22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

J u s u<br />

VESELĪBAS ĶILA<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 15<br />

Tikai labi sakožļatu barību bez traucējumiem un visā<br />

pilnībā izmanto kuņģis. Bet ko darīt, ja zobi bojāti vai izkrituši?<br />

Uz to atbild zinātne ar savu jaunāko sasniegumu ar<br />

I<br />

ar kuras ' palīdzību nostiprinātie zobi, ka atsevišķie, tā arī visam<br />

žoklim, dod sajutu itkā tie butu ne mākslīgie, bet jūsu<br />

pašu zobi.<br />

Tāpēc no katra zobārsta prasāt tikai,<br />

„HEKOLITH« PROTĒZI!<br />

Baltische „HEKOLITH" Rīgā, Gertrūdes ielā N° 30. Tāļr.: '3-4-4-2"7.<br />

Jānis Zalīts.<br />

Zālīts nav uzrakstījis daudz, bet tas, ko viņš komponējis,<br />

ir un paliks uz laiku laikiem kā vērtīgi mākslas<br />

darbi. Zālīša darbi nav iespiesti un tāpēc tie izpildītājiem<br />

un interesantiem grūti pieietami. Neraugoties uz<br />

visu to, Zālīša kompozīcijas visur iecienītas un viņas<br />

klausās ar sevišķu interesi. Zālīts neraksta pēc šablona.<br />

Viņa kompozīcijās vienmēr atradīsim ko interesantu,<br />

neparastu. Zālīšam sava muzikāla valoda, savi<br />

Īpatnēji izteiksmes līdzekli kas stāv ļoti tuvu modernai<br />

gaumei. Zālīts nekad nekomponē steigā un nelielās ar<br />

radošā darba ātruma rekordu. Zālīts slīpē ilgi, kādēļ<br />

viņa kompozīcijas ir filigrāni darbi, kur nava nekā ko<br />

pielikt vai atņemt. Tādas pat ir viņa kritikas, kuras<br />

stingri stilā izturētas un slēdzienos vispusīgi pārdomātās.<br />

1OO°| 0 Latv. ražojumus — savā labā 1OO°| 0<br />

flLATVIJAS AUDUMS"<br />

TERBATAS IELA 18.<br />

l-ais speciālais latviešu tūku un zīdu veikals.<br />

Krājumā: Kungu uzvalku un mēteļu drānas.<br />

= Labākās vietējās fabrikās.<br />

Dāmu kostimiem TVEEDS Dāmu mēteļiem<br />

ZĪDS reklāmas cenas — ZĪDS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!