15.04.2014 Views

pēc projekta īstenošanas - LIAA

pēc projekta īstenošanas - LIAA

pēc projekta īstenošanas - LIAA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pasākumi centralizētās

siltumapgādes sistēmu

efektivitātes paaugstināšanai

25.04.2013


Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumi Nr.824 “Noteikumi par darbības programmas

“Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās

siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un

turpmākajām kārtām””

Programmas

pamatnosacījumi


Saturs

Programmas mērķis un projektu iesniegšanas termiņš

Kas var pretendēt uz atbalstu

Kādām darbībām paredzēts atbalsts

Finansējums

Finansējuma apjoms

Cik daudz / kādi līdzekļi atgūstami

Kas nepieciešams, lai pieteiktos

Pārbaudes, atskaites un finansējuma saņemšana

Publicitātes prasības

Dokumentu iesniegšana


Par aktivitāti “Pasākumi centralizētās siltumapgādes

sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”

Programmas mērķis: paaugstināt siltumenerģijas ražošanas

efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales

sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar

atjaunojamiem kurināmiem

Projektu atlases veids: atklātā projektu iesniegumu atlase

Projektu pieņemšana: no 8.04.2013 līdz 31.07.2013 (ieskaitot)

Kohēzijas fonda finansējums: 5 150 111,66 lati

Projektu īstenošanas termiņš: 30 mēneši pēc līguma

noslēgšanas ar LIAA, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam

Projektu iesniegumu vērtēšana: 3 mēneši pēc projektu

pieņemšanas noslēgšanas t.i. pēc 31.07.2013


Kas var pretendēt

Uz atbalstu var pretendēt:

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs –

komercsabiedrība, kura ir reģistrējusies

siltumenerģijas ražotāju reģistrā vai kurai

ir licence pārvadei, vai sadalei, ja to

nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā


Svarīgi!

Atlases kārtas ietvaros var saņemt finansējumu ne vairāk kā

vienam projekta iesniegumam:

– pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai

un ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam:

– siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai vienā novada

teritoriālajā vienībā vai republikas pilsētā

Viena projekta ietvaros neapvieno finansējumu pārvades un

sadales sistēmas un siltumavotu efektivitātes

paaugstināšanai


Projekta īstenošanas soļi

Projekts

sagatavots un

iesniegts LIAA

Iepirkuma plāns

iesniegts LIAA*

Nolikums un

tehniskā

specifikācija

iesniegta LIAA

saskaņošanai*

Saskaņojums no

LIAA saņemts*

Iepirkuma

procedūra

izsludināta*

Iepirkuma

procedūras norises

dokumentācija

iesniegta LIAA

saskaņošanai*

Saskaņojuma no

LIAA

saņemšana*

Saņemts pozitīvs

lēmums no LIAA

un līguma

noslēgšana

Projektā

paredzēto

aktivitāšu

uzsākšana un

īstenošana

• Atsevišķs projekta konts

bankā

• Publicitātes pasākumi

• Atsevišķa

grāmatvedības uzskaite

Starpposma/

Noslēguma

pārskats

iesniegts LIAA

Atbalsta

finansējuma

izmaksa

Uzraudzības

periods

* Iepirkuma procedūras uzsākšana (Iepirkuma procedūru var veikt arī pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no LIAA)


Kādām darbībām var

saņemt atbalstu?


̶

̶

Aktivitātes ietvaros finansējumu piešķir

Siltumavota ar uzstādīto jaudu, lielāku par 3MW (jaudu var

summēt pa vairākām katlu mājām kopā), un pārvades un

sadales sistēmas rekonstrukcijai un būvniecībai

Projekta iesniedzējam uzstādītās siltumavota jaudas ierobežojuma

nav, ja:

projekta iesniedzējam pieder vai ir nomā vai koncesijā vismaz

viena iekārta, kas ir iesaistīta Eiropas Savienības emisijas

kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu “Par

piesārņojumu”

paaugstina attiecīgā siltumavota efektivitāti, kurā pirms

projekta īstenošanas tika izmantoti atjaunojamie

energoresursi


̶

̶

̶

Attiecināmās izmaksas

Projekta dokumentācijas sagatavošanas un projekta

uzraudzības izmaksas

Tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu

iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kas tieši nodrošina

siltumavota un pārvades un sadales sistēmas darbību

Būvdarbu izmaksas:

siltumavota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas

un būvniecības izmaksas

individuālo siltumpunktu izbūves izmaksas

projekta iesniedzēja īpašumā, nomā vai koncesijā esošo

tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju

nojaukšanas izmaksas, kā arī būvlaukuma teritorijas

sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas


Par ieguldījumiem

Ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

izmanto tikai finansējuma saņēmēja vajadzībām

iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā

amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus, tie paliek

attiecīgajā reģionā un tos nenodod lietošanā

trešajām personām vismaz 5 gadus pēc projekta

īstenošanas

iegādājas no trešajām personām par tirgus vērtību


Par īpašumtiesībām

Īpašums, kurā veic ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja

īpašumā vai pašvaldība to ir nodevusi projekta iesniedzējam

nomā vai koncesijā uz laiku, kas nav mazāks par 5 gadiem

pēc projekta īstenošanas;

Īpašuma vai nomas tiesībām jābūt reģistrētām

zemesgrāmatā, koncesijas līgumam jābūt reģistrētam

publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrā;

Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumus

projekta ietvaros un kuru pašvaldība ir nodevusi projekta

iesniedzējam nomā vai koncesijā, pēc nomas vai

koncesijas līguma termiņa beigām jānodod pašvaldības

bilancē.


Cik daudz līdzekļu ir atgūstami?

Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta intensitāte no kopējām

attiecināmām izmaksām ir:

40 %

VAI

50 %, ja:

tiek rekonstruēts siltumavots, kurā nav izmantoti atjaunojamie

energoresursi pirms projekta īstenošanas

projekta ietvaros paredzēta vairāku siltumavotu rekonstrukcija un

vismaz vienā no tiem pirms projekta īstenošanas nav izmantoti

atjaunojamie energoresursi

Minimāli pieļaujamais KF finansējuma apjoms vienam

projektam ir Ls 5 000


Par grūtībās nonākušu komersantu

Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kuram:

ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas

spriedumu tiek īstenots TAP, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots

ārpustiesas TAP, tas atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība

ir izbeigta

zaudējumi pārsniedz ½ pamatkapitāla (pēdējā noslēgtajā finanšu

gadā)

pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi pārsniedz ¼ no

pamatkapitāla

saskaņā ar pēdējo 2 noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam ir

novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes

nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko

tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt

zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai

vidējā termiņā gandrīz noteikti izraisīs komercsabiedrības nespēju

turpināt darbību


Atbalsta apvienošana

Piešķirto finansējumu aktivitātē noteiktajām attiecināmajām

izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā

atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ja to sniedz

garantijas, aizdevuma vai riska kapitāla ieguldījumu veidā, kā arī ar

de minimis atbalstu, ievērojot šādus nosacījumus:

piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu un finansējumu

garantijas vai aizdevumu veidā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā

finansējuma intensitāti:

− mikro un mazajām komercsabiedrībām – 70 %

− vidējām komercsabiedrībām – 60 %

− lielajām komercsabiedrībām – 50 %

komercsabiedrībām, kuras saņēmušas finansējumu riska kapitāla

ieguldījumu veidā, kopējo finansējuma summu samazina par 20 %,

nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto

nosacījumu piemēro 3 gadus pēc riska kapitāla piešķiršanas


Nepieciešamie dokumenti (1/5)

aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa

deklarācija par projekta iesniedzēja atbilstību mikro, mazā vai vidējā

komersanta kategorijai

būvniecības izmaksu tāme (kopija)

iekārtu tehniskās specifikācijas vai iepirkuma tehniskās specifikācijas

par iekārtām (kopija)

tehniski ekonomiskais pamatojums

uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu


Nepieciešamie dokumenti (2/5)

Ja, īstenojot projektu, siltumapgādes sistēmai pieslēdz jaunu

objektu:

Dokumenti, kas apliecina attiecīgā objekta patērētās

siltumenerģijas apjomu

Ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai

sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums:

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma

ziņojumu vai vides pārraudzības valsts biroja lēmums par

ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu un Valsts vides

dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie

noteikumi


Nepieciešamie dokumenti (3/5)

Ja projektā ir paredzēti būvdarbi, jāiesniedz vismaz viens no

šiem dokumentiem:

būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums

(kopija)

būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā

norādīto visu inženierkomunikāciju īpašnieku vai apsaimniekotāju

tehniskie noteikumi (kopijas)*

būvvaldes saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā (kopija)

būvvaldes akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

(kopija)

*jāiesniedz kopā ar būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu(kopija)


Nepieciešamie dokumenti (4/5)

Ja projekts paredz pārvades un sadales sistēmas efektivitātes

paaugstināšanu:

vai

projekta iesniedzēja pamatlīdzekļu uzskaites kartītes

ar pašvaldību noslēgtais nomas līgums (kopija) vai koncesijas

līgums (kopija)


Nepieciešamie dokumenti (5/5)

Ja projekts paredz siltumavota efektivitātes paaugstināšanu:

projekta iesniedzēja pamatlīdzekļu uzskaites kartītes

vai

ar pašvaldību noslēgtais nomas līgums (kopija) vai koncesijas

līgums (kopija)

nomas līgums par ēku, ja ēka, kurā atrodas siltumavota iekārtas,

kurās tiks veikti ieguldījumi, nav FS vai pašvaldības īpašumā

(kopija)

nomas līgums par zemi, ja zeme, uz kuras atrodas ēka, kas ir

patstāvīgs īpašuma objekts un kurā tiks veikti ieguldījumi vai kurā

atrodas iekārtas, kurās tiks veikti ieguldījumi (kopija)


Papīra formātā

Elektroniskā formātā

Projektu iesniegšana

Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442 (1.stāvā)

Iesniedz 1 eksemplārā:

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā

personīgi

VAI

pa pastu ierakstītā vēstulē

PIV papildus iesniedz elektroniski 1

eksemplārā, nepārrakstāmā datu

nesējā - CD:

PIV – DOC, XLS , PDF vai JPG

datnes formātā

PIV 7.1., 7.2., 7.4., 7.5.un 7.6.

sadaļās ietverto informāciju iesniedz

XLS datņu formātā

PIV elektroniski var iesniegt:

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā

personīgi

pa pastu ierakstītā vēstulē

VAI

elektroniski, nosūtot uz e-pasta

adresi sf.projekts@liaa.gov.lv

PIV un papildus iesniedzamo

dokumentu oriģināliem jābūt

parakstītiem katram atsevišķi ar to

autora drošu elektronisko parakstu

un apliecinātiem ar laika zīmogu

pirms projektu iesniegšanas beigu

termiņa


Iepirkuma procedūra (1/2)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjektiem

veicot iepirkumu ir jāpiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras (iepirkumi virs

līgumcenu robežām) vai jāveic iepirkums atbilstoši Iepirkumu

vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (iepirkumi zem

līgumcenu robežām).*

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

pieejamas saitē:

http://www.iub.gov.lv/files/upload/SPS_vadinijas_zem%20ES_22062

012.pdf

* Ja projekta iesniegumu iesniedz sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai pēc

normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā nav nepieciešama licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai

sadalei, tad iepirkuma procedūru var veikt pēc MK 65.noteikumiem.


Iepirkuma procedūra (2/2)

Finansējuma saņēmējam pirmo iepirkuma

procedūru ir jāuzsāk ne vēlāk kā 3 mēnešu

laikā pēc līguma par projekta īstenošanu

noslēgšanas. Ja iepirkuma procedūra netiek

uzsākta minētajā termiņā, LIAA lemj, vai

nepieciešams izbeigt līgumu par projekta

īstenošanu


Iepirkuma procedūras soļi

1. Iepirkuma plāna

iesniegšana LIAA

2. Nolikuma un

tehniskās

specifikācijas

iesniegšana LIAA

saskaņošanai

3. Saskaņojuma no

LIAA saņemšana

4. Iepirkuma

procedūras

izsludināšana

5. Iepirkuma

procedūras norises

dokumentācijas

iesniegšana LIAA

saskaņošanai

6. Saskaņojuma no

LIAA saņemšana

7. Līguma ar

iepirkuma procedūrā

noteikto uzvarētāju

slēgšana

8. Atzinuma no LIAA

saņemšana


Finansējuma saņemšana (1/3)

Pēc līguma noslēgšanas 1 gada laikā finansējuma saņēmējs LIAA

iesniedz maksājuma pieprasījumu par finansējumu vismaz 30 %

apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām


Avansa maksājums

Finansējuma saņemšana (2/3)

piešķir projekta īstenošanas laikā ne vairāk kā 35% apmērā no

atbalsta finansējuma summas

avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 %

no atbalsta finansējuma summas

par avansa nepieciešamību LIAA ir jāinformē pirms līguma

noslēgšanas, proti, projekta iesnieguma veidlapā ir jāaizpilda

attiecīgās sadaļas un attiecīgi avansa saņemšana ir paredzēta

līgumā par projekta īstenošanu VAI pirms līguma slēgšanas

jāinformē LIAA par avansa nepieciešamību, iesniedzot attiecīgās

projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, kā arī citu dokumentāciju,

kur iepriekš minētais rada izmaiņas

N.B. Lai saņemtu avansa maksājumu, LIAA ir jāiesniedz bankas garantiju par avansa

summu. Bankas garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par

projekta īstenošanu noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma.


Finansējuma saņemšana (3/3)

Starpposma pārskatu LIAA iesniedz 15 darba dienu laikā pēc

attiecīgā posma beigām

starpposma maksājumu piešķir, pamatojoties uz veiktajiem

attiecināmajiem izdevumiem ne biežāk kā reizi 3 mēnešos, ja

projekta īstenošanas ilgums pārsniedz 6 mēnešus

Noslēguma pārskatu iesniedz 15 darba dienu laikā pēc projekta

pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015. gada 1.jūliju

Būtiskākie nosacījumi finansējuma saņemšanai

ieguldījumi ir iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā

amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi

ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja

grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas

no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina

attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli


Bankas norēķinu konta atvēršana

Uzsākot projekta īstenošanu, bankā ir jāatver atsevišķs

norēķinu konts

visus ar projektu saistītos maksājumus veic no šī konta

uz šo kontu LIAA izmaksā finansējumu (finansējums tiek

izmaksāts latos)

Ja tiek īstenoti vairāki projekti dažādās LIAA

2007.-2013.g. plānošanas perioda

programmās, ir pieļaujama viena norēķinu

konta atvēršana visu tā īstenojamo

projektu vajadzībām

N.B. Visus ar projektu saistītos maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.


Grāmatvedības uzskaite

Jānodrošina atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko

darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite

izmantojot:

kontus/subkontus

VAI

dimensijas*

N.B. Ne vēlāk kā projekta īstenošanas uzsākšanas dienā paraksttiesīgai amatpersonai ir

jāapstiprina kontu plāns**, kurš tiek papildināts ar projekta īstenošanu saistītiem

kontiem/subkontiem

* Ja grāmatvedības uzskaiti nodala izmantojot dimensijas, tad ir jāiesniedz uzņēmuma vadītāja

apstiprināta kontu plāna kopija un rīkojuma kopija par grāmatvedības uzskaites nodalīšanu, izmantojot

dimensijas, kurā tiek norādīti konkrēti konti/subkonti, kuri tiks nodalīti.

** Kontu plānu uzņēmumā tiek sagatavots atbilstoši 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumu

Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” prasībām


Publicitātes prasības (1/5)

Pēc līguma ar LIAA noslēgšanas

ES fonda projekta informatīvajos un publicitātes pasākumos (projekta

īstenošanas vietā, mājas lapā u.c. projektā paredzētajās darbībās)

jānodrošina šādu elementu lietošana:

ES emblēma (karogs) ar norādi „Eiropas Savienība”

KF fonda logo ar norādi “Kohēzijas fonds”

sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē!”

Logo ir pieejami www.esfondi.lv sadaļā Logo


̶

̶

Publicitātes prasības (2/5)

Publicitātes pasākumu īstenošana:

informatīvā plāksne

informācija mājas lapā internetā (ja tāda ir), kura jāatjauno ne

retāk kā reizi 3 mēnešos

ir noslēdzis līgumu Nr. ar

v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta

īstenošanu, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Jābūt izvietotam ES logo ar norādi “Eiropas Savienība”, KF logo un sauklim

“Ieguldījums tavā nākotnē!”

citi pasākumi (preses relīzes, informēšana plašsaziņas līdzekļos,

u.c.)

N.B. Publicitātes pasākumi jāīsteno katra projekta ietvaros!


Publicitātes prasības (3/5)

Ja projekta kopējās ES fonda un nacionālā līdzfinansējuma

izmaksas pārsniedz 350 000 LVL (500 000 EUR) un projekta

ietvaros iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas vai

būvniecības darbi, finansējuma saņēmējs nodrošina:

informatīvo stendu projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas

vietā, kas 6 mēnešu laikā pēc pēdējā atbalsta finansējuma maksājuma

saņemšanas ir jānomaina pret

pastāvīgu informatīvu plāksni, kas tiek uzstādīta projekta īstenošanas

vietā 3 gadus pēc pēdējā atbalsta finansējuma maksājuma saņemšanas

MVK un 5 gadus lieliem komersantiem

N.B. Publicitātes pasākumi ir jānodrošina uzsākot projekta īstenošanu, taču ne vēlāk kā

pēc līguma noslēgšanas ar LIAA, un tiem jāatrodas projekta īstenošanas vietā visu

projekta īstenošanas laiku


Informatīvā stenda piemērs:

Publicitātes prasības (4/5)


Informatīvās plāksnes piemērs:

Publicitātes prasības (5/5)


Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Pārbaužu veidi:

pirmslīguma pārbaude

pārbaudes Projekta īstenošanas laikā

pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.g. 16.februāra noteikumiem Nr. 140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde,

sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības

struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”, LIAA speciālisti var ierasties

pārbaudē projekta īstenošanas vietā arī bez iepriekšēja brīdinājuma


Svarīgi

1 gada laikā pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējs

atbilstoši enerģētikas jomu regulējošiem normatīviem aktiem iesniedz

LIAA precizēto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

(SPRK) apstiprināto siltumenerģijas tarifa aprēķinu


Dokumentu tulkošana

Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks (jebkura persona)

tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta norāda šādu informāciju:

Piemērs:

Tulkojums pareizs

Kārlis Liepa pers.kods 654321-10987

Rīga, 2012.gada 19.janvāris

____________

(paraksts)

N.B. Dokumenti, kuri iesniegti svešvalodā ir jātulko!

* Tulkojums latviešu valodā ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu

Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām


Dokumentu noformēšana

Iesniedzot LIAA dokumentus, kas satur vairāk nekā 1 lapu,

lapām jābūt:

caurauklotām un sanumurētām

pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādei: „Šajā dokumentā

sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lapas, datums,

amats, paraksts un paraksta atšifrējums”

Piemērs uzlīmei uz caurauklotā dokumenta:

„Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas 50 (piecdesmit) lapas.

Pievienoto dokumentu kopijas ir pareizas.

SIA „AADDD” valdes locekle Ieva Kalniņa

________________

(paraksts)

Rīgā, 2012 gada 14.jūnijā”

* Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru

kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas

kārtība” prasībām

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!