Brocēnu Novadā (7 lpp.) - Jaunumi Brocēnu novadā

broceni.lv

Brocēnu Novadā (7 lpp.) - Jaunumi Brocēnu novadā

28.03.2013. Nr. 3 (162)

Brocēnu Novadā (7 lpp.)

Brocēnu novada informācijas lapa Tālrunis informācijai 63807300

Auksti vēji norimuši,

Mākulīši izgaisuši.

Veras plaša debestiņa,

Atnāk gaiša Lieldieniņa.

Lieldienās ik pavasari,

Apkārt rikšo zaķu bari.

Visās mājās čakli strādā,

Un par raibām olām gādā.

Zaķīts aiziet ciku, caku,

Svilpodams pa meža taku!

Tas groziņā nes lielu prieku,

Izdalīdams to kā nieku!

Zaķim šodien botas kājās,

Iegriežas viņš visās mājās

Dala pūpolus un olas,

Lai ir galvā labas domas.

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī.

Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Brocēnu novadā 1. Lpp


Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu.

Brocēnu novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” informē, ka personas ar I vai II invaliditātes

grupu iespējams saņemt asistenta pakalpojumus. Asistenta pakalpojumi tiek nodrošināti Brocēnu novadā

deklarētām personām. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā

dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu.

KRITĒRIJI ASISTENTA PAKALPOJUMA APJOMA NOTEIKŠANAI

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”

Strādā algotu darbu

Pakalpojuma pieprasītājs

Apgūst izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības

iestādē vai augstāko izglītību

Apgūst augstāko izglītību (attiecas tikai uz personām ar I

grupas redzes invaliditāti un bērniem ar invaliditāti,

kuriem atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību

izsniegts sakarā ar redzes traucējumiem)

Regulāri apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru

vai citu sociālās rehabilitācijas institūciju

Regulāri (ne retāk kā divas reizes nedēļā) iesaistās

dažādos sociālajos pasākumos (piemēram, aktīvs darbs

biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar

sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos,

ārpusskolas pasākumi bērniem)

Regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) saņem ārstniecības

pakalpojumus (atbilstoši ārstu nosūtījumiem uz

ārstniecības iestādēm), kā arī apmeklē ģimenes ārstu

Neregulāri iesaistās dažādos pasākumos, saņem

pakalpojumus (iepirkšanās, brīvā laika pavadīšana,

piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, teātru, koncertu,

sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu

apmeklējums)

Vienreizēji pasākumi (ārsta, sociālā dienesta, dažādu

institūciju apmeklējums, iepirkšanās)

Nepieciešamais laiks stundās

(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz darbu un

atpakaļ, bet ne vairāk par 15 stundām nedēļā

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības

iestādi un atpakaļ, bet ne vairāk par 10 stundām nedēļā

(pakalpojumu piešķir tikai mācību gada laikā vai sesijas laikā,

ja persona apgūst izglītības programmu neklātienē)

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības

iestādi un atpakaļ un palīdzētu apgūt izglītības programmu,

bet kopumā ne vairāk par 40 stundām nedēļā (pakalpojumu

piešķir tikai mācību gada laikā vai sesijas laikā, ja persona

mācās neklātienē)

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz dienas

centru un atpakaļ, bet ne vairāk par 10 stundām nedēļā

1. Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz

pasākuma vietu no mājām, darba vietas, izglītības iestādes un

uz mājām, bet ne vairāk par 10 stundām nedēļā.

2. Atbalsts pasākumu nodrošināšanai – faktiskais laiks, bet ne

vairāk par 10 stundām nedēļā

Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz

ārstniecības iestādi un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu, bet

ne vairāk par 20 stundām nedēļā

Izvērtē, ņemot vērā attālumu no mājām un pasākuma ilgumu,

bet ne vairāk par 10 stundām nedēļā

Izvērtē, ņemot vērā attālumu no mājām, pārvietošanās un

izmantojamā tehniskā palīglīdzekļa veidu un nepieciešamo

laiku pakalpojuma saņemšanai

Sabiedrības diena Brocēnu vidusskolā sestdien, 6.aprīlī!

Aicinām visus vecākus un interesentus piedalīties!

10.00 - 11.00 Mācību priekšmetu darbnīcas.

1. Mākslas - muzicēšana un kopdarba veidošana;

2. Dabaszinības un matemātika - eksperimentēšana, netradicionāla risināšana (ja atļaus laika apstākļi -nodarbība

notiks brīvā dabā)

3. Sākumskola un sports - darbosies praktiski

4. Valodas - iestudēsim uzvedumus latviešu, krievu, vācu, franču un angļu valodā.

5. Vēsture, ģeogrāfija un informātika - dosimies virtuālā ceļojumā.

6. Aktualitātes skolas dzīvē - informēsim par 10 skolā apgūstamajām programmām.

Brocēnu novadā 2. Lpp


11.00 - 12.00 Radošās darbnīcas

1) Putnu būrīšu gatavošana sk. Gunāra Gunta Barona vadībā;

2) Netradicionālā virtuve - vada sk. Irēna Brēdiķe;

3) Rokdarbi - vada sk. Inita Valtere;

4) Floristika - vada Kristīne Zgirska;

5) Saldus ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi - vada absolvents Artūrs Vērdiņš (sporta zālē);

6) Rāpšanās pa klinšu sienu - instruktors Raitis Plauks( sporta zālē).

!!! Aktivitātēs sporta zālē drīkst piedalīties tikai sporta apavos.

12.30 konkurss “Erudīts” - piedalās skolēnu, vecāku un skolotāju komandas.

Ēdamzālē kopā baudīsim “Garšiņas” zupu

„Atvērtās durvis” Brocēnu vidusskolā

6. aprīlis - informatīvas ekskursijas Brocēnu vidusskolā Brocēnu pilsētas pensionāriem sāksies plkst 9.30

Brocēnu vidusskola organizē atvērtās durvis kopienas pensionāriem, lai izglītotu pensionārus mūsdienu tehnoloģiju

izmantošanā skolās.

Brocēnu vidusskola aicina:

9.klases skolēnus un viņu vecākus uz Informācijas dienu 10.aprīlī plkst. 10.00. Skolas autobuss no Saldus

sporta centra uz skolu dosies 9.40. Visi mīļi aicināti!

Nākamos 1.klases skolēnus 2013./2014.m.g. aicinām pieteikt skolai līdz 1.maijam. Vecākus un bērnus

skoliņā gaidīsim 21.maijā plkst. 18.00.

Skolotāja Digna Virkstene

Sieviešu koris „Laiksne” festivāla „Zem Māras zīmes” laureātes

23. martā Dobeles pilsētas kultūras namā notika V koru festivāls – konkurss „Zem Māras zīmes”,

kura dalībnieki bija republikas sieviešu un vīru kori. Festivāla – konkursa mērķi ir veicināt koru darbības

nepārtrauktību, kopt un uzturēt kora dziedāšanas tradīcijas kā latviskās kultūras mantojumu, stiprināt

a`capella dziedāšanas tradīcijas.

Brocēnu novadā 3. Lpp


Šogad festivālā – konkursā piedalījās 4 sieviešu kori un 2 vīru kori - Lēdmanes sieviešu koris „Lēdmane”,

Brocēnu novada KIC sieviešu koris „Laiksne”, Saldus KC sieviešu koris „Varavīksne”, Dobeles pilsētas KN

sieviešu koris „Vizma”, Brocēnu novada KIC vīru koris „ Brocēni”, Rīgas vīru koris "Absolventi". Koriem bija

jāizpilda 3 dziesmas a`capella dziedājumā. Koru sniegumu vērtēja kompetenta žūrijas komisija (profesors Edgars

Račevskis, Jānis Erenštreits, Māra Skride ) 30 ballu sistēmā – māksliniecisko izpildījumu, tehnisko sniegumu,

kopiespaidu.

Tā kā šogad vasarā notiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki, tad kori savā repertuārā bija iekļāvuši

arī dziesmas no šo svētku repertuāra. Šajā festivālā – konkursā bija lieliska iespēja pārbaudīt koru „varēšanu ”, jo

pēc īsa laika būs jāpiedalās novadu koru skatēs, lai varētu piedalīties Dziesmu svētkos.

Šogad festivālā bija jaunums – festivāla laureāts saņēma galveno balvu „Māras zīmi” un naudas balvu (Ls

50). Par festivāla – konkursa laureātiem tika atzīts sieviešu koris „Laiksne”. Kora dalībnieces neslēpa savu sajūsmu

un gaviles, izdzirdot laureāta godā „Laiksni”. Koris saņēma patiesi sirsnīgus apsveikumus no citiem koristiem, īpaši

no vīru kora „Brocēni” dalībniekiem.

Brocēnu novada pašvaldība izsaka pateicību

Paldies Brocēnu novada jaunatnes lietu speciālistei Kristīnei Lieldaudzietei un

Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupai „Es savam novadam” par aktīvu

līdzdalību Brocēnu pilsētas labiekārtošanā un sapošanā Lieldienām.

Brocēnu Novadā 4. lpp


29. martā plkst.10.00 Cemex ledus hallē notiks

sacensības "Zelta Ripa 2013".

Sacensības notiks trīs grupās ( komandā trīs spēlētāji):

sākumskolas grupa (1.- 5. klase)

pamatskolas grupa (6.- 9. klase)

vidusskolas grupa (10.- 12. klase)

Tiem, kuri trenējas hokejā, jāpiedalās vidusskolas

gupā.

Viss, kas vajadzīgs, lai pieteiktu savu komandu, ir

slidas un hokeja nūja.

Pieteikties pie Brocēnu hokeja treneriem - D. Daugeles

tālrunis 26177123 vai J.Zīles tālrunis 26623005

Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā

31. martā plkst. 22:00

Joku dienas balle

Groziņvakars

Spēlēs „Džūkste”

Ieeja Ls 2.-

7.aprīlī plkst.14:30

Sieviešu koru koncerts

Ieeja brīva

21.aprīlī plkst.13:00

Saldus novada Druvas teātri

Eduardo Skarpeta komēdija

„Skrandaiņi un augstmaņi”

Režisore Ļuba Kapteine

19.aprīlī plkst.20:00

Koncertkino Prāta vētras koncerta ieraksts

Ieeja brīva

2.aprīlī plkst.10:00

Brilles brauc pie Tevis!

Uzņēmums „Optika Metropole”

Pieteikties pa telefonu 65035635

27.aprīlī plkst.19:00

Teātra izrāde „Kāpēc mums jāprecas”

Remtes kultūras namā

1.aprīlī plkst.12:00

Lieldienu pasākums kopā ar fokloras kopu „Virši” un dāmu

klubiņu „Ideju kalve”.

Olu krāsošana, vārīšana, ripināšana un citas izdarības.

Ņemiet līdzi olas – gan vārītas, gan nevārītas.

12.aprīlī plkst.10:00

Brilles brauc pie Tevis!

Uzņēmums „Optika Metropole”

Pieteikties pa telefonu 65035635

Brocēnu Novadā 5. lpp


Atvērto durvju Veselības un Sadarbības

mēnesis Brocēnos!

No 4. marta līdz 6. aprīlim

Brocēnu novada pašvaldības sociālais dienests

aicina uz atvērtajām durvīm

Brocēnu novada ģimenes ar bērniem un jauniešiem

3. aprīlī, plkst. 15.00 – 18.00

Plkst. 15.00 - 17.00 Radošās darbnīcas bērniem

Brocēnu novada pašvaldības sociālajā dienestā

Plkst.15.00 - 17.00 Sarunas, diskusijas, debates,

informācija vecākiem Brocēnu novada pašvaldības

sociālajā dienestā ar sociālā dienesta darbiniekiem,

vadību un Brocēnu novada pašvaldības lēmējvaru

Plkst. 17.00 - 18.00 Izglītojošas apmācības, sarunas

jauniešiem Jauniešu centrā „Kopā” ar ģimenes ārsti

Svetlanu Sergejenko.

Brocēnu novada pašvaldības sociālais dienests organizē

atvērtās durvis, ar mērķi informēt ģimenes ar bērniem

un jauniešiem par pašvaldības sociālā dienesta darbu,

uzklausītu iedzīvotāju idejas un ieteikumus, kā arī

atbildētu uz neskaidriem jautājumiem un sniegtu

informāciju.

4. aprīlī

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

„Varavīksne”

aicina uz atvērtajām durvīm

Brocēnu novada iedzīvotājus

Plkst. 10.00 Tikšanās iestādes aktu zālē

Plkst. 10.05 Koncerts

Plkst. 10.25 Informācija par izglītības iestādi

Plkst. 10.30 Ekskursija par izglītības iestādi

Plkst. 10.50 Radošās darbnīcas kopā ar bērniem un

grupu skolotājiem

Plkst. 11.30 Radošo darbu prezentācijas aktu zālē

Brocēnu pilsētas ģimenes ārstu prakses

aicina uz atvērtajām durvīm

Brocēnu novada iedzīvotājus

Ja vēlies ko uzzināt par pilnīga prāta un apziņas

attīrīšanu, veselības uzlabošanu un slimības profilaksi

saskaņā ar Dabas likumu, aicinām Tevi:

5. aprīlī, plkst. 18.00

Uz lekciju

„Kas ir Transcendentālā meditācija?”

lektore Olga Golubeva (Zilaiskalns)

Lekcija notiek: Brocēnu vidusskolas aktu zālē

Brocēnu novada vidusskola

aicina uz atvērtajām durvīm

Brocēnu novada seniorus

6. aprīlī, plkst. 9.30 – 12.30

Plkst. 9.20 Tikšanās skolas vestibilā

Plkst. 9.30 Mācību pusstunda planšetdatoru lietošanā:

mācību tehnoloģiju izmantošana mūsdienu mācību

procesā

Plkst. 10.00 Ekskursija Brocēnu vidusskolā: mūsdienu

skola, tās vide, iespējas un jauninājumi.

Brocēnu vidusskola organizē atvērtās durvis, ar mērķi

informēt Brocēnu novada seniorus par mūsdienu

skolas darbu, vidi un mācību metodēm. Prezentācija,

eksursija, prakstiskā pieredze, iespēja izmēģināt

jaunākās tehnoloģijas dabaszinātņu kabinetos

(interaktīvā tāfele, pultis ķīmijas un fizikas kabinetos,

mūsdienu mikroskopi), mūzikas instrumenti mūzikas

kabinetā, veselības kabinets, darbmācības kabinets u.c

Sīkākai informācijai: Kristīne Lieldaudziete Tālr.:

26377580, e-pasta adrese: lieldaudziete@tvnet.lv

Brocēnu Novadā 6. lpp


Izrādes “Kāpēc mums jāprecas?” viesizrādes Latvijā

27. aprīlī plkst. 19.00 Brocēnu kultūras centrā viesosies Akvelīna Līvmane un Juris Kalniņš ar izrādi “Kāpēc mums

jāprecas?”.

Izrādes režisore Indra Vaļeniece ir bijusi Liepājas teātra aktrise, beigusi Harkovas kultūras akadēmijas režijas

fakultāti. Dejas veidojusi Ieva Ozoliņa. Parējās lomās Jānis Mūrnieks un Edvards Reinis.

Anotācija:

Viņš ir neciešams un paštaisns mūdzis, viņa – šarmanta sieviete, kura nav zaudējusi spēju mīlēt. Abi ir atraiņi.

Trīsdesmit gadus viņi ir bijuši draugi un kolēģi, esot blakus viens otram priekos un bēdās. Un beidzot tas ir noticis -

viņš viņu bildina! Bet viņam ir tikai astoņpadsmit stundas, lai panāktu viņas piekrišanu. Ko darīt? Piedāvāt

darījumu... Ievilināt gultā... Pamēģināt pirmo reizi mūžā būt atklātiem un nebaidīties... Cik lielai ir jābūt drosmei, lai

bildinātu senu draudzeni? Vai nedaudz virs “astoņpadsmit” ir iespējams sākt visu no jauna? Apvienības DrKT

izrāde “Kāpēc mums jāprecas?” ir atkal satikšanās stāsts divos cēlienos par drosmi uzdrīkstēties, mīlestību, uzticību,

cieņu.

Inormāciju sagatavoja

Indra Vaļeniece

tālr. 29294013

e-pasts indra@drkt.lv

Zemas cenas logiem. Plaša durvju, žalūziju, iebūvējamo skapju un virtuves mēbeļu izvēle. Montāžas un apdares

darbi. Līzinga iespējas. Adrese: Gravas iela 1 (veikals ELVI) T.63321217, Mucenieku iela 25 T. 63320347,

Kuldīga.

Plašāka informācija - www.imgprojekti.lv

Ierosinājumus un informāciju (rakstiski) var atstāt domes informācijas centrā, kā arī rakstīt uz e -pastu: web@broceni.lv

Izdevumu var saņemt arī elektroniski atsūtot savu e-pasta adresi. Atbildīgais par izdevumu: Mārtiņš Zīlīte

Brocēnu Novadā 7. lpp

Similar magazines