22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 43<br />

zīciju kora techniskām grūtībām. Vislielāko popularitāti<br />

ieguvušas E. Melngaila dziesmas, bez kurām<br />

nemaz nav domājami lavju koru dziesmu koncerti.<br />

Daudzos cienītājus viņas atradušas īpaši ar savu technisko<br />

vienkāršību un skaidrām harmonijam. Melngailis<br />

labi pazīst koru iespējamības un tāpēc prot arī piemēroties<br />

koru prasībām. Interesantus kora dziesmu<br />

veidojumus devis Jēkabs Oraubiņš, īpaši ar savu<br />

teicamo technisko izstrādājumu. Augstas prasības<br />

koriem uzstāda J. Zālīša dziesmas. Kas netaupa<br />

pūliņus un cenšanos tikt pāri Zālīša dziesmu grūtībām,<br />

tām beidzot atklājas šo dziesmu brīnišķais košums. Jaukas<br />

dziesmas ir arī J. C ī r u 1 i m un tās noteikti iekaro<br />

koru simpātijas. Daudz dziesmu uzrakstījis V.<br />

Ozoliņš, kuras patīk ar savu lirisko noskaņojumu un<br />

melodisko lokanību. Interesantas dziesmas ir A. Ābelim,<br />

kurš savās kompozīcijās cenšas ielikt īpatnākos izteiksmes<br />

līdzekļus. Teicami veidotas J ā ņ a Kalni u a<br />

dziesmas, kurās dzirkst asprātība. Daudz sirsnības P.<br />

L ī c ī t e s dziesmās. Jāmin arī V. J u r ē v i č a un<br />

Volfganga Dārziņa glīti veidotās kora dziesmas.<br />

Rīgas pilsētas mākslas muzejs, dziesmu svētku laika<br />

bus atvērts katru dienu un publikai pieietams.<br />

Solo dziesmas.<br />

Latvju solo dziesmas vispirms sāka rakstīt Pēteris<br />

Š a n c b e r ģ i s. Viņa dziesmas tautā ātri palika<br />

populāras un dažas no tām zināja gandrīz vai visi.<br />

Šancberģa ilziesmām tomēr īstākas mākslas vērtības<br />

nebij un tās ar savu lēto piegaršu drīzi vien nozuda<br />

un tagad jau tās aizmirstas. Jurjānu Andreja<br />

u n J. V ī t o 1 a dziesmas sākumā publika nesaprata,<br />

bet pamaz viņām radās īsti cienītāji. īpaši daudzās Vītola<br />

dziesmas, ar smalku gaumi veidotas, atradušas sabiedrībā<br />

jo plašu atbalsi. Solo dziesmas komponējuši<br />

visj mūsu komponisti un nav neviena no tiem, kas šinī<br />

mūzikas nozarē nebūtu izmēģinājuši savu roku. Visvairāk<br />

solo dziesmu uzrakstījis Alfrēds Kalniņš un viņa<br />

dziesmu skaits sniedzās pāri 200. Daudzas Kalniņa<br />

dziesmas, īpaši no pirmā laikmeta, atradušas loti plašu<br />

popularitāti. Viņa dziesmas pieskaitāmas pie' viskrāšnākiem<br />

ziediem latvju solo dziesmu literatūrā. Melodiski<br />

skaistas, izjūtu bagātas, ar raksturīgiem pavadījurrism,<br />

viņas .ar saistīt visu uzmanību. Ar Kalniņu,<br />

kā solo dziesmu komponistu, gandrīz neiespējami sacensties<br />

citiem mūsu skaņražiem. Daudz skaistu dziesmu<br />

uzrakstījis arī Jānis M e d i ņ š. Šīs dziesmas<br />

gan rakstītas kā mēdz teikt pats Mediņš, garām ejot,<br />

un komponists uz tām nav nopietnāk skatījies, tomēr<br />

tām liela mākslas vērtība. Te ieskaņās Mediņa liriskā<br />

stīga ar tādu spēku, ka tā uzvar katru. Mediņa dziesmas<br />

iemīļojuši visi un nākas dzirdēt gandrīz vai katrā<br />

solo dziesmu vakarā. Loti vērtīgas dziesmas uzrakstījis<br />

arī J. Z ā 1 ī t i s. Viņa dziesmas nav iespiestas un<br />

tāpēc viņu izplatīšana stipri apgrūtināta. Neraugoties<br />

uz visu to, Zālīša dziesmām radušies daudz īstu draugu.<br />

Viņām piemīt kāds neparasts pievilkšanas spēks un<br />

kas ar tām reiz tuvāk sadraudzējies, tas viņas iemīļos<br />

uz laiku laikiem. Zālīša dziesmās dominē izsmalcināta<br />

gaume un filigrāns slīpējums. Viņa smalkās dziesmas<br />

no izpildītāja prasa vispusīgas inteliģences un iedziļināšanos.<br />

Daudz dziesmu uzrakstījušas L. Oarūte un L.<br />

Reinholde ar tekstu ilņstrējošiem pav'adījumiem. Diezgan<br />

dzied koncertos V. Ozoliņa un P. Šuberta<br />

dziesmas. Ar smalku gaumi un stila izjūtu uzrakstītas<br />

J. P o r u k a dziesmas. Latvju solo dziesmas, līdzīgi<br />

kora dziesmām uzrāda ļoti daudz augstākas kvalitātes<br />

skaņdarbu, kas blakus stādāmas cittautu komponistu izcilākām<br />

vērtībām.<br />

Instrumentālā mūzika.<br />

Klavieru literatūra līdz šim vēl nava visai plaša,<br />

fio opusu skaits samērā vēl diezgan nenozīmīgs. Pilnīgi<br />

trūkst darbu ar orķestra pavadījumu. Visvairāk<br />

klavierēm komponējis J. Vītols, starp kuriem atrodami<br />

darbi ar augstu mākslas vērtību. Šo kompozīciju<br />

trūkumu veicina tas, ka mums jo projām trūkst koncertu<br />

pianistu, kas gribētu piegriest nopietnāku vērību<br />

latvju klaviermūzikai. Vienu, otru interesantu klavierkompozīciju<br />

uzrakstījis arī Jānis Mediņš, ko atrod<br />

par iespējamu atskaņot arī dažs ārzemju pianists.<br />

Klavierēm uzrakstījuši lielāku skaitu kompozīciju ari<br />

Oarūte un Reinholde, kas dažkārt atskanējušas<br />

pašu autoru izpildījumā. Vienā, otrā gadījumā<br />

uzkomponējuši klavierēm arī citi mūsu komponisti, kas<br />

palikuši pa lielākai tiesai guļot portfelī. Iesācējiem pianistiem<br />

apstrādājis latvju tautas dziesmas J. G r a ub<br />

i ņ š, pakāpeniski ievietojot tās trijās burtnīcās, skatoties<br />

pēc viņu atskaņojuma grūtībām. Graubiņa tautas<br />

dziesmu apstrādājumi ierīkoti ļoti glīti un muzikāli<br />

interesanti.<br />

Pārāk maz mums vēl vijoļu kompozīciju. īpaši pēdējos<br />

gados še maz kas nācis klāt. Vienīgi Jānis Mediņš<br />

uzrakstījis pāris jaunas vijoļu miniatūras. Koncertos<br />

spēlē vai nu citu tautu vijoļkompozīcijas, vai kaut<br />

ko no agrākā gada biruma. Un vijolnieku mums tik daudz,<br />

kas labprāt spēlētu arī mūsu pašu komponistu darbus.<br />

Ir dabīgi, ka nevar katru reiz spēlēt Kalniņa «Elēģiju»<br />

un Vītola «Melodiju».<br />

Vērtīgs ieguvums ir Jāņa Mediņa jaunais violončello<br />

koncerts, kurš izpelnījās atzinības atsauksmes arī<br />

Vakareiropā. Neraugoties, ka šis koncerts uzrāda<br />

daudz īpatnējas un interesantas mūzikas, tas veidots ar<br />

lielu technisku prasmi un liecina par šā instrumenta<br />

iespējamību vispusīgu pazīšanu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!