22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

J. Kuplis.<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 39<br />

Septītie latvju vispārējie dziesmu <strong>svētki</strong>.<br />

Jau VI. dziesmusvētkus rīkojot noskaidrojās, ka šī<br />

darba materiālos un mākslinieciskos sasniegumus būs<br />

iespējams vislabāk tālāk veidot, aapvienojoties visiem<br />

svētku rīkotājiem: diriģentiem, komponistiem, dziedātājiem,<br />

dziedāšanas biedrībām, sabiedriskiem darbiniekiem<br />

un māksliniekiem — jurdiskā organizācijā. Pēdējās<br />

vajadzība noskaidrojās jau 1929. g. vasarā sasauktās<br />

diriģentu dienās, to pastiprināja koru dziedātāju<br />

kongress (22. septembrī 1929. g.). Beidzot, 6. oktobrī<br />

1929. g., Latvijas konzervatorijā sanāk dziesmusvetku<br />

kongress, kurā piedalās bez 150 koru diriģentiem, pārstāvji<br />

no biedrībām:, koriem, orķestriem, mākslas un<br />

zinātnes iestādēm un noteic VII. dziesmusvetku laiku<br />

uz 1931. g. Kongress ievēlēja arī svētku rīkotāju —<br />

rīcības komiteju, kas vēlāk reģistrējās Rīgas apgabal-<br />

Rīgas pirmā dzelzceļu piestātne,<br />

caur kuru ierodas uz dziesmu <strong>svētki</strong>em daudzi<br />

provinces kori un viesi.<br />

tiesā kā <strong>Latviešu</strong> dziesmusvetku biedrība. Biedrības<br />

padomē (agrākā VII. dz. sv. rīcības komitejā) ieiet:<br />

a) no diriģentiem J. Vītoliņš, A. Šillers (Rīgas), A. Bišers<br />

(Cēsis), Tinte (Kandava) un A. Ezeriņš CTalsi);<br />

b) no biedrībām — Rīgas <strong>Latviešu</strong> dziedāšanas biedrības<br />

A. Legzda, Centrālās Izglītības savienības — A.<br />

Ķēniņš, «Beverinas Dziedonis» — A. Rode, <strong>Latviešu</strong><br />

Jaunatnes Savienības — J. Kuplis; c) no koru pārstāvjiem<br />

— Reitera kora — J. Pamiljons, «Dainas» kora<br />

— N. Dakers, Prezidiju konventa kora — V. Deičs,<br />

d) no komponistiem — J. Zālīts, J. Graubiņš, J. Cīrulis<br />

un V. Ozoliņš; e) virsdiriģenti — T. Reiters, P.<br />

Jozuus, E. Melngailis un T. Kalniņš; f) sabiedriski darbinieki,<br />

mākslas iestāžu pārstāvji — Dzelzceļu Virsvaldes<br />

— A. Rode, mākslinieks J. Mādernieks, no Rīgas<br />

<strong>Latviešu</strong> biedrības A. Ārgalis, no Nacionālā teātra —<br />

A. Bērziņš; g) no kora kapelmeistariem — Košs, Latvijas<br />

mūziķu biedrības — A. Rozenbergs, pūtēju orķestriem<br />

— prof. J. Jurjāns.<br />

Par svētku rīcības komitejas prezidentu, resp. biedrības<br />

priekšsēdētāju, kongress vienbalsīgi ievēlēja<br />

konzervatorijas rektoru prof. J. Vītolu, par virsdiriģentiem:<br />

prof. P. Jozuusu, T. Reiteri, Em. Melngaili un<br />

T. Kalniņu.<br />

Pār locekļiem sacensības žūrijā pieaicināja kaimiņ-,<br />

valstu mūziķus: no Lietavas J. Gruodis, Igaunijas —<br />

M. Saars, no Rīcības komitejas iegāja prof. J. Vītols,<br />

virsdiriģents T. Reiters un prof. J. Mediņš.<br />

<strong>Dziesmu</strong> krājumā uzņemtas arī lietuvju un igauņu<br />

himnas un viena igauņu oriģinālkompozicija (M. Hermansa).<br />

Pavisam dziesmusvetku programmā uzņemtas 47<br />

dziesmas no 22 autoriem.<br />

. Jaunās godalgotās dziesmas dziedās novadi: Rīga,<br />

Vidzeme, Kurzeme, Latgale.<br />

īsā laikā uz dziesmu<strong>svētki</strong>em pieteicās pāri par<br />

400 koru ar 17.800 dziedātājiem (VI. svētkos pieteikti<br />

158 kori ar 6532 dziedātājiem). * Pa valsts novadiem<br />

kori sadaļas šādi: no Rīgas 56 kori (VI. svētkos 34),<br />

Vidzemes — 157 (VI. — 77), Kurzemes un Zemgales —<br />

165 (VI. 37), Latgales — 19 (VI. — 10).<br />

<strong>Dziesmu</strong> labākai iestudēšanai visus korus sadalīja<br />

35 rajonos (VI. sv. 19). 1. Rīga ar 23 koriem, 2. Rīgas<br />

apkārtne — 18, 3. Liepāja — 19, 4. Ventspils — 3,<br />

5. Jelgava — 23, 6. Valmiera — 19, 7. Cēsis — 13,<br />

8. Jēkabpils — 11, 9. Saldus 9, 10. Tukums — 5, 11.<br />

Bauska — 10, 12. Viesīte — 7, 13. Skrīveri — 15,<br />

14. Gulbene — 12, 15. Smiltene — 6, 16. Rūjiena—12,<br />

17. Priekule _ 8, 18. Aizpute — 8, 19. Talsi — 18,<br />

20. Rēzekne — 8, 21. Madona 24, 22. Cesvaine — 7,<br />

23. Dzērbene — 12, 24. Alūksne — 9, 25. Sigulda —<br />

9, 26. Limbaži — 8, 27. Rubeņi — 5, 28. Daugavpils<br />

— 7, 29. Nītaure — 3, 30. Valka — 6, 31. Ainaži —<br />

5, 32. Kuldīga — 5, 33. Sabile — 5, 34. Matīši — 3.<br />

Pavisam noturēja 146 kopmēģinājumus provincē un<br />

20 kopmēģinājumus Rīgas pilsētas koriem.<br />

No pieteiktā koru skaita strīpoja 70 korus, kas neapmeklēja<br />

kārtīgi mēģinājumus, vai arī bija savu darbību<br />

pārtraukuši.<br />

Svētku koncerti notiks Esplanādē, uz īpašas pēc<br />

arch. Birzenieka meta celtas estrādes 12.000 dziedātājiem<br />

un 30.000 klausītājiem. Estrādi ceļ būvuzņēmējs<br />

L. Neuburgs un tā izmaksās 70.000 latus.<br />

Būvdarbu kommisijā iegāja pilsētas arch. P. Dreimanis,<br />

doc. Lamze, arch. Birznieks, architektu biedrības<br />

pārstāvis un agrāko dziesmusvetku darbinieks Kergalvis.<br />

Preses un propagandas kommisijā: Dr. A. Bīlmaņa<br />

vadībā apvienoja visus latvju preses un mākslas iestāžu<br />

pārstāvjus, kā arī ārzemju žurnālistus.<br />

<strong>Dziesmu</strong>svetku izrīkojumus pārzin izrīkojumu kommisijā<br />

Nacionālā teātra direktora A. Bērziņa vadībā.<br />

Kā locekļi šai kommisijā vēl iegāja Nac. Operas direk-<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski atjauno nederīgi palikušas plates 8 stundas.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!