reto un aizsargājamo augu saraksts - Dabas aizsardzības pārvalde

daba.gov.lv
  • No tags were found...

reto un aizsargājamo augu saraksts - Dabas aizsardzības pārvalde

Biotopa nosaukums

Ūdensgundegu Batrachium

audzes upēs

Upju grīvas

Pļavas

ES nozīmes

biotopu

klasifikatora

kods

Latvijas īpaši

aizsargājamā

biotopa veids

(MK

noteikumi

Nr.421)

3260 5.15.

3260 5.16.

8. pielikuma turpinājums

% no

teritorijas

0,01

0,01

Vilkakūlas zālāji (Sugām bagātas

vilkakūlas Nardus stricta pļavas

smilšainās augsnēs)

Sugām bagātas ganības un

ganītas pļavas (Sugām bagātas

atmatu pļavas)

Mitri zālāji periodiski izžūstošās

augsnēs (Zilganās molīnijas

Molinia caerulea pļavas

kaļķainās, kūdrainās vai mālainās

augsnēs)

Zilganās seslērijas Sesleria

caerulea pļavas

6230* 3.22.

6270*

6410 3.23.

6410 3.14.

0,3

0,8

0,8

Kopā ar

iepr.

Purvi

Neskarti augstie purvi 7110

Ieplakas purvos 7150

Pārejas purvi un slīkšņas 7140 2.7.

Minerālvielām bagāti avoti un

avoksnāji (Minerālvielām bagāti

avoti un avotu purvi)

Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus

(Avoti, kas veido avotkaļķus)

Kaļķaini zāļu purvi ar Devela

grīsli Carex davalliana

Kaļķaini zāļu purvi ar rūgano

melnceri Schoenus ferrugineus

7160 2.6.

7220* 2.1.

7230 2.3.

7230 2.4.

7

5

0,05

0,001

0,001

0,03

More magazines by this user
Similar magazines