Aizkraukles novada pašvaldības pieredze dabas aizsardzības plāna ...

daba.gov.lv

Aizkraukles novada pašvaldības pieredze dabas aizsardzības plāna ...

Projekts Nr. LLIV-316 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un

Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas

teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai“.

Aktivitāte sadaļā „Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna

sagatavošana un integrēšana teritorijas plānojumā”.

Aizkraukle

Aizkraukles novada pašvaldība

2013.gads


Aizkraukles novada lielākā daļa atrodas Viduslatvijas zemienes

Viduslatvijas nolaidenuma dienvidu malā un Lejasdaugavas senlejā,

Daugavas labajā krastā

Reljefu nedaudz saposmo Maizītes pieteka Pulksteņupīte un Daugavas

pieteka Karikste

Novada teritorija ir vidēji 20 – 40 m v.j.l. un tā augstākais punkts Kalna

Ziedu pilskalns atrodas Aizkraukles pilsētā.


Novada iedzīvotāju skaits –9505, Novada platība – 103 km 2 .

Pilsētas teritorija – 1174,5 ha

Pagasta teritorija – 9050,3 ha

Meži-3311,1 ha (32%)

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 3483,7 ha (34%)

Ūdens objektu zeme – 898,9 ha (9%)

Purvi-1482,6 ha (14%)


AIZKRAUKLES NOVADA VĪZIJA

AIZKRAUKLES NOVADA

VĪZIJA

Aizkraukles novads: izglītota, aktīva

sabiedrība Aizkraukles ar iedvesmu novads: izglītota, māca aktīva saviem bērniem,

sabiedrība ar iedvesmu māca saviem bērniem,

kā īstenot mūsdienu sapņus, saglabājot

kā īstenot mūsdienu sapņus, saglabājot senatnes

senatnes pēdas.


STRATĒĢISKIE MĒRĶI

•Attīstīts darba tirgus pieprasījumam atbilstošs

un kvalificēts darbaspēks

•Attīstīta uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto

vērtību

•Nodrošināta iedzīvotājiem pieejama, kvalitatīva

un ekoloģiski tīra dzīves vide


Dabas parks “Daugavas ieleja”

Kopējā platība – 1066 ha

Aizkraukles pagastā – 55%

Sērenē – 26%

Skrīveros – 19%


Dabas parks „Daugavas ieleja” ( dibināts 1987.g.) izveidots, lai aizsargātu Daugavas

senlejas raksturīgāko posmu, kas palicis nepārveidots, būvējot Pļaviņu HES.


Dabas parka mērķis:

Aizsargāt Daugavas senlejas dabas un

vēsturiskās ainavas fragmentu, kas saglabājies

pēc HES uzcelšanas


Lauksaimniecības zemes aizņem 75% parka teritorijas


Lauksaimniecības zemju īpatsvars dabas parkā - 75%


Dabas parkā konstatētas ap 800 ziedaugu sugu (2/3 visu Latvijas floras pārstāvju)


Aizkraukles viduslaiku ordeņa pils drupas (celta 1224.gadā, lai aizsargātos pret

lietuviešu sirotājiem)


Aizkraukles pilskalns


Kaļķu cepļa drupas


Dolomītu atsegumi pie Cepļiem


Daugavas pieteka Karikste


Atpūtas vieta pie Cepļiem


Projekta „Ilgtspējīga dabas resursu

apsaimniekošana Zemgalē” rezultāti

Aizkraukles pagasta teritorijā DABAS

PARKĀ „Daugavas ieleja” :

- veikti infrastruktūras uzlabojumi un labiekārtotas 6 atpūtas vietas,

uzstādīti 2 informācijas stendi, labiekārtots ceļš un izveidots volejbola

laukums pie Lasmaņu karjera, tādējādi novēršot apmeklētāju negatīvo

ietekmi uz sugām un biotopiem šajās teritorijās;

- nodrošināta informācija par dabas vērtībām Zemgales reģionā - izdota

grāmata Dabas vērtības Zemgalē;

-uzlabota aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā iesaistīto

cilvēkresursu kapacitāte – sagatavoti 2 vides gidi, iegūtas zināšanas un

pieredze, u.c.

- ( Īstenošanas laiks: 01.07.2009. – 30.04.2011.)


Atpūtniekiem iecienīta vieta - Aizkraukles karjers


Dabas parka «Daugavas ieleja» tūrisma ceļš


Atpūtas vieta «Senleja»


Atpūtas vieta “Saķis”


Projekts LLIV-316 “Īpaši aizsargājamo

dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā

apsaimniekošanas uzlabošana, radot

ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju

saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību

saglabāšanai”


PP11 Projekta galvenās aktivitātes

1. Ceļa un 2 stāvlaukumu izbūve;

2. Ceļa norādes zīmju izgatavošana;

3. Informatīvās plāksnes izgatavošana;

4. Piedalīšanās semināros un darba

grupās.


Dabas taka gar Daugavas krastu


Ceļš gar Daugavas krastu


Uz tikšanos dabas parkā «Daugavas ieleja»!

Aizkraukles novada pašvaldība

2013.gads

More magazines by this user
Similar magazines