22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

22 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

• • • Higiēnas<br />

un<br />

slimnieku<br />

kopšanas<br />

piederumi<br />

Lopkopības instrumenti.<br />

Bārdas naži, šķēres un t. t. Elektriska slīpētava.<br />

K. MARGGRAFS,<br />

• RĪGA, dib. 1869. g.<br />

• • a<br />

BRILLES<br />

pie optika<br />

P R ī M S<br />

Rīgā, Marijas ielā_ 4.<br />

(Elizabetes ielas stūri).<br />

Tālr. 26397 an Brīvības<br />

iela67|^9(Karlines ielas<br />

st.)Tāļr. 93268 pret. Vidz.<br />

(Aleksandra) tirgum.<br />

Visādas zvērādas<br />

Vairumā. Mazumā.<br />

Pazūtījumi un pārstrādājumi<br />

tiek glīti un atri<br />

pašu darbnīca izpildīti.<br />

Lētas cenas.<br />

Rīga, Tērbatas<br />

ielā JVa 1/3.<br />

Tālrunis 2-2 8 5-8.<br />

Kārlis Kažociņš.<br />

KUNGU IELA 16.<br />

Kažociņš nomira pārāk agri un nepaguva plašāk pa­<br />

rādīt savas spējas kompozīcijā. Viņa atstātās 31 kom­<br />

pozīcijas klavierēm sola balsij un koriem, tomēr rāda,<br />

ka jaunais komponists bijis ļoti apdāvināts un ka no<br />

viņa dienās varēja daudz ko sagaidīt. No Kažociņa<br />

darbiem lielu popularitāti ieguvusi viņa dziesma jauk­<br />

tam korim, «Kā gulbji, balti padebeši iet», kuru savu<br />

reizi skandinājuši visi mūsu kori. Kažociņš bij arī iz­<br />

veicīgs koru diriģents un dā b odamies toreiz Rīgas jau­<br />

nā teātrī kā kora vadītājs, ar to bieži koncertēja Rīgā<br />

un provincē.<br />

J. F. Grempler,<br />

dib. 1884. g.<br />

RĪGĀ, L. Kalgju ielā 28<br />

Piedāvā pa zolīdām cenām:<br />

labus kabatas, virtuves un ķēķa"nažus. Skūtamie naži<br />

un asmeņi- (Šķēres, manikira piederumi u. t. t-<br />

Slīpēšana uri 'izlabošana tiek lēti un ātri izdarīta<br />

juveiiejg f. W. Windisch<br />

RĪGA, TEATŖA IELĀ Nr. 1<br />

PAŠU DARBNĪCA<br />

Pērk DĀRGAKMEŅUS ZELTU<br />

un SUDRABU'<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates S stundās.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!