22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 11<br />

PIRMKLASĪGS APĢĒRBU NAMS<br />

EL Srobin, Rīgā<br />

JVo 19, Marijas ielā JV 2 19,<br />

Pērses ielas stūrī.<br />

Tālrunis 2-9-3-6-9.<br />

Piedāvā bagātīgā izvēlē:<br />

gliti un izturīgi nostrādātus kungu un dāmu apģērbus-<br />

Jaunākie fasoni. Mērenas cenas.<br />

Mēbeļu<br />

veikals<br />

RĪGĀ.<br />

Tērbatas ielā 41/43 Tāļr. 27931<br />

Piedāvā: Viesu, kabinetu, ēdam- un<br />

guļamistabu iekārtas, kā arī<br />

atsevišķus priekšmetus<br />

Apzinīgs darbs Iespējama nomaksa<br />

Jānis Cimze.<br />

Cimze bij pirmais, kas sāka nopietnu vēribu pie-<br />

griest latvju tautas dziesmām, sāka viņas krāt un har­<br />

monizēt jauktiem un vīru koriem. Cimze gādāja, lai<br />

jaundibinātiem koriem būtu ko dziedāt, meklējot arī<br />

cittautu literatūrā pēc skaistākām dziesmām, gādājot<br />

tām latvju tulkojumus. Viņa darbam toreiz bij ļoti liela<br />

nozīme un Cimzes vārdam ar to radīta paliekama vieta<br />

latvju mūzikas vēsturē. Darbodamies kā Valkas skolo­<br />

tāju semināra direktors, Cimze izaudzināja lielu skaitu<br />

labi sagatavotu ērģelnieku un diriģentu, kas sekmēja<br />

latvju koru spēju uzplaukšanu.<br />

R F i ^ l N A " Brīvības bulv. 2/4 !<br />

„ r \ l _ \ a i l N M , Tāļr. 34486<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!