iestādē

73. Zelčs Renārs Latvijas akciju tirgus

attīstība un perspektīvas

74. Zukulis Eduards Darbaspēka tirgus analīze

Latvijā

214

I.Kuņicka

E.Čižo

E.Čižo

V.Stūrainis

A.Zelčs

V.Voronovs

A.Zelčs

G.Gončarovs

I.Kuņicka

V.Voronovs

A.Nikolajevs

L.Gorbaceviča

More magazines by this user
Similar magazines