22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Vecākā Rīgas<br />

lietussargu rūpniecība un dreijātava<br />

ALB. KOPPITZ,<br />

Dibināta Rīgā. 1894. gadā<br />

tikai Rīgā, Stabu ielā JSi 28. Tālrunis 3-4-4-7-6<br />

» i » o s AD.<br />

Foto P. SOHNVVALD<br />

Tpašn.IFR. NITZSCHE<br />

RIGA, MAZĀ ĶĒNIŅU IELĀ M> 12. TĀLRUNIS 20140<br />

IZDARA VISĀDUS UZŅĒMUMUS<br />

MODERNĀKA IZPILDĪJUMA<br />

KAHLERT, Rig<br />

Veikals: Audēju ielā J\T° 19. Tāļr. 21785. : - : Fabrika : Martas ielā JM° 9.<br />

STIKLU un SPOGOLU TIRGOTAVA<br />

Rūdolfs Kripe nesen sāka vadīt Rīgas<br />

bezdarbnieku simfonijorķestri un kā diriģents pierādīja<br />

labas sekmes.<br />

Arnolds Lapiņš pagaidām vēl reprezentējās<br />

kā simfonijorķestru diriģents konservatorijas vakaros.<br />

Alberts Bērziņš, kuru vairāk pazīstam kā<br />

Nacionālās operas koncertmeistaru, jau vairākas vasaras<br />

jūrmalā diriģē arī simfonijkoncertus, pēdējos gados<br />

arī Kemeros.<br />

Teodors Vējš, blakus saviem koncertmeistara<br />

pienākumiem Rīgas simfonijorķestrī, visu pagājušo vasaru<br />

diriģēja minētā orķestra populāros simfonijmūzikas<br />

vakarus un to turpinās darīt arī šovasar.<br />

Jānis Mūrnieks darbojās ka dziedāšanas<br />

paidagogs skolās. Vadījis korus un sevišķi panākumus<br />

guvis kā «Pērkona» kora diriģents.<br />

Aleksandrs Jankovskis gan vairāk pazīstams<br />

kā solo dziedātājs. Jankovskis guvis panākumus<br />

arī kā koru diriģents sekmīgi vadot «Pērkoņkora»<br />

koncertus.<br />

Ernests Kuškēvics — karakapelmeistars.<br />

Vada 3. Jelgavas kājnieku pulka pūtējorķestri. Viņa<br />

Modernas Irākas<br />

un<br />

smokingus izīrēju,<br />

isgatavoju visāda veida<br />

kungu apģērbus<br />

pēc jaunākās modes. Pirmklasīgs<br />

darbs. Daudzgadīga prakse.<br />

Mērenas cenas.<br />

Valdemāra ielā 16^ ieeja no<br />

Dzirnavu ielas. Taļr. 33039.<br />

Amata meistars ££. KļaviflŠ.<br />

Q.j Dib. 1900. g.<br />

vadītais orķestris izpelnījies vairākas godalgas. Bijis<br />

6. latvju visp. dziesmu svētku virsdiriģents.<br />

Ludvigs Greza, kā karakapelmeistars sāka<br />

darboties Kaukāzā. Sākot ar 1919. g. 4. Valmieras kājnieku<br />

pulka kapelmenstars.<br />

Ferdinands Košs, kara kapelmeistara pienākumus<br />

sācis izpildīt 1907. g., Daugavpils cietoksnī. Sākot<br />

no 1919. g. visu laiku ir 1. Liepājas kājnieku pulka orķestra<br />

diriģents. Orķestru sacensībā guvis vairākas<br />

godalgas.<br />

Kārlis Paucītis, kara kapelmeistara gaitas<br />

sācis Krievijā, pēc kam darbojies kā klarnetists Latvijas<br />

Nacionālā operā. No 1928. g. diriģēja kara orķestri<br />

Krustpilī.<br />

Gothards Heltnanis agrāk darbojies kā<br />

vijolnieks simfonijorķestrī. 1918. g. uzņēmās kara kapelmeistara<br />

pienākumus. Tagad Cēsu kājnieku pulka<br />

orķestra diriģents.<br />

Jānis Skujiņš sāk orķestri diriģēt 5. Latv.<br />

strēlnieku pulkā. No 1921. g. Vidzemes artilērijas pulka<br />

kora un pūtēju orķestra diriģents.<br />

Zobu laboratorija K. Maļinovski, Rīgā, Terbatas ielā 18, tāļr. 27477.<br />

Lielākā tautas<br />

apģērbu izvelē<br />

ROKDARBU ZĪMĒTAVA<br />

MĀKSLAS IZŠUVUMI<br />

Iifilil-Kīrlllfi<br />

Rīga, Blaumaņa ielā 30|32<br />

Majoros, Jomes ielā 55.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!