“EKONOMIKA” - Daugavpils Universitāte

du.lv

“EKONOMIKA” - Daugavpils Universitāte

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Daugavpils Universitāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Doktora studiju programmas

“EKONOMIKA”

pašnovērtējuma ziņojums

Daugavpils, 2011


DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

Studiju programmas kods: 51310

“EKONOMIKA”

Studiju programmas apjoms: 120 kredītpunkti

Studiju ilgums, veids: 3 gadi – pilna laika klātienes studijas

4 gadi - nepilna laika klātienes studijas

Iegūstamais grāds: doktora grāds ekonomikā (Dr.oec.)

Prasības, uzsākot studijas: maģistra grāds ekonomikā vai vadības zinātnē

Programmas īstenošanas vieta: Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1

Programmas direktors: Dr. oec., asoc.prof. E.Jermolajeva

Programma akreditēta 31.10.2007. - 31.12.2013.

APSTIPRINĀTA

DU Senāta sēdē

2011. gada 19. decembrī, protokols Nr. 12

Senāta priekšsēdētājs:

Dr. psych.., asoc.prof. I. Kokina

2


SATURS

1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI ............................................. 5

2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN

KOMPETENČU FORMĀ ....................................................................................................... 6

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA ........................................................... 7

3.1. Studiju procesa organizācija un vadība ...................................................................... 7

3.2. Iekšējā kvalitātes mehānisma darbība ........................................................................ 7

3.3. Imatrikulācijas noteikumi ............................................................................................ 8

3.4. Studiju programmas akadēmiskais statuss ................................................................. 8

3.5. Studiju programmas struktūra .................................................................................... 8

3.6. Studiju programmas saturs un plāns ........................................................................... 9

4. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS .................................. 10

4.1. Studiju programmas atbilstība LR likumdošanai .................................................... 10

4.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam ............................................. 10

4.3. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība ....... 10

5. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀ

STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ (1) UN EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪS (2) ..... 11

6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA ............................................. 12

6.1. Izmantotās studiju metodes un formas .................................................................... 12

6.2. Prakse .......................................................................................................................... 13

6.3. Vērtēšanas sistēma ..................................................................................................... 13

7. STUDĒJOŠIE ..................................................................................................................... 14

7.1. Studējošo skaits .......................................................................................................... 14

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits .................................................................. 14

7.3. Absolventu skaits ........................................................................................................ 15

7.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze ................................................................. 15

7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā ............................................................... 17

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ................................................ 18

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS ........................................................... 18

8.1. Akadēmiskā personāla skaits .................................................................................... 18

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija ......................................................................... 19

8.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu ........ 19

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

nākamajiem 6 gadiem .......................................................................................................... 22

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS ...... 22

9.1. Materiāli tehniskā bāze .............................................................................................. 22

9.2. Finanšu resursi ............................................................................................................ 23

9.3. Bibliotēka .................................................................................................................... 23

10. ĀRĒJIE SAKARI ............................................................................................................... 25

10.1. Sadarbība ar darba devējiem ..................................................................................... 25

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām ........................................................ 25

10.3. Akadēmiskā personāla ienākošā un izejošā mobilitāte .......................................... 26

10.4. Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte................................................................. 26

3


11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS ...................................................................... 27

11.1. Studiju programmas SVID analīze ........................................................................... 27

Pielikumi .................................................................................................................................... 30

1. PIELIKUMS. Studiju programmas pilna un nepilna laika studiju plāni .............. 30

2. PIELIKUMS. Studiju kursu apraksti ....................................................................... 34

3. PIELIKUMS. Studiju programmas mācībspēku CV .............................................. 35

4. PIELIKUMS. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas no 2006.-2011.gadam

36

5. Pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs no 2006.-2011.gadam56

6. PIELIKUMS. Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās pētnieciskajos

projektos no 2006. – 2011.gadam. ...................................................................................... 63

7. PIELIKUMS. Doktorantu publikācijas no 2006.-2011.gadam .............................. 68

Doktorantu publikācijas 2006.gadā .................................................................................... 68

8. Pielikums. Doktorantu piedalīšanās konferencēs no 2006.-2011.gadam .............. 78

9. PIELIKUMS. Studējošo aptaujas veidlapas paraugs ............................................. 86

10. PIELIKUMS. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek likvidēta,

pieteicējs nodrošina studējošo iespēju turpināt izglītību citā augstākās izglītības

programmā vai citā augstskolā ........................................................................................... 90

11. PIELIKUMS. Diploma paraugs ............................................................................... 92

13. PIELIKUMS. DU Ekonomikas promocijas padomes nolikums ......................... 103

4


1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē ekonomikas izglītība tiek realizēta visos

līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora programmās, darbojas arī Ekonomikas promocijas

padome.

Ekonomikas studiju programmu realizācijas shēma DU SZF

(120 KP)

Doktora

studiju

programma

„Ekonomika”

(80 KP)

Maģistra studiju programma

„Ekonomika”

(120 KP)

Bakalaura studiju programma „Ekonomika”

Doktora studiju programmas „Ekonomika” mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas

speciālistus patstāvīgam akadēmiskajam, pētnieciskajam un praktiskajam darbam ekonomikas

zinātnē, tās apakšnozarēs “Reģionālā ekonomika” un “Finanses un kredīts”.

Doktora studiju programmas (turpmāk – DSP) galvenie uzdevumi ir:

sniegt programmā studējošajiem mūsdienu ekonomikas līmenim atbilstošas zināšanas

reģionālās ekonomikas un finanšu un kredīta apakšnozarēs;

apgūt mūsdienu ekonomikas pētniecības metodes;

radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai - iespējas strādāt

bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri piedalīties

zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības

centros, publicēties starptautiski recenzējamos zinātniskajos izdevumos;

praktizēties zinātniskā un mācību darba vadīšanai augstskolā;

nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai;

sekmēt jaunāko ekonomisko atziņu un teoriju ieviešanu valsts un pašvaldību institūcijās,

organizācijās un komercsabiedrībās.

Studiju programmas realizācijas priekšnosacījums ir tas, ka Daugavpils Universitātes

Ekonomikas katedras un Sociālo pētījumu institūta docētāji ir spējīgi veikt pētījumus ekonomikas

teorijā un praktiskajā jomā reģionālās ekonomikas un finanšu un kredīta apakšnozarēs, par ko

liecina docētāju SCI līmeņa publikācijas un piedalīšanās reprezentablās starptautiskās

konferencēs.

5


2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU

FORMĀ

Studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un

kompetencēm) jānodrošina studiju programmas mērķa sasniegšana, tādējādi sekmējot uz

zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi Latvijā un līdz ar to arī valsts labklājību

un ilgtspēju.

Zināšanas

1.tabula

DSP „Ekonomika” iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču formā

Studējošie spēj parādīt, ka:

pārzina un izprot aktuālākās ekonomiskās zinātniskās teorijas un

atziņas;

pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes

ekonomikas nozarē, t.sk. reģionālās ekonomikas un finanšu un kredīta

apakšnozarēs;

pārvalda ekonomisko terminoloģiju angļu valodā

Prasmes Studējošie spēj:

patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties ekonomiskajiem zinātniskajiem

pētījumiem atbilstošas metodes;

pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrētai pētījumu tēmai;

īstenojot oriģinālu pētījumu, dot savu ieguldījumu zināšanu robežu

paplašināšanā vai jaunas izpratnes radīšanā esošām zināšanām

ekonomikā;

kritiski analizēt iegūtos pētījuma rezultātus, sagatavot tos prezentēšanai

starptautiskās konferencēs un publikācijām starptautiski citējamā

līmenī;

patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus

projektus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus dažādās iestādēs

un organizācijās.

Kompetence Studējošie spēj:

veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un uzvērtēšanu, risināt

nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus ekonomikas nozarē;

patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju un sasaistīt savu pētījumu tēmu ar

aktuālām mūsdienu ekonomikas teorijas attīstības tendencēm;

izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās

iespējas savu pētniecisko mērķu nodrošināšanai un sasniegšanai;

plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā

skaitā starptautiskā kontekstā.

Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK Noteikumiem Nr.990

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Līdz ar to tika pārskatīts un nepieciešamības

gadījumā mainīts studiju kursu saturs.

Studiju programmas studiju kursu apraksti 2. pielikumā.

6


3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA

3.1. Studiju procesa organizācija un vadība

Studiju process ir organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam, Zinātniskās

darbības likumam u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī

saskaņā ar DU Senātā pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem; imatrikulācija notiek

saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts. Doktora studiju

programmas „Ekonomika” kopējo vadību nodrošina DU Zinātnes padome, konkrēto jautājumu

risināšana ir SZF dekanāta un doktora studiju programmas „Ekonomika” padomes pārziņā.

Programmu pamatā realizē SZF Ekonomikas katedras un Sociālo pētījumu institūta docētāji, tiek

pieaicināts nepieciešamais akadēmiskais personāls no citām DU struktūrvienībām un arī

augstskolām. Studijas realizē SZF auditorijās.

Doktora studiju programmas “Ekonomika” direktore no 2011.gada ir Dr.oec., asoc.prof.

Elita Jermolajeva.

3.2. Iekšējā kvalitātes mehānisma darbība

Studiju kvalitātes novērtēšana tiek veikta ar mērķi kontrolēt studiju programmas izpildi un

plānot tās attīstību, lai pilnībā sasniegtu programmā izvirzītos mērķus un izpildītu noteiktos

uzdevumus. Kvalitātes kontrole notiek nepārtraukti: uzņemot studējošos, pieņemot darbā

akadēmisko personālu, vērtējot un pilnveidojot studiju programmu, vērtējot struktūrvienību

darbību un to vadītājus pēc pētniecības un studiju darba rezultātiem. Galvenās kvalitātes

vērtēšanas formas ir:

ārējā novērtēšana – licencēšana, akreditācija un neatkarīgo ekspertu vērtējums. To nodrošina

LR Izglītības un zinātnes ministrija un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs

(turpmāk - AIKNC);

iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma – kontroli pastāvīgi veic katedras un fakultātes,

darbu koordinē un vada DU Senāta apstiprināts Daugavpils Universitātes Studiju kvalitātes

novērtēšanas centrs (turpmāk - SKNC). Ar doktorantūru saistītus jautājumus risina DU Zinātnes

padome, DU Doktorantūras padome un tām pakļautās struktūrvienības: DU Zinātņu daļa un DU

Doktorantūras Centrs (www.du.lv/zinatne). Konkrēto jautājumu risināšana ir SZF dekanāta, DSP

„Ekonomika” padomes un Ekonomikas katedras pārziņā. Studiju programmas kvalitātes

nodrošinājuma pamatā ir:

katra studiju gada beigās tiek izstrādāts pašnovērtējuma ziņojums, ko izskata un apstiprina

Ekonomikas katedras, SZF domes, DU Zinātnes padomes sēdēs un DU Senātā (tiek iesniegts

SKNC un publicēts DU mājas lapā);

studiju procesa analīze un kontrole, veicot studējošo aptauju pēc katra kursa noklausīšanās,

analizējot formālos un cita veida programmas apguves rādītājus (studējošo sekmība, aizstāvēto

promocijas darbu skaits);

studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;

studiju programmas satura, studiju īpatnību apspriešana starptautiskos forumos ar ārzemju

sadarbības partneriem, ārvalstu pieredzes ieviešana studiju kursu saturā;

studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, riskus,

attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus;

studentu un mācībspēku informēšana par Boloņas procesa aktualitātēm, lai veicinātu izpratni

par Latvijas augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem vienotas Eiropas augstākās izglītības

telpas kontekstā.

7


Būtisku ieguldījumu programmas kvalitātes nodrošināšanā sniedz DSP „Ekonomika”

padome:

Dr.oec., asoc. prof. Elita Jermolajeva – priekšsēdētāja;

Dr.sc.soc., prof. Vladimirs Meņšikovs;

Dr.oec., prof. Juris Saulītis;

Dr.oec., prof. Leonārs Svarinskis;

Dr.oec.,. asoc. prof. Jānis Eglītis;

Dr.oec., pētn. Olga Lavriņenko;

Mg.oec. D.Znotiņa (DSP „Ekonomika” doktorante).

Katra studiju gada beigās tiek sagatavots programmas ziņojums un pēc tā apspriešanas un

apstiprināšanas Daugavpils Universitātes SZF Domē un DU Zinātnes padomē, tas tiek iesniegts

Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā. Pēc apstiprināšanas DU Senātā tas tiek publicēts DU mājas

lapā (http://du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi).

3.3. Imatrikulācijas noteikumi

Prasības reflektantiem: maģistra grāds ekonomikā vai vadības zinātnē.

Iestājpārbaudījumi:

referāts par izvēlēto pētniecības tēmu un pārrunas par to;

pārrunas svešvalodā (angļu, vācu vai franču).

3.4. Studiju programmas akadēmiskais statuss

Pēc studiju programmas apguves un promocijas darba aizstāvēšanas izglītojamie iegūst

zinātņu doktora grādu ekonomikā (Dr.oec.) apakšnozarē „Reģionālā ekonomika” vai „Finanses un

kredīts”.

3.5. Studiju programmas struktūra

DSP “Ekonomika” uzbūve atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un

normatīvajiem aktiem, kas nosaka un reglamentē zinātniskā grāda iegūšanas procedūru. Kopējo

studiju apjomu veido teorētisko kursu un praktisko iemaņu apguve 36 kredītpunktu (turpmāk –

KP) apjomā un promocijas darba izstrādāšana 86 KP apjomā, kopā – 120 KP. Teorētisko kursu un

praktisko iemaņu apguve veido 30% no kopējā doktora studiju apjoma, promocijas darba

izstrādāšana – 70%. DSP „Ekonomika” sastāv no trim daļām: A daļa – obligātā visiem

doktorantiem (67%), B – izvēles daļa atbilstoši ekonomikas apakšnozarei (11%), C – brīvās

izvēles daļa (22%).

Programmā paredzēts, ka doktorants jau ar pirmo studiju gadu vienlaicīgi ar teorētisko kursu

un praktisko iemaņu apguvi uzsāk promocijas darba izstrādāšanu. Promocijas darbs ir patstāvīgs

oriģināls pētījums par kādu aktuālu zinātnisku problēmu, kurai ir nozīmīga loma ekonomikas

nozares attīstībā.

Studiju programmas absolventiem ir iespēja aizstāvēt savu promocijas darbu DU

Ekonomikas promocijas padomē (skat. DU Ekonomikas promocijas padomes nolikumu 13.

pielikumā).

8


3.6. Studiju programmas saturs un plāns

Doktora studiju programma „Ekonomika”

STUDIJU SATURS KP

2. tabula

A daļa - obligātā daļa (jāiegūst 22 KP par teorētiskajiem kursiem un 86 KP - par promocijas darbu)

Obligātie studiju kursi: 12

1. Jaunākās pētījumu metodes vadības un ekonomikas zinātnēs 4

2. Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija 4

3. Ekonomikas globalizācijas problēmas 2

4. Naudas un finanšu problēmas 2

Promocijas eksāmeni: 10

1. Eksāmens izvēlētajā apakšnozarē 6

2. Eksāmens svešvalodā 4

Promocijas darba izstrāde un sagatavošana aizstāvēšanai: 86

1. Promocijas darba plāna izstrāde 2

2. Teorētiskās daļas sagatavošana 15

3. Pētījumu datu bāzes izveidošana

4. Promocijas darba nodaļas sagatavošana un iesniegšana zinātniskajam vadītājam

5. Zinātniskā raksta sagatavošana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos izdevumos

6. Zinātniskā raksta sagatavošana citos izdevumos 2

7. Grāmatas (brošūras) sagatavošana 16

8. Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros 4

9. Piedalīšanās ar referātu vietējās zinātniskajās konferencēs, semināros 2

10. Promocijas darba noformēšana 5

B daļa – izvēles daļa atbilstoši ekonomikas doktora studiju programmas apakšnozarei -jāiegūst 4KP

Ekonomikas apakšnozaru studiju kursi:

1. Jaunu uzņēmumu novērtēšana (apakšnozarē „Finanses un kredīts”) 4

2. Reģionālās attīstības mūsdienu teorija un prakse (apakšnozarē „Reģionālā ekonomika”) 4

C daļa – brīvās izvēles daļa (jāiegūst 8 KP)

1. Brīvās izvēles studiju kursa noklausīšanās DU, LU vai citās augstskolās 4

2. Lektora prakse (32 st. apjomā) 2

3. Projekta vadīšana 2

Total 120

Lai sasniegtu doktora programmā noteiktos mērķus un uzdevumus, izstrādāts programmas

plāns - pilna laika studijām 3 gadi un nepilna laika studijām - 4 gadi (skat. 1. pielikumā).

Studiju programmas studiju kursu apraksti 2. pielikumā.

12

15

4

9


4. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS

4.1. Studiju programmas atbilstība LR likumdošanai

Saskaņā ar „Augstskolu likuma” (pēdējā redakcija 01.08.2011.) 57. pantu personas, kas

ieguvušas maģistra grādu, ir tiesīgas turpināt studijas doktorantūrā doktora grāda iegūšanai, pie

tam studiju programmas ilgums doktorantūrā ir trīs līdz četri gadi. DU šie nosacījumi ir ievēroti,

jo saskaņā ar DU ekonomikas doktora programmas 2007.gada 31.oktobra akreditācijas (uz sešiem

gadiem līdz 31.12.2013.) materiāliem imatrikulācija DU doktora studiju programmā „Ekonomika”

abiturientiem nosaka iegūtu maģistra grādu ekonomikā vai vadības zinātnē. DU ekonomikas

doktorantūras studiju ilgums ir trīs gadi (pilna laika klātienes studijās) vai četri gadi (nepilna laika

klātienes studijās).

Saskaņā ar „Zinātniskās darbības likumu” (pēdējā redakcija 01.01.2011.) LR Ministru

kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes atzinuma ir deleģējis DU tiesības piešķirt doktora

zinātnisko grādu ekonomikā, jo DU tiek īstenota akreditēta doktora studiju programma

„Ekonomika”. DU ir izpildīta arī šī likuma pēdējā redakcijā ietvertā prasība par to, ka doktora

studiju programmas īstenošanā ir jābūt iesaistītiem ne mazāk kā trim Latvijas Zinātnes padomes

ekspertiem – DU tie ir asoc.prof. E.Jermolajeva, vad.pētn. V.Voronovs, vad.pētn. V.Boroņenko un

pētn. O.Lavriņenko. DU Ekonomikas promocijas padomes nolikums (pēdējā redakcija

26.09.2011., DU Senāta protokols Nr.8) ir pilnīgā saskaņā ar „Zinātniskās darbības likuma”

pēdējo redakciju.

4.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam

Profesijas standarts nav paredzēts.

4.3. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība

DSP „Ekonomika” ir sekmīgi pabeiguši 23 doktoranti, no tiem 4 aizstāvējuši doktora

zinātnisko grādu ekonomikā, 4 promocijas darbi atrodas izskatīšanas procesā.

Atsauksmes par DSP absolventiem ir visnotaļ pozitīvas atsauksmes: S.Ežmale (Rēzeknes

speciālā ekonomiskā zona un Rēzeknes Augstskola), Aina Čaplinska (Nekustamo īpašumu

aģentūra), P.Meņšikovs, E.Užens (Swedbank), S.Ignatjevs (Baltijas starptautiskā akadēmija),

L.Amantova-Salmane (Centrālā Finanšu līgumu aģentūra, Latgales nodaļa) u.c. Vairāki no

programmas absolventiem strādā DU – L.Aleksejeva, O.Lavriņenko, T.Bikovskis, V.Stūrainis,

S.Zelča, R.Baltere.

10


5. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS AR

LĪDZĪGĀ STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ (1) UN EIROPAS SAVIENĪBAS

VALSTĪS (2)

DU DSP “Ekonomika” izveidošanas procesā tika ņemta vērā līdzīgu programmu īstenošanas

pieredze Latvijas un Eiropas valstu augstskolās (skat. 3.tabulā):

Latvijas Universitātē (turpmāk - LU): http://www.lu.lv/gribustudet/dokt-1.html);

Finanšu un finanšu pārvaldes augstskolā (The Graduate School of Finance and Financial

Accounting – ang.) Somijā (turpmāk – GSFFA): http://www.shh.fi/depts/finoinv/courses

/fin/gsffa/index.htm# structure;

Tartu Universitātē (turpmāk – TU): https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast).

Ekonomikas doktora studiju programmu salīdzinošās analīzes izvēles kritēriji ir šādi:

LU programma tika izvēlēta kā paraugprogramma, kas tiek realizēta Latvijas vadošajā

universitātē; DU ir noslēgts sadarbības līgums ar LU;

TU Igaunijā un GSFFA Somijā ir augstākās izglītības iestādes, kas, tāpat kā DU, atrodas

reģionos.

DU, LU, TU un GSFFA ekonomikas doktora programmu salīdzinošā analīze:

doktoru studiju programmām ir līdzīgas prasības reflektantu iepriekšējai izglītībai;

studiju kursi ir sadalīti trīs daļās:

A daļa: obligātie studiju priekšmeti (kursi);

B daļa: ierobežotās (obligātās) izvēles specializācijas priekšmeti;

C daļa: brīvās izvēles priekšmeti.

doktora studiju programmās 1. un 2.studiju gadā ir rekomendēti obligātās daļas priekšmeti, 2.

un 3.studiju gadā – semināri un izvēles priekšmeti gan savā augstskolā, gan citās studiju vietās,

tāpat arī - doktoranta praktiskais darbs ar studentiem (lekciju un semināru vadīšana). 3. un

4.studiju gadā darbs ir fokusēts uz promocijas darba izstrādi.

studiju programmu obligātajā daļā ir ietverti ekonomikas pamatkursi: makroekonomika,

informācijas tehnoloģijas ekonomikā, kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, ekonometrija u. c.

LU programmas kopējais apjoms ir par 24 KP lielāks nekā DU, jo obligātā A daļa ir novērtēta

par 2 KP, brīvās izvēles C daļa - par 8 KP, bet promocijas darbs - par 14 KP vairāk, bet doktora

studiju ilgums DU sakrīt ar LU – trīs gadi pilna laika doktorantūrā, četri gadi – nepilna laika

doktorantūrā.

TU un GSFFA doktora programmu kopējais apjoms ir par 40 KP lielāks nekā DU programmā,

bet pilna laika doktora studijas ilgst četrus gadus.

Programmās ir sastopamas arī atšķirības, kas vairāk ir saistītas ar apakšnozares specifiku. LU

programmas B daļa ir atšķirīga no pārējām augstskolām, jo tajā ir paredzēti semināri doktorantu

izvēlētās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs: ekonometrija, finanses un kredīts, grāmatvedības

un uzskaites teorija, statistika, tautsaimniecība un tirgzinība. Pārējo trīs augstskolu programmās

B daļā doktoranti var izvēlēties konkrētus priekšmetus no visai plaši piedāvāto priekšmetu

klāsta, kuri pārsvarā attiecas uz ekonomikas zinātni.

LU programmas C daļas kredītpunktus var iegūt divējādi: (1) noklausīti un nokārtoti

doktorantūras studiju kursi LU vai citās Latvijas augstskolās; (2) sagatavoti un novadīti lekciju

kursi, vadīti semināri un praktiskās nodarbības augstskolās, vadīti bakalaura un kursa darbi,

recenzēti bakalaura darbi, izstrādāti un vadīti projekti.

11


DU doktora studiju programmas “Ekonomika” salīdzinājums

ar citu augstskolu līdzīgām studiju programmām (pilna laika studijas)

Rādītājs DU LU GSFFA TU

KP skaits 120 144 160 160

Studiju ilgums 3 studiju gadi 3 studiju gadi 4 studiju gadi 4 studiju gadi

(6 semestri) (6 semestri) (8 semestri) (8 semestri)

Iegūstamais

grāds

Doktora grāds

ekonomikā

Citi rādītāji Obligātā daļa (A)

– 22 KP

Izvēles daļa (B) –

4 KP

Brīvās izvēles daļa

(C) – 8 KP

Promocijas darbs –

86 KP

Doktora grāds

ekonomikā

Obligātā daļa (A)

– 24 KP

Izvēles daļa (B) –

4 KP

Brīvās izvēles daļa

(C) – 16 KP

Promocijas darbs –

100 KP

3. tabula

Var konstatēt, ka DU ekonomikas doktora studiju programmas saturs un studiju apjoms ir

līdzīgs doktora studiju programmām iepriekš minētajās augstskolās – visas studiju programmas ir

orientētas uz promocijas darba aizstāvēšanu. Ir zināma atšķirība pilna laika studijām paredzētā

laika ziņā un kopējā kredītpunktu apjoma ziņā, kā arī proporcijās starp studijām un promocijas

darba izstrādi, kas dažādās valstīs ir dažāds.

6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA

6.1. Izmantotās studiju metodes un formas

Doktora grāds

ekonomikā un

uzņēmējdarbības

vadībā

Obligātā daļa (A) -

„Finanses” un

„Finanšu vadība” –

20 KP

Izvēles daļa (B) –

„Pētījumu

metodoloģija /

Pētījumu

filozofija” – 10 KP

Brīvas izvēles daļa

(C) –

„Ekonomikas

kursi” – 10 KP

Promocijas darbs –

120 KP

Doktora grāds

ekonomikā

Obligātā daļa (A)

- 24 KP (Obligātās

pamatstudijas - 16

KP)

Izvēles daļa (B) –

8 KP)

Izvēles priekšmeti

(vispārīgās

studijas) – 8 KP

Prakse – 4KP

Brīvas izvēles

daļa (C) –

4 KP

Promocijas darbs

– 120 KP

Pēc ieskaitīšanas DSP „Ekonomika” doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju izvēlas

promocijas darba tēmu un tā tiek apstiprināta Ekonomikas katedras sēdē. Katra studiju gada

sākumā katedras sēdē, ņemot vērā zinātniskā vadītāja priekšlikumus, tiek apstiprināti doktoranta

veicamie uzdevumi darbā pie savas promocijas darba tēmas, bet studiju gada beigās notiek

katedras sēde, kurā doktorants atskaitās par paveikto. Studiju gadu laikā doktorantam ir jāpiedalās

SZF semināros un konferencēs ar referātiem, prezentācijām un jādiskutē gan par sava promocijas

darba tēmu, gan par mūsdienu ekonomikas aktuālajiem jautājumiem.

12


Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes: lekcijas, semināri,

konsultācijas, individuālais darbs (piemēram, zinātniskie pētījumi), darbs grupās. Mācību metodes

tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai. Lekcijas un semināri

visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku ievirzi vispirms notiek

teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un pārrunas semināros, pēc tam

studējošie veic individuālo darbu. Individuālā darba rezultāti tiek analizēti gan semināru formā,

gan arī studējošo darba grupās. Dažos teorētiskajos kursos, piemēram, „Ekonomikas globalizācijas

problēmas”, vispirms ir teorētiskās lekcijas, tad studējošie analizē ekonomikas teorētiķu

oriģināldarbus un gatavo referātus, kurus nolasa un kopīgi pārrunā semināros. Pētījumi izvēlētajā

ekonomikas apakšnozarē tiek veikti sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.

6.2. Prakse

Programmas ietvaros prakse nav paredzēta.

6.3. Vērtēšanas sistēma

Studējošo zināšanu novērtēšana un pastāvīgā darba kontrole tiek veikta studiju gada

semestru ietvaros paralēli studiju darbam, proti, novērtēšana notiek nepārtraukti. Tas, pirmkārt,

nodrošina atgriezenisko saiti starp studējošo un docētāju noteiktā studiju kursā, ļaujot

mācībspēkam novērtēt jau realizēto kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to - arī pasniegšanas

kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina nepārtrauktu studiju darbu un programmas realizāciju.

Vērtējot DSP “Ekonomika” apguvi, tiek ievēroti pamatprincipi, kuri ir norādīti LR Ministru

Kabineta 2002.gada 3.janvāra pieņemtajos noteikumos Nr.2 “Noteikumi par valsts akadēmiskās

izglītības standartu”, izmantojot šādus pamatprincipus:

vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas saturu;

vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves vērtēšanā

izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas - ieskaite un eksāmens;

vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt

savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu

lietošanas prasmi.

Doktora studiju programmas “Ekonomika” studējošo zināšanu līmenis tiek novērtēts

saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu Nr. 208. (14.04.1998.) “Par studiju

rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” 10 ballu sistēmā. Programmas apguves vērtēšanas

pamatveidi ir diferencētā ieskaite vai eksāmens. Zināšanu novērtēšanā tiek izmantotas šādas

pārbaudes formas: kontroldarbi, referāti, mutiski/rakstiski eksāmeni, situāciju analīze. Vērtējot

studentu zināšanu līmeni, tiek ņemts vērā arī viņu patstāvīgais darbs semestra laikā. Par katru

studiju kursu vai studiju aktivitāti ieskaita kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs. To, cik

lielā mērā gala atzīmi ietekmē gala pārbaudījums un cik lielā mērā - doktorantu aktivitātes

semināros, uzstāšanās ar referātiem, kontroldarbu un testu atzīmes u.c., nosaka katrs docētājs.

Perspektīvā paredzēts plašāk izmantot arī citas zināšanu novērtēšanas metodes, piemēram, tādas

studentu patstāvīgā darba vērtējuma metodes kā ziņojums par cita autora zinātniski pētniecisko vai

promocijas darbu, eseja u.tml.

13


7. STUDĒJOŠIE

7.1. Studējošo skaits

Studiju programmā uzņem personas, kam ir sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā vai

vadības zinātnē. Uzņemot doktorantūrā, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

pretendenta vidējā atzīme maģistra studiju programmā;

pārrunu rezultāti;

pretendenta zinātnisko publikāciju skaits un to nozīmīgums;

piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs;

pedagoģiskā darba pieredze;

darba stāžs, t.sk. vadības sfērā;

līdzdalība pētnieciskajās programmās.

2010./2011.studiju gadā doktorantūras studiju programmā pilna laika studijās studē 27

doktoranti. No valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu pa zinātņu nozaru programmām nosaka

IZM.

Doktora studiju programmā „Ekonomika” studējošo skaits

Studiju gads 2004/2005 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Doktorantu skaits kopā,

tai skaitā

10 19 26 27

par maksu 8 14 21 21

par valsts budžeta līdzekļiem

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits

2 5 5 6

4. tabula

Doktora studiju programmā „Ekonomika” imatrikulēto studējošo skaitam ir tendence

palielināties (skat. 5.tabulu), ko nosaka ne tikai Latgalē, bet arī citos Latvijas reģionos strādājošo

maģistru interese par izglītības turpināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu. Pieaugusi interese arī

no ārvalstu iedzīvotāju puses.

Studiju gads

Doktorantu skaits

kopā, tai skaitā:

Doktora studiju programmā „Ekonomika” imatrikulēto skaits

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

2007/

2008

2008/

2009

10 7 4 3 4

2009/

2010

par maksu 8 6 4 3 1 11 7

par valsts budžeta

līdzekļiem

2 1 0 0 3

11

0

5. tabula

2010/

2011

10

3

14


7.3. Absolventu skaits

DSP „Ekonomika” sekmīgi pabeigušo absolventu skaits ir bijis nemainīgs vairākus gadus

(skat. 6.tabulu) un nedaudz samazinājies 2010/2011.studiju gadā. Vairāki doktoranti nepabeidz

programmu kā galveno iemeslu studiju pārtraukšanai minot objektīvos apstākļus – it sevišķi

finansējuma trūkumu.

6. tabula

Doktora studiju programmu „Ekonomika” sekmīgi pabeigušo skaits

Studiju gads

2006/

2007

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/2011

Doktorantu skaits kopā, tai skaitā: 5 5 5 5 3

par maksu 3 4 5 5 1

par valsts budžeta līdzekļiem 2 1 0 0 2

Līdz 2012.gadam promocijas darbus ekonomikā aizstāvējuši 4 doktoranti (skat. 7.tabulā):

O.Lavriņenko, S.Ignatjevs, L.Aleksejeva (Paņina) un A.Čaplinska. Vēl 4 promocijas darbi atrodas

izskatīšanas procesā un plānots, ka tie tiks aizstāvēti līdz 2011./2012.studiju gada beigām, tādējādi

kopējais aizstāvēto promocijas darbu skaits būs - 8.

Promocijas darbus aizstāvējušo un doktora grādu ekonomikā ieguvušo skaits

(līdz 2012.gadam)

Ekonomikas doktori Apakšnozare, tēma, zinātniskais vadītājs

Lavriņenko Olga „Reģionālā ekonomika”

„Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa

veidošanas atšķirību pētīšana pa reģioniem”

Dr.habil.oec., prof. V.Kosiedovskis

Ignatjevs Sergejs „Reģionālā ekonomika”

„Teritoriālais mārketings kā reģiona efektīvas attīstības stratēģijas

faktors”

Dr.habil.oec., prof. V.Kosiedovskis

Aleksejeva (Paņina) Ludmila „Reģionālā ekonomika”

„Latvijas augstākās izglītības sistēmas efektivitātes izpēte un vidējā

termiņa attīstības modeļi”

Dr.oec., asoc.prof. J.Eglītis

Čaplinska Aina „Finanses un kredīts”

„Aizņēmēja kredītspēja un bankas kredītportfeļa veidošanas

problēmas Latvijā”

Dr.oec., prof. E.Zelgalvis

7.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze

7. tabula

DSP “Ekonomika” studējošie ik gadu tiek aptaujāti un tādējādi iesaistīti studiju rezultātu

izvērtējumā un analīzē. Katra kursa apguves laikā docētāji saņem doktorantu atsauksmes par kursa

nepieciešamību, pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar lekcijām un praktiskajiem darbiem vai

semināriem, nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, izvirzīto prasību kvalitāti un kvantitāti,

pasniedzēja darbības stila efektivitāti, psiholoģisko klimatu nodarbību laikā u.c.

15


1. kursa doktorantu studiju kursu novērtējuma rezultāti

Nr.p. Studiju kursa nosaukums Studiju kursa Pasniegšanas Izmaiņas kursa

k.

svarīgums līmenis

apjomā

1. Jaunākās informācijas

4,7 4,7 „+” 34%

tehnoloģijas, datu apstrāde un

„-” 17% „

prezentācija

=” 49%

2. Jaunākās pētījumu metodes

4,7 4,2 „+” 32%

vadības un ekonomikas

„-” 17%

zinātnēs

„=” 51%

3. Reģionālās attīstības aktuālie 4,7 4,8 „+” 17%

jautājumi

„=” 83%

8. tabula

Rādītājs „Izmaiņas kursa apjomā” (skat. 8. un 9. tab.) nozīmē, par cik % stundu skaits

attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=), balstoties uz

novērtējumu piecu baļļu sistēmā.

Nr.

p.k.

1.

2. kursa doktorantu studiju kursu novērtējuma rezultāti

Studiju kursa nosaukums

9. tabula

Pēc doktorantu ikgadējās aptaujas datiem var secināt, ka 47% respondentu pilnīgi apmierina

izvēlētā studiju programma kopumā, 47% - pamatā apmierina, 6% - daļēji apmierina (studējošo

aptaujas veidlapas paraugu skat. 9. pielikumā).

94% respondentu augstu novērtē studiju procesa nodrošinājumu ar literatūru un

metodiskajiem materiāliem, visi (100%) studiju un pētnieciskajā darbā bieži izmanto datorus un

internetu. Visi doktoranti apmierinoši vērtē sadarbību ar mācībspēkiem, visi doktoranti

apmierinoši vērtē studiju programmas realizēšanu kopumā.

Uz jautājumu: „Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?” – 100% respondentu atbild

apstiprinoši; „Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?” – 77%

respondentu situācija apmierina. Vērojama tendence, ka pēdējos gados studējošie vēlas vairāk

vieslektorus no ārzemēm.

Izvērtējot doktorantu atbildes, var secināt, ka studiju kursu apguvē kā visefektīvākos

aspektus studējošie visbiežāk atzīst:

docētāju vadības stilu;

Studiju kursa

svarīgums

Pasniegšanas

līmenis

Ekonomikas globalizācijas

problēmas 4,3 3,3

2. Naudas un finanšu problēmas

3. Jaunu uzņēmumu

novērtēšana (apakšnozarē

„Finanses un kredīts”)

4. Reģionālās attīstības

mūsdienu teorija un prakse

(apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”)

4,3 3,5

Izmaiņas kursa apjomā

„-” 17%

„=” 83%

„-” 17%

„=”83%

- - -

5 4,2

„+” 17%

„=” 83%

16


docētāju spējas orientēties materiālu daudzveidībā;

docētāju attieksmi pret doktorantiem;

piedāvāto referātu un patstāvīgā darba tematus;

semināros un nodarbībās risināmos jautājumus.

Kā grūtības studiju kursu apguvē doktoranti bieži vien atzīmē lielo patstāvīgā darba apjomu

un uzsver, ka būtu jāpapildina esošās literatūras saraksts ar jaunāko (un specializēto) literatūru.

7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Doktorantu pētījumi tiek veikti, izmantojot DU SZF Ekonomikas katedras un SZF Sociālo

pētījumu institūta (turpmāk – SPI) bāzi. SPI nodarbojas ar ekonomiskajiem pētījumiem reģionālās

ekonomikas, finanšu un kredīta, kā arī ekonomiskās drošības jomā. Arī institūtā realizētie

svarīgākie pētnieciskie projekti pārsvarā saistīti ar ekonomisko aspektu. SZF tiek izdoti divi

žurnāli: “Sociālo Zinātņu Vēstnesis” un „Reģionālais Ziņojums”, kas ir iekļauti starptautiski

citējamā datu bāzē EBSCO. Topošajiem doktoriem ir labas iespējas publicēt savus pētījumus ar

mērķi ātrāk iekļauties vietējā un arī starptautiskajā zinātniskajā apritē (skat. sīkāk 8.3.

apakšnodaļā). Ekonomikas doktoranti piedalās dažādās konferencēs, piemēram, ikgadējās DU

starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, SZF organizētajās doktorantu konferencēs

(skat.17.tabulas 5.punktu), kā arī ārvalstu rīkotajās zinātniskajās konferencēs.

Kā viens no pētnieciskā darba veicināšanas faktoriem ir doktorantu iesaistīšanās

pētnieciskajos projektos gan kopā ar docētājiem (skat. 11.tabulā un 6.pielikumā), gan arī

patstāvīgi.

Doktoranti publicē savu pētījumu rezultātus starptautiski pieejamās datu bāzēs, LZP atzītos

un citos zinātniskajos izdevumos. Piemēram, datu bāzes ir atrodamas sekojošo doktorantu

publikācijas:

J. Eglitis, L.Panina. Tertiary Education in Latvia Today and Tomorrow. In: Perspectives of

Innovations, Economics & Business. Volume 4, Issue 1, 2010. p. 93.-97. ISSN 1804-0519.

(EBSCO).

J.Eglitis, L.Panina. Education market failure or victory – the context of the economic crisis in

Latvia, Economics and Management: Current Issues and Perspectives, 2010 No. 4 (20) (Index

Copernicus).

О. Lavrinenko, I.Lavrinoviča, S.Ignatjeva. Defining Tendencies in Modelling the Living

Standard of the Population in NUTS2 Regions of Central and Eastern Europe countries.

Economics and Rural Development. Vol.7, N01, p.39-54, 2011. (The Abstract and Index of the

journal – CAB Abstracts).

Ir izstrādātās un publicētas monogrāfijas:

Lavriņenko О. Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās

atšķirību pētīšana pa reģioniem. Latgales Kultūras centra izdevniecība, Rēzekne, 2010, 228 lpp.

ISBN 978-9984-29-189-5.

S.Ignatjevs. Teritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors. Latgales kultūras

centra izdevniecība, Rēzekne 2010. ISSN 978-9984-44-054-5

I.Lavrinoviča, Lavriņenko O. Iedzīvotāju ienākumu diferenciācija Latvijas reģionos. 2011. 184

lpp. ISBN 978-9984-803-10-4.

Doktorantu publikācijas no 2006.-2011.gadam 7. pielikumā.

Doktorantu piedalīšanās konferencēs no 2006.-2011.gadam 8. pielikumā.

17


7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

DSP “Ekonomika” studējošie aktīvi piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Ikgadējā

studējošo aptauja palīdz uzlabot programmas kvalitāti un attīstību, kā arī veicina konstruktīvu

dialogu starp studējošajiem, programmā strādājošiem docētājiem un programmas administrāciju.

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās

kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā, bet

arī risinot konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus studiju programmas

realizācijas laikā. To nodrošina doktorantu dalība studiju programmas „Ekonomika” padomē.

Savu priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par studiju grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu

studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studenti deleģē savam pārstāvim programmas padomē,

kas tālāk tos virza izskatīšanai SZF Domē.

Studenti, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, risina jautājumus

par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem jautājumiem vai aktuālām

problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS

8.1. Akadēmiskā personāla skaits

DSP “Ekonomika” nodrošināšanā piedalās 23 docētāji, no kuriem 8 ir profesori, 5 –

asociētie profesori un 6 – docenti, 3 vadošie pētnieki, 1 – pētnieks. Visi docētāji ir ar doktora

grādu, tai skaitā 14 docētājiem ir habilitētā doktora vai doktora grāds ekonomikā (skat. 10.tabulā).

Tiek iesaistīti viesprofesori no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU),

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), N.Kopernika Toruņas Universitātes (Polija) u.c.

augstskolām, tiek plānots piesaistīt vieslektorus arī no Lietuvas, Norvēģijas un citām ārvalstīm.

NR.

P.K

1.

2.

3.

4.

5.

Doktora studiju programmas “Ekonomika” personāls

VĀRDS, UZVĀRDS ZINĀTNISKAIS GRĀDS, AMATS, IESTĀDE

Vladimirs Meņšikovs Dr.sc. soc., prof. DU SZF dekāns, Sociālo pētījumu institūts

(pamatievēlēšanas vieta)

Juris Saulītis Dr.oec., prof. RTU Inženierekonomikas fakultāte,

DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

Voicehs Kosiedovskis

(Woicieh Kosiedowski)

10. tabula

Dr.habil. oec., prof. N.Kopernika Toruņas Universitāte (Polija), Ekonomikas

un vadības fakultāte, DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

Elmārs Zelgalvis Dr.habil.oec., prof. LU Ekonomikas un vadības fakultāte,

DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

AleksejsVorobjovs Dr.habil.paed., Dr.hab.psych., prof. DU SZF Sociālās psiholoģijas katedra

(pamatievēlēšanas vieta)

6. Felikss Sadirbajevs Dr.habil.math., prof. DU DMF Matemātikas katedra (pamatievēlēšanas vieta)

7. Irēna Silineviča

Dr.sc.ing., prof. Rēzeknes Augstskola,

DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

8. Lilija Gorbaceviča Dr.phil., doc. DU SZF Socioloģijas katedra (pamatievēlēšanas vieta)

9. Svetlana Ignatjeva Dr.math., doc. DU DMF Informātikas katedra (pamatievēlēšanas vieta)

10.

Jānis Eglītis Dr.oec., asoc.prof. Ventspils Augstskola,

DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

11. Leonārs Svarinskis Dr.oec., prof. DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

12. Viktors Voronovs Dr.sc.soc., Dr. phil., vad.pētn. DU SZF SPI (pamatievēlēšanas vieta)

18


13. Aija Eglīte

Dr.oec., asoc.prof. LLU Ekonomikas fakultāte,

DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

14. Andrejs Limanskis

Dr.oec., asoc.prof. RISEBA Ekonomikas un finanšu katedra

DU SZF Ekonomikas doktorantūra (blakusdarbs)

15. Lienīte Litavniece

Dr.oec., doc. Rēzeknes Augstskola,

DU SZF Ekonomikas doktorantūra (blakusdarbs)

16. Vera Boroņenko Dr.oec., vad.pētn. DU SZF SPI (pamatievēlēšanas vieta)

17. Irīna Plotka Dr.psych., vad.pētn. DU SZF SPI (pamatievēlēšanas vieta)

18. Olga Lavriņenko Dr.oec., pētn., DU SZF SPI (pamatievēlēšanas vieta)

19.

Iveta Mietule Dr.oec., asoc.prof. RA Ekonomikas fakultāte, ,

DU SZF Ekonomikas katedra (blakusdarbs)

20. Ludmila Aleksejeva Dr.oec., doc. DU SZF Ekonomikas katedra (pamatievēlēšanas vieta)

21. Aina Čaplinska Dr.oec., doc. DU SZF Ekonomikas katedra (pamatievēlēšanas vieta)

22. Armands Gricāns Dr.math., asoc.prof. DU DMF Matemātikas katedra (pamatievēlēšanas vieta)

23. Anita Sondore Dr.math., doc. DU DMF Matemātikas katedra (pamatievēlēšanas vieta)

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija

Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla CV 3. pielikumā.

Akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide notiek sistemātiski. Tiek izmantotas šādas

profesionālās pilnveides formas: teorētiskie semināri, piedalīšanās konferencēs, stažēšanās

ārvalstīs, iepazīšanās ar jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, izmantojot bibliotēkas un

informācijas tehnoloģijas, piedalīšanās pētnieciskajās tēmās.

DU pamatievēlēšanas vieta ir 13 docētājiem jeb 57%. Viesdocētāji ir 10 jeb 43%, kas

pārsvarā vada promocijas darbus. Programmas realizācijā un ekonomikas promocijas padomē

iesaistīti 10 Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprinātie eksperti, tai skaitā 4 DU docētāji:

asoc.prof. E.Jermolajeva, vad.pētn. V.Voronovs, vad.pētn. V.Boroņenko un pētn. O.Lavriņenko.

8.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība dod iespēju docētājiem nepārtraukti pilnveidoties

savā profesionālajā darbā, jo:

1) lai veiktu pētījumus, pētniekam jābūt informētam par jaunākajiem atklājumiem un

teorētiskajām atziņām savā pētniecības jomā;

2) pētnieciskais darbs prasa būt kompetentam pētniecības metodoloģijā, un šīs zināšanas tālāk

tiek izmantotas, vadot studējošo promocijas darbus;

3) par pētnieciskā darba rezultātiem docētāji informē studējošos studiju kursu ietvaros.

DSP “Ekonomika” docētāju piedalīšanās vietējos un starptautiskos projektos, apmeklētās

starptautiskās konferences, publikāciju izstrāde un citas aktivitātes nodrošina studējošajiem

iespējas iepazīties ar aktuālām teorētiskajām atziņām un praktiskajiem pētījumiem Latvijā un

pasaulē. Ar dažādiem ekonomikas jautājuemiem saistītus pētījumus veic:

apakšnozarē “Reģionālā ekonomika” - prof. V.Kosiedovskis, prof. V.Meņšikovs, prof.

J.Saulītis, asoc.prof. J.Eglītis, vad.pētn. V.Voronovs, asoc.prof. E.Jermolajeva, vad.pētn.

V.Boroņenko, doc. L.Litavniece, pētn. O.Lavriņenko, doc. L.Aleksejeva;

apakšnozarē “Finanses un kredīts” - prof. E.Zelgalvis, asoc.prof. I.Mietule, doc. A.Čaplinska.

Vairāki programmā iesaistītie docētāji strādā DU Sociālo pētījumu institūtā (prof.

V.Meņšikovs, vad.pētn. V.Voronovs, vad.pētn. V.Boroņenko, pētn. O.Lavriņenko).

19


Doktora studiju programmas „Ekonomika” docētāji un doktoranti no 2006. – 2011.gadam

iesaistījušies vairāk nekā 30 projektos (skat. 6.pielikumā), no kuriem svarīgākie uzskaitīti

11.tabulā.

11.tabula

DSP “Ekonomika” docētāju un doktorantu piedalīšanās ar programmas saturu saistītos

nozīmīgākajos projektos no 2006. – 2011.gadam

Iesaistītais docētājs un doktorants Projekta nosaukums Projekta

realizācijas

V.Meņšikovs, O.Lavriņenko,

V.Boroņenko, L.Paņina

V.Voronovs, E.Račko, V.Krasko,

O.Ruža (Fjodorova)

ES Struktūrfondu nacionālās programmas “Darba

tirgus pētījumi” projekta "Labklājības ministrijas

pētījumi” projekts “Latvijas un tās reģionu darba

tirgus specifiskās problēmas”

IZM projekts Nr. 051443 „Latvijas ražotāji

mūsdienīgos globalizācijas un pasaules saimniecības

reģionalizācijas apstākļos: problēmas, risinājumi,

perspektīvas”

laiks

2005.-2007.

2005.-2008.

V. Meņšikovs LZP projekts „Augstākās izglītības kvalitātes sociāli

ekonomiskie aspekti”

2006.

J.Zvanītājs, N.Baranovskis

Projekts „Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības

kopsakarības”

2007.-2008.

V.Meņšikovs, V.Boroņenko EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības

līdzfinansētais projekts „Augstskolu pētnieciskais

potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai” (Nr.

LV0054)

2009.-2011.

V.Meņšikovs, E.Zelgalvis, J.Eglītis, ESF projekts Nr. 2004/VPD1/ESF/PIAA/

2009.-2013.

E.Jermolajeva, V.Voronovs, 04/NP/3.2.3.1./0001/ 0003/0065 „Atbalsts

R.Baltere, O.Lavriņenko,

Daugavpils Universitātes doktora studiju

L.Aleksejeva, S.Ežmale,

A.Čaplinska, V.Krasko, S.Ignatjevs,

O.Ruža, E.Vanags, G.Vanags,

I.Haite, D.Znotiņa, I.Lavrinoviča,

u.c.

īstenošanai”

V.Meņšikovs

Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte“ 2010.-2011.

V.Boroņenko

apakšprojekts „Reģionālā identitāte un rīcībspēja”

12.tabula

DSP „Ekonomika” iesaistīto docētāju publikāciju un konferenču tēžu skaits

Gads Starptautiski citējamie

izdevumi (Thompson,

Scopus, EBSCO)

Citas publikācijas Konferenču tēzes

2006. 1 51 24

2007. 2 57 19

2008. 7 52 25

2009. 11 50 32

2010. 10 54 26

2011. 20 45 39

Kopā 51 309 165

20


DSP „Ekonomika” docētāji veido un izdod žurnālus un rakstu krājumus ar starptautiskām

redkolēģijām, kuru sastāvā ir ārvalstu zinātnieki un ekonomisti, piemēram, V.Kosiedovskis

(Polija), S.Stanaitis (Lietuva), J.Vankeviča (Baltkrievija), J. Holm-Hansens (Norvēģija) u.c., kā arī

Latvijas augstskolu docētāji, piemēram, Ž.Ozoliņa un T.Tisenkopfs (LU), B.Rivža, V.Strīķis un

A.Eglīte (LLU) u.c. Žurnāli „Sociālo Zinātņu Vēstnesis” un „Reģionālais ziņojums” ir

starptautiski citējamā datu bāzē EBSCO. Programmas docētāji izdod monogrāfijas, ir zinātniskie

recenzenti dažādiem izdevumiem.

13. tabula

Doktora studiju programmas „Ekonomika” realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla

dalība zinātnisko izdevumu, izdevumu redkolēģijās, padomēs, zinātnisko izdevumu

recenzēšana 2010./2011.studiju gadā

Vārds, uzvārds, amats Izdevuma nosaukums, izdevējs, laiks

V.Meņšikovs (redkol.priekšsēd.),

V.Boroņenko (redaktore), A.Vorobjovs,

E.Jermolajeva, I.Plotka

J.Eglītis (redkol.pr-js), J.Stašāne,

E.Jermolajeva

E.Jermolajeva (redkol.priekšsēd.),

V.Meņšikovs, J.Eglītis, V.Voronovs,

V.Kosiedovskis, L.Svarinskis, A.Eglīte,

L.Gorbaceviča

Sociālo Zinātņu Vēstnesis, izdevējs: DU SZF SPI no

2004.g.,

2011.gadā izdots žurnāla 13. numurs

Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas

un mehānismu veidošana. Starptautiskās zinātniskās

konferences materiāli. DU Akadēmiskais apgāds

„Saule” 2010.

Reģionālais ziņojums, izdevējs: DU SZF SPI no

2004.gada,

2011.gadā izdots žurnāla 7. numurs

VMeņšikovs Socioloģija Latvijā, redkolēģijas loceklis, LU

akad.apgāds, 2009

V.Meņšikovs Экономический бюллетень НИЭИ Министерства

экономики Республики Беларусь, член

Международного совета. ISSN 1818-3360

V.Meņšikovs (redkolēģijas loceklis) Вестник Витебского государственного

технологического университета, ISBN 978-985-481-

154-3

V.Meņšikovs (redkolēģijas loceklis) International Scientific-analytical Journal „Economist”,

ISSN 1987-6890

V.Voronovs (redkolēģijas loceklis) “Человек и цивилизация” (Saratovas valsts tehniskās

J.Eglītis (zinātniskais redaktors),

V.Voronovs

universitātes žurnāls) ISSN 2218-7510

O.Lavriņenko. Centrāleiropas un Austrumeiropas

iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās atšķirību pētīšana

pa reģioniem. Latgales kultūras centra izdevniecība,

Rēzekne 2010.

V.Boroņenko (zinātniskā redaktore) S.Ignatjevs. Teritorijas mārketings kā reģiona

stratēģiskās attīstības faktors. Latgales kultūras centra

izdevniecība, Rēzekne 2010.

V.Meņšikovs Godīgs politiķis –Latvijas sabiedrības cerība, Autors:

Maija Zakriževska. Izdevējs: „Drukatava”, ISBN 978-

9984-49-124-0

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas no 2006.-2011.gadam 4. pielikumā.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs no 2006.-2011.gadam 5. pielikumā.

21


8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

nākamajiem 6 gadiem

Akadēmiskā personāla atlasi doktora studiju programmas „Ekonomika” realizācijai nosaka:

1) Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma un valsts akadēmiskās izglītības standarta

prasību izpildes nepieciešamība;

2) pašu docētāju motivācija strādāt Daugavpils Universitātē, saistot savu karjeru ar darbu

augstskolā un zinātnisko ambīciju īstenošanu.

Akadēmiskajos amatos doktora studiju programmas „Ekonomika” docētāji tiek ievēlēti

konkursa kārtībā saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Daugavpils

Universitātē”:

docentu, pētnieku un vadošo pētnieku vēlēšanas pēc iepazīšanās ar pretendentu atbilstību

konkrētajam akadēmiskajam darbam notiek SZF Domē, aizklāti balsojot;

profesoru un asociēto profesoru vēlēšanas notiek attiecīgās zinātņu nozares profesoru padomēs.

DU SZF stratēģijā (atjaunota 2011.gadā) tiek plānota docētāju akadēmiskā potenciāla

attīstība, palielinot pamatdarbā strādājošo profesoru īpatsvaru studiju programmas īstenošanā,

aktivizējot docētāju līdzdalību starptautiskos projektos un pētījumu rezultātu publicēšanu

starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos. Paredzēts arī vairāk pievērst uzmanība reģionālās

ekonomikas un attīstības jautājumu pētīšanai, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu, organizāciju un

komercsabiedrību ekonomisko un finanšu problēmu apzināšanai un iespējamo risinājumu

piedāvāšanai. Docētāju kvalifikāciju jāpaaugstina arī, veicinot viņu piedalīšanos dažādu metodisko

ieteikumu un mācību materiālu izstrādāšanā.

Programmas attīstība paredz jaunu speciālistu sagatavošanu un citas aktivitātes, kas

atspoguļotas DSP „Ekonomika” attīstības plānā (skat. 18.tabulā).

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības

sistēma ir lielā mērā atkarīga arī no augstākās izglītības finansēšanas apjoma (kurš DU no

2009.gada samazinājies vairāk nekā par pusi) un iespējamā augstākās izglītības modeļa maiņas.

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS

9.1. Materiāli tehniskā bāze

DSP “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantots DU materiāli tehniskais nodrošinājums:

atbilstoši mūsdienu prasībām aprīkotas datorklases, DU SZF SPI mācību auditorijas un

administratīvās telpas, DU bibliotēkas un lasītavas pakalpojumi.

Doktorantiem ir brīvi pieejama moderna datortehnika un programmnodrošinājums. Visi

datori ir pievienoti kopējam DU datortīklam (DU IntraNet) un internetam, kas nodrošina

nepieciešamo informācijas iegūšanas un apmaiņas līmeni. Datoros tiek izmantotas gan standarta

biroja programmas, programmatūra darbam ar internetu un informācijas publicēšanai internetā,

gan specializētas programmas ekonomisko u.c. procesu modelēšanai, grāmatvedības uzskaitei,

lietišķās spēles sociālo pētījumu veikšanai. Studējošie var izmantot:

SZF datorklases ar datoriem (visiem datoriem ir Interneta pieslēgums un ir iespējams izmantot

SPSS programmas paketi datu apstrādei) ;

DU Informācijas Tehnoloģiju centra tehniskos resursus;

22


kopēšanas iekārtas;

vizuālās prezentācijas iekārtas.

Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem

Daugavpils Universitātes mācību korpuss Vienības ielā 13 ir aprīkots ar uzbrauktuvi un kāpņu

pacēlāju, bet mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams lifts.

Daugavpils Universitātē tiek īstenots projekts “Daugavpils Universitātes studiju programmu

kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās

attīstības fonds (ERAF), un kas paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras modernizēšanu un

pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi uzlabojot vides pieejamību personām ar

funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura traucējumiem):

mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1 notiks telpu pielāgošana personām ar īpašām

vajadzībām; mācību auditorijas būs pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs,

likvidēti sliekšņi, piemērots durvju platums. Informācija būs pieejama vājredzīgiem un

vājdzirdīgiem cilvēkiem – ierīkoti projicēšanas aparāti, ierīkota skaņu pastiprinoša aparatūra;

tiks izveidota bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa pārtīšanai

un barošanai, un rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju laikā.

Tādējādi pieejamais materiāli-tehniskais nodrošinājums ļauj kvalitatīvi realizēt studiju

programmu un sasniegt tās mērķi.

9.2. Finanšu resursi

DSP „Ekonomika” finansējuma avoti ir valsts budžeta līdzekļi, ESF projektu līdzekļi un

ienākumi no doktorantu mācību maksas.

Lielākā daļa doktorantu studē par maksu, ESF projekta Nr.

2004/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0001/ 0003/0065 „Atbalsts Daugavpils Universitātes

doktora studiju īstenošanai” (2009.-2013.) finansējumu ir izmantojuši 16 doktoranti.

Izmantojot DSP “Ekonomika” finanšu līdzekļus, tiek apmaksāts docētāju darbs, iegādāta

mācību literatūra un datortehnika, segti kancelejas izdevumi. Tomēr esošais finansējums nedod

iespēju pieaicināt augsti kvalificētus speciālistus no ārvalstīm.

Studiju programmas izmaksas uz vienu studējošo aprēķins 14. pielikumā.

9.3. Bibliotēka

Studējošajiem un docētājiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju

vietām, informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 3 mājas abonementus un 4 kopētājus. DU

bibliotēkas fonds ir 301318 vienības, to veido: grāmatas – 270019, periodiskie izdevumi – 29692,

pārējie izdevumi – 1607. No tām sociālajās zinātnēs ir 40423 grāmatu, t.sk. jurisprudencē ,

ekonomikā, finansēs, mārketingā-21118, vadības zinībās- 685 grāmatas. Pateicoties dažādiem

zinātniskās darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek papildinātas struktūrvienībās

(Ekonomikas katedrā un SPI) esošās bibliotēkas, kas kopumā palīdz īstenot studiju programmas

mērķus un uzdevumus. DU bibliotēkā ir pieejams:

interneta pieslēgums;

elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);

automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas

kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU

bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas lasītāja

23


kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku

fondus un pakalpojumus;

pilna elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: Academic

Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC,

Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola, Oxford

Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management, Psychology). Bāzes izmantošanai no

mājas datoriem ir jāreģistrē sava pastāvīga IP adrese DU bibliotēkas informatīvajā zālē.

2011. gadā DU bibliotēkas piedāvātais publiskās lietošanās datu bāzes

14. tabula

NR. NOSAUKUMS RAKSTUROJUMS PIEEJAMĪBAS VIETA

1. Letonika Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā Lasītavas

2. NAIS Latvijas normatīvo aktu datu bāze Lasītavas, SZF

3. EBSCO Daudznozaru datu bāze Visā DU Net

datortīklā

4. Kembridge Journal on Daudznozaru datu bāze Visā DU Net

Line

datortīklā

5. Science Direct Daudznozaru datu bāze Visā DU Net

datortīklā

6. WESTLAW International ES un ārvalstu juridisko dokumentu un

žurnālu datu bāze

Lasītavas

7. HeinOnline Juridiskie žurnāli, dokumenti Visā DU Net

datortīklā

8. RUBRICON Universāla uzziņu izdevumu datu bāze Lasītavas

9. SpringerLink Daudznozaru datu bāze Visā DU Net

datortīklā

10. Lursoft Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze Lasītavas

11. www.likumi.lid.lv LR un ES normatīvie dokumenti Lasītavas

12. World Bank e-library Pasaules Bankas publikācijas Lasītavas

Bibliotēkas fonds ir papildināts arī ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem. DU

studenta apliecība vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja

karte, kas dod tiesības studējošajiem izmantot jebkur valsts bibliotēkas grāmatu fondus.

Kopumā studiju programmas nodrošinājumu ar mācību un zinātnisko literatūru var vērtēt kā

labu.

24


10. ĀRĒJIE SAKARI

10.1. Sadarbība ar darba devējiem

DSP “Ekonomika” ir laba sadarbība ar darba devējiem – augstskolām un citām institūcijām,

kuru personāls studē DU doktorantūrā (Rēzeknes Augstskola, Rēzeknes Speciālā ekonomiskā

zona, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Valsts Nekustamā īpašuma aģentūra, Jēkabpils

Agrobiznesa koledža, Swedbank, u.c.). Sadarbība ar valsts iestādēm, pašvaldībām un

komercuzņēmumiem notiek, arī vācot materiālus pētījumiem, piedaloties darba devēju

organizētajās konferencēs un semināros. Darba devēji, savukārt, aktīvi piedalās DU organizētajās

konferencēs un semināros, diskutē ar docētājiem un doktorantiem, izsaka savus secinājumus un

priekšlikumus.

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām

DSP „Ekonomika” tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas augstskolām LU, RA, RTU, LLU kā arī

N.Kopernika Toruņas universitāti (Polija), kuru akadēmiskais personāls iesaistīts šīs programmas

realizācijā. Docētāji apmainās ar informāciju ar ārzemju kolēģiem, veic kopīgus pētījumus,

piedalās konferencēs

DU SZF sadarbības partneri

Iesaistīšanās zinātniskos konsorcijos un/vai tīklos

Tīkla nosaukums Pilsēta, valsts Vārds, uzvārds

Regional Studies Association (Reģionālo pētījumu

asociācija – starptautisks forums reģionālās attīstības

politikai un izpētei)

Lielbritānija

15. tabula

Institūcija Kontaktpersona

N.Kopernika Universitāte (Toruņa, Polija) Dr.habil.oec., prof. Vojcehs Kosiedovskis

Jāņa Pavila II vārdā nosauktā katoļu universitāte (Ļublina,

Polija)

Dr.sc.soc., prof. Slavomirs Partickis

Norwegian Institute for Urban and regional Research

(NIBR)

Dr. Jørn Holm-Hansen

Oslo Universitāte (Oslo, Norvēģija ) Dr.phil. Pals Kalsto

Lietuvas Lauksaimniecības Universitāte (Kauņa, Lietuva) Dr.hist., asoc.prof. Romualdas Povilaitis

Baltkrievijas Valsts ekonomikas institūts (Minska,

Baltkrievija)

Dr.oec. prof. Antons Slonimskis

Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte (Vitebska,

Baltkrievija)

Dr.oec., prof. Jeļena Vankeviča

Latvijas Universitāte Sociālo un politisko pētījumu

institūts (Rīga, Latvija)

Dr.sc.soc., prof. Tālis Tisenkopfs

Latvijas Lauksaimnicības Universitāte (Jelgava, Latvija) Dr.habil.oec., prof. Baiba Rivža

Dr.oec., prof. Ingrīda Jakušonoka

Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte,

Komunikācijas fakultāte (Rīga, Latvija)

Mg.art. Taņa Lāce

Ventspils augstskola (Ventspils, Latvija) Dr.math., prof. Jānis Vucāns

16. tabula

E.Jermolajeva,

Latvijas pārstāve RSA

25


10.3. Akadēmiskā personāla ienākošā un izejošā mobilitāte

DSP „Ekonomika” pastāvīgi strādā Dr.habil.oec., prof. Vojcehs Kosiedovskis no

N.Kopernika Universitātes Ekonomikas zinātņu un menedžmenta fakultātes Eiropas integrācijas

un reģionālo pētījumu katedras(Toruņa, Polija).

DU docētāji regulāri lasa lekcijas ārvalstīs ERASMUS programmas ietvaros, dodas

pieredzes apmaiņas braucienos uz dažādām valstīm (skat. 17.tabulā).

17. tabula

Stažēšanās, pēcdoktorantūras studijas, lekcijas ārvalstīs

Vārds,

Uzvārds

Zinātniskā institūcija, pilsēta, valsts

Laika

periods

Aktivitātes veids

N.Kopernika Universitāte, Toruņa, 04/2008 Lekcijas ERASMUS

V.Meņšikovs

Polija

Beira Interior universitāte, Kovilha,

Portugāle

05/2009 programmā

V. Boroņenko ESOP centrs, Oslo Universitāte 03/2009 Pētnieciskais darbs

Mykolas Romeris University, Viļņa, 03/2009 Pieredzes apmaiņas vizīte

Lietuva

05/2009 Lekcijas, piedalīšanās

N.Kopernika Universitāte, Toruņa,

starptautiskajā seminārā

Polija

05/2009 Pieredzes apmaiņa, dalība

seminārā

Beira Interior universitāte, Kovilha,

Portugāle

10/2009

Pētnieciskais darbs

Somijas ekonomikas pētījumu institūts

(ETLA), Helsinki, Somija

11/2009

Grundtvig Lifelong Learning

Grundtvig programmas nacionālā

aģentūra, fonds Archimedes, Tallina,

Igaunija

Oslo Universitāte, Norvēģija

Somijas ekonomikas izpētes institūts

(ETLA), Helsinki, Somija

08/2010

10/2010

10/2010

programmas kontaktseminārs

Studijas „Oslo Summer School

2010 in Comparative Social

Science Studies”

Pieredzes apmaiņas vizīte

Pieredzes apmaiņas vizīte

Culminatum, Helsinki, Somija

V.Voronovs Krievijas Valsts bibliotēka, Maskava,

Krievija

Krievijas Nacionālā bibliotēka,

E.Jermolajeva

Sanktpeterburga

Szent Istvan University, Tessedik

Samuel University Center,

Bekescsaba, Ungārija

N.Kopernika Universitāte, Toruņa,

Polija

Norwegian Institute for Urban and

regional Research (NIBR)

10.4. Studējošo ienākošā un izejošā mobilitāte

11/2010

11/2010

05/2010

04/2008

05/2008

Pētnieciskais darbs

Pētnieciskais darbs

Pieredzes apmaiņa ERASMUS

ietvaros

Lekcijas ERASMUS

programmā

Darbs bibliotēkā, pieredzes

apmaiņa

DSP „Ekonomika” studē 2 ārvalstu pilsoņi: Musayeva Naila (Azerbaidžāna) no 2010./2011.

studiju gada un Khalil Ahmed Arbi (Pakistāna) no 2011.gada rudens. SZF vadība un programmas

padome plāno piesaistīt vairāk ārvalstu studentus, reklamējot studiju programmu un informējot par

DU iespējām ārvalstu vizīšu, konferencū utml. laikā.

26


11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

DSP „Ekonomika” attīstība tiek plānota saistībā ar DU SZF attīstību, balstoties uz fakultātes

izstrādāto stratēģiju. Galvenie attīstības virzieni ir šādi:

studiju procesa kvalitātes pilnveidošana;

docētāju kvalifikācijas paaugstināšana;

personāla un studējošo pētniecisko tēmu paplašināšana un padziļināšana;

jaunu starptautisko sakaru dibināšana;

starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana;

docētāju un doktorantu piedalīšanās starptautiskajās konferencēs;

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana: aprīkojuma atjaunošana un modernizācija, bibliotēkas

papildināšana ar jaunāko zinātnisko literatūru un periodiku.

11.1. Studiju programmas SVID analīze

Izvērtējot DU DSP „Ekonomika” saturu, organizāciju un attīstības perspektīvas, var veikt

SVID analīzi. Programmas stiprās puses ir:

skaidrs studiju programmas mērķis un uzdevumi, kā arī atbilstoša materiāli tehniskā bāze;

studiju programmas realizāciju nodrošina SZF Ekonomikas katedra un SZF SPI, kuram ir

ilggadēja pētnieciskās darbības pieredze gan Austrumlatvijas reģionā un Latvijā, gan arī

starptautiskā mērogā;

studiju programma ir mērķtiecīgi orientēta galvenokārt uz Latgales reģiona vajadzībām;

nodrošinājums ar augsti kvalificētiem mācībspēkiem, tai skaitā kvalificētiem vieslektoriem;

studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniskās kvalifikācijas, pieredzes un profesionalitātes

nepārtraukta pilnveidošana;

laba sadarbība ar DU struktūrvienībām, Latvijas un ārvalstu izglītības un zinātniski

pētnieciskajām iestādēm;

laba sadarbība starp docētājiem un studējošajiem, regulāra studiju programmas attīstības

izvērtēšana;

pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu studiju un pasniegšanas formu meklēšana un

ieviešana,

līdzsvarota teorijas un prakses proporcija, augsts doktorantu patstāvīgā darba īpatsvars;

plašas iespējas izmantot tehniskos resursus, bibliotēku elektroniskās datu bāzes u.c.;

daudzpusīgs izvēles kursu piedāvājums.

DSP „Ekonomika” ir arī daži trūkumi:

DU bibliotēkas nepietiekošais nodrošinājums ar mūsdienu zinātnisko literatūru un periodiku

svešvalodās, ko daļēji kompensē interneta izmantošanas iespējas un piekļuve starptautiskajām

datu bāzēm;

nepietiekošs ārvalstu viesdocētāju skaits;

nepietiekoša DU docētāju un doktorantu iesaistīšanās starptautiskās mobilitātēs;

nepietiekama sabiedrības informēšana par studijām DU;

ārzemju studentu trūkums.

Studiju programmai ir šādas attīstības iespējas:

programmas attīstības stratēģijas pastāvīga pilnveidošana, esošo studiju kursu uzlabošana

un/vai jaunu studiju kursu izstrāde;

sadarbības projekti un līgumi ar dažādām Latvijas un ārvalstu izglītības un zinātniski

pētnieciskajām iestādēm, pašvaldībām un privātajām iestādēm;

27


1.

2.

3.

4.

5.

studiju kursu nodrošināšana svešvalodās;

mārketinga pasākumu un finanšu piesaistes aktivitāšu realizēšana saistībā ar SZF attīstības

stratēģiju;

akadēmiskā personāla un doktorantu iesaistīšana zinātniski pētnieciskajos projektos;

docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla paaugstināšana, kvalificētu vieslektoru piesaiste,

tai skaitā no ārvalstīm;

materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu, tehnoloģijām,

informācijas līdzekļiem, īpašu uzmanību veltot mūsdienīgu zinātnisko un periodisko izdevumu

pieejamībai.

Iespējamie draudi studiju programmai varētu būt:

nepietiekami izmantotas finansējuma piesaistes iespējas zinātnisko pētījumu veikšanai un

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, tai skaitā ES finansējums;

neprognozējamas izmaiņas izglītības sistēmā;

studiju maksas pieaugums salīdzinājumā ar studējošo maksātspēju;

mazrezultatīva promocijas darbu aizstāvēšana.

Var secināt, ka DSP “Ekonomika” ir vairāk stipro pušu un iespēju nekā trūkumu un draudu,

kas liecina par programmas stabilitāti un ilgtspēju. Tomēr jāņem vērā arī negatīvie aspekti un

jācenšas te samazināt. Tāpēc, balstoties uz veikto SVID analīzi, doktora studiju programmai

izveidots attīstības plāns (skat. 18.tabulā), kas sadalīts 12 galvenajos virzienos, nosakot izpildes

laiku, izmantojamos resursus, sagaidāmos rezultātus un atbildīgās personas.

Nr.p.

k.

Doktora studiju programmas „Ekonomika” attīstības plāns

Aktivitāte

Regulāri organizēt doktorantu tikšanās

ar DU Promocijas padomi ekonomikā ar

mērķi apspriest promocijas darbu

tematiku un kvalitāti

Nodrošināt iespēju docētājiem iepazīties

ar jaunākajām metodēm

datortehnoloģijas izmantošanā mācību

procesā, organizējot kvalifikācijas

paaugstināšanas seminārus

Organizēt un veicināt doktorantu

stažēšanos ārvalstu augstskolās un

piedalīšanos starptautiskajās

zinātniskajās konferencēs, semināros un

citos zinātniskos pasākumos

Izstrādāt Latvijas tautsaimniecības

interesēm atbilstošu promocijas darbu

tēmu sarakstu un koriģēt to pirms katra

studiju gada

Organizēt doktorantu starptautiskās

zinātniskās konferences:

2007. „Reģionālas ekonomikas

konkurētspēja: attīstības faktori

Izpildes

laiks

Katru

gadu

Katru

gadu

Katru

gadu

Katru

gadu

Katru

gadu

Resursi

SZF Ekon.

kat. un SPI,

DSP

padome,

promocijas

padome

DU DMF

Informāt.

katedra,

SZF Ekon.

kat. un SPI

DU,

sadarbības

augstsk. u.

c.institūc.

Latvijā un

ārvalstīs

SZF Ekon.

kat., DSP

padome

SZF Ekon.

katedra,

DSP

Sagaidāmais

rezultāts/

rādītāji

Mutiskas un

rakstiskas

rekomendācijas

doktorantiem

Docētāju

kvalifikācijas

paaugstināš.,

semināru

dalībnieku skaits

Doktorantu skaits,

publikāciju

daudzums

Promocijas darbu

tēmu saraksts

Konferences

dalībnieku skaits,

rakstu krājums

18.tabula

Atbildīgā

persona

DSP

direktors

DSP

direktors

DSP

direktors,

SZF

dekāns

DSP

direktors,

SZF SPI

direktors

Ekon.

katedras

vadītāja,

28


6.

7.

8.

9.

10.

11.

globalizācijas apstākļos”;

2008. „Finanšu nodrošinājums un

reģiona sociāli ekonomiskās attīstības

prognozēšana”;

2009. „Reģionālās ekonomikas

inovatīvās attīstības stratēģijas un

mehānismu veidošana”;

2010. „Eiropas integrācijas sociālā un

ekonomiskā dimensija: problēmas,

risinājumi, perspektīvas”;

2011. „Starpreģionālās ekonomiskās

integrācijas attīstības stratēģija ES

apstākļos”.

2012. „Finanšu kapitāla ietekme uz

reģiona ekonomikas konkurētspējas

paaugstināšanu”

Regulāri atjaunot studiju kursus, īpašu

uzmanību veltot ārvalstīs publicēto

jauno zinātnisko viedokļu analīzei, kā

arī teorētisko jautājumu saistībai ar

praktisko realizāciju Latvijā

Ieviest vieslektoru savstarpējās

apmaiņas sistēmu ar Latvijas citu

augstskolu ekonomikas doktorantūras

docētājiem un citu valstu zinātniekiem

Talantīgu studējošo gatavošana

doktorantūrai, veicinot piedalīšanos

studentu zinātnisko darbu konkursos un

konferencēs

Izmantot IT iespējas informēšanai par

studijām doktorantūrā (interneta mājas

lapa, e-pasts) un doktorantu operatīvai

iesaistīšanai DU SPI pētījumos un

organizētajās aktivitātēs (semināri,

konferences u.c.).

Atspoguļot doktorantūras programmā

paveikto pašnovērtējumā, zinātniskās

publikācijās, rakstu krājumos un citos

izdevumos

Ārzemju periodikas un literatūras

abonēšanas paplašināšana

Katru

gadu

Katru

gadu

Katru

gadu

Katru

gadu

Katru

gadu

Katru

gadu

12. Jaunas programmatūras iegāde Regulāri

padome,

SPI

DSP

docētāji,

promocijas

darbu

vadītāji

ERASMUS

progr.,

starptaut.

projekti

DU

studējošie

bakalauri,

maģistranti

SZF

docētāji

DU

studējošie,

doktoranti,

DSP

docētāji

Doktoranti

DSP

docētāji

SZF un

DSP

finanšu

līdzekļi

DU SZF

finanšu

līdzekļi

Papildināti un

atjaunoti studiju

kursi

DU vieslektoru

skaits, DU

docētāju skaits,

kas stažējušies

ārvalstīs

Doktorantu skaits

Doktorantu skaits;

aktivitāšu

daudzums

DSP pašnovērt.,

zinātniskās

publikācijās,

rakstu krājumi

u.c. izdevumi

Jaunu grāmatu un

žurnālu daudzums

Jaunu

datorprogrammu

daudzums

SPI

direktors

DSP

direktors

Ekon.

katedras

vadītāja

DSP

direktors,

Ekon.

katedras

vadītāja

DSP

direktors,

DSP

sekretārs

DSP

direktors,

sekretārs

SPI

direktors

DSP

direktors,

studiju

kursu

autori,

Ekon.kat.

SZF

dekāns,

SPI

direktors

29


Kursa kods Kursa nosaukums

PIELIKUMI

1. PIELIKUMS. Studiju programmas pilna un nepilna laika studiju plāni

Doktora studiju programmas „Ekonomika” (programmas kods 51310)

STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas

2011./2012. studiju gadam

Pārbau-

dījuma

forma

Kursa

KrP

kopējais

Kursa

kontaktstundu

skaits

lekci-

jas

lab.d.

pr.

darbi

semi-

nāri

1. studiju gads 2. studiju gads 3.studiju gads

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem.

16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned.

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

1.sem [KrP: 20]

A daļa (KrP: 18)

Ekon7008 Jaunākās informācijas

tehnoloģijas, datu apstrāde

un prezentācija

Eks. 4 64 32 32 2 2

EkonD001 Promocijas darba izstrāde Iesk. 14

C daļa (KrP: 2)

Ekon7014 Reģionālās attīstības aktuālie Dif.iesk.

jautājumi

2 32 16 16 1 1

EkonD012 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 32 1 1

EkonD013 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD011 Projekta vadīšana (ne vairāk

kā viens projekts)

Dif.iesk. 2

2.sem. [KrP: 20]

A daļa (KrP: 18)

Ekon7007 Jaunākās pētījumu metodes

vadības un ekonomikas

Eks. 4 64 32 32 2 2

EkonD007

zinātnēs

Eksāmens svešvalodā Eks. 4

EkonD015 Promocijas darba izstrāde Iesk. 10

C daļa (KrP: 2)

EkonD022 Latvijas tautsaimniecība Dif.iesk. 2 32 16 16 1 1

EkonD037 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 32 1 1

EkonD023 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD026

3.sem

Projekta vadīšana (ne vairāk

kā viens projekts)

Dif.iesk. 2

[KP: 18(apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”)]

[KP: 22(apakšnozarē „Finanses un

kredīts”)]

A daļa (KrP: 16)

Ekon7009 Ekonomikas globalizācijas

problēmas

Eks. 2 32 16 16 1 1

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.


Ekon7010 Naudas un finanšu

problēmas

Eks. 2 32 16 16 1 1

Ekon7018 Promocijas darba izstrāde Iesk. 12

B daļa (KrP: 4)

Ekon7011 Jaunu uzņēmumu

novērtēšana (apakšnozare

„Finanses un kredīts”)

C daļa (KrP: 2)

Eks. 4 64 64 4

EkonD038 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 32 1 1

EkonD024 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD027

4.sem.

Projekta vadīšana (ne vairāk

kā viens projekts)

Dif.iesk. 2

[KP: 22 (apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”)]

[KP: 18(apakšnozarē „Finanses un

kredīts”)]

A daļa (KrP: 18)

EkonD016 Promocijas darba izstrāde Iesk. 18

B daļa (KrP: 4)

Ekon7012 Reģionālās attīstības

mūsdienu teorija un prakse

(apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”)

Eks. 4 64 64 4

5.sem. [KrP: 20]

A daļa (KrP: 20)

EkonD008 Eksāmens apakšnozarē Eks. 6

EkonD005 Promocijas darba izstrāde Iesk. 14

6.sem. [KrP: 20]

A daļa (KrP: 18)

EkonD017 Promocijas darba izstrāde Iesk. 18

C daļa (KrP: 2)

EkonD041 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 32 1 1

EkonD025 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD028 Projekta vadīšana (ne vairāk

kā viens projekts)

Kopā KP

Dif.iesk. 2

apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”

Kopā KP

120 20 20 18 22 20 20

apakšnozarē „Finanses un

kredīts”

120 20 20 22 18 20 20

31


Kursa kods Kursa nosaukums

Doktora studiju programmas „Ekonomika“ (programmas kods 51310)

STUDIJU PLĀNS nepilna laika studijas

2011./2012. studiju gadam

Pārbau-

dījuma

forma

Kursa

KrP

kopējais

Kursa

kontaktstundu

skaits

lekci-

jas

lab.d.

pr.

darbi

lekc. lab.d.

sem.

1. studiju gads

1.sem. 2.sem.

2. studiju gads

3.sem. 4.sem.

3. studiju gads

5.sem. 6.sem 7.sem 8.sem

16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned. 16 ned.

lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

1.sem [KrP: 15]

A daļa (KrP: 15)

Ekon7008 Jaunākās informācijas

tehnoloģijas, datu apstrāde

un prezentācija

Eks. 4 32 16 16 2 2

EkonD029

2.sem. [KrP: 15]

Promocijas darba izstrāde Iesk. 11

A daļa (KrP: 15)

EkonD007 Eksāmens svešvalodā Eks. 4

EkonD030

3.sem

[KP: 15]

Promocijas darba izstrāde Iesk. 11

A daļa (KrP: 13)

Ekon7007 Jaunākās pētījumu metodes

vadības un ekonomikas

zinātnēs

Eks. 4 32 16 16 2 2

EkonD031

C daļa (KrP: 2)

Promocijas darba izstrāde Iesk. 9

Ekon7014 Reģionālās

aktuālie jautājumi

attīstības Dif.iesk. 2 16 1 1

EkonD038 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 16 1 1

EkonD024 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD027

4.sem.

Projekta vadīšana (ne vairāk Dif.iesk.

kā viens projekts)

2

[KP: 16 (apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”)]

[KP: 12(apakšnozarē „Finanses un kredīts”)]

A daļa (KrP: 10)

EkonD032 Promocijas darba izstrāde Iesk. 10

lekc. lab.d.

sem.

B daļa (KrP: 4)

Ekon7012

C daļa (KrP: 2)

Reģionālās attīstības

mūsdienu teorija un prakse

(apakšnozare „Reģionālā

ekonomika”)

Eks. 4 32 32 4

Ekon7013 Latvijas tautsaimniecība Dif.iesk. 2 16 1 1

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

lekc. lab.d.

sem.

32


EkonD012 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 16 1 1

EkonD022 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD039

5.sem.

Projekta vadīšana (ne vairāk Dif.iesk.

kā viens projekts)

2

[KP: 12 (apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”)]

[KP: 16 (apakšnozarē „Finanses un kredīts”)]

A daļa (KrP: 10)

Ekon7009 Ekonomikas globalizācijas

problēmas

Eks. 2 16 8 8 1 1

EkonD033 Promocijas darba izstrāde Iesk. 8

B daļa (KrP: 4)

Ekon7011

C daļa (KrP: 2)

Jaunu uzņēmumu

novērtēšana (apakšnozarē

„Finanses un kredīts”)

Eks. 4 32 32 4

EkonD040 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 16 1 1

EkonD023 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD026

6.sem

[KP:15]

Projekta vadīšana (ne vairāk Dif.iesk.

kā viens projekts)

2

A daļa (KrP: 13)

EkonD034

C daļa (KrP: 2)

Promocijas darba izstrāde Iesk. 13

EkonD041 Brīvās izvēles doktora

studiju kurss DU vai citā

universitātē

Dif.iesk. 2 16 1 1

EkonD013 Lektora prakse Dif.iesk. 2

EkonD011

7.sem. [KrP: 16]

Projekta vadīšana (ne vairāk Dif.iesk.

kā viens projekts)

2

A daļa (KrP: 16)

Ekon7010 Naudas un finanšu

problēmas

Eks. 2 16 8 8 1 1

EkonD008 Eksāmens apakšnozarē Eks. 6

EkonD035

8.sem. [KrP: 16]

Promocijas darba izstrāde Iesk. 8

A daļa (KrP: 16)

EkonD036 Promocijas darba izstrāde Iesk. 16

Kopā KP apakšnozarē

„Reģionālā ekonomika”

120

15 15 15 16 12 15 16 16

Kopā KPapakšnozarē

„Finanses un kredīts”

120

15 15 15 12 16 15 16 16

33


2. PIELIKUMS. Studiju kursu apraksti

atrodami DU informatīvajā sistēmā.


3. PIELIKUMS. Studiju programmas mācībspēku CV

atrodami DU informatīvajā sistēmā.

35


4. PIELIKUMS. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas no 2006.-2011.gadam

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 2006.gadā

1. Boronenko V. Working Time as an Economic Resource and Quality of Its Use as Evaluated

by Working People.- Abstract for ISA XVI World Congress, International Sociological

Association, Durban, South Africa, 2006 (ENG) – 31.lpp.

2. Boronenko V. Кластеры как новая организационная структура промышленности:

финский опыт в странах с переходной экономикой. - Nowa ekonomija a spoleczenstwo,

2.sejums, Ļublina, 2006, 400.-406.lpp

3. Boronenko V. Alternative View on Economic Regions in Latvia.- „Economic Science for

Rural Development”. Proceedings of the International Scientific Conference. Jelgava, 2006,

247.-256.lpp.Бороненко В. Повышение качества, надёжности и долговечности

технических систем и технологических процессов. Сборник трудов международной

научно-технической конференции «Создание кластеров предприятий как

организационный способ повышения качества технологических процессов в

промышленности», Хмельницкий, ХНУ, 2006, 148.-152.lpp.

4. Gorbaceviča L., Boroņenko V., Ostrovska I. “Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumos”.

LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā, Nr.11. –Rīga:

Latvijas Zinātnes Padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2006., 62.-

63.lpp.

5. Eglītis J. Vienotā eksaminācija – realitāte un perspektīvas. Augstākā izglītība 21.gs. sākumā.

Rakstu krājums, Daugavpils: Saule, 2006., 46. – 61. lpp.

6. Gorbaceviča L. Рабочее время и его цена” //Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2. -Lublin,

2006, стр.391-395

7. Gorbaceviča L. Dzīves jēgas meklējumos. Dzīves jēga, bailes, absurds, izziņa, prāts,

patiesība. //Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. – Rīga: LU FSI, 2006.,

287.-298.lpp.

8. Jermolajeva E. Reduction of Regional Diversities still on the Agenda in Latvia.

//Proceedings of the International Scientific conference „Economic Science for Rural

Development” Nr.10. -Jelgava, 2006., 176. – 182. lpp.

9. Jermolajeva E. Vispārējās izglītības finansējums Latvijā – problēmas un perspektīvas.

(līdzautore, nodots publicēšanai LR Valsts prezidentes SAK zinātniski pētniecisko rakstu

krājumam), 2006., 24 lpp.Jermolajeva E. Social Partnership and the Quality of Education in

Latvia. (līdzautore, nodots publicēšanai Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu

institūta zinātniski pētniecisko rakstu krājumam), 2006., 10 lpp.

10. Jermolajeva E. Eiropas Savienības līdzfinansējums Latvijas reģionu ilgtspējīgas attīstības

nodrosināšanai (nodots publicēšanai DU SZF SPI žurnālam) 2006., 32 lpp.

11. Jermolajeva E. Izglītības loma Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības veicināšanā (nodots

publicēšanai starptautiskās konferences rakstu krajumam), 2006., 14 lpp.

12. Jermolajeva E. Latvijas līdzsvarota attīstība un Eiropas Savienības līdzfinansējums (4

turpinājumos). //Komersanta Vēstnesis 2006/ Nr.38, 16.- 17. lpp., Nr. 39, 16. – 17.lpp., Nr.

40, 16. – 17.lpp., Nr. 41, 14. – 15., 20.lpp.

13. Jermolajeva E. Mācīties nekad nav par vēlu. //Komersanta Vēstnesis, Nr.21, 2006., 14. – 15.

lpp.

36


14. Jermolajeva E. Mikrokredīts – uzņēmējdarbību stimulējošs faktors Latgales reģionā. //DU

SZF SPI Reģionālais ziņojums. Nr.2. – Daugavpils, 2006., 188. - 197.lpp.

15. Jermolajeva E. Mikrokredīts – pirmais solis ceļā uz patstāvību. //Komersanta Vēstnesis Nr.

12, 2006., 8.- 9.lpp. (līdzautore).

16. Jermolajeva E. Mikrokredīts – iespēja kļūt patstāvīgai.// Starptautiskās pieredzes ienākšana

Latvijas laukos. – Jelgava, 2005., 39. – 59. lpp.

17. Kosiedowski W. Miejsce Białorusi w Europie Środkowej i Wschodniej – aspekty

makroekonomiczne i regionalne, w: Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej,

Czynniki konkurencyjności, E. Teichmann (ed.), SGH. –Warszawa, 2006, p. 231-250.

18. Kosiedowski W. Konkurencyjność regionów Europy Środkowowschodniej w procesie

integracji z Unią Europejską, in: Konkurencyjność regionów, Rola technologii

informacyjno-telekomunikacyjnych, M. Runiewicz (ed.), Wyd. WSPiZ im. Leona

Koźmińskiego. - Warszawa 2006, p. 37-47.

19. Kosiedowski W. Не надо дружить, давайте партнерствовать. //Плата за вход,

Европейские Диалоги, ред.Залман Кац.,-Riga: The Baltic Forum, 2006, p.118-131.

20. Vaitekunas S., Simanskiene L., Kosiedowski W. (eds), Regional Development in the context

of the European Union. –Klaipeda, 2006, p. 182.

21. Kosiedowski W. Пороблемы социально-экономического единения

постсоциалистических государств Балтийского региона. //Проблемы прогнозирования

и государственного социально-экономического регулирования в регионе CEI. - Минск

2006, стр. 101-108.

22. Kosiedowski W. Экономическая конкурентноспособность Европейского Союза в

мировой экономике. //Белорусский экономический журнал, Nr. 2 (35). –Mинск,2006,

стр. 50-56.

23. Kosiedowski W. Проблемы экономической и социальной сплоченности

постсоциалистических государств региона Балтийского моря. // „Konkurence,

Integrācija, Kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie

aspekti” (ed. V. Siperkovskis). –Rīga: Batijas Foruma Biblioteka, 2006., p. 43-49.

24. Kosiedowski W. International competitiveness of the European Union. // Efektivitate un

konkurence. – Daugavpils: “Saule”, 2006, p. 8-15.

25. Kurovs B., Limanskis A. (2006) Prospects of Innovation Driven Entrepreneurship in Latvian

Information and Communication Technology (ICT) Development.. 6th International

Entrepreneurship Forum 2006. New Venture Creation and the Creative Trajectory :

Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business. Proceedings. Riga. 31.08.2006.

ISBN 9984-705-21-8

26. Меньшиков B. Качество рынка труда (социологический анализ взаимоотношения

«работник-работодатель» в Латвии. // В кн.: Nowa Ekonomia a Spoleczenstwo. 2006,

стр.19 – 25.

27. Menshikovs V. Life Quality Measurement. //International Sociological Association. -

Durban, South Africa. XVI World Congress of Sociology, 2006.

28. Svarinskis L. Līdzautors – Svarinska Ž. Latvijas lauksaimniecības finansiālā nodrošinājuma

modeļi, izmantojot valsts aizņēmumus. //Ekonomika un uzņēmējdarbība. RTU zinātniskie

raksti, 3.sērija, 9.sējums. ISSN 1407 – 7337. 112. - 119.lpp., Rīga, 2006.

37


29. Svarinskis L. Līdzautors – Pilsuma V. Centrālās bankas darbības efektivitāte un integritāte.

Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas. //Starptautiskās zinātniskās konferences

materiāli. ISBN 9984 – 779 – 26 – 2. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2006., 132. -

142.lpp.

30. Svarinskis L. Līdzautors – Pilsuma V. Central Bank’s Role in the Development of the

Economic Environment: Latvia’s Experience. //Legal, Political and Economical Initiatives

Towards Europe of Knowledge. International Conference on European Processes. – Kaunas:

Kaunas University of Technology, 2006.

31. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of safety and

living of EU states among Latvian inhabitants . //Sociālo zinātņu vēstnesis 2006. p. 133 –

154.

32. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. //Social representations of EU states

among Latvian inhabitants . Reģionālais ziņojums Nr. 2., 2006. – Daugavpils: “Saule”, p.

112 - 187.

33. Voronovs V., Petrova I., Račko E. Reģionālās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšana un

aktīvā adaptācija globalizācijas apstākļos. Monogrāfija. - Daugavpils: Daugavpils

Universitātes izdevniecība “Saule”, 2006.- 120 lpp.

34. Voronovs V. Economic questions of modernization of higher profession education in Russia.

// Starptautiskā zinātniskā konference «Izglītība sociālo izmaņu apstākļos». - Daugavpils:

Daugavpils Universitātes, izdev. “Saule”, 2006.-44 с.

35. Voronovs V. Latvijas teritoriālās ekonomikas finansēšanas no ES fondiem salīdzinošā

analīze (2000.-2004.g.). // Starptautiskā zinātniskā konference "Centrālās un Austrumeiropas

ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā"ю - Daugavpils: Daugavpils.

universitāte, izdev. “Saule”, 2006.

36. Bоронов B. Виртуализация современной экономической практики и экономического

сознания: причины и следствия. Т.1//Starptautiskā zinātniskā konference „Nova

Ekonomia a Spoleczenstwo”. – Lublin, 2006.

37. Bоронов B. Материалистическая феноменология как научная теория экономической

практики и экономического сознания современной России. // III Всероссийский

социологический конгресс „Глобализация и социальные изменения в современной

России». - Москва: МГУ, 2006.

38. Bоронов B. Иоанн Златоуст о бедности и богатстве: современные интерпретации.

//Starptautiskā zinātniskā konference „Cilvēks. Vēsture. Sabiedrība.”. - Daugavpils: DU,

2006.

39. Bоронов B. Понимание богатства и бедности И. Златоустом против понимания

процветания и отсталости апологетами рынка. //Материалы Межрегиональной науч.практич.

конф. «Православие и нравственность». - Санкт-Петербург: Гос. ун-т

технологии и дизайна, 2006.

40. Воронов В., Гришин А., Петрова И. Региональная экономика в условиях

глобализации: проблемы, решения, перспективы. Rīga – Daugavpils: TSI, 2006, 143.

lpp.

41. Bоронов B. Современные факторы роста экономики региона. //Starptautiskā zinātniskā

konference „Latgales reģiona attīstība Eiropas integrācijas telpā”. - Рига-Даугавпилс:

Институт транспорта и связи, 2006.

38


Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 2007.gadā

1. Boroņenko V. Klasteru pieeja reģionu attīstībai zināšanu ekonomikas apstākļos. Daugavpils:

Daugavpils Universitates Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007, 368.lpp. 2007. ISBN 978-

9984-14-356-9

2. Boroņenko V. Skolas paradokss: izglītības augsta vērtība un zema motivācija mācīties.

Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Zinātniski pētnieciskie raksti, 2(13): 74.-92.

lpp. 2007 ISBN 978-9984-808-10-9

3. Boroņenko V. Izglītība, inovācijas un tehnoloģiju attīstība. Daugavpils ka attīstības ceļvedis:

51-71. lpp. 2007. ISBN 978-9984- 808-03-1

4. Boroņenko V. Reģionu konkurētspēja, tās mērīšanas pieredze un problēmas. Starptautiskās

zinātniskās konferences „Centralās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas

integrācijas kontekstā” rakstu krājums: 147-164. lpp. 2007. ISBN

5. Eglītis J., Jermolajeva E. Vispārējās izglītības finansējums – problēmas un perspektīvas.

Rīga, Latvijas Universitāte, Stratēģiskās analīzes komisija, 2007. 163.-195. lpp. ISBN 978-

9984-808-10-9

6. Eglītis J. Izglītība zināšanu ekonomikai. Rīga, Latvijas Universitāte, Stratēģiskās analīzes

komisija, 2007. 142.-162. lpp. ISBN 978-9984-808-10-9

7. Lavriņenko O. „Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā”. Stratēģiskās analīzes

komisijas Izglītības darba grupas vadītājs V.Meņšikovs. Politikas gadagrāmata Latvija 2006,

„Zinātne” 2007, 180.lpp. ISBN 978-9984-808-10-9

8. Lavriņenko O. „Ekonomistu-doktorantu konference Daugavpils Universitātē kļūst par

tradīciju”. Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu vēstnesis Nr. 1, 2007, 150-160. lpp.

ISBN 978-9984-14-362-0

9. Lavriņenko O. „Zināšanu sabiedrība: ģimenes pozīcija”. „Izglītība zināšanu sabiedrības

attīstībai Latvijā”. Zinātniski pētniecieskie raksti 2(13)2007, 216.lpp-224.lpp. ISBN numurs

978-9984-808-10-9

10. Lavriņenko O. „Daugavpils pilsētas un rajona iedzīvotāji: skats caur demogrāfijas prizmu”.

Daugavpils kā attīstības ceļvedis”. Stratēgiskaas analīzes komisija. Daugavpils, „Zinātne”

2007, 36.-50. lpp. ISBN 9789984808031

11. Lavriņenko O. „Determination of the Standard of Living in Latvia”. „Nowoczesnosc

ponowoczesnosc spoleczenstwo obywatelskie w europie spodkowej i wschhodniej”, Lublin

2007, t.2, 104.-108. lpp. ISBN 978-83-7363-9

12. Lavrinenko O. „Knowledge Society: The Position of a Family”. ”Uncertain transformation –

new domestic and international challenges”, proccedings of the International Conference,

Riga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 257-262 . lpp. ISBN 9984-802-58-2

13. Mietule I. Costs entailed with employment relationships and disclosure features of liabilities

in financial statements. Proceedings of the 2 st international conference „Changes in social

and business environment. Kaunas. Kaunas University of Technology. 2007. 166.-169. lpp.

(ISSN 1822-7090)

14. Meņšikovs V. (zin.red.) Starptautiskā zinatniskā konference „Izglītība sociālo parmaiņu

apstākļos”. Rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds

„Saule”, 2007. 352 lpp. ISBN 978-9984-14-353-8

39


15. Meņšikovs V. (zin.red.) Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. „Zinātne” 2007. –

230.lpp. ISBN 978-9984-808-10-9, UDK 37(474.3) (082) Iz 380

16. Meņšikovs V. Research of the quality of life of city-dwellers: the case of Latvian City.

Przeglad polityczno-gospodarczy Europy Srodkowej i Wschodniej, Nr.3, Wloclawek,

Wloclawskie Towarzystwo Naukowe, 2007, lpp. 135-148, ISSN 1734-4018.

17. Meņšikovs V. Competitiveness in the Era of Globalisation from the Viewpoint of Capital.

Nowoczesnošč Ponowoczesnošč, T1, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, lpp. 468-472,

ISBN 978-83-7363-556-2

18. Meņšikovs V. Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Politikas gadagrāmata Latvija

2006. Stratēģiskās analīzes komisija. Apgāds „Zinātne” 2007. 155.-171.lpp., ISBN 978-

9984-767-96-3, UDK 32(474.3)(058) La 805

19. Meņšikovs V. Izglītības paradigmas un sociālais dialogs. Meņšikovs V. (zin.red.) Izglītība

zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. „Zinātne” 2007., 35.-51.lpp. ISBN 978-9984-14-353-

8

20. Meņšikovs V. Latvijas un tās reģionu darba tirgus problēmas darba ņēmēju, darba devēju un

institucionālo aģentu vērtējumā – P.Rivža (projekta vadītājs) Latvijas un tās reģionu darba

tirgus specifiskās problēmas, Jelgava ,LR Labklājības ministrija, 2007, lpp. 40-69, ISBN

978-9984-784-21-2, UDK 331.5 : 332.14

21. Meņšikovs V., Jermolajeva E. Social Partnership and the Quality of Education in Latvia.

Uncertain Transformations – new domestic and international challenges. LU Akadēmiskais

apgāds, 2007., p. 283-290, ISBN 9984-802-58-2, UDK 316+32(063) Un150

22. Meņšikovs V. No sociālā dialoga uz sociālo partnerību. Virzītājspēks. Rakstu krājums par

augstāko izglītību Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrija, 2007.,181.-190.lpp., UDK

378.1(474.3)(091)(082) Vi 762Meņšikov V. Education for the Development of Knowledge

Society in Latvia. Yearbook of Politics Latvia 2006. Commission of strategic analysis.

„Zinātne” 2007. Publisher, 167.-184.lpp., ISBN 978-9984-767-97-0, UDK 32(474.3)(058)

Ye 160

23. Меньшиков В.В. Конкурентоспособность в эпоху глобализации с точки зрения теории

капитала. Nowoczesnośc Ponowoczesnośc Społeczeństwo Obywatelskie w Europie

Środkowej i Wschodniej T1. [pod redakcją Sławomira Partyckiego]. Wydawnictwo KUL,

Lublin 2007.С.468-472., ISBN 978-83-7363-556-2

24. Меньшиков В.В. Специфические проблемы рынка труда Латвии и её регионов

(социологический аспект). Социально-экономические проблемы и перспективы

развития организаций и регионов Беларусии в условиях Европейской интеграции.

Витебск, Витебский государственный технологический университет. с.22-25. ISBN

985-481-090-9, УДК 332.012.2

25. Paņina L. Izglītības kvalitātes elementi izglītības sistēmā iesaistīto grupu vērtējumā. Izglītība

zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Riga: Zinātne, 2007. - 52.-73. lpp. ISBN 978-9984-

808-109

26. Paņina L. Privātās investīcijas augstākās izglītības sistēmā: iespējas un ierobežojumi.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu

krājums. (zin. red. V.Meņšikovs). Daugavpils: Daugavpils Universitāte Akadēmiskais

apgāds “Saule” 2007. - 104.-113. lpp. ISBN 978-9984-14-353-8

27. Paņina L. The Components of the Quality of Education: Opinions of social Groups Involved

in the Educational System. Uncertain Transformations – New Domestic and International

40


Challenges. Proceedings of the International conference (editors: Ž.Ozoliņa, N.Muižnieks).

Riga: LU akadēmiskais apgāds 2007. - 263.-275. lpp. ISBN 978-9984-14-353-8

28. Paņina L. Analysis of Costs and Benefits of Higher Education in Knowledge Society.

Nowoczesnošč Ponowoczesnošč. Lublin 2007. – t. 2., p. 229.-234. ISBN 978-83-7363-9

29. Панина Л. Финансирование высшего образования: вызовы экономики знаний.

Социально-экономические проблемы и перспективы развития организаций и регионов

Беларуси в условиях европейской Интеграции - Витебск, 2007. – с. 222-227. УДК

332.012.2

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 2008.gadā

Zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datu bāzēs

citētas zinātniskās publikācijas (SCI):

1. Jermolajeva E. Reducing Disparities As One of the European Union Goals – Example Of

Latvia. Global Business & Economics Anthology, Volume II, December 2008, Business &

Economics Society International, p. 327 – 334. ISSN: 1553-1392.

2. Eglītis J. Baltic Countries in the International Surveys – Publicity or Factors for the

Development. Socialiniai tyrimai. Social Research. Siauliai University. Nr.3 (13): 68-81. 2008.

ISSN 1392-3110

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

3. Menšikovs V. Influence of Basic Kinds of Capital on the Competitiveness of Countries and

Regions of Baltic Europe. Problemy Współpracy Gospodarczej w Regionie Bałtyckim w

Kontekście Integracji Europejskiej. Pod redakcją nukova Aranki Ignasiak-Szulc i Wojcieha

Kosiedowskiego. Toruń: 431-433. 2008. ISBN 978-83-7285-438

4. Brūna I. Mietulei. Cilvēkresursu un cilvēkkapitāla uzskaite finanšu grāmatvedībā.

Starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi”

materiāli. Rēzekne. RA izdevniecība. 2008. 105.-116. lpp. (ISBN 978-9984-779-80-5)

5. Mietule I. Historical development of the staff costs as economic category and accounting

element. Proceedings of the Conference BUSINESS ANALYSIS, ACCOUNTING, TAXES

AND AUDITING. Tallinn. Tallinn University of Technology. 2008. 108.-113.lpp. (ISBN 978-

9949-430-22-2)

6. Меньшиков B. Капитал в социологическом аспекте: теоритическое ообоснование

исследования и операциональные параметры. Kultura a Rynek. Pod redakciją Słavomira

Partyckiego, Lublin: 180-186. 2008. ISBN 978-83-7363-693-4.

7. Меньшиков B. Достижения и проблемы образования Латвии с позиции теории капитала.

Cовременные достижения в науке и образовании. Сборник трудов II Международной

научной конференции, Нетания, Израиль: 162-165. 2008., ISBN 966-330-044-2, УДК

001.1:378.

8. Меньшиков B., Лавриненко O. Качество жизни населения как стратегическая цель

регионального развмтия. Проблемы прогнозирования и государственного

регулирования социально – экономического развития. T. 1, Минск: 79-91. 2008.

ISBN978-985-6762-41-6 (T.1), УДК 338.1+316.42 (476)(043.2)

9. Voronovs V., A.Grišins, I.Kabaškins, G.Gončarovs, E.Račko. Latvijas ražotāji mūsdienīgos

globalizācijas un pasaules saimniecībasreģionalizācijas apstākļos: problēmas, risinājumi,

41


perspektīvas. LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni

2007.gadā:167.-174. 2008. ISSN 1691-290X.

10. Voronovs V. Latvijas ražotāji mūsdienīgos globalizācijas un pasaules saimniecības

reģionalizācijas apstākļos: problēmas, risinājumi, perspektīvas. LZP Ekonomikas, juridiskās

un vēstures zinatnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā. Nr.13. Rīga: LZP Humanitāro un

sociālo zinātņu ekspertu komisija: 167-173. 2008. ISSN 1691 – 290X.

11. Воронов В.В. Региональная экономика Евросоюза: факторы ее роста в Латвии.

Теоретичнi та прикладнi питання економiки. Збiрник наукових праць. Випуск 16. Киiев:

Киiевсий ун-т: 10-18. 2008. ISBN 978-5-9827-475-3.

12. Воронов В.В. История и логика познания современного социума в свет

материалистической феноменологии. Фалсафа ва ижтимоий тараккиет I кисм. Илмий

конференция материаллари 21-22 феврал 2008 йил. Тошкент: Узбекистон Файласуфлари

миллий жамияти нашриети: 46-49. 2008 ISBN 978- 14-998- 4362-0.

13. Voronov V. Sociology of economic consciousness and economic practice: question of

transformation. Kultura a rynek. T.1. Pod red. S. Partyckiego. Lublin: Wydawnictwo KUL:

197-201. 2008. ISBN 978– 83 -7363 -693-4.

14. Воронов В.В. Витуализация экономики в условиях глобализации: причины и следствия.

Социальные коммуникации и эволюция обществ: сб.статей международ.науч.-практич.

конференции. Новосибирск: Изд-во Новосиб.гос.техн.ун-та: 22-29. 2008. ISBN 978-5-

7782 - 0930-5.

15. Воронов В.В. Модернизация работы библиотеки регионального вуза. Социальноэкономическое

и инновационное развитие региона: материалы III Всероссийской

научно-практической конференции. Отв. Редактор В.Н.Анисимов. Самара:

Самар.гос.техн.ун-т: 195-199. 2008. ISBN 978-5-7964- 1082-0.

16. Воронов В., Рачко Э. Стратегические факторы роста региональной экономики Латвии.

IV Miedzynarodowe Seminarium “Rozwoj Europy Baltyckiej”. Problemy Wspolpracy

gospodarczej w regionie Baltyckim w kontekscie integracji europejskiej. Pod redakcja

naukowa A.Ignasiak-Szulc I W.Kosiedowskiego. Torun: Wydawnictwo “Dom Organizatora”:

207-224. 2008. ISBN 978-83-7285-438-4.

17. Воронов В., Лавриненко О. Исследование поляризации доходов жителей латвийских

регионов. IV Miedzynarodowe Seminarium “Rozwoj Europy Baltyckiej”. Problemy

Wspolpracy gospodarczej w regionie Baltyckim w kontekscie integracji europejskiej.Pod

redakcja naukowa A.Ignasiak-Szulc I W.Kosiedowskiego. Torun: Wydawnictwo “Dom

Organizatora”: 327-341. 2008. ISBN 978-83-7285-438-4.

18. Воронов В.В. Территориальное развитие новых стран Евросоюза: детерминанты

региональной экономики Латвии. Всероссийская научно- практическая конференция

«Динамика социально – территориальной структуры современного российского

общества», Волгоград: Изд-во ФГОУ ВАГС: 117-120. 2008.ISBN 978-5-7786-0305-9.

19. Воронов В.В. Понимание богатства и бедности Иоанном Златоустом против понимания

процветания и отсталости апологетами рынка. Новая экономика, № 1-2: 86-92. 2008.

ISSN 1781 – 1891

Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

20. Eglītis J. Globālie reitingi un Daugavpils universitātes faktors reģiona attīstībā. Daugavpils

Universitāte. Sociālo zinātņu vēstnesis 2008 1 (7) ISSN 1691-1881, 59.- 72. lpp.

42


21. Jermolajeva E., Paņina L., Eglītis J. Financing of Higher Education in Latvia: Challenges and

Perspectives. 30th Annual EAIR Forum „Polishing the Silver: Are we really improving higher

education?” Copenhagen Business School, 2008. CD.

22. Jermolajeva E. Teritoriālās vienības arī ir mārketinga cīņu lauki. Komersanta Vētnesis, Nr.36

(143) 2008. 18.-19.lpp., Nr.37 (144) 2008. 18.-19.lpp.

23. Kosiedowski W., Piotrowska-Trybull M. Изменения в системе высшего образования как

фактор расширения человеческого капитала в Польше. Problemy wspolpracy gospodarczej

w regionie baltyckim w kontekscie integracji europejskiej: 225-240. 2008. ISBN 978-83-7285-

438-4.

24. Kosiedowski W. Statistical Analysis of Polish Regions’ Competitiveness (on the Level of

Voivodeships and Sub-regions). Problemy wspolpracy gospodarczej w regionie baltyckim w

kontekscie integracji europejskiej: 295-314. 2008. ISBN 978-83-7285-438-4.

25. Silineviča,I., Ežmale,S.,Igavens,M. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ietekme uz

Latgales reģiona ekonomisko un sociālo attīstību // LLU starptautiskā konference 24.-

25.04.2008. ISSN 1691-3078

26. Siliņeviča,I (2008). Tūrisma analīze. Tūrisma nozares analīze. Tūrisma reģiona analīze//Rēzeknes

Augstskola.,128 lpp

27. Silineviča,I.,Gaile,J.(2008)Tūrisma produkts. 1. daļa. prof.I.Silinevičas redakcijā //Rēzeknes

Augstskola, 122 lpp

Mācību līdzekļi:

28. Voronov V. Sociology of economic practice and economic consciousness: questions of

methodology. Training aid. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”: 75.

2008. ISBN 978-9984-14-408

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 2009.gadā

Zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās datu bāzēs citētas

zinātniskās publikācijas (SCI):

1. J.Eglītis. Reitingi un indeksi – valsts mārketings vai attīstības faktors. LU Raksti. Ekonomikas

un vadības zinātne 743.: 68.-78. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-153-4.

Anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamās

zinātniskās publikācijas:

2. V.Menshikov, V.Boroņenko. New Media and Education in Latvia. Kwartalnik Pedagogicszny

Nr.4, 2009.

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

3. V.Boroņenko. Personības kapitāla loma jauniešu dzīves stratēģiju izvēlē: socioloģisko pētījumu

pieredze. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. DU

Akadēmiskais apgāds „Saule”: 325-330. 2009. ISBN 978-9984-14-423-8.

4. V.Boroņenko, A.Vilciņa. Latvijas reālie klasteri un to loma reģionu konkurētspējas

paaugstināšanā. Starptautiskās zinātniskās konferences „Reģionālās ekonomikas

konkurētspēja: attīstības faktori globalizācijas apstākļos” materiāli. Daugavpils: Daugavpils

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”: 180-191. 2009. ISBN 978-9984-14-461-0.

43


5. V.Boronenko. Internet Using Intensity and Topicality of Users’ Safety in Cyber-Space in the

Households of European Countries. S.Partycki (red.) E-gospodarka, e-spoleczenstwo w

Europie Srodkowej i Wschodniej. 2. sējums. Ļublina: Towarzystwo Naukowe Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego: 327-331. 2009. ISBN 978-83-7363-840-2.

6. V.Boronenko, M.J.Schouten. Professionals and Mothers or Professional Mothers? A Study of

Career Paths of Young Women in Latvia and Portugal. 9. ESA konferences „European Society

or European Societies?” materiāli. Lisabon. 2009. ISBN (CD disks).

7. V.Boronenko. Possibilities of Cross-Cultural Measurement and Evaluation of Different

Interaction Styles between Humans and Computers in Educational Process. III starptautiskās

zinātniskās konferences „Modern Achievements of Science and Education” materiāli.

Hmeļņicki: HNU: 148-151. 2009.. ISBN 978-966-330-070-2.

8. V.Boronenko, G.Stalidzane. Study of Professionalism as a Social value of Youth in Transition

from Education to the Labour Market: the Case of Latgale. Starptautiskās zinātniskās

konferences „New Dimensions in the Development of Society” materiāli. Jelgava: LLU. 2009.

ISBN 978-9984-48-005-3 (CD disks).

9. V.Boronenko. Firm-Level Data Based Methods of Actual Clusters Identification and Their

Role’s Measurement in the Development of Regional Competitiveness: the Case of Latvia. 12 th

TCI ikgadējās globalās konferences „Learning Clusters” Akadēmiskā sammita materiāli.

Finland: University of Jyvaskyla. 2009. Pieejams: http:

//www.clusters2009.com/media/2.B.Boronenko.pdf (skatīts 2009.g. 28. oktobrī).

10. V.Boronenko. The World Experience in the Analysis of Cyberbullying as a New Form of

Anti-Human Behavior Among Pupils and Students. Starptautiskās zinātniski praktiskās

konferences „Роль классических университетов в формировании инновационной среды

регионов” materiāli. 4. sējums, 1. daļa. Ufa, BGU: 193-197. 2009. ISBN 978-5-7477-2293-4.

11. V.Boronenko. Latvian Real Clusters and Its Role in the Development of Regional

Competitiveness. Reģionālais ziņojums (Pētījumu materiāli), Nr.5 (2009), Daugavpils

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”: 25-44. 2009. ISBN 9984-14-299-X.

12. V.Boronenko, A.Vilcinya. Methodological Premises of the Analysis of Competitiveness of

Regions. Between Europe and Russia: Problems of Development and Transborder Cooperation

in North-Eastern Borderland of the European Union. Torun: 80-91. 2009. ISBN 978-

83-231-2348-4.

13. V.Boronenko. Professionalism in the Hierarchy of Young People’s Lives According to the

Value Theory. Psychology, Society&Education, Nr. 1 (2009): 71-81. 2009. ISBN 21712085.

14. Jermolajeva E., Zelča S., Baltere R. Eiropas Savienības līdzfinansējuma ietekme uz Latvijas

reģionu ilgtspējīgu attīstību. LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie

pētījumu virzieni 2008.gadā, R., 2009., 38.-43.lpp., ISSN 1691-290X, ISBN 13: 978-9984-19-

923-9

15. Eglītis J. System of Education – Accumulated Inefficiency and Economic Crisis. Economic

Science for Rural Development 2009. Proceedings of the International Scientific Conference

No. 20.: 230-239. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-3-7.

16. J.Eglītis, L.Paņina. Augstākā izglītība Latvijā šodien, rīt un parīt. Latvijas Lauksaimniecības

universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 5. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas

dimensijas sabiedrības attīstībā”. Latvija: Jelgava. CD ISBN 978-9984-48-005-3.

44


17. J.Eglītis, L.Paņina. Tertiary education in Latvia: today and tomorrow. Perspectives of

Innovations, Economics and Business. Volume No.4. Prague: 93.-97.lpp. 2009. ISSN 1804-

0519, ISSN 1804-0527.

18. Limanskis A. Latviajs biznesa pieredze menedžeru apbalvošanas ar akcijām jomā.Актуальные

проблемы торгово-экономической деятельности и образования в современных условиях.

Сборник научных трудов. Четвертая Международная научно-практическая

конференция. Оренбург 2009.ISBN 978-5-88838-508-1.

19. Limanskis A. (2009) Marzipan House Co. Games and Simulation in Business Learning and

Teaching. Ed. By W.T.Bielecki, M.Wardaszko. Academic and Professional Press. Kozminski

University, Warszawa. 2009.

20. V.Meņšikovs. Kapitāls socioloģiskajā aspektā: pētījuma teorētiskais pamatojums un

operacionālie parametri. Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences

materiāl., DU Akadēmiskais apgāds „Saule”: 294-301. 2009. ISBN 978-9984-14-423-8.

21. V.Meņšikovs. Kopkapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas: socioloģiskais aspekts. Sociālo

Zinātņu Vēstnesis. 2(9): 7-37. 2009. ISSN 1691-1881

22. V.Meņšikovs. Atbildīgums centra un reģionu attiecībās. Latvija. Pārskats par tautas attīstību

2008/2009: 107-118. ISBN 978-9984-45-162-6 Līdzautors.

23. V.Menshikov. Internet Addiction And Cyberbullying: Sociological, Psychological And

Pedagogical Aspects. Modern Achievements of Science and Education., Tel Aviv, Israel, 145-

148. 2009. ISBN 978-966-330-070-2, УДК 61.2+68.1: 62.755.

24. V.Menshikov, V.Boronenko. Total Capital of the Youth in Latvia. 9. ESA konferences

„European Society or European Societies?” materiāli. Lisabon. 2009. ISBN (CD disks).

25. V.Menshikov, V.Boronenko. Total Capital of the Youth in Latvia. 9th Conferece of the

European Sociological Association. European Society or European Societies?, Lisabon,

Portugal, 2009

26. V.Menshikov, V.Boronenko. New Media and Education in Latvia. Kwartalnik Pedagogiczny,

Nr. 4 (2009). Varšava: Warsaw University Press: 46-58. 2009. ISSN 0023-5938.

27. В.Меньшиков. Реальность отношений центра и регионов в Латвии. Социальноэкономическое

развитие предприятий и регионов Беларуси: инновации, социальные

ориентиры, глобализация, часть 2. Витебск, 110-114. 2009. УДК 332.012.2 ББК 65.9 М34.

28. В.Меньшиков, В.Бороненко. Социологические и педагогические аспекты применения

новых медиа в образовании Латвии в контексте развития е-общества. Sociālo Zinātņu

Vēstnesis. 2(9): 62-80. 2009. ISSN 1691-1881.

29. В.Меньшиков. Специфические проблемы рынка труда Латвии и её регионов. Проблемы

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического

развития. Т.1: 62-70. 2009. ISBN 978-885-6762-48-5.

Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

30. E. Jermolajeva, R.Baltere, D.Švarce Uzņēmējdarbības attīstība Latvijas reģionos – valsts

atbalsts un Eiropas Savienības līdzfinansējums. DU SZF SPI Reģionālais Ziņojums. Nr. 4

(2008) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009., 7. – 26.lpp. ISBN 978-

9984-14-440-5

45


31. E. Jermolajeva. E-komercija – inovatīva rīcība un jaunas iespējas uzņēmējdarbībā. FEM:

Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, 2009.,

73.-88.lpp. UDK 658-055.2:631.1001.63(474), ISBN 978-9984-48-006-0

32. I.Plotka, M.Vidnere, N.Blumenau. The Ethnic Identity and Social Adaptation of the Young

People in the Different Culture Spheres. Proceedings of the eleventh Conference of the

Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. Malmo,Sweden: 264-273.

2009. CICE. ISBN 978-0-9562789-6-8; ISSN 1470-6695.

33. I.Plotka, N.Blumenau, M.Vidnere. Исследование социальной адаптации и этнической

идентичности молодежи в разных культурных средах. По материалам Всероссийской

научно-практической интернет-конференции с международным участием 15 марта – 15

мая, Курган: 190-195. 2009. ISBN УДК159.92 ББК 88.5.

34. V.Voronovs. Reģionālās ekonomikas attīstība un tās izaugsmes faktori Latvijā. Reģionālās

ekonomikas konkurētspēja un attīstības prognozēšana. Starptautusko zinātnisko konferenču

materiāli 2007. gada 7. decembris, 2008. gada 29. novembris. Daugavpils: Daugavpils

Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule": 43-52. 2009. ISBN 978-9984-14-461-0.

35. V.Voronovs. Latvijas Latgales reģiona augstskolu absolventu mūsdienu vērtīborientācija.

Reģionālās ekonomikas konkurētspēja un attīstības prognozēšana. Starptautisko zinātnisko

konferenču materiāli 2007.gada 7. decembris, 2008.gada 29. novembris. Daugavpils:

Daugavpils Universitātes Akademiskais apgāds "Saule": 203-219. 2009. ISBN 978-9984-14-

461-0.

36. V.Voronovs. История и логика познания современного социума в свете

материалистической феноменологии. Vēsture: avoti un cilvēki. XVII zinātniskie lasījumi.

Vēsture XI. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule»: 248-252.

2009. ISBN 978-9984-14-414-6.

37. V.Voronov. Ways of transformation and development of modern social structure (on example

of Kazakhstan). Proceedings of the 50th international scientific conference of Daugavpils

University. Social Sciences. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds

"Saule": 18-23. 2009. ISBN 978-9984-14-423-8.

38. V.Voronov. Russians in Latvia: peculiarities of socio-cultural adaptation and identity. Baltic

region. 2009. № 1. I.Kant State University Press: 79-82. ISSN 2074–9848.

39. B.Воронов. Русские в Латвии: особенности социокультурной адаптации и идентичности.

Балтийский регион. № 1. Калининград: Изд-во Российского госун-та им. И.Канта: 91-95.

2009. ISSN 2074–9848.

40. B.Воронов. Причины кризиса и возможные факторы выхода из него (на примере

Латвии). Развитие российского и регионального бизнеса в условиях мирового

финансового кризиса: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (с

международным участием). 23–24 апреля 2009 г. Часть II / Под общ. ред. д-ра экон.

наук, проф. И.А.Максимцева. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭФ: 6-10. 2009. ISBN

978-5-7310-2456-3.

41. B.Воронов. Мировой кризис: меры преодоления (на примере Латвии). IV Рыскуловские

чтения. "Глобальный кризис: причины, реалии и пути преодоления". Материалы

международной научно-практической конференции. Том 1. Алматы, Казахский

экономический университет им. Т. Рыскулова: 184-189. 2009. ISBN 978-83-7285-438-4.

42. B.Воронов. Современное состояние экономического сознания выпускников вузов

Латгальского региона Латвии. Социокультурные проблемы развития регионов России в

46


условиях кризиса: Материалы Тюменского социологического Форума 15–16 октября

2009 г. / Под ред. М.М.Акулич, Г.С.Корепанова, В.А.Юдашкина. Тюмень: Тюменская

областная Дума, Тюменский государственный университет, Тюменский нефтегазовый

университет: 35-45. 2009. ISBN 978-5-7310-245-2.

43. B.Воронов. Состояние экономического сознания выпускников вузов Латгалии (Латвия).

Економiчний вiсник унiверситету. Збiрник наукових праць учених та аспiрантiв. Випуск

9. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний

унiверситет iменi Григорiя Сковороди»: 24-31. 2009. ISBN 966-8063-36-2.

44. V.Voronov. Kryzys ekonomiczny na Lotwie: co robic ? Zarzadzanie organizacja w nowej

rzeczywistosci gospodarczej. Materialy konferencyjne II Miedzynarodowej Konferencji

Naukowej. Poland: Bialystok, 25–26.11.2009. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Bialostockiej: 258-263. 2009. ISBN 978-83-60200-780.

45. Voronovs V., Stašāne J. Latvijas Latgales reģiona augstskolu absolventu mūsdienu

vērtīborientācija. Reģionālās ekonomikas konkurētspēja un attīstības prognozēšana. DU,

Daugavpils, 2009., 203.- 219.lpp., ISBN 978-9984-14-461-0.

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 2010.gadā

Anonīmi recenzētas un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos

atrodamās zinātniskās publikācijas:

1. J. Eglitis, L.Panina, Tertiary Education in Latvia Today and Tomorrow. In: Perspectives of

Innovations, Economics & Business. Volume 4, Issue 1, 2010. p. 93.-97. ISSN 1804-0519.

(Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO Discovery Service, Google scholar, DOAJ, RePEc,

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, CEEOL, AgEcon Search, E-International

Scientific Research Journal Consortium (E-ISRJC), Open J-Gate, e-LIBRARY.RU)

2. J.Eglitis, E.Jermolajeva, L.Paņina, I.Ostrovska, Innovation: challenges and solutions in

promoting the cooperation of higher education and business. In: International Business:

Innovations, Psychology, Economics. 2010, Vol. 1, No 1. pp. 9-23. ISNN 2029-5774. EBSCO

3. J.Eglitis, L.Panina, Education market failure or victory – the context of the economic crisis in

Latvia, Economics and Management: Current Issues and Perspectives, 2010 No. 4 (20) (Index

Copernicus)

4. S. Atslega, F. Sadyrbaev. Multiple period annuli in Liénard type equations, Appl. Math. Lett.,

V. 23, N. 2, 2010, 165-169 (SCI Expanded)

5. V. Boronenko, A. Vilcina. Inter-industry labour flows as an auxiliary instrument in researching

Latvian industrial clusters. Economic Science for Rural Development (Proceedings of the

International Scientific Conference), 22: 14-19. 2010. ISSN 1691-3078, AGRIS, EBSCO.

6. V. Boronenko, M.J. Schouten. Career paths of young mothers in Latvia and Portugal. Sociālo

Zinātņu Vēstnesis, 1(10): 34-49. 2010. ISSN 1691-1881, GESIS SocioGuide.

7. V. Boronenko. Flowers growing on the rocks, Adam Smith and excellence experience in

Norway. Sociālo Zinātņu Vēstnesis, 1(10): 128-132. 2010. ISSN 1691-1881, GESIS

SocioGuide.

8. V. Boroņenko. Ziedi uz klintīm, Ādams Smits un excellence pieredze Norvēģijā. Sociālo

Zinātņu Vēstnesis, 1(10): 123-127. 2010. ISSN 1691-1881, GESIS SocioGuide.

47


9. V. Voronov. Economic consciousness and value orientations higher school graduates in

Latgalia (Latvia). SOCIOLOGICAL STUDIES monthly, 2010. No.2 (310), 64-68. Moscow:

Science. ISSN 0132-1625, Thomson Reuters database

10. V.Menshikov, V.Boronenko. New Media and Education. 9 Kwartalnik Pedogogiczny, 4(214),

2010, p.139-155, PL ISSN 0023-5938, Database: GESIS SocioGuide

11. V.Menshikov. Labour Market Quality: Investigation Experiencein Latvia. Sociālo Zinātņu

Vēstnesis, 2(11): 27-44, Database: GESIS SocioGuide

12. Y. Kozmina, F. Sadyrbaev. On a maximal number of period annuli, Abstract and Applied

Analysis, v. 2011 (2011), Article ID 393875, 8 pp., doi: 10.1155/2011/393875 (SCI Expanded)

13. В. Бороненко, З. Зейботе. Специфика региональной концентрации рабочей силы в

экономике Латвии. Sociālo Zinātņu Vēstnesis, 2(11): 77-96. 2010. ISSN 1691-1881, GESIS

SocioGuide.

14. С. Игнатьев, В. Бороненко. Роль маркетинга территории в стратегическом развитии

регионов Латвии. Sociālo Zinātņu Vēstnesis, 2(11): 109-134. 2010. ISSN 1691-1881, GESIS

SocioGuide.

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

15. A. Limanskis „LATVIJA BASED JOINT VENTURE ECO-BRAND DEVELOPMENT IN

THE EU” (Latvijā dibinātā kopuzņemuma ekoloģiskā brenda attīstība Eiropas Savienibā).

EIASM rīkotā seminārā “8th workshop on international strategy and cross-cultural

management” Tubingena Universitāte Vācijā no 2010.gada 7. oktobra līdz 2010_.gada 10.

Oktobrim materiāli.

16. I. Silineviča, I. Arbidane, I.Mietule. Business development opportunities in the case of

economic recession in Latgale region// Latgales Tautsaimniecības pētījumi.Journal of Social

Sciences.Nr.2, 2010.- Rezekne(Latvia):Rezeknes Augstskola.

17. I. Silineviča. Survival opportunities for small business under economic crises condition in

the case of Latgale region//Management theory and Studies for Rural Business and

Infrastructure Development. Research papers, 2011.-Klaipeda (Lithuania).Nr.2. p.212-219.

18. I. Silineviča. The attractiveness of cities in the frame of regional development. Journal of

Social Sciences: Human resources Klaipeda University. Social Science faculty - the main

factor of regional development, 2010, No.3, 74-80. ISSN 2029-5103

19. I. Silineviča. The role of the personnel in small business management process in Latgale

region. Latgales Tautsaimniecības pētījumi.Journal of Social Sciences, 2011, Nr.3.-

Rezekne(Latvia):Rezeknes Augstskola.

20. J.Eglitis, E.Jermolajeva, L Panina., I.Ostrovska , Innovation Possibilities Promoting the Cooperation

of the Higher Education and Business (in the stage of economic downturn). In: Comparing Responses to

Global Instability. Proceedings of the European Association for Comparative Economic Studies

International Scientific Conference. (2010.g. 26.-28. augustā, Tartū (Igaunija)). ISBN 978-9985-4-

0613-7.

21. J.Eglitis, E.Jermolajeva, L.Panina, The Funding and Governance of Higher Education: the

Strategies of Baltic States. In: Linking Society and Universities: New Missions for

Universities (32. EAIR Forum, 2010.g. 1.-4. septembrī, Valensija (Spānija).

48


22. J.Eglitis, L.Panina, Funding higher education in Latvia: strategies and scenarios. In: Economic

Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. № 22. Jelgava,

2010. 116.-122. lpp. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9984-9937-9-9.

23. J.Eglītis, L.Paņina.. Latgales reģiona augstskolu absolventu pozīcijas darba tirgū. Gr.:

Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana. (iesniegts

un apstiprināts publicēšanai).

24. L.Paņina, Augstākās izglītības efektivitātes indikatori: metodoloģiskie aspekti un Eiropas

valstu pieredze. Gr.: Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences

materiāli /vol. 2/. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 185-196. lpp. ISBN

978-9984-14-481-8.

25. M. Vidnere, I.Plotka, Ņ Blūmenaua,. (2010). Sociālās adaptācijas un etniskās identitātes

kvalitāšu izpēte jauniešiem dažādās kultūrvidēs. Teorija Praksei Mūsdienu Sabiedrības

Izglītībā. V Starptautiskā Zinātniskā Konference. Zinātniskie Raksti un Konferences

Referāti. (lpp.361-371). Rīga: RPIVA. ISBN 978-9934-8060-5-6

26. R. Baltere, E.Jermolajeva. Government-Supported Credit Programmes for Entrepreneurs -

Impact on Regions of Latvia. Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and

Organisations, 22 p., http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecspapers.asp.

27. V Voronovs., O.Ruža. Nekustamā īpašuma vērtības novērtēšana pie investīciju plānošanas

celtniecības laikā. / Economic science for rural development. Proceedings of the

international Scientific Conference. Jelgavā: LLU izdev., 2010. P.76-81. ISBN 1691-3086;

ISBN 978-9984-993

28. V. Boronenko. Interconnections of research and production industries in Latvian reģions

measured by flow of human capital. The Role of Human Capital in the Development of the

Countries and Regions of Central and Eastern Europe (ed. by A. Ignasiak-Szulc): 207-214.

2010. ISBN 978-83-7285-562-3.

29. V. Boroņenko. Profesionālisma izpēte jauniešu dzīves prioritāšu hierarhijā vērtību teorijas

skatījumā. Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2:

444-448. 2010. ISBN 978-9984-14-481-8.

30. V. Voronov, J.Stašāne. Latgales jaunatne darba tirgū: ekonomiskās apziņas rakstrojums. /

Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana.

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils:Daugavpils Universitātes

Akademiskais apgāds "Saule", 2010. P.51-61.ISBN 978-9984-14-501-3

31. V.Menshikov. Human Capital in the Structure of Total Capital of personality. The Role of

Human Capital in the Development of the Countries and Regions of Central anD Eastern

Europe, Toruņ, 2010, p.45-58, ISBN 978-83-7285-568-3

32. V.Menshikov. Total Capital AND Youth Life Stratagies: Sociologocal, Psychological and

Pedagogical Aspects. Integracia Teorie a Prakse Didaktiky ako determinant kvality medernej

školy, 2010, Košcie, Slovakija, p. 359-364, ISBN 978-80-7097-843-6

33. V.Meņšikovs. Kapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas: pētījuma rezultāti. Daugavpils

Universitātes 51. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, DU Akadēmiskais apgāds

„Saule”: 435-443. 2010. ISBN 978-9984-14-481-8

34. V.Meņšikovs. Latvijas teritorijas sociali ekonomiskā attīstība: problēmas un iespējas. DU

SZF Starptautiskās zinātniskās konferences „Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības

stratēģijas un mehānismu veidošana”, 2010, 103-121.lpp, ISBN 978-9984-14-201-3

49


35. V.Meņšikovs. Sociologa prestižs sabiedrībā būs augstāks. Socioloģija Latvijā. Zinātniskais

redaktors T.Tisenkopfs, LU Akadēmiskais apgāds, 156-164.lpp., 2010, ISBN 978-9984-45-

159-6

36. А. Воробьев, В. Воронов, И. Островска. Эффективность современной образовательной

системы Латвии в оценках её населения. // Балтийский регион. 2010. № 3. С.66-75.

Калининград: Изд-во Российского госун-та им. И.Канта. ISSN 2074-9848, РИНЦ.

37. А.Воробьев, В.Воронов, И.Островска. Надежды, иллюзии и реальность:

образовательная система Латвии в оценках ее жителей , Общество и человек в

стратегиях инновационного развития. Сборник научных статей. Саратов:

Издательство "КУБиК", 2010. C. 147-156. ISBN 978-5-91818-104-1

38. В. Воронов. Либеральные реформы по модели западных советников – главная причина

системного кризиса в Латвии./ В кн.: Международная конференция «Становление

демократии на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы». Материалы

международной науч.-практ. конференции. Степанокерт:Изд-во Университета

Месроп Маштоц, 2010. С. 144 -148. ISBN 978-9939-800-79-0

39. В.Воронов, В. Краско. Индикаторы потребительского поведения домохозяйств

Латвии в контексте стран Евросоюза: сравнительный анализ. // В кн.: Економiчний

вiсник унiверситету. Збiрник наукових праць учених та аспiрантiв. Спецiальний

випуск. Том 1. Материалы III международной научно-практической конференции.

Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний

унiверситет iменi Григорiя Сковороди», 2010. C. 161-164. ISBN 966-8063-36-2

40. В.Воронов, Г.Ромашкин. Потребительское поведение домохозяйств Латвии в

контексте стран Евросоюза: сравнительный анализ и оценка. // Новая экономика.

2010. № 2 (56). Минск: Изд-во Белорус.гос.ун-та, 2010. С. 14 -18. ISSN 1761-6218,

BAK PБ

41. В.Воронов, О. Лавриненко. Исследование поляризации доходов по районам Латвии с

использованием концепций сигма и бета конвергенции./ В кн.: Экономические и

экологические проблемы в меняющемся мире: Сборник материалов Международной

научно-практической конференции, посвященной 80-летию Тюменского

государственного университета. В 2-х ч., Ч.1/ Отв.за выпуск В.В.Зыков, Л.С.Киселева.

Тюмень: Печатник, 2010. С.193-198. ISBN 978-5903-62-693-9

42. В.Воронов, О. Ружа. Системный кризис в Латвии: бремя обманутых надежд. /

Partnerstwo I wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europie srodkowej i

wschodniej. Tom I. Pod red. Slawomira Partyckiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

P.40-44. ISBN 978-83-7702-015-9

43. В.Воронов, О. Ружа. Экономический кризис в Латвии: что делать? // В кн.: Zarzadzanie

organizacija w nowej rzeczywistosci gospodarczej. Wybrane problemy./ Red. nauk. W.

Matwiejczuk. Warszawa: Difin, 2009/2010. P. 75-80. ISBN 978- 83- 60200- 780

44. В.Воронов, Я.Сташане. Оценка потребительского поведения населения Латвии в

контексте стран Евросоюза: сравнительный анализ. / В кн.: Экономические и

экологические проблемы в меняющемся мире: Сборник материалов Международной

научно-практической конференции, посвященной 80-летию Тюменского

государственного университета. В 2-х ч.,Ч.1/ Отв.за выпуск В.В.Зыков, Л.С.Киселева.

Тюмень: Печатник, 2010. С.26-36. ISBN 978-5903-62-693-9

45. В.Воронов. Динамика социокультурной идентичности русских в современной Латвии,

Духовная жизнь общества и человека: история и современность: Международный сб.

50


науч. тр. / под ред. И.В. Вострикова; Воронеж. гос. технол. акад. - Воронеж, 2010.

Вып. 3. С. 69-76. ISSN 2077-7167

46. В.Воронов. Иоанн Златоуст о бедности и богатстве: современное понимание в науке,

Цивилизация и человек. 2010. № 2. Саратов: Издательство "КУБиК". С. 7-10. ISSN

2218-7510

47. В.Воронов. Системный кризис в Латвии: бремя обманутых надежд или иного не дано?

// В кн.: Государственное регулирование экономики и повышение эффективности

деятельности субъектов хозяйствования. Шестая Международ.науч.-практ.конф.

(Минск, 22-23 апреля 2010 года): сб.науч.ст.: в 2-х ч. Ч.1. Минск: Акад.упр.при

Президенте Респ.Беларусь, 2010. С.63-66. ISBN 978-985-457-989-4

48. В.Меньшиков Качество рынка труда – опыт исследования в Латвии. Вестник

Учреждения оброзования „Витебский Государствений Технологический Университет”

Nr. 19. c. 167-181. Витебск, 2010. ISBN 978-985-481-154-3

49. В.Меньшиков. Социально экономический кризис в Латвии: пути противодействия.

artnerstwo I Wspolpraca a Kryzys Gospodarczo-Spoleczny W Europie Srodkowej I

Wschodniej. Tom 1. Pod redakcja Slawomira Partyckiego, Lublin: 123-129. 2010. ISBN

978-83-7702-015-9

50. В.Меньшиков.Исследования рынка труда: экономические, социологические и

психологические аспекты. Modern Achievements of Science and Education, IV

International Conference, September 11-18, 2010, Budva, Montenegro, 283 -285. lpp. ISBN

978-966-330-099-3, УДК 61.2+68.1:62.755

51. О. Лавриненко. В. Воронов. Исследование поляризации доходов по районам Латвии с

использованием концепций и конвергенции. Экономические и экологические

проблемы в меняющемся мире. Тюмень, 2010. Удк 33:504 ББК У28 Э 400. ISBN

9785903626939.

Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

52. A. Limanskis „Наделение менеджеров акциями: опыт Латвийского бизнеса” (Latviajs

biznesa pieredze menedžeru apbalvošanas ar akcijām jomā). Актуальные проблемы

торгово-экономической деятельности и образования в современных условиях.

Сборник научных трудов. Четвертая Международная научно-практическая

конференция. Оренбург 2009.ISBN 978-5-88838-508-1.

53. J. Eglitis, L.Panina. Latgales reģiona augstskolu absolventu pozīcijas darba tirgū. Reģionālās

ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana, Daugavpils

Universitāte, 2010. .ISBN 978-9984-14-501-3

54. V. Voronovs, J. Stašāne. Latgales jaunatne darba tirgū: ekonomiskās apziņas raksturojums.

Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana,

Daugavpils Universitāte, 2010. .ISBN 978-9984-14-501-3

55. В.Воронов, Я.Сташане. Оценка потребительского поведения населения Латвии в

контексте стран Евросоюза: сравнительный анализ. Экономические и экологические

проблемы в меняющемся мире.Тюмень, 2010. ISBN 978-5903-626939

51


Monogrāfijas, grāmatas:

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 2011.gadā

1. Voronov V., Krasko V. Customer behaviour and confidence in economics (nodaļa kolektīvā

zinātniskā monogrāfija). Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarzadzania.

Redakcja naukowa Urszula Kobylinska. Warszawa: Difin, 2011. P. 74-85. ISBN 978-83-

7641-558-1.

2. Voronov V., Ruza O. Individual valuation of residential property in Latvia (nodaļa kolektīvā

zinātniskā monogrāfijā). In: Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarzadzania./

Redakcja naukowa Urszula Kobylinska. Warszawa: Difin, 2011. P. 177-183. ISBN 978-83-

7641-558-1

3. Monogrāfija. Lavriņenko O. (Co-author: Lavrinoviča I.) „Iedzīvotāju ienākumu diferenciācija

Latvijas reģionos”, 2011. 184 lpp. ISBN 978-9984-803-10-4

Anonīmi recenzētas un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos

atrodamās zinātniskās publikācijas:

4. A. Gritsans, F. Sadyrbaev. Two-parameter nonlinear oscillations: the Neumann problem.

Math. Modelling and Analysis, v. 16, N 1, 2011, 23 -38 (SCI Expanded)

5. V.Volkov. The Institution of Society Integration in Latvia: Pecularities of the Modern

Scientific Discourse. Ethnicity. 1 (4): 4.-32. 2011. ISSN 1691-5844, Knowledge base Social

Science Eastern Europe (SSEE).

6. Menshikov V. Human capital in the structure of total capital of a personality: sociological

aspect. Filosofija. Sociologija. T. 22. Nr. 2, Lietuva: Lietuvos mokslų akademija. p. 150–

161, 2011. ISSN 0235-7186, EBSCO, Thomson ISI.

7. В.Меньшиков, Э. Ванагс. Международная трудовая миграция: поиск

методологических оснований эмпирического исследования. Sociālo Zinātņu Vēstnesis

2011 2(13), Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 45.-71. lpp., 2011. ISSN 1691-1881,

GESIS SocioGuide.

8. Воронов В.В., Лавриненко О.Я. Доходы населения Латвии: уровень, дифференциация

динамика. // Социологические исследования, №.9 : 47-53. 2011. Москва: РАН. ISSN

0132-1625, Thomson Reuters.

9. Voronov V., Romashkin G. Institutional and interpersonal trust as an indicator of the health of modern

society.// Ekonomia i Zarzadzanie. (Economy and Management). Tom III (1): 25 – 36. 2011.

Poland: Bialystok. ISSN 2080-9646, EBSCO.

10. Воронов В.В., Лавриненко О.Я. Дифференциация доходов жителей регионов Латвии в

период 2000—2008 гг. // Балтийский регион. № 2(8): 6 – 15. 2011. Калининград: Изд-во

Российского госун-та им. И.Канта. ISSN 2074-9848, РИНЦ .

11. Воронов В.В., Краско В.Д. Доход как фактор потребительского поведения

домохозяйств в Латвии.// Социосфера, №1: 86-92. 2011. Пенза: Научно-издательский

центр «Социосфера». ISSN 2078-7081, DOAJ (Directory of open acсess journals).

12. Voronov V., Lavrinenko O.Ya. The income differentiation among the residents of Latvia in

2000-2008 // Baltic region. .№ 2 [8]: 5-14. 2011. Kaliningrad: I.Kant State University Press.

ISSN 2079-8555, РИНЦ .

52


13. K. Arbi, V. Boronenko. From Comparative Towards Competitive Advantage of Pakistanís

Agricultural Sector: The Analysis of One Decade. Sociālo Zinātņu Vēstnesis,2(13): 71 - 94.

2011. ISSN 1691-1881, GESIS SocioGuide.

14. V. Boronenko, Z. Zeibote. The Potential of Cluster Development and the Role of Cluster

Support Policies in Latvia. Economic Annals, 191(LVI): 35 – 68. 2011. ISSN 0013-3264,

SCOPUS.

15. V. Boronenko, Z. Zeibote. The Role of Institutions for Cluster Development Based on the

Regional Labour Force Concentration. Journal of Management, 2(19), 49 - 73. 2011. ISSN

1648-7974, Index Copernicus, Central and Eastern European online Library, EBSCO

Publishing, Inc. Business Source Complete.

16. V. Boronenko, A. Vilcinya A. Actual Clustering Paths of Economic Sectors in Latvia by the

Labour Flows. Ekonomikas zinātne lauku attīstībai – 2011, 26: 237 - 245. 2011. ISSN 1691-

3078, ISBN 978-9984-9997-7-7, ISI Web of Knowledge,AGRIS, EBSCO.

17. О. Lavrinenko. (Co-author: Lavrinoviča I., Ignatjeva S.) "Defining Tendencies in Modelling

the Living Standard of the Population in NUTS2 Regions of Central and Eastern Europe

countries". Economics and Rural Development. Vol.7, N01, p.39-54, 2011. (The Abstract

and Index of the journal – CAB Abstracts).

18. Лавриненко О. (Co-author: Воронов В.) Доходы населения Латвии: уровень,

дифференциация, динамика.// Социологические исследования. No.9. С.47-53. Москва:

РАН. ISSN 0132-1625 (Thomson Reuters database: SOTSIOLOGICHESKIE

ISSLEDOVANIYA)

19. О. Лавриненко (Co-author: V.Voronovs). Economic consciousness and value orientations

of the higher education establishments graduates of Latvian region. (In Russian)//

PROFESSIONAL STUDIES: Theory and Practice No.7. Šiauliai: Šiauliai state college,

2010, pp.128-136. ISSN 1822-3648 (Index Copernicus database).

20. Lavrinenko O.Ya. (Co-author: Vorinov V.V.) The income differentiation among the

residents of Latvia in 2000-2008. Baltic region 2011 2(8), p.5-14. I.Kant Baltic Fedefal

University Press, 2011. ISSN 2079-8555 (РИНЦ).

21. Лавриненко О. (Co-author: Воронов В.) Дифференциация доходов жителей регионов

Латвии в период с 2000-2008 гг. Балтийский регион. Калининград. Издательство

Балтийского федерального университета Иммануила Канта. 2011. 2(8), стр. 6-16. ISSN

2074-9848 (РИНЦ).

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

22. Meņšikovs V. Social Stratification in the Information Society Network/Социальная

стратификация в сетевом информационном обществе. Spoleczenstwo scieci Gaspodarka

siecieowa w Europie srodkowej I wschodniej. T.1 Pod. redakcija Slawomira Partickiego.

Lublin: Wydawnictwo Kul, 94. – 100. lpp. 2011. ISBN 978-83-7702-220-7

23. V.Meņšikovs. Reģiona konkurētspējas izpētes metodoloģija. DU SZF Starptautiskās

zinātniskās konferences „Starpregionālas ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģijas ES

apstākļos” materiāli. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,

98. – 107. lpp., 2011. ISBN 978-9984-14-540-2

24. V.Meņšikovs. Darba tirgus pētījums: Socioloģiskais aspekts. DU 52. starptautiskās

zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Daugavpils Universotātes Akadēmiskais

apgāds „Saule”, 855. – 865. lpp., 2011. ISBN 978-9984-14-521-1

53


25. Voronovs V., Stašāne J., Lavrinenko O., Ruža O. Latgales reģiona augstskolu un

profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventu vērtīborientācija. In: Daugavpils

Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Daugavpils

Universitātes Akademiskais apgāds "Saule", 2011. p. 67-78. ISBN 978-9984-14-522-8

26. Воронов В.В., Лавриненко О.Я. Дифференциация доходов жителей регионов Латвии и

её динамика. // Известия международного института финансов, управления и бизнеса.

Ежегодный научный сборник. Выпуск 6. Тюмень: Изд-во Тюменского госун-та, 2011.

С.210-222. ISBN 978-5-400-00456-8

27. Voronov V., Ruza O. Real estate market in Daugavpils and its features. //Економiчний

вiсник унiверситету. Збiрник наукових праць учених та аспiрантiв. Випуск. 16 / 2.

Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний

унiверситет iменi Григорiя Сковороди, 2011. P. 313 - 317. ISBN 966-8063-55-9.

28. Воронов В.В., Краско В.Д. Потребительское поведение домохозяйств Латвии: влияние

на него дохода и системы нологообложения. //Економiчний вiсник унiверситету.

Збiрник наукових праць учених та аспiрантiв. Випуск. 16 / 2. Переяслав-

Хмельницький: ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет

iменi Григорiя Сковороди, 2011. P. 265- 272. ISBN 966-8063-55-9.

29. Voronov V., Krasko V. Income as a factor of consumer behavior of population of Latvia //

Second International Conference for PhD Candidates. Economics, Management and

Tourism. 6 th -8 th May, 2011 Duni Royal Resort, Bulgaria. Blagoevgrad: South-West

University “Neofit Rilsky”, Faculty of Economics Tourism Department, 2011. P.145-150.

ISSN 1314-3557.

30. Воронов В.В., Рачко Э.Э. Оценка конкурентоспособности экономики регионов

Латвии и приоритеты ее повышения. В кн.: Социальные вызовы модернизации

регионов России. Материалы II Всероссийского социологического Форума 28-29 июня

2011 г.: в 2 ч. Часть 1. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С.125-129. ISBN 978-5-400-

00499-5.

31. Воронов В.В., Краско В.Д. Экономическое поведение и ценностные ориентации

профессиональной моложежи Латгалии (Латвия). В кн.: Университеты и общество.

Сотрудничество и развитие университетов в XXI веке. Материалы Третьей

международной научно-практической конференции университетов. МГУ им.

М.В.Ломоносова, 23-24 апреля 2010 г. Москва: Изд-во Московского университета,

2011. С.658-670. ISBN 978-5-211-05994-8.

32. Воронов В.В. Иоанн Златоуст о бедности и богатстве: современное понимание в

науке. В кн.: Духовная жизнь общества и человека: история и современность.

Международный сб.науч.тр./под.общ.ред. И.В.Вострикова. Выпуск 4. Воронеж: изд-во

ВГТА, 2011. С.56-63. ISSN 2077-7167.

33. Воронов В., Ружа О. Факторы, влияющие на оценку жилой недвижимости в Риге. In.:

Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija es apstākļos. Starptautiskās

zinātniskās konferences materiāli (2010. gads). Daugavpils: Daugavpils Universitātes

Akademiskais apgāds "Saule", 2011. Lpp. 258-265. ISBN 978-9984-14-540-2.

34. V. Boroņenko, A. Ohotina, J. Jaruļeviča, S. Ulpe. DU pētnieciskais potenciāls un rīcībspēja

Latgales reģiona attīstībai. Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe. Rīga,

apgāds „Zinātne”, red. T. Tisenkopfs, B. Bela. I. Kunda: 297 - 336. 2011. ISBN 978-9984-

808-90-1.

54


35. V. Boronenko, A. Vilcinya. Interconnection of Cluster Development and Competitiveness of

States in Global Economy. Vadībzinātne. Ekonomika II. Rīga, BA Biznesa un finanšu

pētniecības centrs, rec. Brīvers I., Sarnovičs A., Strautmanis J., Volkova T.: 23 - 31. 2011.

ISBN 978-9984-746-11-1.

36. О. Лавриненко (Co-author: V.Voronovs). Дифференциация доходов жителей регионов

Латвии и ее динамика. Известия Международного института финансов, управления и

бизнеса. Ежегодный научный сборник. Выпуск 6. Тюмень. Издательство Тюменского

государственного университета, 2011, стр. 210-221. ISBN 978-5-400-00456-8.

37. О. Лавриненко. Уровень жизни в Латвии, Литве, Эстонии и других регионах

Центрально-Восточной Европы в период 2000-2007 гг. Starptautiskās zinātniskās

konferences rakstu krājumā „Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija

ES apstākļos”. Daugavpils,“Saule”, 2011. ISBN 978-9984-14-540-2

38. О. Лавриненко. Исследование доходов жителей Даугавпилса в условиях кризиса.

(Līdzautori: I.Lavrinoviča, A.Ohotina). Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu

krājumā „Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos”.

Daugavpils,“Saule”, 2011. ISBN 978-9984-14-540-2

39. О. Лавриненко. Обзор методов исследования уровня дифференциации и концентрации

денежных доходов населения. (Līdzautori: I.Lavrinoviča, I.Nikiforova). Starptautiskās

zinātniskās konferences rakstu krājumā „Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības

stratēģija ES apstākļos”. Daugavpils,“Saule”, 2011. ISBN 978-9984-14-540-2

40. О. Лавриненко (Co-author: И Лавринович, И. Никифорова). Современные социальноэкономические

трансформации и дифференциация доходов в Латвии. Spoleczenstwo

Sieci Gospodarka Scieciowa w Europie Srodkowej i Eschodniej, T.1, c.600-603, Pod red.

S.Partyckiego, Lublin, 2011, ISBN 978-83-7702-220-7

41. Voronovs V., Stašāne J., Lavrinenko O., Ruža O. Latgales reģiona augstskolu un

profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventu vērtīborientācija. In: Daugavpils

Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Daugavpils: Daugavpils

Universitātes Akademiskais apgāds "Saule", 2011. p. 67-78. ISBN 978-9984-14-522-8

Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

42. О. Лавриненко (Līdzautori: I.Lavrinoviča). Обзор методов дифференциации доходов

населения в макро-, мезо- и микро- подходах. Материалы докладов Международной

научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие организаций

и регионов Беларуси: цели, приоритеты, механизмы структурных преобразований».

Часть 2./УО «ВТГУ». – Витебск, 2011, стр. 12-16. ISBN 978-985-481-246-5.

43. О. Лавриненко (Līdzautori: A.Ohotina). Построение методики оценки инвестиционного

климата региона. Материалы докладов Международной научно-практической

конференции «Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси:

цели, приоритеты, механизмы структурных преобразований». Часть 2./УО «ВТГУ». –

Витебск, 2011, стр. 12-16. ISBN 978-985-481-246-5

55


5. Pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs no 2006.-2011.gadam

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2006.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

XVI World Congress of Sociology Durban, South Africa2006.

23-29 july

Vladimirs Meņšikovs

Uncertain Transformations: New

Domestic and International Challenges

Riga, November 9-12, 2006 Vladimirs Meņšikovs

Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos Daugavpils, 2006. gada 9.-

11. oktobrī

Vladimirs Meņšikovs

Actual problems of regional policy and Polija, Toruņa 18-24 aprīlis Vladimirs Meņšikovs

economics

2006

Jaunā ekonomika un sabiedrība Polija, Nalenčova, 17-19

maijā 2006.g.

Vladimirs Meņšikovs

4-й Конвент Российской ассоциации Москва, 22-23 сентября Vladimirs Meņšikovs

международных исследований

«Пространство и время в мировой

политике и международных

отношениях»

2006.

International Eighth European

Conference “Citizens of Europe and

the

World “CICE

2006 (Maijs) Māra Vidnere

3rd International Scientific

Conference’’Theory For Practice in the

Education of Contempory Society”

Apolonijas svētkiem rīkotā

zobārstniecības conference

Starptautiskā conference „Izglītība

sociālo pārmaiņu apstākļos”

X1 Starptautiskā Kreativitātes

conference”Radošas personības

kreativitātes process”

Starptautiskā zinātniski-praktiskā

conference”Psiholoģija,bizness un

sabiedrības sociālā sfēra:mūsdienu

aktuālās problēmas”

Riga,RPIVA 2006 (April) Māra Vidnere

Rīga RSU 2006 (maijs) Māra Vidnere

Daugavpils, 2006. gada 9.-

11. oktobrī

Rīga,RPIVA 2006

(novembris)

Māra Vidnere

Māra Vidnere

2006(novembris) Māra Vidnere

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2007.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

OECD Parliamentary Seminar on Parīzē, 2007.gada 22. Jānis Eglītis

Migration „INTERNATIONAL

MIGRATION – CHALLENGES AND

PROSPECTS”

februārī

OECD Forum 2007 – Innovation,

Growth and Equity

Parīzē, 2007.gada 3.-4. jūnijā Jānis Eglītis

Baltijas Asamblejas rīkotā konference Siguldā, 2007.gada 18. Jānis Eglītis

„Cilvēkresursu attīstība darba

migrācijas apstākļos”

maijā

56


Labklājības ministrijas organizētā

konference „Latvijas darba tirgus

izaicinājumi”

Rīgā, 2007.gada 13.jūnijā Jānis Eglītis

13th Baltic Financial Forum Rīgā, 2007.gada 25-26. Jānis Eglītis

Baltijas Asamblejas seminārs „Vienotas

augstākās izglītības tepas izveides

iespējas Baltijā”

CBSS Meeting of Ministers of

Education and Science

Baltijas Asamblejas rīkotā konference

„The Baltic States and the EU

Neighbourhood Policy”

„Latvijas un Krievijas pierobežas

stratēģiska sadarbība”

„Researching and Teaching

International Relations and World

Politics in the European Universities”

(The Florentine Contribution to the

Bologna Process)

VIII International Scientific

Conference „Modernity –

Pstmodernity – Civil Society in

Central and Eastern Europe”

VI International Conference „Border

Economic Collaboration in the Context

of European Integration”

8th European Sociological Association

Conference „Conflict, Citizenship and

Civil Society”

Международная конференция

«Социально-экономические

проблемы и перспективы развития

организаций и регионов еларуси в

условиях Европейской интеграции»

International Night European

Conference “Citizens of Europe and

the World (CICE)”.

Starptautiskā zinātniskā konference

“Social and cultural challenges to

national security”

XVI starptautiskie zinātniskie lasījumi

. Vēsture X. Vēsture: avoti un cilvēki

Starptautiskā zinātniskā konference

„Tolerance un intolerance mūsdienu

sabiedrībā”

Starptautiskā zinātniska konference

”Современность-постмодернгражданское

общество в

Центральной и Восточной Европе”

Starptautiskā zinātniska konference

”Коммуникативные стратегии

информационного общества”

oktobrī

Norvilišķi, Lietuva,

2007.gada 11.oktobris

Rīga, 2007.gada

13.septembrī

Rīgā, 2007.gada 23.

novembrī

Pleskavā (Krievija),

2007.gada 17-19. decembris

Florence, Itālija 2007.g.

21.-25. marts

Lublin (Nelenčeva), Polija

2007.g. 14.-16. maijs

Toruņa, Polija 2007. 15.-

16. jūnijā

Glasgou, Lielbritānija

2007.g. 3.-6. septembris

Витебск, Беларусия

2007.г. 23-24 октября

2007. gada maijs

Montpelleir,France

2007. gada 12.-13. oktobrī,

Vilnius, Lietuva

2007.g. 25.-26. janvārī ,

Daugavpils Universitāte,

Daugavpils, Latvija

2007.g. 24.-26.aprīlī

Sanktpēterburgas

Universitāte, Krievija

2007.g. 14.-16. maijā

KUL (Lublin. Katoļu Unte),

Polija

2007.g. 9. -11. oktobrī,

Sanktpēterburgas Valsts

Tehn. Universitāte, Krievija

Jānis Eglītis

Jānis Eglītis

Jānis Eglītis

Jānis Eglītis

Vladimirs

Meņšikovs

Vladimirs

Meņšikovs

Vladimirs

Meņšikovs

Vladimirs

Meņšikovs

Vladimirs

Meņšikovs

Māra Vidnere

Māra Vidnere

Viktors Voronovs

Viktors Voronovs

Viktors Voronovs

Viktors Voronovs

57


Starptautiskā zinātniska konference

”Социальные коммуникации и

эволюция обществ”

III Всероссийская научная

конференция «Сорокинские чтения:

Социальные процессы в

современной России: традиции и

инновации»

Starptautiskā zinātniskā konference

doktorantiem „Reģionālās ekonomikas

konkurētspēja: attīstības faktori

globalizācijas apstākļos”

International Scientific-practical

Student Conference „The role and

opporunuties of young people in the

development of engineering education

2007.g. 23. -24. novembrī,

Novosibirsk. Valsts Tehn.

Un-te,Novosibirsk,

Krievija

2007.g. 4. -5. decembrī,

Maskavas Valsts Un-te,

Maskava, Krievija

2007.g. 7. decembrī,

Daugavpils Universitāte,

Daugavpils, Latvija

April 19-20. 2007,

Daugavpils Branch of Riga

Technical University

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2008.gadā

Viktors Voronovs

Viktors Voronovs

Viktors Voronovs

Viktors Voronovs

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

Starptautiskā zinātniskā konference

„Kultura a rynek”.

DU 50. Starptautiskā zinātniskā

konference

Starptautiskā starpdisciplionārā

zinātniskā konference

„Sabiedrība.Veslība.Labklājība”

IX Международная научная

конференция “Проблемы

прогнозирования и государственого

регулирования социально –

экономического развития

Doktorantu Starptautiskā zinātniskā

konference „Finanšu nodrošinājums un

reģiona sociāli ekonomiskās attīstības

prognozēšana”

E.Galvanauskas International Scientific

Conference „Economics and

Management: Current Issues and

Perspectives” Siauliu University

II Starptautiskā zinātniskā konference

„Modern Achievements in Science and

Education”

Всероссийская научная конференция

“Динамика социальнотерриториальной

структуры

современного российского общества”

Daugavpils, 15.-17.

maijs, 2008.

2008. gada 6. un 7.

novembris ,Rīga

2008. gada 16.-17.

oktobris, Minska,

Baltkrievija

Daugavpils. 2008.

gadā 29.novembris

2008. gada

20. novembris

2008. gada 25.

septembris-2. oktobris.

Netānija, Izraēla

2008 г., 28-29 апреля

Волгоград:ФГОУ

ВПО ВАГС (Россия) .

V.Boroņenko,

V.Meņšikovs,

I.Plotka, M.Vidnere,

V.Voronovs.

E/Jermolajeva

V.Boroņenko, J.Eglītis,

V.Meņšikovs,

M.Vidnere, V.Voronovs

V.Meņšikovs,

V.Boroņenko

V.Meņšikovs,

J.Eglītis, V.Voronovs,

V. Boroņenko

J. Eglītis

V.Meņšikovs,

V.Boroņenko,

V.Voronovs

58


IV Всероссийская научная

конференция «Сорокинские чтения:

Отечественная социология:

обретение будущего через прошлое»

2008.g. 9-10.

decembris,

Maskavas Valsts Un-te,

Maskava - Rjazan,

Krievija

V.Voronovs

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2009.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

“Sabiedrība un kultūra: Citadība un 2009.g. 23.–24. aprīlis, V.Volkovs, M.Vidnere

mazākuma intetreses”

Liepājas Universitāte

X starptautiskā zinatniskā konference 2009.g. 11.–13.maijs, V.Meņšikovs,

„E-ekonomika – e-sabiedrība

Centralajā un Austrumeiropā”

Nalenčova, Polija V.Boroņenko

„DU 51. starptautiskā zinatniskā 2009.g. 15.–17.aprīlis, V.Meņšikovs,

konference”

Daugavpils, Daugavpils V.Boroņenko,

universitāte

V.Voronovs

9th Conference of the European 2009.g. 2.–5.septembris. V.Meņšikovs,

Sociological Association

Lisabona, Portugāle. V.Boroņenko

Baltic Readings. „Paths of

2009.g. 25.–

V.Boroņenko

transformations in the Baltic States

after 1989”

26.septembris, Rīga

III Starptautiskā Zinātniskā

2009.g. 16.–23. V.Meņšikovs,

konference „Modernie sasniegumi septembris, Telaviva, V.Boroņenko

zinātnē un izglītībā”

Izraēla

Международная научная

2009.g. 15.–16. oktobris, V.Meņšikovs

конференция „Социальноэкономическое

развитие

организаций и регионов Беларуси:

инновации, социальные ориентиры,

глобализация

Minska, Baltkrievija

International Scientific Conference 2009.g. 2.oktobris, V.Boroņenko

„New Dimensions in the Development Jelgava, Latvijas

of Society”

Lauksaimniecības

universitāte

Всероссийская научная

2009 g., 15.–16. V.Voronovs

конференция Тюменский

oktobris, Krievija,

социологический Форум

„Социокультурные проблемы

развития регионов России в

условиях кризиса”

Tjumeņa

Всероссийская научная

2009 g., 12.–13. V.Voronovs

конференция „IV Ковалевские novembris, Krievija,

чтения"

Sanktpēterburgas Valsts

universitāte.

DU IVF III „7th International

JTEFS/BBCC Conference

Sustainable

Development.Culture.Education.”

5.-8.maijs, Daugavpils E.Jermolajeva

DU SZF starptautiskā zinātniskā 04.-05.12.2009., E.Jermolajeva,

konference „Reģionālās ekonomikas Daugavpils

G.Gončarovs

59


inovatīvās attīstības stratēģijas un

mehānismu veidošana”

DU 51.starptautiskā zinātniskā

konference

LZA un LZA Ekonomikas institūta

diskusija „Latvijas reģionu attīstības

iespējas un draudi”

Seminārs „ESPON programma un ES

Struktūrfondu politika. Latvijas

telpiskās politikas virzieni”

Latvijas Nacionālās projektu vadības

asociācijas 9. Starptautiskā projektu

vadīšanas konference

„Profesionalitāte. Efektivitāte.

Izcilība”

Baltijas Asamblejas Sociālo lietu

komitejas rīkotā apaļā galda diskusija

„Elastīga darba tirgus veidošana

Baltijas valstīs ekonomiskās krīzes

apstākļos”

Projekta „Iedzīvotāju reģionālo tīklu

veidošana zināšanu izplatībai un

atvērtam dialogam” diskusija par ES

fondu apguves efektivitātes

veicināšanu Latgales reģionā

Reģionālās ekonomikas inovatīvās

attīstības stratēģijas un mehānismu

veidošana

V Всероссийская научная

конференция. «Социальная и

культурная динамика России в

условиях глобального кризиса: к

120-летию со дня рождения

П.А.Сорокина»

Starptautiskā zinātniskā konference

„Reģionālās ekonomikas inovatīvās

attīstības stratēģijas un mehānismu

veidošana”

15.-17.aprīlis,

Daugavpils

05.11.2009., Rīga

E.Jermolajeva

E.Jermolajeva

12.06.2009., Rīga E.Jermolajeva

27.05.2009., Rīga

E.Jermolajeva

13.02.2009., Rīga E.Jermolajeva

03.02.2009., Daugavpils E.Jermolajeva

4.-5.12.2009.,

Daugavpils

2009.g. 1.–2. decembrī,

Krievija

Maskavas Valsts

universitāte

2009.g. 4.–5. decembris,

Latvija, Daugavpils,

Daugavpils universitāte

E.Jermolajeva,

J.Eglītis,

V.Voronovs

V.Voronovs,

V.Boroņenko,

Starpdisciplinārā zinātniskā

konference „Adam Smith on the

Conditions of a Moral Society”

2009.g., Oslo, Norvēģija V.Boroņenko

Baltic Readings 2009 2009.g., Rīga, Latvija V.Boroņenko

TCI 12 th ikgadējā globālā konference 2009.g., Jiveskile, V.Boroņenko

„Learning Clusters”

Somija

Starptautiskā zinātniskā konference 2009.g., Sofija, Bulgārija V.Boroņenko

„Social Media and Children”

Starptautiskā zinātniski praktiskā

konference „Роль классических

университетов в формировании

инновационной среды регионов”

2009.g., Ufa, Krievija V.Boroņenko

60


Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2010.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

Economic Science for Rural

Development

2010.gada 27.-28.aprīlis, Jelgava V.Boroņenko

Uzņēmumu konkurētspēja vietējā un

ārējā tirgū:

izaicinājumi un pieredze

2010.gada 29.-30. aprīlis, Rīga V.Boroņenko

Augstskolu pētnieciskais potenciāls

reģionālās attīstības veicināšanai

2010.gada 6.maijs, Jelgava V.Boroņenko

Eiropa, Latvija, Liepāja ilgtspējīgās

attīstības

spogulī: augstskolu un reģionu

partnerības perspektīvas

2010.gada 4.jūnijs, Liepāja V.Boroņenko

Networking, Clusters and Local 2010.gada 15.jūnijs, Mārburga V.Boroņenko

Knowledge

Exchange

(Vācija)

Starpreģionālās ekonomiskās

2010.gada

V.Boroņenko

integrācijas attīstības stratēģija ES 3.-4.decembris, Daugavpils V.Meņšikovs

apstākļos

V.Voronovs

J.Stašāne

E.Jermolajeva

Starptautiskais zinātniskais seminārs Latvija, Daugavpils, 2010.gada. 22- V.Boroņenko

doktorantiem „Zinātnisko metožu

integrācija 21.gadsimta ekonomisko

reāliju pētījumos”

23. jūnijs

V.Meņšikovs

DU 52. starptautiskās zinātniskā 2010. gada 14-16. aprīlis,

E.Jermolajeva

konference

Daugavpils

V.Boroņenko

V.Meņšikovs

Modern Achievements of Science and

Education

Integracia Teorie a Prakse Didaktiky

ako determinant kvality medernej školy

Rola Kapitalu Ludzkiego w Rozwoju

Panstw i Regionow Europt Srodkovej i

Wschodniej

Partnerstvo i Wspolpraca a Kryzys

Gospodarczo-Spoleczny w Europe

Srodkowej i Wschodiej

16th Intern. Conf. Difference Equations

and Applications

Intern. Conf. on Math. Model. and

Analysis

DU IVF III konference „Sustainable

Development. Culture. Education:

BBCC Mission – Reorientation of

Teacher Education and Research in

Education for Sustainable

Development”

DU 52.starptautiskā zinātniskā

konference

32. Eiropas Augstākās izglītības

2010.gada 11-18. septembris, Budva

(Melnkalne)

2010. gads 4-5. novembris, Košica

(Slovākija)

2010.gada 20-21 maijs, Toruņa

(Polija)

2010.gada 3-5. maijs, Naļeņčova

(Polija)

V.Meņšikovs

V.Meņšikovs

V.Boroņenko

V.Meņšikovs

V.Meņšikovs

Riga, Latvia, July 19-23 F. Sadyrbaev

Sigulda, Latvia, May 25-28 F. Sadyrbaev

17.-19.maijs 2010, Parīze E.Jermolajeva

14-16.aprīlis 2010, Daugavpils

Valencia (Spānija) 2010. g. 1.-

5.septembrī

E.Jermolajeva

E.Jermolajeva

61


iedrības forums „Linking Society and

Universities: New Missions for

Universities”

Akadēmiskā personāla piedalīšanās konferencēs 2011.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

Latvijas Universitātes 69. konference 2011.gada

10.februāris, Rīga,

Latvija

V.Volkovs

DU 53. starptautiskā zinatniskā 2011.gada 13.- V.Meņšikovs

konference

15.aprīlis, V. Boroņenko

Daugavpils, Latvija E.Jermolajeva

XII Starptautiskā zinātniskā konference 2011.gada 16.- V. Meņšikovs

„Spoleczenstwo scieci Gaspodarka 18.maijs, Lublin, V. Boroņenko

siecieowa w Europie srodkowej I

wschodniej”

Polija

Starptautiskā zinātniskā konference 2011. gada V. Meņšikovs

„Eiropas integrācijas sociālā un 3.-5. novembris,

ekonomiskā dimensija: problēmas,

risinājumi, perspektīvas”

Daugavpils, Latvija

TCI international cluster conference 2011.gada 30.- V. Boroņenko

„Inspiring

31.marts, Tallinna,

Clusters in the Beginning of the New

Decade”

Igaunija

Starptautiskā zinātniskā konference 2011.gada 28.- V. Boroņenko

„Ekonomikas zinātne lauku attīstībai - 29.aprīlis, Jelgava,

2011”

Latvija

XII Starptautiskā zinātniskā konference 2011.gada 16.- O.Lavriņenko

”Network society – network economy in 18.maijs,

Central and Eastern Europ”

Naļeņčova, Polija

Starptautiskā zinātniskā konference 2011.gada O.Lavriņenko

„Cilvēktiesības tiesiskie, socioloģiskie 28.janvāris,

un psiholoģiskie aspekti”

Daugavpils, Latvija

Международной научно-

2011.gada 26.- O.Lavriņenko

практическая конференция

29.oktobris,

«Социально-экономическое развитие Vitebska,

организаций и регионов Беларуси:

цели, приоритеты, механизмы

структурных преобразований»

Baltkrievija

62


6. PIELIKUMS. Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās

pētnieciskajos projektos no 2006. – 2011.gadam.

Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās pētnieciskajos projektos 2006.gadā

Projekta nosaukums

Augstākās izglītības kvalitātes sociāli

ekonomiskie aspekti № 2.23

Sociālā intelekta un valodas

etnokomunikatīvo prasmju attīstība

jauniešiem latviešu un mazākumtautību

skolās un to nozīme starpnacionālo

attiecību veidošanā № 1.1

Latvijas finanses un bankas atvērto

integrācijas procesu apstākļos Eiropas

Savienībā № 2.22

Kapitāls socioloģiskajā aspektā:

pētījuma teorētiskais pamatojums un

operacionālie parametri Nr. 06.2031

Latvijas iedzīvotāju sociālās

selektivitātes un sensitivitātes saturs un

īpatnības Nr. 1.1

CILVĒKA DROŠĪBAS TIESISKIE

ASPEKTI Nr. 2.24.

EIROPAS VALSTU PIEREDZE

TERITORIĀLAJĀ MĀRKETINGĀ

UN TĀS PIELIETOJUMS LATVIJĀ

Nr.1.1

Eiropas Savienības struktūrfondu

nacionālās programmas “Darba tirgus

pētījumi” projekta "Labklājības

ministrijas pētījumi” projekts Latvijas

un tās reģionu darba tirgus specifiskās

problēmas

Projekta

dalībnieki

Realizēšanas laiks Finansētājs

Vladimirs 01.01.2006.- IZM

Meņšikovs 31.12.2006.

Māra Vidnere 01.01.2006.-

31.12.2006.

IZM

Viktors Voronovs 01.01.2006.-

31.12.2006.

Vladimirs

Meņšikovs

Aleksejs

Vorobjovs

IZM

2006. – 2007. LZP

01.01.2006.-

31.12.2006.

Jurijs Mašošins 01.01.2006.-

31.12.2006.

Elita Jermolajeva 01.01.2006.-

31.12.2006.

V.Meņšikovs

O.Lavriņenko

V.Boroņenko

L.Paņina

IZM

IZM

IZM

2005.-2007. g. ESF, LR

Labklājības

ministrija

Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās pētnieciskajos projektos 2007.gadā

Projekta nosaukums Projekta dalībnieki

“Personības etnokomunikatīvas kopmetences

(EEK) loma starpnacionalo kulturālo attiecību

attīstībā”Nr.07.2042

Latvijas ražotāji mūsdienīgos globalizācijas un

pasaules saimniecības. LZP pētījuma projekta Nr.

05.1443

„Latvijas un tās reģionu izglītības specifiskās

problēmas” Nr. 5 -20/07.19

Emigrējušo latviešu kultūras zaudējuma

pārdzīvojuma pieredze kā tautas vēsturiskās

apziņas fenomens Nr.5-20/07.20

Māra Vidnere

Viktors

Voronovs

Realizēšanas

laiks

2004.-2007.

Finansētājs

LZP

2005.-2007. LZP

Vladimirs 01.01.2007.-

Meņšikovs 31.12.2007.

Māra Vidnere 01.01.2007.-

31.12.2007.

IZM

IZM

63


Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās pētnieciskajos projektos 2008.gadā

Projekta nosaukums

Projekts „Kapitāls socioloģiskajā aspektā:

pētījuma teorētiskais pamatojums un

operacionālie parametri”

Nr. 06.2031.

Projekts Nr. 051443 „Latvijas ražotāji

mūsdienīgos globalizācijas un pasaules

saimniecības reģionalizācijas apstākļos:

problēmas, risinājumi, perspektīvas”.

Projekts „Latvijas tautsaimniecības nozaru

attīstības kopsakarības”

Projekts „Transition and Development of

Transboundry Economic Cooperation in the

Eastern Borderland of Poland in the

Context of European Integration”

Projekts „Izglītības paradigmas:

socioloģiskā pieeja”

Projekts „Latvijas izglītības sistēmas

ekonomiskās efektivitātes

paaugstināšanas aspekti”

Projekts „Pārskats par tautas attīstību

Latvijā

2008/2009. Atbildīgums”

Projekts„Intelektuālā rajonu tīkla un tā

realizācija Pilptprojekta funkcionēšanas

koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde

uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes”

Projekta

dalībnieki

V.Meņšikovs

V.Boroņenko

L.Paņina

V.Voronovs

E.Račko

V.Krasko

O.Ruža

(Fjodorova)

J.Zvanītājs

N.Baranovskis

V.Kosiedovskis

V. Meņšikovs

Realizēšanas

laiks

Finansētājs

2006.- 2008. LZP

2005-2008 IZM

2007-2008 IZM

2006.- 2008.

Polish Ministry of

Science and

Informatization,

grant no

1H02C08829

V.Meņšikovs 2008 IZM

J.Eglītis 2008 IZM

V.Meņšikovs 2008-2009 LU SZF SPPI

V. Voronovs 2006-2009 TSI

Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās pētnieciskajos projektos 2009.gadā

Projekta nosaukums

EEZ/NO finanšu instrumenta projekts Nr.LV0088

„Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un

paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā”

KZI

ESF „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora

studiju īstenošanai”, vienošanās Nr.

2009/0140/IDP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015

Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas

pilotprojekta funkcionēšanas

koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz

Daugavpils Akadāmiskā parka bāzes

IS0801 | Cyberbullying: Coping with Negative

and Enhancing Positive Uses of New

Technologies, in Relationships in Educational

Settings

Projekta Realizēšana

dalībnieki s laiks

M.Vidnere 2009.–

2012.

I. Plotka

V.Voronovs

2009.–

2013.

V.Voronovs 2006.–

2009.

V.Boroņenko 2008.–

2012.

Finansētājs

Norvēģija,

Islande

Lihtenšteina

ESF, IZM

TSI

ESF COST

programma

64


IS0701 | Comparative Analysis of Enterprise

Data: Industry Dynamics, Firm Performance, and

Worker Outcomes

IC0904 | Towards the Integration of Transectorial

IT Design and Evaluation

EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta

projekts

Nr. LV0054 „Augstskolu pētnieciskais

potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai”

Projekts „Pārskats par tautas attīstību Latvijā,

2008./2009. Atbildīgums”. Pārskata nodaļa

„Atbildīgums centra un reģionu savstarpējās

attiecības Latvijā”

V.Boroņenko 2008.–

2012.

V.Boroņenko 2009.–

2013.

V. Meņšikovs 2009.–

(projekta 2011.

padomes

loceklis),

V.Boroņenko

(koordinatore,

pētniece)

V. Meņšikovs 2008.–

(pārskata 2009.

nodaļas autors)

ESF COST

programma

ESF COST

programma

Norvēģijas

valdības

divpusējais

finanšu

instruments,

IZM

LU SPPI

Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās pētnieciskajos projektos 2010.gadā

Projekta nosaukums

EEZ/NO finanšu instrumenta projekts Nr.LV0088

„Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un

paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā” KZI

IS0801 | Cyberbullying: Coping with Negative and

Enhancing Positive Uses of New Technologies, in

Relationships in Educational Settings

IS0701 | Comparative Analysis of Enterprise Data:

Industry Dynamics, Firm Performance, and Worker

Outcomes

IC0904 | Towards the Integration of Transectorial

IT Design and Evaluation

EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta

projekts

Nr. LV0054 „Augstskolu pētnieciskais potenciāls

reģionālās attīstības veicināšanai”

Fostering business development in LATGALE-

IGNALINA cross border region

Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte”

apakšprojekts „Reģionālā identitāte un rīcībspēja”

Projekta Realizēšana

dalībnieki s laiks

M.Vidnere 2009.–

2012.

V.Boroņenko 2008.–

2012.

V.Boroņenko 2008.–

2012.

Finansētājs

Norvēģija,

Islande

Lihtenšteina

ESF COST

programma

ESF COST

programma

V.Boroņenko 2009.– ESF COST

2013. programma

V. Meņšikovs 2009.– Norvēģijas

(projekta 2011. valdības

padomes

divpusējais

loceklis),

finanšu

V.Boroņenko

instruments,

(koordinatore,

pētniece)

IZM

J.Eglītis 2010-2012 ERAF

V. Boroņenko

V.Meņšikovs

2010-2013 Latvijas

valsts

budžets

ES COST Akcija IS0801 V.Boroņenko 2008-2012 ESF

ES COST Akcija IC0904 V.Boroņenko 2009-2013 ESF

ES COST Akcija IS0701 V.Boroņenko 2008-2012 ESF

Nordic-Baltic Mobility Programme V.Boroņenko 2010 Nordic

Council of

ESF projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes

doktora studiju īstenošanai”. vienošanās

Nr.2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015

E.Jermolajeva

V.Voronovs

I.Plotka

2009-2013

Ministers

ESF

65


LZP projekts Nr. 09.1220 „Mūsdienīgas metodes

dinamisko sistēmu analīzē”

ESF Projekta

Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071

“Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona

attīstībā”, galvenā izpildītāja

EEA pētniecisks Projekts LV-0040 ”Inovatīvu

apmācības moduļu izstrāde un nodošana

vadošajiem darbiniekiem Baltijas valstīs,

izmantojot starpdisciplīnu pieeju uzņēmējdarbībai

un modernām tehnoloģijām ietvaros”, līdzdalība

V.Meņšikovs

F. Sadyrbaev

V.

Kodiedovski

L. Litavniece

F. Sadyrbaev 2010-2011 LZP

I.Siliņeviča 2009. 2012.

ESF

A.Limanskis 2010-2011. EEA

„A Toolkit For Integration” E.Jermolajeva 2010.2012. ES Mūž-

izglītības

programmas

Grundtvig

apakšprogra

mma

Akadēmiskā personāla un doktorantu piedalīšanās pētnieciskajos projektos 2011.gadā

Projekta nosaukums Projekta dalībnieki

Realizēšanas

laiks

Finansētājs

EEZ finanšu instrumenta

V.Meņšikovs

2009-2011 Norvēģijas

un Norvēģijas valdības līdzfinansētais V.Boroņenko

valdības

projekts „Augstskolu pētnieciskais

divpusējais

potenciāls reģionālās attīstības

finašu

veicināšanai” (Nr. LV0054)

instruments

un Latvijas

valsts

VKKF projekts Valsts pētījumu

programma „Nacionālā identitāte“

apakšprojekts „Reģionālā identitāte un

rīcībspēja”

V.Meņšikovs 2010-2011 VKKF

Eiropas Komisijas Pārstāvniecības V.Meņšikovs 2011-2012 Eiropas

Latvijā projekts „ES dimensija

starpkultūru komunikācijā”

komisija

ES COST programmas Akcija IS0801

„Cyberbullying: coping with negative

and enhancing positive uses of new

technologies, in relationships in

educational settings”

V.Boroņenko 2008-2012 ES

ES COST programmas Akcija IS0701

„Comparative Analysis of Enterprise

Data: Industry Dynamics, Firm

Performance, and Worker Outcomes”

V.Boroņenko 2008-2012 ES

ES COST programmas Akcija IC0904 V.Boroņenko 2009-2013 ES

66


„Towards the Integration of Transectorial

IT Design and Evaluation”

Projekts „Compilation of SME policy

measures and assessment of the SBA

implementation within the SME

Performance Review 2010/2011”,

FT98206, Directorate General Economy

and Finance (Brisele, Beļģija);

Projekts „Latvijas piegādes ķēžu klastera

attīstība”, Latvijas Loģistikas Asociācija

Mobilitātes projekts „Klasteru attīstība

Baltijas jūras regionā”

ESF projekts „Augstākās izglītības

studiju programmu izvērtēšana un

priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”

V.Boroņenko 2011 EK

V.Boroņenko 2011 LR EM

V.Boroņenko 2010-2011 Ziemeļvalstu

Ministrija

A.Stankevičs

2011-2013 ESF

67


7. PIELIKUMS. Doktorantu publikācijas no 2006.-2011.gadam

Doktorantu publikācijas 2006.gadā

1. Игнатьев C. „Перспективы развития Латвийского рынка страхования как

регионального рынка Евросоюза.” – Starptautiskā zinātniski praktiskā konferences

„Latvija Eiropā, Eiropa Latvijā” rakstu krājums. Rēzekne, 2006.

2. Lavriņenko O., Siperkovskis V. „Dzīves līmeņa integrālā indikatora izskaitļošanas

metodoloģija starpreģionālajā analīzē”. Starptautiskā zinātniskā konference „Konkurence,

integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie

aspekti”. Daugavpils, 2005.

3. Lavriņenko O. „Модель иерархической системы уровня жизни населения региона”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Nowa ekonomia a spoleczenstwo”. Lublin 2006.

4. Lavriņenko O., Ostrovska I. „Jaunā ekonomika un sabiedrība (Starptautiskās zinātniskās

konferences piezīmes)”. Daugavpils Universitāte, Sociālo Zinātņu Vēstnesis Nr. 2, 2006,

163.-166. lpp.

5. Воронов В., Гришин А., Петрова И. „Региональная экономика в условиях

глобализации: проблемы, решения, перспективы”. Rīga – Daugavpils, TSI, 2006. 143.lpp

6. Paņina L. „Investigation of Interconnection of Higher Education Quality with Social

Economic and Political Orientation of the Development of Society”. XVI World Congress of

Sociology. - Durban, South Africa, 2006. p.191.

7. Paņina L. „Private Investment Into the System of Higher Education: the Way to Rise the

Quality or to limit the Access”. „Nowa ekonomia a spoleczenstwo”. Lublin 2006. p. 308.-

313.

8. Voronovs V., Petrova I., Račko E. „Reģionālās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšana

un aktīvā adaptācija globalizācijas apstākļos”. Monogrāfija. Daugavpils: Daugavpils

Universitātes izdevniecība “Saule”, 2006.

9. Paņina L. „Privāto finanšu resursu ieguldīšana augstākās izglītības finansēšanā: iespējas un

ierobežojumi”. Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”

tēzes. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2006. 34. lpp.

Doktorantu publikācijas 2007.gadā

1. Apens E. „Latvijas tautsaimniecības izaugsmes viens no nosacījumiem: brīvā darbaspēka

resursu izmantošana”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas

ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, Daugavpils Universitātes

Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007.

2. Быковский T. „Трудовые ресурсы в формировании экспортного потенциала страны”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība

Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds

"Saule" 2007. c. 77-79.

3. Čaplinska A. „Latvijas banku riski integrējoties Eiropā”. Starptautiskā zinātniskā konference

„Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”.

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007. 209.-218. lpp.

68


4. Igavens M. „Rēzeknes reģiona tautas saimniecības nozaru attīstības iespēju analīze,

izvērtējot cilvēkresursu kvalitāti”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un

Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils:

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007. 104.-112. lpp.

5. Игнатьев C. „Туризм как фактор развития экономики региона”. Starptautiskā zinātniskā

konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas

kontekstā”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007. c.

124-132

6. Zelča S. „Vietējo varas orgānu finanšu loma Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.”

Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība

Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds

"Saule" 2007. 196.-208. lpp.

7. Меньшиков П. „Повышение конкуренции в банковском секторе Латвии и возможные

последствия в условиях интеграции в ЕС”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās

un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils:

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007. c. 219-227.

8. Paņina L. „The Components of the Quality of Education: Opinions of social Groups

Involved in the Educational System Uncertain Transformations”. „New Domestic and

International Challenges” Proceedings of the International conference (editors: Ž.Ozoliņa,

N.Muižnieks). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 263.-275. lpp.

9. Paņina L. „Privātās investīcijas augstākās izglītības sistēmā: iespējas un ierobežojumi”.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu

krājums. (zin. red. V.Meņšikovs). Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais

apgāds “Saule”, 2007. 104.-113. lpp.

10. Paņina L. „Analysis of Costs and Benefits of Higher Education in Knowledge Society”.

“Nowoczesnošč Ponowoczesnošč”. t. 2., Lublin 2007, p. 229.-234.

11. Рачко Э. „Интеграция Латвии в EMU в современных условиях развития ЕС”. ”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība

Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds

"Saule" 2007. c. 228-242.

12. Stūrainis V. „Izmaiņas un tendences transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības

apdrošināšanā Latvijā pēc iestāšanās ES”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un

Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils:

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007. 163.-168. lpp.

13. Zelčs A. „Finanšu sistēmas attīstība jaunajās ES dalībvalstīs”. Starptautiskā zinātniskā

konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas

kontekstā”. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007. 187.-

195. lpp.

14. Лавриненко O., Косиедовский B. „К вопросу о построении интегрального индикатора

уровня жизни населения”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un

Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils:

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule" 2007. c. 133-145.

69


Doktorantu publikācijas 2008.gadā

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

1. Ežmale S. Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas izpēte. Daugavpils Universitātes

50. Starptautiskās zinatniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, 2009. ISBN: 978-

9984-14-423-8.

2. Ežmale S. Role of Spatial Planning in Creating Susutainable Rural Areas. Faculty of

Economics Latvian University of Agriculture 10th Annual International Scientific

Conference Material „Economic Science for Rural Development Nr.19”, 2009. ISSN 1691-

3-78.

3. Ežmale S., Silinevica I., Igavens M., Amantova-Salmane L. Ekonomikas attīstību veicinošu

instrument pielietošana Latgales reģionā. Tautsaimniecības attistības problēmas un

risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2008.g. 17.aprīlis. RA. -2008,

339.-348. lpp.

4. Ežmale S., Silinevica I., Igavens M. Rēzeknes speciālās ekonomikas zonas ietekme un

Latgales reģiona ekonomisko un socialo attīstību. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes

starptautiskās zinātniskās konferences materiāli „Economic Science for Rural Development

Nr. 15. – 2008.

5. Fjodorova O. Современная динамика рынка недвижимости Латвию Kultura a Rynek.

Pod redakciją Słavomira Partyckiego, Lublin: 180-186. 2008. ISBN 978-83-7363-693.

6. Игнатьев С. Проблемы прогнозирования и государственного регулирования

социально – экономического развития. Минск:. 2008. ISBN978-985-6762-41-6, УДК

338.1+316.42 (476)(043.2)

7. Paņina L. Austākās izglītības ekonomisko resursu struktūra: iespējas un izaicinājumi.

Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās zinatniskās konferences rakstu krājums.

Daugavpils, 2009. -277.-287. lpp. ISBN: 978-9984-14-423-8.

Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

8. Baltere R. Pieaugušo profesionālās pilnveides motivācijas faktori (lpp. 163 – 171). Radoša

personība, VI Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums. Rīga. 2008.Izdevējs

Kreativitātes zinātniskas institūts, 271. lpp., ISBN 978-9984-9965-1-6.

9. Baltere R. Mūžizglītība un nodarbinātība Latvijā. Latvijas ekonomists (7/8 163/164), Rīga

2008, lpp.26.-32.

10. Baltere R., Jermolajeva E., Švarce D. Uzņemējdarbības attīstība Latvijas reģionos – valsts

atbalsts un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Reģionalais ziņojums. Daugavpils, 2008.

11. Краско В. Изменение в структуре личных потреблений: продукты питания и

жилищные условия домохозяйств Латвии. Вторая международная научная Интернетконференция

Московской академией предпринимаиельства при правительстве

Москвы «Проблемы совершенствования механизма управления экономическими

системами в современном мире». www.kazan-mosap.ru

12. Paņina L. Augstākā izglītība Latvijas reģionos: izaicinājumi un perspektīvas. Latgales

sabiedrība attīstības lokos: valodas politikas, juridiskie, socioloģiskie, vēsturiskie

(dzīvesstāstu) aspekti. - DU akadēmiskais apgāds „Saule”, 2008. – 104.-122. lpp. ISBN:

978-9984-14-411-5.

70


Konferenču tēzes:

1. Paņina L. Augstākās izglītības ekonomisko resursu struktūra: iespējas un izaicinājumi.

Daugavpils Universitātes 50. starptautsikā zinātniskā konference. Latvija, Daugavpils, 15.-

17.maijā, 111.lpp., 2008. ISBN 978-9984-14-396-5.

2. Paņina L. Augstākās izglītības efektivitātes indikatori: metodoloģiskie aspekti un Eiropas

valstu pieredze. Daugavpils Universitātes 51. starptautsikā zinātniskā konference. Latvija,

Daugavpils, 15.-18.aprīlī, 105.-106..lpp., 2008. ISBN 978-9984-14-428-8.

3. Paņina L., Ostrovska I. Augstākā izglītība kā cilvekkapitala veidošanās pamatfaktors Latvijas

reģionos. 2. starptautiskās starpdisciplinārās zinātniskās konferences tēzu krājums. Lavija,

Riga: RSU, 2008. g. 6.-7. novembrī, 60. lpp. ISBN: 978-9984-778-35-7.

4. Zelča S. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds un tā loma pašvaldību budžetu veidošanā

Latvijā. Daugavpils Universitātes 50.starptautsikā zinātniskā konference. Latvija,

Daugavpils, 15.-17.maijā, 60. lpp., 2008. ISBN 978-9984-14-396-5.

5. Fjodorova O. Nekustamā ipašuma objektu novērtējuma īpatnības. Daugavpils Universitātes

51. starptautsikā zinātniskā konference. Latvija, Daugavpils, 15.-18.aprīlī, 107..lpp., 2008.

ISBN 978-9984-14-428-8.

6. Fjodorova O. Nekustamā īpašuma tirgus raksturojums Latvijā. Daugavpils Universitātes

50.starptautsikā zinātniskā konference. Latvija, Daugavpils, 15.-17.maijā, 116. lpp., 2008.

ISBN 978-9984-14-396-5.

Doktorantu publikācijas 2009.gadā

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

1. Ežmale S. Eiropas Savienības telpiskās plānošanas politikas izpēte. Daugavpils Universitātes

50. Starptautiskās zinatniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils, 2009. ISBN: 978-

9984-14-423-8.

2. Ežmale S. Role of Spatial Planning in Creating Susutainable Rural Areas. Faculty of

Economics Latvian University of Agriculture 10th Annual International Scientific

Conference Material „Economic Science for Rural Development Nr.19”, 2009. ISSN 1691-

3-78.

3. Eglītis J., Paņina L. Tertiary Education in Latvia Today and Tomorrow. In New Dimensions

in the Development of Society 2009. (CD) ISBN 978-9984-48-005-3

4. Paņina L. Augstākās izglītības ekonomisko resursu struktūra: iespējas un izaicinājumi. Gr.:

Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.

Daugavpils, 2009. 277.-287. lpp. ISBN: 978-9984-14-423-8

5. Paņina L. Austākās izglītības ekonomisko resursu struktūra: iespējas un izaicinājumi.

Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās zinatniskās konferences rakstu krājums.

Daugavpils, 2009. -277.-287. lpp. ISBN: 978-9984-14-423-8.

71


Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

1. Jermolajeva E., R.Baltere, D.Švarce Uzņēmējdarbības attīstība Latvijas reģionos – valsts

atbalsts un Eiropas Savienības līdzfinansējums. DU SZF SPI Reģionālais Ziņojums. Nr. 4

(2008) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009., 7. – 26.lpp. ISBN

978-9984-14-440-5

Konferenču tēzes:

1. Eglītis J., Paņina L. Latgales reģiona augstskolu absolventu pozīcijas darba tirgū. DU SZF

starptautiskā zinātniskā konference „Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas

un mehānismu veidošana”, 4-5.decembris, Daugavpils, 9. lpp., 2009.

2. Paņina L. Augstākās izglītības efektivitātes indikatori: metodoloģiskie aspekti un Eiropas

valstu pieredze. DU 51.starptautiskā zinātniskā konference, 15.-17.aprīlis, Daugavpils, 105.

lpp. 2009.

3. Eglītis J., Paņina L. Latgales reģiona augstskolu absolventu pozīcijas darba tirgū.

Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana.

Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils: DU apgāds “Saule” 2009. 9. lpp.

ISBN: 978-9984-14-466-5. Daugavpils, Latvija, 4.-5. decembris.

4. Panina L. Strategies of Higher Education Funding in the Context of Bologna Process. 31.

Eiropas Augstākās izglītības biedrības forumā „Fighting for Harmony - students, society and the

academy in tune” Vilnius University. Viļņa, Lietuva, 23.-26.09.2009.

Doktorantu publikācijas 2010.gadā

Anonīmi recenzētas un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos

izdevumos atrodamās zinātniskās publikācijas:

1. Lavrinoviča I. Ienākumu diferenciācija Latijas reģionos. Sociālo Zinātņu Vštnesis, 2(2010),

135-152.lpp, ISSN 1691-1881. GESIS SocioGuide.

2. Znotiņa D. Globalizācijas ietekme uz izmaiņām Latvijas darba tirgū. Latgales

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1 (3). Rēzeknē: RA Izdevniecība,

2011.- 249.-266.lpp. ISSN 1691-5828, ISBN 978-9984-44-074-3 (Žurnāls ir iekļauts Index

Copernicus zinātnisko izdevumu datu bāzē).

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

1. Čaplinska A. Aizņēmēja kredītspēja Latvijā. 13 lpp. apjomā ir pieņemts publicēšanai

Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā

2010Čaplinska A. Aizņēmēja kredītspēja recesijas apstākļos Latvijā. 12 lpp. apmērā ir

apstiprināts un iesniegts publicēšanai rakstu krājumā „Reģionālās ekonomikas inovatīvās

attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana „. 2010

2. Čaplinska A. Evaluation of the borrower's creditworthiness as an important condition for

enhancing the effectiveness of lending operations.The 3 rd International Interdisciplinary

Conference Society, health and welfare Social Capacity building against poverty and

vulnerability: reality, challenge and responsibility. Riga Stradins University, 2010

3. Čaplinska A. Кредитоспособность заёмщика в условиях социально- экономического

кризиса в Латвии « , „ Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo – spoleczny w

72


Europie srodkowej i wschodniej” . Tom II. Pod redakcja Slawomira Partyckiego,

Wydawnictwo KUL, Lublin , ISBN 978 -83 -7702 – 016 -6, 2010, стр..370.-375.

15. Renemanis R. Publikācija starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Kapital

ludzki w procesie przemian Europy srodkowej i wschodniej aspekty makroekonomiczne i

regionalne” ar nosaukumu „Sabiedrības veselība kā ekonomiskais resurss un cilvēkkapitāla

attīstības faktors (Latvijas piemērs)”, 343-355 lpp. Toruņā (Polijā), 2010 gadā ISBN 978-83-

7285-557-2.

16. Renemanis R. Рынок медицинских услуг: особенности сотрудничества государства и

частного сектора в условиях кризиса. XI Starptautiskās zinātniskās konferences

„Партнёрство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в

Центральной и Восточной Европе” zinātnisko rakstu krājumā no 687-692 lpp. Polija,

Ļubļina, 2010.g. Apjoms: 5 lpp ISBN 978-83-7702-015-9.

17. Renemanis R. Veselības aprūpes ekonomika dzīves kvalitātes aspektā. Rīgas Stradiņa

Universitātes 2010. gada zinātnisko rakstu krājumā. Apjoms 9 lpp.

18. Ruža O. REAL ESTATE MARKET IN DAUGAVPILS AND ITS FEATURES. Экономический

вестник университета в Сборнике научных работ учёных аспирантов, Випуск 16/2.

Ukraina (Perejaslavlj-Hmelnickij), 2011.g.

19. Ruža O., Voronovs V. Экономический кризис в Латвии: что делать?. В кн.: Zarzadzanie

organizacija w nowej rzeczywistosci gospodarczej. Wybrane problemy. Czesc II. Rozdzial 1.

Red. nauk. W. Matwiejczuk. Warszawa: Difin, 2010. P.75-80. ISBN 978-83-7641-203-0

20. Vanags E. Publikācija IV Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „MODERN

ACHIEVEMENTS OF SCIENCE AND EDUCATION” ar nosaukumu „Человеческий

капитал в Латвии: инвестиции и отдача”, Budvā (Melnkalne), 2010.g. 11.-18. septembrī.

ISBN 978-966-330-099-3.

21. Vanags E. Publikācija starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā

„Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” ar nosaukumu

“Nodarbinātības modeļi ekonomikas pārejas periodā: Latvijas piemērs”, Daugavpilī

(Latvijā), 2010.g. 03.- 04. decembrī.

22. Vanags E. Publikācija starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Integrácia

teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy” ar nosaukumu „Investment

in human capital in Central and Eastern Europe”, Košicē (Slovākijā), 2010.g. 04.- 05.

novembrī. ISBN 978-80-7097-843-6.

23. Vanags E. XI Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Партнёрство и

сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в Центральной и

Восточной Европе” ar rakstu „Latvian Labour Market in the Conditions of the Global

Economic Crisis”, Ļublinā (Polijā), 2010.g. ISBN 978-83-7702-015-9.

24. Znotiņa D. Problematic Aspects of Human Resources Employment in Latgale Region.

Proceedings of the 5 th International Conference “Regional development”."Role of Human

Capital in Development of the Countries and Regions of Central and Eastern Europe". -

Torun: „Dom Organizatora”. 2010. - 217.-229.p. ISBN 978-83-7285-562-3

25. Лавриненко O. (Co-author: В. Воронов.).Исследование поляризации доходов по

районам Латвии с использованием концепций и конвергенции. Экономические

и экологические проблемы в меняющемся мире. Тюмень, 2010. Удк 33:504 ББК У28 Э

400. ISBN 9785903626939.

73


26. Лавриненко O. Defining tendencies, regularities and priorities in modelling the standard of

living of the population in NUTS2 Regions CEE countries (2000-2007). Borderland

economy in the face of civilization challenges. Printing House of Bialystok University of

Tehnology. Bialystok, 2009, p.109-122. ISSN 0867-096X

27. Лавриненко O. Исследование уровня жизни населения регионов стран Центрально-

Восточной Европы. Kapital ludzki w procesie przemian europy srodkowej i wschodniej.

Torun, 2010.ISBN 978-83-7285-557-2.

28. Лавриненко O. О влиянии экономических факторов на государство благосостояния (на

примере стран ЕС). Zinātniskie raksti. 2009.gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba

publikācijas. Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais

darbs. Tiesības. Rīga, RSU, 2010, 48.-56.lpp.ISBN 978-9984-788-60-9. ISSN 1407-9453.

29. Лавриненко O. Определение уровня жизни: объективные показатели или субъективная

удовлетворенность? 52. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, “Saule”, 2010,

329.-336. lpp. ISBN 978-9984-14-481-8.

30. Лавриненко O., I.Lavrinoviča, Исследование поляризации доходов жителей по

регионам Латвии в преддверии социально-экономического кризиса. „Partnerstwo i

Wspolpraca a Kryzys Gospododarczo-Spoleczny w Europe Srodkowej i Wschodniej”.

Wydawnictwo KUL. Lublin 2010, 2.d. 168.-170.lpp.

31. Лавриненко O.. Defining Tendencies in Modelling the Living Standard of the Population in

NUTS 2 Regions of CEE (Central and Eastern Europe) countries (2000-2007).

Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Reģionālās ekonomikas inovatīvās

attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana”. Daugavpils,“Saule”, 2010. ISBN 978-9984-

14-501-3.

32. О. Лавриненко. Тенденции формирования уровня жизни населения Центрально-

Восточной Европы. Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu vēstnesis Nr. 1, 2010, 103-

122. lpp. ISSN 1691-1881.

Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

1. Ruža O, Voronovs V. XI Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā

„Партнёрство и сотрудничество в условиях социально-экономического кризиса в

Центральной и Восточной Европе” ar referātu „Системный кризис в Латвии: бремя

обманутых надежд”, Ļublinā (Polijā), 2010.g. ISBN 978-83-7702-015-9.

2. Ruža O., Voronovs V. Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā "Economic

science for rural development" ar referātu „Nekustamā īpašuma vērtības novērtēšana pie

investīciju plānošanas celtniecības laikā”, Jelgavā (Latvijā), 2010. gadā.ISSN 1691-3086;

ISBN 978-9984-998.

3. Znotiņa D. Determination of Human Resource Capital Priorities in Rēzekne City

Development. (līdzaut.L.Litavaniece). „Economic Science for Rural Develpoment”.

Proceeding of the International Scientific Conference. Resources and Education. Nr.22,

Jelgava, 2010. 33.- 41.p.

4. Краско В. Д. Индикаторы потребительского поведения домохозяйств Латвии в

контексте стран Евросоюза. Starptautiskās zinātniskā-praktiskās konferences „УСЛОВИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СТРАНАХ С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ”. G.

Skovorodas Valsts Pedagoģiskās universitātes, Perejaslav-Hmelnickā rakstu krājums.

74


5. Краско В. Д., Воронов В. В., Потребительская уверенность и экономические

настроения домохозяйств Латвии и других стран Евросоюза. Наука, образование и

предпринимательство: информационные технологии, инновации: Материалы III

международного аспирантско-студенческого форума /Под общ. Ред. К.П.Н., доц. Л.А.

Гайнуловой. – Казань: АртПечатьСкрвис, 2010. – 412 с.

Konferenču tēzes:

1. Čaplinska A. Aizņēmēja kredītspēja Latvijā. Daugavpils universitātes 52. starptautiskās

zinātniskās konferences tēzes. ISBN 978-9984-14-482-5, DUJZA,2010.;lpp.90.

2. Lavrinoviča I. Ienākumu diferenciācijas īpatnības Latvijā 2000.g. un 2008.g. Tēzes.

Starptautiskā zinātniskā konference „Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības

stratēģija ES apstākļos” 2010. gada 3.-4. decembrī. 21.lpp.

3. Meņšikovs V., Lavrinovič I. Socialās differebciācijas tendences mūsdienu Latvijā. Tēze

Daugavpils Universitātes 53.starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpilī (Latvijā),

2011.

4. Renemanis R. Veselības aprūpes tirgus attīstības izaicinājumi krīzes apstākļos. Tēze

Daugavpils Universitātes 52.starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Daugavpilī (Latvijā),

2010. g. 14.-17. aprīlī.

5. Ruža O. Intelektuālā kapitāla kā organizācijas stratēģiskā resursa pārvaldība. Tēžu krājumā

„Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” .Daugavpils,

2010.g., ISBN 978-9984-14-508-2

6. Ruža O. Факторы, влияющие на оценку жилой недвижимости в Риге. Tēžu krājumā

„Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” .Daugavpils,

2010.g., ISBN 978-9984-14-508-2

7. Voronovs V., Stašāne J., Lavriņenko O., Ruža O. Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās

zinātniskās konferences tēžu krājumā ar tēzēm „Value orientation of graduates of

educational establishments of higher education and Professional vocational schools of

Latgale region”. Daugavpils Universitāte, 2010.gadā. ISBN 978-9984-14-482-5

8. Znotiņa D. Nodarbināto cilvēkresursu prioritātes Daugavpils un Rēzeknes pilsētu attīstībā. –

Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the

52nd International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, 2010. 100.-

101.lpp.

9. Лавриненко O. Анализ взаимосвязи темпов роста ВВП и секторной структуры

экономики с уровнем жизни населения регионов NUTS2 стран ЦВЕ 2000-2007 гг.

Tēzes. 52. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, “Saule”, 2010, 117. lpp.

10. Лавриненко O., Илга Лавринович, Алина Охотина, Исследование доходов жителей

Даугавпилса в условиях кризиса. Tēzes. Starptautiskā zinātniskā konference

„Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” 2010. gada 3.-

4. decembrī.

11. Лавриненко O., Илга Лавринович, Сравнительный анализ показателей и методов

измерения дифференциации доходов.. Tēzes. Starptautiskā zinātniskā konference

„Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” 2010. gada 3.-

4. decembrī.

75


Doktorantu publikācijas 2011.gadā

Anonīmi recenzētas un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos

izdevumos atrodamās zinātniskās publikācijas:

1. Lonska J. Augstākās izglītības finansēšanas tendences, iespēja un avoti. Rēzeknes

Augstskolas Ekon. Fakultātes un Reģionālistiskas zinātniskā institūta žurnāls „Latgales

Tautsaimniecības pētījumi” 2011.g. 1(3), 168.-180.lpp., ISSN 1691-5828. Index Copernicus.

2. Lonska J. Augstākās izglītības tieša finansējuma veidi – uz formulas balstīts finansēšanas

modelis un uz darbības rezultātiem vērsts fiansēšanas modelis, to piemērošana Latvijā un

pasaule. Rezeknes Augstskolas Izglītības un Dizaina fakultātes Starpt. Zin. Konferences

2011.g. 27.-28. maija „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” rakstu krājums ISSN 1691-5887. I

daļa, 149.-161. lpp. Tomson Reuters datu bāzē.

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti:

1. Stankevičs A. Lotewski system szkolnictwa wyzszego w okresie globalnego kryzysu //

Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzmwan wspolczesnosci. – Siedlce:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011. – s.103 – 108. ISBN 978-83-

7051-628-4

2. Станкевичс А., Михайловс И.Я. Значение государственной информационной системы

образования в процессе совершенствования финансирования образования Латвии //

Spoleczenstwo Sieci. Gospodarka sieciowa w Europie srodkowej i wschodniej. – Lublin:

Wydawnictwo, 2011. – т.2. – c.160 – 163. ISBN 978-83-7702-221-4

3. Stankevičs A., Broks R. Efektīva augstākā izglītība Latvijā: pašreizējā situācija, izaicinājumi

un nākotnes vīzija // Latvijas Vēsture; Jaunie un jaunākie laiki. – 2011. – Nr.1.(81) – 5. –

8.lpp. ISSN 1407-0022

4. Ruža O.Raksts “Knowledge Management in the Enhancement of Enterprise Strategic

Capacity: Conceptual Aspects” in “MIBES TRANSACTIONS International journal” ISSN

1790-9899. Greece, 2011.g.

5. Vanags E. Publikācija starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Network

society – network economy in Central and Eastern Europe” ar nosaukumu „Эволюция

теории занятости в экономике переходного периода”, The John Paul II Catholic

University of Lublin, Nalenčovā (Polijā), 2011.g. 16.-18. maijā. ISBN 978-83-7702-220-7.

6. Znotiņa D. Human capital – a driving force of regional development: challenges and

possibilities in Latvia. Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurship,

Innovation and Regional Development ICEIRD 2011: Ohrid, Macedonia 5th -7th May 2011

[Editors: Radmil Polenakovik, Bojan Jovanovski, Trajce Velkovski] – Skopje: National

Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 2011. 1255.-1262.p.

ISBN 978-608-65144-2-6

7. Znotiņa D. Nodarbināto cilvēkresursu prioritātes Daugavpils un Rēzeknes pilsētu attīstībā.

Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konference materiāli//Proceedings of

the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils:

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. 1097.- 1104.lpp. ISBN 978-

9984-14-521-1

8. Лавринович И., Лавриненко О., Никифорова И.Современные социальноэкономические

трансформации и дифференциация доходов в Латвии. Spoleczenstwo

76


Sieci Gospodarka Scieciowa w Europie Srodkowej i Eschodniej, T.1. c 600-603, Pod red.

S.Partickogo, Lublin, 2011, ISBN 978-83-7702-220-7.

9. Renemanis R. Publikācija starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Network

society – network economy in Central and Eastern Europe” ar nosaukumu „Latvian Health

Care System in an Early Post Crisis Period”, The John Paul II Catholic University of Lublin,

Nalenčovā (Polijā), 2011.g. 16.-18. maijā. ISBN 978-83-7702-220-7.

10. Vanags G. Современные экономические трансформции и занятость Латвии.

Spoleczenstwo Sieci Gospodarka Scieciowa w Europie Srodkowej i Eschodniej, T.1. c 677-

682, Pod red. S.Partickogo, Lublin, 2011, ISBN 978-83-7702-220-7.

11. Gorbaceviča L., Ohotina A. Organizācijas kultūras analīze uzņēmuma uzbūves struktūras

griezumā. Daugavpils Universitātes 53.startptautiskās zinātniskās konferences materiāli.

Daugavpils: Daugavpils Universitāte, Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2011

12. Охотина А., Лавриненко О. Построение методики оценки инвестиционного климата

региона. Сборник статей Международной научно-практической конференции

„Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: цели,

приорететы, механизмы структурных преобразований”

13. Лавриненко О., Лавринович И., Охотина А. Исследование доходов жителей

Даугавпилса в условиях кризиса. Starptautiskās zinātniskās konferences „Starpreģionālās

ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos” materiāli. Daugavpils:

Daugavpils Universitāte, Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2011

77


8. Pielikums. Doktorantu piedalīšanās konferencēs no 2006.-2011.gadam

Doktorantu piedalīšanās konferencēs 2006.gadā

1. Apens E. “Tēzes par bezdarbu kopumā un attiecīgo grupu iesaisti Latvijas darba tirgū”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona

ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie aspekti “. Daugavpils, 2006. gada 25.

martā.

2. Apens E. „Latvijas tautsaimniecības izaugsmes viens no nosacījumiem: brīvā darbaspēka

resursu izmantošana”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas

ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

3. Bikovskis T. „Latvijas ārējā tirdzniecība pēc iestāšanās ES”. Starptautiskā zinātniskā

konference „Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības

reģionālie un starptautiskie aspekti”. Daugavpils, 2006. gada 25. martā.

4. Быковский T. „Трудовые ресурсы в формировании экспортного потенциала страны”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība

Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

5. Čaplinska A. „Latvijas banku riska menedžments, integrējoties Eiropā”. Starptautiskā

zinātniskā konference „Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas

attīstības reģionālie un starptautiskie aspekti”. Daugavpils, 2006. gada 25. martā.

6. Čaplinska A. „Latvijas banku riski integrējoties Eiropā”. Starptautiskā zinātniskā konference

„Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”.

Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

7. Čižo E. „Transakcijas izmaksu būtība tirgus ekonomikā”. Starptautiskā zinātniskā

konference „Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības

reģionālie un starptautiskie aspekti”. Daugavpils, 2006. gada 25. martā.

8. Igavens M. „Rēzeknes uzņēmējdarbības vides raksturojums”. Starptautiskā zinātniskā

konference „Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības

reģionālie un starptautiskie aspekti”. Daugavpils, 2006. gada 25. martā.

9. Igavens M. „Rēzeknes reģiona tautsaimniecības nozaru attīstības iespēju analīze, izvērtējot

cilvēkresursu kvalitāti”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas

ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

10. Игнатьев C. „Туризм как фактор развития экономики региона”. Starptautiskā zinātniskā

konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas

kontekstā”. Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

11. Lavriņenko O., Siperkovskis V. „Dzīves līmeņa integrālā indikatora izskaitļošanas

metodoloģija starpreģionālajā analīzē”. Starptautiskā zinātniskā konference „Konkurence,

integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie

aspekti”. Daugavpils, 2006. gada 25. martā.

12. Lavriņenko O. „Модель иерархической системы уровня жизни населения региона”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Nowa ekonomia a spoleczenstwo”. Lublina, 2006.

13. Лавриненко O., Косиедовский B. „К вопросу о построении интегрального индикатора

уровня жизни населения”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un

Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006.

gada 29. novembrī.

78


14. Лавриненко О. „Концепция непрерывного образования в Латвии”. Starptautiskā

zinātniskā konference „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”. Daugavpils, 2006. gada 9.-11.

oktobrī.

15. Лавриненко O. „Knowledge society. Position of a family”. Scientific conference

International Conference. Riga, November 9-12, 2006.

16. Meņšikovs P. „Konkurences paaugstināšana Latvijas banku sektorā un iespējamās sekas

integrācijas apstākļos ES”. Starptautiskā zinātniskā konference „Konkurence, integrācija,

kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie aspekti”.

Daugavpils, 2006. gada 25. martā.

17. Меньшиков П. „Повышение конкуренции в банковском секторе Латвии и возможные

последствия в условиях интеграции в ЕС”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās

un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006.

gada 29. novembrī.

18. Paņina L. „The Components of the Quality of Education: Opinions of social Groups

Involved in the Educational System”. Proceedings of the International conference Uncertain

Transformations – New Domestic and International Challenges. (editors: Ž.Ozoliņa,

N.Muižnieks). – Riga, November 9-11, 2006.

19. Paņina L. „Privātās investīcijas augstākās izglītības sistēmā: iespējas un ierobežojumi”.

Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu

krājums. (zin. red. V.Meņšikovs). Daugavpils, 2006. gada 9.-11. oktobrī.

20. Paņina L. „Privāto finanšu resursu ieguldīšana augstākās izglītības finansēšanā: iespējas un

ierobežojumi”. Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”

tēzes. Daugavpils, 2006. gada 9.-11. oktobrī.

21. Paņina L. „Investigation of Interconnection of Higher Education Quality with Social

Economic and Political Orientation of the Development of Society”. XVI World Congress of

Sociology. Durban, South Africa, 2006.

22. Paņina L. „Private Investment Into the System of Higher Education: the Way to Rise the

Quality or to limit the Access”. Starptautiskā zinātniskā konference „Nowa ekonomia a

spoleczenstwo” („Jauna ekonomika un sabiedrība”). – Nalenčova, 2006. gada 15.-17. maijā.

23. Petrova I. “Latvijas reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”. Starptautiskā

zinātniskā konference „Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas

attīstības reģionālie un starptautiskie aspekti”. Daugavpils, 2006. gada 25. martā.

24. Petrova I. „Valsts imidžs vai kā vērtē Latviju ārzemēs”. Starptautiskā zinātniskā konference

„Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”.

Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

25. Račko E. Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies "Global Urbanism:

Cities and Global Processes” by Associate Professor Kris Olds, Oslo, Norway, 24. – 28. July

2006.

26. Рачко Э. „Интеграция Латвии в EMU в современных условиях развития ЕС”. ”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība

Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

27. Stūrainis V. „Izmaiņas un tendences transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības

apdrošināšanā Latvijā pēc iestāšanās ES”. Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un

79


Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006.

gada 29. novembrī.

28. Zelča S. „Vietējo varas orgānu finanšu loma Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.”

Starptautiskā zinātniskā konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība

Eiropas integrācijas kontekstā”. Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

29. Zelčs A. „Finanšu sistēmas attīstība jaunajās ES dalībvalstīs”. Starptautiskā zinātniskā

konference „Centrālās un Austrumeiropas ekonomiskā attīstība Eiropas integrācijas

kontekstā”. Daugavpils, 2006. gada 29. novembrī.

Doktorantu piedalīšanās konferencēs 2007.gadā

1. Apens E. „Use of a free labour of Latvia as one of the basic directions of development of a

national economy of the country”. IV International Conference “Development of Baltic

Europe” entitled International and transborder economic co-operation in the context of

european integration. Torun, June 15-16 of 2007.

2. Paņina L. „Analysis of Costs and Benefits of Higher Education in Knowledge Society”. VIII

Starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienas – Postmoderns – Pilsoniskā sabiedrība

Centrālajā un Austrumeiropā” („The Present – Postmodern – Civil Society in Central and

Eastern Europe”) “Nowoczesnošč Ponowoczesnošč”. Nalenčova, 2007. gada 14.-16. maijā.

3. Paņina L. „Financing the Higher Education within the Context of the Bologna Process”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Florences ieguldījums Boloņas procesā” („Florentine

Contribution to the Bologna Process”). Florence, 2007. gada 21.-25. martā.

4. Панина Л. „Пить или не пить?! Или экономическое значение алкогольной

индустрии”. Starptautiskā zinātniskā konferences „Krogs Eiropas kultūrā”. - Daugavpils,

2007. gada 13.-14. aprīlī.

5. Зелча С. „Роль налогов в формированииместных органов власти в Латвии и странах

ЕС” - 4 Международный семинар „Развитие Балтийской Европы” на тему

„Международное и приграничное сотрудничество в контексте Европейской

интеграции”. Торунь, 15-16 июня 2007 г.

Doktorantu piedalīšanās konferencēs 2008.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā 15.-17.05.2008., Daugavpils S.Zelča

zinātniskā konference

O.Fjodorova

V.Krasko

Doktorantu starptautiskā zinātniskā konference 29.11.2008, Daugavpils S.Zelča

„Finanšu nodrošinājums un reģiona sociāli Universitāte, Latvija T.Bykovsky

ekonomiskās attīstības prognozēšana”

E.Vanags

2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā

konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība”

Latvijas Bankas gadskārtējā tautsaimniecības

konference "Reālā konverģence ceļā uz eiro

ieviešanu - pieredze un perspektīvas".

6.-7.11.2008.

Rīgā (Latvija)

7.10.2008.

Rīgā (Latvija)

L.Paņina

L.Paņina

80


30. Starptautiskais Eiropas Augstākās izglītības

biedrības forums "Polishing the silver: Are we

really improving higher education?"

IX International Scientific Conference:

Problemy prognozirovanija i

gosudarstviennogo regulirovanija socyjalno -

ekonomičeskogo razvitja

Latvijas Banka gadskārtēja tautsaimniecības

konference „Reālā konverģence cēļa uz eiro

ieviešnu – pieredze un perspektīvas”.

30. Starptautiskais Eiropas Augstākās izglītības

biedrības forums „Polishing the silver: Are we

really improving higher education?”.

23.-27.08.2008.

Kopenhāgena (Dānija)

16 – 17.10.2008, Economic

Research Institue of the

Ministry of Economy of

Republic of Belarus, Minsk

(Belorus)

Rīga, Latvija, 2008.g. 7.

oktobrī.

Kopenhagena, Danija,

2008.g. 23.-27. augustā.

L.Paņina

S.Ignatjevs

L.Paņina

L.Paņina

Nacionālas forums „Atspēriens. Latvij 2030”. Rīga, 2009. S. Ežmale

10th Annual International Scientific

Jelgava, Latvija, 2009.g. S. Ežmale

Conference „Economic Science for Rural

Development 2009”.

23.-24. aprīlis.

Zinātniski praktiskā konference «Европейское

пространство высшего образования:

состояние, проблемы, перспективы».

2008. g. 22.-23. maijā R.Baltere

Zinatniska konference „Mūžizglītība un

nodarbinātība Latvijā”

2008.g. 29. maijā R.Baltere

Baltijas starptautiskās akadēmijas starptautiskā

zinātniskā konference „21.Gadsimta jaunatne:

ģimene, izglītība, karjera”.

2008.g. 6. martā S. Ežmale

Doktorantu piedalīšanās konferencēs 2009.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

Daugavpils Universitātes 51. starptautiskā

zinātniskā konference

Konference Ekonomiku veidošie faktori

Latvijā”. IZM Sociālās integrācijas valsts

aģentūra.

The Gastrointeral Cancers Symposium of

ASCO.

15.-18.04.2009.Daugavpils S.Zelča

O.Fjodorova

V.Krasko

L.Paņina

S. Ežmale

Jūrmala, 2009.g. 12. jūnijā E.Vanags

Treatment proceptorship meeting.

USA, Sanfrancisko. January

2009, 15-17.

January, 2009, 22-

24.Austria, Vienna

Anti-antiangiogenesis Clinical Experience Spain, Madrid, April 2009,

Exchange Meeting.

24-26.

European Multidisciplinary Conference in Lugano, Switzerland, May,

Thoracic Onkology (EMCTO)

2009 1-3.

Baltic Oncology Congress. Lithuania, Vilnius, May,

2009 13-16.

11th World Congress on Gastrointestinal Barselona, Spain, June

Cancer (WCGI&ESMO) CCIB.

2009, 24-27.

Вторая международная научная Интернет- 15 феврала 2009 года

конференция Московской академией www.kazan-mosap.ru

R.Renemenis

R.Renemenis

R.Renemenis

R.Renemenis

R.Renemenis

R.Renemenis

V.Krasko

81


предпринимаиельства при правительстве

Москвы «Проблемы совершенствования

механизма управления экономическими

системами в современном мире».

Starptautiskaja zinatniskajā konference

„Biznesa un sabiedrības attīstības vadības

aktualitātes –2009”.

Rīga, Latvija, 2009.g. 7.-9.

maja.

L.Paņina

Nacionālas forums „Atspēriens. Latvij 2030”. Rīga, 2009. S. Ežmale

10th Annual International Scientific

Jelgava, Latvija, 2009.g. S. Ežmale

Conference „Economic Science for Rural

Development 2009”.

23.-24. aprīlis.

Starptautiskā zinātniskā konference „New 2.-3.10.2009.

L.Paņina

Dimensions in the Development of Society Latvija Lauksaimniecības

2009”

universitāte

Jelgava (Latvija)

31. Eiropas augstākās izglītības biedrības 23.-26.09.2009.

L.Paņina

(EAIR) forums „Fighting for Harmony – Viļņas Universitāte

students, society and the academy in tune” Viļņa (Lietuva)

Starptautiskais doktorantu seminārs (Vorträge 26.- 28.06.2009.

L.Paņina

im Rahmen des Dokorandenkolloquiums in

Schloß Wendgräben)

Vendgrābene (Vācija)

Starptautiskā zinātniskā konference „Biznesa 7.-9.05.2009.

L.Paņina

un sabiedrības attīstības vadības aktualitātes Latvija Universitāte

Rīga (Latvija)

Doktorantu piedalīšanās konferencēs 2010., 2011.gadā

Konferences nosaukums Norises laiks, vieta V. Uzvārds

Starptautiskā zinātniskā-praktiskā

Maskava, Krievijas Federacija V.Krasko

universitāšu konference „Инновационное

развитие экономики в России: роль”.

МГУ.

2010. gada 21. – 24. aprīlī.

Starptautiskā zinātniskā-praktiskā

Maskavas Valsts universitātē, V.Krasko

universitāšu konference „Университеты и Maskavā, Krievijas Federācijā,

общество. Сотрудничество и развитие

университетов в XXI веке”.

2010. gada 23. – 24. aprīlī.

Starptautiskā zinātniskā-praktiskā konference G. Skovorodas Valsts Pedagoģiskā V.Krasko

„Условия экономического роста в странах universitātē, Perejaslav-Hmelnickā,

с рыночной экономикой”.

Ukrainā, 2010. gada 28. – 29.

aprīlī.

Starptautiskā konference “Regional

Toruņas Nikolaja Kopernika V.Krasko

Development” ar nosaukumu “Role of Universitātē, Toruņā, Polijā, 2010. A.Ancupans

Human Capital in Development of The

Countries and reģions of Central and Eastern

Europe”.

gada 20. – 21. maijā.

D.Znotiņa

Starptautiskā konference ar nosaukumu “The Tūrisma nodaļa, Ekonomikas V.Krasko

First International Scientific Conference on fakultāte, SWU Neofit Rilski -

Econmics, Management and Tourism”. Blagojevgrada, Dyuni holiday

village, Bulgarijā, 2010. gada 18. –

20. julijā.

82


DU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo

pētījumu institūta starptautiskais zinātniskajs

seminārs „Zinātnisko metožu integrācija

21.gadsimta ekonomisko reāliju pētījumos”

Starptautiskā konference „Туристический

регион «Белла Двина» как пример

успешного белорусско-латвийского

трансграничного сотрудничества”

Launching Conference of the Estonia -

Latvia - Russia Cross Border Cooperation

Programme within European Neighbourhood

and Partnership Instrument 2007-2013

“United by Borders”

7. starptautiskajā konferencē: „ Consumer

Behaviour and Retailing Research is

organised by Centre for International

Research in Consumers Location and their

Environments (CIRCLE)

LLU EF 11. starptautiskajā zinātniskajā

konferencē „Economic science for rural

development 2010”

Eiropas Studiju fakultātes Reģionālās

ekonomikas un biznesa katedras rīkotajā

starp augstskolu doktorantu un maģistrantu

zinātniskā konferencē "Eiropas Savienība un

Latvija: krīzes pārvarēšanas sociāli

ekonomiskie, politiskie un tiesiskie aspekti"

5. starptautiskajā konferencē: “An Enterprise

Odyssey: From Crisis to Prosperity –

Challenges for Government and Business”

Tartu universitātes Ekonomikas un biznesa

vadības fakultātes EACES konference

„Comparing Responses to Global Instability”

26. -28. 08. 2010.

Starptautiskajā zinātniskajā konferencā

"Economic science for rural development" ar

referātu „Nekustamā īpašuma vērtības

novērtēšana pie investīciju plānošanas

celtniecības laikā”

Starptautiskajā zinātniskajā XI

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

„Партнёрство и сотрудничество в

условиях социально-экономического

кризиса в Центральной и Восточной

Европе” ar referātu „Системный кризис в

Латвии: бремя обманутых надежд”

Daugavpilī (Latvijā), 2010.g. 22.-

23. jūnijā.

Polocka, Baltkrievija 2010.g. 8-9

jūlijs

Riga, July 14, 2010

E.Vanags

L.Paņina

V.Voronovs

A.Ančupans

D.Znotiņa

G.Vanags

R.Renemanis

M. Bozovičs

M. Bozovičs

Portugālē 07 - 09.04.2010. J.Vjakse

22. – 23. 04.2010. Jelgavā

J.Vjakse

07.05.2010. RSU Rīgā J.Vjakse

26. – 29.05.2010. Horvātijā J.Vjakse

26. -28. 08. 2010. Tartu J.Vjakse

Jelgavā (Latvijā), 2010.gada 22.-

23.aprīlī.

Naļenčovā (Polijā), 2010.gada 5.-

7.maijā.

DU 52. starptautiskā zinatniskā konference 2010.g. 14.–16.aprīlis, Daugavpils,

Daugavpils universitāte

O.Ruža

O.Ruža

E.Vanags

R.Baltere

V.Krasko

L.Paņina

83


Starptautiskā zinatniskā konference

“Regional responses and global shifts:actors,

institutions and organisations”

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

„Network society – network economy in

Central and Eastern Europe”

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

„Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas

attīstības stratēģija ES apstākļos”

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

„Integrácia teórie a praxe didaktiky ako

determinant kvality modernej školy”

IV Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

„Современные достижения в науке и

образовании”

Sociālās integrācijas valsts aģentūras

Koledžas 4. zinātniskajā konferencē

„Izglītība un darbs: problēmas un risinājumi”

DU 53.starptautiskajā zinātniskajā

konferencē

Ежегодная международная научная

конференция в Белостокском

политехническом университете

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “The

Economies of Balkan and Eastern Europe

Countries in the changed world”

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

„Условия экономического роста в странах

с рыночной экономикой”

International Conference on New Horizons in

Education 2011 (INTE2011)

4 th International Conference for

Entrepreneurship, Innovation and Regional

Development (ICEIRD2011)

9 th International Scientific Conference

“Legal, Political and Economical Initiatives

Towards Europe of Knowledge”

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

„Network society – network economy in

Central and Eastern Europe”

A. Čaplinska

E.Vanags

Ungārija, 2010.gada maijs R.Baltere

The John Paul II Catholic

University of Lublin, Nalenčovā

(Polijā), 2011.g. 16.-18. maijā

Daugavpilī (Latvijā), 2010.g. 03.-

04. decembrī

Košicē (Slovākijā), 2010.g. 04.-05.

novembrī

Budvā (Melnkalnē), 2010.g. 11.-18.

septembrī

E.Vanags

I.Lavrinoviča

G.Vanags

R.Renemanis

E.Vanags

O.Ruža

R.Renemanis

G.Vanags

J.Lonska

A.Ančupans

E.Vanags

E.Vanags

Jūrmalā (Latvija), 2011.g. 09. jūnijā E.Vanags

Daugavpils , 13.-15.aprīlī

2011.gadā

O.Ruža

I.Lavrinoviča

G.Vanags

E.Letinskis

15.-16.06.2011 Augustovā (Polija) O.Ruža

5.-8.05.2011 Pitestā (Rumānijā) O.Ruža

28.-29.04.2011 Perejaslav -

Hmelnickij (Ukrainā)

O.Ruža

Polytechnic Institute of Guarda 8-

10 June, 2011.

D.Znotoņa

5 th -7 th May, 2011 D.Znotoņa

15 th of April, 2011 D.Znotoņa

The John Paul II Catholic

University of Lublin, Nalenčovā

(Polijā), 2011.g. 16.-18. maijā

R.Renemanis

LJZA rudens aktuālajs seminārs „Doktora 2010. gada 30. Oktobrī. Rīgā, LU R.Renemanis

84


grāda iegūšanas procedūra” Bioloģijas fakultātē

13 th World Congress on Gastrointestinal Barselonā, Spānijā 2010. gada 22- R.Renemanis

Cancer

25. Jūnijā

Valsts Poliijas koledžs rīkotā I starptautiskā 2011.g. 28. janvāris G.Vanags

konference „Legal, sociological and

psychological aspects of the Human safety”

I.Lavrinoviča

1. Starptautiskā zinātniskā konference

„Valsts un tiesību aktuālās problēmas”

2010.g. 26.-27. novembris I.Lavrinoviča

85


9. PIELIKUMS. Studējošo aptaujas veidlapas paraugs

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Cienījamais students!

Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku

pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Fakultāte: SZF Programmas direktors:

Doktora studiju programma: “Ekonomika” Asoc.prof. Elita Jermolajeva

Kurss: I

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).

Novērtējiet studiju kursa svarīguma

pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:

5 - ļoti svarīgs

4 - svarīgs

3 - vidēji svarīgs

2 - nesvarīgs

1 - nav vajadzīgs

Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti augsts

4 - augsts

3 - vidējs

2 - zems

1 – ļoti zems

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā

jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula

Nr.p. Studiju kursa nosaukums Studiju kursa

k.

svarīgums

1. Jaunākās informācijas

tehnoloģijas, datu apstrāde un

prezentācija

2. Jaunākās pētījumu metodes

vadības un ekonomikas

zinātnēs

3. Reģionālās attīstības aktuālie

jautājumi

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma

kopumā?

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

Pasniegšanas

līmenis

Izmaiņas kursa

apjomā

1. Pilnīgi apmierina

2. Pamatā apmierina

3. Daļēji apmierina

4. Neapmierina

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos

aiziet no universitātes

1. Pietiekams

2. Nepietiekams

86


4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieži

2. Jā, bet reti

3. Nē. Kāpēc?

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži

2. Jā, bet reti

3. Nē.

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā

2. Nē

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar

vieslektoriem ir pietiekams?

1. Jā

2. Nē

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša

2. Neapmierinoša

9 Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu

kopumā?

10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas

kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

1. Apmierinoši

2. Neapmierinoši

3. Cita atbilde

87


DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Cienījamais students!

Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un

kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku

pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Fakultāte: SZF Programmas direktors:

Doktora studiju programma: “Ekonomika” Asoc.prof. Elita Jermolajeva

Kurss: II

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu).

Novērtējiet studiju kursa svarīguma

pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur:

5 - ļoti svarīgs

4 - svarīgs

3 - vidēji svarīgs

2 - nesvarīgs

1 - nav vajadzīgs

Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:

5 - ļoti augsts

4 - augsts

3 - vidējs

2 - zems

1 – ļoti zems

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā

jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).

A.tabula

Nr.p. Studiju kursa nosaukums Studiju kursa

k.

svarīgums

1. Ekonomikas globalizācijas

problēmas

2. Naudas un finanšu problēmas

3. Jaunu uzņēmumu novērtēšana

(apakšnozarē „Finanses un

kredīts”)

4. Reģionālās attīstības

mūsdienu teorija un prakse

(apakšnozarē „Reģionālā

ekonomika”)

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma

kopumā?

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?

Pasniegšanas

līmenis

Izmaiņas kursa

apjomā

1. Pilnīgi apmierina

2. Pamatā apmierina

3. Daļēji apmierina

4. Neapmierina

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos

aiziet no universitātes

1. Pietiekams

2. Nepietiekams

88


4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieži

2. Jā, bet reti

3. Nē. Kāpēc?

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži

2. Jā, bet reti

3. Nē.

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā

2. Nē

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar

vieslektoriem ir pietiekams?

1. Jā

2. Nē

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša

2. Neapmierinoša

9 Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu

kopumā?

10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas

kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

1. Apmierinoši

2. Neapmierinoši

3. Cita atbilde

89


10. PIELIKUMS. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek likvidēta,

pieteicējs nodrošina studējošo iespēju turpināt izglītību citā augstākās izglītības

programmā vai citā augstskolā

90


11. PIELIKUMS. Diploma paraugs

Ar Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares

Promocijas padomes

20. gada . sēdes

lēmumu Nr.


personas kods

ieguv

doktora zinātnisko grādu

ekonomikā

reģionālās ekonomikas/finanses un

kredīts apakšnozarē

Dr.oec.

par promocijas darbu


Rektors___________________ A. Barševskis

Promocijas padomes priekšsēdētāja_____________ E.Jermolajeva

Daugavpilī, 20. gada .

Reģistrācijas Nr.


Doktora studiju programmas

„Ekonomika” (programmas kods 51310) pilna laika

Studiju maksas aprēķins

2011./2012. studiju gadam

Studiju programmas nosaukums:

Doktora studiju programma

"Ekonomika"

Pilna laika

Studiju veids:

studijas

Studiju ilgums (gadi): 3

Kredītpunktu skaits KOPĀ: 120

Kontaktstundu skaits gadā: 640

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 1920

Minimālais studējošo skaits studiju grupā: 5

Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

12. PIELIKUMS. Programmas izmaksas un vienu studējošo

Rindas

Nr. Aprēķins

Nr.

A B D

A1

Akadēmiskā personāla algas fonds

Amats

Akadēm.personāla

īpatsvars

Kontaktstundu

sadalījums

Profesors 40% 256 1

Asociētais profesors 41% 262 2

Docents 19% 122 3

Lektors 4


A2

Asistents

Koeficients

5

Amats Stundas tarifa likme

par īpašiem

darba

apstākļiem

Profesors 8,3 Ls 1 6 2124,80

Asociētais profesors 6,6 Ls 1 7 1729,20

Docents 5,3 Ls 1 8 646,60

Lektors 4,2 Ls 1 9 0,00

Asistents 3,4 Ls 1 10 0,00

Darba algas fonds gadā 11 4 500,60

Studiju programmas izmaksu koeficients 12 1

Tematiskās jomas koeficients 13 0,844

Darba algas fonds gadā 14 3 964,14

Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 5

Akadēmiskā personāla darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 792,83

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz vienu

studējošo mēnesī

Plānojamais

studējošo

skaits studiju

programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0,00

Studiju programmas sekretāre 15 19 0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds gadā 20 0,00

Minimālais studējošo skaits studiju

programmā 21 15

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 22 0,00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

94


A4

A5

Amats

Viena studējošā

izmaksas mēnesī

Plānojamais

studējošo

skaits

Universitātē

Dekāns 2,25 Ls 1470 23 3307,50

Prodekāns 1,35 Ls 1470 24 1984,50

Pārvaldes lietvedis 1,26 Ls 1470 25 1852,20

Pārvaldes sekretārs 1,41 Ls 1470 26 2072,70

Fakultāšu administratīvā personāla algas

fonds gadā 27 110 602,80

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 28 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā

Filiāles administratīvā personāla algas

fonds:

29 75,24

Amats

Mēneša tarifa likme

uz vienu studējošo

Plānojamais

studējošo

skaits filiālē

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 0,00

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 0,00

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 0,00

Filiāles administratīvā personāla algas

fonds gadā 33 0,00

Plānojamais studējošo skaits filiālēs 34 0

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo

gadā 35 0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds

Grupa

Personāla darba

alga mēnesī

Akadēmiskais personāls 36 0,00

95


A6

Vispārējais personāls 500 Ls 37 500,00

Darba algas fonds gadā 38 6 000,00

Plānojamais studējošo skaits Universitātē 39 1470

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 4,08

Universitātes vispārējā personāla algas fonds

Grupa

Personāla darba

alga mēnesī

Vispārējais personāls 4 050 Ls 41 4 050,00

Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 48 600,00

Plānojamais studējošo skaits

Universitātē 43 1470

Vispārējā personāla algas fonds uz 1

studējošo gadā 44 33,06

N1 Algas fonds uz 1 studējošo:

45 905,2

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 218,1

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47 4,00

Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8,50

N4

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, citi nodokļi 49 5,20

Transporta uzturēšana, transporta pakalpojumi, degviela 50 3,20

Telpu un inventāra noma 51 1,20

Tehniskā apkope 52 3,20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 53 8,22

Studiju programmas akreditācija 54 2,20

Mācību prakse 55

96


N5

Pakalpojumu apmaksa

56 31,72

Mācību līdzekļi 57 2,30

Biroja preces 58 1,25

Inventārs 59 1,00

Komunālie pakalpojumi 60 176,00

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61 180,55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2,20

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 63

S1

Studentu aktivitātes 64 0,00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0,00

Viena studējošā izmaksas gadā: 65 1 341,75

97


Doktora studiju programmas

„Ekonomika” (programmas kods 51310) nepilna laika

Studiju maksas aprēķins

2011./2012. studiju gadam

Studiju programmas nosaukums: Doktora studiju programma "Ekonomika"

Studiju veids: Nepilna laika studijas

Studiju ilgums (gadi): 4

Kredītpunktu skaits KOPĀ: 120

Kontaktstundu skaits gadā: 240

Kontaktstundu skaits KOPĀ:: 960

Minimālais studējošo skaits studiju

grupā: 5

Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15

Programmas realizācijas vieta: Daugavpils

Rindas

Nr. Aprēķins

Nr.

A B D

A1

Akademiskā personāla algas fonds

Amats

Akadēm.personāla

īpatsvars

Kontaktstundu

sadalījums

Profesors 40% 96 1

Asociētais profesors 41% 98 2

Docents 19% 46 3

Lektors 4

Asistents 5

98


A2

Amats Stundas tarifa likme

Koeficients par

īpašiem darba

apstākļiem

Profesors 8,3 Ls 1 6 796,80

Asociētais profesors 6,6 Ls 1 7 646,80

Docents 5,3 Ls 1 8 243,80

Lektors 4,2 Ls 1 9 0,00

Asistents 3,4 Ls 1 10 0,00

Darba algas fonds gadā 11 1 687,40

Studiju programmas izmaksu

koeficients 12 1

Tematiskās jomas koeficients 13 0,844

Darba algas fonds gadā 14 1 698,00

Minimālais studējošo skaits studiju kursā 15 4

Akadēmiskā personāla darba algas fonds uz 1 studējošo gadā 16 424,50

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds

Amats

Izmaksas uz vienu

studējošo mēnesī

Plānojamais

studējošo skaits

studiju

programmā

Studiju programmas direktors 15 18 0,00

Studiju programmas sekretāre 15 19 0,00

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds gadā 20 0,00

Minimālais studējošo skaits studiju

programmā 21 15

Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 22 0,00

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:

99


A4

A5

Amats

Viena studējošā

izmaksas mēnesī

Plānojamais

studējošo skaits

Universitātē

Dekāns 3,25 Ls 1450 23 4712,50

Prodekāns 1,35 Ls 1450 24 1957,50

Pārvaldes lietvedis 1,26 Ls 1450 25 1827,00

Pārvaldes sekretārs 1,41 Ls 1450 26 2044,50

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds gadā 27 126 498,00

Plānojamais studējošo skaits

Universitātē 28 1450

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 29 87,24

Filiāles administratīvā personāla algas fonds:

Amats

Mēneša tarifa likme

uz vienu studējošo

Plānojamais

studējošo skaits

filiālē

Filiāles direktors 0,00 Ls 0 30 0,00

Filiāles direktora vietnieks 0,00 Ls 0 31 0,00

Filiāles sekretārs 0,00 Ls 0 32 0,00

Filiāles administratīvā personāla algas

fonds gadā 33 0,00

Plānojamais studējošo skaits filiālēs 34 0

Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo

gadā 35 0,00

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds

Grupa

Personāla darba

alga mēnesī

Akadēmiskais personāls 36 0,00

Vispārējais personāls 500 Ls 37 500,00

100


A6

Darba algas fonds gadā 38 6 000,00

Plānojamais studējošo skaits

Universitātē 39 1450

Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā 40 4,14

Universitātes vispārējā personāla algas fonds

Grupa

Personāla darba

alga mēnesī

Vispārējais personāls 4 050 Ls 41 4 050,00

Vispārējā personāla algas fonds gadā 42 48 600,00

Plānojamais studējošo skaits

Universitātē 43 1450

Vispārējā personāla algas fonds uz 1

studējošo gadā 44 33,52

N1 Algas fonds uz 1 studējošo:

45 549,4

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 132,4

N3 Komandējumi un dienesta braucieni 47 4,00

Sakaru un pasta pakalpojumi 48 8,50

N4

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma, citi nodokļi 49 5,20

Transporta uzturēšana, transporta pakalpojumi, degviela 50 3,20

Telpu un inventāra noma 51 1,20

Tehniskā apkope 52 3,20

Remonta izmaksas, iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 53 8,22

Studiju programmas akreditācija 54 2,20

Mācību prakse 55

101


N5

Pakalpojumu apmaksa

56 31,72

Mācību līdzekļi 57 2,30

Biroja preces 58 1,25

Inventārs 59 1,00

Komunālie pakalpojumi 60 176,00

Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

61 180,55

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde 62 2,20

N7 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas 63

S1

Studentu aktivitātes 64 0,00

Sports un kultūra 65

Studentu sociālais nodrošinājums 66

N8 Citi izdevumi 64

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai 68 0,00

Viena studējošā izmaksas gadā: 65 900,22

102


13. PIELIKUMS. DU Ekonomikas promocijas padomes nolikums

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES

APSTIPRINĀTS SENĀTA SĒDĒ

2006. gada 24. aprīlī

protokola Nr.4

grozījumi apstiprināti Senāta sēdē

2008. gada 16. jūnijā

protokola nr. 8

izmaiņas apstiprinātas Senāta sēdē

2011. gada 26. septembrī

protokola nr. 8

EKONOMIKAS PROMOCIJAS PADOMES NOLIKUMS

Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR zinātniskās darbības likumu, LR Augstskolu likumu, LR

Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 1001”Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība

un kritēriji”.

Lietotie saīsinājumi: LZP – Latvijas Zinātnes padome; PP – Promocijas padome; VZKK – Valsts

zinātniskās kvalifikācijas komisija; LR MK – Latvijas Republikas Ministru kabinets, DU – Daugavpils

Universitāte.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šis Nolikums nosaka promocijas padomes veidošanas un promocijas kārtību.

1.2. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības augstskolai deleģē Ministru kabinets pēc

Latvijas Zinātnes padomes atzinuma.

1.3. Promocijas darbu ir tiesības aizstāvēt personai, kura sekmīgi pabeigusi atbilstošu

akreditētu doktora studiju programmu vai kuras akadēmiskā darbība, kas veikta ārpus šīs

programmas, tiek tai pielīdzināta, ievērojot šajā programmā paredzēto kartību un atbilstoši

Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un kura ir sekmīgi nokārtojusi promocijas

eksāmenus atbilstošajā zinātnes nozarē.

2. PROMOCIJAS PADOMES IZVEIDOŠANA

2.1. DU var iesniegt Latvijas Zinātnes padomei pieteikumu deleģēt tai tiesības piešķirt doktora

zinātnisko grādu, ja tajā tiek īstenota doktora studiju programma.

2.2. PP sastāvu zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc zinātņu prorektora priekšlikuma

apstiprina Daugavpils Universitātes rektors. PP sastāvā iekļauj vismaz piecus zinātniekus,

kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem vismaz

diviem – zinātnes apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. Padomē drīkst

iekļaut ārvalstu zinātniekus, ja saņemta VZKK piekrišana.

2.3. Padomes pilnvaru termiņš nepārsniedz sešus gadus.


3. PROMOCIJAS PADOMES DARBĪBA

3.1. PP no sava patstāvīgā sastāva ievēlē priekšsēdētāju un vietnieku. Pēc PP priekšsēdētāja

ieteikuma PP akceptē sekretāru. Sekretāra pienākumus var veikt viens no PP ekspertiem

vai DU docētājs.

3.2. PP priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru apstiprina DU rektors.

3.3. Padomes darbu nodrošina DU Zinātņu daļa. Promocijas procesa izmaksas sedz no

doktorantūras programmas īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem. Ja pretendents uz

doktora grādu nav apguvis atbilstošu doktora studiju programmu vai apguvis to pirms

vairāk nekā diviem pilniem kalendāra gadiem, neiegūstot grādu, lēmumu par to, no

kādiem līdzekļiem segt promocijas procesa izmaksas, pieņem DU Zinātnes padome.

3.4. PP visus lēmumus, izņemot lēmumu par grāda piešķiršanu, pieņem, atklāti balsojot, ar

vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes

priekšsēdētāja balss.

4. PROMOCIJAS DARBA IESNIEGŠANA

4.1. Promocijas darbs var būt:

4.1.1. disertācija;

4.1.2. tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām vai

pieņemtām publicēšanai zinātniskajā periodikā, kuras tiek anonīmi recenzētas, ir

starptautiski pieejamas zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citētas starptautiski

pieejamās datu bāzēs;

4.1.3. monogrāfija – recenzēta zinātniskā grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir starptautiski

pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu

svešvalodā.

4.2. Grādu piešķir par patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu, kas

satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā

zinātņu nozarē.

4.3. Promocijas darbu vada pieredzējis zinātnieks ar doktora grādu atbilstošajā nozarē.

4.4. Pretendējot uz otru grādu citā zinātnes nozarē, promociju darbu iespējams izstrādāt arī

bez promocijas darba vadītāja, izmantojot atbilstošas nozares vadošo speciālistu

(konsultantu) konsultācijas.

4.5. Promocijas darba struktūra ietver:

4.5.1. ievadu, kurā ir pamatota tēmas izvēle, definēti pētījuma mērķi un uzdevumi, raksturoti

zinātniskie sasniegumi tēmas izpētē un atbilstošas pētīšanas metodes;

4.5.2. darba izklāstu, kurā ir pilnībā atspoguļota tēma un risināta izvirzītā zinātniskā

problēma;

4.5.3. nobeigumu, kurā ir izklāstīti darbā gūtie rezultāti un atziņas;

4.5.4. bibliogrāfiju, kura atspoguļo izmantoto un citēto literatūras sarakstu. Promocijas

darbam jābūt saliktam Time New Roman formātā, burtu lielums – 12, atstarpes starp

rindiņām 1,5.

4.6. Zinātniskā grāda iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai

svešvalodā ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā.

4.7. Pirms promocijas darba iesniegšanas DU Zinātņu daļā, to izskata struktūrvienībā, kurā

darbs ir izstrādāts. Ja nepieciešams, sākotnēji darbu izskata vismaz viens

struktūrvienības izraudzīts DU docētājs ar doktora grādu, pēc tam darbs tiek apspriests

atklātā struktūrvienības sēdē. Pamatojoties uz struktūrvienības lēmumu (sapulces

protokolu), šī docētāja darbu var apmaksāt ne vairāk kā 10 (desmit) stundu apjomā uz

vienu promocijas darbu atbilstoši docētāja amata likmei (izņemot gadījumus, kad

promocijas darba vietā tiek iesniegta publikāciju kopa).

104


4.8. Pretendents iesniedz DU Zinātņu daļai šādus dokumentus:

4.8.1. iesniegumu rektoram ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta vīzu;

4.8.2. promocijas darbu 2 eksemplāros;

4.8.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā ne mazāk kā 20. lpp. Kopsavilkums

ietver:

4.7.3.1. promocijas darba vispārīgu raksturojumu, kurā ir pamatota tēmas izvēle, definēti

pētījuma mērķi un uzdevumi, raksturots darba metodoloģiskais pamats un pētījuma

novitāte, sniegta informācija par promocijas darba aprobāciju;

4.7.3.2. promocijas darba satura izklāstu.

4.8.4. apliecinājuma dokumentus par doktora studiju programmas izpildi vai eksāmenu

nokārtošanu izvēlētajā nozarē, apakšnozarē un svešvalodā;

4.8.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);

4.8.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un to

kopijas;

4.8.7. izrakstu no augstskolas zinātniskās struktūrvienības (kurā izstrādāts promocijas darbs)

sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un

pretendenta personisko ieguldījumu.

4.9. Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam ir

līdzautori, vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas darbā

iekļauto līdzautoru piekrišanu publikācijas izmantošanai promocijā vai šo publikāciju

korespondējošā (galvenā) autora apliecinājumu par pretendenta personisko ieguldījumu

publikāciju sagatavošanā.

4.10. DU Zinātņu daļa nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo atbilstību LR Ministru

kabineta noteikumu Nr. 1001 prasībām.

4.11. Ja pretendents ir apguvis atbilstošu doktora studiju programmu, nodod darbu

izskatīšanai promociju padomē.

4.12. Ja pretendents nav apguvis atbilstošu programmu, DU Zinātņu daļa nodod darbu

izskatīšanai doktora studiju programmas īstenojošās struktūrvienības domē vai institūta

zinātniskajā padomē, kura pielīdzina pretendenta akadēmisko darbību studiju

programmas prasībām.

4.13. Ja dokumentos konstatētas nepilnības, DU Zinātņu daļa rakstiski pieprasa

pretendentam iesniegt trūkstošos vai nomainīt neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos

dokumentus pretendents iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst

šo noteikumu prasībām, DU Zinātņu daļa atdod dokumentus pretendentam, norādot,

kādas nepilnības ir konstatētas. Šajā gadījumā pretendentam ir tiesības dokumentus

iesniegt atkārtoti ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.

4.14. Zinātņu daļa iesniedz dokumentu paketi PP sekretāram, kurš reģistrē iesniegtos

dokumentus un izveido pretendenta lietu, ko kopā ar darbu nodod PP priekšsēdētājam.

5. ZINĀTNISKĀ GRĀDA PRETENDENTA, KURŠ NAV APGUVIS ATBILSTOŠU

PROGRAMMU, AKADĒMISKĀS DARBĪBAS PIELĪDZINĀŠANA DOKTORA

STUDIJU PROGRAMMAS PRASĪBĀM

5.1. DU fakultātes dome vai institūta zinātniskā padome mēneša laikā no dokumentu

iesniegšanas dienas lemj par pretendenta, kurš nav apguvis atbilstošu programmu,

akadēmiskās darbības pielīdzināšanu. Pieņemot lēmumu, ievēro šādus kritērijus:

105


5.1.1. pētījums, kas tiek izstrādāts patstāvīgi un sniedz jaunas zinātniskās atziņas un par ko ir

publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti atbilstošajā zinātnes nozarē vai

apakšnozarē;

5.1.2. sekmīgi nokārtoti doktora studiju programmā paredzētie promocijas eksāmeni;

5.1.3. promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā seminārā un

konferencē attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē;

5.1.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, kvalifikācijas darbu,

diplomdarbu, bakalaura darbu vai maģistra darbu vai ir lasījis lekcijas vismaz viena

kredītpunkta apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju studentu prakses darbus;

5.1.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā, piedalījies

vismaz vienā starptautiskā zinātniskā seminārā vai konferences organizēšanā vai veicis

pētījumus sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām vai

uzņēmumiem.

5.2. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu, DU nedēļas laikā pēc tā

paziņo pretendentam par pieņemto lēmumu un nodod dokumentus tālākai izskatīšanai

promocijas padomē. Ja pieņemts lēmums nepielīdzināt akadēmisko darbību doktora

studiju programmas prasībām, DU norāda lēmuma pamatojumu un dokumentus atdod

pretendentam.

5.3. Pretendentam ir tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus atkārtoti,

bet ne agrāk kā trīs mēnešus pēc DU lēmuma pieņemšanas.

6. PROMOCIJAS DARBA IZVĒRTĒŠANA

6.1. Ar iesniegto promocijas darbu iepazīstas PP priekšsēdētājs un viņa uzdevumā kāds no

PP ekspertiem.

6.2. PP priekšsēdētājs un viņa nozīmētais eksperts sagatavo ziņojumu Promocijas padomei.

6.3. PP mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu publiskai

aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja tas atbilst šādiem

kritērijiem:

6.3.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un

uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē, izmantojis atbilstošas

pētīšanas metodes, izklāstījis darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos

secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs;

6.3.2. promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska nozīme

attiecīgajā zinātnes apakšnozarē;

6.3.3. zinātniskā darba apjoms: līdz 150 lapaspusēm (lappušu skaitā neietilpst pielikumi un

izmantotās literatūras saraksts);

6.3.4. darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;

6.3.5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to saistītais

intelektuālais īpašums ir patentēts;

6.3.6. darba rezultāti ir aprobēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros;

6.3.7. darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums.

6.4. Pieņemot darbu aizstāvēšanai, PP:

6.4.1. nosaka darbam 3 recenzentus, no kuriem 1 ir šīs padomes eksperts atbilstošajā zinātnes

apakšnozarē, bet 2 – apakšnozares eksperti no citām zinātniskajām institūcijām vai

organizācijām (vēlams ārpus Latvijas);

6.4.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba kopsavilkuma

tulkojums, lai nodrošinātu tā starptautisko pieejamību un apspriešanu;

6.4.3. rakstiski informē pretendentu par padomes sastāvu un recenzentiem, kā arī sniedz citu

ar promociju saistītu informāciju (promocijas sēdes laiks, izmaksas u.c.);

106


6.4.4. nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā sešus mēnešus

pēc promocijas darba saņemšanas;

6.4.5. nedēļas laikā nosūta VZKK promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus.

6.5. Pēc VZKK un Zinātnes padomes lēmuma pretendents noslēdz ar DU līgumu par

promocijas procesu.

6.6. Ja promocijas darbs satur likuma “Par valsts noslēpumu” izpratnē klasificējamu

informāciju, internetā un DU bibliotēkā ievieto tikai promocijas darba kopsavilkumu.

Šajā gadījumā PP lemj par promocijas darba aizstāvēšanu slēgtā sēdē, kurā piedalās

tikai PP locekļi, recenzenti, pretendents, promocijas darba vadītājs un citas personas,

kurām likumā noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasificētai informācijai. Par

aizstāvēšanu slēgtā sēdē tiek norādīts informācijā, kuru publicē laikrakstā “Latvijas

Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis”.

6.7. Par darba recenzentiem nedrīkst pieaicināt pretendenta radiniekus, tiešos padotos vai

vadītājus darba vietā, pretendenta publikāciju līdzautorus, promocijas darba vadītāju un

konsultantu, kā arī tās laboratorijas, katedras vai grupas personālu, kurā darbs

izstrādāts.

6.8. Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc šī nolikuma 6.4.3. apakšpunktā

minētās informācijas saņemšanas iesniegt DU pamatotus iebildumus pret PP sastāvu

vai recenzentiem. Šajā gadījumā DU var mainīt PP sastāvu vai uzdot promocijas

padomei mēneša laikā pieaicināt citus promocijas darba recenzentus. Ja pretendentam

ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto PP vai pieaicinātajiem recenzentiem, viņš var

atsaukt savu iesniegumu par promocijas darba aizstāvēšanu.

6.9. Ja PP nepieņem publiskai aizstāvēšanai promocijas darbu, tā rakstiski paziņo lēmumu

pretendentam, norādot, kuras LR Ministru kabineta Noteikumos Nr. 1001 15. punktā

minētās prasības nav izpildītas.

6.10. Pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai DU ne agrāk kā pēc

gada.

6.11. VZKK mēneša laikā pēc LR Ministru kabineta Noteikumos Nr. 1001 16.6.

apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas sagatavo atzinumu. Ja VZKK konstatē,

ka promocijas darbs satura un metodoloģijas ziņā neatbilst vispārpieņemtajiem

starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem, promocijas process tiek pārtraukts. Šo

lēmumu ne vēlāk kā četras nedēļas pirms publiskās darba aizstāvēšanas rakstiski

paziņo attiecīgajai promocijas padomei, norādot, kādas prasības ir pārkāptas. Šādā

gadījumā PP nedēļas laikā rakstiski paziņo pretendentam VZKK lēmumu un informē

pretendentu par turpmāko rīcību.

6.12. Pēc pozitīva VZKK vērtējuma saņemšanas pretendents iesniedz attiecīgās zinātņu

nozares PP sekretāram:

6.12.1. promocijas darbu 6 eksemplāros (3 recenzentiem, 3 – bibliotēkām);

6.12.2. promocijas darba kopsavilkumu latviešu un svešvalodā 35 eksemplāros.

6.12.3. promocijas darbu elektroniskā veidā.

6.13. PP sekretārs:

6.13.1. nosūta promocijas darbu un kopsavilkumu katram recenzentam;

6.13.2. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darba aizstāvēšanas DU Bibliotēkas brīvas pieejas

fondā kopā ar pavadvēstuli nodod vienu promocijas darba eksemplāru, kā arī sūta

promocijas darbu elektroniskā veidā uz DU Zinātņu daļu, kas nodrošina tā ievietošanu

DU mājas lapā divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas;

6.13.3. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darba aizstāvēšanas laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”

un “Zinātnes Vēstnesis” publicē paziņojumu, kurā norāda PP nosaukumu, pretendenta

vārdu un uzvārdu, darba nosaukumu, PP sēdes laiku un vietu, recenzentu vārdus,

uzvārdus un zinātniskos grādus, kā arī vietu, kur var iepazīties ar promocijas darbu;

107


6.13.4. vienu nedēļu pirms darba aizstāvēšanas analoga satura paziņojumu izliek DU ēkā

Vienības 13, kā arī ēkā, kur notiks aizstāvēšana.

6.14. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti un praktiskās

izmantošanas perspektīvas, atbilstību attiecīgās zinātnes nozares starptautisko

sasniegumu līmenim, pretendenta lietoto analīzes un datu apstrādes metožu atbilstību

promocijas darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī pretendenta secinājumu un atziņu

atbilstību rezultātiem.

6.15. Recenzentiem ir tiesības rakstiski pieprasīt no pretendenta papildu informāciju par

promocijas darbu.

6.16. Recenzenti rakstiski iesniedz padomei atsauksmi par promocijas darbu, norādot

promocijas darba atbilstību doktora grāda piešķiršanas prasībām konkrētajā zinātnes

nozarē un apakšnozarē. PP iepazīstina pretendentu ar atsauksmēm ne vēlāk kā trīs

darbdienas pirms PP sēdes.

6.17. Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva, promocija var notikt, bet pretendents ir

tiesīgs atsaukt promocijas darbu un to papildināt vai pārstrādāt.

6.18. Ja divu vai triju recenzentu atsauksmes ir negatīvas, promocijas darbu PP sēdē

neizskata un atdod pretendentam pārstrādāšanai. Pārstrādāto promocijas darbu

pretendents atkārtoti var iesniegt DU ne agrāk kā sešus mēnešus pēc negatīvo

atsauksmju saņemšanas.

6.19. Pēc otrreizējas noraidīšanas konkrētais darbs tiek noraidīts vispār.

6.20. Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes PP nedēļas laikā pēc

atsaukuma saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā “Latvijas

Vēstnesis” un “ZinātnesVēstnesis”.

7. PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANAS PROCEDŪRA UN GRĀDA

PIEŠĶIRŠANA

7.1.PP sastāvu konkrētā promocijas darba aizstāvēšanai ar rīkojumu apstiprina DU rektors.

7.2. Publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā – pēc vienošanās ar

autoru un promocijas padomes akceptu.

7.3. Darba aizstāvēšana notiek PP atklātā sēdē, izņemot šī nolikuma 6.5. punktā minēto

gadījumu.

7.4. Recenzentus, kuri nav PP pamatsastāvā, iekļauj PP sastāvā, piešķirot balsstiesības.

7.5. PP sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no PP pastāvīgo ekspertu

skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.

7.6. Sēdi atklāj un vada PP priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnē, kā arī apstākļos, kas

var radīt aizdomas par viņa ieinteresētību (darba vadītājs, radniecība u.tml.) sēdi vada

priekšsēdētāja vietnieks.

7.7. Ja sēdē nepiedalās ne PP priekšsēdētājs, ne viņa vietnieks, sēde nevar notikt.

7.8. PP sekretārs ziņo par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un iepazīstina klātesošos

ar pretendenta dzīves aprakstu.

7.9. Klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus par PP sekretāra sniegto informāciju.

7.10. Zinātniskā grāda pretendents sēdē ziņo par promocijas darba galvenajiem rezultātiem

un atbild uz jautājumiem.

7.11. Ziņojumam seko akadēmiskā diskusija, kurā var piedalīties visi, kas to vēlas. Diskusijā

arī piedalās recenzenti. Ja viens no recenzentiem diskusijā nevar piedalīties, sēdes

dalībnieki tiek iepazīstināti ar viņa rakstveida recenziju.

7.12. PP sekretārs iepazīstina ar saņemtajām rakstiskajām atsauksmēm par promocijas darbu.

Ja nepieciešams, pretendents atbild uz izvirzītajiem jautājumiem.

108


7.13. PP uzklausa promocijas darba vadītāja (konsultanta) atsauksmi par pretendenta

zinātnisko darbību.

7.14. PP var pārtraukt promocijas procesu jebkurā posmā, ja promocijas procedūrā tiek

konstatēti LR likumu vai šī Nolikuma pārkāpumi.

7.15. Sēdes gaitu protokolē PP sekretārs. Papildus ir jāveic arī sēdes audio ieraksts, kuru

saglabā līdz LZP kā augstākās apelācijas instances noteiktā apelācijas termiņa beigām.

7.16. Pēc diskusijas tiek ievēlēta PP skaitīšanas komisija, kura organizē balsošanu.

7.17. PP, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem lēmumu par grāda

piešķiršanu vai atteikumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad PP rīko diskusiju un balso

atkārtoti. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās līdzīgi, PP vēlreiz izskata darbu,

bet ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc PP sēdes, kurā lēmums

netika pieņemts. Dotajā gadījumā pretendentam pēc saskaņošanas ar PP priekšsēdētāju

ir tiesības izdarīt labojumus promocijas darbā. Par pieņemto lēmumu PP nedēļas laikā

rakstiski informē pretendentu, DU un VZKK.

7.18. Ja VZKK apstrīd šī Nolikuma 7.17. punktā minēto lēmumu, DU nav tiesību izsniegt

pretendentam doktora diplomu līdz laikam, kamēr strīds nav atrisināts.

7.19. Ja LR MK Noteikumu Nr. 1001 21.vai 32. punktā minētie VZKK iebildumi par

promocijas darba atbilstību grāda piešķiršanai izvirzītajām prasībām tiek atzīti par

pamatotiem, PP atdod promocijas darbu pretendentam pārstrādāšanai.

7.20. Pretendents drīkst atkārtoti iesniegt promocijas darbu pēc norādīto trūkumu

novēršanas, bet ne agrāk kā gadu pēc VZKK minēto iebildumu saņemšanas.

7.21. Ja konstatēts promocijas kārtības formāls pārkāpums, PP divu mēnešu laikā atkārtoti

organizē promocijas sēdi.

7.22. Pēc pozitīva PP vērtējuma PP sekretārs:

7.22.1. ne agrāk kā sešas nedēļas pēc sēdes nodod PP lēmumu DU Zinātņu daļai;

7.22.2. ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc PP lēmuma piešķirt doktora grādu nodod doktora grāda

piešķiršanas lietu uz DU arhīvu;

7.22.3. ne vēlāk kā piecas dienas pēc promocijas darba aizstāvēšanas nodod publicēšanai

“Zinātnes Vēstnesī” PP lēmumu par zinātniskā grāda piešķiršanu;

7.22.4. ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc grāda piešķiršanas 2 promocijas darba eksemplārus un

kopsavilkumus kopā ar pavadvēstuli iesniedz LR Obligāto eksemplāru nodaļā;

7.22.5. paziņo DU Bibliotēkai par grāda piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

7.23. Pēc grāda piešķiršanas DU Bibliotēka nodod promocijas darbu bibliotēkas pastāvīgos

fondos. Negatīva lēmuma gadījumā promocijas darbu atdod pretendentam.

7.24. DU izsniedz diplomu par grāda piešķiršanu ne agrāk kā sešas nedēļas un ne vēlāk kā

sešus mēnešus pēc padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums nav apstrīdēts.

7.25. Apelācijas kārtība:

7.25.1. DU, PP vai VZKK pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša laikā var apstrīdēt

Latvijas Zinātnes padomē.

7.25.2. Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā

noteiktajā kārtībā.

7.26. Ar zinātniskā grāda piešķiršanas brīdi persona iegūst LR Likuma par zinātnisko

darbību 8. pantā noteiktās zinātnieka tiesības, kā arī tiesības pretendēt uz

akadēmiskiem amatiem. Zinātnisko grādu piešķir uz mūžu, un zinātniekam ir tiesības

to lietot oficiālā sarakstē.

109

More magazines by this user
Similar magazines