Pašnovērtējuma ziņojums

incukalns.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

LATVIJAS REPUBLIKA

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBA

INČUKALNA NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Reģ.nr. 4374902278, Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136

Tālrunis/fakss: 67998609, e-pasts: incukalns_ms@inbox.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

(datums)


SATURS

1. Skolas vispārīgs raksturojums

2. Skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

konkrēti rezultāti

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos

4.1. JOMA –MĀCĪBU SATURS

4.1.1. Kritērijs – Iestādes īstenotās izglītības programmas

4.2. JOMA –MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

4.2.1. Kritērijs – Mācīšanas kvalitāte

4.2.2. Kritērijs – Mācīšanās kvalitāte

4.2.3. Kritērijs – Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

4.3. JOMA –IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

4.4. JOMA –ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

4.4.1. Kritērijs –Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība

4.4.2. Kritērijs –Atbalsts personības veidošanā

4.4.3. Kritērijs –Atbalsts karjeras izglītībā

4.4.4. Kritērijs –Atbalsts mācību darba diferenciācijai

4.4.5. Kritērijs –Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

4.4.6. Kritērijs –Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

4.5. JOMA –IESTĀDES VIDE

4.5.1. Kritērijs –Mikroklimats

4.5.2. Kritērijs –Fiziskā vide

4.6. JOMA –IESTĀDES RESURSI

4.6.1. Kritērijs –Iekārtas un materiāltehniskie resursi

4.6.2. Kritērijs –Personālresursi

4.7. JOMA –IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

4.7.1. Kritērijs –Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

4.7.2. Kritērijs –Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

4.7.3. Kritērijs –Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

5. Citi sasniegumi

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

2


1. SKOLAS

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola ir Inčukalna novada domes

dibināta izglītības iestāde. Tā izveidota 2009. gada 2. novembrī, apvienojot Vangažu

mūzikas un mākslas skolu ar Inčukalna Mūzikas skolu.

Vangažu mūzikas un mākslas skola dibināta 1998. gada 15. septembrī ar

Vangažu pilsētas domes lēmumu Nr 73. Skolas pirmā direktore - Ieva Putniņa. Skola

vairākkārtīgi mainījusi atrašanās vietu. Sākotnēji skola darbojās Vangažu vidusskolas

telpās, vēlāk – Vangažu bērnunama telpās, bet par patstāvīgo atrašanās vietu skola

iemantojusi Vangažu vidusskolas vecāko korpusu. No 2003. gada Garkalnes

pamatskolā tika izveidots pirmais Vangažu mūzikas un mākslas skolas mācību punkts

ar 32 audzēkņiem un 2008. gadā tika atvērts otrs mācību punkts Berģu pamatskolā ar

26 audzēkņiem. Vangažu mūzikas un mākslas skola savu darbību sāka ar 23

audzēkņiem klavieru klasē. Līdz 2009./2010. mācību gada sākumam audzēkņu skaits

bija pieaudzis līdz 160. Uz esošo audzēkņu un pedagogu bāzes 2010. gada 1. janvārī

tika dibināta jauna Berģu Mūzikas un mākslas skola.

Inčukalna pagasta mūzikas skola dibināta 1992. gada 1. septembrī ar

Inčukalna pagasta deputātu padomes sasaukuma 16. sesijas lēmumu. Tās pirmais

direktors - Vitalis Kikusts. Skolas dibināšanas galvenais mērķis bija pūtēju orķestra

izveide Inčukalnā. Kopš dibināšanas skola darbojās Inčukalna pamatskolas telpās.

Pirmajos mācību gados skolā darbojās klavieru, akordeona, vijoles, kokles un

mūzikas teorijas klases, bet gadu gaitā piedāvāto priekšmetu skaits pakāpeniski

papildinājies. 2006. gada 31. oktobrī Inčukalna pagasta mūzikas skola tika pārdēvēta

par Inčukalna Mūzikas skolu. No sākotnējiem 34 audzēkņiem skola izaugusi līdz 75

audzēkņiem. 2009. gada 1. septembrī Inčukalnā mācības uzsāka 1. vizuāli plastiskās

mākslas klase ar pirmajiem 14 audzēkņiem.

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas darbības tiesiskais pamats ir LR

Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums,

Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Inčukalna novada

domes apstiprinātais skolas Nolikums.

1.1. Izglītības

programmas un audzēkņu skaits

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola īsteno sekojošas profesionālās

ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā:

Izglītības programmas

nosaukums

Apakšprogrammas

nosaukums

Programmas

kods

Audzēkņu skaits

apakšprogrammā

uz 01.10.2012.

Taustiņinstrumentu spēle klavierspēle 10V 21201 -

20V 21201 58

Taustiņinstrumentu spēle akordeona spēle 10V 21201 -

20V 21201 4

Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle 10V 21202 -

20V 21202 18

Stīgu instrumentu spēle ģitāras spēle 10V 21202 -

20V 21202 17

Pūšaminstrumentu spēle flautas spēle 10V 21203 -

3


20V 21203 14

Pūšaminstrumentu spēle saksofona spēle 10V 21203 -

20V 21203 1

Pūšaminstrumentu spēle klarnetes spēle 10V 21203 -

20V 21203 3

Pūšaminstrumentu spēle trompetes spēle 10V 21203 -

20V 21203 5

Pūšaminstrumentu spēle tubas spēle 10V 21203 -

20V 21203 1

Pūšaminstrumentu spēle trombona spēle 20V 21203 -

Pūšaminstrumentu spēle eifonija spēle 10V 21203 -

20V 21203 3

Pūšaminstrumentu spēle mežraga spēle 10V 21203 -

20V 21203 2

Sitaminstrumentu spēle 10V 21204 -

20V 21204 3

Vizuāli plastiskā māksla 20V 21100 55

1.2. Audzēkņu skaita dinamika

Kopā visās programmās: 184

Izglītojamo skaita dinamika laika posmā no 2009. gada 1.oktobra

2012.gada 1.oktobrim aplūkojama zemāk ievietotajā tabulā un diagrammā:

līdz

Nr.p.k. Izglītības programma 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013.

1. Profesionālās ievirzes 127 126 129

izglītības programma

mūzikā

2. Profesionālās ievirzes 46 44 55

izglītības programma

mākslā

Kopā 173 170 184

4


1.3. Pedagoģiskā personāla kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs

2012./2013. mācību gadā skolā strādā 21 pedagogi, no kuriem 6 ir maģistra grāds, 12

bakalaura grāds un 3 studē, lai iegūtu augstāko izglītību.

Skolā 2012./13. mācību gadā strādā 4 tehniskie darbinieki.

1.4. Skolas budžeta nodrošinājums

Skolas budžets profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības

programmu realizēšanai ir veidots piesaistot dažādus finansējumus:

Valsts budžeta mērķdotāciju, saskaņā ar gadskārtējo likumu „Par valsts

budžetu”;

5


Inčukalna novada domes budžetu;

Audzēkņu vecāku līdzfinansējumu.

Vecāku līdzfinansējums ir noteikts Inčukalna novada domes apstiprinātajā

Vecāku līdzfinansējuma kārtībā- 10 Ls mēnesī mūzikas programmās un 12 Ls

mākslas programmā. Ja vairāki bērni no vienas ģimenes apmeklē mūzikas vai mākslas

skolu, mācību maksa ir diferencēta.

Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite

un uzskaite tiek veikta Inčukalna novada domes grāmatvedībā. Skolas budžeta

izlietojums ir racionāls. Skola divas reizes gadā iesniedz pārskatu Kultūras Ministrijai

par valsts mērķdotācijas izlietojumu saskaņā ar finansēšanas līgumu starp KM,

pašvaldību un skolu.

1.5. Skolas tradicionālās ārpusstundu aktivitātesPirmā skolas diena

Latvijas dzimšanas dienas koncerts

Komponistu- jubilāru tematiskās pēcpusdienas

Koncerti PASAM “Gauja”, pansionātā “Ezerkrasti”

Ziemassvētku koncerts

Rūķu darbnīcas

Muzikālā viktorīna mūzikas valodā

Skolas etīžu konkurss klavieru, vijoles un flautas specialitātēs

Zēnu koncerts

Pavasara atskaites koncerts

Dalība dažādos konkursos, festivālos

Ciemos pie mazajiem draugiem bērnudārzā

Atvērto durvju dienas

Mātes dienas koncerti pa klasēm

Mākslas nodaļas tematiskās izstādes

Izlaidums

Dziesmu diena Inčukalnā

Pūtēju orķestru svētki Inčukalnā

2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI

(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI)

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas mērķi, pamatvirzieni un

pamatuzdevumi ir noteikti skolas NOLIKUMĀ.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,

kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmās

noteikto mērķu sasniegšanā.

2.1. Iepriekšējo prioritāšu īstenošana

Nr.p.k. Prioritāte Īstenošana

2.1.1. Kolektīvās muzicēšanas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles

iespēju paplašināšana specialitātes audzēkņiem ir iespēja muzicēt

Inčukalna novada pūtēju orķestrī. Klavierspēles,

ģitāras spēles, akordeona spēles, vijoļspēles

6


2.1.2. Papildinstrumenta

apguve mūzikas

programmās

2.1.3. Pirmskolas vecuma

bērnu piesaiste mūzikas

un mākslas skolai

audzēkņi muzicē ansambļos un kameransambļos.

Lai papildinātu savu muzikālo pieredzi un

kuplinātu pūtēju orķestra sastāvu, klavierspēles,

akordeona spēles, ģitāras spēles un vijoļspēles

audzēkņiem tiek dota iespēja apgūt otru mūzikas

instrumentu.

Skolā darbojas vizuālās mākslas pulciņš

pirmsskolas vecuma bērniem. Katru pavasari

bērnudārza bērniem gan Vangažos, gan Inčukalnā

tiek organizēti koncerti un mākslas darbnīcas ar

mērķi piesaistīt, ieinteresēt, aptaustīt un iepazīties

ar skolas mūzikas instrumentiem, to skanējumu un

izskatu. Mākslas darbnīcās bērni var veidot, līmēt,

zīmēt un iepazīt mākslas pasauli.

2.1.4. Inovatīvu mācību

metožu ieviešana

mūzikas un mākslas

radīšanas procesā

2.1.5. Personāla kvalifikācijas

pilnveidošanas un

pieredzes apmaiņas

iespējas

2.1.6. Finanšu resursu

piesaiste (vecāku

līdzfinansējums,

pašvaldības un valsts

resursu piesaiste,

talantīgo bērnu

sponsoru piesaiste,

ziedojumi,

privātpersonu iemaksas,

projektu izstrāde,

Eiropas fondi)

Vijoles spēles un flautas spēles skolotājas

iegādājušās un izmanto mācību procesā

mūsdienīgus, ārzemēs izdotus nošu krājumus

komplektā ar mūzikas ierakstu CD.

Pedagogi izmanto interneta resursus, meklējot

repertuāru un audzēkņiem atskaņojot skaņdarbus.

Saksofonu spēles un ģitāras spēles mācību

stundās ieviestas IT tehnoloģijas mūzikas

ierakstīšanai, komponēšanai, analizēšanai,

atskaņošanai.

ESF projekta “Profesionālās kultūrizglītības

pedagogu tālākizglītība” ietvaros tiek piedāvāti

dažādi kursi, kurus pedagogi aktīvi apmeklēja.

Pieredzes apmaiņas pasākumi notiek vismaz reizi

gadā, apmeklējot citu Latvijas profesionālās

ievirzes izglītības iestādi vai uzņemot pie sevis

ciemos.

Vecāku līdzfinansējums mūzikas programmās ir

10 Ls mēnesī, mākslas programmā 12 Ls.

2011. gadā 3 centīgākajiem audzēkņiem skolas

mācību maksu sedza trīs Inčukalna novada domes

deputāti, šādi atbalstot mūsu talantīgos bērnus.

2012. gadā par talantīgo audzēkņu atbalstītājiem

pieteikusies biedrība „Inčukalna izaugsmei”, kas

sedz mācību maksu 6 labākajiem skolēniem visa

mācību gada garumā.

Lai piesaistītu ES fondu līdzekļus, nolemts dibināt

skolas atbalsta biedrību.

2.1.7. Mūzikas bibliotēkas Katru gadu pedagogi tiek aptaujāti par

7


esursu atjaunošana

2.1.8. Jaunu instrumentu

iegāde

2.1.9. Savas mājas lapas

izveidošana

2.1.10. Sadarbība ar

pašvaldības iestādēm,

citiem novadiem,

sadraudzības skolām

2.1.12. Dalība vietējos,

Latvijas un

starptautiskos

pasākumos, festivālos,

konkursos

2.1.13. Jaunu pasākumu,

festivālu iedibināšana

nepieciešamajiem mācību materiāliem un dota

iespēja iegādāties notis un citas mācību grāmatas.

Katru gadu tiek atjaunots mūzikas instrumentu

klāsts, vadoties pēc to nolietojuma un audzēkņu

skaita konkrētajā specialitātē. Kopš 2010. gada

instrumentārijs papildināts ar 3 vijolēm, 1

akordeonu, 2 flautām, mežragu, 2 ģitārām,

mazajām bungām.

Savu iespēju un zināšanu robežās regulāri

sniedzam informāciju Inčukalna novada mājas

lapas izglītības sadaļā. Plānojam izveidot savu

mājas lapu.

Skolas audzēkņi regulāri piedalās koncertos gan

pašvaldības iestādēs- pansionātos, pensionāru

biedrībai, bērnudārzos, vispārizglītojošajās

skolās, gan citos novados- Ropažu sociālās

aprūpes centrā, Nītaures Mūzikas un mākslas

skolā, Allažu Tautas namā, Babītes mūzikas skolā,

Siguldas mākslu skolā „Baltais flīģelis”

Audzēkņi piedalās dažādos konkursos, festivālos

(skat. 4.1. punktu), tiek rīkoti skolas iekšējie

konkursi (piem., etīžu konkurss), tematiski

pasākumi (izstāde- koncerts māmiņām,

komponistu jubilāru tematiskās pēcpusdienas).

Skola uzsāks Lauku un mazpilsētu mūzikas skolu

konkursa stīgu instrumentu specialitātē rīkošanu

2013. gada aprīlī.

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE

Nr.p.k. Ieteikums Izpilde

3.1. Pilnveidot kvalitātes 2011./12. mācību gadā skolas direktore un

vadības sistēmu iestādē direktores vietniece ieguva B programmas

sertifikātu Kvalitātes vadībā izglītības iestādē.

Veikta izglītības iestādes kvalitātes novērtēšana,

izmantojot GOA programmatūru. Balstoties uz

rezultātiem, tiek plānotas darbības

3.2. Pilnveidot perspektīvo

plānu turpmākai

attīstībai

3.3. Pilnveidot izglītības

iestādes

dokumentācijas

kvalitāti

nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Sakarā ar skolu reorganizāciju, 2009. gadā

izstrādāta skolas attīstības vīzija, izveidots un

apstiprināts skolas perspektīvais plāns 2012.-

2015. gadam.

2010. gadā pārstrādāti visi iekšējie skolas

darbību reglamentējošie dokumenti saskaņā ar

normatīvo aktu prasībām. Katru gadu tiek

pārskatīta lietu nomenklatūra un pēc

8


3.4. Pilnveidot, aktualizēt

sasniegumu vērtēšanas

sistēmu

3.5. Pilnveidot metodisko

darbu, sistematizēt

darba pieredzi

3.6. Aktualizēt mācību

priekšmetu

programmas

3.7. Pilnveidot pedagogu

profesionālās

pilnveides plānu

nepieciešamības veikta dokumentācijas korekcija.

Ik pēc 3 gadiem pastāvīgi un ilgstoši glabājamās

lietas tiek arhivētas un nodotas Siguldas Zonālajā

valsts arhīvā.

Skolā ir izstrādāti audzēkņu zināšanu un prasmju

vērtēšanas kritēriji. Ikdienas sasniegumu

vērtēšana ieņem nozīmīgu vietu audzēkņu

pašvērtējuma veidošanā. Skolotāji tiek aicināti

izmantot dažādas vērtēšanas metodes, atbilstoši

skolēnu vecumposmam un darbības specifikai.

Pedagogi izstrādā mācību materiālus savām

nodarbībām, apkopo tos portfolio. Pieredzes

apmaiņa notiek pedagoģiskās padomes sēdēs

divas reizes pusgadā.

2010. gadā tika aktualizētas mācību programmas.

Pedagogi tiek atbalstīti savu autorprogrammu

izstrādē.

Pedagogi aktīvi apmeklē ESF projektā

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

sistēmas optimizācijas apstākļos” piedāvātos

kursus. Tiek apzinātas tālākizglītības vajadzības

un meklētas iespējas tās izpildīt.

4. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU

ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS

4.1. Joma - Mācību saturs

4.1.1. Kritērijs – Iestādes īstenotās izglītības programmas

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras izstrādātas

saskaņā ar Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Visas

programmas ir licencētas. Visām izglītības programmām ir noteikti mērķi, uzdevumi,

mācību saturs, apgūstamās tēmas un vērtēšanas formas.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās katram mācību priekšmetam

izstrādātas mācību programmas, kurās iekļautas teorētiskās, praktiskās nodarbības un

gala pārbaudījumu prasības vai eksāmena programma, kas atbilst apgūstamās

programmas mērķiem, uzdevumiem un iegūstamās profesionālās ievirzes izglītības

līmenim.

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslas izglītībā un

mūzikas izglītībā:

1. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, programmas kodi 10V 21201 un 20V

21201

2. Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle, programmas kodi 10V 21201 un 20V

21201

3. Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, programmas kodi 10V21202 un 20V 21202

4. Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle, programmas kodi 10V21202 un 20V 21202

5. Pūšaminstrumentu spēle –flautas spēle, programmas kodi 10V21203 un 20V 21203

9


6. Pūšaminstrumentu spēle –klarnetes spēle, programmas kodi 10V21203 un 20V

21203

7. Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle, programmas kodi 10V21203 un 20V

21203

8. Pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle, programmas kodi 10V21203 un 20V

21203

9. Pūšaminstrumentu spēle – tubas spēle, programmas kodi 10V21203 un 20V 21203

10. Pūšaminstrumentu spēle – mežraga spēle, programmas kodi 10V21203 un 20V

21203

11. Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle, programmas kodi 10V21203 un 20V

21203

12. Pūšaminstrumentu spēle – trombona spēle, programmas kodi 20V 21203

13. Sitaminstrumentu spēle, programmas kodi 10V21204 un 20V 21204

14. Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 20V 21100

Visas nodarbības noris saskaņā ar Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas

Nolikumu. Atbilstoši licencētajām izglītības programmām un audzēkņu skaitam tajās,

sastādīta pedagoģisko darbinieku tarifikācija un stundu saraksti.

Skolas administrācija pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību

priekšmetu programmu izstrādi. Vadība nodrošina nepieciešamās informācijas un

resursu pieejamību.

Skolotāji zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos

mērķus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu

sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā katra

audzēkņa vajadzības un spējas. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir

optimāls, lai audzēkņi varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Stundu

saraksts ir veidots saskaņā ar mācību plānu, audzēkņu slodzi atbilstoši Izglītības

likumā noteiktajām prasībām. Stundu sarakstu regulāri aktualizē atbilstoši situācijai.

Visas izglītības programmas, kā arī pārējie izglītības procesu reglamentējošie

dokumenti atrodas direktora vietnieka un lietvedes kabinetā un ir brīvi pieejami

visiem skolotājiem.

Skolā ir iespēja mācību programmu realizācijai izmantot datorus, CD

atskaņotājus, DVD un projektoru.

Skolotāji mācību stundās seko katra audzēkņa individuālajam darbam, sekmju

dinamikai, tāpēc cenšas dažādot mācību metodiku, diferencēt uzdevumus, lai attīstītu

gan sekmēs vājākos, gan spējīgākos audzēkņus. Skolotāji papildus strādā ar

audzēkņiem, kuriem ir problēmas mācībās, kā arī ar talantīgākajiem un spējīgākajiem

audzēkņiem, gatavojot viņus konkursiem.

Audzēkņu zināšanas tiek kontrolētas regulāri un sistemātiski. Skolotāji

izmantoto dažādas pārbaudes formas- mācību koncertus, atklātos mācību koncertus

semestra beigās, pārcelšanas un beigšanas eksāmenus- mācību gada beigās, pārbaudes

darbus, vizuāli plastiskās mākslas starpskates, testus, skates.

Vērtējums- labi

4.2. Joma - Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Kritērijs – Mācīšanas kvalitāte

10


Atbilstoši prasībām sakārtota audzēkņu uzskaites un kustības reģistrācijas

dokumentācija. Tiek ievērota audzēkņu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība.

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas dažādos semināros un

tālākizglītības kursos. Mācību metodes atbilst mācību priekšmeta specifikai, saturam,

audzēkņu vecumam, spējām. Konkrētai mācību stundai pārdomāti, metodiski pareizi

tiek izvērtētas mācību metodes, mācību līdzekļi.

Skolā tiek regulāri vērtēta pedagogu darba kvalitāte. Pēdējos 3 mācību gados

tā tika vērtēta padziļināti un īpaši rūpīgi, jo 11 pedagogi bija iesaistījušies ESF

projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas

apstākļos”. Tika hospitētas, vērtētas un analizētas mācību stundas, to pasniegšanas

kvalitāte. Pēc novērotajām mācību stundām, notika individuālas pārrunas ar

skolotājiem un veikti ieraksti stundu vērošanas lapās.

Pamatā mācību formas un metodes ir daudzveidīgas, efektīvas un atbilst

audzēkņu spējām, vecumposmu īpatnībām, mācību priekšmetu specifikai un saturam.

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, daudzveidīgas radošās

darbības iespējas. Mācību procesā pedagogi seko mūsdienu aktualitātēm, izmantojot

alternatīvās mācību formas – dažādu izstāžu, koncertu u.c. kultūras pasākumu

apmeklējumus.

Lielākā daļa skolotāju veiksmīgi veido dialogu ar audzēkņiem, kas dod iespēju

mācīties analizēt, izteikt savu viedokli, secināt un veidot pozitīvu attieksmi pret

mācību darbu.

Vērtējums- labi

4.2.2. Kritērijs – Mācīšanās kvalitāte

Audzēkņi zina un saprot izvirzītās prasības. Ar prasībām konkrētajā mācību

priekšmetā pedagogi iepazīstina audzēkņus mācību gada sākumā, kā arī pirms katra

uzdevuma veikšanas. Rosina audzēkņus strādāt radoši, ar iniciatīvu un atbildību.

Skola rada iespējas audzēkņiem parādīt un demonstrēt sava darba rezultātu, aicinot

piedalīties konkursos, izstādēs, festivālos, koncertos.

Audzēkņi labprāt strādā, izmantojot dažādas darba formas un metodes,

sadarbojoties grupās un projektos, attīstot kolektīvās muzicēšanas prasmes ansambļos

un orķestrī.

Visiem audzēkņiem ir iespējas parādīt savas zināšanas un radoši izpausties gan

ikdienas darbā, gan piedaloties konkursos, koncertos, izstādēs un pasākumos. Skola

regulāri informē audzēkņus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Audzēkņi zina

un izprot mācību darbam izvirzītās prasības un lielākā daļa tās ievēro, apzinīgi pildot

mācību uzdevumus, aktīvi piedaloties mācību procesā, plānojot un izvērtējot savu

darbu, uzņemoties līdzatbildību par mācību procesa norisi. Katru mācību stundu

pedagogi rosina un motivē audzēkņus mācīties vērtēt savu un citu audzēkņu

sniegumu.

Vērtējums- labi

11


4.2.3. Kritērijs - Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji.

Vērtēšanas metodes un formas atbilst mācību priekšmetu sasniegumu vērtēšanas

kritērijiem un specifikai. Vērtējums ir adekvāts zināšanu un prasmju līmenim.

Audzēkņi ar vērtēšanas kritērijiem ir iepazīstināti. Ikdienā audzēkņi nereti

saņem mutisku vērtējumu, norādot un izskaidrojot kļūdas, konsultējot, pārrunājot

soļus, lai nepieļautu tās turpmāk. Skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas

metodes, kas atbilst audzēkņu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Audzēkņi

zina vērtēšanas principus. Vadība kontrolē vērtēšanas sistemātiskuma ievērošanu un

to, kā skolotāji pamato darba vērtējumu

Skolotāji regulāri veic ierakstus klašu/ individuālo stundu žurnālos. Skolotāji

prot izmantot vērtēšanas sistēmu, lai motivētu audzēkņus turpmākajam darbam un, lai

veidotu audzēkņos prasmi sevi adekvāti pašnovērtēt. Vērtējumu ballēs audzēkņi

saņem gan ikdienas darbā, gan mācību koncertos, vizuāli plastiskās mākslas

starpskatēs un darbu skatēs, kuras notiek 2 reizes mācību gadā – katra semestra

beigās. Gala pārbaudījuma forma mūzikas nodaļas audzēkņiem ir skolas beigšanas

eksāmeni, mākslas nodaļas audzēkņiem diplomdarbs, kuru jāaizstāv mācību gada

beigās.

Administrācijas vērotās stundas, sarunas ar audzēkņiem un vecāku atsauksmes

liecina par to, ka joprojām jāpievērš pastiprināta uzmanība mācīšanas metožu

dažādošanai un diferenciācijai.

Vērtējums- labi

4.3. Joma - Izglītojamo sasniegumi

Audzēkņu mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Audzēkņu zināšanu un

prasmju vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšanas kritēriji ir cieši saistīti ar mācību

programmu izvirzītiem uzdevumiem. Audzēkņi un viņu vecāki ir iepazīstināti ar

vērtēšanas kārtības prasībām un izprot vērtēšanas kārtību. Galvenā uzmanība tiek

vērsta uz audzēkņu individuālās attīstības dinamiku, zināšanu apguves pilnīgumu,

kvalitāti, apzinīgumu un attiecīgā mācību priekšmeta specifiskām prasībām.

Individuālo nodarbību žurnālos un pedagogu portfolio tiek veikta audzēkņu

sasniegumu uzskaite un analīze.

Vērtēšana notiek pēc katra mācību uzdevuma veikšanas, ieskaitēs, mācību

koncertos, skatēs. Katrā mācību stundā audzēkņi tiek mudināti vērtēt savu sniegumu,

tādējādi veicinot patstāvību, sava darba objektīvu novērtējumu.

Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos –

konkursos, izstādēs, projektos, festivālos u.c., izmantojot iespēju savu sniegumu

prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai. Par radošajiem panākumiem audzēkņi

saņem apbalvojumus un Atzinības rakstus mācību gada beigās, jo bieži vien konkursi

notiek vai rezultāti tiek paziņoti arī vasarā. Tas veido pozitīvu attieksmi pret

mācībām, audzēkņi jūtas novērtēti un pamanīti.

12


2010. -2012. gadā skolas audzēkņi piedalījās un guva atzinīgu vērtējumu šādos

konkursos un festivālos:

Mūzikā:

1. 10.02.2010. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu

izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts konkursa

2. kārta- reģionālais konkurss Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā.

1.vietas- Toms Andersons (eifonija spēle), Kārlis Circens (tubas spēle);

3.vieta- Edgars Peļņa (eifonija spēle),

pedagogs Jānis Raslavs, koncertmeistari Ieva Kikuste, Jurijs Kaspers.

2. 26.03.2010. Jauno vijolnieku un čellistu konkurss Virtuozie romantiķi

Bolderājas mūzikas un mākslas skolā.

Kitija Sadovska (vijoļspēle),

pedagogs Līga Zaula, koncertmeistare Inese Andersone.

3. 12.,13.04.2010. N.Novikas V Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss

atzinība Santai Kauliņai un Svjatoslavam Uļjanovam,

pedagogs Jurijs Kaspers

4. 27., 28. 03.2010. III Latvijas pūtēju orķestru konkurss

2.vieta Inčukalna novada pūtēju orķestrim, diriģents Vitalis Kikusts

5. 05.03.2011. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skate

I pakāpes diploms Inčukalna novada pūtēju orķestrim, diriģents Vitalis Kikusts

6. 19.03.2011. IV Latvijas pūtēju orķestru konkurss Valmieras kultūras centrā

Inčukalna novada pūtēju orķestrim 3. vieta, diriģents Vitalis Kikusts

7. 09.04.2011. K.F.Amendas VII Mūzikas svētku jauno vijolnieku un čellistu

III koncertfestivāls Talsos.

Kitija Sadovska, Emīlija Cimbaļuka (vijoļspēle)

pedagogs Līga Zaula, koncertmeistare Inese Andersone

8. 16.04.2011. Mazās kamermūzikas festivāls Jaunmārupē.

Kitija Sadovska, Arnis Gustins, Valters Vavilovs, Maiga Lilija Dreimane, Santa

Kauliņa, Karīna Škirmante,

pedagogi Līga Zaula, Pāvels Ignatjevs, Marina Smirnova

9. 11.05.2011. I Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss un festivāls

pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Ozolnieku Tautas namā.

Reinis Šestakovskis (mežraga spēle)- 3. vieta, Edgars Peļņa (eifonija spēle)- 3.

vieta, Kārlis Circens (tubas spēle)- 2. vieta

pedagogs Jānis Raslavs, koncertmeistari Ieva Kikuste un Jurijs Kaspers

10. 11.05.2012. II Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Ozolnieku

Tautas namā.

Edgars Peļņa (eifonija spēle spēle)- 1. vieta, Reinis Šestakovskis- (mežraga

spēle)- 2.vieta, Kārlis Circens- (tubas spēle) 1. vieta,

pedagogs Jānis Raslavs, koncertmeistari Līga Cera un Jurijs Kaspers

Mākslā:

1. 30.04.2010. mākslas forums „Nedekorē - komunicē”.

13


Nominācija „Bīstama spēle” Santai Kauliņai, Lienei Korsakai

2. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Lidice 2011”

atzinība 1. kursa audzēknei Evelīnai Demčenko,

pedagogs Kristīne Rone

3. 16.04.2011. Mākslas dienas Inčukalna tautas namā konkurss „Minka nāk”

3. vieta Poļinai Koļužnajai

4. Mākslas konkurss „Valodas eksplozija”

atzinība audzēkņiem Kitijai Barvikai, Laurai Sintijai Balaņenkovai, Lienei

Korsakai,

pedagogs Diāna Krieviņa

5. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Lidice 2012”

atzinība Vasilisai Šubinai,

pedagogs Agnese Ozoliņa

6. 29.03.2012. valsts konkurss kompozīcijā J.Rozentāla Rīgas mākslas

vidusskolā

Kitija Barvika, Vasilisa Šubina, atzinība Gabrielai Veidemanei

7. 14.04.2012. Mākslas dienas Inčukalnā konkurss „Slotas un otas”

Danils Kārkliņš- 3. vieta, Džeina Gutaroviča- 1. vieta, Liene Korsaka 2. un 3.

vieta, Viktorija Ivanova- 2. vieta, Anastasija Babarikina- 2. vieta,

pedagogs Agnese Ozoliņa 1. vieta

8. 2012. gads konkurss „Radi dzīvību PET pudeļu zonā”

pateicība Alīnai Prosakovai, 1.vieta Madarai Sorokinai, 3.vieta Valteram

Vavilovam

pateicība pedagogam Diānai Krieviņai

2011./2012.m.g. beidzot, apliecības par profesionālās ievirzes izglītību ieguva

10 audzēkņi.

Absolventu skaita dinamika pēdējos 3 mācību gados:

Nr.p.k. Izglītības programma 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.

1. Profesionālās ievirzes 7 16 9

izglītības programma

mūzikā

2. Profesionālās ievirzes 4 6 1

izglītības programma

mākslā

Kopā 11 22 10

14


Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas absolventi turpinājuši mācības

Rīgas Doma kora skolā ( Toms Andersons, saksofona klase), Alfrēda Kalniņa Cēsu

mūzikas vidusskolā (Zintis Kārkliņš, Linda Tīruma, klavieru klase, Laura Dzene,

vijoles klase), Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā ( Aleksandrs Antonovs, vizuāli

plastiskā māksla), Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā (Edgars Cīrulis, klavieru

klase, Kārlis Circens, tubas klase), Latvijas Kultūras koledžā (Anna Malahveja,

vizuāli plastiskā māksla), Birutas Mageles Stilistu skolā (Elīna Sadoviča, vizuāli

plastiskā māksla), Rīgas amatniecības vidusskolā (Marija Kosireva, vizuāli plastiskā

māksla), dejas horeogrāfiju Anglijā apgūst Aleksandra Stoļarova.

Vērtējums - labi

4.4. Joma - Atbalsts izglītojamiem

4.4.1. Kritērijs – Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolas darbinieki un audzēkņi ir iepazinušies ar darba drošības, ugunsdrošības

noteikumiem un elektrodrošības noteikumiem. Ir izstrādāti darba kārtības noteikumi,

skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem un instrukcijas audzēkņiem

par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt

audzēkņu drošību un veselību. Tās atrodas audzēkņiem un darbiniekiem pieejamā

vietā. Divas reizes gadā (septembrī un janvārī) audzēkņiem veic instruktāžu.

Audzēknis ar savu parakstu apliecina, ka ir noklausījies instruktāžu.

Darbiniekiem tiek veikta instruktāža darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības

jautājumos vienu reizi gadā – septembrī. Ievadapmācība darba aizsardzībā tiek veikta

jaunpieņemtajiem darbiniekiem, stājoties darba attiecībās.

Pedagogi ikdienā prot saskatīt audzēkņa psiholoģisko un emocionālo stāvokli,

rūpējoties par viņa labsajūtu, mieru un iekšējo harmoniju, uzmundrinājumu darbam.

15


Skola iespēju robežās rūpējas par audzēkņu drošību skolas telpās un tās

teritorijā. Skolas ārpusē ir uzstādītas videonovērošanas kameras, tiek veikta

videonovērošana. Skola ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu, ir avārijas izejas. Skolā

ir dienas dežurants, kurš palīdz bērniem dažādu ikdienas problēmu risināšanā, seko

kārtībai gaiteņos.

Vērtējums - labi

4.4.2. Kritērijs - Atbalsts personības veidošanā

Audzēkņiem tiek dota iespēja rosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu

un diskutēšanu. Ikviens var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, kā arī apspriest

skolas dzīvei aktuālus jautājumus, pārstāvēt savu viedokli.

Skola regulāri rīko koncertus, konkursus, izstādes, tematiskus pasākumus,

atvērto durvju dienas un citus, iesaistot gan pašus audzēkņus, gan pedagogus, gan arī

audzēkņu ģimenes. Audzēkņu vecāki tiek informēti par skolas rīkotajiem

pasākumiem, kā arī audzēkņi, vecāki un apkārtējā sabiedrība tiek informēta par

audzēkņu sasniegumiem. Pedagogi veicina un organizē profesionālu mūziķu koncertu,

izrāžu, operu, izstāžu, muzeju apmeklējumus.

Skolai ir sadarbība ar citām mūzikas un mākslas skolām. Skolas organizētie

pasākumi veicina audzēkņu personības izaugsmi, ceļ pašapziņu.

Vērtējums - labi

4.4.3. Kritērijs - Atbalsts karjeras izglītībā

Audzēkņi tiek informēti par izglītības iespējām pēc skolas beigšanas, par

prasībām, kādas ir nepieciešamas, lai varētu iestāties izvēlētajā mācību iestādē vidējā

izglītības pakāpē. Audzēkņiem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par skolas

piedāvātajām izglītības programmām. Audzēkņi savlaicīgi tiek informēti par

izvirzītajām prasībām vidējās mākslas un mūzikas izglītības iestādēs.

Skola aicina vidējās mūzikas izglītības iestādes (Alfrēda Kalniņa Cēsu

mūzikas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola) koncertēt mūsu skolā,

lai audzēkņiem rastos priekšstats par tālākās izglītības iespējām. Skola atbalsta

audzēkņu dalību valsts un starptautiskā mēroga organizētajos pasākumos, konkursos,

festivālos, meistarklasēs, izstādēs un mākslas forumos.

Paralēli audzēkņi tiek iepazīstināti ar Latvijas kultūrvidi (koncertu, muzeju,

izstāžu apmeklējumi), līdz ar to rodas priekšstats par turpmāko radošā darba

pielietojumu un lietderīgumu.

Vērtējums - labi

4.4.4. Kritērijs - Atbalsts mācību darba diferenciācijai

16


Skolā direktora vietnieki mācību darbā sadarbībā ar pedagogiem koordinē

audzēkņu līdzdalību konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs u.c. Skola savu iespēju

robežās veicina un atbalsta audzēkņu un pedagogu dalību šajās aktivitātēs. Mācību

stundās audzēkņiem tiek piedāvāti dažādas grūtības pakāpes diferencēti uzdevumi

atbilstoši viņu spējām un interesēm. Specialitātes pedagogi un klašu skolotāji

mērķtiecīgi strādā ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās, lai paaugstinātu viņu

motivāciju labāka darba rezultāta sasniegšanā. Šajā procesā tiek iesaistīti arī audzēkņu

vecāki. Mācību procesā pedagogi ņem vērā katra audzēkņa intereses.

Vērtējums - labi

4.4.5. Kritērijs –Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Skolas pedagogi pārzina audzēkņu problēmas un vajadzības, un savu iespēju

un kompetences robežās, sadarbojoties ar pašvaldību, skolas administrāciju un

audzēkņu vecākiem, cenšas tās risināt. Uz doto brīdi skolā nav audzēkņu ar šāda veida

diagnozi.

Sākot ar 2012.gada 3. septembri skolas telpas ir piemērotas audzēkņiem ar

kustību traucējumiem, izveidojot uzbrauktuvi pie skolas ieejas.

Vērtējums - labi

4.4.6. Kritērijs - Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Kaut arī lielākā daļa vecāku regulāri sadarbojas ar skolu, vecāku līdzatbildība

savu bērnu mācīšanās, savstarpējo attiecību, uzvedības normu ieaudzināšanā dažos

gadījumos varētu būt aktīvāka. Vecākiem sniegtā informācija parasti ir savlaicīga,

regulāra, lietderīga. Skola un ģimenes slēdz īpašu vienošanos par sadarbību. Regulāri

tiek rīkotas atvērto durvju dienas. Skola informē vecākus par skolēnu sasniegumiem

(dienasgrāmatas, vēstules, diplomi, atzinības raksti, informācija Inčukalna novada

avīzē, mājas lapā).

Skola ar pašvaldības atbalstu veicina daudzbērnu ģimeņu bērniem mācības

skolā, samazinot vecāku līdzfinansējuma apmēru.

Vērtējums - labi

4.5. Joma - Iestādes vide

4.5.1. Kritērijs - Mikroklimats

Skola Inčukalna novadā ir nozīmīgs kultūrizglītības centrs. Skolā ir ļoti

labvēlīga gaisotne. Skolas vadības, personāla un audzēkņu starpā valda savstarpēja

cieņa, draudzīga un sapratnes pilna atmosfēra. Audzēkņi un darbinieki jūtas

vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai reliģiskās piederības. Ja rodas

konfliktsituācijas, tad tās tiek risinātas savlaicīgi un korekti. Skola ir vieta, kur ikviens

17


ir gaidīts, saprasts un mīlēts. Skolai nav raksturīga kadru mainība, kolektīvs ir

saliedēts.

Piederības apzināšanās tiek veidota caur ilggadīgām skolas tradīcijām (piem.,

pirmā skolas diena, valsts svētku koncerts, Ziemassvētku pasākumi, tematiski

koncerti, izlaidumi, klašu koncerti ar vecākiem). Skolā regulāri tiek publiski novērtēti

un izcelti audzēkņu un pedagogu panākumi valsts un starptautiskas nozīmes

pasākumos. Skolai ir sava atribūtika – logo, mājas lapa.

Audzēkņiem, vecākiem un skolas darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus

un ierosinājumus (anketas, mājas lapa, sēdes, sapulces). Skolas pasākumi vienmēr ir

apmeklēti. Skola domā par nemitīgu skolas tēla popularizēšanu un spodrināšanu

sabiedrībā. Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, ar kuriem ir iepazīstināti

pedagogi, audzēkņi, tehniskie darbinieki. Visi cenšas tos ievērot.

Vērtējums –labi

4.5.2. Kritērijs – Fiziskā vide

Skola atrodas divās skolas ēkās- Inčukalnā un Vangažos. Inčukalnā mācības

notiek Inčukalna pamatskolas telpās Zvaigžņu ielā 2, Vangažos Inčukalna novada

Mūzikas skola darbojas Vangažu vidusskolas vecākajā korpusā Gaujas ielā 2. Abas

ēkas 2012. gada vasarā ESF projekta „Inčukalna novada domes pašvaldības izglītības

ēku - Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija, veicot

energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas

samazinājumu” ietvaros tika renovētas un nosiltinātas.

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un darbinieku darba kārtības noteikumi.

Administrācija regulāri kontrolē šo noteikumu ievērošanu. Skola ir gaumīgi

noformēta ar audzēkņu darbiem, ekspozīcijas tiek mainītas vairākas reizes mācību

gada laikā. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar rīcību ekstremālos gadījumos un

ar darba drošības noteikumiem klasēs.

Skolā ir profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai

nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Skolā ir pieejama medicīniskā

palīdzība. Sanitārhigiēniskie apstākļi - apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.

izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Skolā ir kontroles

institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami.

Skolas telpas un apkārtne tiek uzkoptas, štatā ir pa vienai apkopējai katrā skolā. Skola

ir aprīkota ar ugunsdrošības un drošības aprīkojumu, videonovērošanu. Skolas

apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota un sakopta. Skolas tuvumā ir izvietotas

satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas ceļa zīmes un norādes. Par audzēkņu

drošību un kārtību telpās rūpējas dienas dežuranti. Skolotājiem atpūtas brīžiem ir

skolotāju istaba un neliela ēdamtelpa.

Vērtējums – labi

4.6. Joma – Iestādes resursi

4.6.1. Kritērijs – Iekārtas un materiāltehniskie resursi

18


Abas skolas ēkas Vangažos un Inčukalnā ir Inčukalna novada domes īpašums.

Inčukalna skolā ir 6 mācību klases individuālo nodarbību nodrošināšanai un

kolektīvajai muzicēšanai, 1 mūzikas teorijas klase, zāle 50 vietām, 2 klases –

darbnīcas mākslas nodarbībām. Vangažu skolā ir 6 mācību klases individuālo

nodarbību nodrošināšanai un kolektīvajai muzicēšanai, 1 mūzikas teorijas klase, zāle

50 vietām, 2 klases – darbnīcas mākslas nodarbībām, 2 kabineti administrācijai,

skolotāju istaba, dežuranta telpa un ēdamistaba skolotājiem. Telpu skaits ir

pietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu izglītības programmu

īstenošanai. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamo

izglītības programmu specifikai un audzēkņu skaitam.

Skola ir nodrošināta ar materiāli tehniskiem līdzekļiem izglītības programmu

realizācijai- CD un DVD atskaņotājiem, multimediju projektoru, datoriem un

interneta pieslēgumu. Izglītības programmas apguvē pielieto mūsdienīgus

materiāltehniskos līdzekļus, jaunākās tehnoloģijas IT iekārtas, datorprogrammas,

audio un videoiekārtas.

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā.

Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Skolas telpu

labiekārtošana tiek mērķtiecīgi plānota.

Skolas bibliotēkā ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un izglītības

programmu apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Mācību grāmatu

un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota, regulāri notiek fondu pārskatīšana.

Vērtējums –labi

4.6.2. Kritērijs – Personālresursi

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais

personāls: mācību priekšmetu skolotāji un tehniskie darbinieki. Skolas pedagoģiskā

personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Visu skolas

darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku darba pienākumos

un darba pienākumu aprakstos.

Skolas vadība plāno skolotāju tālākizglītošanos atbilstoši normatīvo aktu

prasībām. Skolotāji zina, kādas ir skolas prioritātes skolotāju tālākizglītībai. Skolā tiek

izvērtēta tālākizglītības efektivitāte pedagoģiskās padomes sēdēs. Pedagoga darba

kvalitātes vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās pilnveides

nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem.

No 21 pedagoga 6 ir maģistra grāds, 3 studē, lai iegūtu augstāko izglītību. 11

pedagogi bija iesaistījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”- 10 pedagogi 3. aktivitātē, 2 pedagogi 2.

aktivitātē. 3. kvalitātes pakāpi ieguvuši 5 pedagogi, 2. pakāpi- 3 pedagogi, 1. pakāpi-

2 pedagogi.

19


Pēdējos trīs gadus pedagogi aktīvi apmeklē ESF finansētos kursus un

meistarklases savos mācību priekšmetos, kurus rīko Kultūras un Nemateriālā

mantojuma centrs (skatīt tabulu “Pedagogu profesionālā pilnveide”). Skolas un VIIS

datu bāzē ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību, direktores

vietnieku darba pienākumos ir iekļauta atbildība par personāla tālākizglītības

koordinēšanu.

Pedagogu profesionālā pilnveide

Gads Apmeklēto kursu

skaits

Pedagogu skaits Kopējais stundu

skaits

2010 11 16 254

2011 30 13 565

2012 17 10 494

Skolas pedagogi dalās pieredzē par apmeklēto kursu saturu un efektivitāti.

Skolotāji piedalās dažādos ar pedagoģisko darbu saistītos pasākumos, kā arī iesaistās

radošās aktivitātēs skolā, ārpus skolas, izstrādā metodiskos materiālus, mācību

programmas.

Vērtējums –labi

4.7. Joma - Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

4.7.1. Kritērijs –Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolai ir izstrādāts Perspektīvais plāns 2012. – 2015. gadam, kur noteiktas

skolas attīstības un pilnveides prioritātes. Regulāri izvērtējot skolas stiprās un vājās

puses, paredzot problēmas un riska faktorus, var tikt izstrādāti attīstības plāna

grozījumi un papildinājumi.

Perspektīvā plāna izstrādāšanā un tā pilnveidošanā ir iesaistīts pedagogu

kolektīvs un tehniskais personāls un pašvaldība. Skolas Perspektīvā plāna izpilde tiek

regulāri uzraudzīta, kontrolēta un analizēta pedagoģiskās padomes sēdēs.

Notiek materiāli tehnisko resursu atjaunošanas plānošana, kas saskaņota ar

dibinātāju. Pedagogi tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas pamatprincipiem,

rādītājiem un jomām. Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā ir veikta dokumentu izpēte,

anketēšana, rezultātu apkopošana un analīze. Pedagogi ESF projekta ietvaros arī

raksta pašvērtējumu par mācību darbā paveikto, izvērtē savus un audzēkņu

sasniegumus un tālākās attīstības vajadzības.

Skola reizi gadā Inčukalna novada domei iesniedz gada pārskatu, kurš tiek

iekļauts domes gada publiskajā pārskatā. Ar izvērtēšanas rezultātiem tiek iepazīstināti

audzēkņu vecāki, pašvaldības pārstāvji.

Vērtējums –labi

4.7.2. Kritērijs –Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums un citi skolas iekšējie normatīvie akti.

20


Skolā darbojas pedagoģiskā padome. Pedagoģiskās padomes sēdes tiek organizētas

četras reizes mācību gada laikā, tās ir tematiski plānotas, lai iepazīstinātu pedagogus

ar jaunākajām pedagoģiskajām un metodiskajām aktualitātēm, un nodrošinātu

audzēkņu mācīšanas kvalitāti skolā. Darba kolektīva sanāksmes notiek vienu reizi

gadā vai pēc nepieciešamības. Skolas vadība pārzina katra skolotāja spējas un

kompetenci, un katru mācību gadu pārskata un optimizē pedagogu pienākumu sadali.

Direktora un viņa vietnieku darba pienākumu aprakstos ir ietverta atbildība par visiem

skolas darba virzieniem.

Skolā ir visa nepieciešamā obligātā dokumentācija pedagoģiskā procesa

organizēšanai. Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas

prasībām, visi dokumenti ir strukturēti, indeksēti un metodiski pareizi sastādīti un

sakārtoti atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai. Pastāvīgi un ilgstoši glabājamās

lietas ik pēc trim gadiem tiek apkopotas un nodotas arhīvā, saskaņojot to ar Siguldas

Zonālo valsts arhīvu.

Skolas direktore plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē

pienākumus un pārrauga to izpildi. Skolas vadība īsteno pedagoģiskā procesa

pārraudzības mērķus un uzdevumus un izvērtē visas skolas darbības jomas.

Administrācija apmeklētājus pieņem pieņemšanas laikos 2 reizes nedēļā, taču ir

gatava sarunām ar sabiedrību arī jebkurā citā laikā.

Vērtējums –labi

4.7.3. Kritērijs – Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Skolai ir regulāra sadarbība ar KNMC un Pierīgas Izglītības, kultūras un

sporta pārvaldi par izglītības satura jautājumiem, pedagogu profesionālo

tālākizglītību, sadarbība ar vidējās mūzikas un mākslas izglītības iestādēm konkursu

un koncertu veidā.

Skolai ir mērķtiecīga un regulāra sadarbība ar Inčukalna novada domi. Reizi

mēnesī direktore piedalās novada iestāžu vadītāju koordinācijas sanāksmēs, pēc

vajadzības piedalās novada domes komiteju un domes sēdēs.

Skola darbojas Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijā. Skolai ir

veiksmīga sadarbība ar pārējām Inčukalna novada izglītības iestādēm, Vangažu

kultūras namu, Inčukalna Tautas namu, Inčukalna novada pašvaldības iestādēm, ar

citām Latvijas mūzikas un mākslas skolām. Pieredzes apmaiņas braucieni uz Saues

(Igaunijā) un Krekenavas (Lietuvā) mūzikas skolām dod priekšstatu par darbu

kaimiņu valstīs un sniedz ierosmi savas profesionālās darbības uzlabošanai.

Sadarbības rezultāti tiek izmantoti turpmākajā skolas darbībā.

Vērtējums –labi

5. CITI SASNIEGUMI ( IESTĀDEI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS )

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola darbojas ne tikai kā izglītības

iestāde, bet arī kā kultūrvides veidotāja savā novadā. Skolas misija nav tikai izaudzināt

21


māksliniekus vai mūziķus, bet attīstīt kultūrvidi kopumā, lai bērnos radītu interesi par

mākslu, mūziku, palīdzētu veidoties viņu vērtību sistēmai, celtu bērnu pašapziņu un

attīstītu viņu spējas patstāvīgi un radoši darboties.

Novada kultūras notikumi grūti iedomājami bez skolas audzēkņu piedalīšanāsgan

Vangažu kultūras nama, gan Inčukalna Tautas nama, gan vispārizglītojošo skolu

pasākumus bagātina mūzikas programmu audzēkņu un pedagogu priekšnesumi.

Koncertus sniedzam arī citur Latvijā - pansionātos, aprūpes centros, bērnudārzos u.c.

Mākslas programmas audzēkņi un pedagogi regulāri veido izstādes vai telpu

noformējumu domes un skolas telpām.

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas īpašais piedāvājums ir

papildinstrumenta apguve, ko var mācīties audzēkņi no 3. klases ar labām sekmēm savā

pamata specialitātē. Šo iespēju izmanto ap 20 skolas audzēkņu, sniegdami lielisku

papildinājumu pūtēju orķestrim un iegūstot plašākas zināšanas par dažādu mūzikas

instrumentu spēli.

Panākumiem bagāta ir Inčukalna novada pūtēju orķestra darbība- godalgotas

vietas valsts un starptautiskos konkursos, skatēs, dalība Dziesmu svētkos, visos novada

pasākumos. Bet pati galvenā orķestra vērtība ir iespēja audzēkņiem attīstīt kolektīvās

muzicēšanas prasmes, spēju sadarboties kolektīvā, prasmi plānot savu laiku.

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ

IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM)

Mācību saturs
Programmu īstenošanai izmantot radošas, interesantas un mūsdienīgas darba

metodes;

Turpināt darbu pie oriģinālprogrammu izstrādes mūzikas un mākslas

programmās;

Izmantot IT mācību procesa dažādošanai- to lietošana gan stundu laikā, gan

gatavojoties tām.

Mācīšana un mācīšanāsVisiem skolotājiem lietot audzēkņa vecumposmam un individualajām

īpatnībām piemērotas mācību metodes;

Nodrošināt, lai audzēkņu ģimenes saņem sistemātisku informāciju par mācību

sasniegumiem un stundu kavējumiem;

Turpināt ieinteresēt vecākus un audzēkņus par līdzatbildību mācību

sasniegumos;

Visiem skolotājiem prast izmantot vērtēšanas sistēmu, lai motivētu audzēkņus

turpmākajam darbam un, lai veidotu audzēkņos prasmi sevi adekvāti

pašnovērtēt;

Uzlabot dienasgrāmatu un žurnālu aizpildīšanas kvalitāti;

Ieviest e-klasi.

Audzēkņu sasniegumi

22


Veikt ne tikai iepriekšējā mācību gada audzēkņu sasniegumu uzskaiti un

analīzi, bet arī visa audzēkņa mācīšanās laika kopējo analīzi;

Turpināt attīstīt jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi,

piedaloties konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos utt.

Atbalsts audzēkņiem

Veikt audzēkņu anketēšanu, lai izzinātu viņu intereses un vajadzības;

Nodrošināt, lai visi skolas audzēkņi uzstājas skolas un/vai ārpusskolas

pasākumos;

Turpināt attīstīt jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi,

piedaloties konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos;

Pilnveidot skolas mājas lapu internetā.

Skolas vide

Turpināt skolas tēla popularizēšanu sabiedrībā;

Turpināt kopt skolas tradīcijas.

Resursi

Turpināt strādāt pie fonotēkas un bibliotēkas pilnveides;

Piesaistīt dažādu fondu līdzekļus jaunu mūzikas instrumentu un telpu

kosmētiskajam remontam;

Atbalstīt skolas pedagogus dažādu projektu izstrādāšanā un realizēšanā.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšanaRegulāri analizēt un izvērtēt Perspektīvā plāna realizācijas gaitu;

Eiropas izcilības modeļa (EFQM) ieviešana skolā.

23

More magazines by this user
Similar magazines