22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

58 VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

PIRMKLASĪGS DĀMU un KUNGU CEPURU VEIKALS un DARBNĪCA<br />

J. RAČ, RĪGA, KRIŠJĀNA BARONA IELA Ns 31<br />

Pieņemu visāda veida pasūtījumus un izlabojumus, kā:<br />

presēt, # tīrīt, krāsot u. t. t.<br />

Vairumā Mērenas cenas Mazuma<br />

Rīgas simlonijorķestrs.<br />

Rīgas simfonijorķestrs nodibinājās 1925. gadā. Sākumā<br />

orķestrs rīkoja koncertus arī ziemas sezonā, bet<br />

apmeklētāju trūkuma dēļ tos pārtrauca. Tagad Rīgas<br />

simfonijorķestrs darbojās tikai vasaras laikā un savus<br />

koncertus sarīko dārzos uz atklātām skatuvēm. Neraugoties<br />

uz lielām neērtībām, rīkojot koncertus brīvā<br />

dabā, kur grūti panākt skaidrāku noskaņojumu un jācīnās<br />

ar atmosferiskiem traucējumiem, orķestrs visus šos<br />

gadus strādājis ar lielu neatlaidību un pašaisliedzību.<br />

Te lieli nopelni viņa idejiskam iedvesmotājam Hermanim<br />

Kaupiņam, kurš arvien bijis nomodā par orķestra<br />

likteni. Rīgas orķestrs regulāri rīkojis koncertus<br />

Vērmaņparkā, Torņkalna dārzā, 1905. g. parkā un<br />

šo vasaru spēlēs arī Latgales priekšpilsētas dārzā.<br />

Šiem koncertiem bijusi liela audzinoša nozīme un tagad<br />

tai radusies sava publika, kuras skaits dažos gadījumos<br />

sniedzies vairākos tūkstošos. Rīgas simfonijorķestrs<br />

sniedzis saviem klausītājiem nevien populāra rakstura<br />

mūziku, bet izpildījis arī lielu skaņu meistaru simfonijas<br />

un citus liela apmēra darbus. Salīdzinot orķestraj<br />

tagadējo sastāvu ar viņa pirmo sezonu mūziķu komplektu,<br />

jāsaka, ka tas stipri izaudzis un izvērties par<br />

solīdu muzikālu vienību. <strong>Dziesmu</strong> svētku laikā orķestrs<br />

sarīko vairākus simfonijkoncertus, kur starp citu<br />

izpildīs ari latvju komponistu skanņdarbus.<br />

AZIADĒ" Paris,<br />

elegants damu parfīms<br />

«Es lietoju tikai «Aziade» —<br />

tas ir vienīgais parfīms, kas<br />

man sagādā baudu. Bez tam<br />

«Aziadē» ir kautkas neparasts<br />

un es vēlos būt drusku «neparasta».<br />

«Aziadē» ir tiešām kaut kas<br />

sevišķs. Tas ir stipri koncentrēts,<br />

maigs parfims, greznā<br />

kārbiņā, ar mazu, cieši noslēdzamu<br />

vāciņu, ērti uzglabājams<br />

rokas somiņā.<br />

Niecīgs daudzums «Aziade»<br />

uz kakla vai matos uzglabā<br />

smaršu veselu dienu, uz drēbēm<br />

— pat vairākas dienas.<br />

«Aziade» nesatur nedz tauku,<br />

nedz vazelīna, kādēļ tas<br />

neatstāj traipus pat uz gaišām<br />

drēbēm.<br />

Pieprasiet šo īsti parīzisko parfīmu !<br />

6 dažādas smaržas: jasmins, majpuķīte, šiprs,<br />

ceriņi, vijolītes, origans. «Aziadē».<br />

Ģenerālpriekšstāvis: H. N. Stoddart, Pils ielā 9/7<br />

Maksā kārbiņa Ls 2,—.<br />

tāļr. 28038.<br />

Skats uz kanālu.<br />

Bez receptēm<br />

noteikti izmēra brilles pēc acīm,<br />

ar speciālu aparātu.<br />

Pirktos* stiklus pārmainu bez<br />

maksas 6 m. laikā. Griežat vērību uz uzrakstu durvīs veik.<br />

«OMEGA», Nr. 14 Kaļķu ielā Nr. 14<br />

Nākošai veļas mazgāšanai<br />

nepiemirstat iecienīto — ekonomisko veļas pulveri<br />

w<br />

Tel. 23167<br />

j A n ī t s<br />

vairuma pie «LATVIJAS ĶĪMIĶIS"<br />

Rīgā. Vecpilsētā Ns 1.<br />

Kleitas, mēteļus<br />

izgatavo pēc mēra<br />

L. Smilšu ielā 12/14.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!