l?mumu teksti - FKTK

fktk.lv

l?mumu teksti - FKTK

PAR AS "TUKUMA MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA" FINANŠU

INSTRUMENTU TIRGUS LIKUMA PRASĪBU NEIZPILDI .................................. 2

PAR LICENCES IEGULDĪJUMU PĀRVALDES PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

IZSNIEGŠANU SABIEDRĪBAI AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU IEGULDĪJUMU

BROKERU SABIEDRĪBAI "REAL TRADE" .......................................................... 6


Rīgā 2009. gada 24. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes

lēmums Nr. 92

(prot. Nr. 27 3. p.)

PAR AS "TUKUMA MEŽRŪPNIECĪBAS SAIMNIECĪBA" FINANŠU

INSTRUMENTU TIRGUS LIKUMA PRASĪBU NEIZPILDI

Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektajā daļā noteikts, ka, ja tirgus

organizētājs vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu par akciju

izslēgšanu no regulētā tirgus, jo attiecīgo akciju emitents nav ievērojis Finanšu

instrumentu tirgus likumu vai tirgus organizētāja noteikumus, emitenta valde vai

padome mēneša laikā sasauc akcionāru ārkārtas sapulci un tā izskata jautājumu par

akciju izņemšanu no regulētā tirgus, lēmumu pieņemot ar balsojumā piedalījušos

akcionāru vienkāršu balsu vairākumu.

AS "Tukuma mežrūpniecības saimniecība" (turpmāk arī – Tukuma MRS) (juridiskā

adrese – Mārtiņa ielā 1, Tukumā, vienotais reģ. Nr. 40003027882) akcijas līdz

17.10.2008. bija iekļautas regulētajā tirgū – AS "NASDAQ OMX Riga" (turpmāk –

Birža) Otrajā sarakstā.

Biržas valde 15.10.2008. saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu

iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" 21.6.1. punkta 5. apakšpunktu

pieņēma lēmumu izslēgt Tukuma MRS akcijas no Biržas Otrā saraksta, par pēdējo

akciju kotācijas dienu nosakot 17.10.2008., jo Tukuma MRS pēc atkārtota Biržas

pieprasījuma nebija samaksājusi Biržas noteikto kotēšanas maksu.

Ievērojot minēto, Tukuma MRS valdei vai padomei bija pienākums mēneša laikā

sasaukt akcionāru ārkārtas sapulci, lai akcionāri izskatītu jautājumu par akciju

izņemšanu no regulētā tirgus. Līdz 22.11.2008. ne Oficiālajā obligātās informācijas

centralizētās glabāšanas sistēmā, ne laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nebija publicēta

informācija par Tukuma MRS ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu. Tādējādi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (adrese – Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050) (turpmāk

arī – Komisija) secināja, ka Tukuma MRS valde vai padome pēc Tukuma MRS akciju

izslēgšanas no regulētā tirgus Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā

nav sasaukusi ārkārtas akcionāru sapulci, lai izskatītu jautājumu par akciju izņemšanu

no regulētā tirgus.

Komerclikuma 139. pants nosaka, ka sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kurā

atrodas sabiedrības vadība (sabiedrības sēdeklis). Saskaņā ar Komerclikuma 12. panta

ceturto daļu, ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence

uz Komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos

dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri

pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta.

Komisija jau iepriekš, nosūtot Tukuma MRS divas ierakstītas vēstules (09.06.2008.

vēstuli Nr. 05.05.01.190/1758 un 08.07.2008. vēstuli Nr. 05.05.01.190/2104), bija

secinājusi, ka Tukuma MRS tās juridiskajā adresē nav sasniedzama, jo Komisijas

nosūtītā korespondence kā nepiegādāta tika atsūtīta atpakaļ Komisijai ar VAS

"Latvijas Pasts" paziņojumu "Iestāde slēgta".

22.11.2008. Komisija vēstuli Nr. 05.05.01.190/3804 nosūtīja gan uz Tukuma MRS

juridisko adresi, gan uz Tukuma MRS valdes priekšsēdētāja Normunda Zelčāna


Komisijai pa tālruni norādīto citu kontaktadresi (Apguldes ielā 8, Rīgā, LV-1004) un

lūdza sniegt paskaidrojumu, kādu iemeslu dēļ Tukuma MRS valde Finanšu

instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā nav sasaukusi ārkārtas akcionāru sapulci,

kuras darba kārtībā ir iekļauts jautājums par akciju izņemšanu no regulētā tirgus, un

sniegt informāciju par Tukuma MRS turpmāko rīcību, lai tiktu nodrošināts, ka šāda

ārkārtas akcionāru sapulce tiek sasaukta.

24.12.2008. Komisijas 22.11.2008. vēstule Nr. 05.05.01.190/3804, kas tika sūtīta uz

Tukuma MRS juridisko adresi, Komisijai kā nepiegādāta korespondence tika atsūtīta

atpakaļ ar VAS "Latvijas Pasts" paziņojumu "Iestāde slēgta".

Lai noskaidrotu, vai Tukuma MRS juridiskā adrese Mārtiņa ielā 1, Tukumā nav

mainīta, Komisija nosūtīja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram informācijas

pieprasījumu par Tukuma MRS statusu, valdes un padomes locekļiem, kontakttālruni

un adresi, kā arī lūdza sniegt informāciju, vai kopš 01.01.2008. Komercreģistrā ir

reģistrētas izmaiņas Tukuma MRS adresē. Komisija no Latvijas Republikas

Uzņēmumu reģistra saņēma informāciju (09.01.2009. izziņa Nr. 7-3-188649), ka

Tukuma MRS juridiskā adrese ir tā pati – Mārtiņa ielā 1, Tukumā – un tā nav mainīta.

Līdz šā lēmuma pieņemšanas dienai Komisija nav saņēmusi arī Tukuma MRS valdes

priekšsēdētāja Normunda Zelčāna atbildi uz Komisijas 22.11.2008. vēstuli

Nr. 05.05.01.190/3804, kura bija nosūtīta uz Normunda Zelčāna norādīto

kontaktadresi (Komisija šo vēstuli nav saņēmusi arī atpakaļ no VAS "Latvijas Pasts"

kā nepiegādātu korespondenci). Tādējādi Komisija secina, ka tai nav iespēju iegūt

Tukuma MRS viedokli un Tukuma MRS joprojām nav izpildījusi Finanšu

instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas prasības par ārkārtas akcionāru

sapulces sasaukšanu un jautājuma izskatīšanu par akciju izņemšanu no regulētā tirgus.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu iestāde

pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas izvērtē lietas apstākļus un izdod brīvo

administratīvo aktu, ja iestādei ir rīcības brīvība un administratīvā akta izdošana ir

lietderīga.

Administratīvā procesa likuma 65. panta ceturtā daļa nosaka, ka gadījumos, ja

piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai

neizdot, bet izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu (brīvais administratīvais

akts), iestāde vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde secina, ka

administratīvais akts ir izdodams, tā izdod šo aktu, ievērojot piemērojamajā tiesību

normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem,

nosaka administratīvā akta saturu.

Administratīvā procesa likuma 66. panta pirmā daļa nosaka, ka, apsverot

administratīvā akta izdošanas lietderību, iestāde lemj:

1) par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi;

2) par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai;

3) par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt

ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo administratīvā procesa dalībnieku tiesības vai

tiesiskās intereses;

4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un

sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku

ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējusi administratīvā akta izdošanas lietderību, Komisija uzskata, ka, tā kā

Tukuma MRS nav izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās

daļas prasības, lai publiski izplatītu faktu par Tukuma MRS Finanšu instrumentu


tirgus likuma prasību neizpildi un nodrošinātu akcionāru interešu aizstāvību,

Komisijai ir jāizdod administratīvais akts, ar kuru tai jākonstatē, ka Tukuma MRS nav

izpildījusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības par ārkārtas akcionāru sapulces

sasaukšanu jautājuma par akciju izņemšanu no regulētā tirgus izskatīšanai.

Atbildība par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir

paredzēta Finanšu instrumentu tirgus likuma 148. pantā, saskaņā ar kuru Komisijai ir

tiesības par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem tos izdarījušajai personai

izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 10 000 latu.

Komisija uzskata, ka tai, izdodot administratīvo aktu un piemērojot Tukuma MRS kā

finanšu instrumentu tirgus dalībniekam noteiktās sankcijas par izdarīto pārkāpumu, ir

jāņem vērā apstākļi, ka:

Tukuma MRS jau 25.03.2008. paziņoja, ka saistībā ar mežizstrādes

pakalpojumu pārtraukšanu mežizstrādes tehnika nodota atpakaļ līzinga

kompānijām un līgumattiecības par turpmāko tehnikas nomu pārtrauktas;

29.04.2008. Tukuma MRS publicēja akcionāru sapulcē pieņemtos lēmumus,

ka saistībā ar to, ka darbības pārstrukturizēšanai nepieciešamas lielas

investīcijas un celtniecības pakalpojumu sfērā attīstība pašlaik ir apstājusies,

akcionāru sapulcē nolemts atteikties no uzņēmuma darbības

pārstrukturizācijas un nolemts slēgt līgumu ar juridisko pakalpojumu biroju

"Doms" par sabiedrības finansiālā stāvokļa atbilstības likumam par

uzņēmuma maksātnespēju izvērtēšanu un pilnvarot minēto biroju

nepieciešamības gadījumā vērsties tiesā par uzņēmuma tiesiskās aizsardzības

nodrošināšanu;

Tukuma rajona tiesa 28.05.2009. ir atzinusi Tukuma MRS par

maksātnespējīgu.

Tā kā piemērojamā tiesību norma ļauj Komisijai lemt par brīvā administratīvā aktu

izdošanu, Komisija vispirms apsver izdošanas lietderību, ievērojot piemērojamajā

tiesību normā noteiktos ietvarus. Komisijas padome uzskata, ka galvenais šā lēmuma

mērķis ir darīt zināmu Tukuma MRS akcionāriem faktu, ka Tukuma MRS neizpildīja

finanšu instrumentu tirgu regulējošā normatīvā akta – Finanšu instrumentu tirgus

likuma 55. panta piektās daļas – prasības un šāds administratīvais akts atvieglos

Tukuma MRS akcionāriem iespējas tiesas ceļā prasīt atlīdzību par tiem radītajiem

zaudējumiem, ja tie uzskatīs, ka tiem tādi radušies Tukuma MRS Finanšu instrumentu

tirgus likuma prasību neizpildes rezultātā.

Tādējādi, ievērojot minēto, Komisija uzskata, ka soda naudas piemērošana Tukuma

MRS šajā gadījumā nav piemērots un samērīgs līdzeklis attiecīgā mērķa sasniegšanai,

jo tiesa ir atzinusi Tukuma MRS maksātnespēju un tādējādi soda naudas piemērošana

sabiedrībai varētu tikai samazināt iespējamo akcionāru saņemamo likvidācijas kvotu,

ja maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums būtu Tukuma MRS bankrots. Komisija

uzskata, ka ir nelietderīgi piemērot arī otru likumā noteikto sankciju – brīdinājumu –,

jo lēmuma mērķis ir darīt zināmu Tukuma MRS akcionāriem faktu, ka Tukuma MRS

neizpildīja Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās daļas prasības, un

šādas sankcijas piemērošana būtu samērīga un lietderīga apstākļos, ja Tukuma MRS

minēto pienākumu, kas izriet no Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās

daļas, pēc šā lēmuma pieņemšanas varētu izpildīt, t.i., sabiedrības izpildinstitūcija

varētu sasaukt akcionāru sapulci, kurā akcionāri varētu lemt par akciju izslēgšanu no

regulētā tirgus, lai nodrošinātu Finanšu instrumentu tirgus likuma normu izpildi.

Komisija ņem vērā faktu, ka Tukuma MRS, iestājoties maksātnespējas procesam,

atbilstoši Maksātnespējas likuma 61. panta pirmās daļas 2. punktam ir apturēta

pārvaldes institūciju darbība.


Turklāt Komisija ņem vērā arī to, ka, ja maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums

būs sabiedrības sanācija, tad pēc sanācijas pabeigšanas Tukuma MRS joprojām būs

saistošas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, t.sk. pienākums sasaukt

akcionāru sapulci, lai izskatītu jautājumu par akciju izņemšanu no regulētā tirgus.

Komisijai šis pieņemtais lēmums ir jāpublisko, lai tādējādi Tukuma MRS akcionārus

informētu par to, ka Tukuma MRS neizpildīja Finanšu instrumentu tirgus likuma

prasību par sapulces sasaukšanu jautājuma par akciju izņemšanu no regulētā tirgus

izskatīšanai. Turklāt Komisijai šis lēmums ir jāpublicē arī laikrakstā "Latvijas

Vēstnesis", jo tā nekādā citādā veidā nevar nodrošināt, ka informācija par Komisijas

mumu tiek paziņota arī Tukuma MRS valdes un padomes locekļiem, kuri savas

funkcijas pildīja līdz Tukuma rajona tiesas 28.05.2009. sprieduma par Tukuma MRS

atzīšanu par maksātnespējīgu pasludināšanai.

Komisijas padome arī uzskata, ka šis lēmums ir samērīgs un ir attaisnojams ar

sabiedrības ieguvumu, jo sabiedrībai kļūs zināms fakts par Tukuma MRS konkrētas

Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības neizpildi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 4. panta

pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 1. panta trešo daļu, 63. panta pirmās daļas

2. punktu, 65. panta ceturto daļu un 66. panta pirmo daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Konstatēt, ka AS "Tukuma mežrūpniecības saimniecība" (vienotais reģ. Nr.

40003027882) nav ievērojusi Finanšu instrumentu tirgus likuma 55. panta piektās

daļas prasības.

2. Pieņemto lēmumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Oficiālajā obligātās

informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā.

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt AS ''Tukuma mežrūpniecības saimniecība''

administratoram uz tā adresi Ģimnāzijas ielā 23, Daugavpilī, LV-5401.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 4. panta otrajā daļā un Administratīvā

procesa likuma 188. panta otrajā daļā un 189. panta pirmajā daļā noteiktajam Finanšu

un kapitāla tirgus komisijas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu izdoto

administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā (Jēzusbaznīcas ielā 6,

Rīgā) viena mēneša laikā no dienas, kad šis administratīvais akts personai ticis

paziņots.

Finanšu un kapitāla tirgus

komisijas priekšsēdētāja I. Krūmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Rīgā 2009. gada 24. jūlijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes

lēmums Nr. 96

(prot. Nr. 27 9. p.)

PAR LICENCES IEGULDĪJUMU PĀRVALDES PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

IZSNIEGŠANU SABIEDRĪBAI AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU IEGULDĪJUMU

BROKERU SABIEDRĪBAI "REAL TRADE"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ieguldījumu brokeru sabiedrība "Real Trade"

(vienotais reģistrācijas Nr. 40003627500, juridiskā adrese – Rīgā, Alfrēda Kalniņa

ielā 6, LV-1050) (tālāk tekstā arī – sabiedrība) 09.04.2009., 08.07.2009. un

20.07.2009. (precizētie dokumenti) iesniedza Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

(adrese – Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050) (tālāk tekstā arī – Komisija) iesniegumu ar

lūgumu izsniegt licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu

sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumus norādot ieguldītāju rīkojumu par

darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšanu un nodošanu izpildei un ieguldītāju

rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildi uz ieguldītāju vai trešo

personu rēķina un kā atļauto ieguldījumu blakuspakalpojumu norādot valūtas maiņas

pakalpojumus, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Komisija konstatēja, ka sabiedrība ir iesniegusi visus normatīvajos aktos noteiktos

dokumentus, tā ir reģistrēta, ievērojot Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus

likuma prasības, sabiedrības pamatkapitāls, valdes locekļi, kā arī sabiedrības

dalībnieki ar būtisku līdzdalību Ļevs Kudrjavcevs un Aleksandrs Šestakovs atbilst

Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām un par sabiedrības pamatkapitālā

ieguldīto naudas līdzekļu tiesisku izcelsmi Komisijai nav pamata šaubīties.

Komisijai nav pamata uzskatīt, ka sabiedrības dalībnieku ar būtisku līdzdalību

sabiedrībā ietekme nenodrošinās tās finansiāli stabilu, piesardzīgu un ieguldījumu

brokeru sabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību.

Tāpat Komisijai nav pamata uzskatīt, ka sabiedrības ciešas attiecības ar trešajām

personām apdraud vai var apdraudēt tās finansiālo stabilitāti vai ierobežo Komisijas

tiesības veikt likumā noteiktās uzraudzības funkcijas vai ka ārvalsts likumi un citi

normatīvie akti, kas attiecas uz personām, kurām ir ciešas attiecības ar sabiedrību,

ierobežos Komisijas tiesības veikt uzraudzības funkcijas.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 102. panta

pirmo daļu un 108. panta pirmo daļu, ievērojot 105., 106., 107. pantu un 108. panta

otro daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ieguldījumu brokeru sabiedrībai "Real

Trade" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003627500, juridiskā adrese – Rīgā, Alfrēda

Kalniņa ielā 6, LV-1050) licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu

blakuspakalpojumu sniegšanai, kā atļautos ieguldījumu pakalpojumus norādot

ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšanu un

nodošanu izpildei un ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem

izpildi uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina un kā atļauto ieguldījumu


lakuspakalpojumu norādot valūtas maiņas pakalpojumus, ja tie saistīti ar ieguldījumu

pakalpojumu sniegšanu.

Finanšu un kapitāla tirgus

komisijas priekšsēdētāja I. Krūmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

More magazines by this user
Similar magazines