22.09.2013 Views

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

Lejupielādēt - Latviešu Dziesmu svētki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rezervēts priekš<br />

VII. Latvju Vispārējo <strong>Dziesmu</strong> Svētku Albums.<br />

Rudolf Heine<br />

Rigā, Grēcinieku ielā 12<br />

Centrāla virtuve<br />

VIESNĪCA ..BULDURI" (KAZINO)<br />

Bulduros, L. Prospektā Nr. 46|47. Tālruņa centrāle: Majori 46.<br />

Jauremontetas zāles, Ērtas un saulainas istabas.<br />

Pirmklasīga koncerta un dejas mūzika.<br />

<strong>Latviešu</strong>, amerikāņu un krievu virtuve. $ * » Franču un krievu biljardi.<br />

Spiestuve «Latvija» Rīgā, Mērķēja ielā 15.<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!