Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093 ... - EUR-Lex

fktk.lv

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093 ... - EUR-Lex

15.12.2010. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 331/45

2. Valde līdz 2011. gada 31. maijam pieņem praktiskus pasākumus

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.

3. Par lēmumiem, kurus iestāde pieņēmusi saskaņā ar Regulas

(EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var iesniegt sūdzību tiesībsargam

vai, attiecīgā gadījumā, iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā

pēc apelācijas iesniegšanas Apelācijas padomei saskaņā ar attiecīgi

LESD 228. un 263. pantā ietvertajiem nosacījumiem.

73. pants

Valodu lietojums

( 1 1. Iestādei piemēro Padomes Regulas Nr. 1, ar ko nosaka valodu

lietojumu Eiropas Ekonomikas kopienā ) noteikumus.

2. Valde pieņem lēmumu par valodu iekšējo lietojumu iestādē.

3. Tulkošanas pakalpojumus, kas nepieciešami iestādes darbības

nodrošināšanai, sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas

centrs.

( 1 ) OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.

74. pants

Mītnes nolīgums

Nepieciešamo kārtību attiecībā uz iestādei paredzēto atrašanās

vietu dalībvalstī un telpām, kuru pieejamību nodrošina šī dalībvalsts,

kā arī specifiskos noteikumus, kas minētajā dalībvalstī piemērojami

izpilddirektoram, Valdes locekļiem, iestādes

darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka mītnes nolīgumā

starp iestādi un minēto dalībvalsti, kas noslēgts pēc Valdes

apstiprinājuma saņemšanas.

Minētā dalībvalsts nodrošina iespējami vislabākos apstākļus, lai

gādātu par atbilstīgu iestādes darbību, tostarp daudzvalodu, uz Eiropu

orientētas apmācības un piemērotus transporta

savienojumus.

75. pants

Trešo valstu līdzdalība

1. Iestādes darbā var piedalīties trešās valstis, kas ir noslēgušas

nolīgumus ar Savienību, saskaņā ar kuriem tās iestādes kompetences

jomās ir pieņēmušas un piemēro Savienības tiesību aktus,

kā minēts 1. panta 2. punktā.

2. Iestāde var sadarboties ar trešām valstīm, kas minētas

1. punktā, piemērojot 1. panta 2. punktā minētajās iestādes kompetenču

jomās par līdzvērtīgiem atzītus tiesību aktus, kā tas paredzēts

starptautiskajos nolīgumos, ko Savienība noslēgusi

saskaņā ar LESD 216. pantu.

3. Saskaņā ar 1. un 2. punktā minēto nolīgumu attiecīgajiem

noteikumiem nosaka kārtību, jo īpaši attiecībā uz valstu, kas minētas

1. punktā, iesaistīšanās iestādes darbā būtību, apjomu un

procesuālajiem aspektiem, tostarp noteikumus attiecībā uz finanšu

iemaksām un personālu. Tajos var paredzēt pārstāvniecību – kā

novērotājiem – Uzraudzības padomē, un ar tiem nodrošina, ka šīs

valstis nepiedalās diskusijās, kas attiecas uz atsevišķām finanšu iestādēm,

izņemot tiešas intereses gadījumā.

VIII NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

76. pants

Sagatavošanās darbības

1. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pirms iestādes izveidošanas

EBUK cieši sadarbojas ar Komisiju, lai sagatavotos tam, ka iestāde

aizstāj EBUK.

2. Pēc iestādes izveidošanas Komisija atbild par iestādes administratīvo

izveidi un sākotnējo administratīvo darbību, līdz iestāde

ir iecēlusi izpilddirektoru.

Šajā nolūkā Komisija var uz ierobežotu laiku iecelt vienu amatpersonu

izpilddirektora funkciju veikšanai līdz brīdim, kad izpilddirektors

uzņemas pienākumu veikšanu pēc tam, kad viņu iecēlusi

Uzraudzības padome saskaņā ar 51. pantu. Šis laikposms nav ilgāks

par to, kas vajadzīgs, lai iestāde ieceltu amatā izpilddirektoru.

Pēc Valdes apstiprinājuma saņemšanas pagaidu izpilddirektors var

atļaut veikt visus maksājumus, ko sedz ar kredītiem, kuri iekļauti

iestādes budžetā, un var slēgt līgumus, tostarp darba līgumus pēc

iestādes štata plāna pieņemšanas.

3. Šā panta 1. un 2. punkts neskar Uzraudzības padomes un

Valdes pilnvaras.

4. Iestāde tiek uzskatīta par EBUK tiesību pārņēmēju. Līdz iestādes

izveidošanas dienā visi EBUK aktīvi un pasīvi, un visas nepabeigtās

darbības tiek automātiski nodotas iestādei. EBUK

sagatavo ziņojumu, kurā atspoguļota tās aktīvu un pasīvu situācija

slēgšanas brīdī minētās nodošanas datumā. EBUK un Komisijas

locekļi veic minētā ziņojuma revīziju un to apstiprina.

77. pants

Pārejas noteikumi par personālu

1. Atkāpjoties no 68. panta, visus darba līgumus un norīkojuma

nolīgumus, kurus noslēgusi EBUK vai tās sekretariāts un kas

ir spēkā 2011. gada 1. janvārī, īsteno līdz to beigu termiņam. Tos

nedrīkst pagarināt.

More magazines by this user
Similar magazines