22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

30<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

7. visp. dziesmu svētku goda kuratorija.<br />

No kreisās uz labo sēd: Saeimas izglītības kommi- Argals. «Jaunāko Ziņu» šefredaktors A. Benjamiņš,<br />

sijas priekšsēdētājs L. Ausējs, kara ministrs E. Lai- Saeimas sekretārs J. Breikšs, Jelgavas latviešu biednmiņš,<br />

Rīgas latviešu biedrības priekšnieks A. Krast- bas priekšnieks Dr. Bīskaps. _ Otra rinda no kreisaskalns<br />

Saeimas deputāts A. Bergs, Ventspils mācītājs komponists E. Melngailis, zvērināts advokāts A. Ķe-<br />

T Grīnbergs, konservatorijas rektors prof. .1. Vītols, niņš, prof. P. Jozuus, Nac. operas direktors T. Reiters,<br />

Latvijas valsts prezidents A. Kviesis, izglītības ministrs komponists J. Zalīts, dziesmusvetku rīcības komitejas<br />

E Ziemelis, dziesmusvetku rīcības komitejas loc. A. loceklis J. Kuplis, valsts prezidenta sekretārs Grandaus.<br />

Virsdiriģents prof. Pauls Josuus.<br />

Jozuus šos pienākumus izpildījis arī piektos un sestos<br />

vispārējos latvju dziesmu svētkos. Ar savu olimpisko<br />

mieru Jozuus prot dziedātājus stingri turēt savā<br />

vatā un panākt visu, ko vien vēlas, izpildāmo dziesmu<br />

priekšnesumā. Jozuusam savi īpatnēji paņēmieni kora<br />

intonācijas noskaņošanā un viņa absolūtā dzirde tam<br />

no liela svara šinī ziņā. Kā ilggadīgs dažādu biedrību<br />

kora diriģents un Nacionālās operas kormeistars, Jozuus<br />

labi pazīst visas kora iespējamības un īstā laikā<br />

prot novērst varbūtējās nejaušības.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!