22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju. Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 13<br />

Visādi kapu izstrādājumi<br />

,„,. ^„ >».-. - -,...<br />

,.DILOL" un ,.TERACO" grīdas pie<br />

M . J A N S O N A , R Ī G Ā ,<br />

Miera iela N° 31<br />

A. SpŗOSta mēbeļu darbnīca<br />

Merķeļu ielā Nr 19<br />

Dažādas POLSTERMĒBELES, kā ZĀLES, KLUB-<br />

GARNITURAS, DĪVĀNUS un tachtas<br />

var katris pasūtītājs atrast pirmklasīgu darbu no<br />

laba materiāla, izdev. nomaksu, bez % pieskaitīšanas<br />

Veļas darbnīca un sīku preču tirgotava<br />

I. ASS, Rīgā,<br />

Marijas ielā Nr. 35 Tālrunis 27983<br />

Lielā izvēlē kungu un dāmu veļa<br />

Pieņem pasūtījumus no paša materiāla, kā arī no pasū-<br />

Glits darbs tītāja materiāla. Lētas cenas<br />

Galdnieku darbnīca<br />

Leonids Bogdanovičs<br />

Rīgā, Strēlnieku ielā Ne 5.<br />

Pieņem pasūtījumus un izlabošanas ari uz antiku-mebelem.<br />

No ārzemēm a'griezusies<br />

ar jauniem<br />

ilgviļņu<br />

frizēšanas aparātiem<br />

bez elektrības, nav kaitīgi<br />

_ma iem un uzglabā<br />

frizūru J<br />

/ 2<br />

gadu, tāpat<br />

ir visi jaunumi šajā nozarē<br />

M-me Ludvig<br />

BRĪVĪBAS IELĀ JVu<br />

TĀĻR. 27438.<br />

14.<br />

Vigneru Ernests.<br />

A. Auns,<br />

ierīko<br />

elektriskās gaismas<br />

un spēka iestādes<br />

Kr Barona ielā Nr. 32<br />

(ieeja no Pērzes ielas)<br />

Tālrunis 33371<br />

Privātadrese:<br />

Ciekurkalnā, 6. šķ. līnijā<br />

Nr. 10, dz 1.<br />

Tālrunis 92233<br />

Vīgnērs ir viens no visvecākiem un līdz ar to arī<br />

visuzņēmīgākiem mūziķiem. Sākumā mācījies mūziku<br />

Irlavas zeminārā pie J. Bētina, vēlāk Maskavas konser­<br />

vatorijā klavieres, ērģeles, oboj-u, kompozīciju pie Čai­<br />

kovska. Maskavā darbojies kā mūzikas paidagogs, bet<br />

darbojoties Rīgā un Liepājā vada korus. Pēc tam at­<br />

kal Maskavā, kur nodibina fonoloģisku institūtu abso­<br />

lūtās dzirdes izveidošanā. Virsdiriģents III. un IV.<br />

dziesmu svētkos. Vīgnērs komponējis dažas kora<br />

dziesmas un harmonizējis vairākas latvju tautas dzies­<br />

mas. Savā laikā Vigners bij plaši pazīstams kā diri­<br />

ģents.<br />

D ā m ā m k l e i t a s , s v ā r k i , b l ū z e s<br />

vilnas zīda, etamina un citos audumo_s,_ modernos musturos<br />

un fasonos, liela izvelē pie<br />

K. GERSONS, ^raorS. 1<br />

u<br />

Dod arī uz nomaksu.<br />

* 6a<br />

-<br />

<strong>Dziesmu</strong> <strong>svētki</strong>em<br />

piedāvā par lētām cenām<br />

DĀMĀM: veļu, zeķes, cimdus, zīda lakatus u. t. t.<br />

KUNGIEM: apakšveļu, virskrsklus, kaklasaites, zeķes u.t.t.<br />

M . TREIJS, Kr. Barona iela 16.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!