APDRO?IN??ANAS TIRGUS DARB?BA - FKTK

fktk.lv

APDRO?IN??ANAS TIRGUS DARB?BA - FKTK

APDROŠINĀŠANAS TIRGUS DARBĪBA

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Tirgus dalībnieki

2010. gada pirmā pusgada beigās Latvijā darbojās 13 apdrošināšanas sabiedrības – četras

dzīvības apdrošināšanas un deviņas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības (t.sk. viena

savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvā biedrība) –, kā arī 11 ārvalstu apdrošināšanas

sabiedrību filiāles.

Viena dzīvības apdrošināšanas un trīs nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības ir Eiropas

Savienības dalībvalstu apdrošināšanas sabiedrību meitas sabiedrības, un viena nedzīvības

apdrošināšanas sabiedrība ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts apdrošināšanas sabiedrības

meitas sabiedrība (AAS "ERGO Latvija dzīvība", AAS "Balta", AAS "ERGO Latvija", AAS

"Seesam Latvia", AAS "Gjensidige Baltic"), un šo apdrošināšanas sabiedrību tirgus daļa kopējās

parakstītajās bruto prēmijās 2010. gada pirmā pusgada beigās bija 52.7%.

Prēmijas un atlīdzības

2010. gada pirmajā pusgadā apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs bija

95.2 milj. latu, kas bija par 31.4% mazāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā, un izmaksāto bruto

atlīdzību apmērs bija 61.0 milj. latu jeb par 29.3% mazāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā

(sk. 1. att.).

1. attēls

PARAKSTĪTĀS BRUTO PRĒMIJAS UN IZMAKSĀTĀS BRUTO ATLĪDZĪBAS

(periodā; milj. latu)

200

150

100

50

0

2006. gada

1. pusgadā

2007. gada

1. pusgadā

2008. gada

1. pusgadā

2009. gada

1. pusgadā

Parakstītās bruto prēmijas Izmaksātās bruto atlīdzības

2010. gada

1. pusgadā

Tiešās dzīvības apdrošināšanas īpatsvars 2010. gada pirmajā pusgadā apdrošināšanas sabiedrību

parakstīto prēmiju kopsummā bija 11.1%.

Pārskata ceturksnī turpināja palielināties ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto

bruto prēmiju apmērs – par 95%, salīdzinot ar 2009. gada pirmo pusgadu, un 2010. gada pirmā

pusgada beigās filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 19.9 milj. latu. Savukārt

izmaksāto bruto atlīdzību apmērs palielinājās par 79.8% un sasniedza 8.4 milj. latu.

Līdz ar to ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas kopējā

apdrošināšanas tirgū sasniedza 17.3%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 12.1%.

Ekonomiskajām tendencēm stabilizējoties, tomēr aizvien turpina samazināties parakstīto bruto

prēmiju apmērs uz vienu Latvijas iedzīvotāju 1 . Salīdzinot ar 2009. gada pirmo pusgadu, tas

samazinājās par 16.4% un 2010. gada pirmā pusgada beigās sasniedza 51 latu.

1 Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā www.csb.lv publicētā informācija.

46


DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS

Darbības rādītāji

2010. gada pirmajā pusgadā dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs,

salīdzinot ar 2009. gada pirmo pusgadu, pieauga par 9.8% un bija 13.8 milj. latu (sk. 2. att.).

Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs salīdzinājumā ar 2009. gada pirmo pusgadu samazinājās par

32.7% un bija 8.6 milj. latu.

2. attēls

DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU PARAKSTĪTĀS BRUTO PRĒMIJAS UN

IZMAKSĀTĀS BRUTO ATLĪDZĪBAS

(periodā; milj. latu)

20

15

10

5

0

2006. gada

1. pusgadā

2007. gada

1. pusgadā

2008. gada

1. pusgadā

2009. gada

1. pusgadā

Parakstītās bruto prēmijas Izmaksātās bruto atlīdzības

2010. gada

1. pusgadā

2010. gada pirmajā pusgadā dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfelī

lielākā daļa prēmiju bija parakstītas par dzīvības un veselības apdrošināšanu – attiecīgi 76.7% un

20.9% (sk. 3. att.). Dzīvības apdrošināšanā lielāko īpatsvaru veido apdrošināšanas produkti ar

uzkrājumu veidošanu (62.6% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām) un par tirgum

piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas (13.6% no dzīvības apdrošināšanā

parakstītajām prēmijām).

3. attēls

DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU PARAKSTĪTO BRUTO PRĒMIJU UN

IZMAKSĀTO BRUTO ATLĪDZĪBU APMĒRS SADALĪJUMĀ PA APDROŠINĀŠANAS

VEIDIEM

(procentos)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Bruto parakstītās prēmijas

25 26 28 32

2 3 2

65 63 60

6 8 9 6

30.06.2009. 30.09.2009. 31.12.2009. 31.03.2010. 30.06.2010.

Tirgum piesaistītie līgumi Ar uzkrājumu veidošanu

Bez uzkrājumu veidošanas Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana Pieņēmušas pārapdrošināšanā

2

58

21

2

63

14

Parakstīto bruto prēmiju īpatsvars par dzīvības apdrošināšanu 2010. gada pirmajā pusgadā

salīdzinājumā ar 2009. gada pirmo pusgadu pieauga (no 72.2% 2009. gada pirmajā pusgadā līdz

76.7% 2010. gada pirmajā pusgadā) un bija 10.6 milj. latu. Veselības apdrošināšanā parakstīto

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Izmaksātās bruto atlīdzības

48 54 49

1

42

1

36

37

9 9 13

1

1

65 58

30.06.2009. 30.09.2009. 31.12.2009. 31.03.2010. 30.06.2010.

27

8

32

0

9

47


uto prēmiju īpatsvars samazinājās un bija 2.9 milj. latu (no 25.3% 2009. gada pirmajā pusgadā

līdz 20.9% 2010. gada pirmajā pusgadā).

2010. gada pirmajā pusgadā dzīvības apdrošināšanas sabiedrību izmaksāto bruto prēmiju portfelī

lielākais īpatsvars izmaksātajās atlīdzībās bija par dzīvības apdrošināšanu – 67.4%, kas

salīdzinājumā ar 2009. gada pirmo pusgadu palielinājās par 5.7% un sasniedza 5.8 milj. latu. Par

veselības apdrošināšanu izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 61.7% un bija 2.8

milj. latu.

Dzīvības apdrošināšanā lielākās piekritušās bruto atlīdzības apmērs 2010. gada 2. ceturksnī bija

111 tūkst. latu par dzīvības apdrošināšanu ar tirgum piesaistītajiem līgumiem.

Pārskata periodā divas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības strādāja ar zaudējumiem, bet kopumā

dzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņas apmērs sasniedza 1.5 milj. latu.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs 2 , kas raksturo apdrošināšanas

sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas 3 nodrošināšanai,

2010. gada pirmajā pusgadā bija 154.4% (robežās no 104.1% līdz 231.2%). Zemākā pieļaujamā

šī rādītāja robeža ir 100%. Liels maksātspējas rādītājs liecina par to, ka apdrošināšanas

sabiedrības var strādāt daudz aktīvāk, neapdraudot savu maksātspēju.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību tehniskās rezerves 2010. gada pirmajā pusgadā bija segtas ar

ieguldījumiem 100% apmērā.

Ieguldījumi

2010. gada pirmā pusgada beigās dzīvības apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi bija

76.4 milj. latu. Joprojām lielākā daļa ieguldījumu bija veikti termiņnoguldījumos kredītiestādēs –

30.6 milj. latu jeb 40% no dzīvības apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu kopsummas

(sk. 4. att.). Savukārt ieguldījumu apmērs parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu

ienākumu bija 24.1 milj. latu jeb 31.5% no dzīvības apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu

kopsummas. Jau vairākus ceturkšņus nemainīgi saglabājušies ieguldījumi par labu dzīvības

apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmējiem, kuri uzņemas ieguldījumu risku, un pārskata periodā

tie bija 12 milj. latu jeb 15.7% no dzīvības apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu kopsummas.

4. attēls

DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

(procentos)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2 1 1 1 1

16 15 16 16

58

2 2 3 6

47 50 47 40

35 32 30 32

0 1 0 0 4

30.06.2009. 30.09.2009. 31.12.2009. 31.03.2010. 30.06.2010.

Zemes gabali un ēkas Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Ieguldījumi ar apdrošinājuma ņēmēju risku* Citi ieguldījumi

* Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmējiem, kuri uzņemas ieguldījumu risku.

2 Pašu līdzekļi/Maksātspējas norma.

3 Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas

līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru.

32

48


Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumi, kas izvietoti Latvijā, 2010. gada 30. jūnijā bija

65.1%, savukārt 15.6% bija ieguldīti Luksemburgā, 5.3% – Vācijā, 3.2% – Francijā, kā arī

pārējie 10.8% – vēl 13 valstīs. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 99.9% no kopējiem

ieguldījumiem ārvalstīs.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdeve 4 no dzīvības apdrošināšanas ieguldījumu

vidējās vērtības 2010. gada pirmajā pusgadā bija 7% (2009. gada pirmajā pusgadā – 7.1%).

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS

Darbības rādītāji

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību 2010. gada pirmajā pusgadā parakstīto bruto prēmiju

apmērs bija 81.4 milj. latu jeb par 35.5% mazāk nekā 2009. gada pirmajā pusgadā (sk. 5. att.).

Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs samazinājās par 28.7% salīdzinājumā ar 2009. gada pirmo

pusgadu un bija 52.4 milj. latu.

5. attēls

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU PARAKSTĪTĀS BRUTO PRĒMIJAS UN

IZMAKSĀTĀS BRUTO ATLĪDZĪBAS (periodā; milj. latu)

200

150

100

50

0

2006. gada

1. pusgadā

2007. gada

1. pusgadā

2008. gada

1. pusgadā

2009. gada

1. pusgadā

Parakstītās bruto prēmijas Izmaksātās bruto atlīdzības

2010. gada

1. pusgadā

Pārskata periodā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfelī būtiskas

izmaiņas nav notikušas, vislielākā daļa bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligāto

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 23.1%, par sauszemes transporta apdrošināšanu –

22.8%, par īpašuma apdrošināšanu – 18%, par veselības apdrošināšanu – 15.5% (sk. 6. att.).

6. attēls

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU PARAKSTĪTO BRUTO PRĒMIJU UN

IZMAKSĀTO BRUTO ATLĪDZĪBU ĪPATSVARS SADALĪJUMĀ PA APDROŠINĀŠANAS

VEIDIEM (procentos)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

4 Ieguldījumu atdeve = Neto ienākumi no ieguldījumiem/Vidējais ieguldījumu apmērs pārskata periodā; izteikta

gada procentos.

Bruto parakstītās prēmijas

11 13 13 16 17

3 3 3

4 4

21

17

16

20

15

15 16 16

24 26 27

26 25 25 21 23

31.03.2009. 30.06.2009. 31.12.2009. 31.03.2010. 30.06.2010.

sauszemes transporta apdrošināšana OCT AA

īpašuma apdrošināšana

vispārējās CT AA

veselības apdrošināšana

pārējie apdrošināšanas veidi

18

22

18

23

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Izmaksātās bruto atlīdzības

4

5

7

5

6

8

6

6

9

5

8

10

5

8

13

28

27 27 22 20

24 23 22 25 25

33 31 30 30 29

31.03.2009. 30.06.2009. 31.12.2009. 31.03.2010. 30.06.2010.

49


2010. gada pirmajā pusgadā vislielākais izmaksāto atlīdzību īpatsvars bija par sauszemes

transporta apdrošināšanu – 28.8% no izmaksātajām bruto atlīdzībām, par obligāto sauszemes

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu – 24.6%, kā arī par veselības

apdrošināšanu – 20% un īpašuma apdrošināšanu – 13%.

Apmēra ziņā lielākā – 569 tūkst. latu – apdrošināšanas atlīdzību prasība 2010. gada 2. ceturksnī

bija par īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem.

Pārskata periodā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības strādāja ar 9.1 milj. latu peļņu (visas

nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pārskata periodu noslēdza ar peļņu). Nedzīvības

apdrošināšanas sabiedrību apdrošināšanas darbības rezultātus raksturojošais kombinētais

rādītājs 5 2010. gada pirmajā pusgadā bija 94.4%.

Darbības rādītājs 6 , kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības kopējo darbību, ņemot vērā

apdrošināšanas sabiedrību realizēto ieguldījumu politiku, pārskata periodā bija 89.2%.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas

sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas 7 nodrošināšanai,

2010. gada pirmajā pusgadā bija 191.8% (robežās no 110.2% līdz 260.8%). Zemākā pieļaujamā

šī rādītāja robeža ir 100%.

Ieguldījumi

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi 2010. gada 30. jūnijā bija

203 milj. latu. Lielākais ieguldījumu apmērs bija parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar

fiksētu ienākumu – 104.1 milj. latu jeb 51.3% no nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību

ieguldījumu kopsummas –, kā arī termiņnoguldījumos kredītiestādēs – 53.5 milj. latu jeb 26.4%

no ieguldījumu kopsummas –, savukārt akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu veidoja

5.3% jeb 10.8 milj. latu (sk. 7. att.).

7. attēls

NEDZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA

(procentos)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

6 6 6 4 4

30 30 28 28 26

3 4

4 4 4

48 46 48 51 51

20%

10%

0%

0

5

7

0 6

8

5

2

7

3

5

6

5

3

6

30.06.2009. 30.09.2009. 31.12.2009. 31.03.2010. 30.06.2010.

Zemes gabali un ēkas Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi un citi aizdevumi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Citi ieguldījumi

5 Kombinētais rādītājs = Zaudējumu rādītājs (Piekritušās atlīdzību prasības, neto/Nopelnītās prēmijas, neto) +

Izdevumu rādītājs ((Neto darbības izdevumi+Citi tehniskie izdevumi, neto)/Nopelnītās prēmijas, neto).

6 Darbības rādītājs = Kombinētais rādītājs – Ieguldījumu atdeve.

7 Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas

līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru.

50


2010. gada 30. jūnijā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumi 48.7% apmērā no

ieguldījumu kopsummas bija izvietoti Latvijā, 10.3% no ieguldījumu kopsummas bija izvietoti

Lietuvā, 8.5% – Vācijā, 6.6% – Somijā, 5.1% – Francijā, 4.2% – Nīderlandē un 3.7% – Dānijā,

bet pārējie 12.9% vēl 24 citās valstīs. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 95.1% no kopējā

ārvalstu ieguldījumu apmēra.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību tehniskās rezerves bija segtas ar ieguldījumiem 99.6%

apmērā.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdeve 8 2010. gada pirmajā pusgadā bija

5.3% (2009. gada pirmajā pusgadā – 2.6%).

8 Ieguldījumu atdeve = Neto ienākumi no ieguldījumiem/Vidējais ieguldījumu apmērs pārskata periodā; izteikta

gada procentos.

51

More magazines by this user
Similar magazines