1 - Europa

esrb.europa.eu

1 - Europa

LV

25.4.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 119/53

iv) nepieciešamas skaidras vadlīnijas par apgrūtinātu un neapgrūtinātu aktīvu definīciju, kā arī īpaši par apgrūtinātu

aktīvu klasifikāciju, ja kā nodrošinājumu izmanto aktīvu pūla sistēmas, piemēram, Eurosistēmas monetārās politikas

pamatprincipu gadījumā;

v) 1. punkta b) apakšpunktā minētajā informācijas izklāstā jāietver konkrēti piemēri, piemēram, apgrūtinājuma avoti,

uzņēmējdarbības modeļu izskaidrojums un informācija par papildu nodrošinājumu. Informācijai par papildu

nodrošinājumu jāietver nepieciešamā detalizētā informācija par papildu nodrošinājumu, kas pārsniedz minimālās

prasības, jo aktīvi, ar kuriem tiek nodrošināta operācija, pārsniedzot minimālās prasības, joprojām var būt pieejami

apgrūtinājumam vai – maksātnespējas gadījumā – citiem kreditoriem. Šīs minimālās prasības var būt regulējuma,

līguma, tirgus vai uzņēmējdarbības prakses noteiktas;

vi) vadlīnijās jānosaka, ka kvantitatīvajiem datiem par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem jāatbilst perioda

vidus datiem sešu mēnešu periodā pusgada datiem un divpadsmit mēnešu periodā gada datiem. Perioda vidus datu

aprēķinā attiecībā uz pusgada datiem jāiekļauj vismaz seši ikmēneša novērojumi, bet attiecībā uz gada datiem –

divpadsmit ikmēneša novērojumi;

vii) vadlīnijās jānosaka atklāšanas nobīde līdz pieciem mēnešiem, kas nedrīkst pārsniegt atklāšanas nobīdi finanšu

pārskatiem;

b) jāizstrādā nepieciešamās vadlīnijas attiecībā uz caurredzamības kritērijiem.

V.4.4. Komunikācija par papildu pasākumiem

Komunikācijai jāaptver visi atbilstības kritēriji.

EBI līdz 2013. gada 31. decembrim jāiesniedz ziņojums, kurā jāietver:

a) sagatavotās vadlīnijas;

b) īss paskaidrojums par to, kā šīs vadlīnijas īsteno ieteikumu.

Ziņojumā, kas EBI jāiesniedz līdz 2015. gada 30. jūnijam, jāietver novērtējums par D ieteikuma 1. punkta a) apakšpunkta

ii) punkta īstenošanu.

V.5. E ieteikums. Nodrošinātās obligācijas un citi instrumenti, kas rada apgrūtinājumu

1. Nacionālajām uzraudzības iestādēm tiek ieteikts identificēt labāko praksi attiecībā uz nodrošinātajām obligācijām

un veicināt nacionālo regulējumu saskaņošanu.

2. EBI tiek ieteikts koordinēt nacionālo uzraudzības iestāžu darbības, jo īpaši saistībā ar nodrošinājuma pūlu kvalitāti

un nošķiršanu, nodrošināto obligāciju maksātnespējas iespēju, aktīvu un atbildības riskiem, kas ietekmē nodrošinājuma

pūlus, un nodrošinājuma pūlu sastāva atklāšanu.

3. EBI tiek ieteikts izvērtēt, vai nav nepieciešams pieņemt vadlīnijas vai ieteikumus, kas apstiprina labāko praksi, pēc

tam kad tās divus gadus šīs labākās prakses sakarā uzraudzījušas nodrošināto obligāciju tirgu. Ja EBI šajā sakarā konstatē

vajadzību sniegt tiesību akta projektu, tā par to ziņo Eiropas Komisijai un informē ESRK.

4. EBI tiek ieteikts izvērtēt, vai pastāv citi finanšu instrumenti, kas rada apgrūtinājumu un attiecībā uz kuriem arī būtu

lietderīgi identificēt labāko praksi nacionālajās sistēmās. Ja EBI secina, ka šādi instrumenti pastāv, tai i) jākoordinē labākās

prakses identifikācija un jāveicina to saskaņošana nacionālajās uzraudzības iestādēs; ii) nākamajā stadijā jārīkojas tā, kā

attiecībā uz nodrošinātajām obligācijām noteikts 3. punktā.

V.5.1. Ekonomiskais pamatojums

Tālāk minētais ekonomiskais pamatojums attiecas uz konkrētiem nodrošināto obligāciju gadījumiem.

Kopumā, ja nodrošināto obligāciju sistēmā izmanto labāko praksi un tā ir vieglāk salīdzināma, ieguldītāji, īpaši ārvalstu

ieguldītāji, var labprātāk pirkt šo instrumentu, jo samazinās izmaksas, kas saistītas ar regulatīvās bāzes iepazīšanu. Citiem

vārdiem sakot, šādi pasākumi var veicināt sarežģījumu samazināšanos tirgū, kas saistīti ar darījumu izmaksām (ja šīs

izmaksas tiek novērtētas kā maksa par informācijas iegūšanu), un tādējādi – veicināt tirgus integrāciju Savienības līmenī.

Jānorāda, ka nav paredzēts noteikt ierobežojumus visā Eiropā nodrošinātu obligāciju emisijai. Taču vēlams veicināt labāko

praksi, lai nodrošinātu augstus kvalitātes standartus.

More magazines by this user
Similar magazines