22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

56 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums<br />

Dziedēšanas piena produkts<br />

# MADZUN #<br />

Pieprasāt visās labākās kafejnīcās, ēdienu veikalos_u. c.<br />

Laboratorija ..MADZUN". RĪGA. ĢERTRŪDES IELA Nr. 57<br />

MAGOUT,R i ga u z s k a i s t u m u I S ā k a t v ē l š o d i e n Hetot p r e p a r a t u s<br />

kur<br />

ļ^ļ jH^^Sļ^^ ļ_IT U U a<br />

^ S<br />

P<br />

a r l i e c i n ā s a t i e<br />

a t<br />

- P<br />

a b d a b<br />

Ļl īg° iedarbību uz<br />

ļļL __ _ _ - J __ r.<br />

Kr. „Phrynč"—pret vas ras raibumiem. . Ls 2,— ļ Krēms „Antiride" pret grumbām, cena . . . Ls i.—<br />

Krē * s „Aurore" ādas tīrīšanai. Cena . . . . . 2.40 | . „Velouderme". zem pūdera, cena . . „ iou<br />

Pūders „Masout",'nepiec. elegant. dāmai, cena Ls 2,— un citi preparāti, „Magout" atļauta no Veselībai d-ta pārdošanai<br />

Laboratorija „Magout" Rīgā, BRĪVĪBAS IELA Nr. 18, dz. i. Tājr. 2-6-4-0-0. ,,Anton" Brivioas iela N-. /.<br />

Latvijas valsts konservatorija,<br />

notiks latvju komponistu darbu simfonijkoncerts un daži citi koncerti dziesmu svētku laikā.<br />

E, VĪTOLS,<br />

Altona - Hamburgas oulksteņu techn. skolas absolvents<br />

PRECĪZAS PULKSTEŅU un<br />

CHRONOMETRU DARBNĪCA<br />

Rīgā, Lielā Ķēniņu ielā Nr. 14<br />

Dabūjami pulksteni no labākām fabrikas markām<br />

Jauniem un veciem, slimiem un veseliem ir<br />

Kathreinera iesala kafeja<br />

Veselīgs un aromātisks dzēriens<br />

Dabūjams visos kolonialpreču veikalos<br />

priekšstāvis WILUAM JENISCH<br />

RĪGĀ, RIDZENESJELA Nr. 15/17<br />

Noliktava: SKĀRŅU IELA 4<br />

Vairuma. MeŽģinU Veikals Mazumā.<br />

Rigā, Avotu ielā Ns 13.<br />

Lielā izvēlē fabrikas atgriezumi diegu mežģīnes par lētām cenām.<br />

Diegu mežģīnes no gabala. Šveices šuvums, valansiem gipir.<br />

Dāmu veļa, zīda zeķes. Lina galdauti un zalvjetes u. c.<br />

Spilvenu pārklāji par Ls 4.—.<br />

E. Simanovič.<br />

Nadaļa: Rigā, Brīvības ielā 37|39.<br />

Ēdienu veikals un panzija<br />

Majoros, Jomes ielā N° 56.<br />

|"2 Iri. Garšīgi mājas ēdieni<br />

2 ēdeni Ls 1.20, 3 ēdieni Ls L4Ō

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!