DIGITĀLAIS DIKTOFONS NOTE CORDER DP-211 - Olympus

olympus.co.uk

DIGITĀLAIS DIKTOFONS NOTE CORDER DP-211 - Olympus

DIGITĀLAIS DIKTOFONS

NOTE CORDER

DP-211

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

LV

Reģistrējiet savu iekārtu www.olympus-consumer.com/register un iegūstiet papildus bonusus no Olympus!


2

LV jauniem akumulatoriem.

Pateicamies, ka iegādājāties Olympus digitālo

diktofonu. Lūdzu, izlasiet šo lietošanas

pamācību, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

par izstrādājuma pareizu un drošu lietošanu.

Saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākai

izmantošanai. Lai nodrošinātu labu ieraksta

kvalitāti, mēs iesakām pārbaudīt ieraksta

funkciju un skaļuma līmeni pirms diktofona

lietošanas.

• Šī dokumenta saturs turpmāk var tikt mainīts

bez iepriekšēja paziņojuma. Lai saņemtu

jaunāko informāciju par izstrādājumu

nosaukumiem un modeļu numuriem,

sazinieties ar mūsu Klientu atbalsta centru.

• Šajā rokasgrāmatā redzamie ekrāna un

diktofona attēli tika uzņemti izstrādes posmu

laikā un var atšķirties no reālā izstrādājuma.

Šī dokumenta saturs ir rūpīgi pārbaudīts,

lai nodrošinātu tā integritāti. Ja tomēr

konstatējat kādu nesaprotamu satura daļu,

kļūdu vai izlaidumu, sazinieties ar mūsu

Klientu atbalsta centru.

Olympus neuzņemas atbildību par pasīviem

zaudējumiem vai jebkāda cita veida

zaudējumiem, kas radušies datu zuduma

rezultātā iekārtas defekta dēļ vai remonta dēļ,

ko veikušas trešās personas, nevis Olympus

vai Olympus autorizēti servisa centri, vai

jebkādu citu iemeslu dēļ.

Droša un pareiza lietošana

Vispārīgie drošības pasākumi:

• Neatstājiet diktofonu karstās un mitrās vietās,

piemēram, automobilī tiešos saules staros vai

pludmalē vasaras laikā.

• Neglabājiet diktofonu pārlieku mitrās un

putekļainās vietās.

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet organiskus

šķīdinātājus, piemēram, spirtu un lakas

šķīdinātāju.

• Nenovietojiet diktofonu virs elektroierīcēm,

piemēram, televizora vai ledusskapja, kā arī

to tuvumā.

• Izvairieties no ierakstīšanas un atskaņošanas

mobilo telefonu vai cita bezvadu aprīkojuma

tuvumā, jo tie var radīt traucējumus un

trokšņus. Ja ieraksta laikā rodas trokšņi,

pārvietojieties uz citu vietu vai attāliniet

diktofonu no šāda aprīkojuma.

• Sargājiet no smiltīm un netīrumiem.

To iekļūšana ierīcē var izraisīt

neatgriezeniskus bojājumus.

• Sargājiet no stipras vibrācijas vai sitieniem.

• Pašrocīgi neizjauciet, neremontējiet vai

nepārveidojiet ierīci.

• Nelietojiet ierīci transportlīdzekļa (piemēram,

velosipēda vai motocikla) vadīšanas laikā.

• Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Brīdinājums par datu zaudēšanu:

• Atmiņā ierakstītais saturs var tikt iznīcināts

vai dzēsts kļūdainas lietošanas, ierīces

nepareizas darbības vai remonta rezultātā.

• Svarīgu ierakstīto saturu iesakām dublēt

kaut kur citur.

Olympus neuzņemas nekādu atbildību

par pasīviem zaudējumiem vai jebkādiem

zaudējumiem, ko radījusi datu pazušana

izstrādājuma defekta dēļ, trešās personas,

kas nav Olympus vai Olympus autorizēts

servisa centrs, veikta remonta rezultātā vai

citu iemeslu dēļ.

Baterijas:

f Bīstami!

• Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus liesmu

iedarbībai, nekarsējiet tās un neveidojiet

īssavienojumu, kā arī neizjauciet tās.

• Nekad neglabājiet baterijas/akumulatorus

vietās, kur tās tiks pakļautas tiešiem

saules stariem vai augstām temperatūrām

sakarsušos transportlīdzekļos, blakus siltuma

avotiem utt.

f Brīdinājums

• Nelodējiet svina vadus vai kontaktus tieši

pie baterijas un nepārveidojiet to.

• Nesavienojiet kontaktu = ar kontaktu -.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās,

pārkaršana vai elektriskās strāvas trieciens.

• Pārnēsājot vai uzglabājot baterijas/

akumulatorus, noteikti ievietojiet tās

komplektācijā iekļautajā kastītē, lai

aizsargātu to kontaktus. Nepārnēsājiet vai

neuzglabājiet baterijas/akumulatorus kopā

ar metāla priekšmetiem (piemēram, atslēgu

gredzeniem).

Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā var

notikt aizdegšanās, pārkaršana vai elektriskās

strāvas trieciens.

• Neievietojiet baterijas/akumulatorus ar = un

- spailēm pretēji.

• Ja jūsu acīs no baterijas nokļūst šķidrums,

nekavējoties izmazgājiet tās ar tīru ūdeni

un uzreiz sazinieties ar ārstu.

• Nemēģiniet uzlādēt sārma, litija vai cita

veida baterijas, kas nav paredzētas atkārtotai

uzlādēšanai.

• Nekad nelietojiet baterijas/akumulatorus ar

bojātu vai ieplaisājušu ārējo korpusu.

• Glabājiet baterijas/akumulatorus bērniem

nepieejamā vietā.

• Ja, lietojot šo izstrādājumu, ievērojat ko

neparastu, piemēram, neparastu skaņu,

karstumu, dūmus vai deguma smaku:

1 nekavējoties izņemiet baterijas/

akumulatorus, izvairoties no

apdedzināšanās, un

2 zvaniet izplatītājam vai vietējam Olympus

pārstāvim, lai veiktu nepieciešamo apkopi.

• Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus

ūdens iedarbībai. Neļaujiet ūdenim piekļūt

kontaktiem.

• Nenoņemiet bateriju/akumulatoru izolējošo

slāni un nebojājiet to.

• Nelietojiet baterijas/akumulatorus, ja

pamanāt, ka ar tām kaut kas nav kārtībā,

piemēram, noplūdes, krāsu izmaiņas vai

deformācijas.

• Ja pēc norādītā laika lādētājs joprojām

turpina uzlādi, atslēdziet to.

• Ja bateriju/akumulatora šķidrums nokļūst uz

ādas vai apģērba, nekavējoties nomazgājiet

to ar tīru ūdeni.

• Sargiet baterijas/akumulatorus no uguns.

f Uzmanību!

• Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus

spēcīgiem triecieniem.

• Ja izmantojat uzlādējamus akumulatorus,

kas kādu laiku nav lietoti, noteikti pirms

lietošanas tos uzlādējiet.

• Uzlādējamiem akumulatoriem ir ierobežots

kalpošanas laiks. Ja uzlādējamo akumulatoru

darbības laiks kļūst īsāks arī tad, kad tie

ir pilnībā uzlādēti, izpildot norādītos

nosacījumus, aizstājiet tos ar jauniem

akumulatoriem.


Darba uzsākšana

Ierakstīšana

1

Bateriju/akumulatoru ievietošana

Ierakstīšanas laikā deg

ierakstīšanas indikators.

a

b

c

d

e

f

g

2

`

Siksniņas atvere

• Siksna nav iekļauta komplektācijā.

Bateriju/akumulatoru indikators

Kad displejā parādās ikona [ ], pēc iespējas ātrāk

nomainiet baterijas. Ja bateriju jauda ir par mazu,

displejā redzams [ ] un [Battery Low]

(Tukša baterija) un diktofons izslēdzas.

Ieslēgšana

Pārbīdiet slēdzi POWER (Ieslēgšana/izslēgšana)

stāvoklī [ON] (Ieslēgts).

• Pirms izstrādājuma

Aizsargplēve

lietošanas pārliecinieties, vai

ir noņemta aizsargplēve.

Izslēgšana

Kamēr diktofons ir apturēšanas

režīmā, pārbīdiet slēdzi POWER

(Ieslēgšana/izslēgšana) stāvoklī

[OFF/HOLD] (Izslēgts/Bloķēts).

Enerģijas taupīšanas režīms:

Ja diktofons ir ieslēgts un

nedarbojas 10 minūtes vai

ilgāk, displejs izslēdzas un

ierīce pārslēdzas uz enerģijas

taupīšanas režīmu. Lai izietu no enerģijas taupīšanas

režīma, nospiediet jebkuru taustiņu.

HOLD (Bloķēt):

Ja pārslēdzat slēdzi POWER (Ieslēgšana/izslēgšana) pozīcijā

[OFF/HOLD] (Izslēgts/Bloķēts), tiek saglabāts aktīvais

stāvoklis un visu taustiņu un slēdžu funkcijas tiek atspējotas.

• Lietojot šo diktofonu pirmo reizi pēc tā iegādes vai arī ieslēdzot to

pēc bateriju izņemšanas, kad pagājušas vairāk nekā 30 minūtes,

laiks pārslēgsies uz noklusējuma iestatījumu un ekrānā tiks parādīts

paziņojums [Set Time & Date] (Iestatīt laiku un datumu).

Mikrofona jutība

```

High (Augsta)

Šis ir mikrofona augstas

jutības režīms, ar kura

palīdzību var ierakstīt

apkārtējās skaņas. ( H )

Low (Zema)

Šis ir mikrofona jutības

standarta līmenis. ( L )

a Pašreizējais datums/ b Ierakstīšanas režīma

indikators/ c Mikrofona jutības indikators/

d Kopējais ierakstīto failu skaits konkrētā datumā/

e Pašreizējā faila numurs/ f Pagājušais

ierakstīšanas laiks/ g Atlikušais ierakstīšanas laiks

Ja diktofons atrodas ierakstīšanas režīmā un ir nospiests taustiņš REC ()

(Ierakstīt), ierakstīšana tiek pārtraukta. Vēlreiz nospiežot taustiņu REC ()

(Ierakstīt) ierakstīšana tiek atsākta.

Pavērsiet mikrofonu ierakstāmā skaņas

avota virzienā.

• Ja parādās ziņojums [Memory Full] (Atmiņa pilna) vai

[Maximum File Size is reached] (Sasniegts maksimālais faila

lielums), diktofonā vairs nevar ierakstīt informāciju. Pirms turpināt

ierakstīšanu izdzēsiet nevajadzīgos failus.

• Kad atlikušais ierakstīšanas laiks ir mazāks par 60 sekundēm, sāks

mirgot ierakstīšanas indikators. Ierakstīšanas laikam samazinoties

līdz 30 vai 10 sekundēm, indikators sāk mirgot ātrāk.

3


Atskaņošana

a

b

Atskaņošanas ātruma maiņa

```

c

d

a Ierakstīšanas datums/

b Pašreizējā faila numurs/

c Pagājušais atskaņošanas laiks/

d Atskaņošanas pozīcijas joslas indikators

Atskaņošanas ātrumu var mainīt uz

šādiem iestatījumiem: 0,5x, 0,75x,

parasts, 1,2x, 1,5x un 2,0x.

Ātri

e Aptuvenais faila garums

e

Lēni

s Ja diktofons darbojas atskaņošanas režīmā, nospiežot un turot taustiņu

0 vai 9, fails tiek ātri pārtīts uz priekšu ar skaņu.

s Ja diktofons ir apturēšanas režīmā, nospiežot un turot taustiņu 0 vai

9, diktofons pārlec uz faila sākumu.

s Ātra pārtīšana uz priekšu un atpakaļ ir iespējama neatkarīgi no datuma.

Lietojot austiņas, diktofona skaļrunis ir izslēgts.

Atskaņošana ir monofoniskajā režīmā.

Skaļums

Lai neizraisītu dzirdes kairinājumu, ievietojiet austiņas pēc

skaļuma līmeņa samazināšanas. Klausoties diktofonu ar

austiņām, atskaņošanas laikā pārmērīgi nepaaugstiniet

skaļuma līmeni. Tas var izraisīt dzirdes pasliktināšanos un

dzirdes spēju samazināšanos.

Augsta

Zema

• Austiņas nav iekļautas komplektācijā.

Trokšņu slāpētājs

On (Ieslēgts)

Lai panāktu labāku skaņas

kvalitāti, atskaņošanas laikā

tiks samazināti trokšņi failā.

Trokšņu slāpētāja indikators

Off (Izslēgts)

Fails tiek atskaņots tādā pašā

ātrumā kā tika ierakstīts.

• Ja slēdzis NOISE CANCEL (Trokšņu slāpētājs) ir

iestatīts stāvoklī [ON] (Ieslēgts), atskaņošanas ātrums

pārslēdzas uz parastu atskaņošanas režīmu.

4


Faila meklēšana

Meklējiet failus pēc

to ierakstīšanas

datuma.

s 15. oktobrī ierakstīta faila meklēšana.

`` `` ``

Diktofona statusa indikators

: atskaņošanas laikā

F : ātrās atskaņošanas laikā

S : lēnās atskaņošanas laikā

Kad diktofons atrodas apturēšanas režīmā,

nospiediet un turiet taustiņu STOP ()

(Apturēt), lai parādītu iespēju [Time & Date]

(Laiks un datums) un [Remain] (Atlikusī atmiņa).

Tiek parādīts

datumu displejs.

Izvēlieties 15. oktobri.

Tiek atskaņots

pirmais fails.

Ja fails tiek izlaists,

diktofons pāriet uz

nākamo failu.

Dzēšana

Lai izdzēstu visus failus parādītajā

datumā, izmantojiet taustiņu

SEARCH/MENU (Meklēt/Izvēlne)

datuma displeja ieslēgšanai.

s Izvēlieties failu, kas jāizdzēš, un apturiet atskaņošanu pirms laika.

`` `` `` ``

Izvēlēties

Iestatīt

Datuma

dzēšana

Faila

dzēšana Atcelt

Ja tiek izvēlēta iespēja [Cancel]

(Atcelt) un nospiesta taustiņš

PLAY/OK () (Atskaņot/Labi),

diktofons pārslēdzas uz

apturēšanas režīmu.

• Nevar atjaunot izdzēstu failu. Dzēšot failus, esiet uzmanīgs.

• Ja 8 sekunžu laikā darbība netiek izraudzīta, diktofons atgriežas

apturēšanas stāvoklī.

• Apstrādes pabeigšanai var būt nepieciešamas 10 sekundes.

Šajā laikā nekad neņemiet ārā baterijas/akumulatoru, jo pretējā

gadījumā dati var tikt bojāti. Turklāt rūpīgi pārbaudiet atlikušo

bateriju/akumulatoru uzlādes līmeni, lai nodrošinātu, ka datu

apstrādes laikā tas nekļūs pārāk zems.

5


Izvēlnes iestatīšanas metode

1

Nospiediet un

turiet taustiņu

SEARCH/MENU

(Meklēt/Datums)

1 sekundi vai

ilgāk.

2

Nospiediet taustiņu 0

vai 9, lai pārietu uz

vēlamo iestatījumu.

Datums un laiks

Ieraksta režīms

Pīkstiens

Valoda

Iestatīt

Pīkstiena

ieslēgšana/

izslēgšana

Darbības skaņas

ieslēgšanai/izslēgšanai

(On/Off) izmantojiet

pogas 0 un 9.

Displeja

valodas

maiņa

• English

• Deutsch

• Français

• Español

• Italiano

• Polski

• Русский

Displeja valodas atlasei

izmantojiet pogas

0 un 9.

Laika un datuma

iestatīšana

Iepriekšēja

datuma un laika

iestatīšana ļauj

vienkāršāk

pārvaldīt failus.

Iestatīt

Iepriekšējais

Nākamais

Pulkstenis skaitīs laiku,

sākot no iestatītā

datuma un laika.

Nospiediet taustiņu

PLAY/OK ()

(Atskaņot/Labi)

atbilstoši laika

signālam.

Ja izstrādājums ilgāku

laiku nav izmantots,

pirms atsākt to lietot,

pārbaudiet datuma un

laika iestatījumus.

Ierakstīšanas režīma maiņa

Ierakstīšanas režīma pārslēgšanai izmantojiet pogas 0 un

9.

Ieteicamie iestatījumi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem

Ieteicamie iestatījumi

Ierakstīšanas

apstākļi

Piemērots diktācijai,

ja ir paaugstināts fona

troksnis

Mācību stundu un

sanāksmju ierakstīšanai

Ilglaicīgai ierakstīšanai

Ieraksta režīms

[HQ]

(augstas kvalitātes

skaņas ierakstīšana)

[HQ]

(augstas kvalitātes

skaņas ierakstīšana)

[SP]

(standarta ierakstīšana)

MIC SENSE

(Mikrofona

jutība)

[LOW]

[HIGH]

[HIGH]

6


Problēmu novēršana

J1: Nevar ieslēgt diktofonu.

A1: • Baterijas var būt izlietotas.

• Baterijas var būt ievietotas nepareizi.

Pirms jaunu bateriju ievietošanas

pārbaudiet = un - atbilstību.

• Vai bateriju kontakti ir netīri?

Ja tas tā ir, notīriet tos ar sausu drānu.

J2: Pēc taustiņa nospiešanas nekas nenotiek.

A2: • Slēdzis POWER (Ieslēgšana/izslēgšana)

var būt iestatīts pozīcijā [OFF/HOLD]

(Izslēgts/Bloķēts).

Pārbīdiet slēdzi POWER (Ieslēgšana/

izslēgšana) stāvoklī [ON] (Ieslēgts).

J3: Veicot atskaņošanu, skaļrunī nav dzirdama

skaņa vai arī ir dzirdama klusa skaņa.

A3: Diktofonā var būt ievietots austiņu

spraudnis.

Skaļums var būt iestatīts minimālajā līmenī.

J4: Nav iespējams veikt ierakstīšanu.

A4: Nospiežot taustiņu REC () (Ierakstīt):

• pārbaudiet, vai displejā tiek parādīts

paziņojums [Memory Full] (Atmiņa pilna);

• pārbaudiet, vai displejā tiek parādīts

paziņojums [Maximum File Size is

reached] (Sasniegts maksimālais faila

lielums).

Pirms turpināt ierakstīšanu izdzēsiet

nevajadzīgos failus. Vienā dienā var

ierakstīt ne vairāk kā 99 failus.

J5: Atskaņošanas ātrums ir par ātru (lēnu).

A5: Diktofons var būt iestatīs ātras (lēnas)

atskaņošanas režīmā.

Lai iestatītu parastu atskaņošanu,

izmantojiet taustiņu PLAY SPEED

(Atskaņošanas ātrums).

Tehniskie dati

Ierakstīšanas datu nesējs:

Iebūvētā zibatmiņa (2 GB)

Vispārējā frekvence:

HQ režīms: 70 līdz 7 900 Hz

SP režīms: 70 līdz 4 700 Hz

Ieraksta laiks:

HQ režīms: aptuveni 98 st.

SP režīms: aptuveni 202 st.

Mikrofons:

Elektrostatisks kondensatora mikrofons

(monofonisks)

Skaļrunis:

Iebūvēts ø 36 mm apaļš aktīvais skaļrunis

Maksimālā jauda:

180 mW

Austiņu ligzda (monofoniskas):

diametrs: ø 3,5 mm, pretestība: 8 Ω vai lielāka

Strāvas padeve:

Divas AAA (LR03) baterijas

Bateriju darbības laiks:

Sārma baterijas kalpošanas laiks

Ierakstīšanas režīms HQ SP

ierakstīšanas režīmā aptuveni aptuveni

67 st. 80 st.

Atskaņošanas režīmā aptuveni aptuveni

(iebūvētie skaļruņi) 21 st. 21 st.

Atskaņošanas režīmā aptuveni aptuveni

(austiņas)

45 st. 49 st.

Izmēri:

95 (G) mm x 50 (P) mm x 18,2 (B) mm

(bez izvirzījumiem)

Svars:

78 g (ieskaitot baterijas)

Ekspluatācijas temperatūra:

0 °C - 42 °C

• Uzņēmums Olympus ir novērtējis bateriju

kalpošanas laiku. Atkarībā no bateriju tipa

un lietošanas apstākļiem, to kalpošanas

laiks ir dažāds.

• Jūsu ierakstīto saturu drīkst izmantot tikai

personiskām vajadzībām vai izklaidei.

Saskaņā ar autortiesību likumu, bez

autortiesību īpašnieka atļaujas ir aizliegts

ierakstīt ar autortiesībām aizsargātus

materiālus.

• Lai uzlabotu diktofona veiktspēju,

specifikācija un dizains var tikt mainīti

bez iepriekšēja paziņojuma.

„CE“ zīme norāda, ka šī ierīce

atbilst Eiropas drošības, veselības,

apkārtējās vides un patērētāju

aizsardzības prasībām.

Šis simbols [krusteniski pārsvītrota

atkritumu tvertne, WEEE IV pielikums]

norāda uz īpašu elektrotehnikas un

elektronikas aparatūras atkritumu

savākšanas kārtību ES dalībvalstīs.

Lūdzam neizmest šo ierīci

mājsaimniecības atkritumos. Lai

atbrīvotos no šīs ierīces, izmantojiet

savā valstī pieejamās atgriešanas un

savākšanas sistēmas.

Attiecas uz izstrādājumu: DP-211

Šis simbols [pārsvītrota atkritumu

tvertne, direktīvas 2006/66/EK II

pielikums] norāda uz atsevišķu

izlietoto bateriju savākšanas

kārtību ES dalībvalstīs. Lūdzam

neizmest baterijas mājsaimniecības

atkritumos. Lai atbrīvotos no

izlietotajām baterijām, izmantojiet

savā valstī pieejamās atdošanas un

savākšanas sistēmas.

7


OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111

http://www.olympus.com

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. +49 (0)40-237730

(Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.

http://www.olympus-europa.com

OLYMPUS LATVIA SIA


E1-BS0957-01

TR1111

More magazines by this user
Similar magazines