22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L Maskavas ielā 39.<br />

Mēbeļu galdniecība<br />

Pieņem pasūtījumus<br />

par mērenām cenām<br />

uz labiem<br />

maksāšanas noteik.<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 55<br />

Jānis Karklinš.<br />

Arturs Mednis<br />

Rīgā, Centrāltirgus,<br />

11 pavil. 22. Tāļr. 31371.<br />

Piedāvā pastāvīgi krājumā augstākā<br />

labuma<br />

iekš- un ārzemju konzervus:<br />

augļu, zivju,<br />

gaļas un- sakņu<br />

Dažādus pilnpiena sierus, vietējā<br />

ražojumā īsto Šveices ement.<br />

hales sieru. Franču un Danu Rokfors<br />

sieru. īsto Šveices zaļo sieru,<br />

dažādā lielumā. Svaigus augļus.<br />

Melnos ikrus.<br />

VAIRUMA. MAZUMA.<br />

Mācījies pie Korneta, Sakša, P. Jurjāna, Pēterpilī<br />

pie Repatto. Papildinājies Vācijā un Itālijā. Dzied Nacionālā<br />

operā soio partijas, kuru viņam repertuārā pāri<br />

par 50. | . i!-<br />

Richards Pelle.<br />

Repetto skolnieks Pēterpilī, izglītojies Itālijā. Nacionālā<br />

operā darbojas jau 9 gadus. Pellem repertuārā<br />

vairāk kā 60 operu. Studējis kādu laiku arī Latvijas<br />

universitātē.<br />

Herta Lūsis.<br />

Iesāk mācīties dziedāšanu pie P. Sakša, vēlāk pie<br />

Malko kdzes Ireckajas - Akceri. Viena no redzamākām<br />

Nacionālās operas solistēm.<br />

Gustavs Neimanis.<br />

Dziedāšanu sācis mācīties Maskavā pie Donskoja,<br />

vēlāk Itālijā papildinājies pie prof. Grani. Kādu laiku<br />

dzied Liepājas operā, tagad Nacionālās operas solists.<br />

Pēteris Gailis.<br />

Sācis mācīties dziedāšanu Pēterpils tautas konservatorijā.<br />

Dažus gadus dziedājis Liepājas_ operā, _tagad<br />

darbojas Nacionālā operā. Strādā arī kā dziedāšanas<br />

paidagogs.<br />

ADU PREČU DARBNĪCA<br />

F<br />

6AILIS<br />

RĪGĀ,'ĢERTRŪDESJIELĀ 33 "<br />

Piedāvā lielā izvēlē no pašu darbnīcas<br />

Koferus, portfeļus, dāmu rokas somiņas u. 1.1.<br />

Pieņem pasūtījumus uz ZlDA SOMĀM un izlabojumus<br />

K<br />

Paidagoge,<br />

pianiste un<br />

komponiste<br />

Sagatavo uz<br />

===== Latv. =====<br />

Konse rvatorij u<br />

visu gadu<br />

Rīgā,<br />

Valdemāra ielā<br />

Nr. 4, dz. 9<br />

pieņem no plk. 1—2<br />

Alvils Spenners.<br />

Kanarijas<br />

un citi<br />

dziedātāju putni,<br />

Putnu būrīši,<br />

dažādos izstrādājumos<br />

Putnu sēklas,<br />

peldu mājiņas<br />

un citi piederumi dabūjami<br />

lielā izvēle<br />

Rīgā,<br />

Zooloģiskā veikalā<br />

Jaunielā Nr. 25<br />

Mācījies pie prof. Zanetti, tad Itālijā pie Bonči un<br />

Ventūra. Kādu laiku darbojies Liepājas operā un tagad<br />

jau vairākas sezonas dzied Nacionālā operā, liriskā tenora<br />

partijās.<br />

Anna Grēvina.<br />

Beigusi Latvijas valsts konservatoriju, papildinājusies<br />

Itālijā pie vairākiem dziedāšanas profesoriem. Pazīstama<br />

kā koncertdziedātāja. Beigusi arī Harkovas<br />

augstskolu.<br />

Helēna Erss - Kozlovska.<br />

Dziedāšanu mācījusies pie Gladkajas Pēterpilī. Beigusi<br />

Latvijas valsts konservatoriju. Pēc tam dziedāšanu<br />

studējusi Itālijā. Darbojās kā koncertdziedātāja.<br />

Eduards Rainats.<br />

Sākumā mācījies Rīgā, Ķeizariskā mūzikas skolā<br />

pie P. Jurjāņa. Beidzis Maskavas konservatoriju. Kādu<br />

laiku darbojies kā Nacionālās operas solists. Tagad<br />

strādā kā dziedāšanas paidagogs un mūzikas kritiķis.<br />

Emīlija Vilks - Večeroks.<br />

Beigusi Latvijas valsts konservatoriju. Tagad<br />

dzied Nacionālā operā mecosoprāna partijās. Daudz<br />

koncertējusi.<br />

Garšīgas''PUSDIENAS un VAKARIŅAS<br />

_Liela izvēle Mērenas cenas<br />

"7 Ēdienu veikals L. POLE -7<br />

* Blaumaņa Iela Nr. 7 *<br />

Atvērts līdz Tālrunis 31302<br />

plk. 10 vak. Laipna apkalpošana bez dzeramnaudām<br />

ATSPIRDZINOŠI DZĒRIENI<br />

Glītus, izturīgus, visjaunākos fasonos pec Vīnes<br />

un Parīzes modeļiem.<br />

r a U X ^ J Ji.„ Marijas ielā Nr. 18.<br />

Speciāla nodaļa no gumijas apaviem.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!