1 - Europa

esrb.europa.eu

1 - Europa

LV

25.4.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 119/43

Dažādie politikas ierosinājumi aptver dažādus laika posmus, jo pašlaik ir būtiski saskaņot 1) ilgstošu kreditēšanas tirgus

darbības pasliktināšanos; 2) banku spēju nodrošināt ilgtspējīgākas finansēšanas struktūras; un 3) banku nepieciešamību

neuzsākt pārmērīgu vai haotisku aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanas procesu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka šo politikas

ieteikumu īstenošana nesaasina pašreizējo spriedzi, bet stimulē stabilu atveseļošanos no krīzes.

Ieteikumu īstenošanas principi

Pienācīga vērība jāpievērš proporcionalitātes principam, ņemot vērā finansējuma un apgrūtinājuma risku īpašo sistēmisko

nozīmi katrā banku sistēmā un ņemot vērā katra ieteikuma mērķi un saturu.

Visiem ieteikumiem kopīgie papildu pasākumi

Visu ieteikumu gadījumā to adresātiem:

— jāidentificē un jāapraksta visi veiktie pasākumi (t. sk. noteiktie grafiki un būtiskākās iezīmes) saistībā ar katru

ieteikumu,

— saistībā ar katru ieteikumu konkrēti jānorāda, kā īstenotie pasākumi darbojušies attiecīgā mērķa sasniegšanai, ņemot

vērā atbilstības kritērijus,

— atbilstošos gadījumos jāsniedz detalizēts pamatojums, kāpēc nav veikti ieteiktie pasākumi vai pastāv citas atkāpes no

ieteikumiem.

Kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1092/2010 17. panta 1. punktā, šī informācija jāsniedz ESRK un Eiropas Savienības Padomei.

Ja atbildi uz ieteikumu sniedz nacionālās uzraudzības iestādes, ESRK par to jāinformē (ievērojot konfidencialitātes noteikumus)

arī EBI.

Ieteikumi

Tālāk 3. tabulā apkopoti visi ierosinātie ieteikumi.

Temats Ieteikumi

Finansēšanas un refinansē­

šanas risks

3. tabula

Ieteikumi

A. Finansēšanas risku uzraudzība un novērtē­

šana un uzraugu veiktā finansējuma risku

pārvalde

Aktīvu apgrūtināšana B. Iestāžu veiktā aktīvu apgrūtināšanas riska

pārvalde

C. Uzraugu veiktā aktīvu apgrūtināšanas uzraudzība

D. Tirgus caurredzamība attiecībā uz aktīvu

apgrūtināšanu

Finansējuma instrumenti E. Nodrošinātas obligācijas un citi instrumenti,

kas rada apgrūtinājumu

Termiņi ( 1 )

NUI EBI

2015. gada janvāris

2014. gada jūnijs —

2015. gada

septembris

2015. gada marts

2013. gada decembris

un 2015. gada

decembris

— 2013. gada decembris

un 2015. gada

jūnijs

2013. gada

decembris

( 1 ) Šis grafiks attiecas tikai datumu, kad jāiesniedz galaziņojumi, t. i., tajā nav ietveras norādes par starpziņojumiem.

2015. gada decembris

un 2016. gada

decembris

More magazines by this user
Similar magazines