1 - Europa

esrb.europa.eu

1 - Europa

LV

25.4.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 119/33

27. attēls

Apgrūtinājuma līmeņu sadalījuma pārmaiņas nelabvēlīgos scenārijos (banku dalījumā), 2011. gada beigas

Avots: ESRK apsekojums par aktīvu apgrūtināšanu un inovatīviem finansējuma veidiem.

Aptvertā izlase: 40 (1. scenārijs), 35 (2. scenārijs), 29 (3. scenārijs).

Piezīme. Banku izlase ir atšķirīga atsevišķajos scenārijos; tas ir tāpēc, ka par atsevišķo scenāriju ietekmi ziņas sniedza dažādas iestāžu grupas.

III.1.6. Citi ar aktīvu apgrūtināšanu saistītie riski

Šajā apakšsadaļā apskatīti citi iespējamie riski, kas izriet no augstiem aktīvu apgrūtinājuma līmeņiem: 1) nodrošinājuma

nepietiekamība un atkārtota izmantošana; 2) bankas ar augstu apgrūtinājuma līmeni pārvaldība.

1. Nodrošinājuma nepietiekamība un nodrošinājuma atkārtota izmantošana

Dažu pēdējo gadu laikā ir būtiski palielinājies nodrošinājuma pieprasījums un, konkrētāk, drošu aktīvu pieprasījums (sk.

1. diagrammu). Daļa pieprasījuma saistīta ar nodrošināto finansējumu un nodrošinājuma izmantošanu ārpusbiržas

darījumos. Vienlaikus nenoteiktība attiecībā uz dažu valstu elastību un vērtspapīrošanas samazinājumu ietekmējusi

drošu aktīvu piedāvājumu. Vienlaikus, saskaņā ar M. Singh ( 1 ), nodrošinājuma atkārtota izmantošana, t. i, spēja izmantot

ieķīlāto nodrošinājumu savām vajadzībām, ir samazinājusies, radot papildu spiedienu uz nodrošinājuma pieejamību.

1. diagramma

Kvalitatīva nodrošinājuma pieprasījums

Ar nodrošinājuma nepietiekamību saistītie riski ir divējādi. No vienas puses, nodrošinājuma pieejamības samazināšanās un

faktiskā atkārtotā izmantošana var būt traucēklis finanšu iestāžu finansēšanā. No otras puses, atkārtotas izmantošanas

palielinājums nozīmē ilgākas un sarežģītākas starpniecības ķēdes, kas palielinātu savstarpējo saistību un var arī būt

riskantas galīgajiem ieguldītājiem, jo tiem varētu būt grūti atgūt nodrošinājumu.

( 1 ) Singh, M. “Ieķīlātā nodrošinājuma ātrums: analīze un ietekme” (Velocity of Pledged Collateral: Analysis and Implications), SVF pētījums Nr.

WP/11/256, 2011. gads.

More magazines by this user
Similar magazines