22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Latvijas valsts konservatorija nodibinājās īsi pēc<br />

Latvijas atbrīvošanās 1919. gadā. Pēc latvju mūzikas<br />

augstskolas jau sen bij sajūtama vajadzība, lai mūsu<br />

jaunatne varētu dzimtenē iegūt vispārīgas mūzikas zināšanas.<br />

Loti liela nozīme bij tam, ka viņas priekšgalā<br />

nostājās tik liels speciālists mūzikas paidagoģiskos jautājumos<br />

un ievērojams komponists kā prof. Jozefs Vītols.<br />

Vītolam, kā ilggadīgam Pēterpils konservatorijas<br />

profesoram, bij daudz piedzīvojumu šinī ziņā un tāpēc<br />

nepagāja ilgs laiks, kad konservatorija bij nostādīta uz<br />

pamatiem. Tagad Latvijas valsts konservatorija noorganizēta<br />

priekšzīmīgi un savu uzdevumu tā veic ar īsti<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums. 57<br />

Latvijas valsts konservatorija.<br />

teicamām sekmēm. Konservatorija savā pastāvēšanas<br />

laikā devusi veselu rindu visai redzamu jaunu mūzikas<br />

mākslinieku, kā komponistus, tā izpildošus spēkus. Konservatorijas<br />

audzēkņu skaits parasti grozās ap 400.<br />

Visvairāk audzēkņu mēdz būt klavieru un dziedāšanas<br />

klasēs, tad vijoles un Speciālās teorijas klasēs. Konservatoriju<br />

līdz šim beiguši apmēram 200 audzēkņu. Konservatorija<br />

devusi arī vienu, otru direģentu, kas sola<br />

izredzes nākotnē. Pie konservatorijas pastāv stīgu<br />

kvartets, kas gādājis par kamermūzikas koncertiem un<br />

viņu popolārjzēšanu sabiedrības plašākās aprindās,<br />

VAIRUMA. MAZUMA<br />

Lielākais juvelieru un pulksteņu veikals<br />

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 9. Tāļr. 28708.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!