22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

A. WITT, RĪGA,<br />

LIELA MONĒTU IELA 4.<br />

Rokdarbu musturi lielā izvēlē,<br />

gatavi rokdarbi, uz drēbi zīmēti<br />

, musturi<br />

Pasūtījumi tiek akurāti izpildīti<br />

D. M. C. diegi. zīdi. vilna u. t. t.<br />

Dažādas zirgu lietas<br />

izbraucamās, darba<br />

un jājamās<br />

lielā izvēlē piedāvā<br />

A. SIBORKOVS,<br />

RĪGA, Ķemerejas ielā Ni 9<br />

TĀLRUNIS 3-3-3-3-3<br />

Kā ari dabūjami dažādi<br />

brezenti<br />

Spec. darbnīca ātrai zirgulietu<br />

izlabošanai<br />

Krāsojiet pašas mājas visu kas krāsojams<br />

un pārkrāsojams ar vislaPākām<br />

drēbju krāsām paciņās<br />

(~\ r<br />

7(^\] 7fī p"<br />

u n<br />

lietojiet vislabākos<br />

V>Z^WLi£-ilL.I_< v eļ a s zilumus maisiņos<br />

un tabletēs. „OZOLZĪĻE" dabūjami visur.<br />

Fabrika RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 115<br />

FOTO-APARATUS<br />

kā arī visus fotogrāfijas PIEDERU­<br />

MUS par mērenam cenām<br />

FOTO-SPECI ALVEI KALĀ<br />

O T T O D R A U D Z I Ņ<br />

R ī g a , L . Ķ ē n i ņ u i e l a 3 .<br />

(blakus pilsētas valdei)<br />

TIRDZNIECĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA<br />

N A C I O N A L K O N T R O L K A S E<br />

Rīgā, Vainu ielā M 2<br />

Tālruni: 2-3-8-8-2. Telegr. adie še: „NAEARE CO "<br />

2-3-3-8-2.<br />

1<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!