reto un aizsargājamo augu saraksts - Dabas aizsardzības pārvalde

daba.gov.lv
  • No tags were found...

reto un aizsargājamo augu saraksts - Dabas aizsardzības pārvalde

Slīteres nacionālajā parkā konstatēto aizsargājamo biotopu saraksts

8. pielikums

Biotopa nosaukums

ES nozīmes

biotopu

klasifikatora

kods

Latvijas īpaši

aizsargājamā

biotopa veids

(MK

noteikumi

Nr.421)

% no

teritorijas

Jūras piekraste

Jūras piekrastes smilts sēkļi 1110

Viengadīgu augu sabiedrības uz

sanesumu joslām

Jūras stāvkrasti (Smilšakmens

atsegumi jūras krastā)

Viengadīgu augu sabiedrības

dūņainās un zemās smilšainās

pludmalēs

Smilšainas pludmales ar

daudzgadīgu augāju

Embrionālās kāpas

Priekškāpas

Ar lakstaugiem klātas pelēkās

kāpas

Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu

audzēm

Mitras starpkāpu ieplakas

Piejūras zemienes smiltāju

līdzenumu sausi virsāji

Stāvoši saldūdeņi

Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo

ūdensaugu un peldaugu augāju

Tekoši saldūdeņi

1210 6.13.

1230

1310 6.12.

1640 6.11.

2110

2120

2130* 6.6.

2140* 6.10.

2190 6.8.

2320 1.13.

3160

8

0,01

0,01

0,02

0,3

0,8

0,1

0,01

0,1

0,3

Akmeņu sakopojumi upēs

Avotsūnas Fontinalis un krasta

garknābītes Rhynchostegium

riparoides audzes upēs

Stāvās berulas Berula erecta

audzes upēs un to piekrastēs

3260 5.1.

3260 5.7.

3260 5.13.

0,01

0,01

0,01


Biotopa nosaukums

Ūdensgundegu Batrachium

audzes upēs

Upju grīvas

Pļavas

ES nozīmes

biotopu

klasifikatora

kods

Latvijas īpaši

aizsargājamā

biotopa veids

(MK

noteikumi

Nr.421)

3260 5.15.

3260 5.16.

8. pielikuma turpinājums

% no

teritorijas

0,01

0,01

Vilkakūlas zālāji (Sugām bagātas

vilkakūlas Nardus stricta pļavas

smilšainās augsnēs)

Sugām bagātas ganības un

ganītas pļavas (Sugām bagātas

atmatu pļavas)

Mitri zālāji periodiski izžūstošās

augsnēs (Zilganās molīnijas

Molinia caerulea pļavas

kaļķainās, kūdrainās vai mālainās

augsnēs)

Zilganās seslērijas Sesleria

caerulea pļavas

6230* 3.22.

6270*

6410 3.23.

6410 3.14.

0,3

0,8

0,8

Kopā ar

iepr.

Purvi

Neskarti augstie purvi 7110

Ieplakas purvos 7150

Pārejas purvi un slīkšņas 7140 2.7.

Minerālvielām bagāti avoti un

avoksnāji (Minerālvielām bagāti

avoti un avotu purvi)

Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus

(Avoti, kas veido avotkaļķus)

Kaļķaini zāļu purvi ar Devela

grīsli Carex davalliana

Kaļķaini zāļu purvi ar rūgano

melnceri Schoenus ferrugineus

7160 2.6.

7220* 2.1.

7230 2.3.

7230 2.4.

7

5

0,05

0,001

0,001

0,03


Biotopa nosaukums

Zāļu purvi ar strupo doni Juncus

subnodulosus

ES nozīmes

biotopu

klasifikatora

kods

Latvijas īpaši

aizsargājamā

biotopa veids

(MK

noteikumi

Nr.421)

2.8.

8. pielikuma turpinājums

% no

teritorijas

0,001

Alas, atsegumi un kritenes

Smilšakmens atsegumi 8220 8.17.

Meži un krūmāji

Veci vai dabiski boreālie meži

(Boreālie meži)

Veci vai dabiski jaukti platlapju

meži (Jaukti platlapju meži)

9010*

9020* 1.6.

Melnalkšņu staignāji 9080* 1.15.

Mežainas jūrmalas kāpas

2180 1.8.

0,001

15

1,5

7

12

Nogāžu un gravu meži 9180* 1.9. 1,5

Purvaini meži 91D0* 10

Pārmitri platlapju meži 91E0* 1.11.

1

Parastās purvmirtes Myrica gale

audzes

1.3.

0,01

Slapji virsāji ar grīņu sārteni 4010 1.16.

Kopā 31 29

Piezīmes:

* - pārklājas ar 6.12.

** - izzudis upes ietekas pārveidošanas rezultātā.


9. pielikums

Slīteres nacionālajā parkā konstatēto reto un īpaši aizsargājamo augu sugu sarksts

N.p.

k.

Sugas latīniskais

nosaukums

Sugas latviskais nosaukums LSG ĪAS MIK EP

Vaskulārie augi

1. Allium schoenoprasum Maurloks 3

2. Allium ursinum Laksis 3 1 +

3. Allium vineale Vīnkalnu sīpols 3

4. Anthyllis maritima Jūrmalas pērkonkamoliņš 3

5. Aster tripolium* Jūrmalas sālsastere 1 1 +

6. Atriplex calotheca* Skaistaugļu balodene 3 1

7. Atriplex glabriuscula Kailā balodene 2

8. Batrachium baudotii** Jūras ūdensgundega 1 1

9. Botrychium simplex*** Vienkāršā ķekarpaparde 1 1 + II

10. Botrychium virginianum Virdžīnijas ķekarpaparde 2 1 +

11. Bromopsis benekenii Pelēkā zaķauza 2 1 +

12. Cardamine flexuosa Izlocītā ķērsa 2 1 +

13. Carex buxbaumii Buksbauma grīslis 3 1

14. Carex davalliana Devela grīslis 3 1

15. Carex heleonastes Kūdrāja grīslis 2 1 +

16. Carex ornithopoda Pleznveida grīslis 3 1 +

17. Carex otrubae* Otruba grīslis 2

18. Carex paupercula Palu grīslis 3 1 +

19. Carex reichenbachii Reihenbaha grīslis 3 1 +

20. Catabrosa aquatica Ūdeņu avotene 3

21. Centaurium littorale Jūrmalas augstiņš 2 1

22. Cephalanthera longifolia Garlapu cefalantēra 0

23. Cephalanthera rubra Sarkanā cefalantēra 1 1 +

24. Chenopodium acerifolium Kļavlapu balanda 3

25. Circeae lutetiana Lielā raganzālīte 2 1 +

26. Corallorhiza trifida Trejdaivu koraļļsakne 3 1 +

27. Corydalis intermedia Vidējais cīrulis 2 1 +

28. Cypripedium calceolus Dzeltenā dzegužkurpīte 2 1 + II

29. Dactylorhiza baltica Baltijas dzegužpirkstīte 4 1

30. Dactylorhiza cruenta*** Asinssarkanā dzegužpirkstīte 4 1 +

31. Dactylorhiza fuchsii Fuksa dzegužpirkstīte 4 1

32. Dactylorhiza incarnata Stāvlapu dzegužpirkstīte 4 1

33. Dactylorhiza maculata Plankumainā dzegužpirkstīte 4 1

34. Dactylorhiza ochroleuca Iedzeltenē dzegužpirkstīte 1 +

35. Dactylorhiza russowii Rusova dzegužpirkstīte 4 1 +

36. Dentaria bulbifera Sīpoliņu zobainīte 3 1 +

37. Dianthus arenarius subsp. Smiltāja neļķe 1 II

arenarius

38. Diphasiastrum

Parastais plakanstaipeknis 4 1 +

complanatum

39. Diphasiastrum tristachyum Trejvārpu plakanstaipeknis 4 1 +

40. Drosera intermedia Vidējā rasene 2 1 +

41. Eleocharis parvula** Sīkais pameldrs 1 1

42. Epilobium obscurum Tumšzaļā kazroze 1 1 +

43. Erica tetralix Grīņu sārtene 1 1 +

44. Festuca altissima Meža auzene 3 1 +

45. Gentianella marella*** Rūgtā drudzenīte 2 1 +

46. Geranium molle* Mīkstā gandrene 1


9. pielikuma turpinājums

N.p. Sugas latīniskais

k.

nosaukums

Sugas latviskais nosaukums LSG ĪAS MIK EP

47. Glaux maritima* Jūrmalas pienzāle 1 1

48. Gymnadenia conopsea Odu gimnadēnija 4 1

49. Gypsophila fastigiata Garkāta ģipsene 3 1 +

50. Gypsophila paniculata*** Skarainā ģipsene 2

51. Hammarbya paludosa Purva hamarbija 3 1 +

52. Hedera helix Baltijas efeja 1 1 +

53. Hordelymus europaeus Eiropas kāpumiezis 1 1 +

54. Huperzia selago Apdziras 4 2 V

55. Hydrocotyle vulgaris Parastā vairoglape 2 1 +

56. Jovibarba globifera Atvašu saulrietenis 1 +

57. Juncus balticus Baltijas donis 3

58. Juncus bulbosus Sīpoliņu donis 3 1 +

59. Juncus squarrosus Skrajas donis 3 1

60. Juncus stygius Kūdrāja donis 1 1 +

61. Juncus subnodulosus Strupais donis 1 1

62. Lathyrus maritimus Jūrmalas dedestiņa 2 1

63. Lemna gibba** Kuprainais ūdensszieds 3

64. Linaria loeselii Lēzela vīrcele 3 1 + II

65. Liparis loeselii Lēzela lipare 3 1 + II

66. Listera cordata Sirdsveida divlape 3 1

67. Lonicera caerulea subsp. Pallasa sausserdis 3 1

pallasii

68. Lunaria rediviva Daudzgadīgā mēnesene 4 1 +

69. Lycopodiella inundata Palu staipeknītis 2 1 + V

70. Lycopodium annotinum Gada staipeknis 4 2 V

71. Lycopodium clavatum Vālīšu staipeknis 4 2 V

72. Malaxis monophyllos Purvāja sūnene 3 1

73. Montia fontana* Avotu montija 2

74. Myosotis ramosissima Pakalnu neaizmirstule 3

75. Myrica gale Parastā purvmirte 3 2

76. Orchis mascula Vīru dzegužpuķe 3 1 +

77. Orchis militaris Bruņcepuru dzegužpuķe 3 1 +

78. Orobanche pallidiflora Bālziedu brūnkāte 2 1 +

79. Peucedanum oreoselinum Kalnu rūgtdille 3

80. Pedicularis sceptrumcarolinum

Dižā jāņeglīte 2 1 +

81. Poa remota Skrajziedu skarene 3 1 +

82. Pinguicula vulgaris Parastā kreimule 2 1

83. Platanthera bifolia Smaržīgā naktsvijole 4 1

84. Platanthera chlorantha Zaļziedu naktsvijole 4 1

85. Polystichum aculeatum Daivainā cietpaparde 1 1 +

86. Polystichum braunii Brauna cietpaparde 1 1 +

87. Primula farinosa Bezdelīgactiņa 2 1

88. Puccinellia capillaris*** Matveida pukcinellija 1 1 +

89. Pulsatilla pratensis Pļavas silpurene 4 1

90. Pyrola media Vidējā ziemciete 2 1 +

91. Radiola linoides Linu starenīte 2

92. Ranunculus bulbosus Sīpoliņu gundega 3 1 +

93. Rhynchospora fusca Brūnganais baltmeldrs 1 1

94. Rosa coriifolia Ādlapainā roze 3 1

95. Rosa mollis Mīkstā roze 3 1


9. pielikuma turpinājums

N.p. Sugas latīniskais

k.

nosaukums

Sugas latviskais nosaukums LSG ĪAS MIK EP

96. Rosa rubiginosa Smaržlapu roze 3 1

97. Ruppia maritima** Jūras rupija 1 1

98. Saxifraga hirculus Dzeltenā akmeņlauzīte 1 1 + II

99. Schoenus ferrugineus Rūsganā melncere 3 1

100. Slellaria crassifolia* Biezlapu virza 3

101. Taxus baccata Parastā īve 1 1 +

102. Tragopogon heterospermus Pūkainais plostbārdis 3

103. Trichophorum caespitosum Ciņu mazmeldrs 3 1

104. Trifolium campestre* Lauka āboliņš 3

105. Trifolium dubium Sīkais āboliņš 3

106. Valerianella locusta* Salātu baldriņš 1

107. Veronica montana Kalnu veronika 1 1 +

108. Vincetoxicum hirundinaria Ārstniecības indaine 3

109. Vicia lathyroides Dedestiņu vīķis 2

110. Viola persicifolia Dumbrāja vijolīte 2 1

111. Viola uliginosa Dūkstu vijolīte 3

112. Zannichellia palustris* Purva diedzene 2 1

Sūnaugi

1. Amblystegium fluviatile Upes strupknābe 2

2. Amblystegium tenax Sīkstā strupknābe 2

3. Anastrophyllum hellerianum Hellera ķīļlape 1 +

4. Antitrichia curtipendula Nokarenā stardzīslene 2 1 +

5. Barbilophozia barbata Parastā bārblape 2

6. Barbilophozia kunzeana Kunces bārdlape 0 1

7. Bazzania trilobata Trejdaivu bacānija 2 1 +

8. Brachythecium mildeanum Mildes īsvācelīte 2

9. Buxbaumia viridis Zaļā buksbaumija 1 + II

10. Calliergon trifarium Apaļlapu dumbrene 1 1 +

11. Calypogeia integristipula Bezapmales somenīte 3

12. Calypogeia sphagnicola Sfagnu somenīte 4 1

13. Calypogeia suecica Zviedru somenīte 1

14. Cinclidium stygium Tumšā pinkaine 2

15. Dicranum leioneuron Gluddzīslas divzobe 3 1

16. Dicranum spurium Maldinošā divzobe 4

17. Dicranum viride**** Zaļā divzobe 3 1 II

18. Ditrichum pusillum**** Sīkā matzobe 4

19. Drepanocladus revolvens Atrotītā sirpjlape 2

20. Drepanocladus sendtneri Zentnera sirpjlape 2

21. Ephemerum serratum Zobainā īslaicīte 3

22. Fissidens arnoldii Arnolda spārnene 1 1

23. Fissidens crassipes Resnsetas spārnene 1 1

24. Fissidens dubius Neskaidrā spārnene 4

25. Fissidens pusillus Sīkā spārnene 1

26. Fossombronia foveolata Dubuļu fosombronija 1 1

27. Frullania tamarisci Tamariska frulānija 1 1 +

28. Geocalyx graveolens Smaržīgā zemessomene 1 +

29. Grimmia hartmanii Hartmaņa grimmija 1

30. Gymnostomum calcareum Avota kaļķenīte 1 1

31. Gyroweisia tenuis Tievā gredzenvācelīte 3 1

32. Hamatocaulis vernicosus Spīdīgā āķīte 1 + II

33. Harpanthus scutatus Vairogveida stumbrsomīte 1


9. pielikuma turpinājums

N.p. Sugas latīniskais

k.

nosaukums

Sugas latviskais nosaukums LSG ĪAS MIK EP

34. Helodium blandowii Blandova purvspalve 2

35. Hypnum imponens Skrajais hipns 1

36. Hypnum pratense Pļavas hipns 3

37. Isothecium myosuroides Peļastes vienādvācelīte 1 1

38. Jamesoniella autumnalis Rudens džeimsonīte 3

39. Jungermannia leiantha Glaudkausiņa jungermannija 1 +

40. Lejeunea cavifolia Doblapu leženeja 2 1 +

41. Leucobryum glaucum Zilganā baltsamtīte 2 V

42. Lophosia ascendens Astīšu smaillape 1 +

43. Lophozia rutheana Rutes smaillape 1 1

44. Meesia triquetra Trīsrindu mēzija 1 1 +

45. Metzgeria furcata Dakšveida mecgērija 2

46. Moerckia hibernica Īrijas merkija 1 1 +

47. Neckera complanata Gludā nekera 2 1

48. Neckera crispa Viļņainā nekera 3 1 +

49. Neckera pennata Īssetas nekera 2

50. Odontoschisma denudatum Kailā apaļlape 1

51. Orthotrichum anomalum Kailā pūkcepurene 4

52. Orthotrichum cupulatum Kupola pūkcepurene 0

53. Orthotrichum patens**** Spurainā pūkcepurene 0

54. Orthortichum striatum Lēverzobu pūkcepurene 3 1

55. Oxystegus tenuirostris Tievā smailknābīte 0

56. Paludella squarrosa Spurainā dzīparene 2 1 +

57. Philonotis calcarea Kaļķu avoksne 2

58. Philonotis tomentella Tūbainā avoksne 2 1

59. Plagiomnium rostratum Knābīša skrajlape 2

60. Plagiothecium latebricola Nemanāmā šķībvācelīte 1 +

61. Plagiothecium undullatum Viļņainā šķībvācelīte 1

62. Pleuridium subulatum Smailā īlenlape 4

63. Pohlia sphagnicola Sfagnu polija 2

64. Porella cordaena Korda porenīte 1 1

65. Preissia quadrata Kvadrātiskā preisija 2

66. Pterigynandrum filiforme Diegveida grubuļlape 1 1

67. Racomitrium lanuginosum Vilnainā sarmenīte 1 1

68. Racomitrium microcarpon Sīkvācelītes sarmenīte 4

69. Rhizomnium

Plānmalu punktlape 2

pseudopunctatum

70. Rhynchostegium riparoides Krasta grābeklīte 2

71. Riccardia chamaedryfolia Jomainā rikardija 1 1

72. Riccardia incurvata Ieliektā rikardija 1 1

73. Riccardia multifida Daudzzaru rikardija 3 1

74. Riccardia palmata Pirkstainā rikardija 3 1

75. Riccia cavernosa**** Tīklotā ričija 1

76. Scapania irrigua Palienes lāpstīte 1

77. Scapania mucronata Īssmailes lāpstīte 1

78. Scapania nemorea Birztalu lāpstīte 1 1 +

79. Scapania paludicola Purva lāpstīte 1 1

80. Scapania undulata Viļņainā lāpstīte 1

81. Seligeria campylopoda Struplapu zeligērija 1 1

82. Sphagnum compactum Blīvais sfagns 4

83. Sphagnum papillosum Kārpainais sfagns 2


9. pielikuma turpinājums

N.p. Sugas latīniskais

k.

nosaukums

Sugas latviskais nosaukums LSG ĪAS MIK EP

84. Taxiphyllum wissgrillii Visgrilla īvlape 1

85. Thamnobryum alopecurum Lapsastu krūmīte 1 1

86. Tortella inclinata Nokarenā vijzobīte 3

87. Tortella tortuosa Sprogainā vijzobīte 2

88. Tortula lingulata Mēlītes vijzobe 3 1

89. Trichocolea tomentella Tūbainā bārkstlape 2 1 +

90. Tritomaria exectiformis Līdzīgā trejsmailīte 1

91. Weisia brachycarpa Īsvācelītes veisija 3

92. Zygodon baumgartneri Baumgartnera pārzobe 1 1

Kopā 188 141 69 14

Apzīmējumi:

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Andrušaitis 2003): 0-4 Latvijas Sarkanās grāmatas kategorijas (0.

kategorija – izzudušās sugas, 1.kategorija – izzūdošās sugas, 2.kategorija – sarūkošās sugas, 3.kategorija –

retās sugas, 4.kategorija – maz pazīstamās sugas;

ĪAS – Latvijā īpaši aizsargājamas sugas saskaņā ar LR MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396 “Par

īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu: 1. pielikums – īpaši

aizsargājamās sugas, 2.pielikums – ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas;

MIK – sugas, kurām Latvijā veidojami mikroliegumi saskaņā ar LR MK 30.01.2001. noteikumiem

Nr. 45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”(ar grozījumiem, kas izdarīti

ar LR MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.378) – 1.pielikums – īpaši aizsargājamo dzīvnieku, ziedaugu, sūnu,

ķērpju un sēņu sugas, kurām izveidojami mikroliegumi;

EP – 1992.gada Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEC par dabīgo biotopu, savvaļas augu un

dzīvnieku sugu aizsardzību.

Paskaidrojumi:

- suga sastopama sporādiski;

**- suga aug jūrā (fiksēta, ja augs izskalots liedagā);

***- suga izzudusi pēdējo 20. gadu laikā;

**** - sūnaugu sugas, kuras nav ievāktas herbārijā pēc 2000. gada.


14.pielikums

Slīteres nacionālajā parkā konstatēto reto un īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku

sugu saraksts

N.p.

k.

Taksonomiskā grupa

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais nosaukums

LSG

BK

EP

IAS

MIK

DMB

Gliemji Mollusca

1 Adatgliemeži

Gludais adatgliemezis Acicula polita (Hartmann, 1840) 4 - - 1 - -

Aciculidae

2 Micīšgliemeži

Ezera micīšgliemezis Acroloxus lacustris (L., 1758) - - - 1 - -

Acroloxidae

3 Gludspolītes Zonitidae Sārtā gludspolīte Aegopinella nitidula (Draparnaud, 4 - - - - -

1805)

4 Micītes Ancylidae Upes micīte Ancylus fluviatilis Müller, 1774 2 - - 1 - -

5 Vārpsiņgliemeži Pelēkais

Bulgarica cana (Held, 1836) 3 - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis

6 Vīngliemeži Helicidae Birztalu vīngliemezis Cepaea nemoralis (L., 1758) 3 - - - - -

7 Vārpsiņgliemeži Divzobu

Clausilia bidentata (Ström, 1765) 3 - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis

8 Vārpsiņgliemeži Asribu vārpstiņgliemezis Clausilia cruciata Studer, 1820 3 - - 1 1 IS

Clausilidae

9 Vārpsiņgliemeži Margainais

Clausilia dubia Draparnaud, 1805 3 - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis

10 Vārpsiņgliemeži Vālīšveida

Clausilia pumila Pfeiffer, 1828 3 - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis

11 Vārpsiņgliemeži Taisnmutes

Cochlodina orthostoma (Menke, 3 - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis 1830)

12 Torņgliemeži Enidae Mazais torņgliemezis Ena obscura (O.F.Müller, 1774) - - - 1 - IS

13 Vīngliemeži Helicidae Lēcveida vīngliemezis Helicigona lapicida (L., 1758) 0 - - 1 1 -

14 Vīngliemeži Helicidae Parka vīngliemezis Helix pomatia L., 1758 - - V 2 - -

15 Kailgliemeži Limacidae Tumšais kailgliemezis Limax cinereoniger Wolf, 1803 - - - 1 - IS

16 Vārpsiņgliemeži Skrajribu

Macrogastra latestriata

- - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis (A.Schmidt, 1857)

17 Vārpsiņgliemeži Krokainais

Macrogastra plicatula

- - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis (Draparnaud, 1801)

18 Vārpsiņgliemeži Vēderainais

Macrogastra ventricosa

- - - 1 - IS

Clausilidae

vārpstiņgliemezis (Draparnaud, 1801)

19 Cilindrgliemeži Sūnu cilindrgliemezis Pupilla muscorum (L., 1758) - - - 1 - -

Pupillidae

20 Raibgliemeži Neritidae Upes akmeņgliemezis Theodoxus fluviatilis (L., 1758) 4 - - 1 - -

21 Pumpurgliemeži Augstkalnu

Vertigo alpestris Alder, 1838 - - - 1 - -

Vertiginidae

pumpurgliemezis

22 Pumpurgliemeži Spožais pumpurgliemezis Vertigo genesii (Grendler, 1856) - - II 1 1 -

Vertiginidae

23 Pumpurgliemeži Četrzobu

Vertigo geyeri Lindholm, 1925 3 - II 1 1 -

Vertiginidae

pumpurgliemezis

24 Pumpurgliemeži Ziemeļu pumpurgliemezis Vertigo ronnebyensis (Westerlund, 4 - - 1 - -

Vertiginidae

1871)

25 Gludspolītes Zonitidae Blāvā kristālspolīte Vitrea contracta (Westerlund,

1871)

4 - - - - -


14. pielikuma turpinājums

N.p.

k.

Taksonomiskā grupa

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais nosaukums

LSG

BK

EP

IAS

MIK

DMB

26 Dižgliemenes

Biezā perlamutrene Unio crassus (Philipsson, 1788) 2 - II, IV 1 - -

Unionidae

Posmtārpi Annelida

27 Žokļdēles Hirudinidae Medicīnas dēle Hirudo medicinalis L., 1758 4 III* V 1 1 -

Vēži Crustacea

28 Upesvēži Astacidae Platspīļu upesvēzis Astacus astacus (L., 1758) 3 III* V 2 - -

Zirnekļi Aranea

29 Vilkzirnekļi Lycosidae Kāpu vilkzirneklis Arctosa cinerea (F., 1777) 2 - - 1 - -

30 Dižzirnekļi Pisauridae Krastu medniekzirneklis Dolomedes plantarius (Clerk, 3 - - 1 - -

1757)

Taisnspārņi Orthoptera

31 Siseņi Acrididae Sarkanspārnu sisenis, Psophus stridulus (L., 1758) 3 - - - - -

parkšķis

Spāres Odonata

32 Strautspāres

Strautuspāre

Cordulegaster annulata (Latreille, 2 - - 1 1 -

Cordulegasteridae

1805)

33 Smaragdspāres Brūnganā plankumspāre Epitheca bimaculata (Charpentier, 3 - - 1 - -

Corduliidae

1825)

34 Spāres Libellulidae Raibgalvas purvuspāre Leucorrhinia albifrons (Burmeister, - II* IV 1 - -

1839)

35 Spāres Libellulidae Resnvēdera purvuspāre Leucorrhinia caudalis (Charpentier, - II* IV 1 - -

1840)

36 Spāres Libellulidae Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis

- II* II, IV 1 - -

(Charpentier, 1825)

37 Krāšņspāres

Sarkanā krāšņspāre, Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 4 - - - - -

Coenagrionidae ugunsspāre

1776)

Blaktis Heteroptera

38 Krāšņblaktis Coreidae Slaidā kāpublakts Chorosoma schillingi (Schilling, 3 - - - - -

1829)

Tīklspārņi Neuroptera

39 Upjtīklspārņi

Eiropas upjutīklspārnis Osmylus chrysops (L., 1758) 1 - - 1 - -

Osmylidae

Vaboles Coleoptera

40 Kailvaboles Leiodidae Gļotsēņu kailvabole Agathidium pulchellum

- - II - - -

Wankowicz, 1869

41 Sprakšķi Elateridae Iesarkanais sprakšķis Ampedus erythrogonus (Müller, - - - - - BSS

1821)

42 Koksngrauži

Zaļais vītolgrauzis Aromia moschata (L., 1758) 4 - - - - -

Cerambycidae

43 Krāšņvaboles

Deviņplankumu

Buprestis novemmaculata L., 1767 - - - - - BSS

Buprestidae

krāšņvabole

44 Krāšņvaboles

Astoņplankumu

Buprestis octoguttata L., 1758 - - - - - BSS

Buprestidae

krāšņvabole

45 Skrejvaboles Carabidae Velvētā skrejvabole Carabus convexus F., 1775 3 - - - - -

46 Skrejvaboles Carabidae Lielā skrejvabole Carabus coriaceus L., 1758 3 - - - - -

47 Skrejvaboles Carabidae Purvāju skrejvabole Carabus menetriesi Hummel, 1827 2 - - 1 - -

48 Briežvaboles Lucanidae Bērzu briežvabole Ceruchus chrysomelinus

(Hochenwarth, 1785)

1 - - 1 1 BSS


14. pielikuma turpinājums

N.p.

k.

Taksonomiskā grupa

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais nosaukums

LSG

BK

EP

IAS

MIK

DMB

49 Krāšņvaboles

Lielā krāšņvabole Chalcophora mariana (L., 1758) 4 - - 1 - BSS

Buprestidae

50 Skrejvaboles Carabidae Jūrmalas smilšvabole Cicindela maritima Dejean, 1822 3 - - - - -

51 Šaurvaboles Silvanidae Robainais plakanis Dendrophagus crenatus (Paykull, - - - - - IS

1799)

52 Sprakšķi Elateridae Sarkanais sprakšķis Denticollis rubens Piller,

- - - 1 - -

Mittepacher, 1783

53 Krāšņvaboles

Šķeltspārnu krāšņvabole Dicerca furcata (Thunberg, 1787) - - - - - BSS

Buprestidae

54 Krāšņvaboles

Priežu pelēkā krāšņvabole Dicerca moesta (F., 1792) - - - - - BSS

Buprestidae

55 Briežvaboles Lucanidae Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus (L., 1758) 2 - - 1 - BSS

56 Īsspārņi Staphylinidae Pūkainais īsspārnis Emus hirtus (L., 1758) 3 - - - - -

57 Koksngrauži

Lielais dižkoksngrauzis Ergates faber (L., 1761) 1 - - 1 1 BSS

Cerambycidae

58 Skarabeji Scarabaeidae Spīdīgais praulgrauzis Gnorimus nobilis (L., 1758) 1 - - 1 - BSS

59 Skarabeji Scarabaeidae Blāvais praulgrauzis Gnorimus variabilis (L., 1758) 1 - - 1 - BSS

60 Airvaboles Dytiscidae Divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus (De Geer, - II II, IV 1 - -

1774)

61 Asmaļi Trogossitidae Bērzu asmalis Grynocharis oblonga (L., 1758) - - - - - BSS

62 Sprakšķi Elateridae Joslainais sprakšķis Harminius undulatus (De Geer, - - - - - BSS

1774)

63 Skarabeji Scarabaeidae Marmora rožvabole Liocola marmorata (F., 1792) 2 - - 1 - BSS

64 Ēnvaboles

Tumšā ēnvabole Melandrya dubia (Schaller, 1783) - - - - - BSS

Melandryidae

65 Krāšņvaboles

Degumu krāšņvabole Melanophila acuminata (De Geer, - - - - - BSS

Buprestidae

1774)

66 Koksngrauži

Skujkoku lielais

Monochamus urussovi (Fischer von - - - - - BSS

Cerambycidae koksngrauzis

Waldheim, 1806)

67 Sēņgrauži

Četrplankumu sēņgrauzis Mycetophagus quadripustulatus L., - - - - - IS

Mycetophagidae

1761

68 Koksngrauži

Vītolu slaidkoksngrauzis Necydalis major L., 1758 2 - - 1 - IS

Cerambycidae

69 Koksngrauži

Priežu

Nothorhina punctata (F., 1798) - - - 1 1 BSS

Cerambycidae sveķotājkoksngrauzis

70 Melnuļi Tenebrionidae Sarkanais melnulis Oplocephala haemorrhoidalis (F., - - - - - BSS

1787)

71 Skarabeji Scarabaeidae Komposta

Oryctes nasicornis (L., 1758) 4 - - - - -

degunradžvabole

72 Skarabeji Scarabaeidae Lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita (Scopoli, 1 II II*, 1 - BSS

1763)

IV

73 Asmaļi Trogossitidae Lielais asmalis Peltis grossa (L., 1758) - - - - - IS

74 Ēnvaboles

Dzeltenkrūšu ēnvabole Phryganophilus ruficollis (F., 1798) - - II - - -

Melandryidae

75 Briežvaboles Lucanidae Briežvabole Platycerus caprea (De Geer, 1774) - - - - - IS

76 Briežvaboles Lucanidae Briežvabole Platycerus caraboides (L., 1758) - - - - - IS

77 Platsmeceri Antrhibidae Sveķu platsmeceris Platyrrhinus resinosus (Scopoli,

1763)

- - - - - BSS


14. pielikuma turpinājums

N.p.

k.

Taksonomiskā grupa

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais nosaukums

LSG

BK

EP

IAS

MIK

DMB

78 Krāšņvaboles

Apšu krāšņvabole Poecilonota variolosa (Paykull, - - - - - BSS

Buprestidae

1799)

79 Melnuļi Tenebrionidae Melnā praulvabole Prionychus ater (Fabricius, 1775) - - - - - BSS

80 Melnuļi Tenebrionidae Koksngraužveida Pseudocistela ceramboides (L., - - - - - BSS

praulvabole

1758)

81 Koksngrauži

Plankumainais apšgrauzis Saperda perforata (Pallas, 1773) - - - - - BSS

Cerambycidae

82 Sprakšķi Elateridae Dižais sprakšķis Stenagostus rufus (De Geer, 1774) 2 - - 1 - -

83 Koksngrauži

Rūsganbrūnais

Stenocorus meridianus (L., 1758) 4 - - 1 - -

Cerambycidae koksngrauzis

84 Koksngrauži

Gaišais celmgrauzis Strangalia attenuate (L., 1758) - - - - - BSS

Cerambycidae

85 Asmaļi Trogossitidae Mazais asmalis Thymalus limbatus (Fabricius, - - - - - IS

1787)

86 Koksngrauži

Skujkoku dižkoksngrauzis Tragosoma depsarium (L., 1767) 0 - - 1 1 BSS

Cerambycidae

87 Īsspārņi Staphylinidae Sirseņu īsspārnis Velleius dilatatus (Paykull, 1787) 3 - - 1 - BSS

Tauriņi Lepidoptera

88 Tīklkodes

Lakšu tīklkode

Acrolepiopsis betulella (Curtis, 3 - - - - -

Yponomeutidae

1838)

89 Pāvači Saturniidae Rudais pāvacis Aglia tau L., 1758 4 - - - - -

90 Plakankodes

Lielā zalkteņu plakankode Anchinia daphnella Hubner, 1822 3 - - - - -

Oecophoridae

91 Raibeņi Nymphalidae Apšu zaigraibenis Apatura ilia (Denis, Schiffermüller, 2 - - 1 - -

1775)

92 Raibeņi Nymphalidae Kārklu zaigraibenis Apatura iris (L., 1758) 2 - - 1 - -

93 Gartaustkodes

Krūkļu gartaustkode Aristotelia coeruleopictella 3 - - - - -

Gelechiidae

Caradja, 1920

94 Lācīši Arctiidae Nātru lācītis Callimorpha dominula (L., 1758) 4 - - - - -

95 Resngalvīši

Sārmeņu resngalvītis Carcharodus flocciferus Zeller, 2 - - 1 - -

Hersperiidae

1847

96 Pūcītes Noctuidae Ošu ordeņpūcīte Catocala fraxini (L., 1758) 4 - - - - -

97 Samteņi Satyridae Meža sīksamtenis Coenonympha hero L., 1761 - II* IV 1 - -

98 Pāvači Saturniidae Pelēkais pāvacis Eudia pavonia (L., 1758) 4 - - - - -

99 Raibeņi Nymphalidae Gaiļbiksīšu sīkgraibenis Hamearis lucina (L., 1758) 3 - - 1 - -

100 Raibeņi Nymphalidae Ošu pļavraibenis Hypodryas maturna (L., 1758) - II* II, IV 1 - -

101 Raibeņi Nymphalidae Sausseržu raibenis Limenitis camilla (L., 1763) 4 - - 1 - -

102 Raibeņi Nymphalidae Apšu raibenis Limenitis populi (L., 1758) 4 - - 1 - -

103 Samteņi Satyridae Gāršas samtenis Lopinga achine (Scopoli, 1763) - II IV 1 - -

104 Zilenīši Lycaenidae Zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar Haworth, 1803 - II* II, IV 1 - -

105 Dižtauriņi Papilionidae Čemurziežu dižtauriņš Papilio machaon L., 1758 2 - - 1 - -

106 Tinējkodes

Ģipseņu tinējkode Scythris emichi Anker, 1870 3 - - - - -

Scythrididae

Divspārņi Diptera

107 Laupītājmušas Asilidae Dzeltenā celmmuša Laphria flava L., 1761 4 - - - - -

108 Laupītājmušas Asilidae Kuprainā celmmuša Laphria gibbosa L., 1758 1 - - 1 - -

Plēvspārņi Hymenoptera

109 Skudras Formicidae Spožā skudra Lasius fuliginosus (Mayr, 1861) - - - 1 - -

110 Jātnieciņi

Ichneumonidae

Zobspārņu jātnieciņš Stauropoctonus bombycivorus

(Gravenhorst, 1829)

1 - - - - -

Kopā 64 11 17 63 10 46


14. pielikuma turpinājums

Paskaidrojumi un apzīmējumi:

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Spuris 1998): 0-4 Latvijas Sarkanās grāmatas kategorijas (0.

kategorija – izzudušās sugas, 1.kategorija – izzūdošās sugas, 2.kategorija – sarūkošās sugas, 3.kategorija –

retās sugas, 4.kategorija – maz pazīstamās sugas;

BK – 1979.gada Bernes konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dzīvotņu aizsardzību: II pielikums –

īpaši aizsargājamās sugas, kuru aizsardzībai ir jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, III pielikums –

īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, * - atrunas par

1979.g. Bernes konvencijas pielikumiem, sugu aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;

EP – 1992.gada Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEC par dabīgo biotopu, savvaļas augu un

dzīvnieku sugu aizsardzību: II pielikums – ES nozīmes īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai ir

nepieciešama īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nodalīšana, IV pielikums – Eiropas nozīmes īpaši

aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nepieciešams stigrs aizsardzības režīms, V pielikums – Eiropas nozīmes

īpaši aizsargājamas sugas, kuru iegūšana un ekspluatācija dabā var būt pieļaujama, * - atrunas par Eiropas

Padomes direktīvas 92/43/EEC pielikumiem;

ĪAS – Latvijā oficiāli īpaši aizsargājamas sugas saskaņā ar LR MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396

“Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu – 1 pielikums – īpaši

aizsargājamās sugas , 2.pielikums – ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas;

MIK – sugas, kurām Latvijā veidojami mikroliegumi saskaņā ar LR MK 30.01.2001. noteikumiem

Nr. 45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”(ar grozījumiem, kas izdarīti

ar LR MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.378) – 1.pielikums - īpaši aizsargājamo dzīvnieku, ziedaugu, sūnu,

ķērpju un sēņu sugas, kurām izveidojami mikroliegumi;

DMB – Latvijas dabisko meža biotopu inventarizācijas metodikā (Ek et al. 2002) iekļautās sugas: IS –

indikatorsugas (sugas, kurām ir samērā augstas prasības pret dzīves vidi, bet ne tik augstas kā speciālajām

biotopu sugām, un kuru klātbūtne norāda uz kādu īpašu iezīmi mežā), BSS – speciālās biotopu sugas, kuru

pastāvēšana ir atkarīga no noteikta biotopa, un kuras izzudīs, ja šie biotopi tiks apsaimniekoti sugu

pastāvēšanai nepiemērotā veidā.


17. pielikums

Slīteres nacionālajā parkā konstatēto reto un īpaši aizsargājamo apaļmutnieku un

zivju sugu saraksts

N.p. Sugas latīniskais Sugas latviskais

k.

nosaukums

nosaukums

LSG BK EP ĪAS

1 Lampetra fluviatilis Upes nēģis III II; V 2

2 Lampetra planeri Strauta nēģis III II

3 Alosa fallax Palede 3 II; V 2

4 Salmo salar Lasis III II; V 2

5 Salmo trutta Taimiņš 2

6 Coregonus lavaretus Sīga 2 III V 2

7 Cobitis taenia Akmeņgrauzis III II

8 Misgurnis fossilis Dūņu pīkste II

9 Spinachia spinachia Jūrasstagars 3 1

Kopā 3 5 7 6

Apzīmējumi:

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Andrušaitis 2003): 0-4 Latvijas Sarkanās grāmatas kategorijas (0.

kategorija – izzudušās sugas, 1.kategorija – izzūdošās sugas, 2.kategorija – sarūkošās sugas, 3.kategorija –

retās sugas, 4.kategorija – maz pazīstamās sugas;

BK – 1979.gada Bernes konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dzīvotņu aizsardzību: II pielikums –

īpaši aizsargājamās sugas, kuru aizsardzībai ir jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, III pielikums –

īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, * - atrunas par

1979.g. Bernes konvencijas pielikumiem, sugu aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;

EP – 1992.gada Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEC par dabīgo biotopu, savvaļas augu un

dzīvnieku sugu aizsardzību: II pielikums – ES nozīmes īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai ir

nepieciešama īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nodalīšana, IV pielikums – Eiropas nozīmes īpaši

aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nepieciešams stigrs aizsardzības režīms, V pielikums – Eiropas nozīmes

īpaši aizsargājamas sugas, kuru iegūšana un ekspluatācija dabā var būt pieļaujama;

ĪAS – Latvijā oficiāli īpaši aizsargājamas sugas saskaņā ar LR MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396

“Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu – 1 pielikums – īpaši

aizsargājamās sugas , 2.pielikums – ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas.


18. pielikums

Slīteres nacionālajā parkā konstatēto reto un īpaši aizsargājamo abinieku un rāpuļu

sugu saraksts

N.p. Sugas latīniskais Sugas latviskais

MIK

LSG BK EP ĪAS

k.

nosaukums

nosaukums

Abinieki

1 Triturus cristatus (Laur.) Lielais tritons 2 II II; IV 1 X

2 Bufo calamita (Laur.) Smilšu krupis 2 II IV 1 X

3 Rana arvalis Nilsson Purva varde II IV

4 Rana esculenta L. Zaļā varde III V

5 Rana temporaria L. Parastā varde III V

Rāpuļi

6 Lacerta agilis L. Sila ķirzaka 3 II IV 1

7 Coronella austriaca (Laur.) Gludenā čūska 1 II IV 1 X

Kopā 4 7 7 4 3

Apzīmējumi:

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Andrušaitis 2003): 0-4 Latvijas Sarkanās grāmatas kategorijas (0.

kategorija – izzudušās sugas, 1.kategorija – izzūdošās sugas, 2.kategorija – sarūkošās sugas, 3.kategorija –

retās sugas, 4.kategorija – maz pazīstamās sugas;

BK – 1979.gada Bernes konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dzīvotņu aizsardzību: II pielikums –

īpaši aizsargājamās sugas, kuru aizsardzībai ir jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, III pielikums –

īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, * - atrunas par

1979.g. Bernes konvencijas pielikumiem, sugu aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;

EP – 1992.gada Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEC par dabīgo biotopu, savvaļas augu un

dzīvnieku sugu aizsardzību: II pielikums – ES nozīmes īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai ir

nepieciešama īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nodalīšana, IV pielikums – Eiropas nozīmes īpaši

aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nepieciešams stigrs aizsardzības režīms, V pielikums – Eiropas nozīmes

īpaši aizsargājamas sugas, kuru iegūšana un ekspluatācija dabā var būt pieļaujama;

ĪAS – Latvijā oficiāli īpaši aizsargājamas sugas saskaņā ar LR MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396

“Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu – 1 pielikums – īpaši

aizsargājamās sugas , 2.pielikums – ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas.


20. pielikums

Slīteres nacionālajā parkā ligzdojošo reto un īpaši aizsargājamo putnu sugu saraksts

N.p.k.

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais

nosaukums

LSG BK PD ĪAS MIK

Skaita

vērtējums 1

1 Paugurknābja gulbis Cygnus olor 3 II/2

2 Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus 3 2 I × × 1-2p

3 Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna 3 2 × 3-6p

4 Krīklis Anas crecca 3 II/1; III/2

5 Meža pīle Anas platyrhynchos 3 II/1; III/1

6 Prīkšķe Anas querquedula 3 II/1

7 Gaigala Bucephala clangula 3 II/2

8 Lielā gaura Mergus merganser 2 3 II/2 × × 5-10p

9 Mežirbe Bonasa bonasia 3 I; II/2 × 100-150p

10 Rubenis Tetrao tetrix 3 3 I × 100-150m

11 Mednis Tetrao urogallus 3 2* I; II/2; III/2 × × 20-25m

12 Cekuldūkuris Podiceps cristatus 3

13 Zivju gārnis Ardea cinerea 3

14 Melnais stārķis Ciconia nigra 3 2 I × × 1-3p

15 Baltais stārķis Ciconia ciconia 2 I × 1-2p

16 Ķīķis Pernis apivorus 2 I × 2-5p

17 Jūras ērglis Haliaeetus albicilla 1 3 I × × 0-1p

18 Vistu vanags Accipiter gentilis 3

19 Zvirbuļu vanags Accipiter nisus 3

20 Peļu klijāns Buteo buteo 3

21 Mazais ērglis Aquila pomarina 3 2 I × × 2-3p

22 Klinšu ērglis Aquila chrysaetos 1 2 I × × 0-1p

23 Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo 2

24 Grieze Crex crex 2 2 I × 3-5p

25 Laucis Fulica atra 3 II/1; III/2

26 Dzērve Grus grus 3 2 I × 10-15p

27 Upes tārtiņš Charadrius dubius 2 5-10p

28 Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula 3 2 × 0-1p

29 Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria 3 3 I; II/2; III/2 × 1-2p

30 Ķīvīte Vanellus vanellus 3 II/2

31 Mērkaziņa Gallinago gallinago 3 II/1; III/2

32 Sloka Scolopax rusticola 3 II/1; III/2

33 Meža tilbīte Tringa ochropus 2

1 P – pāri; m – tēviņi. Skaita vērtējuma pamatā ir izmantoti dati no SNP ligzdojošo putnu atlanta laikā

ievāktajiem datiem.


20. pielikuma turpinājums

N.p.k.

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais

nosaukums LSG BK PD ĪAS MIK

Skaita

vērtējums

34 Purva tilbīte Tringa glareola 2 I × 2-5p

35 Sudrabkaija Larus argentatus II/2

36 Upes zīriņš Sterna hirundo 2 I × × 0-1p

37 Mājas balodis Columba livia 3 II/1

38 Meža balodis Columba oenas 3 3 II/2 × × 20-35p

39 Lauku balodis Columba palumbus II/1; III/1

40 Gredzenūbele Streptopelia decaocto 3 II/2

41 Parastā ūbele Streptopelia turtur 3 II/2

42 Dzeguze Cuculus canorus 3

43 Ūpis Bubo bubo 1 3 I × × 0-1p

44 Apodziņš

Glaucidium

30-50p

4 2 I × ×

passerinum

45 Meža pūce Strix aluco 3

46 Ausainā pūce Asio otus 3

47 Bikšainais apogs Aegolius funereus 3 2 I × × 5-10p

48 Vakarlēpis

Caprimulgus

100-150p

4 2 I ×

europaeus

49 Svīre Apus apus 3

50 Zivju dzenītis Alcedo atthis 3 2 I × 2-4p

51 Pupuķis Upupa epops 2 2 × 2-4p

52 Tītiņš Jynx torquilla 3 × 10-15p

53 Pelēkā dzilna Picus canus 2 I × 10-15p

54 Melnā dzilna Dryocopus martius 2 I × 70-100p

55 Dižraibais dzenis Dendrocopos major 3

56 Vidējais dzenis Dendrocopos medius 3 3 I × × 5-10p

57 Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos 3 2 I × × 5-10p

58 Mazais dzenis Dendrocopos minor 3

59 Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus 3 2 I × × 10-20p

60 Sila cīrulis Lullula arborea 3 I × 100-150p

61 Lauku cīrulis Alauda arvensis 3 II/2

62 Krastu čurkste Riparia riparia 3

63 Bezdelīga Hirundo rustica 2

64 Mājas čurkste Delichon urbicum 3

65 Stepes čipste Anthus campestris 3 3 I × × 5-10p

66 Koku čipste Anthus trivialis 3

67 Pļavu čipste Anthus pratensis 3

68 Dzeltenā cielava Motacilla flava 2

69 Baltā cielava Motacilla alba 2

70 Paceplītis

Troglodytes

troglodytes

2

71 Peļkājīte Prunella modularis 2


20. pielikuma turpinājums

N.p.k.

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais

nosaukums LSG BK PD ĪAS MIK

Skaita

vērtējums

72 Sarkanrīklīte Erithacus rubecula 2

73 Lakstīgala Luscinia luscinia 2

74 Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros 2

75 Erickiņš

Phoenicurus

phoenicurus

2

76 Lukstu čakstīte Saxicola rubetra 2

77 Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe 3

78 Melnais meža strazds Turdus merula 3 II/2

79 Pelēkais strazds Turdus pilaris 3 II/2

80 Dziedātājstrazds Turdus philomelos 3 II/2

81 Plukšķis Turdus iliacus 3 II/2

82 Sila strazds Turdus viscivorus 3 II/2

83 Kārklu ķauķis Locustella naevia 3

84 Upes ķauķis Locustella fluviatilis 3

85 Ceru ķauķis

Acrocephalus

schoenobaenus

3

86 Ezera ķauķis

Acrocephalus

scirpaceus

3

87 Purva ķauķis Acrocephalus palustris 3

88 Krūmu ķauķis

Acrocephalus

dumetorum

3

89 Niedru strazds

Acrocephalus

arundinaceus

3

90 Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina 3

91 Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla 2

92 Dārza ķauķis Sylvia borin 2

93 Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria 2 I × 5-10p

94 Gaišais ķauķis Sylvia curruca 2

95 Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis 2

96 Zaļais ķauķītis

Phylloscopus

trochiloides

3

97 Svirlītis Phylloscopus sibilatrix 3

98 Čuņčiņš Phylloscopus collybita 3

99 Vītītis Phylloscopus trochilus 3

100 Zeltgalvītis Regulus regulus 2

101 Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata 2

102 Mazais mušķērājs Ficedula parva 2 I × 100-200p

103 Garastīte Aegithalos caudatus 3

104 Purva zīlīte Parus palustris 2


20. pielikuma turpinājums

N.p.k.

Sugas latviskais

nosaukums

Sugas latīniskais

nosaukums LSG BK PD ĪAS MIK

Skaita

vērtējums

105 Pelēkā zīlīte Parus montanus 2

106 Cekulzīlīte Parus cristatus 2

107 Meža zīlīte Parus ater 2

108 Zilzīlīte Parus caeruleus 2

109 Lielā zīlīte Parus major 2

110 Dzilnītis Sitta europaea 2

111 Mizložņa Certhia familiaris 2

112 Vālodze Oriolus oriolus 2

113 Brūnā čakste Lanius collurio 2 I × 30-60p

114 Lielā čakste Lanius excubitor 3 2 × 5-10p

115 Sīlis Garrulus glandarius II/2

116 Žagata Pica pica II/2

117 Riekstrozis

Nucifraga

caryocatactes

2

118 Kovārnis Corvus monedula II/2

119 Vārna Corvus corone cornix II/2

120 Krauklis Corvus corax 3

121 Mājas strazds Sturnus vulgaris II/2

122 Mājas zvirbulis Passer domesticus 3

123 Lauku zvirbulis Passer montanus 3

124 Žubīte Fringilla coelebs 3

125 Zaļžubīte Carduelis chloris 2

126 Dadzītis Carduelis carduelis 2

127 Ķivulis Carduelis spinus 2

128 Kaņepītis Carduelis cannabina 2

129 Egļu krustknābis Loxia curvirostra 2

130 Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus 2

131 Mazais svilpis Carpodacus erythrinus 2

132 Svilpis Pyrrhula pyrrhula 3

133 Dižknābis

Coccothraustes

coccothraustes

2

134 Dzeltenā stērste Emberiza citrinella 3

135 Niedru stērste Emberiza schoeniclus 2

Kopā 25 128 57 37 16


20. pielikuma turpinājums

Apzīmējumi:

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Andrušaitis 2000): 0-4 Latvijas Sarkanās grāmatas kategorijas (0.

kategorija – izzudušās sugas, 1.kategorija – izzūdošās sugas, 2.kategorija – sarūkošās sugas, 3.kategorija –

retās sugas, 4.kategorija – maz pazīstamās sugas;

BK – 1979.gada Bernes konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dzīvotņu aizsardzību: II pielikums –

īpaši aizsargājamās sugas, kuru aizsardzībai ir jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, III pielikums –

īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, * - atrunas par

1979.g. Bernes konvencijas pielikumiem, sugu aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;

PD – ES direktīvas (BD – EP Direktīvas 79/409/EEC "Par savvaļas putnu aizsardzību" (02.04.1979.)

pielikumi;

ĪAS – Latvijā oficiāli īpaši aizsargājamas sugas saskaņā ar LR MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396

“Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu – 1 pielikums – īpaši

aizsargājamās sugas , 2.pielikums – ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas;

MIK – sugas, kurām Latvijā veidojami mikroliegumi saskaņā ar LR MK 30.01.2001. noteikumiem

Nr. 45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”(ar grozījumiem, kas izdarīti

ar LR MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.378) – 1.pielikums - īpaši aizsargājamo dzīvnieku, ziedaugu, sūnu,

ķērpju un sēņu sugas, kurām izveidojami mikroliegumi;

* - Tetrao urogallus cantabricus


21. pielikums

Slīteres nacionālajā parkā konstatēto reto un īpaši aizsargājamo zīdītāju sugu saraksts

N.p. Sugas latīniskais Sugas latviskais

k.

nosaukums

nosaukums

LSG BK EP ĪAS

1 Neomys fodiens (Pennant) Ūdenscirslis 4 III

2 Eptesicus nilssoni

Ziemeļu sikspārnis

(Keyserling et Blasius)

II 1

3 Myotis daubentoni (Kuhl) Ūdeņu

II

naktssikspārnis

1

4 Nyctalus noctula (Schreber) Rūsganais

vakarsikspārnis

II 1

5 Pipistrellus nathusii Natūza sikspārnis

(Keyserling et Blasius)

II 1

6 Plecotus auritus (L.) Brūnais garausainis II 1

7 Lepus timidus L. Baltais zaķis III 1

8 Castor fiber L. Bebrs III II;IV

9 Muscardinus avellanarius Mazais susuris

(L.)

3 III IV 1

10 Sicista betulina (Pall.) Meža sicista 3 II IV 1

11 Canis lupus L Vilks

II;

II

IV; V

2

12 Ursus arctos L. Brūnais lācis

3 II II; IV 1

13 Lutra lutra (L.) Ūdrs

14 Martes martes (L.) Meža cauna

4 II II; IV 1

III V 2

15 Mustela erminea L. Sermulis 4 III

16 Mustela putorius L. Sesks III 2

17 Lynx lynx L. Lūsis III II; IV 2

18 Halichoerus grypus Pelēkais ronis

III

3

II; V 1

(Fabricius)

19 Phoca hispida Schreber Pogainais ronis 1 III II 1

Kopā 8 19 10 16

Apzīmējumi:

LSG – Latvijas Sarkanā grāmata (Andrušaitis 2000): 0-4 Latvijas Sarkanās grāmatas kategorijas (0.

kategorija – izzudušās sugas, 1.kategorija – izzūdošās sugas, 2.kategorija – sarūkošās sugas, 3.kategorija –

retās sugas, 4.kategorija – maz pazīstamās sugas;

BK – 1979.gada Bernes konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dzīvotņu aizsardzību: II pielikums –

īpaši aizsargājamās sugas, kuru aizsardzībai ir jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, III pielikums –

īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, * - atrunas par

1979.g. Bernes konvencijas pielikumiem, sugu aizsardzībai nav jāveido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas;

EP – 1992.gada Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEC par dabīgo biotopu, savvaļas augu un

dzīvnieku sugu aizsardzību: II pielikums – ES nozīmes īpaši aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai ir

nepieciešama īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nodalīšana, IV pielikums – Eiropas nozīmes īpaši

aizsargājamas sugas, kuru aizsardzībai nepieciešams stigrs aizsardzības režīms, V pielikums – Eiropas nozīmes

īpaši aizsargājamas sugas, kuru iegūšana un ekspluatācija dabā var būt pieļaujama;

ĪAS – Latvijā oficiāli īpaši aizsargājamas sugas saskaņā ar LR MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 396

“Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu – 1 pielikums – īpaši

aizsargājamās sugas , 2.pielikums – ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas.

More magazines by this user
Similar magazines