22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums 1<br />

..Pirki Pagrabs"<br />

(Bijušais Rīgas Namīpašnieku biedrības klubs)<br />

Brīvības bulvārī JV2 2/4,<br />

(Ie-eja no Merķe]a ielas)<br />

Tāļr. 20082 un 31766.<br />

Brokastis n o p ī k s t a m ā<br />

Pusdienas n<br />

p<br />

? 2 %!Š*t n<br />

Dzīvas zivis un vēži no akvariuma<br />

Pirmklasigs ķēķis un<br />

BUFETE, atspirdz. dzērieni.<br />

Cenas mērenas. Patikamas sabiedrības<br />

un atpūtis te'pa-;. Koncerts un dejas mū­<br />

zikas kapele GeraniS kunga<br />

KABARĒ PROGRAMA<br />

ar iecienīiu artistu piedalīšanos.<br />

Viss dāmu<br />

rokdarbiem<br />

1 1 i<br />

• • •<br />

Visāda veida materiāli<br />

izšūšanai zīda lakati<br />

ar roku izšūti. Biedrību<br />

karogu pagatavošana<br />

TH. SKRIBANOWlTZ,<br />

Rīgā, Kaļķu ielā 10<br />

A. T. namā<br />

Skaistas<br />

dziesmu un<br />

mūzikas<br />

skaņas<br />

paceļ mūs<br />

pāri vienmuļīgaiikdienībai<br />

un ieved<br />

mākslas pasaule<br />

Lūkosim paturēt vietu šinī valstībā, iegādājot<br />

daiļskanīgu, moderni celtu un izturīgu mūzikas<br />

instrumentu. Tādi instrumenti atrodami solīda<br />

mūzikaliju veikalā. Publika, dāvādama mūsu veikalam<br />

uzticību jau 50 g„ sagādājusi tam iespēju<br />

pacelties un turēt krājumā labākos<br />

FLĪĢEĻUS, PIANĪNO,<br />

harmonijus un gramofonus<br />

no iecienītām fabrikām.<br />

āīĒišrg: p. NELDNERS, IS<br />

RĪGĀ, ASPAZIJAS BULV. Nr. 2<br />

Pieprasiet vienīgi šo<br />

superfosfāta marku<br />

Kantoris:<br />

L. Pils ielā 23<br />

Tālrunis 21755 un 32848

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!