Maģistra studiju programma “Ekonomika” Aizstāvēto maģistra darbu ...

du.lv

Maģistra studiju programma “Ekonomika” Aizstāvēto maģistra darbu ...

3. pielikums

Maģistra studiju programma

“Ekonomika”

Aizstāvēto maģistra darbu saraksts

2001./2002. studiju gads

Nr. Uzvārds Tēma

1. I.Burimenko Nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā (1991.-2001. g.)

2. S.Kokina Latvijas vietējo pašvaldību budžeti: formēšanas un optimālas

sadales problēmas

3. I.Kovaļevska Starptautiskās tirdzniecības loma un galvenās tendences mūsdienu

pasaulē

4. M.Bozovičs Jaunā ekonomika, informāciju komunikāciju tehnoloģiju

izmantošana un attīstība Latvijā

5. I.Bule Reģionālā attīstības politika un reģionu izveides programma Latvijā

6. V.Čalenko Eiropas Savienības monetārā politika

7. K.Kuzņecova Latvijas nodokļu administrēšanas pilnveidošana

8. A.Hiļķevičs Bankas likviditāte un maksātspēja

9. I.Mukāne Kreditēšanas attīstības tendences Latvijā

10. M.Parastajeva Investīcijas un ekonomiskā izaugsme

11. T.Rozentāle Daudzdzīvokļu māju kopīpašuma apsaimniekošanas optimālie

varianti

12. O.Selifonova Ekonomiskā situācija Latgalē un Daugavpilī

13. S.Šemele Latvijas ārējā tirdzniecība

14. I.Šeškena Rūpniecības attīstības iespējas Latvijā

15. M.Smirnova VAS LATVENERGO saimnieciskās darbības analīze laika posmā

no 1998. līdz 2000. g.

16. V.Terentjevs Ēnu ekonomika Latvijā un ēnu ekonomikas ietekme Latgales

reģiona konkurētspēju

17. M. Ušakova Alkoholisko dzērienu tirgus attīstība Latvijā 1994.2001. gados

18. A.Zelčs Kredītoperāciju attīstības tendences Latvijā 1996.-2002. g.

19. S.Samohvalovs Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus ekonomiskā analīze

(1996.-2001. gados)

20. O.Sokola Uzņēmumu finansu analīze pēc firmas “SZMA Nr.3” parauga

ANOTĀCIJAS

Tekla Rozentāle

Daudzdzīvokļu māju kopīpašuma apsaimniekošanas optimālie varianti.

Zinātniskais vadītājs: Juris Saulītis, Dr.oec, asoc. prof.

Darba apjoms: 70 lpp., 65 bibliogrāfiskie nosaukumi, 8 pielikumi.

Darbs sastāv no 3 daļām: valsts un pašvaldību dzīvojamā fonda privatizācijas gaita, tā

apsaimniekošanas veidu raksturojums; namu apsaimniekotāju ieņēmumu un izdevumu


veidošanas optimālie varianti; uzskaites un nodokļu aprēķinu kārtība namu

apsaimniekotājiem.

Pētījuma objekts: daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku iespējamie rīcības varianti

apsaimniekošana procesā.

Pētījuma priekšmets: apsaimniekošanas veidu pielietošana dažādās situācijās.

Pētījuma mērķis: izpētīt un pamatot optimālākā apsaimniekošanas veida izvēli, ievērojot

izdevumu veidošanās aspektus, kā arī grāmatvedības formas un nodokļu veidus.

Darbā, izpētot ar dzīvokļa īpašumu saistītos normatīvos aktus, statistiskos datus un

apsaimniekotāju pieredzi, pamatota rīcība ar nekustamo īpašumu un īres maksu.

Sakarā ar atšķirīgu dzīvokļu īpašnieku izvēli, veidojas arī vairāki ieņēmumu iekasēšanas

varianti. Namu apsaimniekošanas procesā būtiski ir pareizi izvēlēties īres maksu jeb cenu

par sniegtajiem pakalpojumiem tirgus ekonomikas apstākļos.

Darba 3. daļa publicēta rokasgrāmatā namu apsaimniekotājiem.

Iveta Šeškena

“Rūpniecības attīstības iespējas Latvijā”

Darba vadītājs: asoc.prof., dr.oek. A.Nikolajevs

Darbs sastāv no: 100 lapaspusēm, 21 tabulas, 7 grafikiem

Maģistra darbs sastāv no ievada, 4 daļām: Rūpniecības loma Latvijas ekonomikā;

Latvijas rūpniecības galvenie attīstības rādītāji; Rūpniecības attīstību noteicošie faktori,

Latvijas tekstilrūpniecības attīstības perspektīvas -, nobeiguma, izmantotās literatūras

saraksta un pielikumiem.

Darbā ir izskatīta Latvijas rūpniecības dinamika par laika periodu no 1995.-2002. gadam.

Darba mērķis – izpētīt rūpniecību un vienu no perspektīvākajām apstrādes rūpniecības

nozarēm – tekstilrūpniecību, lai izprastu visus procesus, kas notiek tajā. Darba autore

centās noteikt rūpniecības lomu Latvijas ekonomikā, izanalizēt eksistējošo situāciju

rūpniecībā, izsekot dinamikai un strukturālām izmaiņām un izskatīt attīstības

perspektīvas.

Pēc pētījuma datiem, autore formulēja kopējos secinājumus, ņemot vērā nostādītos

mērķus un darba uzdevumus, kā arī uz secinājumu pamata tika dotas dažas

rekomendācijas un priekšlikumi, kā tālāk attīstīt Latvijas rūpniecību.

Rakstot maģistra darbu, tika izmantoti dažādi statistiskie materiāli, analītiskās atskaites,

zinātniskā literatūra un raksti, speciālistu pētījumi un ekonomistu monogrāfijas, kas

veltītas rūpniecībai Latvijā un ārzemēs.

Darbu var izmantot ekonomisko fakultāšu studenti, uzņēmēji un visi, kurus interesē

teorētiskie un praktiskie jautājumi par ekonomiku Latvijā.

Olga Seļifonova

Ekonomiskā situācija Latgalē un Daugavpilī.

Zinātniskais vadītājs Assoc. Prof., Dr. oec. Andrejs Nikolajevs.

Darba apjoms: 75 lappuses, 43 bibliogrāfiskie nosaukumi, 4 pielikumi.

Darbs sastāv no 4 nodaļām: Latgales ekonomiskā situācija, Daugavpils ekonomiskās

attīstības perspektīvas, Daugavpils pilsētas budžets, bezdarba problēma.

Pētījuma objekts: Latgales ekonomika salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem,

Latgales lielākās pilsētas Daugavpils ekonomika.

Darba galvenie uzdevumi:


- reģiona ekonomiskās situācijas apskats Latgalē salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem,

- izanalizēt 1990.-2001. gadu situāciju Daugavpils rūpniecībā,

- izanalizēt pilsētas budžeta ieņēmumu un izdevumu līmeni,

- sniegt Daugavpils bezdarba kopējo analīzi.

Aleksejs Hiļķevičs

Bankas likviditāte un maksātspēja.

Zinātniskais vadītājs: Jurijs Baltgailis, Ekonomikas Doktors.

Darba apjoms: 81. lpp., 38 bibliogrāfiskie nosaukumi, 9 pielikumi.

Darbs sastāv no 3 daļām: komercbankas likviditātes un maksātspējas pārvaldība;

komercbanku likviditātes un maksātspējas kontrole Latvijā; banku reitinga sistēmas.

Pētījuma objekts: bankas.

Pētījuma priekšmets: bankas likviditāte un maksātspēja.

Pētījuma mērķis: izpētīt komercbankas likviditātes un maksātspējas pārvaldības teoriju,

izanalizēt banku drošību un maksātspēju Latvijā, veikt dažādu ārvalstu banku reitinga

metodes salīdzināšanas analīzi.

Pirmajā daļā ir apskatīta komercbanku likviditātes un maksātspējas teorija un to

pārvaldības teorija. Otrajā daļā ir apskatīta Latvijas banku sistēma un tiek salīdzinātas

lielākās Latvijas bankas. Trešā dala ir veltīta banku reitinga sistēmām un to

salīdzināšanai.

Maģistra darbu varētu izmantot studenti, maģistranti, banku darbinieki

Irina Burimenko

Nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā (1991. – 2001. g.)

Zinātniskais vadītājs: Viesturs Stūrainis, Mag.oec.

Darba apjoms: 111 lpp., 65 bibliogrāfiskie nosaukumi, 2 pielikumi.

Darbs sastāv no 3 daļām: nedzīvības apdrošināšanas loma un vieta ekonomikā;

apdrošināšanas tirgus dalībnieki; nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu dinamika;

Pētījuma objekts: nedzīvības apdrošināšanas tirgus.

Pētījuma priekšmets: nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā.

Pētījuma mērķis: izpētīt Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstības tendences

laika posmā no 1991. gada līdz 2001. gadam, kā arī pierādīt, ka risku apdrošinātāji ir

līderi Latvijas apdrošināšanas tirgū.

Riska apdrošināšana Latvijā ir aktuāla un perspektīva uzņēmējdarbības sfēra. Nedzīvības

apdrošināšana ievērojami apsteidz dzīvības apdrošināšanu kā pēc apdrošināšanas

pamatrādītājiem (parakstīto prēmiju apjoms), tā arī pēc makroekonomiskiem rādītājiem

(prēmiju īpatsvars IKP). Latvijas apdrošināšanas likumdošana pastāvīgi pilnveidojās, kas

rezultātā novedīs pie tā, ka likumu prasības un uzraudzība būs līdzīgas ES valstīm.

Visizdevīgākie riska apdrošināšanas sabiedrībām ir īpašuma apdrošināšanas un vispārējās

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidi. Pēdējā laikā palielinājās risku

apdrošināšanas sabiedrību skaits ar simtprocentīgu ārvalstu kapitālu, kas rezultātā

palielinās vietējo sabiedrību konkurenci un vedīs pie piedāvāto apdrošināšanas

pakalpojumu skaita pieauguma un apdrošināšanas produktu kvalitātes uzlabošanas.

Nākotnē īpašu vērību riska apdrošinātāji veltīs jaunu pārdošanas tehnoloģiju attīstībai ,

pamatā Internet pakalpojumu izmatošanai.


Maģistra darba pētījumus varētu izmantot ekonomikas pasniedzēji un nedzīvības

apdrošināšanas jomā strādājošie.

Staņislavs Samohvalovs

“Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus ekonomiskā analīze”

Zinātniskais vadītājs: Viesturs Stūrainis, maģistrs ekonomikā.

Darba apjoms: 120 lpp., 135 bibliogrāfiskie nosaukumi, 14 zīmējumi,14 pielikumi.

Darbs sastāv no 5 daļām: apdrošināšanas nozīme ekonomiskajā dzīvē; Latvijas

apdrošināšanas likumdošanas analīze; Latvijas apdrošināšanas tirgus pasaules

apdrošināšanas kontekstā; apdrošināšanas process Latvijā; Latvijas apdrošināšanas tirgus

perspektīvas.

Pētījuma objekts: Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus.

Pētījuma priekšmets: Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus un Latvijas

apdrošināšanas likumdošanas bāzes attīstība.

Pētījuma mērķis: noskaidrot Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstības

tendences, likumsakarības un likumdošanas bāzi, izanalizēt nedzīvības apdrošināšanas

pamatrādītāju dinamiku, parādīt stāvokli mūsu valsts apdrošināšanā uz Baltijas fona un

vispasaules apdrošināšanas industrijas kontekstā, kā arī mēģināt noskaidrot vietējā

apdrošināšanas tirgus tuvākās perspektīves.

Rakstot šo darbu bija savākta un izanalizēta plaša statistika, īpaši Latvijas Finansu un

Kapitāla tirgus komisijas (FKTK) un Apdrošināšanas Uzraudzības Inspekcijas (AUI)

dati, starptautiskā Swiss Reinsuranse statistika.

Kopumā, vērtējot Latvijas apdrošināšanas tirgu pēdējos gados, jāatzīmē, ka tirgus turpina

augt un sagaidāms, ka šī tendence tuvāko gadu laikā turpināsies. Tirgus savu

piesātinājumu vēl nav sasniedzis (īpaši tas attiecināms uz dzīvības jeb uzkrājošo

apdrošināšanu). Bez tam, kompāniju skaits pēdējo 2-3 gadu laikā pamazām samazinājās,

bet tomēr Latvijas apdrošināšanas tirgu var uzskatīt par samērā stabilu. Tomēr jāņem

vērā, ka ES direktīvas nosaka, ka sabiedrībām var atvērt filiāles un veikt apdrošināšanu

citas dalībvalsts teritorijā bez sevišķas kompānijas ar nošķirtu kapitālu izveidošanas. Tas

neapšaubāmi nākotnē veicinās ārvalstu apdrošinātāju aktivitātes Latvijā.

Maģistra darba pētījumus varētu izmantot gan apdrošināšanas kompānijas, gan

apdrošināšanas kompānijas klienti.

Inta Kovaļevska

Starptautiskās tirdzniecības loma un galvenās tendences mūsdienu pasaulē.

Zinātniskais vadītājs: A.Nikolajevs, dr. oec. asoc. prof.

Darba apjoms: 92 lpp., 52 bibliogrāfiskie nosaukumi, 5 pielikumi.

Darbs sastāv no 4 daļām: Starptautiskās tirdzniecības loma mūsdienu pasaulē; Latvijas

ārējā tirdzniecība; Pasaules tirdzniecības problēmas; virzieni un perspektīvas; Latvijas

ārējās tirdzniecības politika.

Pētījuma objekts: Starptautiskās tirdzniecības liberalizācijas process, galvenās tendences

un problēmas.

Pētījuma priekšmets: Pasaules un Latvijas starptautiskās tirdzniecības tirgus.

Pētījuma mērķis: izanalizēt faktorus, kas nosaka starptautiskās tirdzniecības attīstību un

tās virzienus, noskaidrot galvenās tendences un politikas instrumentus, izpētīt aktuālās


problēmas un pozitīvus aspektus, noteikt liberalizācijas lomu nacionālajā un pasaules

mērogā, prognozēt attīstības perspektīvas un konstatēt tam nepieciešamos nosacījumus.

Pētījuma rezultāti: starptautiskās tirdzniecības attīstība ir globalizācijas procesa sekas,

daži izdevīgākie darījumi tiek nodrošināti ar finansu centru pakalpojumiem, kas ir plašāk

pazīstami kā ofšora zonas; galvenie partneri ir valstis ar augstu ienākumu līmeni, vai

valstis ar lielu iedzīvotāju skaitu; liberalizācijas rezultātā notiek ekonomikas aktivitāšu

koncentrācija, muitas tarifu samazināšanās un zināmas izmaiņas resursu cenās; attīstības

valstis pierādīja, ka ir gatavas uzņemties lielāko daļu saistību, kuras ir uzņēmušās

attīstītās valstis; konkurence nostiprināja disciplīnu nacionālajos tirgos; pieauga reģionālo

vienošanos popularitāte, konstatēta antidempinga likumdošanas aktīvāka pielietošana, un,

lai saglabātu noteikumu leģitimitāti, ir nepieciešams PTO plānā iekļaut strīdu lietu

izskatīšanas rezultātu analīzi, kā arī ir nepieciešams apskatīt un atrisināt plašāku

problēmu klāstu, kas skar vairākas ekonomikas nozares; nozīmīgi pieauga transporta

līdzekļu tirdzniecība, ofisa iekārtu, datoru, dažādu elektrisko iekārtu tirdzniecība, kas ļauj

spriest par kopējo ekonomisko izaugsmi; Latvijas muitas sistēma daudzos jautājumos

atbilst ES prasībām, bet vēl jāorganizē vienotas un vienveidīgas muitas procedūru

kārtības piemērošana, jāsagatavo muitas eksperti darbam ES ietvaros, jānodrošina

operatīva un efektīva robežas šķērsošanas un formalitāšu noformēšana, pastāvīgi jāseko

jaunumiem un sasniegumiem, lai paredzētu iespējamos pārkāpumu veidus, jānodrošina

ciešāka sadarbība ar dažādām citām valsts institūcijām un citu valstu attiecīgajām

organizācijām. Tirdzniecības liberalizācijas veicināšana palielina konkurenci, stimulē

produktivitāti, pieredzes apmaiņas procesu un veicina tehnisko progresu, kas savukārt

paaugstina sabiedrības labklājības līmeni valstī un pasaulē.

Maģistra darba pētījumi varētu izmantot studentu starptautiskās tirdzniecības studiju

programmā.

Kristīne Kuzņecova

Latvijas nodokļu administrēšanas pilnveidošana.

Zinātniskais vadītājs: Juris Saulītis, prof., Dr. oec.

Darba apjoms: 73 lpp., 21 bibliogrāfiskais nosaukums, 4 pielikumi.

Darbs sastāv no 3 daļām: nodokļu sistēmas būtība un pilnveidošana; nodokļu

administrēšana un tās pilnveidošana; nodokļu parādu administrēšanas metodes un to

pilnveidošana.

Pētījuma objekts: Valsts ieņēmumu dienests.

Pētījuma priekšmets: Latvijas Republikas nodokļu administrēšana un to ietekmējošie

faktori.

Pētījuma mērķis: izpētīt Latvijas nodokļu administrēšanas funkcijas un darba

organizāciju, tā rezultātā atklāt pozitīvos risinājumus un trūkumus, izvērtēt nodokļu

parādu piedziņu, kā arī izstrādāt priekšlikumus nodokļu administrēšanas pilnveidošanai.

Pētījuma uzdevumi: VID struktūras, funkciju ietekmes analizēšana; Holandes nodokļu

administrēšanas pieredzes izpētīšana; parādu piedziņas darba organizācijas VID

teritoriālajās iestādēs vērtēšana; priekšlikumu parādu iekasēšanas darba pilnveidošanai

sniegšana.

Darba gaitā izskatīta nodokļu sistēmas būtība un sniegti priekšlikumi tās pilnveidošanai;

izklāstīts par nodokļu administrēšanas modernizāciju Valsts ieņēmumu dienesta kopumā

un Holandes pieredzes pārņemšanu; izvērtēta nodokļu parādu administrēšanas metožu


efektivitāte un sniegti priekšlikumi to pilnveidošanai.

Maģistra darbam ir praktiska nozīme, un, šo darbu var izmantot, lai gūtu priekšstatu par

nodokļu administrēšanu un tās pilnveidošanas iespējām. Pētījumi veikti par periodu no

1999.gada l.janvāra līdz 2002.gada l.janvārim.

Svetlana Šemele

Latvijas ārējā tirdzniecība.

Zinātniskais vadītājs – Teodors Bikovskis.

Darba apjoms : 75 lappuses, 76 bibliogrāfiskie nosaukumi, 6 pielikumi.

Darbs sastāv no 3 daļām : Latvijas ārējās tirdzniecības attīstības tendences 1995.-2001.

gados; Latvijas tirdzniecības un maksājumu bilance; ārējās tirdzniecības politika,

regulēšanas formas.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot ārējās tirdzniecības ietekmi uz Latvijas ekonomikas

attīstības perspektīvām laika posmā no 1995. gada līdz 2001. gadam.

Pētījuma uzdevumi : izpētīt ārējās tirdzniecības stāvokli, to struktūru, un galvenos

virzienus; izanalizēt Latvijas tirdzniecības un maksājumu bilances ietekmi uz

ekonomikas attīstību; izanalizēt eksporta un importa apjoma ietekmi uz iekšzemes

kopproduktu; izpētīt eksistējošos ārējā tirdzniecības regulēšanas veidus, pievēršot

uzmanību muitas politikai; apkopot Latvijas ārējās tirdzniecības analīzes rezultātus, ka arī

noskaidrot to ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību.

Darba rezultātā var secināt, ka Latvijas ekonomikas izaugsmes galvenais potenciāls ir

jāsaista ar rūpniecības attīstību, to produkcijas eksporta paplašināšanu kā ES tā arī NVS

valstu tirgos; labas izaugsmes iespējas ir arī vairākām Latvijas tautsaimniecības nozarēm,

tādām ka vieglā rūpniecība, mašīnbūve, kokapstrāde; Latvijas ārējā tirdzniecības politika

ir vērsta uz tirdzniecības liberalizāciju; var pateikt, ka Latvija mēģina aktīvi piedalīties

pasaulē notiekošajos procesos; ir nepieciešami arī paaugstināt Latvijas produkcijas

konkurētspējas līmeni, lai arī turpmāk attīstītu eksportu.

Iveta Mukāne

Kreditēšanas attīstības tendences Latvijā

Zinātniskais vadītājs: Andrejs Nikolajevs, Dr.oec.asoc.prof.

Darba apjoms: 87 lpp., 57 bibliogrāfiskie nosaukumi, tabulas un diagrammas.

Darbs sastāv no divām daļām: kredītu kopapjoma, procentu likmju dinamika Latvijā un

salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm; hipotekārās kreditēšanas attīstība un izsniegšanas

kārtība un risku noteikšana.

Pētījuma objekts: kreditēšana Latvijā.

Pētījuma priekšmets: kreditēšanas attīstība un tendences Latvijā.

Pētījuma mērķis: Izanalizēt Latvijas banku sektora kreditēšanas dinamiku kopš

1997. gada līdz šodienai; izskatīt kredītu % likmju dinamiku, izmaiņas tautsaimniecības

nozaru struktūrā, termiņos; izskatīt kreditēšanas tendences triju Baltijas valstu

salīdzinājumā; izskatīt hipotekārās kreditēšanas dinamiku un to izsniegšanas kārtību;

izskatīt kredīta izsniegšanas kārtību un uzraudzību, noteikt kreditēšanas riskus.

Darba gaitā tika noteikti izsniegto kredītu pieauguma apjomi un to ietekmējošie faktori,

noteikti kreditēšanas tirgum raksturīgie faktori, termiņa struktūra, valūtu struktūra,


tautsaimniecības nozarēs finansētie kredīti, procentu likmju izmaiņas salīdzinājumā ar

Baltijas valstīm. Atsevišķi tika izskatīts hipotekārās kreditēšanas tirgus, jo hipotekārā

kreditēšana ar katru gadu ieņem arvien svarīgāku lomu kopējā izsniegto kredītu apjomā.

Marina Ušakova

Alkoholisko dzērienu tirgus attīstība Latvijā 1994.-2001.gados

Zinātniskais vadītājs: Teodors Bikovskis, Mag.oec.

Darba apjoms: 101 lpp., 81 bibliografiskais nosaukums, 17 pielikumi, 13 grafiki, 7

tabulas, 2 shēmas.

Darbs sastāv no 5 daļām: alkohola tirgus ceļā uz ES, alkohola tirgus kontrole, akcīzes

nodokļu iekasējumu dinamika, alkohola kontrabanda, alkoholisko dzērienu realizācija.

Pētījuma objekts: alkoholisko dzērienu tirgus.

Pētījuma priekšmets: alkoholisko dzērienu tirgus attīstība Latvijā.

Pētījuma mērķis: novērot un izanalizēt, kādas nozīmīgas transformācijas notika un kāda

dinamika un tendences ir vērojamas alkoholisko dzērienu tirgū 1994.-2001. gados

Latvijā.

Alkoholisko dzērienu tirgus attīstības tēma ir aktuālā tāpēc, ka alkohols ir viens no valsts

budžeta papildinājuma avotiem, jo alkoholiskie dzērieni ir viena no akcīzes precēm.

Alkoholisko dzērienu tirgus galvenās transformācijas ir cieši saistītas ar Latvijas

iestāšanos ES un likumu, normatīvo aktu noteikumu piemērošanu ES kārtībai. Izmaiņas

tirgū, pirmkārt, ir saistītas ar akcīzes nodokļa likmes palielināšanu, no kā arī palielinās

preces cena. Savukārt no cenas palielināšanās ievērojami samazinās pieprasījums uz

vietējo alkoholu. Tajā pašā laikā importēta alkohola īpatsvars Latvijas tirgū palielinās

realizācijas pārstrukturēšanas dēļ. Patērētājs dod priekšroku vīnam un vājākiem

alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodokļa likmes uz kuriem ir daudz zemāka nekā uz

stipro alkoholu. Tāpēc arī ar vietējās produkcijas realizācijas samazināšanos, kur dominē

stiprais alkohols, samazinās ienākumi valsts budžetā. Sakarā ar akcīzes nodokļa likmes

paaugstinājumu palielinās kontrabandas īpatsvars, kas tikai pasliktina stāvokli legālajā

tirgū.

Maģistra darba praktiskā iecere ir tāda, ka tā orientē uz pārdomātu alkoholisko dzērienu tirgus

politikas organizāciju valsts interesēs.

Inese Bule

Reģionālā attīstības politika un reģionu izveides programma Latvijā.

Zinātniskais vadītājs: Vladimirs Meņšikovs, Dr.soc., asoc.prof.

Darba apjoms: 89 lpp., 46 bibliogrāfiskie nosaukumi, 3 pielikumi.

Darbs sastāv no 4 daļām: reģionālās attīstības politikas teorētiskie pamati; Eiropas

Savienības reģionālās politikas centrālie aspekti; Latvijas ekonomiskā situācija reģionu

griezumā; reģionālā attīstības politika Latvijā.

Darba mērķis: pamatot reģionālās politikas nepieciešamību, balstoties uz statistiskajiem

datiem, kas atspoguļo disproporciju ekonomiskās attīstības līmeņa rādītājos dažādos

Latvijas reģionos.

Darba gaitā ir veikta makroekonomisko rādītāju teritoriālā analīze, kas parāda spilgti

izteiktās atšķirības starp Latvijas reģioniem, tādējādi pamatojot pārdomātas reģionālās

attīstības politikas īstenošanu tuvākajā nākotnē, ņemot par piemēru Eiropas Savienības

reģionālās politikas pamatprincipus. Tā kā viens no faktoriem, kas kavē reģionu attīstību


ir pārāk ieilgusī diskusija starp valsti un pašvaldībām par Administratīvi teritoriālās

reformas nepieciešamību, darbā ir aplūkota minētā reforma kā neatņemama Latvijas

reģionālās politikas sastāvdaļa.

Maģistra darba pētījumus varētu izmantot studenti, kuri apgūst reģionālo ekonomisko

politiku, uzņēmēji, kā arī valsts un pašvaldību darbinieki.

Marina Smirnova

Darba tēma: A/S “Latvenergo” saimnieciskās darbības analīze laika posmā no 1998. g.

līdz 2000. g.

Zinātniskā vadītāja: ekonomikas doktore I. Kuzmina

Darba apjoms: Darbs satur 3 daļas, 56 lapas, 21 tabulas, 2 grafikus, 4 diagrammus.

Darbs sastāv no ievada, 3 daļām un nobeiguma.

Darba mērķis: pamatojoties uz publicētajiem datiem, VAS LATVENERGO pārskatiem

izanalizēt uzņēmuma pamatdarbības radītāju izmaiņas. Noteikt svarīgākos uzņēmuma

attīstības jautājumus un problēmas; rast savstarpējo saikni starp finansiālajiem rādītājiem

un saimnieciskās darbības raksturu.

Ievadā autore, pamatojoties uz izraudzītās tēmas aktualitāti, apraksta maģistra darba

mērķus un uzdevumus.

Pirmajā daļā dots Uzņēmuma saimnieciskās darbības vispārējs novērtējums.

Otrā daļa veltīta VAS LATVENERGO ekonomisko pamatrādītāju aplūkošanai.

Trešajā daļā sniegta finansiālā stāvokļa analīze laika posmā no 1998. g. līdz 2000. g.

Marika Parastajeva

Investīcijas un ekonomiskā izaugsme.

Zinātniskais vadītājs: Andrejs Nikolajevs, Dr. oec., asoc. prof.

Darba apjoms: 85 lpp., 38 bibliogrāfiskie nosaukumi.

Darbs sastāv no 4 daļām: investīciju būtība un veidi; pasaules investīciju tirgus; ārvalstu

investīcijas Latvijā; investīcijas un ekonomiskā izaugsme.

Pētījuma objekts: investīcijas.

Pētījuma priekšmets: pasaules investīciju tirgus; ārvalstu investīciju dinamika Latvijas

ekonomikā un investēšanas problēmu analīze Latvijas ekonomikā; investīciju ietekme uz

Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Pētījuma mērķis: izanalizēt pasaules investīciju tirgu; izpētīt tiešo ārvalstu investīciju

dinamiku Latvijas ekonomikā; izanalizēt faktorus, kas aizkavē tiešo ārvalstu investīciju

piesaistes procesu; izmantojot ekonomiskās izaugsmes modeli, parādīt investīciju ietekmi

uz Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Pētījuma uzdevumi: darbā tiek izskatīta investīciju būtība un veidi; tiek analizēts pasaules

investīciju tirgus un investīciju dinamika Latvijas ekonomikā; tiek parādītas investēšanas

problēmas un priekšrocības Latvijas ekonomikā; izmantojot ekonomiskās izaugsmes

modeli, tiek analizēta investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Vjačeslavs Čalenko

Maģistra darba tēma: “Eiropas Savienības monetārā politika”.

Zinātniskais vadītājs: prof. dr. hab. oec. Grigorijs Oļevskis.

Darba apjoms: 90 lpp., 2 pielikumi.


Maģistra darbā “Eiropas Savienības monetārā politika” ir pētīta Eiropas Savienības

monetārās politikas stratēģija un raksturoti instrumenti, ar kādiem tā tiek īstenota, kā arī

to, kas paveikts un kas vēl jāpaveic Latvijas Bankai, lai saskaņotu savu darbību ar

Eiropas Centrālās Bankas prasībām un veiksmīgi integrētos Eiropas Monetārajā

Savienībā pēc Latvijas iestāšanās ES. Maģistra darbs sastāv no trim daļām.

Pirmajā daļā tiek apskatīti monetārās politikas teorētiskie aspekti, tās ietekme uz

ekonomiskajiem rādītājiem, ir ieskats Eiropas Savienības ekonomiskajā un monetārajā

savienībā, tās izveidē. Otrajā daļa ir izskatīta Eiropas Centrālā Banka, tās struktūra,

funkcijas, Eiropas Savienības monetārās politikas stratēģija, elementi, kā arī monetārās

politikas transmisija eiro zonā. Uzmanība tiek pievērsta arī Eiropas Savienības monetārās

politikas stratēģijas izvēles un izveides kritērijiem, kā arī apstākļiem, kādos tā tiek

veidota. Trešajā, noslēdzošajā daļā, tiek apskatīta Latvijas gatavība integrēties Eiropas

Monetārajā Savienībā, Eiropas Savienības monetārās politikas ietekme uz Latvijas

Bankas monetāro politiku.

Andrejs Zelčs

Kredītoperāciju attīstības tendences Latvijā 1996.-2002. gados.

Zinātniskais vadītājs: Andrejs Nikolajevs, dr. oec.

Darba apjoms 85 lpp., 73 bibliogrāfiskie nosaukumi, 7 pielikumi.

Darbs sastāv no 3 daļām: kredītoperāciju ekonomiskie un tiesiskie aspekti;

kredītoperāciju attīstība Latvijā 1996.-2002. g.; Latvijas un Baltijas valstu komercbanku

kredītoperāciju salīdzinošā analīze.

Pētījuma objekts: Latvijas komercbanku kredītoperācijas un kredītpolitika.

Pētījuma priekšmets: Latvijas komercbanku kredītoperāciju attīstība salīdzinājumā ar

citām valstīm.

Pētījuma mērķis: veikt Latvijas komercbanku kredītoperāciju ekonomisko un tiesisko

aspektu apskatu un attīstības analīzi laika posmā no 1996. līdz 2002. gadam, detalizētāk

apskatot kredītu dinamiku, struktūru un procentu likmju izmaiņas.

Latvijas komercbankās laika periodam no 1996. līdz 2002. gadam raksturīgs straujš

izsniegto kredītu īpatsvara pieaugums komercbanku aktīvos, un ar to saistītie darījumi ir

svarīgākais bankas ienākumu avots. Ievērojot to, ka galvenie kredītu apjomu un valsts

monetarizāciju raksturojošie rādītāji Latvijā vēl atpaliek no vairākuma attīstīto valstu,

prognozējams, ka kredītu atlikumi pieaugs arī turpmākajos gados, turklāt kredītu

ekspansiju nevar uzskatīt par bīstamu un lata stabilitāti apdraudošu. Nākotnē paredzams

iedzīvotāju ienākumu kāpums un kredītņēmēju loka paplašināšanās.

Maģistra darba pētījumus varētu izmantot potenciālie kredītņēmēji un kredītspeciālisti.

Sandra Kokina

Latvijas vietējo pašvaldību budžeti: formēšanas un optimālas sadales problēmas.

Zinātniskais vadītājs: Ļubova Nikolajeva, dr. oec.

Darba apjoms 108 lpp., 103 bibliogrāfiskie nosaukumi.

Darbs sastāv no 3 daļām: mūsdienu Latvijas pašvaldību budžetu sistēma; Latvijas

lielpilsētu un mazpilsētu pašvaldību budžeta politikas īpatnības; Latvijas un Rietumvalstu

pašvaldību budžetu politiku salīdzinoša analīze.

Pētījuma objekts: Latvijas vietējo pašvaldību budžeti reformu periodā.


Pētījuma priekšmets: Latvijas vietējo pašvaldību budžetu formēšanas un optimālas

sadales process.

Pētījuma mērķis: apskatīt pašreizējās Latvijas vietējo pašvaldību budžetu sistēmas

veidošanas principus, veikt dažādu Latvijas pilsētu budžetu salīdzinošo analīzi un

noskaidrot Rietumvalstu pieredzes efektivitāti Latvijas pašvaldībās.

Latvijā 20. gadsmita pēdējā desmitgadē notiek pašvaldību reformas, ir izstrādāta jauna

pašvaldību budžetu sistēma, kuras ietvaros pieaug pašvaldību budžetu līdzekļi,

nepārtraukti tiek pilnveidota vietējo finansu sistēma, pamatojoties uz efektīvu

Rietumvalstu pašvaldību budžetu formēšanas modeli, un drīzumā tiks atrasts optimāls

pašvaldību budžetu formēšanas modelis. Reformu rezultātā mūsu pašvaldības kļūs

demokrātiskākas, līdz ar to tiks paaugstināta sniedzamo pakalpojumu kvalitāte, uzlabota

sociālā infrastruktūra un celts iedzīvotāju dzīves līmenis.

Maģistra darba pētījumus varētu izmantot pašvaldību darbinieki.

Māris Bozovičs

Darba nosaukums: Jaunā ekonomika, informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošana

un attīstība Latvijā

Darba zinātniskais vadītājs: maģ.psihol., maģ.ekon. Ilona Kuņicka

Darbs atspoguļots: 104 lpp., 2 daļās: 1 teorētiskā, 1 praktiskajā daļa; 7 tabulās, 4

shēmās, 21 grafikā; 13 secinājumos, 2. pielikumos.

Darbā izmantots: 71 literatūras avots.

Darbā apskatītas “jaunās ekonomikas” pazīmes, to ietekme uz dažādu valstu ekonomisko

situāciju, gan makro (valstu tautsaimniecības) līmenī, gan mikro (konkrēta uzņēmuma)

līmenī. Makrolīmenī tiek apskatīti tādi rādītāji, ka nodarbinātība, inflācija, darba

ražīgums “jaunās ekonomikas” apstākļos. Mikrolīmenī tiek apskatīta “jaunās

ekonomikas” ietekme uz atsevišķiem uzņēmumiem, īsumā analizētas to izaugsmes

iespējas jaunā, nepārtrauki mainošā vidē. Darba ortrajā daļā tiek sniegts ieskats Latvijas

IKT sektora uzņēmumos, apskatītas to problēmas un izaugsmes iespējas, pētīta IKT

izmantošana dažādos tautsaimniecības uzņēmumos gan reģionālā griezumā, gan nozaru

skatījumā.

Darba mērķis: apskatīt Latvijas privātā un sabiedriskā sektora gatavību un potenciālu

integrācijai jaunās ekonomikas procesos.

Pētījuma hipotēze: Jaunās ekonomikas ietekme uz Latvijas ekonomiku palielinās.

Dotajā brīdī Latvijas tautsaimniecībā tiek izmantotas tikai niecīgas priekšrocības, ko

sniedz IKT. Gan valsts institūcijām, gan Latvijas uzņēmējiem, lai paaugstinātu un

nostiprinātu savas konkurētspējas pozīcijas, tuvākajā laikā nāksies realizēt jaunus

projektus un iniciatīvas, kas palielinās informācijas komunikāciju tehnoloģiju

izmantošanu un konkurētspējas nostiprināšanos jaunās ekonomikas attīstības kontekstā.

Pētījuma objekts: Latvijas IKT sektora, dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumi,

valsts pārvaldes institūcijas.

Pētījuma priekšmets: informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektors Latvijā, IKT

sektora iespēju izmantošana Latvijas uzņēmumos un valsts pārvaldē.

Pētījuma metodes: - Zinātniskās literatūras apskats;

- Statistikas datu analīze;

- Intervijas;

- Dažādu līmeņu diskusijas;


- SVID analīze.

Vitālijs Terentjevs

Ēnu ekonomikas Latvijā un ēnu ekonomikas ietekme uz Latgales reģiona konkurētspēju.

Zinātniskais vadītājs: Vladimirs Meņšikovs, Dr.sociol.,asoc.prof.

Darba apjoms 91 lpp., 24 bibliogrāfiskie nosaukumi.

Darbs sastāvs no 3 daļām: reģionālā ekonomika Latvijā un reģionu konkurētspēja; ēnu

ekonomika Latvijā; ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanas galvenie virzieni Latgales

reģionā.

Pētījuma objekts: ēnu ekonomikas tendences Latvijā.

Pētījuma priekšmets: ēnu ekonomikas līmeņa noteikšanas metodikas izmantošana

Latvijā.

Pētījuma mērķis: ēnu ekonomikas izpēte un tās analīze Latvijā un Latgales reģionā. Ēnu

ekonomikas ietekme uz Latgales reģiona konkurētspēju.

Darba gaitā tika izskatīti ēnu ekonomikas izpratne, ēnu ekonomikas noteikšanas metodes,

ēnu ekonomikas ietekme uz Latvijas un Latgales reģiona ekonomikas attīstību; tika

ilustrēti ēnu ekonomikas iemesli un tās attīstības tempi; izanalizētas sfēras, kur vairāk

attīstās ēnu ekonomika: tirdzniecība, kontrabanda, nereģistrēta uzņēmējdarbība un

nereģistrēta darba darbība; parādās ēnu ekonomikas augšanas tempu novērtējums Latvijā

un ēnu ekonomikas kvalitatīvs novērtējums Latgalē.

Olga Sokola

Uzņēmuma finansu analīze pēc firmas “SZMA Nr.3” parauga.

Zinātniskais vadītājs: Ļubova Nikolajeva, Dr.oec.

Darba apjoms: 80 lpp., 47 bibliogrāfiskie nosaukumi.

Darbs sastāv no 3 daļām: finansu analīzes teorētiskais pamatojums, ekonomiskā vide,

firmas “SZMA Nr.3” finansu analīze. Darbu noslēdz secinājumi.

Pētījuma objekts: SIA “SZMA Nr.3” finansu pārskati.

Pētījuma priekšmets: likviditātes analīze, kapitāla struktūras un ilgtermiņa maksātspējas

analīze, rentabilitātes analīze.

Pētījuma mērķis: izsekot firmas SIA “SZMA Nr.3”maksātspējas lejupslīdes cēloņus.

Izmantotās pētījuma metodes: vertikālās un horizontālās analīzes metodes, ķēdes

dinamikas metode, strukturālā analīze, finansu koeficienti.

Darba gaitā tika sniegts finansu analīzes teorētiskais pamatojums, ielūkojoties

svarīgākajos finansu analīzes informatīvajos avotos, aprakstot analīzes

pamatinstrumentāriju, raksturojot visas nozīmīgākās finansu pārskata analīzes

pamatsastāvdaļas. Īpaša vērība tika pievērsta firmas SIA “SZMA Nr.3” un citu analogu

šīs nozares firmu ekonomiskās vides raksturojumam. Praktiskais pētījums skar firmas

SIA “SZMA Nr.3” finansu pārskatus, pievēršoties likviditātes, kapitāla struktūras,

ilgtermiņa maksātspējas un rentabilitātes analīzei.

Dotais maģistra darbs var tikt izmantots finansu analītiķu, uzņēmumu un firmu vadītāju

darba efektivitātes aktivizēšanai un paaugstināšanai.

More magazines by this user
Similar magazines