22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Latvijas valsts prezidents, septīto vispārējo latvju dziesmu svētku<br />

goda kuratorijas priekšsēdētājs — Alberts Kviesis.<br />

Latvijas valsts galva — Alberts Kviesis,<br />

atklātībā pazīstams kā ievērojams politisks<br />

darbinieks, kura nopelni ir lieli mūsu valsts izveidošanas<br />

darbā. Kam gadījies tuvāk pazīt<br />

mūsu valsts prezidentu, tas zinās, ka Kviesis<br />

if liels mūzikas draugs, ka viņam mūzika ir<br />

sirdslieta. Nav noslēpums, ka savā laikā tagadēdējais<br />

prezidents nevien daudz interesējies<br />

par dziedāšanu, bet arī pats cītīgi_ studējis solo<br />

dziedāšanu. Kviesis bij arī vairāk gadus par<br />

Nacionālās operas direktoru un šinī amatā izrādīja<br />

lielu interesi par latvju skaņu mākslu.<br />

Arī tagad, kad Kviesis apkrauts ar daudziem<br />

valsts pienākumiem, mūsu prezidents prot atlicināt<br />

laiku, la. noklausītos Nacionālās operas<br />

izrādēs. To visu apzinoties ir sevišķs prieks,<br />

redzēt Kviesi septīto dziesmu svētku, goda<br />

kuratorijas priekšgalā.<br />

Rīgas pils tagad palikusi par Latvijas valsts<br />

prezidenta dzīves vietu. Tur notika septīto<br />

dziesmu svētku goda kuratorijas apspriede.<br />

Tur atrodas ari Latvijas valsts vēsturiskietnogrāfiskais<br />

muzejs, kur glabājas ļoti vēr­<br />

Rīgas pils.<br />

tīgi, uz Latvijas tautu un viņas vēsturi attiecošies<br />

materiāli. Muzejs ir katru dienu, izņemot<br />

pirmdienas, atvērts publikai no pīkst. 10 līdz 3;<br />

svētdienās to slēdz divas stundas agrāk. Bez<br />

tam pilī atrodas arī Valsts mākslas muzejs,<br />

kur novietoti lielāks daudzums latvju mākslinieku<br />

gleznu un skulptūru. Šo mākslas darbu<br />

skaits, kur reprezentēti visvecākie un jaunākā<br />

laika mākslinieki, ar katru gadu top bagātāks<br />

un interesantāks. Muzejs atvērts tādā pat<br />

laikā, kā vēsturiski etnogrāfiskā krātuve. Bez<br />

minētiem muzejiem pilī atrodas arī Valsts archīvs,<br />

kur glabājas sendienu liecinieki un Latvijas<br />

tapšanas laika dokumenti. Pilī pirmskara<br />

dienās dzīvoja gubernators, kas ar savu<br />

smago dzelzs roku nomāca mūsu dzimteni.<br />

Tagad tur atrodas Latvijas pirmais pilsonis,<br />

visas tautas izredzētais prezidents.<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!